Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse."

Transkript

1 Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel om udarbejdelse af en analyse, der kommer med bud på årsagerne til de store udgiftsforskelle kommunerne imellem i Region Nordjylland, samt bud på årsagerne til udgiftsudviklingen i Rebild Kommune på området i perioden Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Kort om vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi bevilliges efter sundhedsloven. I modsætning til mange sundhedsområder i det kommunale system er den vederlagsfrie fysioterapi overenskomstbestemt og underlagt et paritetssystem, hvor overenskomstens parter (Kommunerne, Regionerne og Fysioterapeuterne) i et samarbejdsudvalg varetager overenskomstens gennemførsel mv. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi udfærdiges alene af den enkelte patients egen praktiserende læge. Det er således ikke en del af den kommunale myndighedsrolle, at bestemme, påvirke eller ændre ved henvisningen til vederlagsfri fysioterapi. Når patienterne har modtaget en henvisning til vederlagsfri fysioterapi kan der frit vælges mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som kommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner, og kan i et vist omfang også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. Som ved henvisningen til vederlagsfri fysioterapi, har den kommunale myndighed ikke mulighed for direkte at påvirke patientens valg af behandler. Fysioterapeuterne udmønter behandlingsniveauet ift. den enkelte patient, ud fra faglige vurderinger, som myndighedskommunen ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Hvis der er problemer med den praktiserende fysioterapeuts behandlings- og ydelsesmønster skal dette tages op i det paritetiske system i form af samarbejdsudvalget på regionalt plan. De ovenstående rammer er medvirkende til en ydelses- og udgiftsudvikling på området, som de enkelte myndighedskommuner ikke har direkte kontrol med og muligheder for direkte påvirkning af. I det følgende vil der kort blive redegjort for situationen vedr. vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland og Rebild Kommune. Udvikling af vederlagsfri fysioterapi 1 1 Datamaterialet udgøres af forskellige kilder: Kvartalstal (1. kvartal ), udleveret af Region Nordjylland. Forholdsberegnet til 1000 borgere. Anvendt i notat præsenteret for Rebild Kommunes Sundhedsudvalg, august Helårstal fra Danmarks Statistik Forholdsberegnet til 1000 borgere. Bemærk: datamaterialet indeholder IKKE data fra de respektive kommunale tilbud og er udelukkende udtryk for udviklingen i privat praksis. Det kommunale sekretariat for fysioterapi har ikke adgang til de detaljerede data for de enkelte kommuner, som eksisterer i eksempelvis Sundhed.dk, KØS osv. 1

2 Udgiftsudviklingen af den vederlagsfrie fysioterapi har, siden kommunernes overtagelse af myndighedsansvaret i august 2008 og frem til 2012, bevæget sig i opadgående retning i regionalt perspektiv. Udgifterne er på regionalt plan steget med 14 % i denne periode, mens der på kommunalt plan er større spredning og forskelle. En kommune ligger eksempelvis ved udgangen af % under regionsgennemsnittet, mens en anden kommune overskrider regiongennemsnittet med 27 %. Baggrunden for denne forskel, kommunerne imellem, kan være mange, men antallet af henviste patienter, samt det antal ydelser patienterne modtager, er de primære faktorer bag forskellen. I Rebild Kommunes tilfælde er udgifterne samlet faldet med 16 %, hvilket primært kan tilskrives kommunens etablering af et kommunalt tilbud til vederlagsfri, som overførte en del af udgifterne fra privat praksis til offentlig træning med størst effekt i Men fra 2010 og frem er udgifterne derimod steget med 6 %. Denne udvikling er fortsat i datamateriale for 1. kvartal 2012, hvor der kan konstateres en stigning med 5 % og det tyder således på, at behandlingsmønstret i privat praksis pt. har undergået en udvikling, som medfører, at patienterne samlet set bliver dyrere for kommunen. Udvikling - udgifter Udgift pr borger Udgifter 2008 Udgifter 2009 Udgifter 2010 Udgifter Land Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Lokation Baseret på data fra Danmarks Statistik helårstal. Som det ses i tabellen nedenfor hænger udviklingen i antallet af henviste patienter sammen med udgiftsudviklingen i tabellen ovenfor, når der fokuseres på Region Nordjylland som helhed, hvor patientudviklingen er steget med 7 % og dermed er medvirkende til en udgiftsudvikling på 14 % for perioden Stigningen i antallet af patienter kan dog ikke forklare den samlede stigning. Dette bredes nærmere ud nedenfor ift. ydelsesudviklingen. Patientudviklingens betydning for udgifterne på regionalt plan gælder ligeledes for Rebild Kommune. Faldet i udgifter mellem 2008 og 2010 med 23 % skyldes bl.a. at antallet af henviste patienter i samme periode blev reduceret med 18 % i Rebild Kommune. Igen kan dette være en konsekvens af det kommunalt etablerede tilbud til vederlagsfri fysioterapi, som flyttede en del af de eksisterende patienter. Fra 2010 og frem stagnerer antallet af patienter i privat praksis, mens udgifterne stiger, hvilket vidner om, at ydelsesudviklingen kan være en faktor i forhold til en vurdering af, hvorfor udgifterne stiger i Rebild Kommune. Det skal her bemærkes, at patientudviklingen stiger i 1. kvartal 2012 med 4 %, hvilket kan være med til at forstærke ydelsesudviklingen og dermed presse udgifterne yderligere i vejret. 2

3 Udvikling - patienter 18 Patienter pr borger Land Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Patienter 2008 Patienter 2009 Patienter 2010 Patienter 2011 Lokation Baseret på data fra Danmarks Statistik helårstal. Som det ovenfor er nævnt har antallet af leverede ydelser stor betydning for hvorledes udgiftsniveauet er på regionalt plan og fordeler sig mellem kommuner. På regionalt plan kan der konstateres en stigning i antal leverede ydelser med 9 % mellem 2008 og Denne udvikling, sammenholdt med antallet af henviste patienter, kan således forklare hvorfor udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget i denne periode. De praktiserende læger henviser således flere patienter til ordningen mens de praktiserende fysioterapeuter behandler/yder mere pr. patient. Bud på hvorfor denne udvikling finder sted gennemgås i senere afsnit. Ydelsesudviklingen i Rebild Kommune har i store dele af perioden mellem 2008 og 2011 afveget fra den regionale udvikling, da antallet af leverede ydelser er faldet i Rebild Kommune mod stigninger på regionalt plan. Årsagen til denne forskel skal primært findes i etableringen af det kommunale tilbud i Rebild Kommune, som har flyttet en del af ydelsesudviklingen over i kommunalt regi fra privat regi, hvorfor disse ydelser ikke fremgår her. Men fra 2011 og frem kan der konstateres en stigning i antallet af leverede ydelser med 10 %, hvilket harmonerer med den stigning i udgifterne, som kommunen oplevede i samme periode med 6 %. Denne udvikling ses fortsat i datamateriale for 1. kvartal 2012, hvor der ligeledes er sket en stigning med 6 %. Det tyder således på, at behandlingsmønstret i privat praksis pt. har undergået en udvikling, som medfører, at patienterne får mere træning/behandling end tidligere. Udvikling - ydelser 900 Ydelser pr borger Land Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Ydelser 2008 Ydelser 2009 Ydelser 2010 Ydelser 2011 Lokation Baseret på data fra Danmarks Statistik helårstal. 3

4 Afrunding. Udgiftsudviklingen påvirkes således af både antallet af patienter og antallet af leverede ydelser. De enkelte kommuner har meget forskellige niveauer og udviklingstendenser herfor, hvilket også gælder Rebild Kommune. Nedenfor gives der en række bud på hvorfor kommunerne afviger fra hinanden og hvorfor udviklingen ser ud som den gør i Rebild Kommune. Bud på udviklingen. Det er ovenfor konstateret at patienter og ydelser er de primære faktorer til at forstå udgiftsudviklingen af den vederlagsfrie fysioterapi. Der er dog en række elementer til stede, som kan være medvirkende til at kommunerne udvikler sig meget forskelligt og at Rebild Kommunes situation er som den er. Bemærk: Flere af de nedenstående årsagsforklaringer er ikke mulige at afklare med sikkerhed, da forklaringerne ikke alle beror på statistisk/økonomisk data, men i højere grad ville skulle underbygges via eksempelvis interview med fagpersonel, patienter (kvalitativ viden) mv. Det er således ikke muligt, at bekræfte sandsynligheden af de nedenstående årsagsforklaringer og de skal dermed ses som bud udgiftsudviklingen og ikke konkrete konklusioner herpå. Henvisningspraksis hos praktiserende læger. Som indledningsvist bemærket er den vederlagsfrie fysioterapi lægehenvist og dette indebærer, at patientens egen læge er den suveræne gate-keeper ind til ordningen. Dette betyder, at lægens kendskab til ordningen, kendskab til henvisningsreglerne og alternative kommunale tilbud er medbestemmende for hvorledes der henvises til vederlagsfri fysioterapi og dermed også det antal patienter, som de praktiserende fysioterapeuter kan tilbyde behandling. Ud over kendskab til den vederlagsfrie fysioterapi spiller historik og kultur ligeledes ind i forhold til hvorledes lægens henvisning. Har kommunen tidligere ikke prioriteret genoptræningsområdet kan dette have tilskyndet den praktiserende læge til at henvise til privat praksis og dermed skabe rammerne for den nuværende henvisningspraksis (kultur). Eksempelvis har enkelte kommuner tidligere haft praksis for at videresende patienter til vederlagsfri fysioterapi, da myndighedsansvaret for denne ordning var placeret i Regionerne og dermed også betalingsforpligtigelsen. Med den kommunale overtagelse af myndighedsansvaret fulgte således også patienterne, de praktiserende lægers henvisningsmønstre- og vaner, samt udgifterne hertil. I forhold til Rebild Kommune kan antallet af patienter i ordningen være et udtryk for alle de ovennævnte faktorer. De praktiserende læger er vidende om henvisningsreglerne på området så det sikres, at de rette patienter henvises til den vederlagsfrie fysioterapi mens andre kan henvises til genoptræning efter andre regler (SUL, SEL). De praktiserende læger er vidende om tilstedeværelsen og karakteren (hvad tilbydes der borgerne) af det kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi, så de kan orientere om- og henvise til dette. De henviste patienter er berettiget til vederlagsfri fysioterapi efter overenskomstens regler. Behandlingspraksis hos praktiserende fysioterapeuter. Antal leverede ydelser. 4

5 Antallet af leverede ydelser er, som ovenfor angivet, af stor betydning for hvilket udgiftsniveau den enkelte kommune har. Det er i denne sammenhæng vigtigt at have for øje, at de praktiserende fysioterapeuter er påvirkede af mange faktorer i forbindelse med deres behandlingspraksis, herunder klinikkultur, historik i kommunen for genoptræning, økonomiske incitamenter, faglige konventioner mv. Disse faktorer gør sig gældende på forskellige måder i de enkelte kommuner, hvilket kan være med til at forklare forskellen mellem kommunerne i forhold til ydelsesniveauet. En nærmere afklaring af de praksisbestemte faktorer i de enkelte kommuner kræver en nærmere kvalitativ undersøgelse. Region Nordjylland ligger gennemsnitligt ca. 3 % over landsgennemsnittet for leverede ydelser, hvilket tyder på, at serviceniveauet generelt er højere i Region Nordjylland end på landsplan. Dette underbygges især af, at det ikke kan dokumenteres, at patienterne i Region Nordjylland er mere handicappet end den gennemsnitlige befolkning. Ydelsesforbruget i Rebild Kommune har siden 2010 ligget under regionsgennemsnittet, men de seneste udviklingstal vidner om en vækstrate, som overstiger den regionale udvikling, hvorfor det må forventes, at Rebild Kommune med tiden vil nå- og måske overstige regiongennemsnittet for antal leverede ydelser. Baggrunden for den seneste udvikling kan bl.a. skyldes, at de praktiserende fysioterapeuter har tilpasset deres praksis til situationen i Rebild Kommune, hvor kommunen har påtaget sig at varetage en del af behandlingsopgaven i det kommunale tilbud. For at kompensere for nedgangen i patienter, der flyttede til det kommunale tilbud, kombineret med den relativt beskedne udvikling i nye patienter til ordningen, kan de praktiserende fysioterapeuter have opjusteret antallet af ydelser pr. patient med henblik på at opretholde deres omsætning. Denne antagelse kan dog ikke underbygges statistisk! Der løbende drøftes behandlingspraksis i både private og kommunale tilbud med henblik på, at patienterne får den behandling, der er behov for. Bemærk her, at det kommunale myndighedsansvar ikke berettiger kommunen til at drøfte de enkelte praktiserende fysioterapeuters ydelsesmønster. Der skal i stedet være fokus på den enkelte kliniks ydelsesmønster. Fordeling af ydelser. Fordelingen af individuelle- og holdtræningsydelser er også vigtig i forhold til kommunernes udgiftsniveau. Individuelle ydelser er generelt dyrere end holdtræningsydelser og kan påhæftes forskellige tillæg, som fordyrer behandlingen af den enkelte patient eksempelvis kan der ydes tillæg for patienter, som er særligt tidskrævende. I Rebild Kommune udgør de individuelle og dyrere ydelser ca. 75 % af de leverede ydelser, hvilket er medvirkende til udgiftsniveauet i kommunen. I Rebild Kommune påføres der tillæg for en særligt tidskrævende indsats i forhold til ca. 35 % af de individuelle behandlinger, hvilket er mere end på regionalt plan. Stiger andelen af individuelle ydelser, vil det således have stor betydning for udviklingen i udgiftsniveauet. Fordelingen af de leverede ydelser kan ligeledes være kulturelt/historisk bestemt. Hvis der er tradition for manuel og individuel behandling i den enkelte klinik, vil holdtræning ikke blive anvendt i samme grad som individuel behandling. I Morsø Kommune er der eksempelvis en holdtræningsandel af de samlede ydelser på ca. 30 %, hvilket er regionens højeste andel for holdtræning. Denne andel bidrager til, at Morsø Kommune har de laveste udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Der afholdes kontinuerlige dialogmøder med de praktiserende fysioterapeuter med henblik på det generelle ydelsesmønster, som er konstateret i kommunen. Bemærk, at det kommunale 5

6 myndighedsansvar ikke berettiger til at kommunen kan drøfte de enkelte praktiserende fysioterapeuters ydelsesmønster. Kommunalt etableret tilbud. Etablering af et kommunalt tilbud til vederlagsfri fysioterapi kan medvirke til at udgifterne falder, dersom det kommunale tilbud er mindre omkostningstungt end hvis patienterne modtog behandling i privat praksis. Det skal dog bemærkes, at der ikke er garanti for at patienterne vælger det kommunale tilbud grundet det frie valg, hvorfor kommunen kan imødese at eventuelle etableringsomkostninger kun over en længere tidshorisont kan hentes ind, som besparelse i forhold til de private tilbud. Der er således også kommuner, med kommunale tilbud, som endnu ikke har set en mærkbar effekt af de kommunale tilbud, når der skeles til udgiftsniveauet i privat praksis. Mest markant har effekten været i Rebild Kommune! Derudover skal det bemærkes, at den hidtidige udvikling på det vederlagsfrie område har tilsagt, at patienter der flytter fra privat praksis til et kommunalt tilbud oftest erstattes af nye patienter, hvilket vil medvirke til at den samlede udgift i kommunen stiger. Hvor der før var ét tilbud til borgerne i privat praksis er der nu to (én i privat og én i kommunal) og begge tilbudstyper har oplevet patienttilgang, hvorfor udgifterne samlet stiger. I forhold til Rebild Kommune er det i notat af 14. august 2012 konstateret, at der forekommet en stigning i individuelle behandlinger i det kommunale tilbud, selvom antallet af patienter er steget med en mindre kadence. Individuelle behandlinger er ofte dyrere end holdtræningsydelser, hvorfor en stigning i individuelle ydelser kan være medvirkende til stigningen i de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune, som opgjort i notatet. Dette skal sammenholdes med, at der ligeledes i privat praksis, i markant grad leveres individuel behandling, som ovenfor angivet, hvilket bidrager til udgiftsniveauet i kommunen. De kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi leverer den form/type af fysioterapi, som borgerne har behov for, men som kommunen også ønsker at levere. Øget fokus på holdtræning kan medvirke til at reducere udgifterne i det kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Patientsammensætning. Gruppen af patienter i den vederlagsfrie ordning har/eller vil få svære fysiske handicap, som medfører større eller mindre behov for fysioterapeutisk hjælp. En medbestemmende faktor for behandlingsniveauet er patienternes alder, idet patienter under 18 år og over 60 år generelt anses, som værende mere behandlingskrævende andre de øvrige aldersgrupper på regionalt plan. Årsagen til dette kan være kommunikationsbesvær, gangbesvær, generel fysisk belastning osv. Mange af de kommuner, som har høje udgifter til vederlagsfri fysioterapi har ofte også mange patienter indenfor netop disse to aldersgrupper. Bemærk, at det er indenfor gruppen af de +60årige, at de største stigninger i antallet af nye patienter skal findes, hvilket kan være medvirkende til at øge udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i regionalt perspektiv. Forklaringen på det generelle udgiftsniveau og stigningen heraf i Rebild Kommune kan ikke umiddelbart understøttes af ovenstående faktorer, da patientsammensætningen i Rebild Kommune samlet set afviger fra det regionale gennemsnit, da både antallet af patienter under 18 år og over 60 år ligger under regionsgennemsnittet. Der er således færre af de behandlingstunge patienter i Rebild Kommune end i 6

7 resten af regionen. Forklaringen skal således primært findes i en ændring i de praktiserende fysioterapeuters behandlingsmønster, som ovenfor angivet. Bemærk dog, at den kommunale leverandør i Rebild Kommune varetager behandlingen af relativt mange patienter i aldersgruppen over 60år set i forhold til privat praksis. Ud over alder, kan den generelle sundhedsprofil i kommunerne også have betydning for anvendelsen af vederlagsfri fysioterapi. Hvis borgerne i kommunen generelt er lider af kroniske lidelser, har problemer ift. KRAM-faktorerne mv. kan både antallet af henviste patienter, samt antallet af ydelser være påvirket heraf. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvor eksempelvis Morsø Kommunes borgere generelt er mere syge/dårlige end borgerne i Mariagerfjord Kommune, men hvor udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er markant højere pr borgere i Mariagerfjord Kommune end de er i Morsø Kommune, hvorfor et element som eksempelvis fysioterapeuternes behandlingsmønster bliver relevant at skele til. I Rebild Kommunes tilfælde kan det bemærkes, at borgerne her generelt er bedre stillet sundhedsmæssigt end gennemsnittet i Region Nordjylland, når der ses på antal kronikere, borgere med følger efter hjerneblødninger, kronisk leddegigt osv., hvilket burde medføre et mindre forbrug af eksempelvis fysioterapeutiske ydelser. Da dette ikke er tilfældet kan det således tyde på, at der eksisterer en behandlings- og ydelsespraksis i privat regi, som gør at udgifterne stiger i kommunen. Der kontinuerligt følges op på ændringer i patientsammensætningen, som kan medvirke til at øge/reducere ydelsesudviklingen i primært privat praksis, men ligeledes også i det kommunale tilbud. Hvis eksempelvis andelen af de +60årige stiger mere end de øvrige patientgrupper kan det forventes, at udgiftsniveauet ligeledes vil stige, da denne aldersgruppe generelt anses, som værende mere behandlingskrævende og dermed dyrere. Herudover kan eksempelvis andelen af kronikere stige og dermed medføre øget pres på den vederlagsfrie ordning, da denne patientgruppe ofte vil være berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Det Kommunale Sekretariat for Fysioterapi. Med udgangspunkt i den konstaterede udgifts- og ydelsesudvikling mv. har Det Kommunale Sekretariat for Fysioterapi løbende foretaget analyser af ordningen og kommet med bud til de enkelte kommuner på, hvorledes de kan påvirke udviklingen. Dette være sig i form af dialog med de praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter, etablering af egne tilbud etc. I regi af Samarbejdsudvalget, har Det Kommunale Sekretariat for Fysioterapi i samarbejde med Region Nordjylland foretaget en række stramninger i forhold til de enkelte yderes behandlingsmønstre, hvor bl.a. overskridelser af den økonomiske ramme sanktioneres hurtigere. Der er endvidere sat fokus på hvorledes omsætningslofter kan tages i anvendelse i de klinikker, hvor der er ansat flere terapeuter end der oprindeligt har været kapacitet til der behandles således mere end der er hjemmel til i overenskomsten. Disse sager er pt. under behandling ved de centrale parter (KL, Danske Regioner). 7

8 8

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund for praksisplanen... 4 Fysioterapi i Nordjylland... 7 Fysioterapi i Nordjylland...

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 021-08 Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Modeller. Modeller for samarbejde mellem

Modeller. Modeller for samarbejde mellem Modeller Modeller for samarbejde mellem kommunerne og Infektionshygiejnen i Region Nordjylland Hobrovej 42 A 9000 Aalborg infektionshygiejne@rn.dk Tlf. 97665000 3. maj 2016 Modeller for samarbejde mellem

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune 2015 Opfølgnings-analyse af vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Billede: Colorbox.com Vivi Altenburg Lemvig Kommune, Sundhedsafdelingen 01-09-2015 Indledning / baggrund Lemvig Kommune har gennem

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Mundtlig beretning for 2009 For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Indledning: Vores beretning gennemgår vores store arbejdsområder områder for 2009 og det var; Børneområdet Vederlagsfri Fysioterapi

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Modeller. Modeller for samarbejde mellem Infektionshygiejnen i Region Nordjylland og kommunerne

Modeller. Modeller for samarbejde mellem Infektionshygiejnen i Region Nordjylland og kommunerne Modeller Modeller for samarbejde mellem Infektionshygiejnen i Region Nordjylland og kommunerne Hobrovej 42 A 9000 Aalborg infektionshygiejne@rn.dk Tlf. 97665000 9. september 2015 Modeller for samarbejde

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning kommunalt efter sundhedslovens 140 normering i træningsafdeling Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere