Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 48 Godkendelse af dagsorden Aktivitetsbeskrivelser Sundhed Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Godkendelse af overdragelsesplan for projekt Bydelssundhed i Korskærparken Orientering om de kommunale medfinansieringsudgifter for Henvendelse fra Udsatterådet om frivillig indsats for øget tandsundhed Lukket - Det videre arbejde med det nære sundhedsvæsen / sundhedscenter Forslag fra SF om ansøgning til Arla Fonden Feriekonstituering Lukket - Orientering...17 Side 2

3 48 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Godkendt. Side 3

4 49 Aktivitetsbeskrivelser Sundhed Sagsnr.:13/5068 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Efter den aftalte tidsplan for budgetlægningen skal udvalgene på deres beslutningsmøder i juni tage stilling til aktivitetsbeskrivelserne for 2014, herunder forslag til indsatsområder og ønsker. Pleje & Sundhed har udarbejdet udkast til Aktivitetsbeskrivelsen Sundhed. Aktivitetsbeskrivelsen bliver kort gennemgået på mødet med fokus på forslagene til indsatsområder og ønsker. Økonomiske konsekvenser: Såfremt der skulle komme uventede økonomiske konsekvenser, vil det blive forelagt udvalget. Vurdering: Pleje & Sundhed vurderer, at de foreslåede indsatsområder og ønsker ligger i forlængelse af aktiviteter i 2013 og matcher nødvendige behov. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget godkender og fremsender aktivitetsbeskrivelserne til behandling i Byrådet. Åben - Sundhed 2014 Aktivitetsbeskrivelsen tilrettes på baggrund af drøftelsen. Indstillingen godkendt. Side 4

5 50 Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Sagsnr.:12/6217 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget tilkendegav den opbakning til, at Rehabiliteringsafdelingen kunne arbejde videre med rammerne for et 3- årigt frikommuneforsøg indenfor vederlagsfri fysioterapi. Fredericia Kommune er tovholder for den indsendte frikommuneansøgning på vederlagsfri fysioterapi, og ansøgningen har fået ministeriets godkendelse. Ansøgningen indgår i det kommende lovforslag om ændring af frikommuneloven som 2. behandles den 28. maj 2013 og med ikrafttræden 1. juli Inden frikommuneforsøget kan igangsættes i Fredericia Kommune, skal Byrådet tilkendegive opbakning hertil, og ændringen til frikommuneloven skal godkendes i Folketinget. Formålet med frikommuneforsøget er at skabe en mere sammenhængende effektiv sundhedsindsats, hvor lægens henvisning til vederlagsfri fysioterapi, herunder undtagelsesredegørelser skal sendes til vurdering af et fagligt team i på Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter. Borgeren tilbydes en vurdering af funktionsevne af det kommunale team, og informeres om træningsmuligheder. Fysioterapeuten udarbejder en plan for træningen og koordinerer med de øvrige tilbud, som borgeren kan være visiteret til i Fredericia Kommune eller tilbud, som borgeren deltager i inden for den frivillige sektor. Både på børneområdet og voksenområdet modtager en del af de borgere, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, også anden form for træning, pleje eller hjælp fra Fredericia Kommune. Ønsket med dette 3-årige projekt, er at skabe sammenhæng, helhed og koordinering i borgerens forløb, og sikre et mere målrettet forløb på tværs af lovgivninger og sektorer. Målgruppen i forsøget er: Ny henviste borgere til individuel vederlagsfri fysioterapi og ny henviste til vederlagsfri fysioterapi på hold. Data fra 2012 viser, at det drejer sig om ca. 30 nye borgere pr. år. Borgere som modtager individuel behandling, og hvor praktiserende fysioterapeut i samråd med borgeren vurderer efter 20 behandlinger, at der er behov for en fornyelse af henvisningen (undtagelsesredegørelse). I 2012 godkendte praktiserende læger 272 undtagelsesredegørelser. Det er præciseret i ministeriets godkendelse, at det fortsat er lægens afgørelse, om patienten skal henvises til vederlagsfri fysioterapi, og at patientens frie valg af behandlingssted fastholdes. Side 5

6 Økonomiske konsekvenser: Forudsætningen for at gennemføre dette 3-årige forsøg med etablering af et kommunalt team, der gennemfører samtale med borgeren, vurderer borgerens funktionsevne, udarbejder handlingsplan og koordinerer indsatsen er, at GenoptræningsCentret tilføres økonomiske ressourcer. Som det fremgår under beskrivelse af målgruppen, drejer det sig om ca. 300 borgere pr. år. Det vurderes, at det kommunale team skal afsætte ca. 3 timer pr. borger til samtale, funktionsvurdering, udarbejdelse af handlingsplan, koordinering, samarbejde og dokumentation. Ved en timepris på 450 kr. vil GenoptræningsCentret skulle tilføres kr. pr. år i det 3 årige frikommuneprojekt. Såfremt at GenoptræningsCentret mod forventning selv skal gennemføre evalueringen af det 3-årige frikommuneforsøg, vil det være nødvendigt at tilføre svarende til 40 arbejdstimer á 450 kr. svarende til kr. til evaluering og afrapportering til ministeriet. Da budgettet til medfinansiering af vederlagsfri fysioterapi har været overskredet med kr. i 2012, vurderes det ikke muligt, at frikommuneforsøget kan afholdes inden for den økonomiske ramme til vederlagsfri fysioterapi. Nedenstående tabel illustrerer det gennemsnitlige forbrug pr. måned til vederlagsfri fysioterapi, og der ses en tydelig stigning i udgifter jf. denne lovgivning og praksis på området. På længere sigt vurderes det sandsynligt, at den økonomiske ramme til medfinansiering af vederlagsfri fysioterapi vil kunne holdes, ved at Side 6

7 borgerens forløb målrettes, og ved at sikre sammenhæng til den øvrige lovgivning på trænings- og forebyggelsesområdet, samt ved at sikre at borgeren også er informeret om tilbud og muligheder i den frivillige sektor. Vurdering: Det vurderes, at Fredericia Kommune med fordel kan ansøge Ministeriet for Sundhedsfremme og Forebyggelse om den endelige godkendelse til at igangsætte Vederlagsfri fysioterapi forsøget. Projektperioden vil foregå fra 1. august juli Målet med forsøget er, at sikre sammenhæng og koordinering til træning efter andre lovgivninger og derved fremme kvalitet og effekt. Samtidig forventes det, at uhensigtsmæssigheder og eventuelle fejl ved henvisning til vederlagsfri fysioterapi og ved brug af undtagelsesredegørelser helt vil kunne undgås i tæt dialog med de praktiserende læger. Det 3-årige projekt gennemføres i dialog og samarbejde med praktiserende læger, som har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi, og praktiserende fysioterapeuter, som er primær leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Såfremt flest mulige af de 9 frikommuner ønsker at deltage i dette fælles forsøg vil evalueringsinstituttet KORA gennemføre evalueringen. Hvis der ikke er fælles kommunal opbakning til vederlagsfri fysioterapi forsøget, er Rehabiliteringsafdelingen selv ansvarlig for evalueringen. Finansieringen af forsøgsperioden med kr. pr. år anbefales dækket af den betingede pulje, afsat til at forbedre indsatser på sundhedsområdet. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at der gives opbakning til, at ansøge Ministeriet for Sundhedsfremme og Forebyggelse om tilladelse til at igangsætte det 3-årige frikommuneforsøg med virkning fra 1. august 2013 og 2. at der, til finansiering af indsatsen, tilføres Genoptræningscentrets budget kr. fra den betingede pulje afsat til at forbedre indsatser på sundhedsområdet. 3. At der reserveres kr. fra den betingede pulje til gennemførelsen af evalueringen, såfremt Fredericia kommune selv skal foretage den. Indstillingerne godkendt. Side 7

8 51 Godkendelse af overdragelsesplan for projekt Bydelssundhed i Korskærparken Sagsnr.:12/3287 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I marts 2013 valgte Sundhedsudvalget at udsætte en beslutning om at fremrykke projektafslutning på Sundhedsprojektet i Korskærparken, til der var afholdt et dialogmøde med frivillige under Sundhedsprojektet. D. 17. april 2013 blev der afholdt et dialogmøde, hvor frivillige gav deres bud på, hvordan de ønsker forankringen af Sundhedsprojektets aktiviteter. Bl.a. har beboere oprettet Foreningen Korskær, som har det formål at være en paraplyorganisation for foreninger og grupper, der arbejder med sundhedsfremme i Korskærparken. Administrationen har siden afholdt møde med formanden for den nye forening, hvor ønsker til den videre forankring igen blev fremsat og drøftet. Desuden blev evaluering af Bydelsprojektet Korskær drøftet. Projekt Bydelssundhed blev startet op i Korskærparken i 2008 og i Sønderparken i 2011 som et led i den tidligere sundhedspolitik ( ). Dens overordnede mål var at fremme social lighed i sundhed. Projektet løber til og med Forankring af aktiviteterne er et vigtigt element i projektet, og det vurderes, at denne proces kan intensiveres for Korskærparken. Processen skal ske løbende og med inddragelse af de frivillige beboere engageret i de enkelte aktiviteter. Det foreslås derfor for Korskærparken: At den endelige forankring og overdragelse af aktiviteterne påbegyndes i tæt samarbejde med de frivillige beboere, som skitseret i bilaget, og at projektstatus ophører endeligt med udgangen af At enkelte aktiviteter og ressourcer fortsætter under Sundhedssekretariatets budget, se nedenfor. At slutevaluering fremrykkes til efterår 2013, og at der afholdes en konference i 2014, for politikere, medarbejdere, beboere og eksterne. På baggrund af dialogen med de frivillige foreslås det, at der i en to-årig periode, gældende fra d , afsættes midler i størrelsesordenen kr. i 2014 og kr. i Efter den to-årige periode skal indsatserne evalueres med henblik på stillingstagen til, om de skal fortsætte. I bilaget er vedhæftet budgetforslag. Der er desuden et ønske fra den nye forening om et fortsat tæt samarbejde med Sundhedssekretariatet, og om fortsat synlighed omkring Sundhedsprojektets aktiviteter, ved bl.a. fortsat at sikre lokalehensyn i Medborgerhuset. Status på projekt Bydelssundhed i Korskærparken Efterhånden er der startet mange tiltag i Korskærparken. Af kommunale projekter er der udover sundhedsprojektet et biblioteksprojekt Side 8

9 (projektperiode ophørt men enkelte indsatser fortsætter), et ungeprojekt og et jobcenterprojekt. Derudover har boligforeningerne iværksat en helhedsplan for området, som både indeholder fysiske forbedringer af området samt sociale indsatser. Sundhedsprojektet i Korskærparken har iværksat en lang række sundheds- og trivselsfremmende tiltag, og vist gode resultater i forhold til at få beboerne til at være aktive og engagerede i forskellige aktiviteter i området (se bilag for status på aktiviteter). Særligt har det vist sig, at den metode projektet har benyttet sig af, med en høj grad af borgerinddragelse og samskabelse, som i praksis betyder, at beboerne er med til at træffe beslutninger, drøfte nye indsatser og metoder, har haft en afgørende betydning for de gode resultater. Til stort set hver aktivitet er der i dag mindst en frivillig beboer, som fungerer som tovholder for aktiviteten. Beboerne udvikler selv nye ideer til indsatser, og der er i dag opbygget netværk omkring de fleste aktiviteter. De sociale netværk fungerer i høj grad som platforme for det sundhedsfremmende arbejde. Midtvejsevalueringen i 2010, som var koncentreret om den dengang store proces med at gøre det tidligere ældrecenter til et medborgerhus, viste at der blandt de frivillige beboere i huset blev oplevet et stort engagement og ejerskab til styringen og aktiviteterne i huset. Det fremgik også, hvordan det at være frivillig og at opleve en reel indflydelse, har en positiv indvirkning på egen sundhed og trivsel. Jens Peter Jensen fra MidtLab fulgte i sommeren 2012 projektet og konkluderede, at der med sundhedsprojektet er tale om en ny måde at arbejde på i den offentlige sektor. Det innovative element består netop i, at der ikke inddrages nye aktører og teknologier, men at de eksisterende aktører, dvs. borgere, sundhedsmedarbejder, m.fl. udfordrer hinanden i redefinerede roller og funktioner. Samtidig var der en opfordring i rapporten til at ophæve projektets status som projekt, fordi der ifølge ham er frembragt bemærkelsesværdige resultater, så det nu er tid til at gøre noget. Evaluering af projektet Mht. den afsluttende evaluering anslås denne at ville koste ca ,- kr., som bl.a. skal dække en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen fra 2008 i hele området, konkrete indsatsevalueringer samt en kvalitativ evaluering omkring metodedelen. Beløbet dækker desuden penge til en afsluttende konference. Økonomiske konsekvenser: Budget for fortsættelsen af enkelte aktiviteter i Korskærparken fremgår af bilag. De samlede konsekvenser afhænger af, hvad der besluttes skal ske fremadrettet med bydelsprojektet. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at der i samarbejde med de frivillige beboere under Sundhedsprojektet i Korskærparken, kan skabes en fornuftig forankring på en lang række af indsatser, som allerede nu har Side 9

10 frivillige tovholdere. Det vurderes dog, at der fortsat er brug for økonomisk/ressourcemæssig støtte i et vist omfang jf. bilag, foreløbig for en 2-årig periode, gældende fra januar 2014 såfremt overdragelsesplan godkendes. Derudover vil der være brug for en fortsat dialog mellem Sundhedssekretariatet og de frivillige, herunder foreningen Korskær. Fremrykningen af overdragelsen handler også om at bruge de gode erfaringer andre steder. Det er netop et af projektets mål at anvende udviklede metoder, erfaringer og viden i forhold til udvikling af andre bydele/lokalsamfund i Fredericia Kommune, og at formidle samme til interesserede i og udenfor kommunen. Med projektopstart i Sønderparken er dette i gang, men det vurderes, at de gode resultater bør tænkes ind i andre initiativer og i andre områder af kommunen. Det vurderes, at projektet i Sønderparken har igangsat en række tiltag, der bidrager til at fremme sundhed og trivsel i området, men at der fortsat ligger en stor opgave, og derfor bør projektet her fortsætte som hidtil planlagt til og med Indstillinger: Pleje og sundhed indstiller: 1. At Sundhedsudvalget godkender overdragelsesplanen for sundhedsprojektet i Korskærparken, herunder ophør af projektperiode ved udgangen af 2013, men med fortsættelse af en vis økonomisk/ressourcemæssig støtte jf. bilag. 2. At slutevaluering fremrykkes til efteråret Åben - Status på indsatser_korskærparken pdf Åben - Budget efter2013.docx Udgifter til Svømning for kvinder er reduceret til kr. Indstillingerne godkendt. Side 10

11 52 Orientering om de kommunale medfinansieringsudgifter for 2012 Sagsnr.:10/13706 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Tal omkring de kommunale medfinansieringsudgifter ligger nu klar for Økonomi har udarbejdet bilaget, som viser, at der er sket en kraftig stigning i Fredericia Kommunes udgiftsniveau. Således er udgiften i kr. pr. indbygger steget fra i 2011 til i Det er væsentlig højere end både regions- og landsgennemsnittet, selvom der også her er sket en stigning. Alt i alt har Fredericia Kommune et merforbrug i forhold til landsgennemsnittet på 17,3 mio. kr., hvilket er en kraftig stigning i forhold til merudgiften i 2011 på 9,9 mio. kr. En væsentlig årsag til udgiftsstigningen skal findes i det nye takstsystem, som er trådt i kraft fra og med Ændringen i takstsystemet betyder, at den andel som kommunen skal finansiere ikke længere består af både et grundbidrag, bestemt ud fra antal borgere i kommunen, og et aktivitetsbestemt bidrag, bestemt ud fra hvor meget borgerne i kommunen trækker på sygehusvæsenet. Derimod er der nu alene tale om et aktivitetsbestemt bidrag. Med Fredericia kommunes profil vidste vi at det ville medføre en stigning i udgifter. Merforbruget i 2012 ses først og fremmest på den ambulante somatik. Derimod ligger Fredericia lavt på sygesikring. Det er ikke muligt, at sammenligne udgiftsniveauet i forhold til diagnoser mm. I fht tidligere år grundet den nye takstberegning. Dog kan der være mulighed for at se nærmere på udviklingen i antal besøg. Efter sommerferien vil den fælles økonomigruppe i Region Syddanmark komme med et fælles notat omkring medfinansieringsudgifterne. Økonomiske konsekvenser: Der er tale om en kraftig stigning i merudgiften fra 9,9 mio. kr. i 2011 til 17,3 mio. kr. i 2012, sammenlignet med landsgennemsnittet. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at der er tale om en voldsom stigning, som i en vis grad må tilskrives det nye takstsystem. Samtidig vurderes det, at aktuelle udbud og kapaciteten på sygehuset også at have betydning for, hvor meget borgere i Fredericia benytter sygehusvæsenet, hvilket giver anledning til en fortsat dialog med Sygehus Lillebælt. Indstillinger: Pleje og sundhed indstiller: 1. At orienteringen tages til efterretning. 2. At Sundhedsudvalget drøfter evt. behov for yderligere analyse af tallene. Åben - Samlet oversigt medfinasieringsudgifter 2012.pdf Side 11

12 Orienteringen taget til efterretning. Udviklingen og baggrunden for denne skal analyseres videre. Side 12

13 53 Henvendelse fra Udsatterådet om frivillig indsats for øget tandsundhed Sagsnr.:13/5475 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Udsatterådet tilkendegav på sit dialogmøde med Socialudvalget tidligere på året ønske om at indgå i et samarbejde om øget tandsundhed for udsatte borgere. Ønsket kommer på baggrund af kontakt til privatpraktiserende tandlæger, der gerne vil bidrage med en frivillig indsats mod, at kommunen stiller lokaler til rådighed, hvor de udsatte borgere kan få undersøgt og måske foretaget enkelte behandlinger. Der har været indledende afdækning af muligheder, og der er her rejst en række spørgsmål om bl.a. egnede lokaler, afledte udgifter o.a. Det er derfor nødvendigt at arbejde yderligere med oplæg til en mulig model. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Side 13

14 54 Lukket - Det videre arbejde med det nære sundhedsvæsen / sundhedscenter Sagsnr.:12/13974 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Lukket Indstillingerne godkendt. Side 14

15 55 Forslag fra SF om ansøgning til Arla Fonden Sagsnr.:13/5554 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: SF stiller følgende forslag om ansøgning til Arla Fonden. Arla Fonden annoncerer i Danske Kommune nr. 17 efter visionære kommuner, der vil finde et sted til Danmarks første madlejrskole. Den skal inspirere børn og unge til et sundt og aktivt liv med god og velsmagende mad. MADlejr skal byde på gode råvarer, madlavning og bæredygtighed. Man vil også sætte fokus på nye læringsmetoder og minimalt madspild. De leder lige nu efter det helt rigtig sted, som de kan investere i. SF foreslår på den baggrund, at Fredericia Kommune straks sætter et undersøgelsesarbejde i gang, så vi herfra kan have en ansøgning klar inden 1. juli, som er deadline for ansøgning. Troldehuset på Trelde Næs er en oplagt mulighed og trænger til renovering, så vidt vi kan vurdere. Fredericia ligger centralt, og der er busforbindelse derud. Tilmed er Arla Fondens mål helt i overensstemmelse med vores miljø og sundhedspolitik, så vi synes ikke, der er grund til at tænke længe over, om Fredericia skal byde sig til. Er Troldehuset ikke en oplagt mulighed, så kan der findes andre egnede områder i Fredericia. Byrådet kan inden 1. juli nå at behandle ansøgningen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktørerne for Børn og Kultur, Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked samt Teknik og Miljø indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og Miljøudvalget tager stilling til om de vil ansøge om dette. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i fællesskab søger om dette. Fraværende: Jane Findahl Udvalget vil gerne støtte ansøgning til Arla-Fonden. Side 15

16 56 Feriekonstituering Sagsnr.:13/5301 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med udvalgsformandens afholdelse af ferie kan udvalget vælge en konstitueret formand. I styrelsesvedtægtens 22 fremgår, at Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. 20 stk Udvalgsformand Susanne Eilersen holder ferie i ugerne 27 og 28. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at udvalget træffer afgørelse om, hvem der i givet fald skal konstitueres som formand i ugerne 27 og 28. Næstformand Pernelle Jensen konstitueres som formand i uge 27 og 28. Side 16

17 57 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Orientering om opstart af forberedelse af beredskab ifb. med evt. lægekonflikt. Side 17

18 Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Projekt Bydelsundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Korskærparken som område ca.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Velkomst Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse,

Velkomst Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse, Program 10.00 Velkomst ved Borgmester Jacob Bjerregaard og Steen Knudsen, beboer og formand for Foreningen Korskær 10.15 Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 26-08-2014 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 12. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere