MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:"

Transkript

1 MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab. (Årsregnskabet afsluttes den 31. december). 4. Forslag fra kredsstyrelsen, (udsendes til tillidsrepræsentanterne senest 3 dage før generalforsamlingen). 5. Forslag fra medlemmerne, (skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og udsendes til tillidsrepræsentanten senest 3 dage før generalforsamlingen). 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen. 7. Eventuelt. Livstræet: Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige og arme tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege... Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys folk som ingen andre kender hvor mon de skal finde lys? Lad dem lege... Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege... Der er så mange, der er slaver af sit job og af sin tid. Hvorfor bruges vores gaver uden tanke, uden vid? Lad os lege...

2 Forslag til forretningsorden: 1. Generalforsamlingen indledes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Kredsstyrelsen udpeger stemmetællere. 4. Kredsstyrelsen udpeger referent. 5. Dirigenten påser, at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Generalforsamlingen eller kredsstyrelsen bestemmer, at dele af generalforsamlingen afholdes for lukkede døre. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 8. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten, dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog vedtægternes 11, hvorefter vedtagelse af vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig beretning: I det sidste år er der sket store forandringer indenfor folkeskoleområdet og specielt i Nordfyns Kommune. En ændret skolestruktur: Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at 14 selvstændige skoler skulle reduceres til 6, var der en frygt for, at dette ville resultere i mange afskedigelser. Dette blev heldigvis ikke resultatet, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at afsætte en pulje penge til imødegåelse af uheldige klassedannelser. Ved at 4 kolleger valgte en frivillig forflyttelse blev personalet fordelt på de nye skoler uden det kom til afskedigelser. Nu er de nye skoler dannet og der ligger et stort arbejde i, at få de nye enheder til at fungere. Vi har nu én skole på 3 afdelinger og 5 skoler på 2 afdelinger. Det har betydet, at de nye skoler skulle deres egne ben i forhold til at få hverdagen til at fungere. Hvad vil der sige at være én skole? Hvilke traditioner og kutymer skal vi ha? - og meget, meget mere. De nye ledelser er også sat på en hård prøve og sammen med kollegerne er opgaven nu, at få det nye til at fungere som én enhed. Det er en situation, der belaster det psykiske arbejdsmiljø kraftigt. I december 2012 blev de to afdelinger af Heldagsskolen og Lille Værkstedsklasse samlet på det der tidligere var Horsebækskolen i Hjadstrup. Det har været en vanskelig proces, hvor personalet har haft svær ved at se deres rolle i sammenlægningen. Tilbage er Store Værkstedsklasse der ser ud til at skulle ligge i ungdomsskoleregi. MED: På alle skoler skal der være et MED-udvalg. Det står i den lokale MED-aftale. På kommuneniveau er der ét Område- MED for Undervisning. Der er 5 Område-MED for hver deres område i kommunen. Hovedudvalget, er det øverste forum for MED-arbejdet i kommunen. I Hovedudvalget har vi udarbejdet en strategiplan for kommunen med 3 fokusområder: Kompetanceudvikling Social kapital Forebyggende sundheds- og trivselsarbejde Med disse 3 punkter i fokus er det målet at kommunen skal gøres til en god, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Kommunens sundhedsordning er ved at blive revideret således at der både er forebyggende og behandlende tiltag. 2

3 Mht. sygefravær er det gennemsnitlige antal dage for kommunen som helhed 12.2 dage pr medarbejder. Dette tal ønskes nedsat med én dag til 11,2. Indenfor undervisningsområdet er vi i gennemsnit syge i 7,9 dage pr. medarbejder og i Område-MED for undervisning ønsker vi også her at reducere sygefraværet så vi kommer ned på 7,3 dage pr. medarbejder. Et ønske om at nedbringe antallet af sygedag skal ses ud fra, at vi alle ønsker at være raske og komme på arbejde. Det er bedst for den enkelte og for kollegerne. Men der er også mange penge at spare, hvis der kan spares én sygedag for hver af de medarbejdere, der er i kommunen. Det er dog ikke nok, bare at vedtage, at målet er en reduktion på én dag. Der skal en indsats til for at det lykkes og på vores område kan det være svært at se hvordan vores fravær kan nedsættes, når vi oplever et stigende arbejdspres med bl.a. øget inklusion besparelser og strukturændringer, der hver især presser vores arbejdsmiljø. Som et led i en generel kompetenceudvikling arbejdes der pt. på at ArbejdsMiljøRepræsentanterne (AMR) kommer på kursus i Sundhedsledelse. Kurser i Mindfulness er også i støbeskeen. Budget 2013: Det kommunale budget for 2013 havde ikke de store besparelser på vores område. Men helt fri gik vi ikke. Inklusionspuljen på 1,8 mio. kr. blev slettet af budgettet: 1 mio. kr. som besparelse og 0,8 mio. kr. der lægges over i en ekstra pulje til specialundervisning målrettet inklusion. Fordelingen mellem lærer- og pædagogtimer som puljen skal bruges til er endnu ikke besluttet i kommunalbestyrelsen. Vi mener at timerne skal bruges som lærertimer, idet inklusion jo handler om elevernes undervisning. Inklusion: Der er fra etableret distriktsteam i de 6 skoledistrikter og det ser ud til at hjælpe lærere og børnehaveklasseledere, der har behov for sparring og rådgivning. Nordfyns Lærerkreds har både i Område-MED for undervisning og i Hovedudvalget efterlyst en inklusionsstrategi i Nordfyns Kommune. Vi har fået at vide at der blev arbejdet på sagen, hver gang vi har spurgt. Først den vedtog Familieudvalget på deres møde et forslag til Kommissorium for udarbejdelse af inklusionspolitik for Nordfyns Kommune. I kommissoriet hedder det: Inklusionspolitikken skal tage udgangspunkt i visionerne i kommunens planstrategi: Fællesskab, tryghed, helhed, anerkendelse, forebyggende indsatser til udsatte familier, tilgængelighed mv. Inklusionspolitikken skal medvirke til at styrke fagligheden i det kommunale skolevæsen og være til gavn for det enkelte barn. Inklusionspolitikken skal Fastlægge principper for inklusionen i Nordfyns Kommune Fastlægge mål for indsatsen i Fastlægge delmål for indsatsen i skoleåret 2013/14 Medvirke til at ressourcer flyttes fra den specialiserede indsats til almenområdet. Det er således ikke intensionen at opnå en besparelse, men at omprioritere ressourcer fra det specialiserede til almenområdet. Det lyder ganske fornuftigt, men arbejdet sættes i gang alt for sent. Ifølge tidsplanen skal inklusionspolitikken godkendes i juni Mindst ét år efter at vi på skolerne har fået pålagt at inkludere flere elever i normalundervisningen end tidligere. Et arbejde der har mange facetter og er både tidskrævende og udfordrende for de lærere og børnehaveklasseledere, der er omkring eleven. Det er et vigtigt og betydningsfuldt arbejde, og derfor kan det undre, at der først nu bliver taget de første tiltag for at udarbejde en inklusionspolitik. Her efterlyser vi rettidig omhu! Personaleudskiftning: Skole- og dagtilbudschef Merethe Madsen var kun i kommunen i godt ét år. Hun valgte at stoppe i sommeren Herefter blev Inklusionsleder Søren Buch konstitueret i stillingen frem til ansættelsen af Jette Marie Christensen, der tiltrådte i december Direktør Børn og Kultur, Susanne Ebdrup blev midt i december fritaget for tjeneste og indstillet til afsked. Det var med stor beklagelse at vi modtog denne meddelelse, idet vi i Nordfyns Lærerkreds har haft et godt samarbejde med Susanne. Stillingen som direktør for Børn og Kultur er pt. ubesat. I januar 2013 valgte Viceskolechef Flemming Schultz at gå pension. Også samarbejdet med Flemming har vi sat stor pris på, og det bliver en stor opgave for Flemmings efterfølger at fylde pladsen ud. Samlet set har vores område været udsat for væsentlige personaleændringer, men vi håber og tror på mere stabilitet og mindre hovsa. 3

4 Tillidsvalgte: Da skolestrukturen blev ændret medførte det, at antallet af tillidsrepræsentanter gik fra 14 til 6. Disse udgør sammen med de 3 generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsen i Nordfyns Lærerkreds. Det har været en ny og spændende måde at arbejde på. De tre generalforsamlingsvalgte danner et forretningsudvalgte, der tager sig af den daglige drift og kredsstyrelsen arbejder i højere grad med sager af overordnet karakter. Tillidsrepræsentanternes rolle er også ændret på skolerne, da alle tillidsrepræsentanter varetager funktionen på flere afdelinger. På alle afdelinger er der en ArbejdsMiljøRepræsentant (AMR) og i november var de indbudt til et møde på kontoret med erfaringsudveksling, inspiration og med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der var et gensidigt ønske om at vi mødes igen i dette regi. I MED-systemet er Birger Gommesen, Sletten Skole, blevet valgt for en 2-årig periode til Område-MED for undervisning og til Hovedudvalget. Det er vi meget tilfredse med da Birger har stor viden og erfaring indenfor AMRområdet. Pensionistarbejdet: I år gik pensionistturen i til Ribe og der var som sædvanligt fin tilslutning. Formiddagskaffe ved Kammerslusen og efter en byvandring med guide hvor vi bl.a. besøgte Ribe Domkirke. Frokosten spiste vi på restaurant Kolvig inden turen igen gik mod Fyn. Efterårets kulturelle arrangement fandt sted på Fjelsted Skov Kro. Forfatter Kjeld Hansen holdt foredrag om "Folk og fortællinger fra det tabte land". Arrangementet var sædvanen tro et fællesarrangement mellem de tre nordvestfynske lærerkredse, Vends Herreds Lærerkreds, Vestfyns Lærerkreds og Nordfyns Lærerkreds. Vi havde 12 deltagere med fra kreds 83. Det er Finn Søeberg og Hans Kappel der sammen med kredsen planlægger de lokale aktiviteter. Det forpligtende kredssamarbejde på Fyn: I kredssamarbejdet på Fyn er alle 6 lærerkredse repræsenteret med formand og næstformand. Formålet er at styrke både det centrale og det lokale politiske arbejde. Samarbejdet indebærer erfaringsudveksling, koordinering af tværgående opgaver og en fortsat politikudvikling. Målet er også at Danmarks Lærerforening fastholdes som en fælles fagforening. I kredssamarbejdet er der nedsat fora med fokus på hhv. pædagogiske forhold, arbejdsmiljøforhold og kursusafholdelse. Derudover er der et pensionistforum hvor Finn Søberg og Keld Thygesen er med fra vores kreds. Danmarks Lærerforening: Der har været stor aktivitet i DLF grundet 2 væsentlige punkter. For det første regeringens udspil til en reform af folkeskoleloven, der ønskes finansieret af lærernes arbejdstid. Og det andet store punkt er OK13. Det er måske ikke helt korrekt, at sætte det op som to adskilte punkter, idet regeringen klart har meldt ud, at hvis KL ikke kommer igennem med deres krav om at lærerene og børnehaveklasselederne skal undervise mere, så er regeringen klar med et lovindgreb på området. Et senarie der sætter den danske model ud af kraft, og vil være ødelæggende for ikke blot Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation, men for hele den danske fagbevægelse. Derfor har DLF afholdt 2 ekstraordinære kongresser foruden den ordinære. Derudover har der været indkaldt til en del kredsformandsmøder, to regionale TRmøder og to nationale faglig klub-møder på alle skoler samtidig. Herudover har DLF afholdt åbne medlemskurser og medlemsseminarer. I den nuværende situation er det vigtigt for DLF, at der er en god informationsstrøm begge veje i foreningen og at vi kommer ud med vores budskab, ikke kun til os selv internt i foreningen, men også til befolkningen. 4

5 Til dagsordenens punkt 4: Forslag fra kredsstyrelsen Forslag om vedtægtsændringer for Særlig fond: 1 Kreds 83's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters 9, stk. 9. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 5 Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 6 Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 7 Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 8 I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds særlige fond. 9 Disse vedtægter for kreds 83's særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den Til pkt. 6 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen Styrelsen foreslår et uændret frikøbstimetal på 2267 bruttotimer. Timerne fordeles til styrelsesmedlemmerne ved konstitueringen og opgavefordelingen. Styrelsen foreslår, at kontingentet til lokalkredsen pr for fraktion 1, 2 og 4 fortsætter uændret året ud. Kontingent pr : Fraktion 1 og 2: 351 kr./måned opkræves månedsvis Fraktion 4: 40 kr./måned opkræves én gang årligt Kontingentet kan reguleres igen med KL s sædvanlige pris og lønfremskrivning pr. 1. januar Hele regnskabet for 2012 og budgetterne for 2013 samt 2014 kan ses på kredsens hjemmeside: 5

6 Regnskab for samt budget tal i kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Indtægter Kontingent Adm. Særlig fond , Refusion AKUT , I alt , Udgifter Styrelsesudgifter , TR udgifter Medlemsudgifter , Administration , Personaleomkostninger , Diverse , I alt , Renter 1.968, Årets resultat overskud , Regnskab for Særlig fond 2012 Indtægter - tal i kr. Husleje ,00 Renter 1.743,69 i alt ,69 Nordfyns Lærerkreds Vestergade 3 Særslev 5471 Søndersø mobil: Fax: Mail: Udgifter Administration ,00 Gebyr 6,00 Skatter og forsikringer 8.382,77 Forbedringer 621,25 I alt ,02 Årets resultat før afskrivning ,33 Årets afskrivninger ,00 Årets resultat ,33 Bankkonto ,89 Vurdering af Vestergade ,48 Hjemmeside: Kontorets åbningstid: mandag - torsdag: kl fredag: i øvrigt efter aftale.

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere