2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid Erhvervsskolen Nordsjælland Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målene er at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU); at uddannelsesinstitutionerne i Region Hovedstaden gennemfører hurtigere og bedre erhvervsuddannelser for flere ufaglærte, at opbygge en sådan viden og kompetence i uddannelsessystemet, beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter, at resultaterne fastholdes og udnyttes i fremtiden.ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse. Vedhæftede filer Bilag 1 Aktivitetsbudget - Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid.xlsx AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 1

2 Break Break Bilag 2-1 Erklæringer.PDF Bilag 3 Succeskriterier - UFFA.xls Bilag 4 Aktivitetsplan.docx Bilag 5 Detaljeret projektbeskrivelse.docx Bilag 6 - kommende partnere (erklæringer kommer).docx Partnerskabserklæring - KVUC.pdf Partnerskabserklæring - SOPU.pdf Partnerskabserklæring - VUC NS.pdf AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Projektets overordnede målsætning er at bidrage til, at flere af regionens ufaglærte opnår faglært status gennem en Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) el. lign. Alle prognoser peger på fremtidig mangel på faglært arbejdskraft og en tilsvarende stigende ledighed blandt ufaglærte. Med målet om at øge udbuddet af faglært arbejdskraft ved kompetenceudvikling af ufaglærte til faglært status, og dermed bidrage til at sikre en højere beskæftigelsesfrekvens i regionen, retter projektet sig mod prioritet 2. 1 "Udvikling af menneskelige ressourcer". Der er endvidere tale om projekttype B, idet projektet har fokus på metodeudvikling, udvikling af uddannelsessystemer mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på GVU og lign. voksenuddannelser. Projektet styrker samarbejdet på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner mhp. at sikre en "kritisk masse" af elever, idet der udvikles fleksible uddannelsestilbud med læringsforløb, der motiverer og muliggør hurtigere og mere fleksibel genne Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Prognoser for regionen forudser, at der i 2020 vil mangle faglærte. I Erhvervsudviklingsstrategien sætter Vækstforum fokus på opkvalificering af ufaglærte og definerer en målsætning om at mindske ufaglærtes andel af beskæftigede og ledige i alderen år fra 22,2% i 2009 til 20% i Med sit fokus på at bringe flere af regionens ufaglærte frem mod faglært status bidrager projektet til opfyldelsen af denne målsætning, og projektet tager endvidere afsæt i et af projektinitiativerne beskrevet i Vækstforum Hovedstadens Idekatalog Projektet samler en bred kreds af regionens uddannelsesinstitutioner med fokus på hhv. EUD (Erhvervsuddannelse), AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) samt FVU (forberedende voksenuddannelse) og AVU (almen voksenuddannelse). Tilsammen dækker de deltagende uddannelsesinstitutioner regionens yderområder i nord og syd, som er kendetegnet ved en relativt høj koncentration af ufaglærte. I projektet etableres samarbejde med arbejdsmarkedets parter, jobcentre og virksomheder mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på voksenuddannelse og sikre et fleksibelt uddannelsestilbud rettet mod erhvervslivets kompetencebehov, og således understøttes Erhvervsudviklingsstrategiens mål om at bevare arbejdspladser i regionen. Projektet samler med to store erhvervsskoler og regionens to VEU-centre alle relevante aktører med det formål at sikre et markant, relevant og lettilgængeligt voksenuddannelsestilbud, der ved at AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 3

4 tilgodese behovet for fleksibilitet og samspil mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet letter og afkorter den ufaglærtes vej mod faglært status. Denne lettere adgang til uddannelse modvirker ufaglærtes konjunkturfølsomhed ved økonomiske kriser. Projektet indeholder desuden væsentlige udviklingselementer rettet mod såvel udvikling af partnerskaber, redskaber, pædagogiske tilgange og gennemførelsesformer og har dermed en høj grad af nyhedsværdi, der forventes at have interesse ud over partnerkredsen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Erhvervsskolen Nordsjælland Adresse Milnersvej 48 Postnummer 3400 By Hillerød Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Casper Langhoff Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig May Brandt Middelfart Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Birthe Friis Mortensen Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Finanscenter Sjælland Nord, Munkeengen 30 Postnr By Hillerød Kontonummer AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Den samfundsøkonomiske vækst forudsætter et generelt højere uddannelsesniveau, end indbyggerne i Region Hovedstaden har i dag. Derfor skal især flere ufaglærte gennemføre en erhvervsuddannelse. For den enkelte kan det være vejen til at sikre beskæftigelse nu og fremover. Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målet er vha. netværksbaseret innovation og aktionsforskning at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) for målgruppen af ufaglærte over 25 år med min. to års relevant erhvervserfaring. Projektet vil via sine innovations- og forskningsaktiviteter udvikle og afprøve en radikalt ny model for GVU-forløb, der tager højde for målgruppens individuelle behov, herunder helt nye måder at tilrettelægge undervisningen på, fx tværfaglig og virkelighedsnær undervisning i samvirke med de virksomheder, som de beskæftigede elever er ansat i. Lærerne vil ligeledes få tilført nye kompetencer gennem et tættere samspil med virksomheder, herunder besøg på virksomheder. Ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse, hvorved den samlede models bæredygtighed sikres bred forankring i hele Region Hovedstaden. Effekterne vil være, at uddannelsesniveauet i regionen kan højnes betydeligt, hvilket medfører øget beskæftigelse, adgang til den fornødne faglærte arbejdskraft for virksomhederne og endeligt, at arbejdspladser bevares i regionen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 6

7 I projektet deltager tre institutioner for erhvervsrettet uddannelse og to voksenuddannelsescentre. Disse uddannelsesarrangører dækker regionen geografisk bredt og har en volumen på ca årselever og -kursister fordelt på ca. 35 forskellige uddannelsesspor. På de deltagende skoler uddannes allerede i dag ca. 20% af alle GVU-elever i landet. I løbet af projektet vil omtrentligt 55 aktører i beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter modtage besøg, ligesom der forventeligt vil blive gennemført ca. 150 virksomhedsbesøg med henblik på deltagelse som partnere eller netværksdeltagere og gennemført informationsmøder for ca ledige og beskæftigede. Ved projektets afslutning vil ufaglærte have opnået status som faglærte; den gennemsnitlige uddannelsestid vil være forkortet med 30%, og beståelsesprocenten vil være steget med ca. 1/3. Modellen for opnåelse af den øgede volumen, kvalitet og effektivitet indenfor GVU vil være taget i brug og forankret i de deltagende organisationer. Baggrunden for projektets fokus er, at potentialet i GVU ikke bliver udnyttet i dag. Der bliver årligt kun udarbejdet godt 800 GVU-planer på landsplan, hvoraf kun halvdelen vurderes at resultere i en gennemført GVU. Og søgningen til GVU er ikke i fremgang. Blandt årsagerne til GVU s begrænsede udbredelse skal fremhæves: 1. Manglende kendskab til GVU blandt ufaglærte, virksomheder, jobcentre, og A-kasser. 2. Vanskeligheder blandt uddannelsesarrangørerne mht. at håndtere udfordringerne mellem på den ene side individuelle læringsforløb og på den anden side tilstrækkelig elev-volumen. 3. Lav motivation for uddannelse hos målgruppen af voksne ufaglærte. 4. Skolernes evne/vilje til at anerkende uformelle kompetencer. Projektet vil udfordre bestående opfattelser og praksis med henblik på at udvikle GVU-modellen til at kunne uddanne langt flere til faglært status væsentligt hurtigere end i dag. Konkret vil projektet have skabt følgende resultater ved sin afslutning: a) ufaglærte er blevet faglærte og yderligere 500 er på vej b) Der er udviklet og forankret en bæredygtig model for at opnå faglært status på rekordtid c) En styrket visitation af voksne til faglært status er forankret i eksisterende systemer og praksis og formidlet til alle øvrige relevante aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet i Region Hovedstaden. For at nedbryde ovennævnte barrierer for GVU ens udbredelse og opnå resultaterne vil projektet skabe følgende output: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 7

8 1. Styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne om kompetencevurderinger, uddannelsesplaner og uddannelsesforløb, så der sikres målrettede og hyppige undervisningsforløb. 2. Øget kendskab til GVU, så der årligt gennemføres kompetenceafklaringsforløb, som munder ud i en uddannelsesplan for 850 ufaglærte borgere. 3. Optimeret kompetencevurdering, uddannelsesplan og undervisningsplan, der omsættes i individuelle, hurtigere, erhvervsfokuserede og mere fleksible forløb. Dette mere attraktive undervisningstilbud skal øge antallet af forløb med 30% og gennemførselsprocenten ligeledes med 30 %. 4. Kompetenceudviklede medarbejdere og samarbejdspartnere der kan understøtte modellen og udbredelse af viden om modellen til uddannelsesinstitutioner over hele landet. 5. Ibrugtagning af ny model for kompetencevurdering, uddannelsesplan samt gennemførsel, forankring og formidling af samme. Projektet vil i sit hele virke anlægge en radikal, innovativ metode til udfordring af eksisterende praksis og stille spørgsmålet "Hvad nu hvis..?" som udgangspunkt for helt nye løsninger. Barriererne for GVU'ens udbredelse kan kun nedbrydes ved at omsætte nye, eksperimenterende ideer til en bedre praksis. Innovationen vil således foregå gennem netværk, hvor ikke mindst repræsentanter for virksomheder og ufaglærte ledige/beskæftigede inddrages i tæt samarbejde med skolerne for at finde frem til såvel de pædagogiske som de logistiske løsninger, der bedst matcher arbejdsgivere og arbejdstageres behov. Ligeledes vil aktionsforskningen foregå i bl.a. virksomheder, hvor det klarlægges, hvordan ufaglærte tilegner sig kompetencer via det daglige arbejde. Hensigten er at finde metoder til kompetencevurdering, som tager højde for al den læring, der har fundet sted. Projektet vil stille og besvare spørgsmål som. Hvad nu hvis man foretager kompetencevurderingen ude på arbejdspladsen i stedet for på skolen? Hvad nu hvis undervisningen på skolen handlede om at løse nogle konkrete opgaver, den ufaglærtes virksomhed skal løse alligevel? Hvad nu hvis man kunne oprette virtuelle klasseværelser, der betød, at den ufaglærte kunne forblive på sin arbejdsplads og deltage i en enkelt lektion eller to pr. dag - men stadig sammen med andre ufaglærte igang med GVU -endda indenfor andre uddannelser? Projektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid vil således sikre en kompetencegivende uddannelse til ufaglærte, og derved opkvalificere til nye jobmuligheder med henblik på at forbedre Region Hovedstadens konkurrenceevne. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 8

9 Projekttype B Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at indføre nye samarbejder? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere forventes projektet at skabe? Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur forventes projektet at skabe? WhiteSpace Nedenstående effektmål udfyldes alene for projekttype B- projekter, hvor der er tilknyttet deltagere Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 400 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema * Yderligere 500 GVU-forløb påbegyndt, men uafsluttede ved projektets afslutning. * En udviklet, forankret og bæredygtig GVU-turbomodel. Indikator: Gennemsnitlig gennemførelsesprocent på uddannelser med nyudviklede forløb steget med 30% ved projektets afslutning. * Vejledning af voksne forankret i eksisterende systermer. Indikator: 30% stigning i antal GVUplaner udarbejdet af de deltagende uddannelsesinstitutioner ved projektets afslutning. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektledelse kr Regnskab, intern revision og økonomikoordination kr Administration kr Projektarbejde, faktiske udgifter Uddannelseskonsulenter (4 pers.) á kr = kr pr. år = kr i hele projektperioden Udvikling af skabelon for udd.plan (GVU):1.500 timer á kr 260 = kr Udvikling af IKV/RKV: timer á kr 260 = kr Udvikling af forløbsmodeller og materialer: Arb.grp. pæd. redskaber EUD: 2800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. pæd. redskaber AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp.r Teknisk EUD: 3800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Service EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Teknisk AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling, internt: timer á kr 260 = kr Komptetenceudvikling eksternt: timer á kr 260kr = Ekstern konsulentbistand Eksterne konsulenter: 1) Analyse kr (Analyse af barrierer og muligheder vedr. hele projektet) 2) Evaluering kr (Ekstern evaluering af hele projektet) 3) Aktionsforskning/ Pædagogiske konsulenter kr (Udvikling og implementering af pædagogiske værktøjer) 4) Kommunikation (Design/udvikling af info-kampagne) kr Revisionsudgifter (PwC) 2 centrale partnere i 7 perioder; tilkobling af yderligere partnere undervejs i projektet; anvendelse af deltagerunderhold fra nuværende og kommende partnere. Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,00 WhiteSpace I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 10

11 Deltagerudgifter m.v. Beløb WhiteSpace Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats , Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats Deltagerunderhold, standardsats ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud ,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering , Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 11

12 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud , Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,00 WhiteSpace Noter: Statslig deltagerfinansiering ca. 130 forsikrede ledige i 10 ugers forløb á 103,51 i timen Kommunal deltagerfinansiering ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 50% af samlede støtteberettigede udgifter Kontante regionale tilskud 6 mio. kr. fra Region H Regional egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansieringarbejdstimer blandt partnerne: Primært Erhvervsskolen Nordsjælland og CPH West, sekundært VUC Nordsjælland, KVUC og SOPU. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Jan Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Jan Aug Etablering af partnerskab. Forberedelse og gennemførelse af etableringsseminar, hvor partnerskaber etableres, roller- og ansvarsområder defineres og samarbejdsaftaler skrives Etablere styregruppe, ekstern følgegruppe/advisory board Udarbejde funktionsbeskrivelser for projektmedarbejdere Udarbejde skabelon for kommissorier for arbejdsgrupperne, herunder fastlæggelse af de uddannelser der vil være i fokus i innovationsarbejdet og aktionsforskningen Udarbejde forretningsorden, etablere admin. procedurer og systemer, udarbejde handlingsplan 2. Opbygning af netværk. Planlægge og afholde opstartsseminar for netværksdeltagere, hvor projektet præsenteres Netværk opbygges Udarbejde informationskampagne-strategi Informationskampagne overfor eksterne interessenter starter op 3. Udvikling. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 13

14 IKV/RKV incl. aktionsforskning: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern forsker Nedsætte tværinstitutionelle arbejdsgruppe vedr. RKV/IKV Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende RKV/IKV-praksis Uddannelsesforløb incl. analyse: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern analysekonsulent Sammenstille eksisterende viden Gennemførelse af analyse 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Etablering af vejledningskorps Vidensdele ml. partnerskoler vedr. eksisterende vejledningspraksis 5. Videnspredning/gennemførelse. Valg af ekstern evalueringskonsulent Udarbejde evalueringsplan for løbende selvevaluering, midtvejs- og afsluttende evaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger Udarbejde markedsføringsmateriale brochurer om nye forløb og mulighederne ved GVU 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 14

15 Gennemføre eksternt og internt rettet kortlægning vedr. forudsætninger og praksis mht. RKV/ IKV Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb incl. analyse: Formidling af analyse-resultater til relevante arbejdsgrupper/interne interessenter som grundlag for det videre arbejde i arb.gr. Planlægge og gennemføre opstartsmøde mhp. ideudvikling vedr. turbo-forløb på tværs af skoler Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere/uddannelseskonsulenter vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Nedsætte arb.gr. til udvikling af de enkelte turbo-forløb og åbne værksteder Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende praksis ift. GVU-planer Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for f.eks. faglærere og uddannelses-konsulenter vedr. skabelon for GVU-planer Udarbejde skabelon for GVU-planer Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Udarbejde plan for virksomhedskontakt 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Mar Aug AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 15

16 2. Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisningen Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for lærere vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve nyudviklede turbo-forløb Udvikle forslag til revideret pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 16

17 Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve tilrettede turbo-forløb Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisn. Erfaringsopsamle og justere pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 17

18 Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Midtvejsevaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Mar Aug Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre seminar for lærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere: erfaringsopsamling og tilretning vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve og tilrette turbo-forløb Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk: medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 18

19 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Dec Udvikling. Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve og tilrette turbo-forløb og åbne værkstedsmodeller Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Justering og overdragelse af de nyudviklede skabeloner, redskaber, modeller og beskrivelser ti udd.inst. driftsafdelinger. Udarbejde skriftligt vidensdelingsmateriale Planlægge og gennemføre formidlingsseminar for eksterne interessenter Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 19

20 Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Milepæle: Jan Aug Etablerings- og opstartsseminar afholdt Ekstern forsker og analysekonsulent udpeget Milepæle: Sep Feb Informationskampagne opstartet Udviklingsworkshops vedr. RKV/IKV samt uddannelseforløb afholdt Analyse af muligheder og barrierer for uddannelse afsluttet Første uddannelsesforløb udviklet Milepæle: Mar Aug Netværksseminarer afholdt Nyudviklede forløb afprøvet Gennemført i alt 75 oplæg i virksomheder, jobcentre, fagforeninger og a-kasser 6 Opkvalificerende seminarer for eksterne rådgivende medarbejdere afholdt Milepæle: Sep Feb Midtvejsevaluering gennemført 2 workshops vedr. pædagogisk udviklingsarbejde gennemført Milepæle: Mar Aug Netværksseminar afholdt Udviklingsworkshops for faglærere vedr. erfaringer med åbne værksteder og turboforløb afholdt Seminar om redskaber til måling af de praktiske sider af faglige kompetencer afholdt ialt 150 oplæg i virksomheder, brancheforeninger, jobcentre, fagforeninger og a-kasser afholdt Milepæle: Sep Dec Afsluttende formidlingsseminar afholdt Visiterende besøg i jobcentre, virksomheder og a-kasser afsluttet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 20

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Slutevaluering

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Slutevaluering Fra ufaglært til faglært på rekordtid Slutevaluering Pluss Leadership Marts 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kort om projektet... 3 1.1.1 Projektets formål... 3 1.1.2 Projektets organisering... 3 1.2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Syddanmark, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere STAMDATA Stilling: Centerleder Navn: Jørgensen, Allan Projektansvarlig org.: UU:center syd CVR-nummer: 28099827 Adresse: Vejlebrovej 65 Postnr/by: 2635 Ishøj Telefon: 43532038 Mobil: 20442200 Region: Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere