2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid Erhvervsskolen Nordsjælland Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målene er at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU); at uddannelsesinstitutionerne i Region Hovedstaden gennemfører hurtigere og bedre erhvervsuddannelser for flere ufaglærte, at opbygge en sådan viden og kompetence i uddannelsessystemet, beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter, at resultaterne fastholdes og udnyttes i fremtiden.ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse. Vedhæftede filer Bilag 1 Aktivitetsbudget - Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid.xlsx AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 1

2 Break Break Bilag 2-1 Erklæringer.PDF Bilag 3 Succeskriterier - UFFA.xls Bilag 4 Aktivitetsplan.docx Bilag 5 Detaljeret projektbeskrivelse.docx Bilag 6 - kommende partnere (erklæringer kommer).docx Partnerskabserklæring - KVUC.pdf Partnerskabserklæring - SOPU.pdf Partnerskabserklæring - VUC NS.pdf AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Projektets overordnede målsætning er at bidrage til, at flere af regionens ufaglærte opnår faglært status gennem en Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) el. lign. Alle prognoser peger på fremtidig mangel på faglært arbejdskraft og en tilsvarende stigende ledighed blandt ufaglærte. Med målet om at øge udbuddet af faglært arbejdskraft ved kompetenceudvikling af ufaglærte til faglært status, og dermed bidrage til at sikre en højere beskæftigelsesfrekvens i regionen, retter projektet sig mod prioritet 2. 1 "Udvikling af menneskelige ressourcer". Der er endvidere tale om projekttype B, idet projektet har fokus på metodeudvikling, udvikling af uddannelsessystemer mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på GVU og lign. voksenuddannelser. Projektet styrker samarbejdet på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner mhp. at sikre en "kritisk masse" af elever, idet der udvikles fleksible uddannelsestilbud med læringsforløb, der motiverer og muliggør hurtigere og mere fleksibel genne Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Prognoser for regionen forudser, at der i 2020 vil mangle faglærte. I Erhvervsudviklingsstrategien sætter Vækstforum fokus på opkvalificering af ufaglærte og definerer en målsætning om at mindske ufaglærtes andel af beskæftigede og ledige i alderen år fra 22,2% i 2009 til 20% i Med sit fokus på at bringe flere af regionens ufaglærte frem mod faglært status bidrager projektet til opfyldelsen af denne målsætning, og projektet tager endvidere afsæt i et af projektinitiativerne beskrevet i Vækstforum Hovedstadens Idekatalog Projektet samler en bred kreds af regionens uddannelsesinstitutioner med fokus på hhv. EUD (Erhvervsuddannelse), AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) samt FVU (forberedende voksenuddannelse) og AVU (almen voksenuddannelse). Tilsammen dækker de deltagende uddannelsesinstitutioner regionens yderområder i nord og syd, som er kendetegnet ved en relativt høj koncentration af ufaglærte. I projektet etableres samarbejde med arbejdsmarkedets parter, jobcentre og virksomheder mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på voksenuddannelse og sikre et fleksibelt uddannelsestilbud rettet mod erhvervslivets kompetencebehov, og således understøttes Erhvervsudviklingsstrategiens mål om at bevare arbejdspladser i regionen. Projektet samler med to store erhvervsskoler og regionens to VEU-centre alle relevante aktører med det formål at sikre et markant, relevant og lettilgængeligt voksenuddannelsestilbud, der ved at AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 3

4 tilgodese behovet for fleksibilitet og samspil mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet letter og afkorter den ufaglærtes vej mod faglært status. Denne lettere adgang til uddannelse modvirker ufaglærtes konjunkturfølsomhed ved økonomiske kriser. Projektet indeholder desuden væsentlige udviklingselementer rettet mod såvel udvikling af partnerskaber, redskaber, pædagogiske tilgange og gennemførelsesformer og har dermed en høj grad af nyhedsværdi, der forventes at have interesse ud over partnerkredsen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Erhvervsskolen Nordsjælland Adresse Milnersvej 48 Postnummer 3400 By Hillerød Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Casper Langhoff Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig May Brandt Middelfart Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Birthe Friis Mortensen Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Finanscenter Sjælland Nord, Munkeengen 30 Postnr By Hillerød Kontonummer AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Den samfundsøkonomiske vækst forudsætter et generelt højere uddannelsesniveau, end indbyggerne i Region Hovedstaden har i dag. Derfor skal især flere ufaglærte gennemføre en erhvervsuddannelse. For den enkelte kan det være vejen til at sikre beskæftigelse nu og fremover. Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målet er vha. netværksbaseret innovation og aktionsforskning at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) for målgruppen af ufaglærte over 25 år med min. to års relevant erhvervserfaring. Projektet vil via sine innovations- og forskningsaktiviteter udvikle og afprøve en radikalt ny model for GVU-forløb, der tager højde for målgruppens individuelle behov, herunder helt nye måder at tilrettelægge undervisningen på, fx tværfaglig og virkelighedsnær undervisning i samvirke med de virksomheder, som de beskæftigede elever er ansat i. Lærerne vil ligeledes få tilført nye kompetencer gennem et tættere samspil med virksomheder, herunder besøg på virksomheder. Ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse, hvorved den samlede models bæredygtighed sikres bred forankring i hele Region Hovedstaden. Effekterne vil være, at uddannelsesniveauet i regionen kan højnes betydeligt, hvilket medfører øget beskæftigelse, adgang til den fornødne faglærte arbejdskraft for virksomhederne og endeligt, at arbejdspladser bevares i regionen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 6

7 I projektet deltager tre institutioner for erhvervsrettet uddannelse og to voksenuddannelsescentre. Disse uddannelsesarrangører dækker regionen geografisk bredt og har en volumen på ca årselever og -kursister fordelt på ca. 35 forskellige uddannelsesspor. På de deltagende skoler uddannes allerede i dag ca. 20% af alle GVU-elever i landet. I løbet af projektet vil omtrentligt 55 aktører i beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter modtage besøg, ligesom der forventeligt vil blive gennemført ca. 150 virksomhedsbesøg med henblik på deltagelse som partnere eller netværksdeltagere og gennemført informationsmøder for ca ledige og beskæftigede. Ved projektets afslutning vil ufaglærte have opnået status som faglærte; den gennemsnitlige uddannelsestid vil være forkortet med 30%, og beståelsesprocenten vil være steget med ca. 1/3. Modellen for opnåelse af den øgede volumen, kvalitet og effektivitet indenfor GVU vil være taget i brug og forankret i de deltagende organisationer. Baggrunden for projektets fokus er, at potentialet i GVU ikke bliver udnyttet i dag. Der bliver årligt kun udarbejdet godt 800 GVU-planer på landsplan, hvoraf kun halvdelen vurderes at resultere i en gennemført GVU. Og søgningen til GVU er ikke i fremgang. Blandt årsagerne til GVU s begrænsede udbredelse skal fremhæves: 1. Manglende kendskab til GVU blandt ufaglærte, virksomheder, jobcentre, og A-kasser. 2. Vanskeligheder blandt uddannelsesarrangørerne mht. at håndtere udfordringerne mellem på den ene side individuelle læringsforløb og på den anden side tilstrækkelig elev-volumen. 3. Lav motivation for uddannelse hos målgruppen af voksne ufaglærte. 4. Skolernes evne/vilje til at anerkende uformelle kompetencer. Projektet vil udfordre bestående opfattelser og praksis med henblik på at udvikle GVU-modellen til at kunne uddanne langt flere til faglært status væsentligt hurtigere end i dag. Konkret vil projektet have skabt følgende resultater ved sin afslutning: a) ufaglærte er blevet faglærte og yderligere 500 er på vej b) Der er udviklet og forankret en bæredygtig model for at opnå faglært status på rekordtid c) En styrket visitation af voksne til faglært status er forankret i eksisterende systemer og praksis og formidlet til alle øvrige relevante aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet i Region Hovedstaden. For at nedbryde ovennævnte barrierer for GVU ens udbredelse og opnå resultaterne vil projektet skabe følgende output: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 7

8 1. Styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne om kompetencevurderinger, uddannelsesplaner og uddannelsesforløb, så der sikres målrettede og hyppige undervisningsforløb. 2. Øget kendskab til GVU, så der årligt gennemføres kompetenceafklaringsforløb, som munder ud i en uddannelsesplan for 850 ufaglærte borgere. 3. Optimeret kompetencevurdering, uddannelsesplan og undervisningsplan, der omsættes i individuelle, hurtigere, erhvervsfokuserede og mere fleksible forløb. Dette mere attraktive undervisningstilbud skal øge antallet af forløb med 30% og gennemførselsprocenten ligeledes med 30 %. 4. Kompetenceudviklede medarbejdere og samarbejdspartnere der kan understøtte modellen og udbredelse af viden om modellen til uddannelsesinstitutioner over hele landet. 5. Ibrugtagning af ny model for kompetencevurdering, uddannelsesplan samt gennemførsel, forankring og formidling af samme. Projektet vil i sit hele virke anlægge en radikal, innovativ metode til udfordring af eksisterende praksis og stille spørgsmålet "Hvad nu hvis..?" som udgangspunkt for helt nye løsninger. Barriererne for GVU'ens udbredelse kan kun nedbrydes ved at omsætte nye, eksperimenterende ideer til en bedre praksis. Innovationen vil således foregå gennem netværk, hvor ikke mindst repræsentanter for virksomheder og ufaglærte ledige/beskæftigede inddrages i tæt samarbejde med skolerne for at finde frem til såvel de pædagogiske som de logistiske løsninger, der bedst matcher arbejdsgivere og arbejdstageres behov. Ligeledes vil aktionsforskningen foregå i bl.a. virksomheder, hvor det klarlægges, hvordan ufaglærte tilegner sig kompetencer via det daglige arbejde. Hensigten er at finde metoder til kompetencevurdering, som tager højde for al den læring, der har fundet sted. Projektet vil stille og besvare spørgsmål som. Hvad nu hvis man foretager kompetencevurderingen ude på arbejdspladsen i stedet for på skolen? Hvad nu hvis undervisningen på skolen handlede om at løse nogle konkrete opgaver, den ufaglærtes virksomhed skal løse alligevel? Hvad nu hvis man kunne oprette virtuelle klasseværelser, der betød, at den ufaglærte kunne forblive på sin arbejdsplads og deltage i en enkelt lektion eller to pr. dag - men stadig sammen med andre ufaglærte igang med GVU -endda indenfor andre uddannelser? Projektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid vil således sikre en kompetencegivende uddannelse til ufaglærte, og derved opkvalificere til nye jobmuligheder med henblik på at forbedre Region Hovedstadens konkurrenceevne. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 8

9 Projekttype B Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at indføre nye samarbejder? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere forventes projektet at skabe? Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur forventes projektet at skabe? WhiteSpace Nedenstående effektmål udfyldes alene for projekttype B- projekter, hvor der er tilknyttet deltagere Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 400 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema * Yderligere 500 GVU-forløb påbegyndt, men uafsluttede ved projektets afslutning. * En udviklet, forankret og bæredygtig GVU-turbomodel. Indikator: Gennemsnitlig gennemførelsesprocent på uddannelser med nyudviklede forløb steget med 30% ved projektets afslutning. * Vejledning af voksne forankret i eksisterende systermer. Indikator: 30% stigning i antal GVUplaner udarbejdet af de deltagende uddannelsesinstitutioner ved projektets afslutning. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektledelse kr Regnskab, intern revision og økonomikoordination kr Administration kr Projektarbejde, faktiske udgifter Uddannelseskonsulenter (4 pers.) á kr = kr pr. år = kr i hele projektperioden Udvikling af skabelon for udd.plan (GVU):1.500 timer á kr 260 = kr Udvikling af IKV/RKV: timer á kr 260 = kr Udvikling af forløbsmodeller og materialer: Arb.grp. pæd. redskaber EUD: 2800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. pæd. redskaber AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp.r Teknisk EUD: 3800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Service EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Teknisk AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling, internt: timer á kr 260 = kr Komptetenceudvikling eksternt: timer á kr 260kr = Ekstern konsulentbistand Eksterne konsulenter: 1) Analyse kr (Analyse af barrierer og muligheder vedr. hele projektet) 2) Evaluering kr (Ekstern evaluering af hele projektet) 3) Aktionsforskning/ Pædagogiske konsulenter kr (Udvikling og implementering af pædagogiske værktøjer) 4) Kommunikation (Design/udvikling af info-kampagne) kr Revisionsudgifter (PwC) 2 centrale partnere i 7 perioder; tilkobling af yderligere partnere undervejs i projektet; anvendelse af deltagerunderhold fra nuværende og kommende partnere. Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,00 WhiteSpace I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 10

11 Deltagerudgifter m.v. Beløb WhiteSpace Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats , Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats Deltagerunderhold, standardsats ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud ,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering , Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 11

12 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud , Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,00 WhiteSpace Noter: Statslig deltagerfinansiering ca. 130 forsikrede ledige i 10 ugers forløb á 103,51 i timen Kommunal deltagerfinansiering ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 50% af samlede støtteberettigede udgifter Kontante regionale tilskud 6 mio. kr. fra Region H Regional egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansieringarbejdstimer blandt partnerne: Primært Erhvervsskolen Nordsjælland og CPH West, sekundært VUC Nordsjælland, KVUC og SOPU. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Jan Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Jan Aug Etablering af partnerskab. Forberedelse og gennemførelse af etableringsseminar, hvor partnerskaber etableres, roller- og ansvarsområder defineres og samarbejdsaftaler skrives Etablere styregruppe, ekstern følgegruppe/advisory board Udarbejde funktionsbeskrivelser for projektmedarbejdere Udarbejde skabelon for kommissorier for arbejdsgrupperne, herunder fastlæggelse af de uddannelser der vil være i fokus i innovationsarbejdet og aktionsforskningen Udarbejde forretningsorden, etablere admin. procedurer og systemer, udarbejde handlingsplan 2. Opbygning af netværk. Planlægge og afholde opstartsseminar for netværksdeltagere, hvor projektet præsenteres Netværk opbygges Udarbejde informationskampagne-strategi Informationskampagne overfor eksterne interessenter starter op 3. Udvikling. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 13

14 IKV/RKV incl. aktionsforskning: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern forsker Nedsætte tværinstitutionelle arbejdsgruppe vedr. RKV/IKV Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende RKV/IKV-praksis Uddannelsesforløb incl. analyse: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern analysekonsulent Sammenstille eksisterende viden Gennemførelse af analyse 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Etablering af vejledningskorps Vidensdele ml. partnerskoler vedr. eksisterende vejledningspraksis 5. Videnspredning/gennemførelse. Valg af ekstern evalueringskonsulent Udarbejde evalueringsplan for løbende selvevaluering, midtvejs- og afsluttende evaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger Udarbejde markedsføringsmateriale brochurer om nye forløb og mulighederne ved GVU 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 14

15 Gennemføre eksternt og internt rettet kortlægning vedr. forudsætninger og praksis mht. RKV/ IKV Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb incl. analyse: Formidling af analyse-resultater til relevante arbejdsgrupper/interne interessenter som grundlag for det videre arbejde i arb.gr. Planlægge og gennemføre opstartsmøde mhp. ideudvikling vedr. turbo-forløb på tværs af skoler Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere/uddannelseskonsulenter vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Nedsætte arb.gr. til udvikling af de enkelte turbo-forløb og åbne værksteder Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende praksis ift. GVU-planer Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for f.eks. faglærere og uddannelses-konsulenter vedr. skabelon for GVU-planer Udarbejde skabelon for GVU-planer Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Udarbejde plan for virksomhedskontakt 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Mar Aug AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 15

16 2. Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisningen Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for lærere vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve nyudviklede turbo-forløb Udvikle forslag til revideret pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 16

17 Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve tilrettede turbo-forløb Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisn. Erfaringsopsamle og justere pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 17

18 Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Midtvejsevaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Mar Aug Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre seminar for lærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere: erfaringsopsamling og tilretning vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve og tilrette turbo-forløb Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk: medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 18

19 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Dec Udvikling. Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve og tilrette turbo-forløb og åbne værkstedsmodeller Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Justering og overdragelse af de nyudviklede skabeloner, redskaber, modeller og beskrivelser ti udd.inst. driftsafdelinger. Udarbejde skriftligt vidensdelingsmateriale Planlægge og gennemføre formidlingsseminar for eksterne interessenter Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 19

20 Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Milepæle: Jan Aug Etablerings- og opstartsseminar afholdt Ekstern forsker og analysekonsulent udpeget Milepæle: Sep Feb Informationskampagne opstartet Udviklingsworkshops vedr. RKV/IKV samt uddannelseforløb afholdt Analyse af muligheder og barrierer for uddannelse afsluttet Første uddannelsesforløb udviklet Milepæle: Mar Aug Netværksseminarer afholdt Nyudviklede forløb afprøvet Gennemført i alt 75 oplæg i virksomheder, jobcentre, fagforeninger og a-kasser 6 Opkvalificerende seminarer for eksterne rådgivende medarbejdere afholdt Milepæle: Sep Feb Midtvejsevaluering gennemført 2 workshops vedr. pædagogisk udviklingsarbejde gennemført Milepæle: Mar Aug Netværksseminar afholdt Udviklingsworkshops for faglærere vedr. erfaringer med åbne værksteder og turboforløb afholdt Seminar om redskaber til måling af de praktiske sider af faglige kompetencer afholdt ialt 150 oplæg i virksomheder, brancheforeninger, jobcentre, fagforeninger og a-kasser afholdt Milepæle: Sep Dec Afsluttende formidlingsseminar afholdt Visiterende besøg i jobcentre, virksomheder og a-kasser afsluttet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 20

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere