Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre."

Transkript

1 DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. Avedøreværket er omfattet af risikobekendtgørelsens 1 4, da virksomheden oplagrer mere end 50 tons ammoniak, men mindre end 200 tons i forbindelse med anlæg til rensning af røggassen fra blok 1 og 2 for nitrogenoxider (NOx). DONG Energy har august 2008 fremsendt Sikkerhedsdokument for Avedøreværket til myndighederne. Det fremsendte sikkerhedsdokument er gennemgået på møder med deltagelse af virksomheden, Arbejdstilsynet, Beredskabet i Hvidovre Kommune Københavns Vestegnens Politi og Miljøcenter Roskilde. På denne baggrund har virksomheden den 14. oktober 2008 fremsendt et opdateret sikkerhedsdokument og bilagsmateriale. Ifølge risikobekendtgørelsens 10, stk. 9, skal myndighederne inden for hvert deres område træffe afgørelse om de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som virksomheden skal træffe for at forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld. Miljøcenter Roskildes afgørelse meddelelse efter miljøbeskyttelseslovens 41. Afgørelse truffet af Arbejdstilsynet inden for deres lovgivninger er vedlagt i henhold til bestemmelsen i risikobekendtgørelsens 10, stk. 6. Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøcenter Roskilde accepterer sikkerhedsdokumentationen og sikkerhedsniveauet for Avedøreværket og meddeler på grundlag heraf påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 2 41, jævnfør 41 a, nr. 6, om, at værket skal overholde følgende vilkår: Indretning 1. Der må maksimalt oplagres 78 tons flydende ammoniak på virksomheden. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 2 Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN

2 2. Opbevaring af ammoniak skal ske i 140 m 3 tryktank som skal kunne tåle et maksimalt tryk på 23 bar. 3. Lagertanken skal placeres i en tæt tankgård, som kan rumme hele tankens volumen. 4. Lagertanken og påfyldningspladsen skal være overdækket med henblik på at beskytte tankanlægget mod vejrlig og solopvarmning. 5. Ammoniaklageret og modtageområde skal være afskærmet, således at de er beskyttet mod påkørsel. 6. Lagertanken skal være forsynet med kontraventil på væskeledningen og rørbrudsventiler på gasledningen for at forhindre udslip fra tanken og gasledninger. 7. Lagertanken skal være forsynet med overfyldningsalarm, der aktiveres, når tanken er 85 % fyldt. Alarmen skal kunne høres både i kontrolrum og modtageområde. 8. Rørforbindelsen mellem modtageområdet og lagertanken skal være påmonteret hurtiglukkeventil, som kan aktiveres ved tryk på nødstop placeret ved modtageområdet og i kontrolrummet. 9. Der skal være installeret ammoniakdetektorer i tankgården, modtageområdet og kedelhuset. Systemet skal give optisk- og akustisk alarm ved en ammoniakkoncentration på 50 ppm. Ved 50 ppm skal relevante ventiler lukke, som beskrevet i betjeningsmanualen for gas detektor systemet, og vandtågeanlægget omkring lageret skal aktiveres. 10. Lagertanken skal være forsynet med overtryksalarm, som aktiveres ved 15 bar. Ved alarmgrænsen skal sprinkleranlæg til køling af tanken aktiveres. Optisk- og akustiskalarmen aktiveres ved modtagerområdet og i kontrolrummet. 11. Der skal ved lageret være opsat tydelig markering af vindretningen, f.eks. flag med lys. 12. Slangerne der anvendes ved påfyldning, skal være forsynet med pull-away kobling (overvridningssikring), der lukker til begge sider ved et for stort træk i slangen. Losning af ammoniak til tank 13. Inden losning af ammoniak skal chaufføren gøres bekendt med Avedøreværkets procedure for ammoniakpåfyldning fra tankbil til lagertank. Chaufføren samt en medarbejder fra Avedøreværket skal være 2

3 tilstede under påfyldningen, og der skal være telefonisk kontakt til kontrolrummet. 14. Ved påfyldning skal tankbilen sikres mod påkørsel, ved afspærring og advarselsskiltning af området. Det skal sikres, at der ikke er uvedkommende personer på tankområdet. 15. Ved påfyldning af ammoniak på tanken, skal det sikres, at den fra lagertanken fortrængte gasformige ammoniak bliver ført retur til tankbilen. Egenkontrol 16. Ammoniakdetektorer og sikkerhedsudstyr (alarmer, blink, horn, ventiler, spændingsforsyning og nødanlæg mv.) skal afprøves efter behov, dog mindst en gang om året. 17. Ammoniakslangerne skal efterses og trykprøves efter leverandørens anbefaling, dog mindst en gang om året. 18. Ammoniaklageret skal vedligeholdes som beskrevet i værkets sikkerhedsdokument. Påbuddet skal efterkommes fra dags dato. Grundlag for afgørelsen Avedøreværket er beliggende i erhvervsområdet Avedøreholme, i den sydlige del af Hvidovre Kommune. Aveøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg. Værket består af 2 blokke, som anvender ammoniak i forbindelse med rensning af røgen i denox-anlæg. Der opbevares maksimalt 78 tons flydende ammoniak i en trykbeholder. Dette medfører, at Avedøreværket er en kolonne 2 virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1. Tærskelmængden for, hvornår et ammoniaklager på en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsens 4, er 50 tons. Beskrivelse af ammoniaklageret Ammoniaklageret er placeret i overdækket tankgård, som kan rumme hele tankens indhold af ammoniak. I bunden af tankgården er der indbygget en pumpesump til opsamling af regnvand mv. Transporten af ammoniak foregår med tryktankvogn og losses i særskilt modtageområde, som er adskilt fra lageret med en 8 meter høj mur. Losningen foregår med armeretstålslanger, som kobles til faste rørinstallationer. Slangerne er forsynet med pull-away koblinger. Anlægget overvåges fra kontrolrum, som er døgnbemandet. Der er installeret detektorer for ammoniakdampe i tankgård, modtageområde og i kedelhuset. Overvågningssystemet giver alarm (blinklys) ved 20 ppm og alarm med blinklys og horn ved 50 ppm. 3

4 Der er installeret to sprinklersystemer et vandtågeanlæg rundt om lageret og et sprinkleranlæg for køling af tanken. Systemerne starter automatisk, men kan også startes manuelt fra kontrolrum og lokalt ved lageret. Samtlige ventiler går i sikker stilling ved trykluft- og/eller strømsvigt. Alarmsystemerne spændingsforsynes fra virksomhedens sikre vekselspænding, som består af et fordelingsanlæg forsynet fra et 220V batterianlæg via en vekselretter. I tilfælde af fejl på vekselretteren omkobles der automatisk til en reserveforsyning. Påbudet blev varslet for Avedøreværket den 18. december Værket havde ingen bemærkninger til afgørelsen. Miljøcenterets vurdering Ammoniaklageret er etableret i forbindelse med, installering af denoxanlæg på Avedøreværket. Etablering og drift af denox-anlægget blev godkendt til AVV 1 i I denne godkendelse og senere i forbindelse med godkendelse af AVV 2 i 1998 blev der fastsat en række vilkår omhandlende risiko. Disse vilkår vil blive ophævet i forbindelse med denne afgørelse. Miljøventer Roskilde vurderer, at det fremsendte sikkerhedsdokument dokumenterer: at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt, at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge større uheld og begrænse følgerne af sådanne uheld mest muligt. Miljøcenter Roskilde har bl.a. fastsat vilkår til indretning af ammoniaklageret og til losning af ammoniak. Ved indretning af lageret er der lagt vægt på at begrænse udslip af ammoniak til omgivelserne ved etablering af bl.a. lukkeventiler og tankgrav samt at sikre anlægget mod påkørsel i forbindelse med losning. Lageret skal overvåges med ammoniakdetektorer og alarmer. For at sikre at disse altid virker, skal de afprøves regelmæssigt. Da ammoniakken losses af fremmed chauffør, skal det sikres, at vedkommende er bekendt med værkets instruktion for losning. Af denne fremgår det bl.a., at der skal være en medarbejder tilstede fra Avedøreværket. Værket har oplyst, at ammoniaklageret vedligeholdes på lige fod med andre anlæg på værket. Sikkerhedsdokumentet vil blive taget op til revision jf. de regler, der er fastsat i den til enhver tid gældende risikobekendtgørelse. Avedøreværket skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokumentet og fremsende ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. 4

5 Udover de her stillede vilkår skal Avedøreværket i henhold til risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af værkets sikkerhedsdokument. Offentliggørelse Denne afgørelse vil blive annonceret i Hvidovre Avis onsdag den 28. januar 2009 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøger enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller Klagen skal senest være modtaget den 25. februar 2009 inden kl Miljøcenteret videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. En klage over afgørelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Virksomheden vil få besked, hvis Miljøcenteret modtager en klage. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Med venlig hilsen Jørgen Iversen

6 Sent til: DONG Energy Power A/S QHSE Power Marina Snowman Møller DONG Energy A/S Avedøreværket Bjarne Siir Hansen Sikkerhedsleder Lars Wang Henrik Daniel Sørensen Ansvarlig for drift af ammoniakanlæg Arbejdstilsynet Lise Dettloff Kurt Andersen Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Beredskabsafdelingen Hilmer Christensen Beredskabschef Københavns Vestegns Politi Albertslund politigård Bjarne Nisted Vicepolitiinspektør og leder af OPA, Politifaglig Planlægning og Analyse Per Engelbrecht Visepolitikommiser Operativ planlægningssektion Embedslægeinstitutionen Hovedstaden 6

7 Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Niels Egeberg Greenpeace Dan mark, 7

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere