Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Ladcykler med reklamer, Dagplejen BU - Principiel drøftelse vedr. dagtilbudsplan 0-6 års området BU - Ressourcetildeling ud fra elevtal BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31. maj SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune BU - Sager til kommende udvalgsmøder Person - BU - Lukket orientering Person - BU - Personsag BU - Eventuelt Person - BU - Personsag...18

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Håndtering af lukkedage i daginstitutioner. Notat vedlagt. B. Valg af ekstern leverandør af frokostmåltid til børnehaven Lærkereden. Notat vedlagt. C. Uanmeldt tilsyn på opholdssted for børn og unge. D. Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Notat håndtering af lukkedage i daginstutioner 2. Notat valg af ekstern leverandør til frokostmåltid i Lærkereden 3. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Ladcykler med reklamer, Dagplejen Sagsnr.: 11/12657 Resumé: Forældrebestyrelsen for Dagplejen henvender sig i brev af 17. juni 2011 (bilag) med et ønske om at skabe nye muligheder for dagplejebørns oplevelser samt dagplejernes færden ved hjælp af reklamefinansierede el-ladcykler. Ordningen vil være udgiftsneutral for dagplejens økonomi. Reklamerne placeres på 3 sider af el-ladcyklen og vil følge Lejre Kommunes retningslinjer i Reklame- og Sponsorpolitikken. Sagen forelægges med henblik på, at Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at Dagplejen og forældrebestyrelsen sætter projektet i gang, herunder indgå aftaler med virksomheder om reklameplads. Sagsfremstilling: En el-ladcykel vil skabe større bevægelsesfrihed for dagplejerne, og de vil være i stand til at komme længere og hurtigere omkring, end når de transporterer dagplejebørn rundt i tvillingebarnevogne. El-ladcyklerne bliver placeret på de 11 legestueadresser. Forældrebestyrelsen vil sammen med Dagplejens administration kontakte erhvervsdrivende og virksomheder, med henblik på at sælge virksomhedsreklamer på 1, 2 eller alle 3 sider på en el-ladcykel. Først når alle 3 reklamesider er solgt, vil el-ladcyklen blive indkøbt og reklamerne påmonteret. Antallet af solgte reklamer afgør således, hvor mange el-ladcykler Dagplejen kan indkøbe. Reklamerne vil blive solgt til markedspris, og der vil blive indgået en kontrakt der følger Lejre Kommunes retningslinjer for kontraktindgåelse ved salg af reklameplads. Der vil ikke blive reklameret for: Politiske partier og bevægelser, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, sundhedsskadelige produkter eller produkter, der kan medvirke til en usund livsstil, eksempelvis tobak, alkohol, sukkerholdige læskedrikke og slik. Reklamernes sprogbrug og signaler må ikke virke stødende. En købt reklameplads gælder for en periode på 4 år. Efter den periode kan Dagplejen fjerne reklamerne, og el-ladcyklen er reklamefri. Dagplejen vurderer herefter, hvor længe den ønsker at vedligeholde og istandsætte el-ladcyklen og hvornår den skrottes. Indtægten for salg af 3 reklamesider skal dække samtlige udgifter til anskaffelse af én elladcykel med seleudstyr, overtræksdækken, lås samt sikkerhedshjelme til børn og transportør. Ligeledes skal der være midler til vedligeholdelse og service af cyklen i 4 år. Administrationens vurdering: Det beskrevne er i overensstemmelse med Reklame- og sponsorpolitik for Lejre Kommune som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Økonomi og finansiering: Dagplejen har indhentet priser for indkøb, vedligeholdelse og reklameudformning:

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 Indkøb af el-ladcykel - kampagnepris kr. Overtræksdækken og lås til el-ladcykel kr. Sikkerhedshjelme, 5 stk kr. Vedligeholdelse og service i 4 år inkl. udskiftning af batteri kr. Reklameskilte lamineret til 3 sider (fronten + 2 sider) kr. Totaludgifter for 1 el-ladcykel for en 4 års periode er i alt kr. Én reklameside prissættes til kr. som betales ved aftalens indgåelse. Det betyder, at køberne af reklamepladsen får en cyklende reklameværdi for kr. om året. Køberen af reklamepladsen kan udskifte sin reklame i løbet af de 4 år, for egen regning og udførelse. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Dagplejen gives tilladelse til at indgå aftaler med virksomheder om reklameplads på el-ladcykler til dagplejernes transport af dagplejebørn. 2. at reklameindtægterne finansierer indkøb og vedligeholdelse af el-ladcykler. Bilag: 1. Skrivelse fra forældrebestyrelsen for Dagplejen med ønske om reklamefinansiering af el-ladcykler til dagplejernes transport af dagplejebørn 2. Beskrivelse af model el-ladcykel til Dagplejen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 4. BU - Principiel drøftelse vedr. dagtilbudsplan 0-6 års området Sagsnr.: 11/7988 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom har igangsat arbejdet med at udarbejde en dagtilbudsplan som kan danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Arbejdsgruppen har fremhævet dilemmaet mellem bæredygtige institutioner og bæredygtig dagpleje, som en principiel problemstilling, hvor der er behov for en indledende politisk drøftelse. Sagsfremstilling: Den nedsatte arbejdsgruppe, har på en række møder formuleret forslag og stikord til principper for det fremtidige dagtilbudsområde i Lejre Kommune. En række af disse omhandler et centralt dilemma, nemlig forholdet mellem udvidelse af antallet af vuggestuepladser, for at sikre bæredygtige integrerede institutioner og antallet af dagplejepladser, for at sikre en bæredygtig dagpleje. Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget en dagtilbudsplan del 2, hvoraf det fremgår om tilbuddet for de 0-2 årige; Vægtning mellem dagpleje og vuggestuer I Lejre Kommune er den primære pasning af de 0-2 årige børn i dagplejen. Ved nybygning planlægges som udgangspunkt med integrerede dagtilbud, således at antallet af vuggestuepladser løbende udbygges. Arbejdsgruppen har behov for en indledende politisk drøftelse, som omhandler de politiske målsætninger og ønsker for 0-2 års området, og de forventninger, der er til hvilket oplæg, der skal være et resultat af arbejdsgruppens undersøgelser. I vedlagte notat, er angivet en række oplysninger og simple scenarier, som anskuer konsekvenserne for børnehaver og dagpleje, pba. det forventede fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år. Arbejdsgruppen vil pba. udvalgets tilkendegivelser, udarbejde flere alternativer, som enten tager udgangspunkt i, at den politiske målsætning for de 0-2 årige ikke ændres og dagplejen dermed fortsat er det primære tilbud, eller at den politiske målsætning for de 0-2 årige ændres, og vuggestuer/integrerede institutioner bliver et ligeværdigt tilbud med dagpleje, eller at der udarbejdes alternativer for både den nuværende politiske målsætning og en ændret politisk målsætning. Administrationens vurdering: Arbejdsgruppen har gode og konstruktive drøftelser om både struktur, kvalitet og ledelse af dagtilbudsområdet. Der er imidlertid behov for en afklaring af, i hvor høj grad de nuværende politiske målsætninger specielt for 0-2 års området, skal tænkes ændret. Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et materiale, så der kan tages stilling til den fremtidige dagtilbudsstruktur, men har behov for en principiel afklaring af rammen for arbejdet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 Arbejdsgruppen mødes næste gang den 17. august 2011, hvor der vil blive arbejdet videre med et oplæg til politisk behandling pba. de principielle tilkendegivelser fra udvalget. En række interessenter fremsender henvendelser vedr. dagtilbudsplanen. Administrationen samler disse, og lader dem indgå i arbejdet med dagtilbudsplanen. Henvendelserne udsendes til udvalgets medlemmer til orientering, og vil fremgår af sagen, når det samlede oplæg forelægges til politisk behandling. Økonomi og finansiering: Der foreligger endnu ikke økonomiske beregninger for konsekvenserne af en dagtilbudsplan. Økonomiske beregninger indgår i arbejdsgruppens opgaver og vil foreligge når det samlede oplæg fremsendes til politisk behandling. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at arbejdsgruppen anmodes om at udarbejde et oplæg, som både indeholder alternativer for den nuværende politiske målsætning, hvor dagplejen er den primære pasning og en ændret politisk målsætning, hvor vuggestuer/integrerede institutioner udgør et ligeværdigt alternativ til dagplejen. Bilag: 1. Oplæg til politisk drøftelse dagtilbudsplan UBU 9. august 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Arbejdsgruppen udarbejder et oplæg som tager udgangspunkt i en ændret politisk målsætning, hvor vuggestuer, integrerede institutioner og dagpleje er ligeværdige tilbud.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 5. BU - Ressourcetildeling ud fra elevtal Sagsnr.: 11/12791 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2011 Skoleplanen og besluttede samtidig, at ressourcerne til skolerne fremover skal fordeles ud fra en elevtildelingsmodel. En ny ressourcetildelingsmodel skal udarbejdes inden den 1. oktober, så den kan anvendes ved budget Dette oplæg til en ny elevtildelingsmodel indeholder en beskrivelse af den hidtidige model og et oplæg til en drøftelse af en ny model. I oplægget præsenteres nogle dilemmaer ved tildeling af ressourcer ud fra elevtallet. Det forventes, at udvalget igennem en drøftelse af den fremlagte model og de dilemmaer, der lægges frem, vil komme med ønsker til en endelig elevtildelingsmodel, der fremlægges til udvalgets møde i september. Sagsfremstilling: På baggrund af beslutningen om, at ændre ressourcetildelingskriterierne til skolerne fra en kombineret klasse - og elevtildelingsmodel, til en ren elevtildelingsmodel fremlægges et oplæg til en ny model. Oplægget består af følgende afsnit: Overvejelser om, hvilke formål en ny model skal opfylde Forudsætningerne for ressourcetildelingen til folkeskolerne En beskrivelse af den nuværende klassetildelingsmodel Et oplæg til en ny model - en elevtildelingsmodel Dilemmaer ved ressourcetildelingen ud fra elevtal På udvalgsmødet vil oplægget blive gennemgået, og igennem en afklarende drøftelse af dilemmaerne ved en elev tildelingsmodel, vil administrationen derefter udarbejde et oplæg til en endelig model til udvalgsmødet i september. På udvalgsmødet i september forventes det, at udvalget kan beslutte en model, der sendes til en høring, således at den endelige model kan besluttes af Kommunalbestyrelsen i oktober Administrationens vurdering: I følge Folkeskolelovens 40 stk. 2 er det Kommunalbestyrelsen, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutningen om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler træffes på et møde. I følge Folkeskoleloven 41 fastsætter kommunen en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til kommunens styrelsesvedtægt optages de beslutninger Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen mv. Der gælder ingen særlige formkrav til bilaget. Bilaget skal først og fremmest opfylde informationsopgaver over for folkeskolens brugere. Der er ingen særlige krav om høring, når bilaget ændres med mindre det drejer sig om skolestrukturændringer. Der kan dog også gennemføres høring, når betingelserne for skolevæsenet i øvrigt forventes at blive ændret. I Lejre Kommunes Styrelsesvedtægt for skolevæsenet, er der ikke medtaget en beskrivelse af principperne for bevillingen til de enkelte skoler. Det er dog præciseret i

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 styrelsesvedtægten, at klassedannelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen på et møde i marts. I en ny elevtildelingsmodel forventes det ikke, at klassedannelsen skal besluttes i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke formelt et krav om, at en ny tildelingsmodel skal i høring. Imidlertid har principperne i en ny tildelingsmodel store konsekvenser for hele skolevæsenet, hvorfor administrationen foreslår, at en ny tildelingsmodel sendes i offentlig høring. Når en ny ressourcetildelingsmodel vedtages, da optages principperne for den i bilaget til styrelsesvedtægten. I bemærkningerne til Folkeskolelovens 40, står der, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter bevillingsniveauet og detaljeringsgraden i skolens budget. Det er lovens hensigt at fremme økonomisk og pædagogisk selvforvaltning på skolerne. Den enkelte skole bør i overensstemmelse hermed kunne disponere over et rammebeløb, således at den kan foretage en vis prioritering mellem forskellige formål. I følge Folkeskoleloven 40, skal en endelig ressourcetildeling til skolerne besluttes i et kommunalbestyrelsesmøde. Første drøftelse af en ny tildelingsmodel, vil dog alene finde sted i Udvalget for Børn & Ungdom. Når en ny model fremlægges til vedtagelse, vil sagen blive behandlet i Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomi og finansiering: Det økonomiske grundlag for udarbejdelsen af en ny model for ressourcetildelingen til skolerne tager udgangspunkt i at den nuværende ramme for skolevæsenets økonomi er den samme som nu. Udgangspunktet for modelberegningen er udarbejdet i pris- og lønniveau Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forudsætninger og overvejelser for en elevtalsmodel drøftes. 2. at det fastsættes hvilke modifikationer, der skal indarbejdes i en ressourcetildelingsmodel alene ud fra elevtallet. Bilag: 1. Udkast til elevtildelingsmodel BU august 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Der skal udarbejdes forslag til modeller for ressourcetildeling til undervisning, hvor udgangspunktet er elevtalsmodellen, modificeres med en central pulje eller beregningsmodel, som kan yde tilskud til de skoler, hvor der ikke objektivt er økonomi til at gennemføre det vejledende timetal.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 6. BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31. maj 2011 Sagsnr.: 11/6079 Resumé: På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 15. februar 2011 om, at skolerne måned for måned skal udarbejde en redegørelse for den enkelte skoles økonomi, fremlægges hermed redegørelse fra skolerne på baggrund af forbrug pr. 31. maj Sagsfremstilling: De enkelte skoler har på baggrund af regnskabstal pr. 31. maj 2011 og forventninger til skolens udgifter i resten af 2011 fremsendt forventet regnskab for 2011 jf. vedlagte bilag. Bilaget indeholder en opdatering af skolernes og SFO s budgetter i henhold til de vedtagne budgettildelingsmodeller, et månedsregnskab for de forløbne måneder samt et budget for de resterende måneder for hver enkelt skole og SFO. På et oversigtsark kan man se forventningen til det samlede budget og regnskab for hele 2011 og dermed det forventede regnskabsresultat for 2011 skole for skole. Budgettet er tilrettet Kommunalbestyrelsens beslutninger. Administrationens vurdering: Det forventede forbrug for skoler uden handleplaner holder sig inden for budgetrammerne. Følgende skoler med handleplaner: Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole og Kirke Såby Skole forventer at overholde deres handleplaner. Økonomi og finansiering: De samlede ændringer i forhold til sidste måneds forventninger til det samlede resultat for 2011 er fra en forventet overførsel for skolerne på kr. til , altså en forskel på kr. Ændringerne for de enkelte skoler fremgår af bilaget. Følgende skoler har væsentlige ændringer i forhold til sidste måneds opfølgning: Kirke Såby Skole har en forventning om at overføre et underskud, der er kr. mere end forventet ved sidste opfølgning. Kirke Såby Skole forventer dog fortsat, at kunne opfylde handleplanen. Osted Skoles forventede overskud er reduceret med kr. Dette er en konsekvens af, at Osted Skole har valgt at overføre midler fra drift til anlæg, hvilket medfører en reduktion i driftsbudgettet. Osted Skole planlægger at købe Smartboards for disse midler. Osted Skole er i øvrigt i gang med en proces på skolen, hvor man planlægger, hvordan skolens overskud skal investeres på skolen. Trællerupskolen har ligeledes valgt at overføre midler fra drift til anlæg, hvilket medfører en reduktion i driftsbudgettet. Trællerupskolen køber Smartboards for disse midler. Trællerupskolens forventede resultat er dermed rykket til et forventet underskud på kr. Trællerupskolen er opmærksomme på merforbruget og tager initiativer til at reducere det i andet halvår af 2011.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skolernes månedsredegørelse pr. 31. maj 2011 godkendes. Bilag: 1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31. maj 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10986 Resumé: Velkomstudvalget, et ad hoc udvalg bestående af politikere og interessenter, har udarbejdet et forslag til en Velkomstpolitik. En politik der skal sikre en ordentlig velkomst til udenlandske borgere i Lejre Kommune. Velkomstudvalget har endvidere udarbejdet et forslag til en implementeringsplan, som er et forslag til, hvordan selve politikken efterleves og forankres i Lejre Kommune. Politikken og implementeringsplanen forelægges til politisk drøftelse og kommentering i de politiske fagudvalg inden udsendelse til en bred høringsdebat hos interessenter. Sagsfremstilling: Den 30. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune procesplanen for udarbejdelse af en integrationspolitik benævnt Velkomstpolitik, herunder oprettelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4. Det politiske ad hoc udvalg benævnt Velkomstudvalget skulle forestå udarbejdelsen af en Velkomstpolitik samt en implementeringsplan. Den 25. oktober 2010 udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne til Velkomstudvalget samt godkender kommissorier for henholdsvis udvalget og en styregruppe, der etableres for at understøtte processen med udarbejdelse af en Velkomstpolitik og en implementeringsplan. Velkomstudvalget skulle bestå af en politisk repræsentant fra alle fagudvalg, herunder også fra Økonomiudvalget samt af 3 ikke politiske interessenter. Velkomstpolitikken skulle således udarbejdes i et bredt samarbejde med en række relevante interessenter, herunder repræsentanter fra: Beskæftigelsesrådet, administrative repræsentanter fra alle direktørområder, repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder (børnehaver, skoler, sundhedsplejen mv.), repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, repræsentanter fra de frivillige foreninger og interesseorganisationer, repræsentanter fra målgruppen. Disse repræsentanter har enten været repræsenteret i Velkomstudvalget, i styregruppen eller inddraget i en direkte dialog på møde i december 2010, og har således i større eller mindre grad været direkte involveret i hele processen omkring udarbejdelse af en Velkomstpolitik. Velkomstudvalget har besluttet, at alle de politiske fagudvalg skal have mulighed for at drøfte det udarbejdede forslag til en Velkomstpolitik og implementeringsplan inden forslagene sendes ud til høring blandt alle interessenter i Lejre Kommune. Velkomstpolitikken er bygget op omkrig en vision, nogle værdier og målsætninger, hvilket omhandler det Lejre Kommune vil med en politik på dette område. Dernæst følger en oplistning af det Lejre Kommune vil gøre for de nye udenlandske borgere - dog stadig på et overordnet niveau, så det beskriver en række målsætninger for Lejre Kommunes forskellige virksomhedsområder og for hvordan Lejre Kommune ønsker at frivillige, erhvervslivet og kultur- og fritidsområdet kan være med til at støtte op om arbejdet med at byde nye udenlandske borgere velkommen. Endelig indeholder politikken et evalueringspunkt, der skal sikre at der aktivt arbejdes med Velkomstpolitikken og at Lejre Kommune vil blive målt på effekten af indsatsen. Implementeringsplanen skal ses i direkte sammenhæng med politikken, da det er planen, der skal sikre, at politikken omsættes fra ord til handling. Særligt for implementeringsplanen skal nævnes den foreslåede samarbejdsorganisation, - en tværgående og tværfaglig enhed, der skal sikre forankringen af politikken i hele Lejre

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Kommune og være med til at sikre fremdrift og iværksættelse af nye initiativer på området. Samarbejdsorganisationen sammensættes med repræsentation fra relevante administrative enheder (Borgerservice, Social/familie, Jobcenter, Ejendomsdrift og Servicecenter), relevante kommunale virksomheder (Skole, UU, Ungdomsskolen, SFO, BH) og to repræsentanter fra de frivillige foreninger. Formanden for den tværgående samarbejdsorganisation er chefen for Center for Social & Familie. Den tværgående samarbejdsorganisation referere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Samarbejdsorganisationen mødes som minimum to gange årligt. Kommissorium for samarbejdsorganisationen skal udarbejdes. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Velkomstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikerne i Lejre Kommune, Lejre Kommunes virksomhedsområder og en bred gruppe af interessenter. Endvidere er det administrationens vurdering, at den foreslåede samarbejdsorganisation, der skal være med til at sikre at politikken efterleves i praksis, er med til at understøtte at velkomst og integration er en tværgående opgave, der skal samarbejdes omkring. At etableringen af en samarbejdsorganisation vil være med til at sende et klart signal om, at man i Lejre Kommune ved en fælles indsats på tværs af fagligheder, virksomheder og institutioner, kan komme længere og opnå bedre resultater, end hvis alle arbejder hver for sig. Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt afholdes udgifter forbundet med velkomsten og integrationen af udenlandske borgere inden for de eksisterende budgetter. Såfremt der iværksættes særlige tiltag eller ønskes igangsat konkrete projekter, ansøges der om midler hertil, enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, eller ved at ansøge om eksterne puljemidler. Beslutningskompetence: Velkomstpolitikken sendes til høring via fagudvalgene. Velkomstpolitikken med høringssvar vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter forslaget til en Velkomstpolitik og implementeringsplanen 2. at udvalgene sender sagen til høring hos interessentgruppen. Bilag: 1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik 2. Implementeringsplan Velkomstpolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendt.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Afbud: Jens K. Jensen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Sager til kommende udvalgsmøder Sagsnr.: 11/2016 Resumé: BU - Måned-for-måned redegørelse skoler BU - Ansøgning fra Gjeddesgaard om fornyet godkendelse BU - Tilsyn med undervisningen på opholdssteder og dagbehandlingstilbud BU - Ferieplan for skolerne for skoleåret BU - Udbygning af tandplejen SSÆ - Den sociale rammeaftale 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Til efterretning.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 10/24015

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 07/13908

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 07/5137

21 Bilag: 2.1. Notat håndtering af lukkedage i daginstutioner Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64700/11

22 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E Håndtering af lukkedage i daginstitutioner Dato: 23. juni 2011 J.nr.: 10/7059 Baggrund På baggrund af dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti, regeringens og KLs økonomiaftaler for 2009 og 2010 samt Lejre Kommunalbestyrelses beslutning om lukkedage i daginstitutioner, besluttede Udvalget for Børn & Ungdom den 7. september 2010 kriterier for, hvornår der er tale om lavt fremmøde i daginstitutioner, samt hvordan nødpasning ved lukkedage organiseres. Dagplejen er ikke omfattet af regeringens og KLs aftaler om lukkedage på grund af dagplejens organiseringsform. Aktuelt har der været nogen presseomtale af aftalen i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, hvor parterne var enige om at videreføre aftalen om lukkedage i daginstitutioner. Administrationen vurderer, at Lejre Kommune overholder regeringen og KLs aftale om lukkedage, herunder om fastlæggelse af kriterier for lavt fremmøde og organisering af nødpasning. Det følgende er en oversigt over, hvordan lukkedage i daginstitutioner håndteres i Lejre Kommune. Lukkedage Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende lukkedage i 2011: Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 2 dage før jul samt dagene mellem jul og nytår (De tre dage før påske) (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag) (2 dage før jul, juleaftensdag, samt hverdage mellem juleaftensdag og nytårsdag) I 2011 er Grundlovsdag en søndag. Forældrene orienteres om lukkedagene ved opslag i daginstitutionerne og på Kommunens hjemmeside. Kriterier for lavt fremmøde og organisering af nødpasning

23 Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 7. september 2010: at kriteriet for lavt fremmøde fastsættes til 40%. at der etableres nødpasning på lukkedage (bortset fra den 5. juni og den 24. december) tre steder i kommunen, såfremt der er minimum 5 børn hvert sted. at der fastsættes en tilmeldingsfrist til nødpasning på 3 mdr. at administrationen og daginstitutionslederne i fællesskab efter tilmeldingsfristen beslutter, hvilke/-n institution, der holder åbent på lukkedagene. at ordningen evalueres efter 1 år. Der etableres nødpasning i op til tre institutioner, geografisk fordelt på de tre tidligere kommuner, hvis der er mindst 5 børn tilmeldt til nødpasning i det pågældende område. Hvis der er 4 børn eller færre tilmeldt, vil de blive henvist til nødpasning i en institution et andet sted i kommunen. Der vil altid være mindst én institution i kommunen, der holdes åben for nødpasning. Forældrene skal senest 3 måneder før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det. På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes det efterfølgende, hvilke/-n institution, der holder åbent. Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før lukkedagene. De enkelte institutioner tager imod tilmeldinger fra forældrene. Daginstitutionerne sætter opslag op om nødpasning og fremlægger tilmeldingsblanketter eller afkrydsningslister, hvor forældrene kan tilmelde sig, hvis de ønsker at benytte nødpasning. Side 2 af 2

24 Bilag: 2.2. Notat valg af ekstern leverandør til frokostmåltid i Lærkereden Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68286/11

25 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E Dato: 5. juli 2011 Valg af ekstern leverandør af frokostmåltid til børnehaven Lærkereden J.nr.: 09/23568 Lejre Kommune har ved annoncering på kommunens hjemmeside indbudt virksomheder til at give bud på levering af frokost til Lærkeredens ca. 30 børn. Tidsfrist for at give bud var onsdag, den 22. juni Annonceringen blev desuden særskilt sendt til henholdsvis Saaby Forsamlingshus, Karleby Forsamlingshus og Fru Hansens Kælder. Det er kun Fru Hansens Kælder der har givet bud. Lejre Kommune har indgået aftale med Fru Hansens Kælder om levering af frokost fra 1. august og ca. 6 måneder frem. Frokosten vil nogen dage bestå af brød og forskelligt pålæg med kød, fisk og grøntsager. Andre dage vil der blive serveret en varm ret. Alle dage serveres der brød, frisk grønt og frugt. 75% af maden er økologisk. Lærkeredens forældrebestyrelse har prøvesmagt frokostmenuen og udtaler, at den ser frem til samarbejdet med Fru Hansens Kælder.

26 Bilag: 3.1. Skrivelse fra forældrebestyrelsen for Dagplejen med ønske om reklamefinansiering af el-ladcykler til dagplejernes transport af dagplejebørn Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63498/11

27 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Per Eriksson Dagplejen D E Dato: 17. juni 2011 J.nr.: 11/12657 Projekt "Ladcykler med reklamer" Indledning Forældrebestyrelsen har drøftet kommunens Reklame- og Sponsorpolitik for at vurdere om de ved hjælp af den vedtagne politik kan skaffe finansiering af nogle ladcykler, som dagplejerne kan benytte når de ønsker at transportere deres børn til og fra forskellige aktiviteter eller bare at cykle en tur med dem. En ladcykel vil skabe større bevægelsesfrihed for dagplejerne og de vil være i stand til at komme længere og hurtigere omkring end hvis de skal transportere deres dagplejebørn rundt i tvillingebarnevogne. Det er målet at få anskaffet ladcykler, som fysisk bliver placeret/parkeret i de 11 legestueadresser, som findes rundt om i hele kommunen. Hvis interessen blandt køberne af reklameplads er større end det kan det være at de legestuer, som har mange dagplejere tilknyttet kan få flere ladcykler til låns. Reklameplads-/placering og indhold Forældrebestyrelsen forestiller sig, at de og Dagplejen kontakter nogle private erhvervsdrivende og virksomheder for at høre om de vil være interesserede i at købe en virksomhedsreklame på 1, 2 eller alle 3 sider på en ladcykel. Når alle reklamesider er solgt vil ladcyklen blive indkøbt af dagplejekontoret og reklamerne kan blive påmonteret. Vi vil være opmærksom på at der ikke bliver reklameret for Politiske partier og bevægelser, Arbejdsgiverorganisationer, Fagforeninger og Religiøse bevægelser Vi vil ligeledes være opmærksom at der ikke reklameres for sundhedsskadelige produkter eller produkter, der kan medvirke til en usund livsstil, eksempelvis tobak, alkohol, sukkerholdige læskedrikke og slik. Ligeledes vil vi være obs på at der ikke bruges et sprog eller gives nogle signaler, som kan virke stødende.

28 Salg af reklameplads og kontraktvilkår Salg af reklamer skal ske efter markedsprisen og den er defineret som den højest opnåelige pris i handel og vandel. Vi forestiller os at en købt reklameplads gælder for en periode på 4 år. Efter den periode kan vi fjerne reklamerne og ladcyklen er reklamefri. Dagplejen vurderer herefter hvor længe de ønsker selv at vedligeholde og istandsætte el-ladcyklen og hvornår den skrottes. Det er forældrebestyrelsen opfattelse, at prisen for salg af 3 reklamesider skal dække samtlige udgifter til anskaffelse af en el-ladcykel med seleudstyr, overtræksdækken, lås samt sikkerhedshjelme til børn og transportør. Ligeledes skal der være midler til vedligeholdelse og service af cyklen i 4 år. Forældrebestyrelsen har fundet en el-ladcykel (se vedlagte bilag), som de ønsker at nogle dagplejere prøvekører før anskaffelse sker. Hvis det forudsættes at dagplejekontoret indkøber en el-ladcykel kan der opstilles følgende regnestykke: Indkøb af el-ladcykel - kampagnepris kr. Overtræksdækken og lås til el-ladcykel, i alt kr. Sikkerhedshjelme, 5 stk., i alt kr. Vedligeholdelse og service i 4 år inkl. udskiftning af batteri kr. Reklameskilte lamineret til 3 sider (fronten + 2 sider), i alt 500 kr. Totaludgifter for 1 el-ladcykel for en 4 års periode er herefter kr. Økonomioplysninger er indhentet fra netfirmaet icykel v/kundeansvarlig Morten Andersen og cykelmekaniker Daniel Koppernagel i Tølløse samt Bramsnæs skilte Design. De samlede udgifter på kr. medfører at 1 reklameside kan prissættes til kr. som skal betales på en gang. Det betyder, at køberne af reklamepladsen får en cyklende reklameværdi i bybilledet for kr. om året. Hvis køberne af reklamepladsen ønsker at udskifte sin reklame i løbet af de 4 år, så er det helt OK - bare der sker for deres egen regning og udførelse. Ledelsessekretariatet er på vej med en standardkontrakt, som skal bruges ved indgåelse af aftaler om salg af reklameplads mellem dagplejen og køberne af reklamepladsen. Beslutningskompetence Det er Udvalget for Børn og Ungdom samt Økonomiudvalget som træffes beslutning om salg af reklameplads kan godkendes. Side 2 af 3

29 Indstilling Forældrebestyrelsen finder at dette forslag kan skabe nye muligheder for dagplejebørns oplevelser samt dagplejernes færden og at det kan ske ved at reklameindtægten gør investering i el-ladcykler udgiftsneutralt for dagplejens økonomi. Det forudsættes derfor at reklameindtægten indgår på dagplejens driftsbudget/-konto, hvorfra udgifter til køb af el-ladcykler ligeledes vil kunne finde sted. Forældrebestyrelsen imødeser en positiv behandling af forslaget og en godkendelse i de politiske udvalg. På forældrebestyrelsens vegne Monica Brandtberg Rasmussen Formand / Per Eriksson Sekretær Side 3 af 3

30 Bilag: 3.2. Beskrivelse af model el-ladcykel til Dagplejen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63508/11

31

32

33 Bilag: 4.1. Oplæg til politisk drøftelse dagtilbudsplan UBU 9. august 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68456/11

34 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lene Jensen Direktionen D E Dagtilbudsplan - Oplæg til politisk drøftelse i Udvalg for Børn og Ungdom 9. august 2011 Dato: 5. juli 2011 J.nr.: 11/7988 Arbejdsgruppen vedr. dagtilbudsplanen, har på en række møder drøftet hvilke principper, som skal være bærende i en ny dagtilbudsplan. Vi har ikke endnu formuleret forslag til ny politisk målsætning, men har identificeret, at der er 2 meget væsentlige principper, som det er vigtigt, at udvalget drøfter og giver anvisning i forhold til. De 2 principper, kan pga. den nuværende struktur og demografi være modstridende og det kan være nødvendigt, at arbejdsgruppen udarbejde et antal alternative forslag til dagtilbudsplan, hvis det ikke er hensigtsmæssigt, at der indledningsvis gives en politisk tilkendegivelse. I dette notat er beskrevet de gældende politiske beslutninger, en række fakta og forudsætninger, og en række simple scenarier. Materialet giver ikke grundlag for en beslutning om ny dagpasningsstruktur, men illustrerer det dilemma, som de 2 væsentlige principper afføder. I den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Børneplan - del 2 står følgende princip (side 52); Vægtning mellem dagpleje og vuggestuer I Lejre Kommune er den primære pasning af de 0-2 årige børn i dagplejen. Ved nybygning planlægges som udgangspunkt med integrerede dagtilbud, således at antallet af vuggestuepladser løbende udbygges. Dilemma - prioritering mellem bæredygtige institutioner og bæredygtig dagpleje

35 Bæredygtige daginstitutioner Arbejdsgruppen peger på, at der er behov for en væsentlig ændring af den nuværende daginstitutionsstruktur, fordi det er vanskeligt at drive de mindre børnehaver (defineret som institutioner med max. 40 børn) økonomisk og fagligt bæredygtigt med de nuværende udsving i børnetallet. Det er den umiddelbare vurdering, at der fremadrettet er behov for at planlægge for integrerede institutioner med et samlet børnetal på min enheder. 1 Dette kan være spredt geografisk placerede afdelinger, men dog således at ingen afdeling er mindre end ca. 70 enheder (eksempelvis Egebjerget med 40 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn). Denne ændring kræver, enten at alle børnehavebørn samles på relativt få enheder eller at en større andel 0-2 årige passes i vuggestuer. Bæredygtig dagpleje Arbejdsgruppen peget på, at det er vanskeligt at drive dagplejen økonomisk og fagligt forsvarligt, hvis antallet af pladser reduceres væsentligt. Det er specielt kritisk hvis der ikke er nok dagplejer i de enkelte lege- og gæstegrupper. Det er vurderingen, at der bør være ca. 6 dagplejer i en gruppe, for særligt at gæstedagplejen kan fungere tilfredsstillende. Det er ligeledes nødvendigt at legeog gæstegrupperne ligger i geografisk nærhed af hinanden og legestuen, da der ellers bliver meget stort transporttid for de enkelte dagplejer (og deres børn). Dagplejen skal desuden have et sådan antal, at der kan gennemføres fælles aktiviteter omkring faglig / pædagogisk udvikling og initiativer, der udvikler dagplejen. 1 Definition: Et børnehavebarn tæller som 1 enheden og et vuggestuebarn tæller som 2 enheder Side 2 af 4

36 Fakta: I dag (2011) passes de 0-2 årige følgende steder; - 70 % i dagplejen (428 pladser), - 19% i vuggestuer, integrerede kommunale institutioner (119 pladser) - 4 % i vuggestuer, private institutioner og puljeinstitutioner (24 pladser) - 7% i privat pasning (41 pladser) Fakta: Befolkningsprognosen 2011, forudser følgende ændring af børnetallet; 0-2 årige Perioden Fald på 11% svarende til 95 børn 3-6 årige Perioden Fald på 15% svarende til 163 børn Scenarie Såfremt faldet i antallet af 0-2 årige alene skal ske ved reduktion i dagplejen, vil den relative andel mellem de forskellige pasningstyper være følgende; - 64 % i dagplejen (333 pladser) - 23% i vuggestuer, integrerede kommunale institutioner (119 pladser) - 5 % i vuggestuer, private institutioner og puljeinstitutioner (24 pladser) - 8% i privat pasning (41 pladser) Scenarie Såfremt faldet i antallet af 0-2 årige alene skal ske ved reduktion i dagplejen, og der samtidig sker en forøgelse med 50 vuggestuepladser i de integrerede kommunale institutioner vil den relative andel mellem de forskellige pasningstyper være følgende; - 55 % i dagplejen (283 pladser) - 32 % i vuggestuer, integrerede kommunale institutioner (169 pladser) - 5 % i vuggestuer, private institutioner og puljeinstitutioner (24 pladser) - 8% i privat pasning (41 pladser) Fakta Størrelse på kommunale institutioner - opgjort efter antal indskrevne børn 1. kvartal 2011 Op til 40 enheder: 7 institutioner enheder: 8 institutioner Over 70 enheder: 6 institutioner Det gennemsnitlige antal enheder i kommunale og selvejende institution er 65. Side 3 af 4

37 Scenarie Såfremt antallet af børnehavebørn falder med 163 børn, der ikke sker ændring i antallet af vuggestuepladser, der ikke sker ændring i antallet af institutioner og reduktionen i børnetallet fordeler sig ens for alle børnehaver (15%) - så vil størrelsen på institutioner fordele sig som følger; Op til 40 enheder: 8 institutioner enheder: 9 institutioner Over 70 enheder: 4 institutioner Det gennemsnitlige antal enheder i kommunale og selvejende institution er 57. Side 4 af 4

38 Bilag: 5.1. Udkast til elevtildelingsmodel BU august 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69790/11

39 Notat Elevtildelingsmodel til skolerne Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Skoletilbud Et oplæg til drøftelse af en fremtidig ressourcetildeling til skolerne baseret på elevtallet Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011 samtidig med vedtagelsen af Skoleplan 2011, at der fra 1. august 2012 skal anvendes en elevtildelingsmodel ved budgettildelingen til skolerne i stedet for den hidtil anvendte klassetildelingsmodel. Dato: 10. juli 2011 J.nr.: 11/12791 Skolechefen fik til opgave at udarbejde et forslag til en ressourcetildelingsmodel ud fra elevtallet (elevtildelingsmodel) inden 1. oktober 2011, således at modellen kan anvendes ved udarbejdelsen af budget I dette oplæg præsenteres to modeller til beregning af ressourcer til skolerne, den nuværende model og et eksempel på en elevtildelingsmodel. Formål Med en ny ressourcetildelingsmodel, kan man have et ønske om at opnå: At budget tildelingen i højere grad følger elevtallet At skabe gennemsigtighed i principperne ved ressourcetildelingen At kommunen har et sikkert grundlag for styringen af de samlede ressourcer på skoleområdet At der skabes et økonomisk råderum for fælles skoleudvikling. Ledelse og udvikling af det fælles skolevæsen skal have plads og sætte spor på de enkelte skoler. At den enkelte skole har mulighed for at udforme en fleksibel og hensigtsmæssig organisering på skolen, således, at de tildelte ressourcer udnyttes bedst muligt, og således, at skolens mål nås. Forudsætninger I forbindelse med Skoleplan 2011 blev der udarbejdet nogle beregninger af de økonomiske konsekvenser af forskellige skolestruktur scenarier. Økonomiberegningerne til det vedtagne scenarie foreligger som bilag 4 (7 skoler fra 2012) til økonomiberegning til Skoleplan Beregningerne byggede på en elevtals- og klassetalsprognose, den nuværende klassetildelingsmodel, overslag over ændringer i udgiften til skolebuskørsel, ændrede driftsudgifter som følge af færre undervisningssteder, besparelser i bygningsvedligeholdelse samt en ydelse på anlægsudgifter.

40 Beregningerne til skoleplan 2011 tog udgangspunkt i elev- og klasseantal i skoleåret opgjort pr. 5. september 2010 samt i Lejre Kommunes befolkningsprognose pr Beregningerne i dette notat bygger på de elevtal, der ud fra elevtal pr forventedes at være i skolerne i skoleåret Det var de elevtal, der var forudsætningen for Kommunalbestyrelsens beslutninger om klassedannelsen for skoleåret Ressourcerne til specialklasserne på skoleområdet indgår ikke i det her fremlagte udkast til model. Specialklasseressourcer indgår heller ikke i den hidtidige tildelingsmodel. Modelberegningerne i dette notat er helårsvirkninger af de forskellige modeller med udgangspunkt i skolernes faktiske tildelinger i skoleåret Beregningerne er i pris- og lønniveau Det økonomiske råderum, der skabes ved klassesammenlægninger, mindre driftsudgifter m.v. som følge af beslutninger om en ændret skolestruktur, forudsættes fortsat anvendt på skoleområdet. Det råderum, der skabes ved ændret eller reduceret ledelsesstruktur forudsættes at indgå i projekt Ledelse og Organisation. Beregningerne i dette notat medtager kun råderum som følge af forventede klassesammenlægninger. Flere skoler i kommunen har en handleplan for hvordan de henover de kommende to eller tre år afdrager en akkumuleret gæld. Disse handleplaner og skolernes gæld fremgår ikke af dette udkast til ressourcetildeling. Rammebesparelserne i 2012 er fordelt til skolerne jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni Klassetildelingsmodel - nuværende model Den nuværende "klassetildelingsmodel" består både af nogle klasseantalsafhængige tildelinger, nogle elevtalsafhængige tildelinger, nogle faste tildelinger samt en vikarlønsum, der er udregnet som en procentdel af lønsummerne til lærerne indenfor normeringen. Klasseantalsafhængige tildelinger o Lærerløn til den almindelige undervisning af klasserne (Undervisningsministeriets vejledende timetal, dog hævet til 25 ugentlige lektioner i klasse) o Lærerløn til skolebibliotekets åbningstimer (1 ugentlig lektion pr. klasse) o Lærerløn til skolebibliotekets betjening af specialklasser m.v. (1 ugentlig lektion pr. klasse) Elevtalsafhængige tildelinger Side 2 af 11

41 o Lærerløn til holdundervisning (1 ugentlig lektion pr. elev udover 21 elever i klassen) o Lærerløn til den almindelige specialundervisning (0,2 ugentlige lektioner pr. elev) o Aktivitetsbaserede udgifter (4.212 kr. pr. elev pr. år) Faste tildelinger o Ledelse (viceskoleledere og afdelingsledere) o Servicepersonale (Sekretærer og pedeller) o Lærernes aldersreduktion (efter konkret årlig opgørelse de enkelte skoler) o Løn til konsulenter (skolebibliotekskonsulent m.v.) Vikarudgifter (2 % af lønsummen til lærerløn) I tabellen nedenfor vises lønbudget-tildelingerne til skolerne opdelt på de forskellige formål, der tildeles budget til. Beskrivelse af udregningerne i de enkelte rækker i tabel 1 kan læses i bilag 1. Tabel 1 Beregning af lønsummer til skolerne i skoleåret (PL-niveau 2011) Allerslev Bramsnæsvig Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Saaby Osted Trællerup Fælles skolevæsen I alt Undervisningsminist eriets vejledende timetal Holdtimer Skolebibliotekstimer Specialundervisning Konsulenter Aldersreduktion Vikarer Rammebesparelse Råderum I alt Elevtal Klassetal (10) 164 Klassekvotient 22,7 23,0 23,0 20,8 19,8 19,8 18,7 21,5 Lønsum til viceskoleledere, afdelingsledere og servicepersonale Det samlede budget til viceskoleledere og afdelingsledere er ikke medtaget, idet det råderum, der skabes ved ændret eller reduceret ledelsesstruktur forudsættes at indgå i projekt Ledelse og Organisation. Ligesom det samlede budget til servicepersonale (skolesekretærer og Side 3 af 11

42 pedeller) heller ikke indgår. Lønsummen til skolesekretærer er ikke medtaget, fordi dette også hænger sammen med organisationsprojektet og lønsummen til pedeller er ikke medtaget, fordi området er under ændring i regi af Center for Ejendomsdrift. Lønsum til skolelederne er ikke medtaget, idet udgiften afholdes på en central konto. I tabel 2 nedenfor kan man se lønsummerne til viceskoleledere / afdelingsledere og servicepersonale. Tabel 2 Lønsummer til viceskoleledere og servicemedarbejdere på skolerne Allerslev Glim Bramsnæsvig Kirke Sonnerup Hvalsø Kirke Hyllinge Sæby Gershøj Kirke Saaby Osted Trællerup Viceskoleledere + afdelingsledere Servicemedarbejder e Ressourcetildeling til skolerne, hvor klassetildelingsmodellen er anvendt. Den overordnede økonomiske styring af skoleområdet er hidtil foregået dels ved Kommunalbestyrelsens beslutninger om klassedannelsen dels ved en teknisk-administrativ fremskrivning af budgetterne og Kommunalbestyrelsens beslutninger om det kommunale budget. Klassedannelsen har siden kommunesammenlægningen pr været besluttet af Kommunalbestyrelsen bl.a. fordi, det er klassedannelsen, der udløser en væsentlig del af lønbudgettet til de enkelte skoler. Da tildelingen bygger på et ugentligt timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal, forhøjet til 25 ugentlige lektioner i klasse, er der et eksplicit krav om, at eleverne faktisk får det vejledende timetal og 25 lektioner i klasse. Det teknisk-administrative skolebudget for det følgende budgetår er udarbejdet på baggrund af den klassedannelse og de elevtal, der godkendes af Kommunalbestyrelsen i marts måned for det kommende skoleår. Da et skoleår strækker sig fra 1. august til 31. juli i det følgende år, er det denne klassedannelse, der indgår som budgetforudsætning de første 7 måneder af budgetåret. Budgetforudsætningerne for det følgende skoleår (som indgår i budgettet i budgetårets sidste 5 måneder fra 1. august) er en fremskrivning af den godkendte klassedannelse suppleret med en forventning om antallet af nye børnehaveklasser. Klassetildelingsmodellen sikrer på denne måde en overordnet økonomisk styring af den økonomiske ramme til skoleområdet ved, at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter Side 4 af 11

43 klasseantallet på skolerne, og klasseantallet er i al væsentlighed bestemmende for skolernes tildeling af lønbudgetter, idet der dog er en elevtalstildeling af lønbudget til den almindelige specialundervisning og til ekstratildelinger af holdtimer til klasser med mere end 21 elever. Klassetildelingsmodellen sikrer også, at eleverne på de enkelte klassetrin - uanset antallet af elever i klasserne - får det samme ugentlige undervisningstimetal. I skoleåret svarer det til undervisningsministeriets vejledende timetal, dog forhøjet til 25 ugentlige lektioner i klasse. Det medfører, at den gennemsnitlige tildeling af lønbudget til undervisningen pr. elev varierer med klassestørrelsen, således at skoler med et højt elevtal pr. klasse får en lavere tildeling pr. elev end skoler med lavt elevtal pr. klasse. Elevtildelingsmodel - en fremtidig mulighed: En elevtildelingsmodel kan udarbejdes på flere måder. Ressourcerne udregnes på grundlag af skolernes elevtal i stedet for antallet af klasser. I det følgende er der taget udgangspunkt i at ressourcerammen for skolevæsenet er den samme som hidtil, og den er blevet til ud fra de samme grundlæggende principper som hidtil: Her tænkes på Kommunalbestyrelsens principper om: at skolerne følger Undervisningsministeriets vejledende timetal på de enkelte klassetrin (dog 25 ugentlige timer i klasse), tildeling af 1 ugentlig holdundervisningstime pr. elev ud over 21 elever tildeling af 0,2 ugentlige lektioner pr. elev til den almindelige specialundervisning tildelingen af 1 ugentlig åbningstid på skolebiblioteket pr. klasse en gennemsnitlig undervisningsforpligtelse pr. lærer (734 årlige timer) en gennemsnitlig lærerløn (fra budget 2011). I denne model er det beløb, der tildeles pr. elev, udregnet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timeplaner for de forskellige klassetrin. Udregningen giver forskellige beløb pr. elev afhængigt af klassetrinnet, idet timetallet varierer fra klassetrin til klassetrin 1. Det beregnede beløb pr. elev til klasseundervisning er udregnet således, at der netop er budgetmidler til undervisningsministeriets vejledende timetal (dog 25 ugentlige timer i klasse) ved en klassestørrelse på 20,32 elever. Denne gennemsnitlige klassestørrelse på 20,32 elever er valgt, fordi denne klassestørrelse for kommunen som helhed udløser det samme budget ved elevtildelingsmodellen som ved klassetildelingsmodellen på de klasse- og elevforudsætninger, der er gældende i skoleåret Skolebibliotekets åbningstimer er ligeledes baseret på, at der er netop 1 1 Man kunne også have valgt at lave et gennemsnitligt beløb, der følger skolernes normale afdelingsopdeling ( klasse, klasse og klasse) eller som et gennemsnit for hele skoleforløbet. Side 5 af 11

44 åbningstime til klasser med 20,32 elever. Dermed er udgangspunktet i modellen baseret på den samme ramme til hele skolevæsenet, som det der nu er fordelt ved klassetildelingsmodellen - denne ressource kan betragtes som et "år 0" I den fremlagte model er der på den baggrund udregnet et beløb pr. elev, der varierer fra klassetrin til klassetrin. Beløbet varierer således med antallet af timer i Undervisningsministeriets vejledende timetal. Beregnede beløb Almen underv. Specialuv. Skolebibl. I alt pr. elev: 16 i FL 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Gennemsnit Elevtildelingsmodellen indeholder følgende elementer: En lønsum udregnet ved at gange elevtallet på de enkelte klassetrin med ovenstående beløb pr. elev. Beløbene pr. elev er udregnet ud fra de beskrevne forudsætninger i form af lærerløn til den almindelige klasseundervisning, holdundervisning, specialundervisning og skolebiblioteks åbningstimer. Beløbet kan om ønsket opdeles (som det fremgår af oversigten ovenfor) i et beløb til klasse- og holdundervisning, specialundervisning og skolebibliotekets åbningstimer. En lønsum til vikarudgifter svarende til 2 % af ovenstående lønsum til lærerløn En central pulje der dækker konkrete udgifter til aldersreduktion, konsulenten og et råderum til det fælles skolevæsen bl.a. til efteruddannelse m.v. Rammebesparelsen for I nedenstående tabel (tabel 3) viser elevtildelingsmodellens virkninger på den samlede lønsum til lærerløn til de enkelte skoler ved en modeludregning med baggrund i en helårsvirkning af elev- og klasseantal i (PL-niveau 2011). Som det ses ved en sammenligning af tildelingerne i tabel 1 og tabel 3 bliver der i forhold til den hidtil anvendte tildelingsmodel "flyttet" lønsum fra skoler med en relativ lav klassekvotient til skoler med en relativ høj klassekvotient. Side 6 af 11

45 Tabel 3 Beregning af lønsummer til skolerne i skoleåret (PL-niveau 2011) ved ny elevtildelingsmodel Allerslev Bramsnæsvig Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Saaby Osted Trællerup Fælles skolevæsen I alt Almen uv. 16 FL Specialundervisning Skolebibliotek NY ET-model i alt Skolebibliotek sp.kl Vikarer Konsulenter Aldersreduktion Rammebesparelse Råderum I alt Undervisningsminist eriets vejledende timetal Folkeskolelovens minimumstimetal Elevtal Klasseantal (10) 164 Klassekvotient 22,7 23,0 23,0 20,8 19,8 19,8 18,7 21,5 Modellen her ovenfor tildeler budgetterne til skolerne på baggrund af elevtallet. Det er ikke afgørende for modellen, hvordan skolerne egentlig danner klasserne. Det skal gøres indenfor skolens budget. I "år 0" er skoleområdets samlede budget udregnet ud fra den hidtidige tildeling, som er fremkommet ved en klassetildelingsmodel. Kommunalbestyrelsen kan i denne elevtildelingsmodel overlade beslutningen om klassedannelsen til den enkelte skole, idet de egentlige klasser ikke længere har betydning for ressourcetildelingerne til de enkelte skoler. Fordele og ulemper ved forskellige ressourcetildelingsmodeller. Alle modeller har fordele og ulemper. Nedenfor nævnes nogle af de udfordringer, der kan være ved en ny elevtildelingsmodel. Skal tildelingen tage højde for gennemsnitlige klassekvotienter? Side 7 af 11

46 Der er et dilemma i, at skoler med mindre klassekvotienter bliver presset økonomisk med den rene elevtildelingsmodel. På en skole med små klassekvotienter vil man ofte kunne udnytte at læse nogle klasser sammen i nogle fag. På den måde kan man med færre ressourcer læse timerne med flere klasser. Skoler med mellemstore klassekvotienter kan ikke samlæse to klasser. De mindste skoler her er ikke så små, at sammenlæsning er en umiddelbar mulighed og ikke store nok til at få ressourcer ud over dem, der skal til for at læse det vejledende timetal. Skal der indarbejdes en "kompensationspulje" til at udjævne forskelle i skolernes råderum? Den her præsenterede elevtildelingsmodel er udarbejdet meget rent på elevtallet. Der er ikke indarbejdet en pulje ressourcer til at kompensere for de skoler, der i modellen får tildelt ressourcer meget tæt på de ressourcer, der skal bruges for at gennemføre det vejledende timetal. Hvad er grundlaget for tildelingen af den samlede ressource til skolevæsenet? I denne første fremlæggelse af en ressourcetildelingsmodel, er der taget stilling til, hvordan skolerne får tildelt ressourcer fra skolevæsenets ramme, men der er ikke taget stilling til, hvordan skolevæsenet får tildelt den samlede ramme i de følgende år. Tidligere har den politiske beslutning om klassedannelsen dannet grundlag for ressourcetildelingen til skolevæsenet. Inklusion og den fremtidige ressourcetildelingsmodel - skal der i grundtildelingen indarbejdes incitament til at skolerne inkluderer flere elever? Dette oplæg tager ikke højde for KLK rapporten om inklusion. Det kan dog allerede nu godt overvejes, om det er et mål, at den grundlæggende ressourcetildelingsmodel indeholder et incitament for skolerne til at inkludere flere elever. Skal en skoles ressourcer afspejle socioøkonomiske forskelle imellem skoledistrikterne? Tildelingsmodellens grundlag er, at ressourcer fordeles med det udgangspunkt, at alle elever har de samme ressourcebehov, således også ved tildelingen til skolens specialundervisning. Med udgangspunkt i, at eleverne kommer fra forskellige vilkår, - nogle elever bor i skoledistrikter, hvor behovet for specialundervisning har vist sig mindre end i andre distrikter, så kan der udarbejdes en model, hvor der tildeles ressourcer forskelligt fra distrikt til distrikt. Således at en elev fra et distrikt udløser flere ressourcer end en elev fra et andet distrikt. Elevtildeling ud fra elever i skolerne eller ud fra elever i skoledistriktet? I den fremlagte model er ressourcerne fordelt ud fra eleverne, der er indmeldt i de kommunale skoler. Man kunne tage udgangspunkt i mulige elever i skoledistriktet, det vil sige, at man udarbejder en model, hvor f.eks. privatskolefrekvensen i et distrikt påvirker skolens tildeling af ressourcer. Side 8 af 11

47 Hvor stort skal råderummet på en skole være - relativt, for at der er handlerum og mulighed for udvikling? Der findes ikke nogle udregninger på, hvordan en skoles ressourcer skal være for at udvikling kan ske. Det er dog oplagt, at der i skolens samlede redskaber: Arbejdstidsaftalen, politiske mål både kommunalt og lovgivningsmæssigt og skolens ressourcer, skal kunne skabes åbninger og muligheder, så nye initiativer kan gennemføres. Bør tildelingsmodellen udarbejdes så der på den enkelte skole i Lejre, bliver en entydig sammenhæng mellem "pligtopgaver" og et passende råderum. Side 9 af 11

48 Bilag 1. Beskrivelser af udregningerne i tabel 1 til klassetildelingsmodellen. Der er beskrivelser til de enkelte rækker i tabellen. Undervisningsministeriets vejledende timetal Udgiften til at alle klasser kan modtage undervisning i et omfang svarende til Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan (dog forøget til 25 ugentlige lektioner i børnehaveklasse til og med 2. klasse) er udregnet ved at omregne de ugentlige lektioner til årlige timer ved at gange de ugentlige lektioner med 30, idet 1 ugentlig lektion er på 0,75 timer (45 minutter) og skoleåret består af 40 uger (0,75 * 40 = 30). Det herved fremkomne årlige undervisningstimetal divideres derefter med en lærers gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtelse i Lejre Kommune (734 timer) og dette antal fuldtidsstillinger ganges med den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer. Denne udgift kan ses i den række der er benævnt Undervisningsministeriets vejledende timetal". Holdtimer Tallene i rækken "Holdtimer" er udgiften til 1 ekstra ugentlig lektion pr. elev ud over 21. Der tildeles således budget til lærerløn til 1 ekstra ugentlig lektion pr. elev fra og med elev nr. 22 i de enkelte klasser. Lønbudgettet udregnes herefter i lighed med udregningen af budget til Undervisningsministeriets vejledende timetal ved at dividere de årlige undervisningstimetal med en lærers gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtelse i Lejre Kommune (734 timer) og gange dette antal fuldtidsstillinger med den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer. Skolebibliotekstimer Udgiften til skolebibliotekernes åbningstimer udregnes på samme måde som nævnt ovenfor ud fra skolebibliotekets årlige åbningstimer. Tildelingen af åbningstiden udregnes som én ugentlig lektion pr. klasse, dog således at skoler med klasse får mindst 20 ugentlige åbningstimer. Ud over de almindelige klasser tildeles også åbningstimer til specialklasser (Iklasser, A-klasser, K-klasser, modtageklassen på Hvalsø Skole, læseårsklassen, erhvervsklassen ect.). I beregningerne indgår en lønsum til skolebibliotekets åbningstimer til specialklasser på 10 ugentlige timer svarende til forbruget i Denne lønsum er placeret i kolonnen for det fælles skolevæsen og er således ikke medtaget under skolebibliotekstimerne til de enkelte skoler. Specialundervisning Der tildeles 0,2 ugentlige lektioner pr. elev til den almindelige specialundervisning på skolerne. Lønsummen udregnes på samme måde som udregningen af lønsum til de almindelige timer ved at omregne de ugentlige lektioner til årlige timer, dividere med en lærers gennemsnitlige undervisningsforpligtelse og gange med en gennemsnitsløn. Konsulenter Rækken med konsulenter indeholder lønsum til 800 årlige timer til skolebibliotekskonsulenten og 20 årlige timer til kommunal koordinering i forhold til et mellemkommunalt projekt NTS Side 10 af 11

49 (Natur - Teknik - Sundhed) tidligere benævnt "sciencekommunerne". Lønsummen til konsulenter udregnes ved at dividere det årlige timetal med lærernes årlige nettoarbejdstid (1680 timer) og gange resultatet med gennemsnitlige lønudgift pr. lærer. Aldersreduktion I rækken "aldersreduktion" er udgiften til, at alle lærere i henhold til lærernes centrale arbejdstidsbestemmelser er berettiget til en reduktion af den årlige arbejdstid på 175 timer fra og med det skoleår de fylder 60 år, udregnet. Skolerne får budget til denne udgift efter en konkret opgørelse af, hvor mange lærere det drejer sig om på hver enkelt skole. Beløbet udregnes ved at dividere det årlige timetal med lærernes årlige nettoarbejdstid (1680 timer) og gange resultatet med gennemsnitlige lønudgift pr. lærer. Råderum Rækken "råderum" er besparelsen ved de klassesammenlægninger der ville have været mulige i tilfælde af at Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole ville være nedlagt i skoleåret (i alt 10). Beløbet er beregnet som besparelsen i udgiften til klasseundervisningen fratrukket de forøgede udgifter til ekstra holdtimer til elever ud over 21 elever i klasserne. Det samlede beløb er tillagt 2 % p.g.a. sparede vikarudgifter. Vikarudgifter Vikarudgifterne udgør 2 % af lønsummerne i modelberegningerne. Side 11 af 11

50 Bilag: 6.1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31. maj 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60109/11

51 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Skoler måned-for-måned redegørelse pr. 31. maj 2011 Budget 2011 Skole Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* Budget til aktivitetsbaserede udgifter Ekstra ifm. klassesammenlægninger Andet Overførsel (uden SFO) Konvertering drift til anlæg Forventet Regnskab Samlet budgetramme skole Heraf budget til I-klasser på Osted Skole Budget 2011 SFO Løn Vikarer Aktivitetsbaseret budget Budget udenfor model Overførsel fra 2010 (uden skole) Forventet Regnskab Samlet budgetramme SFO Forventet forbrug 2011 skoler Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Refusioner Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* Aktivitetsbaserede udgifter Andet Samlet forventet forbrug skole Forventet forbrug 2011 SFO Løn Aktivitetsbaserede udgifter Andet Samlet forventet forbrug Samlet resultat 2011 inkl. overførsler fra 2010 Skole SFO

52 Forventet overførsel til 2012 ialt Forventet overførsel pr Forventet overførsel pr Forventet overførsel pr Ændring fra 30.4 til Overførsel til Heraf skole Heraf SFO

53 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Udregninger vedrørende lærerløn Skoleåret Normering normalområdet 35,02 27,67 9,50 49,06 36,15 9,62 29,31 16,14 9,93 25,92 248,32 Klassedannelse Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,11 0,93 3,97 3,77 0,53 0,20 0,69 0,49 1,46 15,35 Visitering Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,28 0,00 0,28 0,14 0,14 0,56 0,00 0,28 0,56 2,26 Visitering Skoleåret Normering normalområdet 36,21 28,00 9,45 47,63 35,84 9,57 27,51 15,64 9,73 23,73 243,30 Klassedannelse UBU beslutning 8.3 opfølgning efter KB den samt ekstratimer til B's 1.klasse Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,02 1,09 4,30 2,68 0,81 0,41 0,65 0,49 0,53 14,17 Visitering tilrettet pr Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,25 0,56 1,38 Visitering tilrettet pr Budget Normalområdet Visitationsområdet Ialt Budget Normalområdet Visitationsområdet Ialt Budget 2011 ialt Normalområdet Visitationsområdet Ialt lærerløn Samlet lønbudget 2011 incl. visitationstildeling Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* NB: ikke identisk med Mål&Midler pga visitationstildeling Udregning af aktivitetsbaseret budget Aktivitetsbaserede udgifter Elevtal Elevtal ( ) Elevtal ( ) Prognose pr (indgået i sagen om klassedannelsen) Anvendte nøgletal Løn Timetal Lærere Viceskoleledere Pædagoger Aktivitetsbasede udgifter pr. elev I-klasselærere incl. tillæg Aktivitetsbasede udgifter I-klasser plus 3,5% vikarudgifter elever Tildelinger fra vistiationsområdet til skolerne i ugt.timer lærertimer 5,0 76,6 23,0 98,0 93,0 13,0 5,0 17,0 12,0 36,0 378, pædagogtimer 0,0 10,0 0,0 10,0 5,0 5,0 20,0 0,0 10,0 20,0 80,0 Rettet fra 5 til 10 Rettet fra 90 til 98 og 0 til 10 pæd.

54 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt lærertimer 5,0 74,6 27,0 106,0 66,0 20,0 10,0 16,0 12,0 13,0 349, pædagogtimer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 9,0 20,0 49,0 Note: Mangler midler til handicaphjælpere Handicaphjælpere afregnes særskilt I-klasser Fuldtidsstillinger ,50 Fuldtidsstillinger ,62 Tildelinger fra visitationsområdet til SFO (indgår ikke i ovenstående) pædagogtimer 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, pædagogtimer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ialt Overførsler fra 2010 Samlet overførsel fra Forventning Heraf undervisning Forventning Forventet Regnskab Indkøbsbesparelse

55 Allerslev SFO Grønhøjgård SFO Glim SFO Hvalsø SFO Kirke Hyllinge SFO Kirke Sonnerup SFO Kirke Saaby SFO Osted SFO Normering fritidsordninger 2011 inklusive timer til ledere og afdelingsledere Fuldtidsstillinger i opr. budget budget 17,01 13,35 5,38 24,05 18,02 6,21 15,68 7,41 Fuldtidsstillinger i alt 18,28 12,60 5,70 26,06 16,93 6,22 15,42 7,24 Heraf ledere 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Børnehaveklasse - 3. klasse 14,59 8,94 5,02 21,50 11,97 4,28 12,87 5,78 Fritidsordning 12,68 7,95 4,49 18,87 10,39 3,66 11,22 5,15 Skolefunktion klasse 0,75 0,52 0,34 1,09 0,67 0,34 0,67 0,34 Skolefunktion børnehaveklasse 1,15 0,47 0,20 1,54 0,91 0,29 0,98 0, klasse 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1,29 Fritidsordning 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1, klasse 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Fritidsordning 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Ekstra tildeling ialt 7,33E-01 udregnet for antal uger 47 Børnetal gennemsnit Børnehaveklasse - 3. klasse 197,8 124,0 70,0 294,3 162,0 57,0 174,9 80, klasse 77,0 63,0 15,3 125,7 93,2 27,9 51,6 35, klasse 42,0 63,9 5,8 0,0 73,8 9,0 31,3 7,8

56 Antal klasser (skoleåret ): Bh.kl kl kl kl Antal klasser: (skoleåret ): Bh.kl kl kl kl Ekstratimer i 0. klasse forår Ekstratimer i 0. klasse efterår Elevtal 0. klasser Elevtal 0. klasser Anvendte gennemsnitslønninger 2011: PL FOA ,004 BUPL Anvendte nøgletal drift PL 0-3. klasse , klasse klasse

57 Birkens SFO Trællerup SFO Hvalsø juniorklub I alt 7,43 10,58 1,22 126,34 6,40 11,40 1,22 127,46 0,50 1,00 0,00 9,50 4,87 9,84 0,00 99,66 4,32 8,76 0,00 87,48 0,34 0,67 0,00 5,72 0,21 0,41 0,00 6,46 1,12 1,42 0,00 20,32 1,12 1,42 0,00 20,32 0,41 0,13 1,22 6,75 0,41 0,13 1,22 6,75 Incl. ekstra til Hjørnet uden vikartimer 67,3 136,6 0, ,2 30,8 39,2 0,0 559,3 19,3 6,0 57,0 315,9

58

59 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - DECEMBER Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge (+andet) Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt januar - juli Kontrol FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - JULI Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt januar - juli FORVENTET FORBRUG SKOLE AUGUST - DECEMBER Lærerløn ialt Servicepersonale

60 heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt august - december FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt Kontrol

61 Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup Ialt

62

63 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt ALLERSLEV SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre 0 Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

64 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt BRAMSNÆSVIGSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet betaling musikskolen Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

65 Januar Februar Marts GLIM SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

66 April Maj Juni Juli August September Oktober November

67 December I alt

68 Januar Februar Marts HVALSØ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

69 April Maj Juni Juli August September Oktober November

70 December I alt

71 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE HYLLINGE SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

72 Januar Februar Marts KIRKE SONNERUP SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

73 April Maj Juni Juli August September Oktober November

74 December I alt

75 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE SAABY SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

76 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt OSTED SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller 0 evt. andre 0 Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

77 Januar Februar Marts SÆBY-GERSHØJ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

78 April Maj Juni Juli August September Oktober November

79 December I alt

80 Januar Februar Marts TRÆLLERUPSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

81 April Maj Juni Juli August September Oktober November

82 December I alt

83 Bilag: 7.1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 09. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59433/11

84 Velkomst til udenlandske borgere en politik. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet. Hvert år flytter mange nye borgere til kommunen og en del af dem kommer fra udlandet. De skal sikres en ordentlig velkomst. Med velkomstpolitikken bliver der sat særligt fokus på indvandrere og de borgere, der er flygtet hertil fra andre lande og som har en stor udfordring i at komme videre i livet. Et væsentligt fundament for Velkomstpolitikken er, at lokalsamfundet, herunder særligt de frivillige organisationer, vil være med til at byde velkommen og indgå i et samarbejde med Lejre Kommune. Det vil vi Vision Vi vil arbejde for: At alle nye udenlandske borgere føler sig velkomne i Lejre Kommune, og at de føler sig som en aktiv del af samfundet, hvor der er plads til mangfoldighed Værdier Forskellighed skal respekteres. Forskellighed kan være inspirerende og udfordrende. Den skal vi nyde, glædes over og have gavn af i Lejre Kommune Velkomsten skal bygge på de demokratiske værdier, som er fundamentet for vores samfund og som Lejre Kommune ledes efter Velkomsten skal bygges op omkring: Naboskab, fællesskab, hjertelighed, nysgerrighed og af næstekærlighed og interesse for hinanden i en globaliseret verden Målsætninger Kommunalbestyrelsen har som mål: At alle i Lejre Kommune; medarbejdere, de frivillige, foreningslivet, diverse råd som f.eks. menighedsråd og erhvervsråd, og borgerne, tager del i at sige velkommen. Det gælder om at skabe opmærksomhed om velkomst At det kræver en fælles tværgående indsats at tage godt imod nye udenlandske borgere At udenlandske borgere, der flytter til Lejre Kommune trives og bliver boende At udenlandske borgere, der er flygtninge, modtages individuelt af Lejre Kommune At inddrage de frivillige organisationer i en tættere dialog om indsatsen i forhold til flygtninge og indvandrere Det gør vi Velkomst Alle får en velkomsthilsen fra Lejre Kommune

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 474.714

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. september 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. september 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. september 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med dagplejens bestyrelse kl. 19.30-20.30 Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014 Referat tirsdag den 2. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Det fælles elevråds vurdering af skolereformen...2 3. BU - Til orientering

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU -

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere