Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport April 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008"

Transkript

1 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008

2 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Foto: Scandinavian high-lights Aps Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K tlf E-post: Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse 1. BERETNING PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT RESERVATIONER REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALFORKLARING LIKVIDITETSORDNINGEN OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB PÅTEGNING... 8 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN... 9 BILAG 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 9 BILAG 2: NOTER TIL REGNSKABET... 9 BILAG 4: ADMINISTREREDE TILSKUDSORDNINGER OG LOVBUNDNE ORDNINGER... 11

4 1. Beretning 1.1 Præsentation af institutionen Ved Kongelig resolution af 23. november 2007 blev Familie- og Forbrugerministeriet nedlagt. Dele af Familie- og Forbrugerministeriets departement m.m. er overført til Fødevareministeriet i forbindelse med ressortændringen som følge af nedlæggelsen af Familie- og Forbrugerministeriet. Fødevareministeriet har forestået regnskabsafslutningen for Familie- og Forbrugerministeriets departement, herunder udarbejdelse af denne årsrapport. Fødevareministeriet vil i det følgende aflægge en regnskabsmæssig opstilling af regnskabet for 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement, jf. aftale herom med Økonomistyrelsen. 1.2 Årets økonomiske resultat Familie- og Forbrugerministeriet omfattede i 2007 følgende konti: Driftsområdet: Departementet (Driftsbev.), Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.), Ministerområdet omfattede desuden tre styrelser, Familiestyrelsen, Forbrugerstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der udarbejdes separate årsrapporter for disse styrelser, henholdsvis Familiestyrelsen, Forbrugerstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Denne årsrapport indeholder resultatopgørelse, balance samt bevillingsregnskab, tilskudsregnskab for de finanslovskonti, der henhørte under Familie- og Forbrugerministeriets departement samt påtegning. Den omkostningsbaserede del omfatter hovedkontiene Departementet, Reserven. Rapporten behandler endvidere i henhold til vejledningen også de konti under 27, som ikke er indeholdt i regnskabsreformen (tilskudsområdet). De øvrige områder af departementets virksomhedsregnskab på konto 27 er ikke overgået til omkostningsprincipper, idet disse bevillingstyper ikke er omfattet af omkostningsreformen. For så vidt angår reservationsbevillinger og lovbundne ordninger opstilles i et skema bevillinger, udgifter og indtægter. Hvad angår regnskabsmæssige forklaringer henvises til årsrapporter for de departementer, hvorunder ordningerne nu henhører, jf. i øvrigt påtegningen til regnskabet. Der aflægges ikke målrapportering, idet departementet ikke har udformet en intern resultatkontrakt for Departementets nettoudgiftsbevilling på FL+TB udgjorde i ,9 mio. kr. Der er anvendt 4,2 mio. kr. af reserveret bevilling til udskudte opgaver, som er gennemført i

5 Af bevillingen i 2007 er der reserveret 1,5 mio. kr. til udskudte opgaver mm. til 2008 eller senere. De økonomiske hovedtal ser således: Tabel 1: Resultatopgørelsens hovedtal, mio. kr kan ikke medtages da 2007 er første år med omkostningsbaseret bevilling FL og TB 2007 Regnskab 2007 Nettoudgiftsbevilling -48,90-48,90 Reserveret bevilling 0,00 2,70 Indtægter (gebyrer mv.) -0,10 0,00 Ordinære driftsindtægter i alt -49,00-51,60 Personaleomkostninger 31,00 32,63 Øvrige omkostninger 14,30 19,12 Afskrivninger 2,00 2,57 Driftsomkostninger i alt 47,3 54,32 Andre driftsposter 1,60 1,60 Finansielle poster 0,10 0,05 Ekstraordinære poster 0,00 0,00 Omkostninger i alt 49,00 55,97 Resultat (Overskud = -, underskud = +) - 4,37 Herudover administrerede Familie- og Forbrugerministeriet en række tilskuds- og lovbundne ordninger, hvoraf departementet var ansvarlig for følgende: Reserver og budgetregulering, Gebyr ved ansøgning om navneændring, Ordinært Børnetilskud (Lovbunden), Ekstra børnetilskud (Lovbunden), Særligt børnetilskud (Lovbunden), Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden), Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (Lovbunden), Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (Reservationsbev.), Forsørgelse efter Lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden), Bedre kvalitet i dagtilbud (Reservationsbev.) Pædagogiske læreplaner (Reservationsbev.), Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (Reservationsbev.), Udvikling af modulordninger i dagtilbud (Reservationsbev.), Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Reservationsbev.), Parrådgivning (Reservationsbev.), Dagpenge ved barsel (Lovbunden), ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Reservationsbev.), Orlov til børnepasning (Lovbunden), Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden), Forbrugerrådet, Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold (Reservationsbev.). Under Departementets område henhører endvidere udgifter og indtægter vedrørende tilskud og lovbundne områder jf. specifikation i bilag 4, tabel B.1. Tabel 2: Departementets administrerede udgifter og indtægter i

6 Mio. kr. Hovedkonti Bevilling Regnskab Administrerede tilskud og lovbundne ordninger i alt , , , , udgifter , , , , , , , , , , , , , indtægter 75,5 114,6 1.3 Reservationer Departementet har i 2007 foretaget følgende reservationer til udskudte opgaver fra det nu nedlagte Familie- og Forbrugerministerium: Tabel 3: Reservationer på hovedkonto , kr. Opgave Reserveret Reservation, Forbrug Reservation, Forventet år primo i året Ultimo Afslutning Familie- og Arbejdslivskommissionen Byggesag (Stormgade) Kvalitetsudvikling på dagtilbud Børnenes restaurant I alt Reservationen vedr. byggesagen i Stormgade overføres til Klimaministeriet, mens reservationen vedr. metode- og kvalitetsudvikling på dagtilbud overføres til Velfærdsministeriet i forbindelse med lukningen i Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis Departementet er pr. 1. januar 2007 overgået fra udgiftsbaseret regnskab til omkostningsbaseret regnskab og ligeledes pr. 1. januar 2007 til omkostningsbaserede bevillinger. Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger. Regnskabspraksis fremgår af bilag Resultatopgørelse Departementets resultat blev i 2007 et underskud på 4,4 mio. kr. i forhold til en samlet omkostningsbevilling på 48,9 mio. kr. Merforbruget udlignes af videreført overskud primo 2007 under egenkapitalen 8,5 mio.kr. I statsregnskabet for 2006 videreføres 15,4 mio. kr., heraf 8,9 mio. kr. lønsum til anvendelse i Som det fremgår af tabel 3 er der i 2007 foretaget reservationer for 6,9 mio. kr. Derved fremkommer der et videreført overskud på 8,5 mio. kr. primo Departementets overskud udgør følgelig 4,1 mio. kr. ultimo Hertil kommer startkapitalen på 0,9 mio. kr., i alt 5,1 mio. kr. (oprundet egenkapital) som herefter vil blive fordelt efter aftale ifm. bode- 1 Er overført til Fødevareministeriet og er derfor opført som et forbrug. Korrektion af lønsum udestår. 3

7 lingen til de ministerier, som Familie- og Forbrugerministeriets opgaveportefølje blev uddelt til. Aktiverne vil blive solgt (fakturaer) og de tilhørende passiver overført til relevante ministerier. Dette vil forventelig ske ultimo april 2008, når Folketinget har vedtaget Finansloven for Tabel 4: Resultatopgørelse for 2007, kr. Budget 2007 Regnskab 2007 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsførte bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser 0 Tilskud til egen drift 0 Øvrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0-45 Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 ÅRETS RESULTAT Tabel 5: Resultatdisponering 2007, kr. Disponering Beløb Omflytninger disponeringsmæssig 0 Bortfald af resultat 0 Resultat til videreførelse Balance Departementet overgik i 2007 til omkostningsbaserede bevillinger. Balancen ultimo 2007 sammenholdes derfor med den tilpassede balance pr i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. 4

8 Tabel 6: Balance pr , kr. Note Aktiver Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver: Færdiggjorte udviklingsprojekter 1.029,0 0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 38,0 0 Udviklingsprojekter under opførelse 0 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.068,0 0 3 Materielle anlægsaktiver: Grunde, arealer og bygninger 1.468, ,4 Transportmateriel 166,0 105,4 Inventar og IT-udstyr 2.203, ,6 Materielle anlægsaktiver i alt 3.837, ,3 Finansielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning 906,0 906,0 Anlægsaktiver i alt 5.811, ,3 Tilgodehavender 3.705, ,1 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto , ,5 FF7 Finansieringskonto 8.539, ,8 3 Andre likvider 17,0 145,6 Likvide beholdninger i alt , ,9 Omsætningsaktiver i alt , ,0 Aktiver i alt , ,8 Note Passiver Egenkapital Startkapital 906,0 906,0 Overført overskud 8.539, ,6 4 Egenkapital i alt 9.445, ,6 4 Hensatte forpligtelser i alt 635,0 0 Langfristede gældsforpligtelser FF4 Langfristet gæld 4.905, ,3 FF6 Bygge og IT-kredit 0 0 Donationer 0 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.905, ,3 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.193, ,7 An. kortfr. gæld (herunder skyldig overarbejde) 2.138, ,1 Skyldige feriepenge 4.827, ,0 Reserveret bevilling 6.900, ,0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt , ,8 Gældsforpligtelser i alt , ,2 Passiver i alt , ,8 2 Den tilpassede balance pr. 1. januar 2007 i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. 3 Se note 4. 4 Korrigeret med ,56 kr. udsaldering SKB FF1-konto. 5

9 2.4 Egenkapitalforklaring Det videreførte overskud blev i den korrigerede åbningsbalance ved overgangen til omkostningsbevillinger primo 2007 opgjort til 8,5 mio. kr. Tabel 7: Egenkapitalforklaring, kr. Startkapital primo 906,0 Ændring i startkapital 0 Startkapital ultimo 906,0 Overført overskud primo 8.539,0 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 Regulering af overført overskud 0 Overført fra årets resultat ,4 Overført overskud ultimo 4.172,6 Egenkapital i alt 5.078,6 2.5 Likviditetsordningen Departementet har ikke på noget tidspunkt i løbet af 2007 overskredet disponeringsreglerne, herunder overholdelse af lånerammen, vedr. de fire forskellige SKB-konti i likviditets- og finansieringsordningen: SKB finansieringskonto (FF7) SKB uforrentet konto (FF5) SKB langfristet gæld (FF4) SKB bygge- og IT-kredit (FF6). 2.6 Opfølgning på lønsumsloft I tabel 8 vises departementets opgørelse af udnyttelsen af lønsumsloftet. Lønforbruget i 2007 omfatter summen af regnskabstallet for underkonto 10. Alm. virksomhed. Tabel 8: Inddækning af merforbrug på løn, kr. År Lønsumsloft (FL+TB) Lønforbrug Difference Af tabellen fremgår det, at der er et merforbruget af lønninger på 1,6 mio. kr. i 2007, som fuldt ud dækkes ind af den akkumulerede opsparing ultimo 2006 på 8,9 mio. kr. således at der primo 2008 videreføres 7,3 mio. kr. 2.7 Bevillingsregnskab Tabel 9: Bevillingsregnskab for mio. kr. FL2007 Regnskab 2007 Difference Nettoudgiftsbevilling -48,90-48,90 0,00 Reserveret bevilling 0,00-2,70 2,70 Indtægter (gebyrer mv.) -0,10 0,00 0,00 6

10 Ordinære driftsindtægter i alt -49,00-51,60 2,60 Personaleomkostninger 31,00 32,63-1,63 Øvrige omkostninger 14,30 19,12-4,82 Afskrivninger 2,00 2,57-0,57 Driftsomkostninger i alt 47,30 54,32-2,62 Andre driftsposter 1,60 1,60 0,00 Finansielle poster 0,10 0,05 0,05 Ekstraordinære poster 0,00 0,00 0,00 Omkostninger i alt 49,00 55,97-2,57 Resultat (Overskud = -, underskud = +) - 4,37-2,59 7

11 3. Påtegning Regnskabet er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen nr om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006, 39, stk.4. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Familie- og Forbrugerministeriets departement, CVR-nr , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning er i forhold til det generelle regelsæt ændret i lyset af, at ministeriet er nedlagt med virkning fra 23. november Fødevareministeriet har forestået den tekniske regnskabsafslutning for Påtegning: Det tilkendegives hermed, at årsrapporten for så vidt angår den finansielle rapportering ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 8

12 Bilag til årsrapporten Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, samt tilhørende vejledninger. Departementet fraviger ikke de generelle regler. Aktiver Materielle anlægsaktiver optages til kostpris og afskrives efter følgende principper og levetiden: Lineær afskrivning Ege udviklede IT systemer Forventet levetid; 8 år Videreudviklede standardsystemer 5 år IT-software 3 år Licenser 3 år; licensens levetid Indretning af lejede lokaler 10 år Installationer 10 år Produktionsanlæg og maskiner 10 år Transportmateriel 5 år Obligatoriske bunker saldoafskrives med 50 pct. Bilag 2: Noter til regnskabet Note 1: Personaleomsætning Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere (personer) Afgang af medarbejdere (personer) Note 2: Immaterielle anlægsaktiver, kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 1.269,4 392, ,4 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Tilgang 100,0 52,6 152,6 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,4 444, ,l Akkumulerede afskrivninger -511,9-401,0-912,9 Akkumulerede nedskrivninger -857,5-43,6-901,2 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,4-444, ,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger -511,9-401,0-912,9 Årets nedskrivninger -857,5-43,6-901,2 Årets af- og nedskrivninger ,4-444, ,1 Departementet har ikke i 2007 haft udviklingsprojekter under udførelse. Note 3: Materielle anlægsaktiver, kr. Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Primobeholdning 1.649,1 302, , ,2 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 9

13 Tilgang 0,0 0,0 258,1 258,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,1 302, , ,3 Akkumulerede afskrivninger -412,7-196, , ,3 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0-96,7-96,7 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,7-196, , ,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,4 105, , ,3 Årets afskrivninger -231,7-60,7-956, ,2 Årets nedskrivninger 0,0 0,0-96,7-96,7 Årets af- og nedskrivninger -231,7-60, , ,9 De materielle aktiver (regnskabsmæssig værdi 2,7 mio. kr.) vil blive solgt og de tilhørende passiver overført til relevante ministerier til de regnskabsmæssige værdier pr. 1. januar Dette vil forventelig ske ultimo april 2008, når Folketinget har vedtaget Finansloven for De modtagende ministerier vil medio 2008 skulle foretage en afskrivning efter 1. og 2. kvartal Departementet har ikke i 2007 haft igangværende arbejder for egen regning. I nedenstående skema er det angivet, hvilke tilgodehavender og hensættelser der var foretaget pr. 31. december Ligeledes er det angivet, hvilke beløb heraf, der fortsat henstår som uafregnede: Note 4: Tilgodehavender og hensættelser Saldo pr Afregnet i perioden Saldo pr Tilgodehavender Refusion af udgifter ,16 (32.688,29) 913, Foretagne udlæg ,05 ( ,50) , Mellemregning Familiestyrelsen 4.472,95 (4.472,95) Rejseforskud 2.361,25 (782,75) 1.578, Mellemregning Barselsfonden ,96 (28.079,96) - - Hensættelser Gæld vedr. køb af varer ( ,53) ,59 ( ,94) Kreditorsamlekonto ( ,82) ,12 306, Uanbringel. ml. beløb ( ,00) ,00 (6.464,00) Som det fremgår af ovenstående, er langt størstedelen nu afregnet. Der skal derfor alene knyttes kommentarer til to konti; og Gæld vedr. køb af varer. Nedenfor er angivet de udestående poster på denne konto. Heraf vil de 4 første blive restafregnet i indeværende måned. Fleste andre hensættelser er ikke eksakte men anslåede. 10

14 Saldo pr Afregnet i Saldo pr perioden 2008 Lars Kaaber, 2008 Hensættelse ( ,92) - ( ,92) Claus Wiedenbein, 2008 hensættelse ( ,76) - ( ,76) Bente A. rest timer til udbetaling (36.381,15) - (36.381,15) Århus Universitet, projektsamarbejde ( ,00) ,00 ( ,00) Knud B. Petersen, undersøg. Vet.kontrol (40.000,00) ,00 - Hensættelse til Captia, overf. Til Statens arkiver ( ,00) - ( ,00) Hensættelse til Captia, overf. Til myndighede ( ,00) - ( ,00) Hensættelse til Canon maskiner og service ( ,00) ,96 ( ,04) Hensættelse til Gatetrade abonnement (86.400,00) - (86.400,00) Hensættelse til afslutn. Gatetrade ( ,00) - ( ,00) Lyreco, faktura (2.763,20) - (2.763,20) Hensat porto, afventer Justitsmin. (738,50) - (738,50) Hensættelse til uforudsete udgifter (50.000,00) ,63 (30.224,37) Totaler ( ,53) ,59 ( ,94) Foretagne udlæg. Af det resterende tilgodehavende vedrører kr. 28,448,59 leasingafgift for multifunktionsmaskiner, der henstår i Klima- og Energiministeriet. Efter det oplyste burde beløbet ikke være optaget som tilgodehavende men derimod være taget af den hensættelse, der er optaget på konto jf. ovenfor. Regulering vil finde sted ved førstkommende lejlighed. Bilag 4: Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Tabel B.1: Oversigt over tilskudsregnskab, kr. Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab Videreført ultimo Reserver og budgetregulering Anden bevilling Udgifter Gebyr ved ansøgning om navneændring Anden bevilling Udgifter Ordinært børnetilskud Indtægter Udgifter Ekstra børnetilskud Særligt børnetilskud Tilskud til særlige grupper af børn Forskudsvis udbetaling af børnebidrag Børnefamilieydelse til udsendte i 3 lande Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Reservations bevilling Udgifter

15 Forsørgelse efter Lov om aktiv socialpolitik Bedre kvalitet i dagtilbud Pædagogiske læreplaner Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud Udvikling af modulordninger i dagtilbud Udgifter Reservations bevilling Udgifter Reservations bevilling Udgifter Reservations bevilling Udgifter Reservations bevilling Udgifter Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn Parrådgivning Dagpenge ved barsel ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge Orlov til børnepasning Orlov til pasning af syge børn Reservations bevilling Udgifter Reservations bevilling Udgifter Udgifter Indtægter Udgifter Udgifter Udgifter Forbrugerrådet Anden bevilling Udgifter Hvad angår regnskabsmæssige forklaringer til ovennævnte ordninger henvises til årsrapporter for de ministerier (departementer), hvorunder ordningerne nu henhører, jf. i øvrigt påtegningen til regnskabet. 12

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOLIGHANDEL ApS Stationsparken 37, 6 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/09/2015 Frank Visti Møbjerg

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere