Folketællingen i Kongeriget Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Kongeriget Norge"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900: Population classée par sexe, par âge et par état civil) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. * * *! Kristiania. I Kommission hos H. Aschehoug & Co. 9 0.

2 Den almindelige Folketælling Januar 89 se Norges officielle Statistik, Tredje Række : Tabeller: Nr. 0, 9,, 9, 8. Oversigt over de vigtigste Resultater: Nr. 8. Den almindelige Folketælling December 900 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række N r.. STEEN' SKE LOGTRYKKERI.

3 Indhold. Side. Forord * Rettelser Tabel. I iovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter KjØn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer.... Summariske Opgaver over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer.... Summariske Opgaver over den tilstedeværende Folkemængde, Aar og 8 derover, fordelt efter. Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling for Riget samt for Amter, Fogderier og Byer Summariske Opgaver over den tilstedeværende Folkemængde, Aar fordelt efter KjØn, Alder og ægteskabelig Stilling for og derover, Merrederne Udforligere Oplysninger angaaellde den tilstedeværende Folkemængde, fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling for Riget og Amterne 0. Detaillerede Oplysninger angaaende den tilstedeværende Folkemængde, fordelt efter Kj on, Alder og ægteskabelig Stilling forriget, dets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania Navnefortegnelse over Personer, 9 Aar og derover De gifte Mænds og Kvinders gjensidige Aldersforhold......: Oversigt over den hjemmehorende Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling for Riget Antal Kvinder mod 000 Mænd for femaarige og større Aldersgrupper samt i det Hele for Riget og Amterne Procenttal for den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter KjØn og Alder for Riget og Amterne...: Procenttal for den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter ægte skabelig Stilling inden de enkelte Aldersgrupper for Riget og Amterne. 90. Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter KjØn og ægteskabelig Stilling samt Alder i hele Alder sa ar for Riget, Rigets Bygder og Rigets Byer December Den hjemmehørende Folkemængde fordelt efter KjØn og ægteskabelig Stilling samt Alder for Riget Januar Procenttal for Rigets tilstedeværende og hjemmehorende Folkemængde, særskilt for hvert KjØn, fordelt efter Alder i h el e Alder sa ar og ægteskabelig Stilling December

4 Ta ble des matieres. Pages. Preface * Errata * Traduction en Francais de divers expressions norvegiennes employees dans les tableaux * Tableau no. Apercu sommaire de la population de fait repartie suivant le sexe et Tåge pour le Royaume, les prefectures, les arrondissements, les communes rurales et les villel Renseignements sommaires sur la population de fait repartie suivant le sexe et Tåge pour le Royaume, les prefectures, les arrondissements, les communes rurales et les villes Renseignements sommaires sur la population de fait, individus åges de ans et audessus repartis suivant le sexe, Tåge et l'etat sivil pour le Royaume, les arrondissements et les villel.... Renseignements sommaires sur la population de fait, individus åges 0 de ans et au dessus repartis suivant le sexe, Tåge et l'etat sivil pour chaque commune rurale.... Renseignements plus detailles sur la population de fait repartie 90. Specification detaillee coneernant la population de fait repartie suivant le sexe, Tåge et l'etat sivil pour le Royaume et les prefectures... 0 suivant le sexe, Tåge et l'etat sivil pour le Royaume, les districts ruraux et les villes et separement pour la ville de Kristiania.... Liste nominative des individus åges de 9 ans et audessus Age proportionnel des hommes et des femines maries Apercu de la population de droit repartie suivant le sexe, fuge et Q l'etat sivil pour le Royaume N ombre des femmes par 000 hommes avec distinction de Tåge (par groupes des annees de naissance) Chiffres proportionnels de la population de fait repartie suivant le sexe et Tåge pour le Royaume et les prefectures Chiffres proportionnels de la population de fait repartie suivant l'etat sivil et par age pour le Royaume et les prefectures Populati on de fait repartie suivant le sexe, l'etat sivil et Tåge par annees completes revolues pour le Royaume, les prefectures et les villes Decembre Population de droit repartie suivant le sexe, l'etat sivil et Tåge pour le Royaume Janvier Chiffres proportionnels de la population de fait et de droit, par sexe, repartie d'apres Tåge en annees revolues et l'etat sivil Decembre 900 8

5 Forord. Herved fremlægges andet Hefte af Resultaterne af den almindelige Folketælling December 900, omfattende Opgaver over Folkemængden fordelt gifter Kjon, Alder og ægteskabelig Stilling. Hovedresultatet af de herhenhorende Opgaver er tidligere trykt i Statistisk Aarbog for 90. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man bemærke, at de i Tabel 8 meddelte Opgaver over de gifte Mænds og Kvinders gjensidige Aldersforhold ikke tidligere har været udarbeidet, bortseet fra en i mindre Omfang udfort partiel Bearbeidelse af Folketællingsopgaverne for 8 (Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau 88, Side 8). Derhos skal man henlede Opmærksomheden paa Procenttallene i Tabellerne, og samt til de Side meddelte Oplysninger. Samtlige Resultater vil forovrigt senere blive belyst i en særskilt Indledning. Tredie Hefte indeholdende Opgaver over beboede Huse og Husholdninger er under Trykning. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 8 Oktober 90. A. N. Kiær. Jonas Haanshus.

6 Rettelser. Mand, Aar, i Jæderen og Dalene Fogderi, Stavanger Amt, er i Tabellerne,, 9, og feilagtig medregnet under Rubriken Fraskilte. Han bliver at henføre under Rubriken Ægteskabelig Stilling uopgivet».

7 Traduction en Francais de Bivers expressions norvegiennes employpes dans les tableaux. Aar an, annee, hjemmehørende de droit. Alder age. Hovedoversigt apercu sommaire. Aldersgruppe classe d'åge. Hustru femme mariee. Amt prefecture. falt total. amtsvir par prefecture. Januar Janvier. angaaende concernant. Kjan sexe. antagelig probablement. Kvindekj on (Kvinder) sexe feminin. Antal nombre. Landsdel district. Byer villes. Livsstilling (Livs profession. Bygder campagnes. vilkaar) derover audessus. Mandkjon (Mænd) sexe masculin. detailleret detaille. Navnefortegnelse liste nominative. Enke veuve. Opgave donnee. enkelte particuliers. Oplysning renseignement. Enkemand veuf. over audessus. Fogderi sousprefecture rurale. Oversigt apercu. fogderivis par sousprefecture. Person personne. Folkemængde population. Procenttal, Forholds chiffres Folketælling recensement. tal nels. for pour. Riget le Royaume. fordelt (efter) reparti (suivant). Separeret separe. Fortsættelse (Forts.) continuation. summarisk sommaire. Fraskilt divorce. særskilt special. Fodselsaar annee de naissance. Tab el tableau. FØdselsmaaned mois de naissance. tilstedeværende de fait. ne. udforligere plus detaille. Gift marie. Ugift nonmarie. gjensidig reciproque, propor under audessous.. tionnel. uopgivet inconnu. Herred commune rurale. ægteskabelig Stil etat civil. herredsvis par commune rurale. ling

8

9 Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling December 900. Population classee par sexe, par et par etat civil au ecembre 900.

10 Folketælling 900. Tabel. Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkefor Amter, Fogderier, Apercu sommaire de la population de fait repartie suivant le sexe et Tåge pour le Landsdele. under Aar )., Mænd Aar og derover ). Uopgiven Alder ). under Aar ). Kvinder Aar og derover). Uopgiven Alder ). z I I. Riget II. Rigets Bygder III. Rigets Byer IV. Bygderne artsvis.. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem ` 9. Nordland Tromsø Finmarken V. Byern e amtsvis.. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg... I, Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken ) o : egentlig de Personer, der var i Aarene 88900, hvilke, da Folketællingen blev holdt af Personer mellem.9 og Aar (=.9 Pet. af et helt Aar) er for det hele Rige beregnet at udgjøre bliver at. til æ g g e det i Tabellen opførte Antal af Personer under Aar og at fr a d r a g e det opførte audessous de ans et jours. Le nombre des individus dges de.9 a ans a ete calcule å 88 homures i Note omhandlede Forhold bliver det nøiagtige Tal paa Personer Aar og derover 88 Mænd og ans et audessus sont de 88 hommzes et 08 fenames.

11 il?olketælling 900. mængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt Herreder og Byer. Royaume, les prefectures, les arrondissements, les communes rurales et les villes. Mænd. Tilsammen. Kvinder. Ialt. Heraf Aar og derover ). Mænd. Kvinder. Landsdele. 8 9 IO II I. Riget IL. Rigets Bygder IIL Rigets Byer. IV. Bygderne amtsvie Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal I 0 0. Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhj ein Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. V. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. 9 8 h. Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. December 900, strengt taltet svarer til dem, der var under Aar og Dage =.908 Åar. Antallet.9 Pet. af dem, der var i de to Aar 88 og 88, = 88 Mænd og 8 Kvinder, hvilke altsag Antal af Personer paa Aar og derover. Strictement = ceux nes pendant les annees ou et 8 femmes. ) Jfr. Note ; noir note. ) Jfr. Side ; noir page. ) Paa Grund af det 08 Kvinder. A tause de ce qui a ete mentionne dans la note, les chifres exactes des individus dges de i

12 Folketælling 900. Tabel i (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende for Amter, Fogderier Landsdele. under A ar. Mænd Aar og derover. U opgiven Alder. under Aar. Kvinder Aar og derover. Uopgiven Alder. VI. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt. I. Rakkestad Idde og Marker Moss Akershus Amt.. Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarkens timt.. Hedemarken Vinger og Udalen SolØr Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Kristians Amt.. Nordre Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres Buskerud Amt.. Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær Jarlsberg og Larvik Amt.. Jarlsberg Larvik Bratsberg Amt.. Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes Amt.. Nedenes Sætersdalen Lister og Mandal Amt. 8. Mandal Lister

13 Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt Herreder og Byer. Mænd. Tilsammen: Kvinder. Ialt. Heraf Aar og derover. Mænd. Kvinder. Landsdele. Folketælling 900: 8 9 IO VI. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt Rakkestad Idde og Marker Moss. Akershus Amt Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike. Hedemarkens Amt Hedemarken Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen. Kristians Amt Nordre Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres. Buskerud Amt Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær. Jarlsberg og Larvik Amt Jarlsberg Larvik. Bratsberg Amt Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken. Nedenes Amt Nedenes Sætersdalen. Lister og Mandat Amt Mandal. I 0 I 0 9. Lister.

14 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende for Amter, Fogderier, Landsdele. under Aar. I Mænd Aar og derover. Uopgiven Alder. under Aar. Kvinder Aar og derover. Uopgiven Alder. VI. Bygderne fogderivis. (Forts.) Stavanger Amt. 0. Jæderen og Dalene Ryfylke Søndre Bergenhus Amt.. Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss Nordre Bergenhus Amt.. Sogn Sønd og Nordfjord Romsdals Amt.. Søndmør Romsdal Nordmør... Søndre Trondhjems Amt Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Nordre Trondhjems Amt.. Stjør og Værdalen Inderøen Namdalen Nordlands Amt.. Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromsø Amt.. Senj en og Tromsø Finmarkens Amt.. Alten... ` Hammerfest Tanen Varanger Vardø 0

15 Folketælling 900. J Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt Herreder og Byer. Mænd. Tilsammen. Kvinder. Ialt. Heraf Aar og derover. Mænd. Kvinder. Landsdele. 8 IO II VI. Bygderne fogderivis. (Forts.) Stavanger Amt Jæderen og Dalene Ryfylke. Sønd re Bergenhus Amt Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss. Nordre Bergenhus Amt Sogn Sønd og Nordfjord. Romsdals Amt Søndmør Romsdal Nordmør. Søndre Trondhjems Amt Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu. Nordre Trondhjems Amt Stjør og Værdalen Inderøen Namdalen. Nordlands Amt Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen. Tromsø Amt Senjen og Tromsø. Finmarkens Amt Alten Hammerfest Tanen. 8. Varanger Vardø.

16 Folketælling 900. g Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. Smaalenenes Amt. Rakkestad Fogderi. Trøgstad.... Askim... Spydeberg...,,, Skiptvet.... Rakkestad... Eidsberg Rødenes)... Idde og Marker Fogderi. Aremark Berg... Skjeberg.... Hvaler.... Borge... Varteig... Moss Fogderi. Tune... Glemminge OnsØ... Raade... Rygge... Moss... Vaaler Hobøl... Akershus Amt. Aker og Follo Fogderi. Vestby (Landdistriktet) Kraakstad... Aas Frogn... Nesodden... Aker... a. Østre Aker Prgld... b. Vestre Aker Prgld... Bærum a. Østre Bærum Prgld... b. Vestre Bærum Prgld... Asker... ') Fra Jan. 90: under Aar. I Mænd Aar Uopgiven og derover. Alder under Aar Kvinder Aar opgiven og derover. Alder Tilsammen. Mænd Ialt i Heraf Aar og derover. Mænd. IO [<vinder. Kvinder. II Rødenes RØmskogen Herred I I 8I ' 9 90(

17 Folketa iling 900'. Tabel (Forts.), Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn. og Alder, for Riget samt for. Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nedre Romerike Fogderi. Urskog... Høland... Enebak. Fet... Sørum... Skedsmo )... Nittedalen..... Øvre Romerike Fogderi. Gjerdrum... Ullensaker... Nes... Eidsvold... Nannestad... Hurdalen... Fering.... Hedemarkens Arnt. Hedemarken Fogderi. Ringsaker... Nes... Furnes... Vang... Løiten.... Romedal.... Stange... Vinger og Odalen Fogderi. Søndre Odalen... Nordre Odalen... Vinger... Eidskogen... Solør Fogderi. Brandval... Grue... Hof... Aasnes Vaaler... Søndre Østerdalen Fogderi. Elverum... Trys sil Aamot... StorElvedalen... Sollien... under Aar Mænd Aar Uopgiven og derover. Alder ) Lillestrøm i Skedsmo Herred forøvrigt Kvinder i Il 8 89 i i 8 l i Tilsammen. Mænd Ialt i Heraf Aar og derover. Mænd. IO under,l Aar Uopgiven I og der Alder. Aar. over. Kvinder. Kvinder i i II VT

18 Folketælling 900. lo Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) under Aar. Mænd A ar Uop og derover. given Alder. under Aar. Kvinder Tilsammen. 8 Nordre Østerdalen Fogderi. Ytre Rendalen... Øvre Rendalen... 9 Lille Elvedalen Tønset a. Tolgen Prgld b. En Del af Røros Prgld. Ia lt. 9 Heraf A ar og derover. Mænd. Kvikne IO Aar Uopgiven og derover. Alder. Mænd. Kvitider. Kvitider. li.kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen 9 Lesje Fogderi. Dovre Vaage Skiaaker Lom Nordre Fron Søndre Gudbrandsdalen Fogderi. Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Toten Fogderi. Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten Hadeland og Land Fogderi. Jevnaker Lunner Gran Brandbu i 0 09 Søndre Land Nordre Land

19 il Folketælling 900. Tabel i (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. Mænd under Aar Uop' og der gal n Aar. over, der. under Aar Uop' og der g Al n Aar. over, der. Kvin Mænd. der. z 8 9 Aar og derover. Kvin Mænd. der. VII. Bygderoe herredsvis. (Forts.) Valdres Fogderi. Søndre Aurdal Einedalen Østre Slidre... 9 i 09 9 an n... V g I Buskerud Åmt. Ringerike Fogderi. Hole Norderhov Aadalen ].9 Hallingdal Fogderi. Nes Gol..., i Hemsedal Aal Hol Buskerud Fogderi. Sigdal') Modum Øvre Eker i a. Eker Prgld b. Fiskum Prgld Nedre Eker Lier a. Lier Prgld b. Bragernes Landd Røken Hurum(Landdistriktet) 0 i Numedal og Sandsvær Fogderi. Sandsvær a. Sandsvær Prgld b. Kongsberg Landd..., Flesberg Rollag Nore') , 9 ) Fra Jan. 90: Sigdal Herred.... Krødsherred... Nore Herred... 9 Opdal

20 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Mænd Kvinder Tilsammen Heraf Aar _ og derover. Landsdele. under Aa r UOp' under Aa rluop Ialt. og der given Al og der Al given Kvin Mænd. Mænd Kvin Kvm Aar, over, der. Aar. over, der. der.. der. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Jarlsberg og Larvik Amt. Jarlsberg Fogderi. x I a 8 g xo I I Strømmen Skoger ande of otne Vagle orre amnes ndebu tokke em øttero i 0 jømø..,., Larvik.Fogderi. andeherred redriksvæ runlanes edrum ardal. I J i 9 9` 0 8 I Bratsberg Amt. I Bamle Fogderi. rangedal annikedal kaatø amle idanger lerndal jerpen Nedre Telemarken Fogderi. Olum ollen...,.., 8 8 i unde Ø aude ,.,,., i _

21 Foketæing 900. Tabel (Forts.). Hoveddversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og, Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Mænd Kvinder Tilsammen. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Øvre Telemarken Fogderi. Aar. I over, der. Aar. over, der. Landsdele. under Aar Uop under Aar Uop Kvin og der given og der given Al n Mænd. der. Heraf Aar og derover. falt. Kv. Mænd. der. i 8 9 xo II Tinn Hovin Gransherred ; 0 0 Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Rauland Nedenes Amt. Nedenes Fogderi. Vegaarsheien... 9 i Gjerstad Sondeled') Dybvaag Holt Aamli Mykland Herefoss...: Froland Østre Moland Barbu Tromø i iii i 9 8 HisØ Øiestad Fjære Laridvig Eide Vestre Moland HØVaag Birkenes ), Fra Jan. 90: Den til østerrisør K, henlagte Del... Søndeled Herred j

22 I'oketæing 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne Herredsvis. (Forts.) Sætersdalen Fogderi. Vegusdal... Iveland... Hornnes.... Evje... Bygland... Vallel)... Lister og Mandal Amt. Mandal Fogderi. Tveid... Randøsund... Oddernes... Vennesla... II.ægeland... Øvrebø... Søgne... Halsaa og Hartmark Holme... Øislebø... { Laudal... Finsland... Bjelland og Grinduml) Aaseral.... Nordre Undal... Søndre Undal... Spangereid... Lister Fogderi. Vanse... Herred... Spind... Lyngdal... Hægebostad... Fjotland... Liknes... Fede... Hitterø Nes... Bakke... Gyland... Siredalen... ) Fra Jan. 90:. I under Aar. I { Mænd Aar Uopgiven og derover. Alder. z i ! 89 i i i 0 under Aar. ) Kvinder Tilsammen. Mænd Ialt Heraf Aar og derover. Mænd. IO Valle Herred... I ' 8J 8 Bykle... 0 ; 9, 8 0 Bjelland Herred..,,,,,,..! 8 8 I G ', gi j, 80, 8 l g i 9, 8 9 Aar Uopgiven og derover. Alder. Kvinder. Kvinder. II

23 Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folke mængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Stavanger Amt. Jæderen og Dalene Fogderi. Sogndal... Lund... Heskestad... Bjerkreim... Helleland... Egersund... Ogne... Varhaug... Nærbo... Klep... Time... Gjesdal.... Heiland... Haaland... Hetland... Ryfylke Fogderi. Høle... Fossan Strand... Mostere... Skudenes.... Aakre... Avaldsnes... a. Kopervik Sogns Landd. b. Avaldsnes Prgld... Torvestad... Skaare.... Tysvær... Bokn... Skjold... Vass... Vikedal... N erstrand... Sj ernere... Fister... Aardal... Hjelmeland... Jelse... _ Sand... Sande... Suldal... under Aar. I Mænd Kvinder Aar Uopgivegiven under Aar U op og derover. der. Aar. over. A og der Alder Tilsammen. Mænd Ialt Folketælling 900. Heraf Aar og derover. Mænd. IO Kvinder. Kvinder. II

24 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Mænd Kvinder Tilsammen. Heraf Aar _ Landsdele. under Aar UOp' ' under Aar Uop Ialt. Kvin og der galn og der given Al Mænd. Mænd. Aar, over, der. Aar. over, der. der. der. I I 8 9 io II VII. Bygderoe. herredsvis. (Forts.) Søndre Bergenhus Amt. Søndhordland Fogderi. Strandebarm og Varaldsø ) ivinnherrecl Skaanevik Et 9 88 ne I Fjelberg... j Sveen...! Valestrand I Finmas tord itjar Tysnes i 8 ordhordland Fogderi. use S ane ustevold , I und je ld,,,,,,,,,,,,,,, 9 f I 0) skøen arstad ans,,,,,,,,,,,,,,, ruvik,,,,,,,,,,,,,, 89, osanger i ammer , lversund erlø Manger indags Masfjorden......,., Hardanger og Voss Fogderi. øldal llensvang idfjord lvik ranvin ikør ondal Evanger oss j 9 ossestrande I , ) Fra Jan. 90: Strandebarm Herred... 8 Varaldsøy sol f 8,

25 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Mænd Kvinder Tilsammen. Heraf Aar og derover. Landsdele. under Aar Uop' under Aar løp Ialt. Kvin Kv n og der given A og der given A_ Mænd. Mænd. Aar. over, der. Aar. over, der. der. der. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) I 8 9 xo ii Nordre Bergenhus Amt. Sogn Fogderi. Jostedalen Lyster Hafslo Aardal...: Lærdal Borgund Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Kirkebø Lavik og Brekke... I Gulen Sulen Hyllestad Sønd og Nordfjord Fogderi. Askvoll Ytre Holmedal Indre Holmedal Jølster Førde Naustdal Vevring Kinn Bremanger Selje Daviken Eld Hornindalen Gloppen Breim Indviken St ryn f I 9 ) Romsdals Amt. Søndmør Fogderi., Vannelven Sande HerØ Ulstein Vartdalstranden

26 Folketælling Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygiierne lierredsvis. (Forts.) Søndmør Fogderi. (Forts.) Volden... Ørsten... Hjørundfjord... Sunnelven... Norddalen... Stranden... Stordalen... Søkkelven... Ørskog... Skodje')... Borgund... Roald... Haram.,.... Romsdal Fogderi. Vestnes... Sylte... Vold... Eid... Grytten ).... Veø... Eresfjord og Vistdalen Nesset... Bolsø... Frænen... Akero... Sandø... Bud... Nordmør Fogderi. Kornstad... Eide... Kvernes... Bremsnes... Grip... Gjemnes... Øre... Frei... Strømsneset... Tingvold... Øksendalen... Sundalen... Ulvundeidet.... Stangvik... ) Fra Jan. 90: Skodje Herred... Vatne... Grytten Herred... Hen... under Aar. r Mænd under Aar Kvinder Aar og der over i Tilsammen. Mænd Ialt Heraf Aar og derover. Mænd. ZO Aar Uopgiven og derover. Alder. Uopgiven Alder. Kvinder. Kvinder. II

27 Tabel (Forts.). mængde fordelt Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nordmør Fogderi. (Forts.) Aasgaard... Surendalen.... Rindalen... Aure... Valsøfjorden... Halse... Tusteren.... Edø... 9 Folketælling 900. Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkeefter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. under Aar. I Mænd 9 8I , Kvinder og der Aar. over. 0 8; i 8 08 Tilsammen. Mænd Kvin der Ialt Heraf Aar og derover. Mænd. xo Aar Uopgivegiven under Aar Uop og derover. er. Alder. Kvinder. II Søndre Trondhjems Amt. Fosen Fogderi. Osen... Roan Stoksund Aa... Jøssund... Nes..... Bjugn... Skjørn... Frøien Hitterev.... Fillan... Hevne... Agdenes... Ørlandet.... Rissen Stadsbygden.... Orkedalen Fogderi. Orkedalen... Meldalen... Rennebu Opdal... Guldalen Fogderi. Røros... Aalen... Holtaalen... Singsaas... Budalen... Støren... Soknedalen... Horg... blandet... Flaa... Melhus i

28 Folketælling Tabel ] (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. d Mænd Kvinder Tilsammen. Heraf Aar og derover. VII. Byg(lerne herredsvis. (Forts.) Landsdele. under A ruop u der X Aar Uop_ Ialt. a og der given. n Al_ og der given Kvinder. Al Mænd. Mænd. Aar. over. der. Aar. over, der. I 8 9 Io II Kvin Kvmder. Strinden og Selbu Fogderi. Børseskognen... 98' Børsen Boviken ` Byneset Leinstranden Strinden Malvik Klæbu Selbu ) Nordre Trondhjems Amt. Stj or og Værdalen Fogderi. Meraker Hegre Nedre Stj ordalen Leksviken Frosten Aasen Skogn Levanger Værdalen Inderøen Fogderi. Ytterøen Mosviken og Verran') Inderøen Sparbuen Skei... Egge Beitstaden Stod Snaasen ) Fra Jan. 90: Selbu Herred C Tydalen Mosviken Herred Verran... 0, 9 8 0

29 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjen og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdel e. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Namdalen Fogderi. Lierne... Grong )... Overhallen.... Vemundvik... Klingen... Fosnes Flatanger... Nære... Vikten... Leka..... Kolvereid... Foldereid... under Aar. I Mænd Aar; LTopgiven og Alover,, der under Aar Kvinder og given Alover, der Tilsammen. Mænd Kvm' der Ialt Heraf Aar og derover. Mænd. IO Kvinder. II Nordlands Amt. Søndre Helgeland Fogderi. Bindalen Brenne ) Vega Velfj orden Tj e.tta Vef sen Hatfj elddalen Alstahaug Stamnes Here Nordre Helgeland Fogderi. Dennes Nesne ; Hemnes Mo Lure Trænen Rede Mele ) Fra Jan. 90: Grong Herred Hølandet... 8 i 8 0 Brenne Herred Vik

30 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Salten Fogderi. (iildeskaal... Beieren... Bodin... Skjerstad... Saltdalen.... Sørfolden... NordfoldenKj erringø a. Nordfolden Sogn... b. Xjerringø Prgld... Steigen... Ledingen... Hammerø... Tysfj orden... Ankenes ).... Evenes... Lødingen Lofoten og Vesteraalen Fogderi. Vaagan... Gimsø.... Borge... Buksnes... Flakstad... Værø... Hadsel... Bo... Øksnes... Sortland... Dverberg under Aar. I Mænd Aar Uopgiven og derover. Alder under Aar Kvinder over, I der i Tilsammen Ialt Heraf Aar og derover. Mænd. IO Aark Unpog der given A Mænd. Kvinder. Kvinder II Tromsø Amt. Senj en og Tromsø Fogderi. Kvæfjord... Trondenes... a. Trondenes Prgld... b. En Del af Ofoten Prgld. Bjarkø... Ibbestad... Salangen... Dyrø ) Fra Jan. 90: Narvik Kjøbstad... Ankenes Herred... 0, ;

31 Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Landsdele. VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Senj en og Tromsø Fogderi. (Forts.) Sørreisen... Tranø... Berg... Hillesø... Lenviken... Maalselven... Bardo..:... Malangen... Balsfjorden... Tromsøsundet... Lyngen... Karlsø... Helgø... Skjervø... Nordreisen... Kvænangen... under Aar. I Mænd Aar Uopgiven og derover. Alder. 09 8! under Aar. Kvinder Tilsammen Ialt. 9 Folketælling 900. Heraf Aar og derover. Mænd. IO Aar Uopgiven og derover. Alder. Mænd. Kvinder. Kvinder. II ! Finmarkens Amt. Alten Fogderi. Kautokeino... Alten... Talvik Loppen og Øksfjord Hammerfest Fogderi. Hasvik.... Hammerfest... Kvalsund... Maasø... Kjelvik.... Kistrand t i Tanen Fogderi. Karasjok... Lebesby.... Tanen... Næsseby... Varanger Fogderi. Nordvaranger... Sydvaranger... Vardø Fogderi. Vardø =

32 Folketælling 900. Tabel I (F'orts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende for Amter, Fogderier, Landsdele. VIII. De enkelte Byer. Smaalenenes Amt.. Fredrikshald.... Sarpsborg...,.,. Fredrikstad.... Moss... Akershus Amt.. Son.... Holen..... Hvitsten Drobak Kristiania... Hedemarkens Amt. 0. Hamar.... Kongsvinger... Kristians Amt.. Lillehammer.... Gjøvik... Buskerud Amt.. Hønefoss..... Drammen.... Holmsbu.... Kongsberg Jarlsberg og Larvik Amt. 8. Svelviken Holmestrand Horten.... Aasgaardstrand..... Tønsberg,.... Sandefjord.... Larvik...., Bratsberg Amt.. Kragerø.... _Langesund.... Stathelle Brevik Porsgrund,,.., 0. Skien... Nedenes Amt.. Østerrisør t). Tvedestrand..... Arendal z)...,,,. Grimstad Lillesand under Aar Mænd Aar og derover i U opgiven Alder. under Aar Kvinder Aar og Uopgiven derover. Alder ) Se Side, Note. ) Baru Herred er fra Jan. 90 i sin Helhed henlagt til Arendal Kjøbstad. 0 0

33 Folketælling 900. Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt Herreder og Byer. Mænd. Tilsammen. Kvinder. Ialt. Heraf Aar og derover. Mænd. Kvinder. Landsde]e. 8 Io Iz VIII. De enkelte Byer. Smaalenenes Amt Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss. Akershus Amt Son Hølen Hvitsten Drøbak Kristiania Hedemarkens Amt. 0. Hamar Kongsvinger. Kristians Amt Lillehammer Gjøvik. Buskerud Amt Hønefoss Drammen Holmsbu Kongsberg. Jarlsberg og Larvik Amt Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik. Bratsberg Amt Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien. Nedenes Amt Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand,

34 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Hovedoversigt over den tilstedeværende for Amter, Fogderier, Landsdele. under Aar. Mænd Aar og derover. Uopgiven Alder. under Aar. Kvinder Aar og derover. Uopgiven Alder. z VIII. De enkelte Byer. (Forts.) Lister og Mandal Amt.. Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Stavanger Amt. 0. Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Nordre Bergenhus Amt. 8. Florø Romsdals Amt. 9. Aalesund Molde Kristiansund Søndre Trondhjems Amt.. Trondhj em Nordre Trondhjems Amt.. Levanger Stenkjær Namsos Nordlands Amt').. Mosjøen Bodø Tromsø Amt. 8. Tromsø Finmarkens Amt. 9. Hammerfest Vadsø Vardø I) Se Side, Note.

35 Folketælling 900. Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt Herreder og Byer. ' Mænd. Tilsammen. Kvinder. salt. Heraf Aar og derover. Mænd. Kvinder. Landsdele. 9 IO II De enkelte Byer. (Forts.) Lister og Mandal Amt Kristiansand. 09 Mandal Farsund Flekkefjord. Stavanger Amt i 80 0 Sandnes Stavanger. 8 Skudeneshavn. 98 Kopervik. 9 9 Haugesund Bergen Nordre Bergenhus Amt. 9 0 Aalesund Kristiansund. Søndre Trondhjerns Amt Trondhj em Stenkj ær. Namsos. 0 Mosjøen Bodø. Nordre Trondhjems Amt. Nordlands Amt. Tromsø Amt Tromsø. Finmarkens Amt. 9 Hammerfest Vadsø. 0 Vardø.

36 Folketælling Tabel. Summariske Opgaver over den tilstedeværende Amter, F`ogderier, Renseignements sonimaires sur la population de fait repartie suivant le sexe et Tåge pour Landsdele. I. Riget... II. Itigets Bygder.. II I. ligets Byer /89 I lo 89/ / / Mænd ). 880/. 8/ / / / over og tidligere. IO 8 IV. Bygderne amtsvis.. Smaalenene.... Akershus.... Hedemarken.... Kristians..... Buskerud.... Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. 0. Stavanger..... Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal.... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.... Tromsø Finmarken : j , V. Byerne amtsvis.. Smaalenene..... Akershus.... Kristiania.... Hedemarken.... Kristians.... Buskerud.... Jarlsberg og Larvik 8. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger.... Bergen..... Nordre Bergenhus.. Romsdal.... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken ' 0, ! j 9 0i ; 0 ) Det samlede Antal Mænd og Kvinder er anført i Tabel, Rubrikerne og 8. ) Jfr. Side. 0! 9 9 0!

37 9 Folketælling 900. J Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Herreder og Byer. le Royaume, les prefectures, les arrondissements, les eommunes rurales et les villes.. Kvinder ). Uop overfød90 t Uop Nr. given 80 og given Alder ). 900/89. 89/9. 890/8. 88/8. 880/. 8/. 80/. 8/. 80/.. l; e. ). xi x x x x x x8 9 0 x Iv k d v.

38 Folketælling Tabel (Forts.). Summariske Opgaver over den tilstedeværende Amter, Fogderier,. Mænd. andsdele /89. 89/ / / /. 8/. 80/. 8/. 80/. oføverd90 t 80 og igeretid. Uopgiven Alder. I a 8 g io II VI. Bygderoe fogderivis. Smaalenenes Amt.. Rakkestad Idde og Marker Moss Akershus Amt.. Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarkens Amt.. Hedemarken Vinger og Udalen SolØr..., Søndre Østerdale 88 n Nordre Østerdale 8 0 n Kristians Amt.. Nordre Gudbrandsdalen... Gudbrands dalen Toten Hadeland. og. Land Valdres Buskerud Amt. Ringerike Hallingdal Buskerud i 0. Numedal og Sands 9 0 vær Jarlsberg og Larvik Amt. Larvik. Jarlsberg , Bratsberg Amt. Bamle Nedre Telemarken r Øvre Telemarken Nedenes Amt.. Nedenes Sætersdalen Lister og Mandal Amt. 8. Mandal Lister :

39 Folketælling 900. Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Herreder og Byer /89. X0 89/ / / /.. Ilvinder. 0 8/ /. 8/. 80/. over og tidligere. Uopgiven Alder. Landsdele i I VI. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt.. Rakkestad.. Idde og Marker.. Moss. Akershus Amt.. Aker og Follo.. Nedre Romerike.. Øvre Romerike. Hedemarkens Amt.. Hedemarken. 8 Vinger og Odalen. 9. Solør. 0. Søndre Østerdalen.. Nordre Østerdalen. Kristians Amt.. Nordre Gudbrandsdalen.. Søndre Gudbrandsdalen.. Toten.. Hadeland og Land.. Valdres. Buskerud Amt.. Ringerike. 8. Hallingdal. 9. Buskerud. 0. Numedal og Sandsvær. Jarlsberg og Larvik Amt.. Jarlsberg.. Larvik. Bratsberg Amt.. Bamle.. Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken. Nedenes Amt.. Nedenes.. Sætersdalen. Lister og Mandal Amt. 8. Mandal. 9. Lister.

40 Folketælling 900. Tabel (Forts.). Summariske Opgaver over den tilstedeværende Amter, Fogderier, Landsdele. 0 VI. Bygderne fugderivis. (Forts.) 900/ / /8. 0 Mænd /8. 880/. 8/. 80/. 0 8/ / fød90 80 og I. Jopgiven Alder. = 8 9 io II Stavanger Amt. 0. Jæderen og Dalene Ryfylke Søndre Bergenhus Amt.. Søndhordland Nordhordland ;. Hardanger og Voss Nordre Bergenhus Amt.. Sogn Sønd og Nordfjord Romsdals Amt.. Søndmør Romsdal i Nordmør Søndre Trondh jems Amt. I 0. Fosen Orkedalen.., Guldalen Strinden og Selbu Nordre Trondhjenis Amt.. Stjør og Værdalen Inderøen Namdalen Nordlands Amt.. Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten..,..,..,., Lofoten og Vestergalen...., TrornsØ Amt.. Senjen og Tromsø finmarkens Amt.. Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø

41 Folkemængde fordelt efter Kjøn og Alder, for Riget samt for Herreder og Byer / /9. 890/ / /.. Kvinder. 0 8/. 0 80/. Folketælling / /. over og tidligere. Uopgiven Alder. Landsdele i i VI. Bygderne fogderivis. (Forts.) Stavanger Amt. 0. Jæderen og Dalene.. Ryfylke. Søndre Bergenhus Amt.. Søndhordland.. Nordhordland.. Hardanger og Voss. Nordre Bergenhus Amt.. Sogn.. Send og Nordfjord. Romsdals Amt.. Søndmør. 8. Romsdal. 9. Nordmør. Søndre Trondhjems Amt. 0. Fosen.. Orkedalen.. Guldalen.. Strinden og Selbu. Nordre Trondhjems Amt.. Stjør og Værdalen.. Inderøen.. Namdalen. Nordlands Amt.. Søndre Helgeland. 8. Nordre Helgeland. 9. Salten. 0. Lofoten og Vesteraalen. Tromsø Amt.. Sevjen og Tromsø. Finmarkens Amt.. Alten.. Hammerfest.. Tauen.. Varanger.. Vardø.

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Beretning om. i Norge 1890.

Beretning om. i Norge 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK Trede Række No Beretnng om Sundhedstlstanden og Medc Norge 0 (Rapport sur l état santare et médcal pour l'année 0) Udgven af Drektøren for det cvle Medcnalvæsen KRISTIANIA I

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere