DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (CON/2012/77) (2013/C 73/03) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. august 2012 en anmodning fra Europa-Kommissionen om en udtalelse om 1) et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (herefter»hcpi-ct-forordningsforslaget«) og 2) et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (herefter»ooh-forordningsforslaget«) (herefter tilsammen benævnt»forordningsforslagene«). ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser ( 1 ). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd. 1. Generelle bemærkninger ECB støtter forordningsforslagenes mål vedrørende a) indførelsen i medfør af HCPI-CT-forordningsforslaget af en regelmæssig udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser, såvel som udarbejdelsen af krav til de tilknyttede data og metadata samt relevante metodologiske retningslinjer, og b) udarbejdelsen i henhold til OOH-forordningsforslaget af prisindeks for boliger og boligejeres boligudgifter, herunder udarbejdelsen af en tilknyttet beskrivelse af hvad, der indgår i indekset, de metodologiske retningslinjer og datakravene. 2. Høring af ECB og dens inddragelse i det forberedende og gennemførelsesmæssige arbejde 2.1. ECB skal understrege, at det i henhold til artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 er påkrævet, at ECB høres om enhver gennemførelsesforanstaltning inden for rammerne for de harmoniserede forbrugerprisindeks, som Kommissionen foreslår. Forpligtelsen til at høre ECB er et vigtigt proceduremæssigt krav, og der bør konsekvent henvises hertil i alle retlige instrumenter, som omfatter de juridiske rammer for de harmoniserede ( 1 ) EFT L 257 af , s. 1.

2 C 73/6 Den Europæiske Unions Tidende forbrugerprisindeks. Forpligtelsen vil også fortsat gælde i forhold til de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som Kommissionen beføjes til at vedtage i henhold til de reviderede juridiske rammer for harmoniserede forbrugerprisindeks, der i øjeblikket er under forberedelse ( 1 ) I sag C-11/00 fastslog Domstolen forpligtelsen til at høre ECB med henvisning til ECB's opgaver og ekspertise ( 2 ). Harmoniserede forbrugerprisindeks»er en vigtig pengepolitisk indikator«( 3 ), og de er derfor afgørende for ECB's opgaver i forbindelse med fastholdelsen af prisstabilitet, som er hovedmålet for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) ( 4 ), samt for følgende af Eurosystemets opgaver a) at formulere og gennemføre pengepolitikken for euroområdet, og b) bidrage til politikkerne vedrørende det finansielle systems stabilitet ( 5 ). I præamblen til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser henvises til de monetære myndigheders behov for adgang til passende kalibrerede forbrugerprisindeks ( 6 ), og forbindelsen mellem rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks og udførelsen af centralbankopgaver bør ligeledes udtrykkeligt præciseres i betragtningerne til forordningsforslagene. Endvidere bør der ikke kun gøres brug af ECB's ekspertise vedrørende rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks ved formelle høringer af ECB om Kommissionens forslag til retlige instrumenter, men også ved behørig inddragelse af ECB i det forberedende og gennemførelsesmæssige arbejde, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af relevante metodologiske rammer, som yderligere forklaret i det følgende. Der kan indgå passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB i ECB's bidrag. 3. Udarbejdelsen af metodologiske rammer og retningslinjer for harmoniserede forbrugerprisindeks og deres indarbejdelse i retlige instrumenter 3.1. I henhold til forordningsforslagene udarbejder Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne metodologiske rammer og retningslinjer for beregningen af de indeks og delindeks, som forordningsforslagene indfører ( 7 ). ECB støtter udarbejdelsen af sådanne metodologiske rammer og retningslinjer, men finder samtidig, at Kommissionen bør inddrage ECB sammen med medlemsstaterne ved udarbejdelsen af disse. En sådan inddragelse af ECB, som også kan omfatte passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB, vil være en passende løsning, der tager højde for de relevante indeks betydning i forhold til ESCB s mål samt ECB s og andre ESCB-medlemmers ekspertise i forhold til rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks Artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker ( 8 ) præciserer endvidere, at Kommissionen ved anvendelsen af kvalitetskriterierne i henhold til denne forordning på de data, der er omfattet af den sektorspecifikke lovgivning inden for bestemte statistiske områder, i overensstemmelse med den i artikel 27, stk. 2, i denne forordning omhandlede forskriftsprocedure fastsætter de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne ( 9 ). På baggrund heraf er ECB af den opfattelse, at udarbejdelsen af ( 1 ) Jf. Kommissionens (Eurostat)»2011 Annual Activity Report«, s. 30, der findes på Kommissionens websted Jf. også afsnit 5 i udtalelse CON/2012/5, der findes på ECB's websted europa.eu ( 2 ) Dom af 10. juli 2003 i sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank Sml I, s.7147, navnlig præmis 110 og 111. Domstolen gjorde det klart, at forpligtelsen til høring af ECB om forslag til EU-retsakter»navnlig (skal) sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, de(t) udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces«. ( 3 ) Jf. første betragtning i Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICPvægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (EUT L 316 af , s. 4). ( 4 ) Jf. traktatens artikel 127, stk.1, og artikel 2, første punktum, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«). ( 5 ) Jf. traktatens artikel 127, stk. 2, første led, og artikel 127, stk. 5, sammenholdt med artikel 139, stk. 2, litra c), og ESCB-statuttens artikel 3.1, første led, og artikel 3.3 sammenholdt med artikel ( 6 ) Jf. tredje betragtning i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95. ( 7 ) Jf. artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI (EFT L 296 af , s. 8), som ændret ved artikel 1, stk. 2, i HCIP-CT-forordningsforslaget og artikel 4, stk. 1, i OOH-forordningsforslaget. ( 8 ) EUT L 87 af , s ( 9 ) På nuværende tidspunkt i overensstemmelse med artikel 5 eller 5a, sammenholdt med artikel 7, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af , s. 23). I henhold til de fremtidige rammer, som blev indført ved ændringerne af forordning (EF) nr. 223/2009, som foreslået af Kommissionen den 17. april 2012 (KOM(2012) 167 endelig), handler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13).

3 Den Europæiske Unions Tidende C 73/7 metodologiske rammer og retningslinjer for beregningen af de indeks og delindeks, som forordningsforslagene indfører, bør føre til indarbejdning af centrale konstruktive elementer og minimumskvalitetsstandarder for disse metodologiske rammer og retningslinjer inden for EU-lovgivningen. Af hensyn til retlig sikkerhed, gennemsigtighed og ansvar kan manualer, retningslinjer eller andre ikke-juridiske instrumenter supplere, men bør ikke erstatte, retlige bestemmelser. Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslagene, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. oktober Mario DRAGHI Formand for ECB

4 C 73/8 Den Europæiske Unions Tidende BILAG Ændringsforslag vedrørende HCPI-CT-forordningsforslaget Ændringsforslag 1 Præambel til HCPI-CT-forordningsforslaget»under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,»under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindeks ( ), særlig artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk.3, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindeks ( ), særlig artikel 4, stk. 3tredje afsnit, og artikel 5, stk. 3, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (*), og ud fra følgende betragtninger: ud fra følgende betragtninger: (3) Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i EUmedlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HCPI desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser i stedet for observerede priser i form af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HCPI-CT). (3) Til inflationsanalyse, penge- og finanspolitik og konvergensvurdering i EU-medlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HCPI desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser i stedet for observerede priser i form af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HCPI-CT). (6) Den Europæiske Centralbank er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95.«(6) Den Europæiske Centralbank er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95. (*) EUT C X af xx.xx.2012, s. x.«forpligtelsen til at høre ECB er et proceduremæssigt krav, og der bør konsekvent henvises hertil i alle præambler til retlige instrumenter, der omfatter de juridiske rammer for harmoniserede forbrugerprisindeks. Som i præamblen til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 bør forbindelsen mellem rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks og udførelsen af centralbankopgaver ligeledes udtrykkeligt præciseres i en betragtning til HCPI-CT-forordningsforslaget. Ændringsforslag 2 Artikel 1, stk. 2, i HCPI-CT-forordningsforslaget»(2) Artikel 3 affattes således:»(2) Artikel 3 affattes således:

5 Den Europæiske Unions Tidende C 73/9»Artikel 3»Artikel 3 Udarbejdelse og indberetning af delindeks Udarbejdelse og indberetning af delindeks Hver måned udarbejder medlemsstaterne og indberetter til Kommissionen (Eurostat) alle delindeks (bilag I), hvis vægte udgør mere end en tusindedel af de samlede udgifter, der er omfattet af HCPI. Ud over indekset for januar hvert år fremsender medlemsstaterne de tilhørende vægtningsdata til Kommissionen (Eurostat). Hver måned udarbejder medlemsstaterne og indberetter til Kommissionen (Eurostat) alle delindeks (bilag I), hvis vægte udgør mere end en tusindedel af de samlede udgifter, der er omfattet af HCPI. Ud over indekset for januar hvert år fremsender medlemsstaterne de tilhørende vægtningsdata til Kommissionen (Eurostat). Herudover udarbejder medlemsstaterne hver måned samme delindeks beregnet til faste skattesatser (HCPI-CT) og indberetter dem til Kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne retningslinjer, der udgør de metodologiske rammer for beregningen af HCPI-CT-indekset og delindeks. Kommissionen (Eurostat) ajourfører i velbegrundede tilfælde referencemetodologien efter procedurer, der godkendes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.««Herudover udarbejder medlemsstaterne hver måned samme delindeks beregnet til faste skattesatser (HCPI-CT) og indberetter dem til Kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Centralbank retningslinjer, der udgør de metodologiske rammer for beregningen af HCPI-CT-indekset og delindeks. Kommissionen (Eurostat) ajourfører i velbegrundede tilfælde referencemetodologien efter procedurer, der godkendes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.««ECB bør inddrages i forberedelsen og gennemførelsen af HCPI-CT-forordningsforslaget, og navnlig i udarbejdelsen af de relevante metodologiske rammer og retningslinjer. En sådan inddragelse af ECB, som også kan omfatte passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB, er et nødvendigt skridt ud over forpligtelsen til at høre ECB om forslag til retlige instrumenter, der omfatter rammerne for de harmoniserede forbrugerprisindeks. n herfor er a) ECB's ekspertise vedrørende rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks, og b) den betydning, som rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks har, for den effektive udførelse af centralbankopgaver, navnlig for at ESCB opnår sin målsætning om prisstabilitet, og for Eurosystemets opgaver i forbindelse med at formulere og gennemføre pengepolitikken for euroområdet og bidrage til politikkerne vedrørende det finansielle systems stabilitet. Ændringsforslag 3 Artikel 1a (ny) i HCPI-CT-forordningsforslaget Ingen tekst»artikel 1a Overgangsforanstaltninger Inden for to år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder Kommissionen (Eurostat) med bidrag fra Den Europæiske Centralbank en rapport, der indeholder: i) en vurdering af effektiviteten af de metodologiske rammer for beregningen af HCPI-CT-indekset og delindeks udarbejdet i henhold til den ændrede artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2214/96, og ii) anbefalinger af centrale konstruktive elementer og minimumskvalitetsstandarder for disse metodologiske rammer, som bør fastsættes i EUlovgivningen gennem passende ændringer i de juridiske rammer for harmoniserede forbrugerindeks.«

6 C 73/10 Den Europæiske Unions Tidende ECB er af den opfattelse, at udarbejdelsen af metodologiske rammer og retningslinjer for beregningen af de indeks og delindeks, som indføres ved forordningsforslagene, bør føre til indarbejdelsen af centrale konstruktive elementer og minimumskvalitetsstandarder for disse metodologiske rammer og retningslinjer i de relevante instrumenter i EU-lovgivningen. Af hensyn til retlig sikkerhed, gennemsigtighed og ansvar kan manualer, retningslinjer eller andre ikke-juridiske instrumenter supplere, men bør ikke erstatte, retlige bestemmelser. ECB bør af de grunde, der er anført i ændringsforslag 2 ovenfor, inddrages i forberedelsen af Kommissionens relevante lovgivningsforslag. Der kan indgå passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB i ECB's bidrag. ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår. Ændringsforslag vedrørende OOH-forordningsforslaget Ændringsforslag 1 Præambel til OOH-forordningsforslaget»under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,»under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindeks, særlig artikel 4, tredje afsnit, og artikel 5, stk. 3, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindeks, særlig artikel 4, tredje afsnit, og artikel 5, stk. 3, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (*), og ud fra følgende betragtninger: ud fra følgende betragtninger: (3) Med henblik på udarbejdelse af indeks for ejerboliger er det nødvendigt at udarbejde boligprisindeks. Boligprisindeks har også i sig selv stor betydning. (3) Med henblik på udarbejdelse af indeks for ejerboliger er det nødvendigt at udarbejde boligprisindeks. Boligprisindeks har også stor betydning i sig selv stor betydning samt for penge- og finanspolitikken. (5) Den Europæiske Centralbank er blevet hørt.«(5) Den Europæiske Centralbank er blevet hørt (*) EUT C X af xx.xx.2012, s. x.«forpligtelsen til at høre ECB er et proceduremæssigt krav, og der bør konsekvent henvises hertil i alle præambler til retlige instrumenter, der omfatter de juridiske rammer for harmoniserede forbrugerprisindeks. Som i præamblen til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 bør forbindelsen mellem rammerne for forbrugerprisindeks og udførelsen af centralbankopgaver ligeledes udtrykkeligt præciseres i en betragtning til OOH-forordningsforslaget.

7 Den Europæiske Unions Tidende C 73/11 Ændringsforslag 2 Artikel 2, stk. 2, i OOH-forordningsforslaget»2.»boligprisindeks«: et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne.2.»boligprisindeks«: et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne, herunder også grundstykker.«ecb finder, at grundpriser udgør en central del af boligprisindekset, da de spiller en afgørende rolle for den finansielle stabilitet og den økonomiske analyse, navnlig i forbindelse med opdagelsen af mulige prisbobler. Grundpriser bør derfor indarbejdes i OOHforordningsforslaget fremfor i den metodologiske manual. Ændringsforslag 3 Artikel 4, stk. 1, i OOH-forordningsforslaget»1. I nært samarbejde med medlemsstaterne udarbejder Kommissionen (Eurostat) en manual, som indeholder de metodologiske retningslinjer for ejerboligprisindeks og boligprisindeks, som er beregnet i overensstemmelse med denne forordning (herefter benævnt»ooh-hpi-manualen«). Når der er behørig begrundelse for det, ajourfører Kommissionen (Eurostat) manualen efter procedurer godkendt af ESS-Udvalget.1. I nært samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Centralbank udarbejder Kommissionen (Eurostat) en manual, som indeholder de metodologiske retningslinjer for ejerboligprisindeks og boligprisindeks, som er beregnet i overensstemmelse med denne forordning (herefter benævnt»ooh-hpi-manualen«). Når der er behørig begrundelse for det, ajourfører Kommissionen (Eurostat) manualen efter procedurer godkendt af ESS- Udvalget.«ECB bør inddrages i forberedelsen og gennemførelsen af OOH-forordningsforslaget, og navnlig i udarbejdelsen af de relevante metodologiske rammer og retningslinjer. En sådan inddragelse af ECB, som også kan omfatte passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB, er et nødvendigt skridt ud over forpligtelsen til at høre ECB om forslag til retlige instrumenter, der omfatter rammerne for de harmoniserede forbrugerprisindeks. n herfor er a) ECB's ekspertise vedrørende rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks, og b) den betydning, som rammerne for harmoniserede forbrugerprisindeks har, for den effektive udførelse af centralbankopgaver, navnlig for at ESCB opnår sin målsætning om prisstabilitet, og for Eurosystemets opgaver i forbindelse med at formulere og gennemføre pengepolitikken for euroområdet og bidrage til politikkerne vedrørende det finansielle systems stabilitet. Ændringsforslag 4 Artikel 6 i OOH-forordningsforslaget»1. Henholdsvis et og tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse fremsender medlemsstaterne rapporter til Kommissionen (Eurostat) på grundlag af de standarder, som er fastsat inden for det europæiske statistiske system og i OOH-HPI-manualen.»1. Henholdsvis et og tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse fremsender medlemsstaterne rapporter til Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank på grundlag af de standarder, som er fastsat inden for det europæiske statistiske system og i OOH-HPI-manualen.

8 C 73/12 Den Europæiske Unions Tidende Inden for fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder Kommissionen (Eurostat) en rapport om de indeks, som er udarbejdet i henhold til denne forordning og navnlig om graden af overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 ( 5 ) og Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 ( 6 ). I rapporten skal der også foretages en vurdering af, i hvilket omfang ejerboligprisindeksene er egnet til at indgå i HCPI. ( 5 ) EFT L 229 af , s. 3. ( 6 ) EUT L 316 af , s. 4.«2. Inden for fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder Kommissionen (Eurostat) med bidrag fra Den Europæiske Centralbank en rapport, der indeholder: om i) en vurdering af de indeks, som er udarbejdet i henhold til denne forordning og navnlig om graden af overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 ( 5 ) og Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 ( 6 ), ii) I rapporten skal der også foretages en vurdering af, i hvilket omfang ejerboligprisindeksene er egnet til at indgå i HCPI, og iii) anbefalinger af centrale konstruktive elementer og minimumskvalitetsstandarder for de metodologiske retningslinjer for ejerboligprisindeks og boligprisindeks, som bør fastsættes i EU-lovgivningen gennem passende ændringer i de juridiske rammer for harmoniserede forbrugerindeks. ( 5 ) EFT L 229 af , s. 3. ( 6 ) EUT L 316 af , s. 4.«ECB er af den opfattelse, at udarbejdelsen af metodologiske rammer og retningslinjer for beregningen af de indeks og delindeks, som OOH-forordningsforslaget indfører, bør sikre indarbejdelsen af centrale konstruktive elementer og minimumskvalitetsstandarder for disse metodologiske rammer og retningslinjer i de relevante instrumenter i EU-lovgivningen. Af hensyn til retlig sikkerhed, gennemsigtighed og ansvar kan manualer, retningslinjer eller andre ikke-juridiske instrumenter supplere, men bør ikke erstatte, retlige bestemmelser. ECB bør af de grunde, der er anført i ændringsforslag 3 ovenfor, inddrages i forberedelsen af Kommissionens relevante lovgivningsforslag. Der kan indgå passende ekspertinput fra andre medlemmer af ESCB i ECB's bidrag. ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 FØLGESKRIVELSE fra: Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 14.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 337/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 11.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 270/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 26. oktober

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 28.1.2009 C 21/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 6. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.2.2007 DA C 31/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 12. december 2006 om et

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter

Vejledning i forbindelse med nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter Vejledning i forbindelse med nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter Oktober 2015 Indhold Forord 3 1 Baggrunden for ECB's rådgivende funktion i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere