Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner"

Transkript

1 Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g o p v o k s e t i b y e n, o g j e g b i l d e r m i g i n d, a t je g k e n d e r h v e r t e t h u s. J e g e l s k e r K ø b e n h a v n, o g n å r j e g h a r v æ r e t b o r t r e j s t l æ n g e s j e g e f t e r m i n b y s o m j e g l æ n g e s e f t e r m i n k o n e o g m in e b ø r n. K ø b e n h a v n e r m i n b y. O g K ø b e n h a v n e r e n f a n t a s t i s k b y. D e t e r e n f ilm o m a r k i t e k t u r. O g s å a l lig e v e l i k k e. D e t e r e n f i l m o m d e f y s is k e o m s t æ n d ig h e d e r, d e r e r m e d t i l a t f o r m e v o r e s liv. O m d e h u s e v i b o r i o g d e g a d e r v i g å r p å. D e t e r e n f i l m d e r s a n s e r b y e n. D e n f o r s ø g e r i k k e a t v æ r e k l o g, f i l m e n. D e n v i l b a r e g e r n e v i s e h v o r f a n t a s t i s k o g m a g i s k e n b y K ø b e n h a v n er. D e r e r h u s e la v e t a f k o b b e r o g g a n g b r o e r a f g la s. D e r e r g a d e r, s o m l ig e s å v e l k u n n e l ig g e i a n d r e v e r d e n s d e l e. D e r e r F ø t e x h u s e t p å V e s t e r b r o g a d e o g l a g k a g e h u s e t p å C h r i s t i a n s h a v n o g N a t i o n a l b a n k e n p å H a v n e g a d e. D e r e r s m å n u t t e d e v i l l a e r o g k æ m p e f a c a d e r m e d h u n d r e d v i s a f v i n d u e r. D e r e r f a n t a s t is k e l e j l i g h e d e r, s o m h e m m e l i g e s k a t k a m r e p å d e n a n d e n s i d e a f 21

2 Dage i København f a c a d e r n e. D e r e r G r ø n t t o r v e t i V a l b y h v o r b l o m s t e r h a n d l e r e g å r r u n d t p å v å d e g u lv e o g v æ l g e r d a g e n s b l o m s t e r. D e r e r p a r k e r h v o r f a m i l i e r n e g r i l l e r o g b æ n k e h v o r k æ r e s t e r k y s s e r. O g d e r e r d e n m ø r k e m a n d, d e r i s i l e n d e r e g n v e j r k n æ l e r v e d e n g r a v p å V e s t r e K i r k e g å r d o g v e n d e r h å n d f l a d e r n e o p a d. D e r e r m å n e l y s p å s k if e r t a g e. Sproget. D e f o t o g r a f is k e r e g le r e r v i g t ig e f o r a t s k a b e oplevelse. T o f o r h i n d r i n g e r v i l f o r s ø g e a t s t å i v e je n f o r o p le v e l s e n o g d e m v i l v i u n d g å. F o r h i n d r i n g e r n e e r : d e n r e n e r e g is t r e r in g p å d e n e n e s i d e o g k l i c h é e n p å d e n a n d e n s id e. V i s k a l s e b y e n i d e t m a g i s k e l y s, s o m m a n o p le v e r i k o r t e l y k k e l i g e o g u l y k k e l i g e ø j e b l i k k e, h v o r m a n p l u d s e l i g e r å b e n o g k a n s e v e r d e n s o m d e n e r. O p l e v e l s e n e r o m d r e j n i n g s p u n k t e t f o r f o t o g r a f e r in g e n o g f i l m e n. D e t g r u n d læ g g e n d e f o t o g r a f is k e s y n s p u n k t e r, a t f o r a t o p le v e b y e n m å v i t v i n g e s t i l a t g l e m m e d e n. F i l m e n p o r t r æ t t e r e r K ø b e n h a v n p å e n m å d e, s å v i d e r k e n d e r d e n v i l opleve den på ny. V i s e r e t b il l e d e o g t æ n k e r f o r e k s e m p e l a t d e t e r e t s m u k t s t e d. V i s e r d e t o g o p le v e r d e t, s o m m a n o p le v e r d e t, m a n a l d r i g h a r s e t f ø r. M e n så g å r d e t o p f o r o s, a t d e t e r e t s t e d v i k e n d e r. F a k t i s k k e n d e r v i d e t r i g t i g t g o d t. V i h a r b a r e a l d r i g s e t d e t m e d d e ø jn e, s o m v i n u s e r m e d. V i s t il l e r o s s t e d e r v i n o r m a l t i k k e s t å r o g s e r b y e n f r a v i n k l e r, s o m v i n o r m a l t i k k e s e r d e n f r a. V i v æ lg e r f r a. V i b e s k æ r e r f a c a d e r n e a n d e r l e d e s e n d v o r e s ø j n e n o r m a l t g ø r. V i s e r s t e d e r i e t l y s v i n o r m a l t i k k e s e r d e m i. P å d e m å d e r g ø r v i b e t r a g t e r e n i s t a n d t i l a t o p le v e b y e n p å n y. Bevægelserne e r m e k a n i s k e. I k k e u f ø l s o m m e m e n m e k a n i s k e. B e v æ g e l s e r f o r b i f a c a d e r o g v i n d u e r o g f a m i l i e r i f o r s k e llig e i n d r e t n i n g e r o g f o r s k e l l ig e liv. V a n d r e t t e o g lo d r e t t e b e v æ g e ls e r. O g e n b e v æ g e ls e 2 2 h v o r v i s e r d i r e k t e n e d m o d j o r d e n o g b e v æ g e r o s o p a d e lle r h e n a d. M e n b e v æ g e ls e r n e e r a l t s å m e k a n i s k e. S a n s e l ig h e d e n l i g g e r i k k e i e t le v e n d e k a m e r a, d e r p e g e r t ilb a g e p å f o t o g r a f e n. S a n s e l i g h e d e n l ig g e r i f r a m i n g e n, i l y s e t o g s p r o g e t s k o n s e k v e n s. V i a r b e j d e r m e d tableauer og enkelhed. O f t e s t e r d e t v e r d e n d e r b e v æ g e r s i g, o g i k k e b il l e d e t. V i a r b e jd e r m e d t o t a le r o g s u p e r t o t a le r, h v o r m e n n e s k e r a n k o m m e r o g f o r a n d r e r b il l e d e t m e d d e r e s t i l s t e d e v æ r e l s e r o g h a n d l i n g e r. D e t e r e n f i l m d e r e r s a m m e n s a t a f m a n g e e le m e n t e r, o g d e t k r æ v e r o r d e n o g e n k e l h e d. L i n i e r n e e r v ig t ig e. V i e r f u l d s t æ n d i g t v a n d r e t t e h e l e t i d e n, o g t e le n t r æ k k e r p e r s p e k t iv e t s a m m e n o g h o l d e r linierne re tte. D e t e r v i g t i g t i e n f ilm o m a r k it e k t u r. P å a f s t a n d e r d e t a l je r n e, m e n n e s k e n e, b lo t d e le a f h e l h e d e n. T æ t p å få r d e d e r e s e g e t liv. F i l m e n s k if t e r m e l l e m afstand o g nærhed. M e n d e n g l e m m e r a ld r ig b y e n n å r f i l m e n g å r t æ t p å. N å r f o k u s lig g e r p å f a m i l i e n i n d e i e n l e j l i g h e d, s å e r m u r e n o m v i n d u e t m e d s o m p å m i n d e l s e o m, a t d e t te i k k e e r e t b i l l e d e a f e n f a m i l i e, m e n e t b i l le d e a f e n l i l l e d e l a f e n b y. E n f a m i lie, i e n l e j l i g h e d, i e t h u s, i e n g a d e, i e n b y. V i s e r o g s å p å b y e n o p p e f r a. D e t e r et t v æ r s n it a f e n m y r e t u e. O g d e fle s te h a r d e r e s g r a n n å l a t s læ b e p å. D e r e r l y d i f ilm e n. D e r e r musik i f i l m e n. M u s i k k e n e r f o r a n k r e t i b y e n. D e n k a n v æ r e t y r k i s k o g k o m m e f r a e n p a r k e r e t t a x a e l l e r d e n k a n v æ r e k ø b e n h a v n e r s m a r t o g k o m m e f r a e n f o r t o v s c a f e. M u s i k k e n e r b y e n s ly d e. D e n e r l a v e t a f s t e m m e r o g m o t o r e r o g f la s k e r o g f ly v e r e o g d e n s k a l l a v e s t i l f i l m e n. M e n o g s å a f s t e r e o a n l æ g o g g h e t t o b la s t e r e. O g v i k a n v e n d e t i l b a g e t i l f o r t s æ t t e ls e n a f d e t s a m m e s t y k k e m u s i k. I k k e a l le lyde h a r d e r e s u d s p r i n g i b i l l e d e t. N o g l e a f l y d e n e t i l h ø r e r b e g iv e n h e d e r

3 a f M ax Kestner d e r u d s p i l l e r s ig u d e n f o r b i l l e d r a m m e n, e l l e r b a g d e l u k k e d e d ø r e. S k æ n d e r ie r n e i k ø k k e n e t, v i ik k e s e r m e n k u n h ø r e r. M e n s v i s e r d e n p æ n e d a g l i g s t u e. D e r f i n d e s r e g le r m e n d e b r y d e s. I k k e v i l k å r l i g t, m e n a f a n d r e r e g le r. N å r v i b e t r a g t e r s c e n e r g e n n e m v i n d u e r n e h ø r e r v i g a d e l y d e n, d e r f r a h v o r v i s e l v b e f i n d e r o s. M e n n å r s c e n e n u d s p i l l e r s ig i r u m m e t læ n g e r e t i l b a g e i l e j l i g h e d e n e n d v o r e s b l i k k a n ta g e o s, s å t r æ d e r r e g le n o m a t v i k a n h ø r e b e g i v e n h e d e r u d e n a t s e d e m, i k r a f t. D e t e r i k k e a l t i d a t l y d e n e r d e r. N o g e n g a n g e e r d e n d e r i k k e. S å e r d e n v æ k o g v i b e t r a g t e r s c e n e n m e d e n a n d e n f o r m f o r o p m æ r k s o m h e d. O g m å s k e p å v i r k e r f r a v æ r e t a f l y d s c e n e n s t e m p o e n a n e ls e. L y d e n s k a l k u n n e l e d e b l ik k e t. D e n s k a l k u n n e u d p e g e m e n n e s k e r i v r i m l e n. D e n s k a l k u n n e t r æ k k e n i v e a u e r n e f r e m o g t ilb a g e i f o r h o l d t il h i n a n d e n. L y d e n e e r ik k e a u t e n t i s k e, m e n d e u d g i v e r s ig f o r a t v æ r e d e t. A l l e ly d e, d e r i k k e e r t v u n g e t t i l a t s k u l l e o p t a g e s s a m m e n m e d b il l e d e t, s k a l p r o d u c e r e s s e l v s t æ n d ig t. M å s k e v e d s i d e n a f p å s a m m e t i d, m e n i k k e p å d e t s a m m e b å n d. Historier. D e r e r mennesker m e d i f i l m e n. D e v i s e r b y e n. I k k e s o m g u id e r. M e n v e d b l o t a t v æ r e i b y e n. D e e r e t e n s e m b l e a f m e n n e s k e r, d e r e r m e d t i l a t g ø r e b y e n t i l K ø b e n h a v n. D e e r i k k e f a n t a s t is k e, m e n u n i k k e o g a l m i n d e l i g e s å d a n s o m m e n n e s k e r er. D e r e r d e n t r a v l e c y k l e n d e f a m i l i e f a r p å v e j t i l v u g g e s t u e n, e n t i d l i g m o r g e n, l i d t f o r s e n t, la n g s m e d s ø e r n e, d e r h v o r m a n ik k e m å c y k le. D e r e r t e e n a g e r n e, d e r h a r f u n d e t h i n a n d e n t i d l i g t s ø n d a g m o r g e n o g s p r i n g e r i e n t a x a, m e n s s o l s o r t e n n e t o p e r v å g n e t i N ø r r e g a d e. D e r e r p e n d l e r e n o p p e n o r d f r a d e r s i d d e r i m o t o r v e js k ø e n o g s t a r t e r d a g e n s a r b e j d e p å t e le f o n e n. D e r e r f ir e i n d v a n d r e r e, d e r u d e n a t b l iv e e n ig e, d i s k u t e r e r b il m æ r k e r u d e v e d G ø r - D e t - S e l v - V æ r k s t e d e t p å G l e n t e v e j. D e r e r m o d e r e n d e r f o r s ø g e r a t v æ k k e s i n l i l l e d a t t e r, f o r d i d e t e r m o r g e n o g d a g e n s k a l t i l a t b e g y n d e. D e r e r u n g e a r k it e k t e r, d e r i d e s e n e m o r g e n t i m e r b l i v e r u e n i g e o m d e r e s k o n k u r r e n c e f o r s l a g t i l e n f o r s k ø n n e l s e a f L i l l e T r i a n g l e n. D e t e r s m å s c e n e r, d e r i s ig s e l v r u m m e r e t l i l l e h j ø r n e a f e n s t ø r r e h i s t o r i e. D e t e r e t v i r v a r a f h i s t o r i e r d e r f le t t e r s ig, o g s o m t i l s a m m e n e r h i s t o r i e n o m b y e n. H i s t o r i e r n e e r b r u d s t y k k e r. S o m s c e n e r e r d e a f s lu t t e d e, m e n i k k e s o m h i s t o r i e r. D e b l i v e r a l d r i g v i g t ig e r e e n d b y e n, o r g a n i s m e n. H e l h e d e n e r v ig t ig e r e. V i s e r o g s å i n d bag ved facaderne. I n d i l e j l i g h e d e r n e o g i n d i b a g g å r d e n e. S t e d e r s o m v i i v o r e s d a g lig e l i v g å r f o r b i u d e n a t k u n n e s e. M å d e n h i s t o r i e r n e u d s p i l l e r s ig p å e r v i g t ig e r e e n d d e n k o n k r e t e h a n d l i n g. S m å h a n d l i n g e r, s o m a t s t o p p e o p o g l e d e e f t e r s i n n ø g le, f i n d e d e n o g g å t i l f r e d s v i d e r e, k a n v æ r e n o k, h v i s d e t u d s p i l l e r s ig m e d t i l p a s s t o r m a g i o g k a n f å o s t i l a t s m i l e o g m æ r k e g e n k e n d e ls e n. D e t e r h v o r d a n t in g e n e s k e r, d e r e r v i g t ig t. F i l m e n e r d o k u m e n t a r i s k f o r d i v i t r o r p å d e t d o k u m e n t a r i s k e ø j e b l i k. D e r f r a k o m m e r t r o v æ r d ig h e d o g d e r m e d o p le v e ls e. H v i s v i a f p r a k t i s k e g r u n d e m å is c e n e s æ t t e e n k e lt e d e le a f o p t a g e ls e r n e, s å v i l t r o v æ r d ig h e d e n h a v e f o r r a n g f r e m f o r t e k n i k k e n. J e g t æ n k e r h e r i s æ r d e l e s h e d p å d e la n g e b e v æ g e ls e r f o r b i m e n n e s k e r, d e r le v e r d e r e s f o r s k e l l ig e l i v b a g v e d v i n d u e r n e. D e r s k e r m e g e t m e d b y e n f o r t i d e n. N y e f r e m m e d l e g e m e r t r æ n g e r s ig p å o g v i l g e r n e o p t a g e s s o m e n d e l a f b y e n. O g n æ s t e n a l t i d b l i v e r d e d e t m e d t i d e n, l i g e g y l d i g t h v o r m e g e t b y e n f o r s ø g e r a t a f s t ø d e d e m i b e g y n d e l s e n. E n h e lt n y b y d e l e r v e d 23

4 Dage i København Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. 24 a t b l iv e r e js t. D e t e r e n u n i k m u l i g h e d. D e t e r e n m o d e r n e o g a n d e r l e d e s b y d e l. V i s e r d e n t a g e f o r m o g v i s e r m e n n e s k e n e i n d t a g e d e n. Fremdrift. D e t e r m e n n e s k e n e i f i l m e n d e r g i v e r d e n s t æ r k e s t e o p le v e l s e a f u d v i k l i n g. N o g l e m e n n e s k e r o g n o g le s t e d e r v e n d e r t ilb a g e. E n a n d e n g a n g e r d e t f a r e n d e r v æ k k e r d a t t e r e n. H a n g ø r d e t a n d e r l e d e s e n d m o r e n g j o r d e d e t. D e u n g e a r k i t e k t e r s t å r o g s e r p å d e r e s k o n k u r r e n t e r s v i n d e r f o r s la g. D e t e r b le v e t e f t e r å r o g b il i s t e n s i d d e r ig e n i b i l k ø e n o g s n a k k e r i t e le f o n. O g e n b y d e l b l i v e r r e js t. N o g e n f ly t t e r i n d i e n l e j l i g h e d. D e s æ t t e r d e n i s t a n d. D e h a r m i d d a g s g æ s t e r. V i f ø lg e r a lt s å b å d e små og store udviklinger. D e t a g e r i k k e o v e r. M e n d e e r n o g e t v i k a n f ø lg e m e d i, o g s o m h j æ l p e r f i l m e n t i l a t b e v æ g e s ig f r a b e g y n d e ls e t i l s l u t n i n g. M e n n e s k e r s h a n d l i n g e r f å r b e t y d n i n g f o r a n d r e m e n n e s k e r. D e v e d d e t i k k e, f o r d e k e n d e r i k k e h i n a n d e n, m e n v i s e r d e t. B y e n s l i v d r i v e r f i l m e n f r e m a d. V i o p le v e r b y e n s cykluser s o m o g s å b e v æ g e r f i l m e n. S t i l le o g r o l i g t, n e d e n u n d e r v i r v a r e t. V i s e r b y e n v å g n e o g v i s e r b y e n g å t i l r o. O g v i s e r d e s a m m e s t e d e r f o r v a n d l e s ig g e n n e m å r s t id e r n e. D e r e r k ø l i g e k l a r e d a g e m e d s n e d e r d a l e r o g k n i r k e r u n d e r f o d s å le r, o g d e r e r m ø r k e d a g e m e d t å g e o g r e g n. D e g e n k e n d e lig e f o r lø b e r m e d t i l a t g i v e f i l m e n e n s la g s a k t i n d d e l i n g e lle r m å l e e n h e d f o r d e n s b e v æ g e ls e f r a s t a r t t i l s lu t. O g v i f o r n e m m e r a t d e t e r e n o r g a n i s m e i b e v æ g e ls e, d e r h a r s it e g e t liv. Kriterier. F i l m e n e r e n u f u l d s t æ n d i g o g l e v e n d e e n c y k l o p æ d i o v e r K ø b e n h a v n. E t r ø n t g e n b i l l e d e a f K ø b e n h a v n, s o m d e n

5 a f Max Kestner s e r u d i P å d e n m å d e e r d e n r e n o g n ø g t e r n. V i o p le v e r b y e n. M e n d e t e r o g s å e n f ilm m e d e n k u n s t n e r i s k t i l g a n g t il m a t e r ia l e t. I n t e t e r m e d f o r d i d e t b ø r v æ r e m e d. A l t e r m e d f o r d i d e t v i l v æ r e m e d. A m a l i e n b o r g o g P a u s t i a n s H u s v i l f o r e k s e m p e l i k k e v æ r e m e d. F i l m e n a f g r æ n s e r i k k e K ø b e n h a v n v e d b r o e r n e. H v i s l u f t h a v n e n i n s i s t e r e r p å a t v æ r e e n v i g t i g d e l a f b y e n s å k o m m e r d e n m e d. H v i s m e t r o e n e l l e r B r ø n d b y S t r a n d, e l l e r U n g d o m s h u s e t e l l e r B u r g e r P a la c e e l l e r G r u n d t v i g s k i r k e n i n s is t e r e r, s å k o m m e r d e m e d. D e r v i l v æ r e a r k i t e k t o n i s k e m e s t e r v æ r k e r m e d i f i l m e n, m e n k r i t e r ie t e r ik k e h v o r v i d t e t s t e d e lle r e t b y g n i n g s v æ r k e r e t m e s t e r v æ r k. M e n o m d e t h a r a f g ø r e n d e b e t y d n i n g f o r r u m m e t K ø b e n h a v n. O g p å d e n m å d e k a n g r i m h e d v æ r e et l ig e s å g y l d ig t k r i t e r i u m s o m s k ø n h e d. O g t i l f æ l d i g e s a m m e n s t i l l i n g e r l ig e s å g y ld ig e k r i t e r i e r s o m b e v i d s t e b y p l a n m æ s s i g e b e s lu t n in g e r. O g e n g r i l l b a r k a n v æ r e n ø d v e n d i g f o r a t t e g n e b y e n p r æ c is t. U d v æ l g e l s e n a f s t e d e r i b y e n v i l v æ r e p e r s o n l i g, m e n o g s å b y g g e p å s a m t a l e r m e d s p e c i a l i s t e r o g l æ g f o lk. O g p å b o g l i g e s t u d i e r o g c y k e lt u r e o g p å 3 5 å r s f o r e ls k e ls e i b y e n. D e t e r e t t i d s d o k u m e n t t i l o s o g e f t e r t i d e n. D e t e r K ø b e n h a v n O g K ø b e n h a v n e r e n f a n t a s t i s k b y. O v e n s t å e n d e e r M a x K e s t n e r s o p r in d e l i g e o p læ g f r a t i l d e n f i l m, d e r e n d t e m e d a t få t i t l e n Drømme i København. Drømme i København å b n e d e C P H : D O X i n o v e m b e r i å r o g h a r b io g r a f p r e m ie r e d e n 7. j a n u a r

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Fra den røde løber til web 2.0. Filmstjerner og fankultur i den digitale æra. A f Helle Kannik Haastrup

Fra den røde løber til web 2.0. Filmstjerner og fankultur i den digitale æra. A f Helle Kannik Haastrup Trængsel på Oscars røde løber. Fra den røde løber til web 2.0 Filmstjerner og fankultur i den digitale æra A f Helle Kannik Haastrup Som fænomen er filmstjernen - per definition - tværmedial, for ingen

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 15. årgang, nr. 1 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer. Red.: landinsp. Jens ( Dali. Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade 45B. 1260 Kbh. K. Telf.

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler.

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Novem ber 1904, Kl. 11 4. C atalog I OVER : MALERIER OG STUDIER AF DEN AFDØDE NORSKE MARIN

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger Den gode gynækologisk obstetriske afdeling med det gode arbejdsmiljø - hvad kan vi lære? Professionel adfærd mellem kolleger og i det tværfaglige samarbejde - hvordan skaber vi det rette miljø? Kurt Klünder

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør

Læs mere

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling OPGAVEBOG En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling I æsken finder I: Flyers, 30 stk. Plakater, 2 stk. Bordsko, 2 stk. Sprællemand,

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark Fælles Akut Modtagelse På vej mod FAM i Odense Det største paradigmeskift Torsdag d. 30. august 2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre akutsygehuse!

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser Sydtrafik,. udbud Pakke 7A, Fredericia bybusser - dieselbusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 5, 6, 7,

Læs mere