Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade"

Transkript

1 Fire hele Fripladser og en halv ere ledige i Vejle Skoles Realafdeling. Ansøgninger herom ere indkomne for følgende Børn: (Klasserne 1 4 ere den almindelige Borgerskoles Klasserne 5-9 Realafdelingen) Børnene Johannes Jochumsen Søren Johannes Clausen Niels Jørgensen Peter Illum Nicolaj Køhlert Hans Jørgensen Axel Petersen Ludvig Christoffer Hassing Peter Hørup Nielsen Jens Jensen Lorents Schmidt Holger Jacobsen Andreas Christensen Peter Vissing Alder 10 ¾ Aar 8½ Aar 8 5/6 Aar 12 Aar 9 ¼ Aar 8 Aar 9 ¼ Aar 9½ Aar 11 Aar 10 Aar 10½ Aar 11 ½ Aar 10 ¼ Aar 10 5/6 Aar Klasse 4de 2den 2den 9de 5te 5te 5te 2den 7de 6te 4de 6te 5te 4de Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade Gjæstgiver Ole Jørgensen Johanne Petersen, forhenv. Ejerinde af Flidensprøve Bager Hassings Enke Øltapper Jørgen Nielsen Dagkjører Jørgen Jensen Skomager H.J.Schmidt Sønderport Savskærer Joh. Jacobsen Dagkjører Christen Andreassen Dagkjører Emanuel Vissing Anm. Alle ere flittige og vel begavede Børn i en saadan Alder og med en saadan Udvikling,, at de forhaabentlig i sin Tid ville kunne naa Skolens Maal. No 10 har halv Friplads En Broder til No 11 har hel Friplads. Jævnt begavet meget flittig, har halv Friplads Jævnt begavet og flittig ligesaa

2 Børnene Alder Klasse Forældre Anm. 15. Hans Marius Madsen 16. Andreas Lilholm 17. Christian Hansen 18. Ernst Neuhaus 19. Carl Nissen 10 1/3 Aar 11 Aar 10 1/3 Aar 13 Aar 10 ¾ Aar 4de 7de 3die 8de 7de Arbejdsmand Christen Madsen Vintapper Lilholm Snedker J.H.Hansen, Horsensvej Rebslager L. Neuhaus Overportør C. Nissen 20. Laurits Børgesen 21. Christian Fischer 22. Johannes Kuntze 23. Claus Christian Clausen 24. Mads Peter Georg Valdemar Hansen Vejle Byraad 13½ Aar 8 Aar 9½ Aar 10½ Aar 11 ¾ Aar Ansøgningerne medfølger Vejle den 19de Maj 1879 H. Schou 6te 1ste øverste Forberedelsesklasse 3die 4de Drejer Børge Madsen Snedker G. Fischer Smed Kuntzes Enke Vognmand Carl Clausen Sadelmager Hansens Enke godt begavet med ikke flittig jævnt begavet, men ikke rigtig flittig ligesaa ligesaa ligesaa. En Broder til ham har hel Friplads (Foghs) svagt begavet flittig, men endnu umoden ligesaa for lidt udviklet efter sin alder ligesaa

3 Skolecommissionen. Underskrevne tillader sig herved at ansøge den ærede Skolecommission om en Friplads i Realklaserne til min yngste Søn, da Størsteparten af, hvad jeg skulde leve af, er gaaet tabt, og jeg som Følge deraf har ondt ved at udrede Udgifterne ved hans Skolegang. Han er 12 Aar, og hører efter Lærernes Udsagn til de flinkeste Elever i næstøverste Drengeklasse, saa at jeg tør haabe, at han vil være værdig til at erholde en Friplads. Min afdøde Mand omfattede bestandig Byens offentlige Skolevæsen med varm Interesse, og vore Børn har fra deres tidlig-

4 ste Barndom søgte Betalingsskolen, hvilket jeg tillader mig at fremhæve, i det Haab at det maa bidrage til, at denne min Ansøgning maa blive taget i Betragtning. Ærbødigst A.K. Illum

5 Veile den 3die Mai Skoleinspeksjonen. Jeg Undertegnede anmode den ærede Bestyrelse om at have mig i Venlig Erindring med Hensyn til en friplads i Borgerskolen til min Søn Ernst der er 13 ten Aar. Jeg beder dem? at tage noget Hensyn til min trykkende Stilling, da det har været, og er meget Besværlig for mig. Med megen Agtelse L.C.Neuhaus

6 Skolecommisionen i Veile. Jeg tillader mig herved at andrage den ærede Skolecommision, om muligt at erholde Friplads for min Søn Carl i Borgerskolen, hvorfor Jeg ville være meget taknemlig hvis den Gunst maatte blive mig tildeel. Veile den 3 Mai 1879 ærbødigst C. Nissen Overportør

7 Veile Byraad! Underdanigst Ansøgning. Undertegnede Dagkjører Jørgen Jensen tillader mig at ansøge om, at min Søn Jens Jensen, 10 Aar gammel og som fortiden gaar i Borgerskolens 5te Klasse hvor han er forundt en Halv Friplads, maa blive tildelt en af de fortiden ledige Fripladser i Borgerskolen. Paa Grund af at jeg har mange Børn at forsørge og saaledes snart føler trykket af at udrede Skolepengene for dem, og jeg saa gjerne ønskede at lade dem nyde saa god Undervisning som muligt, hvilket jo er det bedste man kan give sine Børn, saa er det jeg fordrister mig til at fremsende nærværende Ansøgning, idet jeg forventer et gunstigt Resultat. Ærbødigst Veile d 1ste Mai 1879 Jørgen Jensen Dagkjører

8 Byraadet for Veile Borgerskole hersteds. Undertegnede tillader herved at henvende sig til den ærede Byraad om det ikke kunde blive mig forundt at erholde en Friplads i Borgerskolen til min Søn Axel Petersen som for tiden er i 5te Forbredelsesklasse. Bevæggrunden til dette min Andragene er at jeg desværre ikke kan vedblive at erlægge den fastsatte Skoleløn da min Formue ikke tillader det. Jeg havde jo indtil for et par aar siden eiet det saakaldte Flidens Prøve, og har til Rest der fra 3000 Kr og af Renterne deraf skal jeg udrede eller svare Underholdning til min gamle Moder min Søn og mig selv samt Husleie m.m. Da det er mig en stor Glæde at erfare det Fremskridt han gjør og med den Lyst og Interæsse han stadig har for Skolen saa vilde det være mig tungt dersom jeg blev nød til hans Udtagelse af Skolen maaske vilde skade ham for hans Fremtid. Haabende dette ærede Byraad ikke vil afslaa denne min Begjering hvorfor jeg vil være dem meget Taknemligt og tegner Med særdeles Agtelse Veile 30 April Johanne Pedersen

9 Ark No 2/1879 Da et af mig i forrige Aar indgivet Andragende om en Friplads i Realklassens Afdeling for min Søn Hans Jørgensen ikke blev bevilliget tillader jeg mig atter ærbødigst at ansøge det ærede Byraad og den ærede Skoleinspection om at en saadan iaar maa blive ham forundt da den megen Sygdom vi i de sidste Aar har være hjemsøgt af, nødsager mig dertil beder jeg det ærede Byraad forunde ham Pladsen. Veile d. 8 Mai Ærbødigst Ole Jørgensen Værtshuusholder

10 Det ærede Byraad i Veile Da jeg hensidder som Enke efter Bager Hassing i trange Kaar med 3 uforsørgede Børn og ikke har andet Erhverv end at sælge Brød for Bagerne da jeg selv ikke formaaer at drive Bageriet, saa tillader jeg mig ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om der ikke kunne blive forundt min Søn Ludvig Christopher Hassing 9 Aar gammel som nu er i Veile Borgerskoles 1ste Klasse, en Friplads i Veile Realskole, som vilde være en stor Hjælp og Glæde for mig, da min Evne ikke tillader mig at betale for ham. Veile den 27de April 1879 ærbødigst Signe Marie Hassing

11 Vejle den 30te April 1879 Undertegnede Smed Køhler ansøger herved det ærede Skoleudvalg om en Friplads i Borger- og Almueskolens Realafdeling for min Søn Nicolaj Køhler som den 11te Jan. fyldte sit 9de Aar. Da jeg med disse tunge tider har meget ondt ved at udrede Skolepengene for ham og jeg saa nødig vilde tage ham ud af en Skole hvor jeg er saa fast overbevist om at han nok kan lære noget haaber jeg at det ærede Udvalg vil bevilge min Ansøgning ærbødigst F. Køhler Det ærede Skoleudvalg for Borger og Almueskolen Vejle

12 Vejle Byraad! Undertegnede tillader sig herved at ansøge Byraadet om en Friplads i Realskolen for min Søn Søren Johannes Klausen. Han er 8½ Aar gl. og har hidtil gaaet i Friskolen fra hvis Lærer nedenstaaende tilføjer deres Anskuelse om hans Skikkethed til at optages i Realklassen. Jeg ønsker meget at Drengen kunde faa den bedst mulige Undervising, men har ikke selv Raad til at bekoste den. ærb. Martin Klausen Vejle den 1 Maj 1879 Arbejdsmand, Gulkrog 532

13 Udvalget for Skolevæsenet i Veile Undertegnede, hvis Søn Peter Høirup Nielsen circa 11 Aar gammel hidtil har besøgt Borgerskolens 6. Klasse, tillader sig ærbødigst at ansøge det ærede Udvalg om, at en af de fortiden ledigværende Fripladser ved fornævnte Skole maa skjænkes til fornævnte min Søn. Jeg har en stor Børneflok og det falder mig svært at udrede de betydelige Skolepenge og det vilde derfor være mig en betydelig Lettelse i økonomisk Henseende

14 saafremt det Ansøgte maatte bevilges mig, idet jeg haaber at Drengens Flid i Skolen maa have gjort ham fortjent hertil. Veile den 28 April Ærbødigst Jørgen Nielsen m.f.p. Øltapper

15 Da jeg af Veile Amts Avis seer at der er nogle Fripladser ledige i Byens offentlige Skolevæsens Realafdeling, tillader jeg mig for min Søn at ansøge om, at han maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af en af de nævnte Pladser. Hans Navn er Niels Jørgensen, han er 9 Aar gammel og for tiden Elev i Veile Friskoles 1ste Klasse. Jeg er aldeles uformuende, tilmed af? Helbred og det vilde derfor være en stor Lettelse for mig, om jeg maatte være saa heldig at opnaae, hvad jeg ansøger om. Ærbødigst for min Mand Andreas Jørgensen der for Tiden arbeider som Gartner paa Kjeldkjær. Mine Jørgensen

16 Undertegnede ansøger herved det Respective Byraad om en Friplads i Realskolen for min Søn, Christian Hansen, der for Tiden er i Borgerskolens 3 Classe. Han har fyldt sit 10 Aar og haaber jeg, at han ved sin Flid og Opførsel har vundet sine Læreres fredshed, og det skulde glæde mig om han maatte opnaa en Saadan Plads, da jeg har mange Børn og derfor ikke Raad til ad privat Vej at offre Synderligt paa deres Uddannelser. Vjle d 30 April 1879 Ærbødigst Jørgen Henrik Hansen Horsensvejen Det Resp. Byraad Vejle

17 For min Søn, Peter Vissing, som gaar i Friskolens 3die Klasse, tillader undertegnede sig at ansøge om en af de for Tiden ledigværende Fripladser ved Skolevæsenet i Vejle. Han er født den 7de Juli 1868 og bliver altsaa 11 Aar. Jeg haaber hans Flid og Forhold i Skolen har været saadant, at hans Lærere tør anbefale ham værdig til at erholde en Friplads. Ærbødigst Vejle d 2den Maj 1879 Emanuel Vissing det ærede Byraad for Vejle Kjøbstad

18 Underdanigst Ansøgning! Byraadet i Veile! Da der ifølge Bekjendtgjørelse i Veile Amtsavis ere nogle Fripladser ledige saa fordrister jeg mig desaarsag til for min Søn Laurits Børgesen som er næsten 13½ Aar gammel og som har gaaet i Veile Borgerskole omtrent 6 Aar, at ansøge om at nævnte min Søn maatte forundes en Friplads, da jeg som en ældre Mand og kun har en ringe Fortjeneste, har ondt ved at udrede Skolepengene for ham, og jeg saa nødig ville tage ham, der nu kun har 1 Aar tilbage til sin Comfirmation, ud af Skolen paa Grund af foranførte. Jeg haaber desaarsag at der gundstigst maa blive taget Hensyn til nærværende min Ansøgning. Veile d 25de April Underdanigst Børge Madsen Skovgade 599

19 Veile Byraad. Underskrevne Smed D.H. Jocumsen arbeidende hos Dherrer P. Jensen og Co her i Byen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om at min Søn Johannes, knap 11 ar gammel, som hidtil har nydt Skolegang i Friskolen, maatte blive tildelt en af de for Tiden værende ledige Fripladser i Byens offentlige Skolevæsens Realafdeling. Uagtet jeg ikke selv tør udtale mig nærmere om hans Evner og mulige Qvalificationer, nærer jeg dog det Haab, at Dherrer Lærere som nøiere kjender ham, ville støtte nærværende Ansøgning med en Anbefaling. Angaaende mine egne Omstændigheder tør jeg nok ansee det som det ærede Byraad bekjendt, at jeg ikke selv seer mig istand til at afholde Udgifterne ved denne Afdeling, ligesom jeg ogsaa haaber det vil finde mig værdig til denne Begunstigelse. Jeg tillader mig at anbefale denne Ansøgning til det ærede Byraads Velvillie. Veile d 26 April 1879 Ærbødigst D.H. Jocumsen

20 Udvalget for Skolevæsenet i Veile. For min Søn Andreas Christensen 10 Aar gammel, der hidtil har besøgt Borgerskolen og nu er i 4 Classe, tillader Undertegnede sig at ansøge det ærede Udvalg om en af de fortiden ledigværende Fripladser. Da jeg netop har en yngre Søn, som ogsaa snart skal søge Skolen, og da jeg af pekuniere Hensyn ikke magter at holde dem begge i Borgerskolen, har det været og er min Agt at tage Andreas af Borgerskolen og sætte ham i Friskolen

21 tilligemed den yngre Broder, hvorimod jeg, saafremt Andreas kunde opnaae en Friplads i Borgerskolen hvortil jeg haaber han ved sin Flid formentlig har gjort sig fortjent. da kunde see mig istand til at lade Broderen besøge samme Skole. Da jeg selvfølgelig gjerne vilde forunde mine Børn saa megen Lærdom som muligt, skulde det være mig meget kjært om det ærede Udvalg maatte finde Anledning til at bevilge min Søn Andreas den ansøgte Friplads. Ærbødigst Christen Andreasen Dagkjører Valdemars Gade

22 Undertegnede tillader sig herved at fremkomme for at andrage den ærede Skolecommission om at erholde en Friplads for min Søn Holger i Veile Borgerskole Som det vil være den ærede Skolecommission bekjendt har min Søn alt en ½ Friplads men grundet paa de mindre gode Tidsforhold i pecunier Henseende er det at jeg ved dette mit Andragende drister mig til at forvente at erholde en Friplads til Samme. Veile den 1ste Mai 1879 Skolecommissionen i Veile Ærbødigst Joh. Jacobsen Saugskjærer

23 Veile Byraad! Underdanigst Ansøgning. Undertegnede J.H.Lilholm tillader mig herved ærbødigst at ansøge om, at min Søn Andreas Francisques Lilholm der nu er 11 Aar gammel og har søgt Veile Borgerskole i 6 Aar nemlig fra 1ste Mai 1873 og gaar han fortiden i Skolens 6te Klasse, maa vorde forundt en af de Fripladser som ifølge Bekjendtgjørelse i Veile Amts Avis ere ledige i fornævnte Borgerskole. Da min Stilling ikke er saaledes at jeg uden Besvær kan udrede Skolepengene og jeg saavelsom min Søn saa nødig vil give Afkald paa den Underviisning der bibringes Eleverne i Veile Borgerskole, saa er det jeg, for at jeg ikke af Mangel paa Evne skal nødsages til at tage ham ud af Skolen, fordrister mig til at fremsende nærværende Ansøgning, haabende at der gunstigst maa blive taget Hensyn til foranførte Grunde. Deres ærbødige Veile de 29de April 1879 J.H. Lilholm

24 Det høie Byraad! Undertegnede Arbeidsmand tillader sig herved aller ærbødigst at ansøge det meget ærede Raad om én af de averterede Fripladser i Veile Skolevæsens Realafdeling for min Søn Hans Marius Madsen. Drengen er 10 Aar gammel, gaaer for Tiden i Borgerskolens 4de Classe. Veile d. 28/4 79. Med særdeles Agtelse ærbødigst Christen Madsen Arbeidsmand

25 Det høje Byraad i Vejle! Undertegnede ansøger herved ærbødigst om at der maatte forundes min Søn Lorents en Friplads i Real Afdelingen af Vejle Bys offentlige Skolevæsen. Han er i en Alder af 10½ Aar og i Besiddelse af gode Evner, ligesom jeg ogsaa troer, at han i sin Skoletid har udvist Flid og god Opførsel, saa i det mindste den Omstændighed synes at vidne om, at han allerede nu befinder sig i Borgerskolens fjerde Klasse. Mine smaa Kaar tillader mig ikke at betale for ham, og jeg vilde derfor anse det for en stor Velgjerning, om det høie Byraad vilde bevilge nærværende ærbødige Ansøgning. Jeg skal saavidt jeg formaaer, ved stadig alvorlig at vaage over hans Flid og Opførsel, bidrage mit til, at han ikke skal gjøre Skolen Skam eller vise sig uværdig til den lid, man i saa Fald har vist ham. Vejle d 3/5 79 ærbødigst Schmidt Skomager

26 Veile den 2den Mai 1879 det ærede Byraad. Undertegnede som haver en Søn som gaar i den almene Borgerskoles 1ste Drengeklasse, ved Navn Christian Frederik Marius Fischer 8 Aar, beder det ærede Byraad om muligt at faa ham optaget i en af Realafdelingens Fripladser, da jeg hans Fader ikke seer mig istand til ved egen Hjælp at udrede de fornødne Midler som udfordres til Skolepenge og Bøger; og jeg haaber da Hr. Indspektøren selv har haft ham under Ledelse i det sidste Aar, vil kunde give ham den bedste Anbefaling. I Haab om at det ærede Byraad vil opfylde mit Ønske undertegner jeg mig med megen Underdanighed G. Fischer Snedker

27 Som enke og siddende i smaa Omstændigheder har jeg nu i 2½ Aar holdt min Søn Johannes, der er 9½ Aar gammel, i Borgerskolen, hvor han gaar i 2den Klasse. Da jeg nu seer at der er averteret flere Fripladser, tillader jeg mig at ansøge det ærede Byraad om at en saadan maa komme ham tilgode, da det i Sandhed er mig en Umulighed fremdeles at holde ham i Borgerskolen. Vejle d 29 April 1879 ærbødigst J. Küntz`s Enke Vejle Byraad

28 Da jeg har 2 Sønner der gaaer i Borgerskolen som jeg gjerne ønskede optagne i Realklassen, men jeg desværre paa Grund af de mange Udgifter jeg har som jo vist er det ærede By. raad bekjendt ikke har Evne at betale for dem begge, tillader jeg mig erbødigst at anmode det ærede Byraad om at der maa blive tilstaaet den ældste af dem Claus Christensen Clausen der er 10½ Aar en Friplads. Veile d. 8 Mai 1879 Ærbødigst Carl Clausen Vognmand Det ærede Byraad Veile

29 Bilag 3 Veile, den 3die Febr Regning for Veile Friskoles Bibliothek fra H.C.Petersen 1877 Bogbinderi & Papirhandel. Debet Januar 19de Indb: Skandinavisk Folkemagasin 1876 i 2 Bind:Bibliotheksbind a 65 Øre 1 Kr 30 Øre Simon Sellners Formue og Smaastykker Folkelæsning 2de 1 05 Kr 2 35 Øre Niels Juel i 4 B 1 40 Kr Øre a 35 Øre. betalt H.C. Petersen

30 Bilag 4 Fol 79 Vejle, den 25/ Kvartals-Regning over Blade, Subskriptions- og Contant-Sager for Hr. Lærer H. Jørgensen fra B. Møllers Boghandel An Efter indg Regn. d 20/7 Skandinavisk Folkemagasin Betalt d. 2/12 76 B. Møllers Boghdl.

31 Bilag 2 Veile, den 14de Septbr Regning for Vejle Friskoles Bibliothek Debet fra H.C.Petersen Bogbinderi & Papirhandel Mart 10de Indb: Skandinavisk Folkemagasin 1875 i Bibliotheksbind i 2 Bind a 65 Øre 1 Kr 30 Øre En Saarlæges Fortællinger 2 Bind Smaastykker I Bind og Danmark i Aaret 1848 a 35 Øre de Smaastykker 2 Do (Folkelæring) a 35 Øre 0 70 Maj 23de Tordenskjold i 4 Dele ligeldes a 3o Øre 1 20 Øre. Kr 5 30 Øre betalt H.C.Petersen

32 Bilag 1 Veile, d. 3/ Herr Lærer H. Jørgensen jr Veile Friskoles Bibliothek. til Leie Theodor Jørgensens Musikalsk Bibliothek Bog Papir Galanteri- og Tapet Handel. Leiebibliothek Nørregade No 3o. An 1 Folkelæsning Tordenskjold Folkelæsning Niels Juul Debet Kr 22 oo 1 Husven Kr 1 Ugeblad f Børn 2de Kr 5 oo. Kr 27 oo Betalt f Theodor Jørgensen Boesen oo oo oo oo

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen Ark No 75/1886 Efter nøje at have gjennemgaaet de om den ved Borgerskolens Forberedelsesklasse vacante Lærerindeplads i Vejle indgivne Ansøgninger, er man eenstemigt bleven enig om, at indstille til det

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No 56/1879. Til Byraadet!

Ark No 56/1879. Til Byraadet! Ark No 56/1879 Til Byraadet! Underskrevne Lærere. som alle i en længere Aarrække have arbejdet ved det offentlige Skolevæsen, tillade sig herved i al Ærbødighed at henvende sig til det ærede Byraad i en

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra Ark No 35/1876 Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra 1. Skolel.?? i Kongsted 2. Privatskolel. Dahlbom, Lundby 3. Kjøbstl. Ebbesen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Ark No 77/1885 F166/85

Ark No 77/1885 F166/85 Ark No 77/1885 I Anledning af en hertil indkommen Skrivelse fra Vejle Byraad af 31 f.m., hvori Raadet ansøger om, at Charlotte Esbøll af Vejle fra 1 Novbr. d.a. ansættes af Skoledirektionen som Lærerinde

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December 1884. Jour. Nr. 12863 Bilag Under Henvisning til 6 af den med det ærede Byraad afsluttede Overenskomst af 20de/31te Marts 1883, angaaende Overdragelse

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere