Nordeas Ordreudførelsespolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordeas Ordreudførelsespolitik"

Transkript

1 Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer ( Ordreudførelsespolitikken ), senest opdateret i januar Nærværende dokument indeholder Ordreudførelsespolitikken med en beskrivelse af, hvordan der sikres bedst mulig ordreudførelse i overensstemmelse med Direktiv 2004/39/EF om Markeder i Finansielle Instrumenter ( MiFID ), for Nordea Bank AB (publ), herunder uden begrænsning (i) Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch, (ii) Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og (iii) Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (tilsammen Nordea ). 1 Omfang af denne Ordreudførelsespolitik Denne Ordreudførelsespolitik beskriver de retningslinjer, som Nordea har vedtaget for at sikre, at ordrer udføres bedst muligt for kunden, og beskriver de skridt, der skal tages for at implementere disse retningslinjer. Formålet er at opnå det bedst mulige resultat for kunden i forbindelse med udførelse og videregivelse af kundeordrer vedrørende finansielle instrumenter (defineret som Best Execution ). Ordreudførelsespolitikken gælder for kunder, som Nordea har klassificeret som enten (i) detailkunder (ikke-professionelle kunder) eller (ii) professionelle kunder som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 2.3 (Klassificering af kunder). Der skelnes i visse tilfælde i denne Ordreudførelsespolitik mellem detailkunder og professionelle kunder, fx i 1

2 forbindelse med håndtering af ordrer. Ordreudførelsespolitikken gælder ikke for transaktioner med modparter klassificeret som godkendte modparter. I disse transaktioner handler Nordea i overensstemmelse med sine etiske retningslinjer og almindelig markedspraksis. Ordreudførelsespolitikken dækker en lang række finansielle instrumenter, som hver især er defineret i MiFID, og som udbydes af Nordea, herunder aktier, obligationer, afledte finansielle instrumenter (optioner, futureskontrakter og warrants), investeringsforeningsbeviser samt strukturerede produkter. 1.1 Omfattede transaktioner Ordreudførelsespolitikken gælder for transaktioner, hvor Nordea udfører ordrer på vegne af sine kunder. Det er typisk for transaktioner med aktier, investeringsforeningsbeviser, afledte finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet (MTF) eller et andet organiseret handelssted. I visse tilfælde gælder denne Ordreudførelsespolitik ikke eller kun delvist (se afsnit nedenfor) Specifikke instrukser Såfremt Nordea modtager specifikke instrukser fra en kunde om, hvordan en ordre vedrørende et finansielt instrument skal udføres, følger Nordea disse specifikke instrukser. I de tilfælde skal kunden være opmærksom på, at kundens specifikke instrukser kan medføre, at Nordea ikke er i stand til at følge retningslinjerne i denne Ordreudførelsespolitik for at opnå det bedst mulige resultat for kunden. En specifik instruks kan fx være, hvis kunden anmoder Nordea om at udføre en ordre på et bestemt handelssted, eller hvis kunden bruger et elektronisk handelssystem med direkte markedsadgang og herigennem selv sender ordrer til et eller flere bestemte handelssteder. Når Nordea modtager specifikke instrukser fra en kunde, følger Nordea som nævnt ovenfor disse specifikke instrukser. Ordreudførelsespolitikken gælder dog fortsat for den del af ordreudførelsen, der ikke er ændret af de specifikke instrukser. Det kan endvidere være, at handelsreglerne på det pågældende marked for det pågældende finansielle instrument kan være til hinder for udførelsen af visse specifikke instrukser fra Nordeas kunder og kan betyde, at Nordea ikke kan følge sådanne specifikke instrukser Kundens egen anmodning om priser og afgivelse af ordrer som ordregiver 2

3 til Nordea Principperne om Best Execution gælder ikke for transaktioner, hvor Nordea for egen regning og risiko optræder som kundens modpart efter kundens anmodning om at få stillet priser, eller hvor en ordre afgives til Nordea, som derefter optræder som kundens modpart på vilkår aftalt med kunden (fx når en bestemt pris nås i markedet). Det vil typisk dreje sig om transaktioner med bl.a. obligationer, gældsbeviser, andre renteprodukter, valutaprodukter og afledte finansielle instrumenter, der handles OTC (over the counter). Ved at acceptere ordren indikerer Nordea sig villig til at forsøge at indgå handlen til den pris, kunden ønsker; idet Nordea dog ikke garanterer, at handlen kan udføres til den aftalte pris, hvilket bl.a. afhænger af markedsforholdene. Nordea beslutter, om ordren kan udføres i sin helhed, delvist eller slet ikke baseret på markedspriser, den observerede likviditet i markedet og tilgængeligheden for Nordea. Har Nordea aftalt at udføre en ordre med en kunde, kan prisen indeholde en marginal, der afspejler Nordeas omkostninger og vederlag for den pågældende serviceydelse. Er Nordea market maker og involveret i transaktioner med mange kunder, kan Nordea udføre handlen inden eller samtidig med kunders ordrer for at understøtte udførelsen af ordrer for andre kunder, styre risici eller sikre likviditet af andre årsager. I de tilfælde forsøger Nordea at tilgodese alle kundernes anmodninger og har tilstrækkelige risikostyringsprocedurer og kontroller på plads til at sikre den bedste pris for kunden. Nordea kan efter eget skøn beslutte, hvordan disse transaktioner skal udføres i henhold til de vilkår, der er aftalt med kunden, herunder udførelse, sammenlægning, prioritering og prisfastsættelse, dog altid i henhold til Nordeas interne politikker, høje etiske standarder samt gældende love og regler Systematisk internalisering Nordea kan være registreret som en Systematisk Internaliserer (SI), der systematisk stiller priser på finansielle instrumenter til sine kunder. Prisfastsættelsen af transaktionerne baseres på markedsværdien, værdien af de underliggende aktiver og/eller andre relevante markedsfaktorer. Prisfastsættelsen tager ligeledes højde for omkostninger og risici ved Nordeas forretningsmodel i forhold til det pågældende finansielle instrument, modpartrisici, operationelle risici og Nordeas egenkapitalanvendelse til at understøtte handler med sine kunder. Denne Ordreudførelsespolitik gælder ikke for disse transaktioner, men Nordea handler i overensstemmelse med sine egne etiske retningslinjer og almindelig markedspraksis samt kravet om fair behandling af kunderne. 3

4 2 Best Execution Hvor principperne om Best Execution gælder, tager Nordea alle rimelige skridt for at opnå det bedst mulige resultat for kunden i henhold til denne Ordreudførelsespolitik samt gældende regler og bestemmelser. Nordea har implementeret de processer og procedurer, som med rimelighed kan forventes at sikre Best Execution. Ligeledes har Nordea taget de forholdsregler som med rimelighed kan forventes, for at sikre at disse processer og procedurer overholdes. Nordea garanterer ikke, at Nordea altid vil være i stand til at sikre Best Execution og opnå det bedst mulige resultat for kunden i samtlige transaktioner. I Nordeas processer for, hvordan Best Execution opnås, indgår følgende faktorer: valg af passende handelssteder for udførelse af ordrer, valg af passende værdipapirhandlere, kundens klassificering, dvs. som enten detailkunde eller professionel kunde og en vurdering af, hvordan retningslinjerne for udførelse og videregivelse af ordrer bedst bringes i anvendelse for at sikre Best Execution, samt eventuelle specifikke instrukser i forhold til ordren, som nærmere beskrevet i afsnit nedenfor. 2.1 Valg af passende handelssteder for udførelse af ordrer Ved valg af handelssted for udførelsen af ordrer vil Nordea tage rimelige skridt for at sikre, at det valgte handelssted konsekvent giver mulighed for Best Execution. I Nordeas vurdering og valg af passende handelssteder indgår primært faktorer som likviditeten på de pågældende handelssteder (dvs. bredde, dybde, markedsandel mv.) og sandsynligheden for ordrens rettidige udførelse og afvikling samt andre faktorer, som Nordea finder relevante for valget af handelssteder. En ajourført oversigt over de handelssteder, som Nordea bruger til udførelse af ordrer, kan ses på Værdipapirhandlere Er Nordea ikke medlem af et relevant handelssted for ordren, videregiver Nordea ordren til en værdipapirhandler. Værdipapirhandleren udfører ordren på handelsstedet eller videregiver ordren til tredjemand. Værdipapirhandleren er typisk en finansiel institution, et investeringsselskab eller en anden finansiel formidler. 4

5 De værdipapirhandlere, som Nordea videregiver ordrer til, er omhyggeligt udvalgt. Udvælgelsen sker på grundlag af en regelmæssig vurdering af værdipapirhandlerens evne til at tilbyde vilkår, der sikrer Best Execution og gør det muligt for Nordea at opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og regler samt denne Ordreudførelsespolitik. Når en værdipapirhandler udvælges, tager Nordea ud over ovennævnte faktorer også hensyn til andre faktorer, som Nordea til enhver tid finder væsentlige. Sådanne faktorer kunne fx være Nordeas overordnede vurdering af og tillid til værdipapirhandleren, men også hvilke handelssteder den pågældende værdipapirhandler har adgang til. Nordea kan efter eget skøn afgive specifikke instrukser til en værdipapirhandler, fx om at ordren skal udføres på et bestemt handelssted for at sikre Best Execution. 2.3 Klassificering af kunder Kunder omfattet af denne Ordreudførelsespolitik er af Nordea klassificeret som enten (i) detailkunder eller (ii) professionelle kunder. For at sikre at Nordea opnår det bedst mulige resultat ved udførelsen af en ordre for en detailkunde, der ikke har afgivet specifikke instrukser, tager Nordea hensyn til alle faktorer, der kan bidrage til Best Execution for kunden i forhold til de samlede omkostninger, som kunden skal betale. De samlede omkostninger udgør prisen på det finansielle instrument og alle omkostninger forbundet med udførelse af ordren, herunder alle omkostninger for kunden, der er direkte knyttet til udførelsen af ordren, som fx gebyrer opkrævet af handelsstedet eller i forbindelse med clearing og afvikling samt andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren. Hvor provision betalt af kunden indeholder disse gebyrer, udgør de samlede omkostninger den pris, ordren udføres til. Instrukser fra professionelle kunder vedrørende udførelsen af ordrer er typisk mere komplekse. Derfor sker der en yderligere vurdering i bestræbelserne på at opnå det bedst mulige resultat for kunden (se afsnit 2.4 Vurdering). Eksempelvis kan en stor ordre, der kan påvirke prisen på det finansielle instrument, blive udført over flere omgange i stedet for på en gang. 2.4 Vurdering I Nordeas afgørelse af, hvordan en ordre skal udføres, indgår bl.a. følgende faktorer (ud over kundens klassificering): 5

6 kundens specifikke instrukser, ordrens størrelse og type, den pris, som ordren kan forventes at blive udført til, hastighed og sandsynlighed for både udførelse og afvikling af ordren og andre faktorer som efter Nordeas vurdering er relevante for udførelsen af en bestemt ordre. Nordea forbeholder sig ret til selv at beslutte prioriteringen af disse faktorer, såfremt situationen eller forholdene efter Nordeas vurdering kræver en sådan ændring af prioriteringen. Hastighed, sandsynlighed for udførelse og afvikling, ordrens størrelse og type, markedspåvirkningen og øvrige implicitte transaktionsomkostninger kan alene veje tungere i prioriteringen i forhold til pris- og omkostningshensynet, når de er afgørende faktorer for det bedst mulige resultat i forhold til de samlede omkostninger (pris), der skal opnås for en detailkunde ved udførelsen af ordren. 3 Håndtering, modtagelse og videregivelse af ordrer Når Nordea accepterer en ordre fra en kunde, kan Nordea efter eget skøn beslutte enten at udføre ordren selv eller at videregive ordren til en anden værdipapirhandler/finansiel institution med henblik på udførelse af ordren. Når Nordea videregiver ordrer til udførelse, benytter Nordea værdipapirhandlere, der har de nødvendige systemer til at opfylde kravet om Best Execution. Efter modtagelse af en ordre, som er omfattet af denne Ordreudførelsespolitik, videresender Nordea under normale omstændigheder ordren direkte til udførelse på det/de sted(er), som er valgt i henhold til denne Ordreudførelsespolitik. Beslutningen om, hvordan ordrer videresendes til potentielt flere handelssteder, afhænger af flere faktorer, herunder ordretypen, eventuelle specifikke instrukser, handelsstedets egnethed for ordren eller tilgængeligheden af den pågældende ordretype. Nordea kan videresende en ordre til et enkelt handelssted eller en enkelt værdipapirhandler, benytte et system til automatisk videresendelse eller et algoritmisk system til ordreudførelse alt afhængig af ordrens karakter. Ved brug af et system til automatisk videresendelse og/eller et algoritmisk system til ordreudførelse afhænger videresendelsen til de forskellige handelssteder af dynamiske faktorer som fx typen af finansielt instrument, instrukser i forbindelse med ordren og markedsforhold. Ordrer kan ændres dynamisk inden udførelse. Eksempelvis kan 6

7 mængden allokeret til de forskellige handelssteder blive ændret, hvis det skønnes fordelagtigt i forhold til at opnå Best Execution. 4 Investeringsforeninger Når Nordea modtager ordrer på tegning eller indløsning af investeringsforeningsbeviser mv. fra sine kunder, udfører Nordea selv ordren eller videreformidler den ved at afgive ordren hos investeringsforeningens administrationsselskab eller lignende. Alternativt kan Nordea placere ordren hos en værdipapirhandler eller anden formidler til udførelse i overensstemmelse med investeringsforeningens vedtægter mv. Med hensyn til investeringsforeningsbeviser optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, se afsnit 2 (Best Execution) ovenfor. 5 Ordresammenlægning og -fordeling Nordea kan lægge en kundeordre sammen med en anden kundeordre eller en transaktion for Nordeas egen regning, forudsat at sammenlægningen af disse ordrer og transaktioner med stor sandsynlighed ikke er til ulempe for en kunde, hvis ordre indgår i sammenlægningen. Sammenlægning kan dog være uhensigtsmæssig i relation til en bestemt ordre. Sammenlagte ordrer, som er blevet udført, vil blive fordelt til gennemsnitsprisen. Hvor en sammenlagt ordre kun er delvist udført, vil fordelingen ske forholdsmæssigt i forhold til ordrens relative størrelse. Hvor en kundeordre er blevet lagt sammen med en transaktion for Nordeas egen regning, og den sammenlagte ordre kun er delvist udført, vil kunden normalt blive prioriteret i fordelingen. 6 Evaluering For altid at sikre den bedst mulige udførelse og videregivelse af kundernes ordrer vil Nordea jævnligt foretage en dokumenteret gennemgang af såvel sin strategi og Ordreudførelsespolitik, handelssteder der benyttes til udførelse af ordrer, og de værdipapirhandlere til hvem Nordea videregiver ordrer til udførelse. Gennemgangen foretages mindst en gang om året samt ved væsentlige ændringer, der påvirker Nordeas mulighed for at opnå det bedst mulige resultat i forbindelse med udførelsen og videregivelsen af ordrer. Derudover vil Nordea jævnligt foretage en dokumenteret evaluering af egnetheden og 7

8 effektiviteten af sine systemer til og procedurer for ordreudførelsen. Kvaliteten af værdipapirhandlernes service i forbindelse med udførelse af ordrer vil tillige evalueres jævnligt, og enhver mangel vil om nødvendigt blive rettet straks. 6.1 Ændringer til Ordreudførelsespolitikken Kunder skal til enhver tid have nem adgang til denne Ordreudførelsespolitik inklusive bilag. Ændringer til Ordreudførelsespolitikken offentliggøres derfor på Nordeas hjemmeside, com/mifid. Ændringerne vil have virkning fra den dag, de offentliggøres på hjemmesiden. 7 Forbehold og forhold uden for Nordeas rimelige kontrol I tilfælde af systemmæssige forstyrrelser, uregelmæssigheder, sammenbrud eller helt særlige markedsforhold uden for Nordeas rimelige kontrol kan Nordea udføre ordrer på andre handelssteder end dem, der er anført i oversigten offentliggjort på Under disse helt særlige omstændigheder kan Nordea også vælge at udføre eller videregive ordrer baseret på andre hensyn end dem, der er nævnt i denne Ordreudførelsespolitik. I de tilfælde vil Nordea udføre kundeordren på en alternativ måde, der tilgodeser kundens interesser og giver de bedste vilkår for kunden under de givne omstændigheder. 8 Samtykke For at Nordea kan udføre ordrer for en kunde, skal kunden acceptere denne Ordreudførelsespolitik. En kunde, der ikke tidligere har accepteret Ordreudførelsespolitikken, giver sit samtykke til Ordreudførelsespolitikken ved at afgive en ordre til Nordea med henblik på udførelse af ordren. For yderligere information kontakt venligst din kundeansvarlige i Nordea. 8

Politik for ordreudførelse

Politik for ordreudførelse Politik for ordreudførelse 11.12.2017 Indledning Denne ordreudførelsespolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres bedst mulig ordreudførelse i overensstemmelse med Direktiv 2014/65/EU om Markeder

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

M ø n s B a n k s p o l i t i k f o r o r d r e u d f ø r e l s e

M ø n s B a n k s p o l i t i k f o r o r d r e u d f ø r e l s e M ø n s B a n k s p o l i t i k f o r o r d r e u d f ø r e l s e Formål ken er udarbejdet i henhold til Direktiv 2014/65/EU om Markeder for Finansielle Instrumenter ( Mifid ). ken har til formål for hver

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik Ordreudførelsespolitik Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt om best execution... 3 3. Betydningen af en specifik instruks... 4 4. Sammenlægning og fordeling af ordrer (aggregering

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik Ordreudførelsespolitik 1. Omfang Denne ordreudførelsespolitik ( Politikken ) beskriver rammerne for Maj Bank A/S ( Maj Bank ) formidling af ordrer for kunder. Den er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Sparinvest S.A. Politik for best execution og ordreudførelse

Sparinvest S.A. Politik for best execution og ordreudførelse Sparinvest S.A. Politik for best execution og ordreudførelse Sidst opdateret den 4. april 2018 Indhold 1. Formål... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Best Execution... 3 3.1 Kriterier til at opnå best execution...

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik 1. januar 2018 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik 1. januar 2019 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank Abp og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6 LLP 1 of 8 Indhold 1. Indledning... 2 2. Retsgrundlag... 2 3. Definitioner... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Best Execution... 3 6. Ordretyper... 5 7. Forpligtelser over for kunden... 6 8. Kontrol... 7

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Politikken er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

Jyske Banks ordreudførelsespolitik - gældende fra 3. januar 2018

Jyske Banks ordreudførelsespolitik - gældende fra 3. januar 2018 Jyske Banks ordreudførelsespolitik - gældende fra 3. januar 2018 Side 1 1. Indledning Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i Jyske Bank håndterer kundeordrer på alle finansielle instrumenter

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6

POLITIK FORFATTER SIDE Politik om ordreudførelse. LLP 1 of 8 Politik nr. 6 LLP 1 of 8 Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Definitioner... 2 4. Anvendelsesområde... 2 5. Retsgrundlag... 3 6. Henvisninger... 3 7. Procesbeskrivelse sikring af Best Execution... 3 8. Ordretyper...

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer Gældende pr. 3. januar 2018

Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer Gældende pr. 3. januar 2018 Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer Gældende pr. 3. januar 2018 Denne Ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af

Læs mere

POLITIK FOR UDFØRELSE AF ORDRER OG HANDLER FOR KUNDER SAMT ALLOKERING AF HANDLER I C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

POLITIK FOR UDFØRELSE AF ORDRER OG HANDLER FOR KUNDER SAMT ALLOKERING AF HANDLER I C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S POLITIK FOR UDFØRELSE AF ORDRER OG HANDLER FOR KUNDER SAMT ALLOKERING AF HANDLER I C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S December 2017 1 Indledning C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer Plus500UK Limited Politik for udførelse af ordrer Politik for udførelse af ordrer Indledning Vi har en overordnet pligt til at udføre vores virksomhed med Dem på ærlig, redelig og professionel vis samt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy)

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) for Formuepleje A/S December 2016 Side 1 af 5 1. Indledning & formål Denne ordreudførelsespolitik for Formuepleje A/S ( Selskabet ) beskriver de procedurer,

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med):

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med): POLITIK VEDRØRENDE INTERESSEKONFLIKTER 1.1 Politikkens sigte Politikken skal være med til at sikre, at Selskabet identificerer hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER. Indholdsfortegnelse

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER. Indholdsfortegnelse POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Definition af interessekonflikter... 2 3. Identifikation af interessekonflikter... 2 4. Forebyggelse og håndtering

Læs mere

Forretningspolitik systematisk internalisator 1. Formål

Forretningspolitik systematisk internalisator 1. Formål Forretningspolitik systematisk internalisator 1. Formål En systematisk internalisator (SI) et investeringsselskabet, som på et organiseret, hyppigt, systematisk og væsentligt grundlag handler for egen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 10 1 INTRODUKTION 1.1 Politikken er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2016 C(2016) 3337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 5. februar 2004 PE 333.090/22-90 ÆNDRINGSFORSLAG 22-90 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 333.090) Theresa Villiers Rådets

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra den 1. oktober 2018

B E T I N G E L S E R F O R H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra den 1. oktober 2018 B E T I N G E L S E R F O R H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra den 1. oktober 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

Bid/Offer Spread Limiteret ordre Negativ afvigelse Ordre Positiv afvigelse Produkt Afvigelse Stop tab-ordre Handel Handelsaftale

Bid/Offer Spread Limiteret ordre Negativ afvigelse Ordre Positiv afvigelse Produkt Afvigelse Stop tab-ordre Handel Handelsaftale 1.1 Indledning Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 747 af 07/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER

CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER BILAG 3 26. oktober 2017 Engros & Transmission CLEARING OG AFVIKLING I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES DAY-AHEAD- OG IN- TRADAY-KOBLING AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN FOR DE DANSKE BUDZONEGRÆNSER SEKRETARIATET

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 10065/16 COR 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 1580 af 17/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0028 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i GrønlandsBANKEN er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere