Referat fra Projektledermøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Projektledermøde"

Transkript

1 Dato: Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune Inger Stenstrøm, Langeland Kommune Jane Hampton, Aarhus Kommune Karen von Påhlman, Region Nordjylland Lea Nørgaard Bek, Region Midtjylland Lisbeth Jørgensen, Odense Universitetshospital Nina Charlotte Schack, Syddansk Sundhedsinnovation Mette Birk, CIMT Mette Bøg, CIMT Dorthe Skou Lassen, MedCom Stephanie Ahrenkiel, Medcom Merete Hartun Jensen, MedCom Fraværende: Britt Sundekilde Møller, Københavns Kommune Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn Kommune Ingrid Lysholdt, Aarhus Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune Søren Truelsen, Region Sjælland Referat: Velkomst, godkendelse af referat fra sidst samt orientering om projektstatus CIMT deltager ved dette projektledermøde, derfor indledes med en kort præsentationsrunde. Der er ingen kommentarer til referatet fra sidste projektledermøde, referatet godkendes. Med kun fem måneder tilbage, er projektet for alvor kommet i den afsluttende fase. Sidste møde med udviklings-og klinikergruppen har været afholdt d.3. marts, stort tak til gruppen for deres anbefalinger og guides som har fungeret som fundament i projektet. Der er fra ministeriet, danske regioner og KL stor fokus på om udbredelsesmålet nås. Lisbeth påpeger, at Region Syddanmark har svært ved, at få inkluderet flere sår, da der lige nu ikke inkluderes diabetiske fodsår, på grund af de skærpede inklusionskriterier. Endvidere oplyser lægerne på afdelingerne i region Syddanmark, at der næsten ikke ses venøse bensår tværsektorielt, da behandlingen

2 alene foretages i kommunerne. Så den ønskede effekt i projektet, er allerede indfriet for nogle af kommunerne. Karen påpeger, at det er svært at sammenligne de statistikker der trækkes i RN med de månedlige statistikker fra Pleje.net, da diagnoserne i de to systemer ikke er direkte sammenlignelige. Lea oplyser at man i Region Midtjylland aktuelt spørger sygehusene og 9 kommuner, om hvor mange venøse sår de har. Dette i et forsøg på at validere data af forventede antal sår. Annette oplyser at Region Hovedstaden har lavet en undersøgelse af hvor mange diabetiske fodsår der følges på Steno diabetes center. I 2014 havde de 827 diabetiske fodsår. Her er der tale om sår som ikke vil blive en del af projektet, da man på Steno ikke anvender pleje.net. Steno modtager patienter fra hele landet dog primært region Hovedstaden. Alle disse punkter er vigtige at notere sig, da de kan medvirke til at belyse hvor mange sår der er og i hvilket regi de behandles. Som nævnt så er der centralt hos SUM interesse i at finde ud af, om vi når måltallene. MedCom har udarbejdet diagrammer over den forventede tilvækst i resten af projektet. Diagrammerne tager udgangspunkt i tilvæksten af sår fra november til december 2014 og i perioden januar til februar Diagrammerne viser, om det kan forventes at en region når måltallet inden projektafslutning i august for diabetiske fodsår med den nuværende aktivitet. Ingen af regionerne når ifølge denne visning måltallet for venøse bensår. Projektstatusrunde ved projektledere Region Nordjylland: Som konsekvens af resultaterne i det Syddanske forskningsprojekt, er det valgt at anvende pleje.net som et kommunikationsværktøj når der er tale om diabetiske fodsår. Patienterne oprettes i pleje.net i kommunerne, inden de ses i ambulatoriet. Sårcentrene er godt i gang både vedrørende diabetiske og venøse sår. Den regionale styregruppe er orienteret om statistikudtræk både fra PAS systemer og MedComs monitorering. Hjørring kommune er gul, men arbejder rigtig meget med diabetiske sår, hvilket kan tyde på at måltallene er sat lidt for højt. Der er planlagt nyt kursus i maj, endvidere er aftalt en række fyraftensmøder i maj juni for nuværende brugere for at opnå erfaringsdeling. (søg på sårv) Aktuelt er der overvejelser i Region Nordjylland, om at etablere en konsulent som skal dække alle kommunerne. Men det er mange ressourcer at bruge, hvis der ikke er flere sår at hente. Region Midtjylland: Det går rigtig godt, på begge typer af sår. Nogle kommuner er kommet med i slutløbet, Herning er netop startet op. Fælles sårsupport gør stor indsats og der er stor efterspørgsel på undervisning i pleje.net. I projektet og evalueringen bør vi overveje hvilke parametre vi kan måle på ud over antallet af sår, da der er mange andre gevinster. Region Midtjylland fastholder nuværende inklusionskriterier for patienter med diabetiske fodsår, men med skærpet fokus på patienter der er meget syge. Som nævnt tidligere er man i gang med at se på patienter med venøse bensår både i kommuner og regionen. Det opleves at der er meget stort fokus på måltal. Endvidere er der kommet fokus på jura i forhold til pleje.net, som følge af juridisk fokus i MidtEPJ. Dette arbejde kan medføre, at der skal udarbejdes databehandleraftale mellem regioner, kommuner og MedCom for at måtte trække statistik. Den juridiske gennemgang medfører endvidere en halvårlig gennemgang af brugere i pleje.net, oprydning af test CPR-numre i driftssystemer. Lea vil holde MedCom orienteret om den juridiske udvikling. 2

3 Endvidere skal det noteres på listen over udviklingstiltag i pleje.net, at man som bruger selv skal kunne slette testpatienter. Alternativt kan en fast procedure halvårligt medføre at testpatienter slettes. Region Syddanmark: I det Sønderjyske kører det som det plejer. I resten af regionen er der ikke megen aktivitet på grund af forskningsprojektet. Styregruppen har besluttet, at gøre en ekstra indsats for at få sygehusene til, at inkludere flere patienter med alle typer af sår. Arbejder med overgang til drift pågår, der mangler afklaring af om der skal etableres en fælles kommunal support. Aktuelt planlægges kurser for administratorer. Der mangler speciallæger i Esbjerg hvilket giver organisatoriske udfordringer. På OUH er der startet en ny afdelingssygeplejerske, som er positivt interesseret i telemedicinsk sårvurdering. Der har været henvendeles fra en ortopædkirurgisk sengeafdeling, der ønsker at høre mere om telemedicin, da de overvejer at benytte det til kommunikation med kommunen, for alle typer sår. Der er overvejelser om at alle sårpatienter som udgangspunkt ved henvisning er telemedicinske patienter, hvorefter man så aktivt skal frasortere de patienter der ikke skal anvendes telemedicinsk kommunikation om. Region Hovedstaden: Det går rimeligt, udfordringen er organisationsændringer, telesår er i konkurrence med andre implementeringsprojekter i kommunerne. Britt arbejder med at komme i mål i samspil med kommunerne. Der udsendes nyhedsbreve, afholdes klyngemøder og der er planlagt flere kurser på Bispebjerg. Med hensyn til overgang til drift så er support aktuelt købt hos Dansk Telemedicin, for at købe tid til at få administratorer og superbrugere på plads. Der er planlagt kursus for administratorer og superbrugere. Forskningsprojektets resultater har medført justering af inklusionsmåde for diabetiske fodsår. Aftalen er blevet at sygehusene skal se alle ny henviste telemedicinske patienter med diabetiske fodsår indenfor 3 hverdage. Region Sjælland: har ikke mulighed for at deltage i dagens møde, da der aktuelt afholdes kurser og fælles møde med henblik på opstart d. 15. maj Overgang til drift Dorthe informerer om, at det sammenfattede notat som er udarbejdet, giver et godt billede af status. Der resterer forsat punkter som mangler afklaring på mere overordnet niveau som varetagelse af fælles drift, men på flere af de mere operationelle punkter er regionerne blevet enige i forhold til overgang til drift. Der er enighed når det gælder support, faglig udvikling og videreudvikling af pleje.net. Der har været afholdt et møde mellem Danske Regioner og MedCom med overgang til drift på dagsordenen. Der arbejdes i retning af at systemforvaltning skal etableres i den fællesoffentlige styregruppe for systemforvaltning af sundheds-it. Det er ikke afklaret hvem der skal varetage systemforvaltning indtil den fællesoffentlige styringsmodel og organisering er klar. Der er aftalt møde i den fælles offentlige porteføljestyregruppe d. 9. april Overgang til drift er på dagsorden ved de kommende styregruppemøder d. 10. april og d. 29. juni Teknik Der arbejdes på teknisk løsning i samarbejde med Lakeside og NSI. I den fødererede løsning genbruges roller/brugerprofiler til log ind i browser. I projektperioden skal de nationale komponenter gøres klar. 3

4 Når den fødererede regionale løsning er klar, kan regionerne komme på. Den kommunale del i KOMBIT forventes først tilgængelig i 2017, da KOMBITs fødererede løsning gradvist starter op med udvalgte systemer i år I april maj 2015 udføres test i samarbejde med region Midtjylland, forhåbentlig Esbjerg og Odense kommune og A-team (lægesystem leverandør som selv har henvendt sig). Baseline Rapporten fra Kvalicare kommer på fredag og rapporten fra Epikon kommer onsdag før påske. Tallene i Kvalicare rapporten, ligner rigtig meget tallene fra de tidligere år. tilføjelse: EPIKON er forsinket, udkast på rapporten kommer først torsdag d. 9. april KORA kan ikke længere gennemføre analyse af LPR træk, da de ikke længere har adgang. Evaluering Mette præsenterer teamet bag evalueringen. Formålet med evalueringen er at afdække udbredelsesgrad, samt om det har været muligt at frigøre tid. MAST modellens 7 domæner anvendes i evalueringen. Der ses på udbredelsesgrad ud fra data fra pleje.net og koordineres med EPIKON baseline tal. Driftsikkerhed undersøges ud fra hvor stabilt systemet er. Der bliver målt på klinisk effekt, patient livskvalitet, sårhelingstid, patientperspektiv og organisations aspekter. Der ses på økonomiske beregninger ved analyse af Syddanmarks resultater. Der ses på gevinster, kompetenceløft, datakvalitet, brugernes mening om projektet, sociokulturelle og juridiske aspekter. Data indhentes i pleje.net, spørgeskemaer i kommuner og på sygehuse og fokusgruppe interview. Der er behov for en gennemlæsning af spørgeskemaet, inden det kan sendes ud, det er meget positivt at projektledergruppen vil gennemlæse spørgeskemaet. Det er planen, at spørgeskemaet skal sendes ud efter påske. Der er sendt maillister ud til administratorer, da flere brugere ikke har en mailadresse anført. Der trækkes lod om 2 biografbilletter blandt dem der besvarer spørgeskemaet. I maj foretages fokusgruppe interview. Der udvælges deltagere fra alle regioner. Målet er at forskellighed og bredde bliver synlig. Endvidere er der planlagt interview i forhold til teknik og implementering med projektlederne. Patientdelen er udelukkende baseret på tidligere rapporter. Det foreslås, at CIMT udarbejder en lille info om evalueringen af projektet som kan sendes ud til deltagerne i evalueringen, dette vil forøge motivationen for at deltage i evalueringen. Statistik I forsøg på endnu engang at forsøge at belyse om alle relevante sår bliver inkluderet i projektet / telemedicin, arbejdes der under dette punkt med udfordringer i forhold til yderligere udbredelse. Konklusionerne i forhold til udfordringer og forsøg på yderligere udbredelse samles i det følgende: Der opleves generelt en mangel på speciallæger, dette vil kun blive værre inden for de næste år, da flere speciallæger og ildsjæle inden for sårverdenen ventes at gå på pension. Dette kan medføre en diskussion af hvor mange sårcentre der skal være og dette kan medføre at telemedicin skal centreres. Der er udfordringer i forhold til private leverandører, private plejehjem og f.eks. Steno diabetes center. Men der er også udfordringer på offentlige plejehjem og andre steder, hvor man skal købe sig til sygeplejetimer i kommunen da der ikke er fagligt personale der kan varetage komplicerede sårbehandlinger. Man skal derfor prioritere at købe sig til den ydelse i hjemmesygeplejen. Ikke alle borgere har brug for hjælp til sårbehandling hvis det er ikke komplekse sår, behandler borger selv sår. Disse bliver ikke tværsektorielle. 4

5 En del sårpatienter behandles hos praktiserende læge, nogle i samarbejde med hjemmeplejen, privat praktiserende fodterapeut eller sårcentre. Der er også en stor gruppe fodsårspatienter som behandles af praktiserende fodterapeut i samarbejde med sårcentre/diabetes fodcenter. Udbredelse er meget påvirket af lokal organisering, hvor højt at telemedicin prioriteres både i kommune og på sygehus. Hvor stor opbakning der er og der opleves af brugerne. Bl.a. kan Jammerbugen nævnes som et godt eksempel, hvor der blev afsat nødvendig tid og oplæring, hvilket har medført at telemedicin er rigtig velfungerende i den kommune. Der opleves til tider udfordringer med behandlingsansvar hvis flere afdelinger har adgang til pleje.net på samme borger. I Region Midtjylland er en aftale om stafet forløb, så det sikres, at den der har stafetten har behandlingsansvaret. Denne model kan overføres til andre regioner. I region Midtjylland gøres et forsøg på at kortlægge udbredelsespotentialet i samarbejde med 9 kommuner i regionen. Nogle regioner kan overveje om der skal aftales at patienter med kroniske sår kan henvises tidligere end 6 uger gamle? I Region Hovedstaden er aftalen at når såret er mere end 3 uger gammelt og ikke viser tendens til heling kan patienten henvises. Alternativt kan overvejes om alle sår som henvises til regionen som udgangspunkt gøres telemedicinske og kun undtagelserne udelades. Manglende integration og mellem fagsystem og sårjournal gør det vanskeligere for henholdsvis mindre rutinerede brugere og mindre motiverede brugere Opsamling på ovenstående i punktform: 1. mangel på speciallæger 2. private aktører indenfor kommunal pleje (plejehjem, private leverandører, BUM model, Steno diabetes center) 3. ikke alle patienter har behov for hjælp 4. nogle sår varetages af praktiserende læge-hjemmepleje samarbejdet 5. lokal organisering er afhængig af ressourceallokering og ledelsesopbakning 6. manglende integration mellem fagsystem og sårjournal gør det vanskeligere for henholdsvis mindre rutinerede brugere og mindre motiverede brugere 7. når flere sygehusspecialer er involveret kan det være uklart, hvem der styrer sårbehandlingen, Region Midtjylland arbejder med stafetmodel 8. der er behov for grundigere lokal indsigt i udbredelses potentiale, Region Midtjylland foretager lokal kortlægning af lokalt potentiale. Region Hovedstaden belyser omfang af Stenos rolle 9. forskellig tidskriterier for hvornår et kronisk sår skal ses af sygehus specialister (dette påvirker formodentlig ikke antallet af sår) 10. opfattes telemedicin som et ekstraordinært tilbud eller som rutine værktøj Forandringer i pleje.net Sammenfatning på status på forandringer i pleje.net er sendt til projektlederne efter klinikermødet. De aktuelle prioriterede arbejdsopgaver i pleje.net kan ses neden for dette afsnit. Der resterer nogle omfattende forandringer i pleje.net. De omfattende forandringer er ønsket om at alle spørgsmålene på stamdataarket vedr. samtykke/rigtig patient mm alle kan besvares med ja. Dette er omfattende fordi der er mange historiske data som skal omgrupperes. En anden stor forandring er at administratorer skal have eget log ind til admin.delen, samt at loggen skal flyttes fra pleje.net til admin.delen. 5

6 De seneste data der er sendt til MedWare burde give en mere valid visning af sårdiagnoser. Det har vist sig at blandingssår er blevet talt med to gange i statistikken hidtil. Det er tidligt i projektet besluttet at blandingssår tælles i projektstatistikken som venøse sår. I arbejdet med at tilpasse egen statistik så det bliver muligt selv at kunne sammensætte egne relevante træk, bedes projektlederne sende mail med de ønskede parametre. Derefter vil Merete medtage ønskerne til Dansk Telemedicin i forsøg på at få statistikken tilpasset ønskerne. På klinikermødet 3 marts var der enighed om, at diagnoselisten trænger til en opdatering, opgaven varetages i klinikergruppen, hvor overlæge Eskild Henneberg sender en tilrettet liste over diagnoser til Merete som derefter videresender listen til alle overlæger i klinikergruppen. Således at vi nationalt kan blive enige om den fremtidige foretrukne liste. Opdatering af brugergrupper, Dansk Telemedicin har udmeldt at en større brugergruppe tilknytnings opdatering vil finde sted. Brugergruppe opdateringen vil medføre at administrator kan give rettigheder til at en bruger kan tilknyttes flere brugergrupper. Dette vil lette brugernes log ind, hvis de har rettigheder til at tilgå flere brugergrupper, kan de fra patient oversigten i pleje.net vælge en visning af den relevante patientkontekst, som de arbejder i. Projektlederne vil gerne have en beskrivelse af hvad der skal ske, hvordan det fremadrettet skal fungere og hvad det betyder for brugerne. Funktion til læst/behandlet notat. Klinikergruppen har udarbejdet et udkast dette er sendt til Dansk Telemedicin. Dansk Telemedicin laver en version der bliver tilgængelig på testbrugeren Max, Merete skriver ud når det er muligt. Logningen bør flyttes over i administratordelen, da det er administratorer der skal logge. Endvidere er der ønske om at testpatienter skal kunne slettes af administrator så man ikke er afhængig af Dansk Telemedicin til dette f.eks. ved oprydning efter undervisning. Der opleves at app en kunne forbedres så arbejdsflowet kunne blive mere glidende. Forslag om at se nærmere på Vivino app som benytter foto i app, men ikke lagrer på telefon. Merete tager forslag med til Dansk Telemedicin. Der er forsat udfordringer med IPad opmåling og skabeloner. E-learningskursus i brugen af pleje.net. Kort visning af en video på mødet desværre uden lyd. Der kommenteres at den kører noget hurtigt. Dansk Telemedicin har møde med Superfero (varetager udvikling af e-learningskurset) inden påske. Næste møde i E-læringsgruppen bliver når der er udarbejdet nyt materiale. Men det skal være afsluttet inden sommerferien. Tanken er at e-learningsvideoerne skal være et supplement til kurserne. Link til videoer sendes. Prioritering af resterende opgaver: 1. Dansk telemedicin vil sikre at den aftalte statistik sendes til MedWare som ønsket.. Kristoffer (DTM) og Ulrik (MedWare) holder sig i tæt kontakt. 2. Patient tilknytning hvis en borger skifter sygehus/kommune i forløbet eller ved nyt sår. Skal historiske statistik og data forsat være synlige for det sygehus/kommune hvor patienten har været behandlet. Afventer opdateringen i marts. 3. Edi som ikke går igennem til modtager hvad er årsagen til fejlen? 4. Brugere af både sårjournal og administrator programmet må ikke kunne logge ind med samme log ind i begge systemer. Nikolaj overvejer muligheder. 5. Resumeet af vurderingsfanen der restere nu kun få underpunkter som ikke bliver synlige i resumeet. 6. Når ny pt oprettes bør spørgsmålene på stamdata kunne besvares med ja i alle tilfælde, for at mindske risiko for fejl. 7. Opdatering af blanketter hjælpesider og guides. 8. Genvejstaster afventes 9. Der er forsat udfordring med foto og skabelon delen på IPads. det arbejdes der på en løsning 10. Brugervenlig løsning med hensyn til læst / behandlet. Når det er klar til test på max skal sendes besked til projektleder/udviklingsgruppen mhp. test. 6

7 11. Videreudvikling af E-lærings kursus 12. Dato og hvem der har oprettet en opgave skal være synlig 13. Ændringsdato, hvem der har ændret og hvad der er ændret på opgavefanen skal være synlig 14. Statistikken for sygehus Lilebælt skal opdeles i to, en ortopæd kir. og en kar. kir. dette gennemføres når den nye bruger del er opdateret i start feb. 15. Afventer revideret diagnoseliste via klinikergruppen Dokumentationspraksis Stephanie og Merete har indhentet beskrivelser af dokumentationspraksis for alle regioner. Det skal afklares, om det er muligt at udarbejde anbefaling til fælles dokumentationspraksis. Aktuelt er punkterne sammenfattet under følgende fem punkter: - Henvisningspraksis - Oprettelse i pleje.net - Løbende dokumentation - Afslutning af patient - Dokumentation mellem systemer. Overordnet anvender vi samme faner. Der er en del der anvender copy/paste fra pleje.net til EPJ/EOJ eller omvendt, hvilket ikke kan anbefales af sikkerhedshensyn. Karen foreslår at se nærmere på dokument fra kommune sygehus projekt (Jeanette) som anvendes til at skabe overblik.. Næste projektledermøde De næste projektledermøder blev fastsat til dato: - 1. juni august Afsluttende møde Evt. I november er der en fælles afslutningskonference for alle initiativer i handlingsplanen, konferencen planlægges og afholdes af Digitaliseringsstyrelsen. 7

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Dato: 03.03.2015 Vor ref.: SBA Dato: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Deltagere: Signatur Hotel Storebælt, Nyborg Isabella Glarborg, Hillerød Kommune Jytte Meldgaard

Læs mere

Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Referat fra 7. telesårprojektledermøde Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: 02.09.14 Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Referat fra 5. telesårprojektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d. 12-06-14 Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12-06-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom,

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Dato: 15.02.13 Vor ref.: Dato: Fredag den 8. februar 2013 Sted: Deltagere: Café Cuckoo s Nest, Odense Poul Erik Jakobsen, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 17.09.15 Vor ref.: LHF Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Onsdag den 17. september 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 05.10.14 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E 8. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Referat fra telesårprojektledermøde

Referat fra telesårprojektledermøde Dato: 24-05-13 Vor ref.: Referat fra telesårprojektledermøde Dato: Tirsdag den 21-05-13 Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Karen Von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholdt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk Dato: Mandag d. 26-05-14 Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde www.medcom.dk Dato 29-05-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 9. juni 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 8. september 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: 28.11.13 Vor ref.: Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: Torsdag den 14. november 2013 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Storm, Thisted Kommune (video) Jette Dalsgaard Andersen, Region

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Psykiatri og social Kortlægningsgruppe

Psykiatri og social Kortlægningsgruppe Psykiatri og social Kortlægningsgruppe 7. december 2016 Lone Høiberg, lho@medcom.dk Kirsten Ravn Christensen, krc@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Baggrund og formål for kortlægningsgruppen

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering

Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 24.07.13 Vor ref. MBK Referat fra udvidet klinikergruppemøde vedr. telemedicinsk sårvurdering Tidspunkt: Sted: Deltagere:

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere