Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520."

Transkript

1 Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj maj Nr Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2015, med de ændringer, der følger af 15 i lov nr. 628 af 8. juni Kapitel 1 Egenpension 1. En tjenestemand i Grønland er berettiget til egenpension, når han efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i 3, 3 a og 3 b kan medregnes i pensionsalderen, afskediges på grund af alder, som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden ham utilregnelig årsag. En tjenestemand på prøve, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som ikke er fundet egnet til varig ansættelse efter prøvetidens udløb og afskediges af denne årsag, er ikke berettiget til egenpension, medmindre den pågældende har fået inddraget en pension efter 9. Stk. 2. Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand dog ret til egenpension efter 6-7, såfremt afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i 6 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten. Stk. 3. Har en tjenestemand forud for sin ansættelse i tjenestemandsstilling været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i 3, 3 a og 3 b ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan ministeren for offentlig innovation efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år.. En tjenestemand er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori han fylder 60 år eller opnår den lavere alder, som efter anden lov måtte være fastsat for denne ret. 3. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket tjenestemanden har: 1) været statstjenestemand i Grønland eller 2) været berettiget til rådighedsløn efter 32 i lov om statens tjenestemænd i Grønland eller 3) været tjenestemand under Grønlands hjemmestyre, såfremt staten efter 4 a beregner og udbetaler pensionen, eller 4) været tjenestemand under en kommune i Grønland, såfremt staten efter 4 a beregner og udbetaler pensionen. Stk. 2. Den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat som statstjenestemand uden for Grønland eller som tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd, medregnes i pensionsalderen. Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som denne lov. Stk. 4. Den tid, i hvilken en tjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen. Stk. 5. Ministeren for offentlig innovation træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om, hvorvidt perioder, i hvilke der gives en tjenestemand tjenestefrihed uden løn, kan indgå i pensionsalderen. Stk. 6. Såfremt en tjenestemand er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan ministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse til De Europæiske Fællesskaber efter 0-22 medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden. 3 a. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat inden for de i 3, stk. 1, nævnte områder, eller den tid, i hvilken tjenestemanden har været ansat inden for de i 3, stk. 2, nævnte områder eller i en kommune, region, et koncessioneret selskab eller i en stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed i den øvrige del af riget. Stk. 2. Forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til stats- Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr AE002381

2 18. maj Nr kassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den hidtidige pensionsordning. 3 b. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt ham ved hans fratræden fra stillingen i Fællesskaberne. Stk. 2. Ansøgning om medregning i pensionsalderen af tidligere ansættelse under De Europæiske Fællesskaber må indgives senest 1 år efter tjenestemandsansættelsen. Såfremt tjenestemandsansættelsen har fundet sted før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, kan ansøgning om medregning dog indgives indtil 1 år efter denne dato. 4. En tjenestemands pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det opnåede skalatrin. Ved pensionering pr. 1. april 1991 eller senere indgår et eventuelt generelt tillæg i pensionsberegningen. Ministeren for offentlig innovation fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, med hvilken vægt det generelle tillæg indgår i pensionsberegningen. Tjenestemænd, der aflønnes efter et lønsystem, der ikke er baseret på skalatrin, henføres til pensionsgivende skalatrin efter regler, der fastsættes i henhold til i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at en tjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden tjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet forhøje det i stk. 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en tjenestemand, der har været konstitueret i en tjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende lønindtægt uden at blive ansat i stillingen. Stk. 4. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i særlige tilfælde kan ydes en tjenestemand, der afskediges på grund af alder eller af anden ham utilregnelig årsag, en særlig tidsbegrænset ydelse som supplement til pensionen. 5. Egenpension udgør for hvert års pensionsalder et basisbeløb på 66 kr. samt et beløb, der andrager følgende procentdele af den pensionsgivende lønningsindtægt: Af beløb indtil kr. 1,5 pct. og af beløb fra kr. 1,2 pct. Pensionen kan ikke overstige den til en pensionsalder på 37 år svarende pension. 6. En tjenestemand, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel af fuld erhvervsevne eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tjenestemanden inden for en periode på 10 år fra ansættelsen afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen. Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en på ansættelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor. Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan, hvor særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker efter det fyldte 60. år. 7. Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Stk. 2. Har en tjenestemand ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan ministeren for offentlig innovation bestemme, at forhøjet pension efter stk. 1 bortfalder eller nedsættes. 8. Bliver en pensioneret tjenestemand, hvis afsked skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har han, hvis han ikke er fyldt 60 år, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som han før sin afsked ville have haft pligt til at overtage. Stk. 2. Undlader en af helbredsmæssige årsager pensioneret tjenestemand trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i 33, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i 0-22 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension. 9. Pensionen inddrages, såfremt en pensioneret tjenestemand på ny opnår ansættelse, som efter reglerne i 3 medregnes i hans pensionsalder. Ved senere afsked af pensionsbegrundende årsag er den pågældende berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension. Kapitel 2 Ægtefællepension 10. Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået, 1) før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og 2) før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 1, og 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet. Stk. 2. Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestem-

3 18. maj Nr me, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden. Stk. 4. Ægtefællen efter en tjenestemand, der er omkommet under udførelse af sin tjeneste eller afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, er dog uanset den afdøde ægtefælles ansættelsestid berettiget til ægtefællepension. Stk. 5. Efter skilsmisse bevarer en tjenestemands fraskilte hustru ret til ægtefællepension i overensstemmelse med reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse med senere ændringer. 11. Ægtefællepension udgør for hvert års pensionsalder et basisbeløb på 40 kr. samt et beløb svarende til 2/3 af egenpensionen efter 5. Stk. 2. Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter 7. Stk. 3. Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen efter stk. 1-2 med 2 pct. for hvert år, forskellen overstiger 10 år. 12. Såfremt en tjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til mere end én ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som efter 3 kan medregnes i pensionsalderen, sker der kun udbetaling at den ægtefællepension, der er størst. Kapitel 3 Børnepension m.v. 13. Når en tjenestemand pensioneres, bliver hans børn berettigede til børnepensionstillæg. Stk. 2. Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er de i stk. 1 omhandlede børn berettigede til børnepension. Stk. 3. Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. Stk. 4. For hvert barn kan der kun udbetales en ydelse efter reglerne i stk Er betingelserne i stk. 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk Børnepensionstillæg og børnepension udgør for hvert barn kr. årlig. Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn kr. årlig. Stk. 2. Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige den pensionsgivende lønningsindtægt. Det samme gælder børnepensioner til en tjenestemands efterlevende børn tilsammen. 15. Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter 13 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år. Kapitel 3 a Pension til åremålsansatte 15 a. Pensionen til tjenestemænd på åremål, jf. 33 a, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland, fastsættes med udgangspunkt i den pågældendes pensionsmæssige placering under den seneste varige ansættelse inden pensioneringstidspunktet. Stk. 2. Ved beregning af pensionen medregnes åremålsansættelsen i pensionsalderen. Stk. 3. Til den i henhold til stk. 1 og 2 fastsatte pension ydes et tillæg, der for hvert åremålsår fastsættes til 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsansættelsen. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen. Stk. 4. Pensionstillæg efter stk. 3 indgår i det beløb, hvoraf eventuel ægtefællepension beregnes. 15 b. Uanset ansættelsestiden, jf. 1, kan en tidligere åremålsansat tjenestemand som nævnt i 33 a, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland få udbetalt egenpension fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år, medmindre den pågældende er fratrådt under åremålsansættelsen. Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af 15 c, stk. 2. Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan tillade, at egenpension udbetales før det fyldte 60. år, hvis den berettigede bliver erhvervsudygtig af helbredsmæssige årsager, eller hvis forholdene i øvrigt taler derfor. 15 c. Reglerne i denne lov finder ikke anvendelse for personer omfattet af 33 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Ministeren for offentlig innovation træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold. Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at en person som nævnt i 33 a, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland henføres til stk. 1, hvis særlige konkrete omstændigheder taler derfor. Kapitel 4 Efterindtægt 16. Ægtefællen efter en tjenestemand, som ved sin død oppebar lønning eller var pensioneret, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt. Stk. 2. Efterindtægt efter en person, som ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til denne lov, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettiget til børnepension efter den først afdøde ægtefælle. Stk. 3. Afgår en tjenestemand ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er hans bo berettiget til efterindtægt. 17. Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte lønningsindtægt eller pension.

4 18. maj Nr Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Er en tjenestemand afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter 16, stk. 1, et tidsrum af 12 måneder. Stk. 3. Ægtefællens ret til efterindtægt efter en tjenestemand, der er afgået ved døden, før ægtefællen efter 10 er berettiget til ægtefællepension, omfatter et tidsrum af 9 måneder. 19. Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter 16, stk. 2. Stk. 2. Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn. Stk. 3. Børnepension til børn, der er berettigede til efterindtægt i medfør af 16, stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepension er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted. Kapitel 5 Opsat pension 0. En tjenestemand, som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 1 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 3 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 5. Stk. 2. Retten til opsat pension ophører, såfremt den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter 3 kan medregnes i pensionsalderen. Stk. 3. Opsat pension beregnet efter stk. 5 udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Indtræder der efter afskedigelsen erhvervsudygtighed, der medfører tilkendelse af understøttelse fra det offentlige som følge af mistet erhvervsevne, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som understøttelsen. Stk. 4. Ved død har den pågældendes evt. ægtefælle samt evt. børn, overfor hvem pågældende havde forsørgelsespligt, indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jf. stk Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke, hvis ægteskabet blev indgået efter, at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Stk. 5. Den opsatte pension efter stk. 1 svarer til egenpensionen beregnet efter 5, stk. 1, jf. 3, på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende lønindtægt ved fratrædelsen. Stk. 6. Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 2/3 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk. 5. Stk. 7. Børnepension udgør for hvert barn 10 pct. eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct. af den pension, hvortil afdøde efter stk. 5 var berettiget. Børnepension kan dog ikke overstige pension efter 14, jf. 3. Stk. 8. Pension efter stk. 7 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk. 5. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn. 1. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning, der kan godkendes af ministeren for offentlig innovation, og som ikke senere kan tilbagekøbes uden ministeren for offentlig innovations samtykke. Stk. 2. En tjenestemand, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter 1, kan for ansættelsestid forud for 1. juli 1969 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i 43, stk. 3, i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 i stedet for at bevare ret til opsat pension eller evt. fratrædelsesgodtgørelse. Stk. 3. Pensionsbidrag, der i henhold til stk. 2 er udbetalt ved ophør af tjenestemandsansættelse, samt fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 1 skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af ministeren for offentlig innovation efter forelæggelse for Lønningsrådet. 2. Ved tjenestemandsansættelse under De Europæiske Fællesskaber kan den pågældende i stedet for opsat pension vælge fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført fratrædelsesgodtgørelse efter 1. Stk. 2. For tjenestemænd, der i perioden fra l. januar 1973 til 31. marts 1986 er blevet ansat som tjenestemænd under De Europæiske Fællesskaber, og til hvem der ikke allerede er påbegyndt udbetaling af pension i henhold til denne lov, kan ministeren for offentlig innovation i særlige tilfælde tiltræde, at de pågældende i stedet for opsat pension vælger fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført et beløb beregnet efter reglerne i stk. 1. Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelsen skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af ministeren for offentlig innovation efter forelæggelse for Lønningsrådet. Kapitel 6 Regulering 3. Når der sker generel ændring af lønninger til statens tjenestemænd i Grønland, foretages tilsvarende regulering af pensioner og efterindtægt, jf. kapitel 1-4, samt af ventepenge og rådighedsløn i medfør af 32 i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Egenpensionens og ægtefællepensionens basisbeløb, de i 4 og 5 fastsatte beløbsgrænser samt de efter 14 gældende satser for børnepensionstillæg og børnepension reguleres på samme måde.

5 18. maj Nr Stk. 2. Opsatte pensioner, der er nævnt i kapitel 5, reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelsen i stk. 1. Stk. 3. Pensioner og efterindtægt efter bestemmelserne i kap. 1-4 samt ventepenge og rådighedsløn i medfør af 32 i lov om statens tjenestemænd i Grønland dyrtidsreguleres indtil 1. januar 1986 på samme måde som lønninger til statens tjenestemænd i Grønland. De enkelte dyrtidsportioner til pension m.v. kan dog for dyrtidsportioner udløst før 1. januar 1984 højst udgøre 3 pct. af grundpensionen for hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet, medens dyrtidsportioner udløst mellem 1. januar 1984 og 1. januar 1986, hvor dyrtidsreguleringen bortfalder, højst kan udgøre 6,75 pct. af grundpensionen. Stk. 4. Til pensioner og til efterindtægt, jf. kapitel 1-4, til ventepenge og rådighedsløn og til pensioner efter kapitel 5, der er opsat 1. oktober 1985 og senere, ydes dyrtidstillæg på i alt ,00 kr. årligt, dog maksimalt det kronebeløb, som dyrtidstillægget udgjorde pr. 1. oktober 1985, jf. stk. 3. Bestemmelsen gælder dog ikke børnepensionstillæg. Til pensioner efter kapitel 5, der er opsat før 1. oktober 1985, ydes det dyrtidstillæg, som blev beregnet på fratrædelsestidspunktet. Kapitel 7 Særregler om ikke-hjemmehørende tjenestemænd 4. (Ophævet) Kapitel 7 a Særregler om tjenestemænd ansat under Grønlands hjemmestyre eller en kommune i Grønland 4 a. Ministeren for offentlig innovation kan træffe beslutning om, at staten med virkning fra 1. januar 1980 beregner og udreder den pension, der tilkommer tjenestemænd ansat under Grønlands hjemmestyre eller en kommune i Grønland. 4 b. Til dækning af statens pensionsbyrde for de i 4 a nævnte tjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden til statskassen et løbende pensionsbidrag, der fastsættes som en procentsats af tjenestemandens pensionsgivende lønningsindtægt. Stk. 2. Procentsatsen fastsættes af ministeren for offentlig innovation efter forhandling med Grønlands hjemmestyre og De grønlandske Kommuners Landsforening. Satsen kan reguleres hvert 3. år. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for en statstjenestemand, der i henhold til 13 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland gør tjeneste under hjemmestyret eller en kommune. 4 c. Afskediges en tjenestemand, der er omfattet af 24 a, af anden årsag end alder eller helbredsbetinget tjenstudygtighed og således, at tjenestemanden herved opnår ret til egenpension, indbetaler ansættelsesmyndigheden et af ministeren for offentlig innovation beregnet beløb svarende til statens merudgift som følge af den forøgede pensionsbyrde. Kapitel 8 Pensionsrettigheder efter tidligere tjenestemandslove m.v. 5. Pensioner og ventepenge i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 ydes med grundbeløb, der udgør det forud for denne lovs ikrafttræden udbetalte pensions- eller ventepengebeløb multipliceret med 100/151. For personer, der opnår pension efter lovens ikrafttræden, udgør grundbeløbet samme brøkdel af det samlede pensionsbeløb efter de ældre regler med tillæg efter de ved denne lovs ikrafttræden gældende satser. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for pensioner i henhold til bekendtgørelse af 8. april 1959 om grønlandske tjenestemænd. Stk. 3. Grundbeløbet efter stk. 1 og 2 forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, respektive bortfald, af børnepensionstillæg efter lovens ikrafttræden. 6. Grundbeløb efter 5 reguleres i henhold til denne lovs 3, stk. 1 og For pensioner i medfør af 95 i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 finder lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. tilsvarende anvendelse. 8. Bestemmelserne i 45, 53, stk. 2, 58, stk. 2, 59, stk. 1, litra b-d, i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 kommer ikke til anvendelse for pensioner, der omfattes af reglerne i dette kapitel. 9. Bestemmelserne i 49, stk. 1 og 3, i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 finder ikke anvendelse, når den ene af to samgifte tjenestemænd efter 1. juli 1969 har ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder. 30. Bestemmelsen i 59, stk. 1, litra a, i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 om bortfald af enkepension ved indgåelse af nyt ægteskab finder ikke anvendelse. Stk. 2. Såfremt en enke, der oppebærer enkepension, tillige er berettiget til ægtefællepension på grundlag af en ansættelse, der kan medregnes i pensionsalder efter denne lov, sker der kun udbetaling af den pension, der er størst. 30 a. Ved tekstanmærkning på finanslov eller tillægsbevillingslov fastsættes for en periode på 3 år ad gangen regler om nedsættelse eller forhøjelse af pensionen efter lov om lønninger og pension til statens tjenestemænd af 1958 under hensyn til leveomkostningerne her i landet og i Grønland, så længe den pensionsberettigede opholder sig i Grønland. Kapitel 8 a Pension m.v. for tjenestemænd ansat under ældre tjenestemandsregler 30 b. De i lønningsloven af omhandlede tjenestemænd, der ikke anses som udsendte tjenestemænd, er med hensyn til afgang på grund af alder omfattet af reglerne i denne lovs og i lov af 1971 om statens tjenestemænd i Grønland 9. Stk. 2. De i lønningsloven 32 omhandlede tjenestemænd, der anses som udsendte, er med hensyn til pligtig afsked på grund af alder omfattet af lov af 1971 om statens

6 18. maj Nr tjenestemænd i Grønland 9. Med hensyn til retten til afsked på grund af alder er disse tjenestemænd omfattet af reglen i normerings- og klassificeringsloven af , stk c. Pensioner, efterindtægt og ventepenge for de i lønningsloven af omhandlede tjenestemænd samt disses ægtefæller og børn fastsættes efter reglerne i lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension. Stk. 2. Beregning af de i stk. 1 omhandlede pensioner sker ved afgang på grund af alder efter reglerne i 17 i lov nr. 292 af 18. juni d. Pensionsalderen for de i 30 b omhandlede tjenestemænd omregnes på pensioneringstidspunktet efter reglerne i denne lovs e. Reglerne i 30 b-30 d gælder tillige for tjenestemænd, som er ansat i henhold til bekendtgørelse for Grønland af 22. januar 1947 om udsendte skonnertførere, erhvervsledere, udstedsbestyrere m.v. Kapitel 9 Forskellige bestemmelser 31. Tager en tjenestemand bopæl uden for Grønland efter at være afskediget med pension efter kap. 1, er han berettiget til at få udbetalt den pension, han ville have opnået fra en tilsvarende stilling her i landet efter reglerne i lov om tjenestemandspension. Det samme gælder hans efterlevende ægtefælle og børn. Ved pensionsberegningen lægges den efter denne lov erhvervede pensionsalder til grund. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende retten til opsat pension. Stk. 3. Bestemmelserne i kap. 9 i lov om tjenestemandspension finder anvendelse for pensioner, der udbetales efter stk. 1 og a. De bestemmelser i denne lov, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere. 32. Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser efter denne lov er til stede, træffes af ministeren for offentlig innovation, jf. dog 35 b, stk. 1. Stk. 2. Afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager. 33. Til brug ved afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, kan ministeren forlange sådanne helbredsoplysninger, som han anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig nærmere undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital. 34. Ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere regler om udbetaling af ydelserne efter denne lov. Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af ministeren, kan de berettigede give transport på ydelser efter denne lov til låneinstitutter, der er godkendt til at modtage transport vedrørende tjenestemænds løn. Stk. 3. Bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan de berettigede ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser efter denne lov, der ikke er udbetalt. 35. Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til 53 c i lov om statens tjenestemænd i Grønland, behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd. Stk. 2. Tjenestemænd, der er omfattet af overenskomst mellem de nordiske lande om samordning af pensionsret ifølge statslige pensionsordninger, behandles pensionsmæssigt efter bestemmelser, der svarer til de for statstjenestemænd gældende bestemmelser, jf. 19, stk. 2, i lov om tjenestemandspension. 35 a. (Ophævet) 35 b. Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter. Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til ministeren for offentlig innovation. Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 36. Denne lov træder i kraft den l. juli 1971 og har virkning fra l. juli Stk. 2. Om ophævelse af den hidtil gældende lovgivning om tjenestemænds pension m.v. gælder reglerne i 55 i lov om statens tjenestemænd i Grønland. 37. Pensionsalderen for de ved lovens ikrafttræden ansatte tjenestemænd, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de hidtidige regler. Stk. 2. Omregning efter stk. 1 foretages således: En pensionsalder efter de hidtidige regler under 10 år Omregnes til 25 år fra 10 til 12 år og derover Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan, når særlige forhold taler derfor, efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at virksomhed forud for ansættelse som tje-

7 18. maj Nr nestemand tages i betragtning ved beregning af pensionsalder efter de hidtidige regler, såfremt sådan virksomhed er udført under ansættelse i statens tjeneste i Grønland efter det fyldte 30. år. Stk. 4. Pensionsalderen efter stk. 1-3 anvendes dog ikke som grundlag, for beregning af pension, dersom tjenestemanden efter de øvrige bestemmelser i loven har opnået en pensionsalder, der er højere. 37 a. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler til tjenestemænd, som uden at være omfattet af bestemmelserne i 37 var ansat i tjenestemandsstilling den 1. juli 1969, og som efter de på dette område fulgte retningslinjer kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder, såfremt forslag herom var blevet fremsat inden den 1. juli For tjenestemænd, der forud for lovens ikrafttræden er ansat uden ret til pension, indgår ansættelsestid indtil ikrafttrædelsen i pensionsalderen efter reglerne i 3 under forudsætning af, at der for den medregnede tid sker efterbetaling af ordinært pensionsbidrag efter de hidtidige regler. Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager bestemme, at tjenestemænd, der forud for lovens ikrafttræden er ansat uden ret til pension af helbredsmæssige grunde, eller for hvem der hidtil er foretaget afkortning af forhøjet pensionsbidrag i medfør af 43, stk. 2, i loven af 1964 om statens tjenestemænd i Grønland, ikke har ret til pension efter 6, stk. 1, såfremt afsked finder sted inden for et nærmere fastsat tidsrum som følge af en lidelse, der har givet anledning til ansættelse uden pensionsret eller til afkortning af forhøjet pensionsbidrag. 39. (Ophævet) 40. En tjenestemand, der er fratrådt sin stilling efter 1. juli 1969, men før denne lovs ikrafttræden, kan inden for en frist af 6 måneder regnet fra ikrafttrædelsen vælge at lade sig behandle i pensionsmæssig henseende efter reglerne i denne lov. Det samme gælder enker og børn efter tjenestemænd, der er afgået ved døden i tiden mellem den 1. juli 1969 og lovens ikrafttræden. 41. Ministeren for offentlig innovation kan yde pensionstillæg til: a) a) De den 30. juni 1969 ansatte tjenestemænd m.v., der på dette tidspunkt havde opnået pensionsalder efter reglerne i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964, og hvis ansættelse ophører inden for tidsrummet 1. juli 1969 til 30. juni 1973 ved afsked på grund af alder efter det fyldte 60. år for hjemmehørende tjenestemænd og efter det fyldte 55. år for ikke-hjemmehørende tjenestemænd, jf. 10 i lov om statens tjenestemænd i Grønland af b) De den 30. juni 1969 ansatte ikke-hjemmehørende tjenestemænd m.v., jf. 10 i lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1971, der på dette tidspunkt havde opnået pensionsalder efter reglerne i lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd af 1958, og hvis ansættelse ophører inden for tidsrummet 1. juli 1969 til 30. juni 1973 ved afsked på grund af alder efter det fyldte 60. år. Stk. 2. Pensionstillæg kan tillige ydes til tjenestemænd m.v., der den 30. juni 1969 havde opnået pensionsalder efter de dagældende regler, ved afsked i tiden 1. juli 1969 til 30. juni 1973 som følge af opnået afgangsalder ifølge overgangsmæssigt opretholdte bestemmelser eller ved afsked, der skyldes helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden utilregnelig årsag, samt til enker efter sådanne tjenestemænd m.v., som måtte afgå ved døden i tidsrummet 1. juli 1969 til 30. juni Stk. 3. Pensionstillæg efter stk. 1 og stk. 2 ydes med et beløb, der svarer til forskellen mellem på den ene side pension beregnet efter reglerne i lov om statens tjenestemænd af 1964 sammenholdt med 5 og 26 i nærværende lov henholdsvis reglerne i lønnings- og pensionsloven af 1958 sammenholdt med og 3 i lov nr. 81 af 12. marts 1970 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove på grundlag af den pensionsgivende lønindtægt pr. 1. juni 1969 og den pensionsalder, der efter de ældre regler ville være opnået på pensioneringstidspunktet, og på den anden side pension beregnet efter denne lovs øvrige bestemmelser. Børnepensionstillæg i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland af 1964 eller lønnings- og pensionsloven af 1958 og børnepensionsydelser efter denne lov tages ikke i betragtning ved opgørelsen af forskelsbeløb. Stk. 4. Pensionstillæg efter stk. 1 til stk. 3 ydes som tillæg til den efter denne lov fastsatte grundpension og reguleres på samme måde som grundpension. Pensionstillæg til egenpension indgår i det beløb, hvoraf der beregnes ægtefællepension efter 11, stk. 1. Lov nr. 276 af 23. maj 1973 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 1) Loven har virkning fra den 1. juli ) Lov nr. 234 af 12. juni 1975 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3) Loven har virkning fra den 1. juli ) Lov nr. 638 af 19. december 1975 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Bestemmelser om pension til kommunernes tjenestemænd m.v. i

8 18. maj Nr Grønland) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 5) Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bestemmelsen i 1, nr. 7, har virkning fra 1. juli Lov nr. 211 af 18. maj 1982 om ændring af lov om pension til statens og kommunernes tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 6) Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Ved opgørelse af pensionsalderen efter 3, stk. 1, medregnes tjenestemandens ansættelse under en grønlandsk kommune inden for tidsrummet 1. januar 1976 til 31. december Stk. 3. Bestemmelserne i 1, nr. 2, 4-7,9-10 og 19, har virkning fra den 1. januar Ved lovens ikrafttræden ophæves 1, stk. 2, i lov nr. 234 af 1979 om forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. i Grønland. Lov nr. 847 af 23. december 1987 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 7) Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 8) og har virkning fra den 1. april Lov nr. 333 af 6. juni 1991 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 9) Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 10) og har virkning fra 1. april 1991 bortset fra 1, nr. 3, der har virkning fra 1. juli 1990, og 1, nr. 12, der har virkning fra 1. oktober Stk. 2. For så vidt angår tjenestemænd, der er ansat inden denne lovs ikrafttræden, bevares alle rettigheder, som disse har erhvervet ved eller i henhold til lov, aftale m.v., der var gældende den 31. marts 1991, ligesom alle pligter opretholdes. Lov nr af 19. december 1992 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 11) Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 12) og har virkning fra 1. april 1991 bortset fra 1, nr. 2 og 5, der har virkning fra 1. januar Stk. 2. 1, nr. 3, finder anvendelse for børn, der ikke er fyldt 18 år den 1. april Stk. 3. Børnepension og børnepensionstillæg, der ved lovens ikrafttræden er bevilget forlænget ud over barnets fyldte 18. år, kan af finansministeren forlænges ud over det fyldte 21. år, hvis barnets uddannelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt og forholdene taler derfor. Forlængelsen vil kun kunne bevilges i yderligere 1 år og ikke ud over den 31. december 1993, medmindre forlængelse ud over denne dato allerede er bevilget. Lov nr. 346 af 2. juni 1999 om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love (Opfølgning på nedsættelsen af folkepensionsalderen, ændring af reglerne om tjenestemandsretterne, afskedigelse af åremålsansatte, ansættelse af personer uden dansk indfødsret m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 13) 8 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 14) Stk (Udelades) Stk. 4. For tjenestemænd, hvis åremålsansættelse er påbegyndt ved lovens ikrafttræden, gælder de hidtidige regler om uansøgt afsked. Stk (Udelades) Lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed, kongelig udnævnelse, åremålsansættelse og ansættelse af personer uden dansk indfødsret) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 15) 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. (Udelades) Stk. 3., nr. 3, har virkning for personer, der har pensionsrettigheder fra ansættelse i stillinger, der er omfattet af overenskomst af 1. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger, og som ved overenskomstens ikrafttræden den 1. marts 2002 endnu ikke er bevilget pension. De pågældende kan inden den 1. marts 2007

9 18. maj Nr vælge at få deres pension beregnet efter den hidtidige pensionsoverenskomst af 18. december 1973 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige som ændret senest ved protokol af 28. juni Stk. 4., nr. 7 og 9, har virkning for ægtefællepension efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd, der dør den 1. januar 2005 eller senere. Stk. 5. For personer, som forud for den 1. juni 1971 har været konstitueret i åremålsstilling, medregnes konstitutionstiden i åremålsansættelsen. Lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 16) 6 Loven træder i kraft den 1. januar Lov nr. 249 af 31. marts 2009 om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 17) 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 18) Stk. 2. (Udelades) Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 19) 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 1, 2 og 8, og har virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 20) 54 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3. Stk (Udelades). Finansministeriet, den 18. maj 2017 SOPHIE LØHDE / Jesper Schaumburg-Müller

10 18. maj Nr ) Lovændringen vedrører 1, stk. 1 og 3, 3 a, 30 a, 35 a, 37 a og 41. 2) Loven blev kundgjort i det hæfte af Lovtidende, der udkom den 1. juni Loven trådte dermed i kraft den 8. juni 1973, jf. den dagældende bestemmelse. 3) Lovændringen vedrører kapitel 8 a. 4) Loven blev kundgjort i det hæfte af Lovtidende, der udkom den 21. juni Loven trådte dermed i kraft den 28. juli 1975, jf. den dagældende bestemmelse i Lovtidendelovens 3, 2. pkt. 5) Lovændringen vedrører lovens titel, 3, stk. 1 og 2, 3 a, stk. 1, 3, stk. 1 og 2, 4, stk. 3-5, og kapitel 7 a. 6) Lovændringen vedrører lovens titel, 1, stk. 1 og 3, 3, stk. 1, 4 og 7, 3 a, stk. 4, 3 b, 7, stk. 1, 0, stk. 1, 4 og 5, 3, stk. 1, overskriften til kapitel 7 a, 4 a-24 d og 39, stk. 1. 7) Lovændringen vedrører 1, stk. 1, 3, stk. 7, 2. pkt., 3 a, stk. 3 og 4, 3 b, stk. 2 og 3, 4, stk. 2 og 3, 6, stk. 3, 11, stk. 2, 2. pkt., 0-23 og 39. 8) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 31. december ) Lovændringen vedrører 3, stk. 1, 2, 4 og 7, 2. pkt., 4, stk. 4, 10, stk. 2, 1, stk. 2, 2, 24 og 31 a. 10) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni ) Lovændringen vedrører 4, stk. 1, 13, stk. 1, 15 og 3, stk. 4, 1. og 2. pkt. 12) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 21. december ) Lovændringen vedrører 35 b. 14) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 3. juni ) Lovændringen vedrører, 3, stk. 2 og 4, 3 a, 4, stk. 1, 6, stk. 2 og 3, 10, stk. 1-3, kapitel 3 a, 0, stk. 4, 2. og 3. pkt., 32, stk. 2, 35 og 35 a. 16) Lovændringen vedrører 3 a, stk ) Lovændringen vedrører 6, stk ) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 1. april ) Lovændringen vedrører 3, stk. 1-3, 3 a, stk. 1, 3 b, stk. 1, og 0, stk ) Lovændringen vedrører 32 og 35 b.

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Udkast. 19. august 2004 J.nr Forslag. til

Udkast. 19. august 2004 J.nr Forslag. til Udkast Forslag til 19. august 2004 J.nr. 04-231-2 Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Juni Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer:

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Juni Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: Faktaark Juni 2017 Ministervederlag, eftervederlag og pension Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: 1. Ministervederlag, som ministeren modtager, når pågældende er minister. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

PENSIONER EFTER TIDLIGERE TJENESTEMANDSLOVE

PENSIONER EFTER TIDLIGERE TJENESTEMANDSLOVE BETÆNKNING ANGÅENDE PENSIONER EFTER TIDLIGERE TJENESTEMANDSLOVE AFGIVET AF DET AF LØNNINGS- OG PENSIONSMIN ISTEREN DEN 8. SEPTEMBER 1969 NEDSATTE UDVALG BETÆ NKNING NR. 550 1970 SCHULTZ BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

LODSERNES PENSIONSORDNING

LODSERNES PENSIONSORDNING BETÆNKNING ANGÅENDE LODSERNES PENSIONSORDNING AFGIVET AF DET AF FORSVARSMINISTEREN UNDER 27. FEBRUAR 1952 NEDSATTE UDVALG J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOG T RYKKE RI KØBENHAVN 1952 1. Udvalgets nedsættelse.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 15-03-2017 1 15-03-2017 2 1 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 3 15-03-2017 3 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked

Læs mere

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed 2001 1 Cirkulære om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere