Studie- og ordensregler for HHX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for HHX"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for HHX EUC Nordvest er et uddannelses- og arbejds- og værested for mange personer, hvor vi hver især har betydning for helheden. Det er vigtigt, at der er et godt undervisnings- og skolemiljø. Generelt Det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt at opstille regler, der tager højde for enhver situation, der kan opstå. Det forudsættes, at eleverne er bekendt med almindelige normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens ledere, lærere og andre ansatte. I henhold til bekendtgørelse nr af om studie- og ordenregler m.v. i de gymnasiale uddannelser ligger det inden for skoleledelsens kompetence at udøve et konkret skøn over, hvorvidt der er tale om uacceptabel adfærd, og om der inden for de givne rammer skal ikendes en sanktion. Eleverne er, uanset det konkrete indhold af reglerne, forpligtede til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde god orden og godt samvær på institutionen. A. Elevværdier 1. Vores mål for uddannelsen Som elever på EUC Nordvest vil vi gerne opnå et godt resultat og dygtiggøre os til arbejdsmarkedet og videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi følger undervisningen, er forberedt til de enkelte fag og deltager aktivt i timerne og i diskussioner, projekter og gruppearbejde 2. Medansvar Vi synes, at der er rart at kunne færdes og arbejde i pæne og ryddelige omgivelser. Vi mener, at det øger arbejdsglæden og effektiviteten. Det er vort fælles ansvar, at bygninger og inventar ikke udsættes for overlast eller hærværk, og vi forventer, at alle også i praksis lever op til det. Vi sørger for selv at rydde op efter os, både i klasselokalerne og på fællesarealerne. Vi smider hver især vores affald væk og stiller møbler på plads efter brug. Dette gælder også efter fællesarrangementer Side 1 af 9

2 3. Trivsel For at vi alle kan trives og have det godt sammen er det afgørende, at vi behandler hinanden ordentligt. Det vil sige, at vi ikke udsætter andre for nedværdigende eller krænkende behandling. Det gælder både i og efter skoletiden, hvis det kan have indflydelse på undervisningsmiljøet. Vi udviser en adfærd, så andres engagement, lyst eller muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses - dette gælder både i den personlige og den digitale kommunikation. Vi optager ikke lyd og billeder af andre uden deres samtykke, og vi videreformidler ikke lyd eller billeder uden den andens/de andres samtykke 4. Undervisning Vi møder alle rettidigt til undervisningen. Det forventes af os, at vi ikke forlader klassen, mens der undervises. Vores mobiltelefoner må ikke forstyrrer undervisningen. Er der undervisning eller gruppearbejde på fællesarealerne, slukkes musikanlægget. 5. Gruppearbejde Fællesarealerne gør undervisning og gruppearbejde spændende. Derfor er det vigtigt, at vi dæmper støjniveauet og tager hensyn til hinanden. Det er rart at vide, hvad der sker i verden omkring os. Derfor må vi bruge søjlerne på studietorvet til opslag. Reklamer dog kun efter aftale med skolen. 6. Fravær Meddelelser om sygdom og fravær gives til klasselæreren, gennemførelseskoordinatoren eller studieadministrationen. Fravær fra undervisningen administreres af klasselæreren eller gennemførelseskoordinatoren. Det er vores eget ansvar efter fravær at skaffe evt. udleverede materialer, tjekke It s Learning eller spørge klassekammeraterne, hvad der skal laves til næste gang i de berørte fag. 7. Tobak, alkohol og rusmidler Rygning, herunder anvendelse af snus, e-cigaretter, tyggetobak og lignende, er kun tilladt uden for skolens matrikel. Øl, vin og spiritus må kun drikkes på skolen ved særlige arrangementer, som skolen afholder. Gentagende overtrædelse kan medføre bortvisning. Anvendelse af rusmidler i øvrigt er ikke tilladt, og anvendelse vil medføre sanktioner fra skolen. Salg af euforiserende stoffer er kriminelt, og det vil medføre bortvisning. Særlige områder: Brug af IT, teknisk udstyr/ødelæggelse af udstyr og inventar m.v. Bøger, udstyr og inventar som ødelægges eller beskadiges, skal erstattes af skadevolderen. Se nedenfor under forsikring. Der vil blive sendt en regning for bøger, som ikke afleveres af en elev efter skoleårets eller uddannelsens slutning. De udleverede bøger skal indbindes, hvis ikke andet er aftalt. Angående afskrift og kopiering fra f.eks. Internettet: Afskrift og kopiering af opgaver er ikke tilladt. Brug af Internettet er OK som informationskilde, men afskrift/kopiering fra Internettet er ikke tilladt og har alvorlige konsekvenser, bl.a. bortvisning fra prøven jf. 20 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studie- og prøveforberedende ungdoms- og voksenuddannelser Side 2 af 9

3 Forsikring: Skolen har ingen forsikring, som dækker de skader, eleverne måtte forvolde på skolen. Skolens elever har et selvstændigt ansvar for deres egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for de handlinger, der begås af eleverne, med mindre skaden kan skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra skolens side. Bøger (indbinding og manglende aflevering) Der vil blive sendt en regning for bøger, som ikke afleveres af en elev efter skoleårets eller uddannelsens slutning. Bøger, som bortkommer eller ødelægges, skal erstattes. Alle bøger skal indbindes, hvis ikke andet er aftalt. Parkering/cykelskure Eleverne skal anvende skolens parkeringsplads og cykelskure. Der må kun parkeres inden for båsene. Hvis der i Thisted ikke er plads på skolens egen parkeringsplads, anvendes Thy Hallens. Studie/Ekskursioner Regler om elevadfærd under ekskursioner og studierejser 1. På ud- og hjemrejsen samt diverse udflugter på destinationen skal klassen følges ad i en samlet gruppe, med mindre andet er aftalt med lærerne. Der må ikke indtages øl eller spiritus på rejsen, medmindre andet aftales med de deltagende undervisere. 2. Alle aftalte mødetidspunkter skal overholdes, da ingen kan være tjent med, at gruppen skal vente på efternølere. Hvis en elev er i tvivl om, hvornår man bør tage af sted for at nå frem i tide, må man tage af sted 10 min. før, man ellers havde tænkt sig. 3. Hvis nogle elever er på egen hånd om eftermiddagen og aftenen, skal de altid være mindst 2 elever sammen hele tiden! En elev må aldrig færdes alene og anbefales ikke at benytte undergrundsbane eller Metro i visse byer efter kl I stedet bør man tage en autoriseret taxa. 4. Alle elever skal være hjemme på hotellet og på deres eget værelse kl , hvis der ikke med den ansvarlige underviser er aftalt noget andet. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på værelserne, udvise larmende adfærd til gene for andre gæster eller på anden måde opføre sig uciviliseret på hotellet! Værelsesinventar, herunder møbler, skal behandles ordentligt. 5. Alle elever forventes at deltage udhvilede og friske i de enkelte dages arrangementer. 6. Det er hele gruppens ansvar, at de gældende ordensregler overholdes på hotellet, gaden og de steder vi besøger. Der skal selvfølgelig udvises tilbørlig respekt for de lokale skikke og traditioner af kulturel og religiøs karakter. 7. Det indskærpes, at ingen møder frem til obligatoriske eller andre besøg i beruset eller påvirket tilstand! Højrøstet og generende adfærd vil ikke blive tolereret. 8. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser, vil lærerne kunne påføre pågældende elever følgende sanktioner: a) i almindelige tilfælde, hvor en påtale eller tilrettevisning ikke straks ændrer elevens/elevernes adfærd, bortvises eleven/eleverne fra hotellet og anvises et andet logi for egen regning b) i grovere tilfælde sendes eleven/eleverne hjem for egen regning. c) i de groveste tilfælde afkortes rejsen for hele klassen, som returnerer før tiden Side 3 af 9

4 De deltagende elever bekræfter skriftligt, at de vil overholde reglerne. Hvis en elev er under 18 år, skal forældrene underskrive bekræftelsen jf. rejseregler- og information vedr. studieture og rejser på den internationale linje. B. Yderligere angående aktiv deltagelse i undervisningen: Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: Krav om fremmøde til undervisningen, hvis intet andet er aftalt (f.eks. i forbindelse med visse projekter) med den ansvarlige lærer. Eleven skal være studieaktiv, dvs. deltage aktivt i undervisningen, i gruppearbejde, etc. Skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt og være af det kvalitative og kvantitative omfang, som kræves. Klasselæreren koordinerer afleveringer på tværs af fagene, så der er en fornuftig tidsplan. Hvis en elev på grund af sygdom eller en anden god grund ikke er i stand til at aflevere en opgave, kan skolen dispensere for aflevering, hvis dette skønnes formålstjenligt. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver, interne prøver, eksaminer o.lign. Deltagelse i ekskursioner med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør kr. 80-, Deltagelse i forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er en planlagt del af undervisningen. Skolen registrerer fremmøde og aflevering af opgaver digitalt. Klasselærere taler kollektivt og individuelt med eleverne om disse forhold. Gennemførelseskoordinatoren kan inddrages. Fritagelser/lægeerklæring: Hvis en elev på grund af et handicap, andre funktionsvanskeligheder eller andre årsager ikke fuldt ud kan deltage i undervisningen i et eller flere fag, kan skolens leder ud fra en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen og kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation. Denne betales af eleven selv. Skolen kan anmode en elev, som på grund af sygdom har været fraværende i over to uger, om at aflevere en lægeerklæring, som betales af eleven selv. I forbindelse med fravær ved eksamen skal skolen have en lægeerklæring, og ved årsprøver og terminsprøver kan skolen anmode eleven om at aflevere en lægeerklæring. I alle tilfælde betales lægeerklæringen af eleven selv Side 4 af 9

5 C. Procedure ved fravær og manglende afleveringer Som elev på Thisted og Morsø Handelsgymnasium har du pligt til at følge undervisningen. Det betyder, at der er mødepligt til samtlige timer og pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Thisted og Morsø Handelsgymnasium har følgende procedure: Trin 1: Din klasselærer/gennemførelseskoordinatoren henviser dig til en studiecoach for at få afklaret årsagerne til fravær/manglende skriftlige afleveringer. Trin 2: Samtale med uddannelseslederen, hvor der gives en betinget sanktion eller i gentagelsestilfælde en skriftlig advarsel. Der laves aftale om at bringe fraværet og de manglende afleveringer ned på et absolut minimum. Du skal fortsat have kontakt med studiecoachen, indtil fraværet og antallet af manglende afleveringerne er bragt ned. Trin 3: Samtale med uddannelseslederen og risiko for tab af SU i mindst en måned. Uddannelseslederen tager stilling til næste fase i proceduren. Trin 4: Indstilling til prøve i alle afsluttende fag på klassetrinet eller tab af retten til at blive indstillet i et eller flere fag. Trin 5: I grove tilfælde bortvisning. Uanset hvornår du i dette skoleår har uacceptabelt fremmøde, fravær og/eller manglende skriftlige afleveringer, vil du kunne risikere næste sanktion i skolens fraværsprocedure. Hele proceduren har til formål at fastholde dig i uddannelse og at hjælpe dig med at gennemføre den på normal tid. Hvis du har vanskeligheder, skal du altid huske at kontakte en studiecoach. D. Sanktioner Hvis skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter reglerne for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel: Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Forbud mod at medbringe bestemte privat genstande i en nærmere bestemt periode. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år for elever i den sammenhængende uddannelse til HHX. Eleven skal orienteres herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakterer, og givne årskarakterer, hvor disse gives, bortfalder. Fortabelse af retten til at blive indstillet til en prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny Side 5 af 9

6 Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Der kan kun iværksættes sanktioner efter skolens konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældrene eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre andet er aftalt. En advarsel for snyd eller medvirken til snyd bortfalder ikke. I særligt graverende tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel. SU I henhold til SU-reglerne er en elev, der er i gang med en ungdomsuddannelse, studieaktiv, når vedkommende deltager i undervinsingen og prøver m.v. og afleverer opgaver. Elever, som ikke opfylder ovennævnte krav fuldt ud, anses af SU-styrelsen kun som studieaktive, hvis skolen skønner at de kan indhente det forsømte. Hvis skolen skønner, at eleven ikke kan indhente det forsømte, bortfalder elevens ret til SU. Eleven vil kunne ansøge om SU igen, hvis vedkommende nu skønnes at være studieaktiv. Der kan dog dispenseres for elever, som på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har svært ved at overholde kravet om studieaktivitet. E. Oprykning Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Krav på oprykning En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i uvægtet gennemsnit efter den nye karakterskala. Standpunktskaraktererne medregnes ved skoleårets slutning. Ingen oprykning/selvstuderende Hvis elevens standpunkt eller opnåede uvægtede gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2,0 og det på baggrund af en løbende evaluering skønnes, at elevens udbytte af det gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan eleven nægtes, oprykning til næste klasse. Hvis en elev har mulighed for inden for de givne frister at indstille sig til prøve ved den forestående prøvetermin, sker det på vilkår som selvstuderende. Omgængere En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter ledelsens godkendelse få lov til at følge det samme klassetrin én gang mere, dog således at eleven senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Skolens afgørelse træffes efter, at pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig. Eleven skal også modtage klagevejledning Side 6 af 9

7 F. Klage Eleven eller forældrene/forældremyndighedsindehaveren kan senest 10 dage efter afgørelsens meddelelse indgive klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet angående sanktioner om studie- og ordensreglerne og oprykning. Klagen stiles skriftligt til skolens ledelse, der videresender klagen til styrelsen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens ledelse give klageren lejlighed til inden for 5 dages frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til styrelsen. Klage over ovennævnte sanktioner har ikke opsættende virkning, med mindre skolens, ledelse henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. G. Rusmiddelpolitik. (Se i øvrigt Fælles rusmiddelpolitik for alle uddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune) Du har valgt at uddanne dig på EUC Nordvest, og det tror vi på er en god investering i din fremtid. Du vil få den bedst mulige adgang til videregående uddannelse og/eller job, alt efter hvilken uddannelse du har valgt. Vi er på EUC Nordvest ikke ligeglade med, hvordan det går dig. Vi har taget mange initiativer til at sikre dig et godt forløb igennem teams, studievejledning, klasselærere og lærere, som går op i, at du har det godt. Vi opfatter det som et fælles ansvar, at du får en god oplevelse af at gå på EUC Nordvest, og hvis noget skulle gribe forstyrrende ind, vil vi gerne hjælpe dig. Det vil f.eks. være et forstyrrende element, hvis du fristes af rusmidler, og derfor har vi formuleret en Rusmiddel- og festpolitik, så du kender skolens holdning og ved, at du betyder noget for os. Hvis du tager narkotiske stoffer eller er misbruger af alkohol, vil du efter EUC Nordvests opfattelse ikke være i stand til at få fuldt udbytte af uddannelsen, og derfor vil vi gøre dig opmærksom på, at det er uforeneligt at bruge, besidde eller distribuere narkotiske stoffer og samtidig gå på EUC Nordvest. De samme regler angående narkotika gælder også i forbindelse med fester, fredagscaféer og lignende arrangementer. Du må på intet tidspunkt bringe spiritus/øl/vin o.l. ind på skolens område eller møde frem i beruset tilstand. Kun i forbindelse med skolens fester, fredagscaféer o.l. må der indtages øl og breezers, som købes i baren. Hvis EUC Nordvest bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive kaldt til samtale med din klasselærer og en repræsentant for skolens ledelse, og yderligere vil hjemmet blive kontaktet, hvis du er under 18 år. Samtalen vil have det formål at afklare problemstillingen og det videre forløb. Det er en grov overtrædelse af skolens regler både at indtage og forhandle narkotika, og forhandling af narkotika på skolens område medfører anmeldelse til politiet og bortvisning fra skolen. Der vil i forbindelse med fester lejlighedsvis blive taget stikprøver (narkotika) af Side 7 af 9

8 deltagende elever og gæster, og alle deltagerer skal stille sig til disposition for en eventuel kropsvisitering, som finder sted i et særligt lokale. Konsekvenserne af en positiv prøve, fund af stoffer eller forhandling heraf er beskrevet ovenfor. Skolen kan ved mistanke anmode en elev om frivilligt i skoletiden at medvirke til en test for alkohol eller andre rusmidler. Når vi vælger at orientere dig på denne måde, er det af hensyn til dig og dine fremtidsmuligheder. Vi mener, at vi med denne udmelding kan være med til at skabe nogle faglige og sociale rammer, der fuldt ud lever op til de krav og forventninger, du vil møde i fremtiden. H: Festpolitik Eleverne på EUC Nordvest opfatter ikke blot skolen som et undervisningssted, men også som et sted, hvor der knyttes venskaber uden for skoletiden. Festerne og fredagscafeerne er en vigtig del af det sociale liv, og derfor lægger elever, lærere og ledelse stor vægt på at skabe en god festkultur i fællesskab. Jo bedre eleverne trives socialt på skolen, desto større fagligt udbytte vil de få af uddannelsen. Elevrådet og ikke mindst elevrådets festudvalg har stor indflydelse på festernes afholdelse. Festerne arrangeres og afholdes i samarbejde med rektor. Der afholdes normalt ca. 4 elevfester om året. Der er altid et antal vagter (min. tre) til stede, ligesom skolen er repræsenteret ved lærere, så der sikres god ro og orden. Eleverne skal også tage et ansvar for hinanden; dvs. holde øje med hinanden, hjælpe hinanden og grib ind, hvis dette skønnes nødvendigt. Ikke mindst festudvalgets medlemmer har til opgave at sikre, at festen afholdes efter planen og i god ro og orden. Fredagscaféudvalget er ansvarligt for afholdelsen af fredagscaféer 5-6 gange om året. Disse afvikles normalt i tidsrummet Der må serveres sodavand og øl, og lærervagterne sikrere, at der er god ro og orden, og at alle elever forlader skolen senest kl Regler for elevfester: Du kan kun komme ind til festen i tidsrummet , hvis intet andet er aftalt. Billetter købes på forhånd på Skyticket op til festen, og du skal opgive navn og klasse. Kun ved et par fester om året kan du have en gæst med, hvis navn og adresse skal opgives på forhånd. Du skal kunne identificere dig (studiekort m.v.), og en eventuel gæst skal også kunne identificere sig. Du har som elev ansvar for din egen såvel som for din gæsts opførsel. Hvis dit navn ikke er registreret i forbindelse med køb af billet, kan du ikke komme ind til festen. Du må ikke medbringe drikkevarer eller andre rusmidler. Vagterne skal kontrollere, at dette ikke finder sted ved indgangen til festen og på deres rundgang på skolen under festen. Du bliver afvist ved indgangen af vagterne, hvis du er stærkt beruset/påvirket ved ankomsten til festen. Det er normalt kun tilladt at udskænke sodavand, øl og breezers ved festerne Side 8 af 9

9 Såfremt skolen finder det påkrævet, kan der undertiden finde kontrol sted, hvis der er mistanke om, at unge indtager narkotika under en fest. Skolen kan også foretage stikprøver til konstatering af brug af narkotika af de deltagende elever og gæster. Kontrollen kan bestå af narkotest og kropsvisitation. Du skal overholde gældende lovgivning bl.a. forbud mod besiddelse og handel med rusmidler. Jævnfør Rusmiddelpolitik. Hvis du ødelægger noget på skolen under festen, skal du selv dække omkostningerne, da skolen ikke har en forsikring, som kan dække. Hjælp hinanden med at forebygge eventuelle ødelæggelser. Under festen skal du opføre dig således, at du ikke generer de øvrige gæster. Upassende opførsel medfører bortvisning fra festen og i visse tilfælde fra kommende fester. I nogle tilfælde vil eleven efterfølgende blive indkaldt til samtale med skolens ledelse. I øvrigt gælder skolens almindelige ordensregler. Thisted d. 15. november 2017 Rektor Mette Skydt Bjørndal Side 9 af 9

Studie- og ordensregler for HHX og HTX

Studie- og ordensregler for HHX og HTX Studie- og ordensregler for HHX og HTX EUC Nordvest er et uddannelses-, arbejds- og værested for mange personer, hvor vi hver især har betydning for helheden. Det er vigtigt, at der er et godt undervisnings-

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere