HANSTHOLM HAVN ARBEJDSPLADSER 450 NYE. Juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTHOLM HAVN ARBEJDSPLADSER 450 NYE. Juni 2017"

Transkript

1 HANSTHOLM HAVN Juni 450 NYE ARBEJDSPLADSER

2 INDHOLD Udviklingen af Hanstholm Havn Baggrund for projektet Projektet Skibstrafik Trafik EN HAVN I UDVIKLING Thisted Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har påbegyndt planlægningen af en udvidelse af Hanstholm Havn. Som led i planlægningen er der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der også omfatter en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen. Det samlede dokument kaldes en miljøredegørelse. Den fulde redegørelse, Udvidelse af Hanstholm Havn, Miljøredegørelse, kan læses på Thisted Kommunes hjemmeside Strømning og sedimentation Støj og vibrationer Visuelle forhold, landskab, kulturhistorie og rekreative interesser Det ikke-tekniske resumé beskriver kort de påvirkninger af miljøet, der kan forventes i forbindelse med havneudvidelsen. I miljøredegørelsen fremgår en mere detaljeret beskrivelse af projektet og de forventede miljø - påvirkninger. Natur 10 Sediment og jord 12 Grundvand 12 Klima 12 Spildevand og overfladevand 13 Luftforurening Befolkning og sundhed Udarbejdet af bygherrerådgiver Rambøll

3 VESTMOLE S ROSHAGE MOLE Western Breakwater UDVIKLINGEN AF Der har stort set altid ligget en form for landingsplads i området. I 1917 blev det vedtaget, at der skulle anlægges havne i Hirtshals og Hanstholm. Hanstholm nåede dog kun at bygge to moler (Roshage Mole og den eksisterende vestlige mole), inden den tyske besættelsesmagt overtog stedet. Først i 1960 blev der fremsat et endeligt lovforslag om etablering af en kombineret fiskeri- og trafikhavn i Hanstholm. I 1967 blev havnen taget i brug af fiskere, og i 1970 var den bygget helt færdig. Havnen blev efterfølgende udvidet første gang i 1970 erne og igen i 1980 erne. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Hanstholm Havn er en af de største konsumfiskerihavne i Europa. Havnen beskæftigede i 2010 omkring personer, hvoraf knap var direkte beskæftigede, og 600 var enten indirekte beskæftigede eller beskæftigede med opgaver, der er afledt af aktiviteter på havnen. Hanstholm Havn er derfor en vigtig arbejdsplads i Nordjylland og Thisted Kommune. Hanstholm Havn har som strategi at være den førende havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havne - arealet er i dag fuldt udnyttet, og der er brug for nye New Breakwater Head ØSTMOLE Eastern Breakwater Turning Basin Ø m New Quay Wall arealer. Vanddybden er for lav til, at man kan modtage især de store trawlere, og vanddybden skal derfor forøges. Havnen ligger desuden meget udsat for vind og vejr, og besejlingen af havnen er i visse situationer svær. Projektet omfatter derfor også en ændring af indsejlingen til havnen. PROJEKTET For at opfylde disse ønsker er der udarbejdet et projekt, som omfatter udvidelsen af Hanstholm Havn (se figur 1). Kajerne i inderhavnen opbygges med en jernspuns, der fastgøres i en rende, som graves i kalken. Spunsen har en længde, så havnebassinerne kan uddybes, hvis behovet skulle opstå på et senere tidspunkt. Bag spunsen etableres det nye havneareal, der fyldes med sand og kalk, som dels stammer fra uddybning af havnebassinet og indsejlingen, dels indvindes til havs. For at gennemføre projektet skal en del af de eksisterende sænkekasser fjernes. Det forventes, at sænkekasserne kan neddeles og genavendes på den nye havn i stedet for eksempelvis stabilt grus. Der skal bruges mange sten til projektet, som man vil tage fra de eksisterende havnekonstruktioner. Er disse ikke tilstrækkelige, forventer man at supplere med sten fra enten Norge eller Sverige. Eastern Revetments HVordan påvirker projektet TRAFIKken? I forbindelse med havneudvidelsen vil trafikken i perioder blive påvirket i forhold til plads og mængde - både i vand og på land. I sidste ende vil det dog give positive resultater. SKIBSTRAFIK Projektet for udvidelsen af havnen er udarbejdet i samarbejde med den maritime chef på Hanstholm Havn. Det vurderes, at projektet vil forbedre forholdene for skibstrafikken sammenlignet med i dag, især når det kommer til indsejlingsforholdene. Mens projektet gennemføres, vil flere arbejdsområder i perioder være spærret af for skibstrafik. Der vil dog altid være plads til, at skibene kan sejle ind og ud af havnen. ØVRIG TRAFIK Under anlægsarbejdet vil der være en del tunge køretøjer, der leverer materialer til havnen. Trafikken forventes primært at komme via Thistedvej og Kai Lindbergs Gade. Den største trafikstigning vil ske på Kai Lindbergs Gade, hvor trafikken forventes at stige med 16%, når projektet er gennemført, og virksomhederne har etableret sig på det nye havneareal. Da vejnettet har kapacitet til at afvikle den øgede trafik, vil påvirkningen være begrænset. Den øgede trafik på Kai Lindbergs Gade vil ikke have særlig stor påvirkning på fodgængere og andre bløde trafikanter. Øget trafik giver teoretisk set også et øget antal trafikuheld. Den forventede stigning af trafikuheld vil i teorien medføre et ekstra personskadeuheld hvert 125. år. Samme trafikøgning forventes ikke på det øvrige vejnet, og påvirkningen af trafiksikkerheden vil derfor være endnu mindre på disse veje. 7,5 FORHAVN -9.0m ØSTRE TVÆRMOLE 5,9 5, New Hinterland approx m² NORDRE STRANDVEJ MØLLE NORDRE STRANDVEJ MØLLE MOLEVEJ MØLLE NORDRE STRANDVEJ MØLLE Derudover vil Kai Lindbergs Gade det stykke ud for havneområdet blive anvendt til intern trafik på havnen. RUIN VESTMOLEGADE FIGUR 1 PIER 1 VESTRE TVÆRMOLE TRAFIKHAVNSGADE PIER 2 BASSIN 1 8,4 7,0 HAVNEKONTOR BASSIN 2 7,5 7,5 5,9 COASTERGADE 7,0 AUKTIONSGADE AARDS GADE AUKTIONSHAL 2 BASSIN 8 AUKTIONSHAL 1 PIER 3 COASTERGADE BASSIN 4 KASSEPLADS 7,5 KASSEHAL KTIONSGADE 7,0 PIER 4 BASSIN OLIE PIER BASSIN 6 PIER 5 FIBIGERS GADE 4.9 TRAWLERGADE 3.9 PIER 7 BASSIN 7 KAI LINDBERGS GADE PIER 6 JOLLEGADE CHR. SCHRØDERS GADE Hanstholm Havn efter gennemførelse af projektet. Der etableres en ny ydermole for at beskytte indsejlingen, og der etableres en ny mole for at give adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn. KUTTERGADE KUTTERGADE KAI LINDBERGS GADE NORDRE STRANDVEJ GADE LINDBERGS KAI KAI LINDBERGS GADE MOLEVEJ THISTEDVEJ Der forventes mest lastbiltrafik i sommerhalvåret 2019 og 2020, hvor antallet på området ud for havnen på Kai Lindbergs Gade formodes at stige med 120 lastbilture. Vejen har kapacitet til at håndtere den øgede trafik, og derfor mener man ikke, at det vil påvirke den øvrige trafik på havnen i særlig høj grad.

4 ÆNDRING I Strømning & sedimentation Hanstholm Havn er placeret på en pynt på den jyske vestkyst, hvor der i dag er en stærk strøm parallelt med kysten. Derudover transporteres der store mængder sand forbi havnen (ca kubikmeter om året). Derfor kan projektet potentielt have stor påvirkning på omgivelserne. STRØMNING OG SEDIMENTATION Den stærke strøm og omfanget af transport af sand gør den jyske vestyst til et meget dynamisk område, hvor nogle kyster oplever tilvækst, dvs. strandene bliver bredere, mens andre kyster oplever erosion og dermed tab af materiale og land. Nordøst for Hanstholm Havn ligger Vigsø Bugt, der er i konstant underskud af materiale. Det betyder, at der hvert år forsvinder 4-5 meter af kysten. Havneudvidelsen vil medføre, at der flyttes mere sand vest for Roshage Mole end i dag. Hvis ikke der gøres noget, vil erosionen af kysten ved Vigsø Bugt øges. For at undgå en ændring i forholdene vil alt det sand, der lægger sig omkring den nye havn, blive ført tilbage til havstrømmen. Havneudvidelsen vil derfor ikke påvirke kystudviklingen negativt. Når der udgraves sand og kalk i anlægsfasen, vil der opstå et spild. Spildet vil dog være meget lille i forhold til den naturlige transport af sand, grus og ler også kaldet sediment. Mængden af sediment i vandet vil derfor forblive uændret. FIGUR 3 Ændring i samlet støjniveau fra eksisterende aktiviteter i forhold til fremtidige aktiviteter med en fuldt udbygget havn i dagperioden Når projektet er gennemført, vil udløbet fra Hanstholm Rensningsanlæg være flyttet til den nye Østmole og dermed længere mod øst end i dag. Flytningen af udløbet vil dog ikke ændre omgivelserne i væsentlig grad og f.eks. påvirke badestrandene med næringssalte og bakterier. Omkring Hanstholm Havn er der flere nationalt og internationalt anerkendte surf-områder (se figur 2). FIGUR 2 Surf-lokaliteter nær Hanstholm Havn. Det vurderes, at Fishermans Corner kun vil blive påvirket af havneudvidelsen ved vinde fra nord til nordøstlige retninger, da Vestmolen her vil have en vis skyggevirkning. Området Fakir vil blive påvirket i væsentlig grad, da området bliver mindre, og fordi den resterende del af området kommer til at ligge mere i læ af den nye Østmole. Til gengæld vil havneudvidelsen medføre, at bølgerne i Fakir bliver lettere at anvende til surfing. Områderne øst for Roshage Mole, hvor de mest populære surf-områder ligger, bliver ikke berørt >>

5 Men... Hvad med surfing? FIGUR 4 Vurdering af den visuelle påvirkning af landskabet fra de udvalgte fotostandpunkter. Omkring Hanstholm Havn er der flere nationalt og internationalt anerkendte surfområder. områder. Man siger, at støj skal stige med mere end tre decibel for, at man kan høre forskel i støjniveauet. Alle aktiviteter på det nye havneareal skønnes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den enkelte virksomhed i driftsfasen. Der forventes ikke at være vibrationer i driftsfasen. Naboer til anlægsaktiviteterne vil blive informeret om anlægsarbejdet (hvorfor, hvornår og hvor længe), så man bedre kan tilpasse sig støjen. Trafikken til og fra havnen vil stige, hvilket også medføre en lille stigning i støjen fra vejtrafik, dog på mindre end en decibel. mærkbart hverken i forhold til bølgehøjde, -retning eller periode. STØJ OG VIBRATIONER Udvidelsen af havneområdet vil påvirke omgivelserne med støj og vibrationer i perioder. Den største påvirkning vil ske ved opsætningen af spuns, som anvendes til etablering af det nye kajanlæg. I driftsfasen vil den væsentligste støjpåvirkning komme fra hjælpemotorer fra skibe, der ligger ved den nye kaj. De generelle grænseværdier for støj i forbindelse med anlægsarbejde vil kunne overholdes overfor de fleste naboer. Kun aktiviteter efter normal arbejdstid kan resultere i støjpåvirkninger, der overstiger de vejledende grænseværdier fastsat af kommunen. Installationen af spuns kan i korte perioder støje og være til gene for de nærmeste naboer. Dette arbejde vil dog kun stå på i en kort tid, og det forventes heller ikke, at det vil blive gjort om aftenen, natten eller i weekender. Anlægsaktiviteter kan give mærkbare vibrationer og kan det i værste fald medføre skader på bygninger. Afstanden til nærmeste bygninger er dog så stor, at risikoen for gener og skader er lille. I driftsfasen vil der være flere aktiviteter på og omkring havnen, og derfor vil støjniveauet i denne periode stige. I figur 3 ses forskellen på støj i dagtimerne i dag, og når det nye havneareal er fuld udbygget. Den samlede støj fra havnen vil stige med ca decibel. Støjen stiger mest i stor afstand fra havnen, men i praksis vil støjen fra havnen ikke kunne høres i disse >> FIGUR 5 Den eksisterende udsigt på Helhagevej (fotostandpunkt 2). FIGUR 6 Den fremtidige udsigt på Helhagevej (fotostandpunkt 2).

6 ændringer i omgivelserne NATUR Det vurderes, at emissioner med kvælstof fra f.eks. maskiner og lastbiler i forbindelse med anlægs- og driftsfasen vil have en ubetydelig påvirkning af de omkringliggende kvælstoffølsomme naturområder. UDVIDELSEN AF MEDFØRER UDELUKKENDE ETABLERING AF ANLÆG PÅ HAVET. DERMED SKER DER INGEN FYSISKE ÆNDRINGER ELLER VÆSENTLIGE PÅVIRKNINGER AF BESKYTTET NATUR PÅ LAND I ANLÆGSFASEN. VISUELLE FORHOLD, LANDSKAB, KULTURHISTORIE OG REKREATIVE INTERESSER I anlægsfasen vil den visuelle påvirkning af havnens omgivelser være mindre og kortvarig. Når havnen er fuldt udbygget, og virksomhederne har etableret sig på det nye havneareal, vil landskabet have ændret sig i større eller mindre grad. Den fremtidige havn vil være karakteriseret som et teknisk landskab, som i forskelligt omfang ændrer kystlandskabet, bl.a. udsigten og oplevelsen af havet. Havneudvidelsen vil fremstå som en samlet helhed og en naturlig forlængelse af den eksisterende havn uanset, hvorfra havnen ses (se figur 5 og figur 6). Fra bunkeranlægget ved Museumscenter Hanstholm vil påvirkningen af landskabet være væsentlig og vedvarende, da udsigten ændres markant til et teknisk landskab i stedet for en udsigt ud over det åbne hav (se figur 7 og figur 8). I anlægsfasen vil molerne blive etableret først, og dermed vil undervandsstøj dæmpes, så marine pattedyr, havfugle og fisk udenfor havnen undgår væsentlige påvirkninger. Der er gennemført en væsentlighedsvurdering af påvirkningen af Natura 2000-områderne, N24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø på land samt N250 Gule Rev til vands. Vurderingen viser, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for områderne i forbindelse med havneudvidelsen. Set fra større afstand påvirkes landskabet i mindre grad, fordi landskabet og beplantningen omkring Hanstholm Knude i høj grad skjuler udvidelsen. FIGUR 7 FIGUR 8 Eksisterende forhold ved Bunkeranlægget ved Museumscenter Hanstholm (fotostandpunkt 5). Fremtidige forhold for Bunkeranlægget ved Museumscenter Hanstholm (fotostandpunkt 5). I anlægsfasen vil molerne blive etableret først, og dermed vil undervandsstøj fra gennemførelse af projektet dæmpes sådan, at marine pattedyr, havfugle og fisk uden for havnen undgår væsentlige påvirkninger fra undervandsstøj. Der sker ingen fysisk påvirkning af kulturhistoriske interesser. Lyset fra Hanstholm Fyr vil efter havneudvidelsen stadig være synligt fra Hanstholm by og havet, og selvom der etableres flere lyskilder på havnen, vurderes det ikke, at oplevelsen af lyset fra byen og havet påvirkes betydeligt. >> FIGUR 9 Beskyttede naturområder ( 3-områder) og Natura 2000-habitatområder tæt ved Hanstholm Havn. Der er gennemført en væsentlighedsvurdering af påvirkningen af Natura 2000-områderne N24 Hanstholm reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø på land og N250 Gule Rev til vands. Vurderingen viser, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for områderne ved gennemførelse af projektet.

7 KLIMA & MILJØ SEDIMENT OG JORD Der kan være mindre arealer på det nye havneområde, som er potentielt forurenede, men ikke hvad man på nuværende tidspunkt kender til. Der kan i anlægsperioden være risiko for spild af diesel- og hydraulikolie i forbindelse med uheld eller ved opbevaring af olieprodukter. Sådanne uheld sker typisk under selve anlægsarbejdet, hvor der er personer i nærheden og dermed mulighed for at begrænse forureningen med det samme. Ved etableringen af det nye havneareal ønsker man at anvende egnede materialer fra eksempelvis udgravningen af den nye sejlrende og havnebassiner. Tidligere undersøgelser viser, at disse materialer ikke er forurenet og vil derfor ikke udgøre et miljøproblem. Ved uddybning i og uden for havnen vil der blive udgravet naturlige aflejringer af kalk, som måske ikke kan genvendes i projektet, og som derfor i givet fald skal klappes til havs. Klapningen vil ske på en godkendt klapplads og i henhold til en klaptilladelse. Klapningen af kalkholdigt sediment vurderes at ville medføre en mindre lokal miljøpåvirkning. Når den nye havn er bygget, og virksomheder har etableret sig, vil der være risiko for spild af olie og kemikalier fra virksomheder, skibe og køretøjer. Det forventes, at olie og kemikalier opbevares og bortskaffes forsvarligt. På den baggrund vurderer man, at påvirkningerne som følge af spild eller fejlhåndtering af olie og kemikalier vil være lokale og af mindre omfang. GRUNDVAND Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en betydelig risiko for vandkvaliteten ved f.eks. Hanstholm Vandværk, idet havnen etableres nedstrøms vandværket. SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND Spildevand fra havnen vil blive afledt til det kommunale renseanlæg, hvor det vil blive renset, før det udledes til havet. Overfladevand fra havnearealet vil blive renset mekanisk i olieudskillere med sandfang, før det udledes til havnebassinet. I begge tilfælde vil udledningen hurtigt blive fortyndet. Miljøpåvirkningen fra udledning af spildevand og overfladevand vil derfor være ubetydelig. Når havnen er fuldt udbygget, vil en række nye virksomheder etablere sig på havnen, ligesom eksisterende virksomheder inden for f.eks. fiskeindustrien forventes at øge produktionen, hvilket vil øge behovet for grundvand. Hanstholm Vandværk har kapacitet til at indvinde mere vand, end det gør i dag, så det forøgede vandforbrug burde ikke at udgøre et problem. LUFTFORURENING I anlægsfasen vil arbejdet med entreprenørmaskiner og skibe samt transport til og fra havnen medføre en forhøjet koncentration af forurenede stoffer i luften. Det er dog midlertidigt, og arbejdet vil ikke strække sig over hele anlægsperioden på ca. 2,5 år. Nogle af de nye virksomheder kan nogle håndtere olie og kemikalier. Uheld i forbindelse med håndtering af stofferne kan udgøre en risiko for en lokal påvirkning af grundvandet. Opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieaffald hos de nye virksomheder vil blive gennemført i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og risikoen for påvirkning af grundvandet er derfor begrænset. Pga. den forholdsvis store afstand til de nærmeste beboede områder (ca. 200 meter), er der god mulighed for, at de forurenede stoffer spredes og fortyndes. F.eks. vil støv fra håndtering af jord og grus falde til jorden tæt på anlægsområdet og derfor ikke påvirke de beboede områder omkring havnen. KLIMA Klimaændringer som eksempelvis stigende havvandsstand og hyppigere og kraftigere stormfloder vil finde sted i driftsfasen. I anlægsfasen vil klimaændringerne være meget begrænsede. Der er foretaget en dimensionering af moler og nye havnearealer, således der tages hensyn til fremtidens stigende havvandsstand og de hyppigere og kraftigere storme. Luftforureningen er vurderet til ikke at nærme sig de grænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen. Derfor vil påvirkningen af luftkvaliteten og støvgenerne i anlægsfasen være ubetydelige. Også den lokale udledning af CO2 øges i anlægsfasen dog ikke i et omfang, der har betydning for klimaet. Kajkanterne er designet, så de er mere sikre end de nuværende. I 2050 vil der ikke ske oversvømmelse af kaj anlæg ved en 100 års hændelse (en hændelse, der kun forekommer én gang hvert 100. år). Havnens beredskabsplan vil blive revideret i forbindelse med havneudvidelsen. Beredskabsplanen skal fokusere på hvilke tiltag, der skal foretages, hvis mere ekstreme vejrsituationer (f.eks. stormfloder) end forudsat i forbindelse med projekteringen af havnen indtræffer. >> Når havneudvidelsen er færdig, forventes en øget udledning af luftforurenende stoffer. Det skyldes bl.a., at havnen vil blive brugt af flere og større fiskefartøjer. Derudover vil de nye virksomheder potentielt kunne udlede både luftforurening og lugt, ligesom de kan der i nærheden, og niveauerne vil fortsat være langt under gældende grænseværdier. øge trafikken til og fra havnen. Dette vil næppe have en målbar effekt på luftforureningen i de beboede områ-

8 Hvordan påvirker projektet befolkningen? EN UDVIDELSE AF BETYDER, HAVNENS ROLLE SOM EN VIGTIG DRIVKRAFT I ERHVERVSUDVIKLINGEN I THISTED KOMMUNE STYRKES. OGSÅ BETINGELSERNE FOR ERHVERVSFISKERIET OG FISKEINDUSTRIEN BLIVER STYRKET, OG DET FORVENTES, AT DER SKABES OMKRING 450 NYE ARBEJDSPLADSER I ÅRENE EFTER, AT UDVIDELSEN ER GENNEMFØRT. BEFOLKNING OG SUNDHED I anlægsfasen er det primært støj og vibrationer, som kan påvirke befolkningen og deres sundhed. Der vil i kortere perioder være støj og vibrationer, der kan genere befolkningen, men påvirkningen forventes ikke at være betydelig. En del af surfer-området Fakir inddrages i projektet, men det betyder bl.a., at bølgerne i Fakir bliver bedre at anvende til surfing. Da der er andre store og attraktive områder i nærheden, vurderes inddragelsen af surfer-arealer ikke at påvirke turismen synderligt. Det forventes, at der i anlægsfasen skabes en betydelig beskæftigelse lokalt og regionalt. Det betyder, at der kan ske en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed. I driftsfasen kan de boliger, der ligger tættest på havneområdet opleve en mindre øget støjpåvirkning. Generelt set betyder udvidelsen af Hanstholm Havn, at havnens rolle som en vigtig drivkraft i erhvervsudviklingen i Thisted Kommune styrkes. Også betingelserne for erhvervsfiskeriet og fiskeindustrien bliver styrket, og det forventes, at der skabes omkring 450 nye arbejdspladser i årene efter, at udvidelsen er gennemført. Alt i alt forventer man, at gennemførelsen af projektet vil have en positiv effekt i forhold til befolkningen og befolkningens sundhed.

9 Kontakt Niels Clemensen Direktør, Hanstholm Havn tlf Peter Nymann Teknisk Chef, Hanstholm Havn

UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN MILJØREDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN MILJØREDEGØRELSE Til Thisted Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Dokumenttype Miljøredegørelse Dato April 2017 UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN MILJØREDEGØRELSE HANSTHOLM HAVN MILJØREDEGØRELSE Revision 02 Dato 2017-04-23

Læs mere

VVM-tilladelse og principiel tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn

VVM-tilladelse og principiel tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn Hanstholm Havn Sendt elektronisk til: Thisted Kommune thistedkommune@thisted.dk, Ole Riger Kusk: ORK@ramboll.dk, Niels Clemensen nic@portofhanstholm.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41

Læs mere

SKAGEN HAVN. Sammendrag af VVM-redegørelse

SKAGEN HAVN. Sammendrag af VVM-redegørelse SKAGEN HAVN Sammendrag af VVM-redegørelse OKTOBER 2004 Kolofon Titel: Sammendrag af VVM-redegørelse, udvidelse af Skagen Havn. Projektorganisation, Styregruppe: Kontorchef Jes Vestergaard, formand, Nordjyllands

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN VVM af olieterminal på Skagen Havn 1 Projektet overordnet Faciliteter til opbevaring af brændstof (svær fuelolie og gasolie) til skibe I overensstemmelse med lokalplan SKA.H.01.01.01 kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak.

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak. Bilag 3 Screening efter VVM-reglerne Forøgelse af eksisterende regnvandsudløb ved Søsportshavnen VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Den eksisterende

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser PRÆSENTATION RIKKE HOLM Civilingeniør i Miljøteknik, Aalborg Universitet, 1993 Ringkjøbing Amt (1993 2000) HOH Vand & Miljø (2000 2002) NIRAS A/S (2006 VVM

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Odder Kommune Team miljø. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Odder Kommune Team miljø. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Odder Kommune Team miljø Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af 10 kw husstandsvindmølle af mærket Gaia-Wind

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 32

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården

Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården VVM Myndighed Sorø Kommune Basis oplysninger Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg (Lp SK 47)

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring.

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring. Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Navn og adresse på bygherre Fløng

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere