Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan for en genbrugsplads ved Voel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel"

Transkript

1 Teknik og Miljø /drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Anna og Erik Rasmussen, Hjortegårdsvej 65, 8600 Silkeborg Anna og Erik Rasmussen bor på Hjortgårdsvej 65, som ligger ca. 250m syd for lokalplanområdet. For at realisere lokalplanen vil der blive handlet jord med Anna og Erik. Anna og Eriks indsigelse omhandler: 1. Genbrugspladsen skal ligge i et industrikvarter som f.eks. i Sorring, Voel eller Hårup. 2. Industrikvarteret i Voel er hensigtsmæssigt pga. planer om en kommende omfartsvej syd omkring byen. 3. Genbrugspladsen skal ikke ligge op af en skov med fredsskovspligt. 4. Deres ejendoms fremtidige værdi og salgbarhed. 5. Anna og Erik er tidligere blevet eksproprieret i forbindelse med motorvejen, og er kede af at være i den situation igen. 1. Der findes ikke egnede placeringsmuligheder i erhvervsområderne i oplandsbyerne af hensyn til køreafstand og kørselsmønster. Det var Silkeborg Kommunes første prioritet, at placere genbrugspladsen i et erhvervsområde. Genbrugspladser bør ligge centralt i deres geografiske opland og i nærheden af oplandets tættest befolkede områder. Den valgte placering tilgodeser dette. 2. En kommende omfartsvej i Voel går syd om byen, og vil ikke gøre kørselstiden kortere for pladsens primære brugere i Gjern og Voel. 3. En placering i kanten af skoven er hensigtsmæssig, fordi pladsen kan skjules med et bredt plantebælte. Plantebæltet vil som fuldt udvokset blive en del af skoven til glæde for dyrelivet, naboer og forbi kørende. 4. Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune er ikke bekendt med nogen påvist sammenhæng mellem en ejendoms værdi og ejendommens nærhed til en genbrugsplads. 5. Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune beklager sammenfaldet. 1

2 7.1..beplantningbælte på min. 8m ændres til 2 Bente og Robert Vemmelund og Anna og Erik Rasmussen på vegne af borgere i Voel. Underskriftsindsamling. Bente og Robert, Anna og Erik har foretaget en underskriftsindsamling i Voel og omegn. De deltagende skriver under på følgende bekymringer: 1. Støj fra entreprenørmaskiner ved brug af skovl og bak-alarm. 2. Tung trafik på vejene 3. Lugtgener 4. Affaldsflugt 5. Ejendomsværdier og ejendommes salgbarhed 6. Erhvervslivet og turismen vil blive påvirket negativt 7. Området indeholder arkæologiske fund, som vil blive gravet op for skatteydernes penge. 8. Flora og fauna vil lide overlast 9. Man forstår ikke i hvilke tilfælde Silkeborg Kommune tager landskabelige hensyn, og i hvilke vi ikke gør. 1. Genbrugspladsen vil blive indrettet og drevet som den nye plads i Them. Der er foretaget støjmålinger på pladsen i Them, som ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Genbrugspladsen har ny maskine som vil blive udstyret med bak-alarmer med censor, så bakalarmen først slår til når der registreres bevægelse. 2. Nye genbrugspladser indrettes med færre containere og større kapacitet i de store fraktioner (haveaffald, træ, murbrokker mm.) Dette betyder, at lastbiler skal hente materiel færre gange ugentligt, og weekendkørsel er minimeret. (Hvis der kommer der krav fra politikere om øget weekend/helligdagsåbent kan der forekommer weekend kørsel). 3. En genbrugsstation oplagrer ikke organisk materiale foruden haveaffald. Haveaffald må ikke ligge på pladsen i mere end en uge. Der er aldrig tidligere registreret lugtgener i forbindelse med en genbrugsplads. 4. Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune er ikke bekendt med nogen påvist sammenhæng mellem en ejendomsværdi og dens nærhed til en genbrugsplads. 5. Genbrugspladsen flyttes væk fra en placering under 200m fra Feriecenter Søhøjlandet og en plaring tæt på Gjern Bakkers stisystemer. Teknik og Miljø anser det som en forbedring for turismen i forhold til de eksisterende forhold. 2

3 Silkeborg Kommune regner ikke med, at placering af en genbrugsplads for nogen negativ påvirkning på erhvervslivet. 6. Silkeborg Kommune har modtaget bemærkninger fra Silkeborg Museum vedr. de arkæologiske værdier i området. Museet har ingen bemærkninger til placeringen, men opfordrer til, at der foretages forudgående undersøgelser beplantningbælte på min. 8m ændres til 3 Bente og Robert Vemmelund, Tingvejen 1, 8883 Gjern (genindsendt bemærkning) Bente og Robert bor ca. 300m fra lokalplanområdet, på den modsatte side af Hammelvej. Deres bemærkninger knytter sig til kommuneplanarbejdet fra 2013, og deres indsigelse er indsendt første gang i den forbindelse. Bente og Robert indsigelse omhandler: 1. Silkeborg Kommune har givet dårlig information i forbindelse med Kommuneplanarbejdet og udpegning af placeringen. 2. Værdiforringelse af deres ejendom i forbindelse genbrugspladsens placering 3. Støj fra arbejdskørsel på pladsen 4. Rotter og andet utøj 5. Lange åbningstider vil sprede støjen ud over flere af døgnets timer 6. Støv og skidt vil hvirvle over i deres haver 7. Lugtgener 8. Genbrugspladser skal ligge i et industriområde 9. Det er svært at forstå hvornår politikerne vælger at tage hensyn til natur, miljø og landskab og hvornår man ikke gør. 1. Silkeborg Kommune har i forbindelse med kommuneplanlægningen haft borgermøde i Voel, hvor bl.a. genbrugspladsens placering var på dagsordenen. I forbindelse med en rammeændring i indsigelsesperioden, blev alle naboer inkl. Tingvejen 1 informeret pr. mail. Tingvejen 1 har efterfølgende sagt, at de ikke har modtaget dette brev, og det er naturligvis uheldigt. Teknik og Miljøafdelingen mener, at Planlovens bestemmelser vedr. kommuneplanlægning er fulgt. 2. Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune er ikke bekendt med nogen påvist sammenhæng mellem en ejendomsværdi og dens nærhed til en genbrugsplads. 3. Genbrugspladsen vil blive indrettet og drevet som 3

4 den nye plads i Them. Der er foretaget støjmålinger på pladsen i Them, som ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 4. Silkeborg Forsyning bekæmper rotter i overensstemmelse med gældende regler. 5. Genbrugspladsens åbningstider (og dermed øget service) er en politisk prioritering. En evt. udvidelse af åbningstider vil være en politisk beslutning. En sådan beslutning forventes ikke at øge det samlede antal besøgende. (Nuværende Gjern genbrugsplads har i gennemsnit 130 kørsler om dagen alt inkl.) 6. Fraktioner med let materiale opbevares i containere, og høje hegn på op til 6m omkring pladsen skal hindre affaldsflugt. 7. En genbrugsstation oplagrer ikke organisk materiale foruden haveaffald. Haveaffald må ikke ligge på pladsen i mere end en uge. Der er aldrig tidligere registreret lugtgener i forbindelse med en genbrugsplads. 8. Der findes ikke egnede placeringsmuligheder i erhvervsområderne i oplandsbyerne af hensyn til køreafstand og kørselsmønster. Det var Silkeborg Kommunes første prioritet, at placere genbrugspladsen i et erhvervsområde. Genbrugspladser bør ligge centralt i deres geografiske opland og i nærheden af oplandets tættest befolkede områder. Den valgte placering tilgodeser dette. 9. Silkeborg Kommune vægter hensynet til natur, miljø og landskaber meget højt. I Silkeborg Kommuneplan har kommunen udpeget landskaber svarende til 17% af kommunens arealer til stilleområder. Områder hvor naturen og landskabet skal kunne nydes uden forstyrrelser. Nuværende Gjern genbrugsplads ligger indenfor en konsekvenszone til et udpeget stilleområde. Den nye placering ligger udenfor denne zone. Silkeborg Kommune har desuden kortlagt alle kommunens landskaber og beskrevet deres kvaliteter og sårbarhed. Dette planlægningsredskab er en stor styrke for Silkeborg Kommunes sagsbehandling i det åbne land. Nærmeste landskabelige interesseområde som beskyttes er Gjern ådalen og Gjern bakker som hænger sammen med Gudenådalen. Forslaget til genbrugspladsens placering ligger i et robust landskab (landbrugsland og plantageskov), som tåler øget skovrejsning, vindmøller og andre tekniske anlæg. Placeringen af genbrugspladsen er også valgt pga. det robuste landskab, som tåler yderligere skovrejsning. 4

5 7.1..beplantningbælte på min. 8m ændres til Højden af trådhegnet må ikke overstige 5m ændres til.. Højden af trådhegnet må ikke overstige 6m 4 Mette Kristiansen og Jan Søby, Lille Amerika 43, 8600 Silkeborg Mette og Jan bor på Lille Amerika i nærheden af den eksisterende genbrugsplads. De nævner en række ulemper og problemer, som de oplever ved den eksisterende plads: 1. Genbrugspladser skal placeres i et industriområde, fremfor i det åbne land. 2. De havde imødeset en VVM, som kunne have foretaget en tilbundsgående undersøgelse af anlæggets virkning på miljøet. 3. Tung trafik indenfor og udenfor pladsen 4. Mange personbiler med trailer. 5. Affald langs vejen. 1. En moderne genbrugsstation drives og bruges i et sådant omfang, at den kan placeres udenfor et industriområde. I dette tilfælde skal genbrugspladsen primært betjene to lige store byer, og det er oplagt at den ligger imellem de to byer, så de primære brugere kører lige langt. 2. Silkeborg Kommune har som myndighed på området vurderet, at hverken planen eller projektet kræver, at der udarbejdes miljørapporter. En genbrugsplads skal have en miljøtilladelse efter gældende regler. Denne tilladelse beskytter såvel miljø som mennesker. 3. Nye genbrugspladser indrettes med færre containere og større kapacitet i de store fraktioner (haveaffald, træ, murbrokker mm.) Dette betyder, at lastbiler skal hente materiel færre gange ugentligt, og weekendkørsel er minimeret. (Hvis der kommer der krav fra politikere om øget weekend/helligdagsåbent kan der forekommer weekend kørsel). 4. Gjern genbrugsplads har i dag 130 besøgende dagligt i gennemsnit (alt inkl.). Fremover vil 2-1 vejen på Lille Amerika reducere noget af denne trafik, og føre den over på Hammelvej, hvorpå der kører 3000 (biler og lastbiler) i gennemsnit i døgnet. 5. Flyveaffald fra besøgendes dårligt pakkede trailere er svær at hindre, men det vil være et problem uanset genbrugspladsens placering. Silkeborg Forsyning vil opfordre alle brugere til at benytte net når de pakker trailer, og måske uddele net til pladsen første brugere. 5

6 7.1..beplantningbælte på min. 8m ændres til Højden af trådhegnet må ikke overstige 5m ændres til.. Højden af trådhegnet må ikke overstige 6m 7.5 tilføjes: Genbrugspladsen må planes og graves 0,5m under det laveste nuværende terræn. 5 Voel Lokalråd Voel lokalråd foreslår: 1. at bygningshøjden sættes ned til 1 etage og maksimal højde på omkring 3,5m. 2. Der etableres svingbaner på Hammelvej, samt tages nødvendige hensyn til cyklisterne på Lille Amerika. 1. Silkeborg Forsyning har fremsendt tegninger af det mandskabs- og sorteringshus som de tænker at opføre. Huset måler 5,3m fra terræn til murkrone. Silkeborg Forsyning ønsker at etablere solceller på husets tag som måler 1,1m. Den samlede højde bliver dermed 6,5m. 2. Silkeborg Kommune har sat penge af til at gøre Lille Amerika 2-1 vej. Desuden er krydset med Hammelvej nævnt i Silkeborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan, og vil blive prioriteret. Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket på at projektere denne løsning, som tilgodeser både svingende bilister og cyklister. 5,3 ændres fra bygningshøjde på 7,5m, til bygningshøjde på 6,5m Teknik- og Miljø foreslår derfor at udvide redegørelsesdelen under Lokalplanens forhold til anden planlægning med følgende ny overskrift: Trafiksikkerhedsplan. Strækningen Nordøst for Voel til Skannerup er registreret som problemlokalitet i Trafiksikkerhedsplanen. For krydset mellem Hammelvej og Lille Amerika er der peget på et løsningsforslag, som øger sikkerheden for krydsende cyklister og venstresvingende bilister. Lokalplanens realisering vil ikke øge trafikken på stedet væsentligt (under 4%), men giver en anledning til at en anledning til at forbedre de trafikale forhold. 6

7 6 Energi Midt EnergiMidt svarer Silkeborg Kommune, at EnergiMidt ikke har el og fiberanlæg indenfor lokalplanområdet. Bemærkningen medfører ingen ændringer i lokalplanforslaget. 7 Museum Silkeborg Silkeborg Museum har ingen indsigelser til lokalplanforslaget. De skriver dog om området, at det er udpeget Kulturarvsareal af museerne. Kulturarvsarealerne er udpeget pga. mange fund i området, tilstedeværelse af gravhøje og spor efter bebyggelse fra yngre jernalder. Dette betyder, at Museet anbefaler at der i god tid inden anlægsarbejdet begynder. Det er nævnt i lokalplanens redegørelsesdel, at Museumslovens bør iagttages. Teknik- og Miljø foreslår derfor at udvide redegørelsesdelen under Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning med følgende: Silkeborg Kommune anbefaler, at foretage arkæologiske forundersøgelser i god tid inden anlægsarbejdet påbegyndes. 7

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere