Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til samlet opgørelse 5 Udbud af håndværkerydelser 9 Model for udbud og fremtidig drift af kørsel 12 Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner 17 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 20 Rungsted Havn A/S - bestyrelsen 23 Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af familiehuset 25 Udvikling af Kulturhus Trommen - oplæg til biograffunktion i huset 27 Frigivelse af 1 mio.kr. til projektering af opgradering af Idrætsparken 33 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Gutfeldtsvej 35 Frigivelse af anlægsmidler til omsorgstandpleje 38 Orientering om sager om magtanvendelse Frigivelse af midler til cykelprojekter med tilskud fra Regionen 43 Frigivelse af anlægsbevilling til Energirenovering af Sophielund Aktivitetscenter 46 Masterplan for Blårendens opland - projekt regnvand 49 Forslag til Lokalplan Spørgetid efter KB 56 Kontraktvilkår for udlejning af nyttehaver 57 Bilagsoversigt 59 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Resume Borgmesteren oplyste, at der var udsendt en tillægsdagsorden til mødet i dag, som ville blive behandlet sidst i mødet, forudsat ingen protesterede mod den for sene udsendelse. KommunalbestyrelsenMandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/1640 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. KommunalbestyrelsenMandag den Side 3

4 Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. KommunalbestyrelsenMandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/22544 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Overførsler fra 2013 til samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2013 til De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 53,6 mio. kr., fordelt med 30,0 mio. kr. vedrørende drift og 23,6 mio. kr. vedrørende anlæg. I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 31,5 mio. kr. til 30,0 mio. kr. Hovedparten af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget. På anlægsoverførsler er der tale om en stigning i overførslerne fra 16,8 mio. kr. til 23,6 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: indstille overførslerne fra 2013 til 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2013 opgør administrationen overførslerne fra 2013 til Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj Særligt om driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Rammerne for driftsoverførsler er: KommunalbestyrelsenMandag den Side 5

6 På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent går i kassen. Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme. På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Det samlede restbudget i 2013 er på 40,4 mio. kr., hvoraf de 31,5 mio. kr. kan tilskrives overførsler fra 2012 til Det reelle mindreforbrug i 2013 er således på 8,9 mio. kr. Se også bilag 1. Det samlede restbudget dækker over flere mindre- og merforbrug indenfor fagudvalgene, men er grundlæggende et resultat af en fortsat stram og målrettet økonomistyring. Af det samlede restbudget i 2013 på 40,4 mio. kr. indstiller administrationen, at der overføres 30,0 mio. kr. til 2014, mens de resterende 10,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen. De foreslåede driftsoverførsler på 30,0 mio. kr. fordeler sig med 17,9 mio. kr. på egen ramme, 12,1 mio. kr. på fælles ramme og 0 mio. kr. på udenfor ramme. Hovedparten af de overførte midler er således på egen ramme, som typisk ligger på kommunens institutioner mv. Der gøres opmærksom på, at et fagudvalgs samlede overførsel i nogle tilfælde kan overstige fagudvalgets restbudget som en konsekvens af at negative restbudgetter udenfor rammen ikke overføres. Det gælder for Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget. Særligt om anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er på 23,6 mio. kr., som skyldes uafsluttede arbejder, afventende afregninger og udskydelse af anlægsprojekter. I 2013 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne. Miljø- og planlægningsudvalget På MPU s skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 3,2 mio. kr. Der søges 3,2 mio. kr. overført til Der er et restbudget vedr. anlæg på 15,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der søges 15,6 mio. kr. overført til Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes renovering af Hovedgaden, tagrenovering Vallerødskolen og det gamle rådhus og infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken. Børne- og skoleudvalget På BSU s område er der et samlet restbudget på driften i 2013 på 11,1 mio. kr. Der søges overført 11,5 mio. kr. på driften. KommunalbestyrelsenMandag den Side 6

7 Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,4 mio. kr., som søges overført til Anlægsoverførslerne vedrører hovedsagelig uafsluttede arbejder vedr. kvalitetsfondsmidler og skolegårde Rungsted Skole og Hørsholm Skole. Social- og seniorudvalget På SSU s område er der et samlet restbudget på driften i 2013 på 9,8 mio. kr. Der søges overført 6,1 mio. kr. på driften. Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,8 mio. kr., som søges overført til Anlægsoverførslen vedrører primært Louiselund og aktivitetscenter Sophielund. Sundhedsudvalget På SU s område er der et samlet restbudget på 0,1 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,6 mio. kr. overført. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget På SFKU s område er der et samlet restbudget på driften på 2,7 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. på driften. Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,8 mio. kr., som søges overført til Anlægsoverførslen vedrører primært skaterbane og Kulturhus Trommen. Efter anlægsoverførslerne har været behandlet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den er administrationen blevet opmærksom på, at der i forbindelse med BOF4 allerede er blevet overført kr vedr. skaterbanen. Den foreslåede anlægsoverførsel er derfor kr lavere end det fremgik ved SFKU-behandlingen. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget På EBU s område er der et samlet restbudget på 0,7 mio. kr., som vedrører driften. Heraf søges 0,4 mio. kr. overført. Økonomiudvalget På ØU s område er der samlet restbudget på driften på 12,8 mio. kr., hvoraf de 7,6 mio. kr. søges overført. Der søges bl.a. overførsel til initiativer og udgifter vedr. effektiviseringsprogram, byplanprojekter, digitaliseringsprojekter, alarmer, styrket sundhedsindsats og helhedsplan. På anlægssiden er der et negativt restbudget på 5,8 mio. kr. Der søges overført 1,1 mio. kr., som vedrører salg af ejendomme. Bilagsoversigter Vedhæftet 3 bilag: Bilag 1: overførsler egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme. KommunalbestyrelsenMandag den Side 7

8 Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder. Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg. Opfølgning på administrativt niveau Genindførelse af totalrammestyring fra 2012 kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2014 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler. Økonomi/personale Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj Kommunikation Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab Sagens tidligere behandling Anlægsoverførslerne indgik i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2013: Social- og Seniorudvalget Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sport, Fritid- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Økonomiudvalget Bilag - Bilag 1 Overførsler egen/fælles/udenfor ramme - Bilag 2 anlægsoverførsler - Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede administrationens indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse, med den bemærkning, at økonomiudvalget i august forud for budgetkonferencen diskuterer principperne for overførselsadgang. Fraværende: Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. KommunalbestyrelsenMandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/2526 Journalnr.: I00 Sagsforløb: MPU og EBU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Nils Kaas Udbud af håndværkerydelser Resume Der har gennem det seneste stykke tid været en debat om, hvorledes midlerne til bygningsvedligehold anvendes, og om opgaverne udbydes på den mest hensigtsmæssige måde set både i forhold til kommunen og de lokale håndværkere. På den baggrund giver administrationen en orientering om hvordan vedligeholdelsesopgaver på ejendommene udbydes og udføres i dag, og der lægges op til en drøftelse om, hvordan der fremadrettet skal gennemføres udbud omkring de kommunale ejendomme. Forslag Administrationen anbefaler, at de to udvalg drøfter, hvordan kommunen fremadrettet skal gennemføre udbud omkring de kommunale ejendomme. Sagsfremstilling Miljø- og planlægningsudvalget og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget afholder fælles drøftelse af dette punkt. På mødet vil Team Ejendom, som dagligt varetager opgaven med vedligehold af de kommunale ejendomme, mundtligt præsentere udbudsstrategien. Denne præsentation kan danne grundlag for en drøftelse om, hvordan udbud og bygningsvedligeholdelsesopgaver fremadrettet skal gennemføres i Hørsholm Kommune, indenfor de rammer der er i tilbudsloven, udbudsdirektivet og regler for udbud af bygge- og anlægsarbejder. Udbud forestås i dag typisk af Team Ejendom med bistand fra eksterne rådgivere efter behov. Der anvendes en række forskellige udbudsformer afhængig af hvad administrationen finder bedst egnet til den aktuelle opgave. Det drejer sig bl.a. om: Fagentrepriser, hoved-entrepriser, total-entreprise, rammeudbud og OPP samarbejder. I Hørsholm kommune er det besluttet at samtlige vedligeholdelsesopgaver skal konkurrenceudsættes via udbud. Dette betyder, at hvis der eksempelvis skal skiftes en vandhane på en institution, skal administrationen indhente to til tre priser på dette stykke arbejde. For at kunne håndtere dette krav og dermed løfte udbudspligten er der to typer rammeaftaler for kommunens bygninger. Henholdsvis en klassisk rammeaftale (fagentreprise), der dækker ca. 2/3 af vores bygningsmasse og et driftspartnerskab (OPP), der håndterer den sidste 1/3. KommunalbestyrelsenMandag den Side 9

10 Sagens tidligere behandling Miljø- og planlægningsudvalget: d Beslutning om etablering af driftspartnerskab i Sydøst Augustkonferencen: 2013 Bilag - Bilag 1 - Orientering om udbud af håndværkerydelser i Hørsholm Kommune.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der: er i overensstemmelse med vores indkøbspolitiks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar. giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver subsidiært revidere Indkøbspolitikken Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fraværende: Anne Ehrenreich (V) Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der: er i overensstemmelse med vores indkøbspolitiks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar. giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver subsidiært revidere Indkøbspolitikken Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fraværende: Ove Petersen (V) KommunalbestyrelsenMandag den Side 10

11 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde i udvalget. Fraværende: Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at indstille nedenstående til kommunalbestyrelsens godkendelse: At administrationen udarbejder oplæg til retningslinier for udbud af opgaver i forbindelse med kommunens bygningsvedligeholdelse. Retningslinierne skal være udarbejdet, så KB kan træffe beslutning herom inden rammeaftale for bygningsvedligeholdelse sættes i udbud i efteråret Som led i processen skal administrationen invitere alle kommunens håndværkere til møde, hvor eksisterende praksis for udbud af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver gennemgås efterfulgt af dialog om hvilke fordele og ulemper håndværkerne oplever i forhold til Hørsholm Kommunes praksis. På baggrund af dialogen udarbejder Administrationen oplæg til retningslinier for udbud af opgaver i forbindelse med kommunens bygningsvedligeholdelse, som fremlægges på et høringsmøde for kommunens håndværkere. Efterfølgende justeres udkastet som sendes til parallel politisk behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget og efterfølgende behandling i økonomiudvalget og beslutning i kommunalbestyrelsen. Udvalgenes indstillinger skal fremgå af sagen til ØU og KB. Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (O) havde forladt mødet. Fraværende: Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. KommunalbestyrelsenMandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/22314 Journalnr.: P20 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker Model for udbud og fremtidig drift af kørsel Resume Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Økonomiudvalget skal under dette dagsordenspunkt tage stilling til planlægning og udbud af kørselsopgaven på baggrund af forudgående drøftelser i de berørte fagudvalg. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget: Vælger enten o Model 1: Samarbejde med Movia eller o Model 2: Samarbejde med både Movia og Beredskabet som model for udbud og drift af kørsel til og fra tilbud Beslutter, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune varetager kørselsordninger på en række områder, se bilag 1. Administrationen har analyseret områderne og vurderer, at der er et potentiale i at udbyde kørslen til og fra kommunale tilbud samlet. En del af besparelsen skal findes her. Der er ligeledes potentiale i at tilrettelægge udflugtskørslen på børneområdet anderledes, men denne kørsel egner sig ikke til udbud. Endeligt er der et potentiale i at tilpasse serviceniveauerne. Den resterende del af besparelsen skal findes på udflugtskørslen og tilpasning af serviceniveauer. Beslutning om serviceniveauer og udflugtskørslen er KommunalbestyrelsenMandag den Side 12

13 uafhængig af denne beslutning og behandles særskilt. Der er altså tre beslutninger i effektiviseringen af kørselsopgaven: 1. Beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud 2. Beslutning om anderledes tilrettelæggelse af udflugtskørslen. 3. Beslutning om serviceniveau for kørsel, herunder både visitationskriterier og serviceniveauet i selve kørslen Dette dagsordenspunkt vedrører alene beslutningen om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af serviceniveau på baggrund af drøftelser i fagudvalgene senere i Det økonomiske potentiale ved samlet udbud af kørslen En analyse af kørselsudgifter i andre kommuner viser, at de bedste priser på kørselsopgaven realiseres gennem udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det mest effektive udbud er et udbud, der udbyder mest mulig kørsel. Det skyldes, at vognmænd der byder på kørslen kan byde de laveste priser, når de har mulighed for at udnytte deres kapacitet optimalt, samt at udbud af en stor kørselsmængde kan gøre det interessant for flere aktører at byde. Bedre planlægning af kørslen bidrager til optimal kapacitetsudnyttelse, men kan ikke stå alene. Administrationen har peget på fire mulige modeller for udbud og drift, der i varierende grad indebærer udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det er vigtigt at slå fast, at valget af udbuds- og driftsmodeller ikke afgør serviceniveauet for kørslen. Konsekvenserne for brugerne ved valg af den ene eller anden model handler alene om, hvem der leverer kørslen - ikke hvilken service der leveres. Eneste undtagelse til denne regel, er at den variable kørsel i Movia regi i model 1 og 2 indebærer standardiserede ventetider, se beskrivelsen af modellen i bilag 2. Det er samtidigt vigtigt at holde sig for øje, at desto højere fleksibilitet i kørslen Kommunalbestyrelsen ønsker, desto lavere kan potentialet blive. For eksempel leveres der i dag på ældreområdet en høj grad af fleksibilitet, og det er svært på forhånd at skønne, hvad denne fleksibilitet koster i en anden driftsmodel, end den eksisterende. Fire mulige udbuds- og driftsmodeller Modellerne indebærer, at kørslen enten varetages af Beredskabet, udbydes af Movia eller udbydes af Hørsholm selv eller kombinationer heraf. Tabel 1 nedenfor viser kørselsmængden angivet som udgifter samt det skønnede potentiale for hver model. I bilag 1 kan man se, hvilke kørselsordninger det drejer sig om. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om driftsmodel, vil administrationen sammen med samarbejdspartneren analysere, hvordan kørslen bedst tilrettelægges; det betyder, at der kan ske mindre ændringer i fordelingen af kørselsordninger. Tabel 1: Overblik over kørselsmængde opgjort som udgifter i 2013 (1.000 kr.) i dag og fremadrettet Fremtidigt leverandørforhold/ Nuværende samarbejdspartner situation Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Beredskabet Movia KommunalbestyrelsenMandag den Side 13

14 Hørsholm Potentiale i model i 2015 stigende til 520 i i 2015 stigende til 290 i 2019 ikke skønnet Administrationen anbefaler model 1, da denne indebærer den største sandsynlighed for at realisere det største økonomiske potentiale, som Kommunalbestyrelsens beslutning i Budgetaftale 2014 om at finde 0,9 mio. kr. på effektivisering kræver. Administrationen kan ikke anbefale model 3 og 4. Begge modeller frarådes, fordi det økonomiske potentiale sandsynligvis ikke er stort nok. De fire modeller opsummeres nedenfor og er nærmere beskrevet i bilag 2; her besvares også nogle af de spørgsmål fagudvalgene har stillet ved drøftelserne i januar Fagudvalgenes spørgsmål kan ses i bilag 3. Model 1 indebærer, at Hørsholm Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia om at udbyde al kørsel til og fra tilbud. Et samarbejde med Trafikselskabet Movia fungerer på den måde, at Movia udbyder kørslen for kommunen, og at private vognmænd varetager kørslen. Den nye drift vil være på plads medio Det er således ikke Movia der udfører kørslen. Samarbejdet findes allerede i Hørsholm på det specialiserede socialområde, for eksempel køres børn til og fra specialskoler udenfor kommunen. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende, og vognmændene håndterer dagligt borgere med særlige behov. Der er gode muligheder for stordriftsfordele, fordi Movia udbyder Hørsholm Kommunes kørsel sammen med andre kommuners kørsel. Konkret vil Fredensborg og Allerøds kørsel blive udbudt på samme tid, hvilket markant øger kørselsmængden i nærområdet. I det omfang andre nabokommuner slutter sig til senere, vil dette påvirke prisen positivt. Potentialet vurderes til ca kroner, men de endelig priser kendes ikke på forhånd, og potentialet kan således være både højere og lavere. Administrationen anbefaler model 1, da det økonomiske potentiale skønnes at være størst. Model 2 indebærer, at Hørsholm Kommune fortsætter sit samarbejde med Beredskabet på ældrekørslen og samarbejder med Movia på den øvrige kørsel. Beredskabet varetager i dag hovedparten af kørslen på ældreområdet, og der opleves stor tilfredshed med ordningen både blandt personalet på ældreinstitutioner og i Seniorrådet. Således opleves kørslen som fleksibel og omsorgsfuld. Mulighederne for stordriftsfordele er mindre end ved model 1, fordi ældrekørslen ikke vil indgå i den udbudte pulje, ligesom der fortsat ikke vil være konkurrence på ældrekørslen. Potentialet vurderes til ca i 2015 stigende med ca kr. årligt til kr. i Heraf stammer ca kr. i 2015 stigende til i 2019 fra effektiviseringer i Beredskabets kørselstjeneste. Beredskabet understreger, at potentialet er udtryk for en konservativ vurdering. De resterende ca kr. stammer fra et skønnet potentiale ved et begrænset Movia samarbejde, der ligesom i model 1 kan være både højere og lavere i praksis. Samarbejdet med Movia vil være som i model 1, mens samarbejdet med Beredskabet vil fortsætte uændret. KommunalbestyrelsenMandag den Side 14

15 Kommunalbestyrelsen kan vælge model 2, og fortsat realisere noget potentiale; potentialet er dog umiddelbart mindre, end det forudsatte i Budgetaftale 2014, og den resterende besparelse frem vil derfor skulle findes andetsteds. Model 3 indebærer, at Beredskabet overtager alle kørselsopgaver udover den individuelle handicapkørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Modellen indebærer meget begrænsede stordriftsfordele, da Beredskabet kun vil kunne køre Hørsholm og Rudersdal borgere; og da Allerød og Fredensborg har tilsluttet sig et Movia samarbejde, vil kørslen heller ikke umiddelbart kunne udvides i forbindelse med et eventuelt fremtidigt beredskabssamarbejde. Hertil kommer, at priserne ikke prøves på markedet. Beredskabet har tilkendegivet interesse i at administrere og eventuelt udføre en større andel af kørslen, med det forbehold, at en nærmere skal analyse vise, hvilke ordninger det giver mening at lægge ind under Beredskabet. Potentialet skønnes til ca kr. i 2015 stigende til kr. i 2019 i takt med at Beredskabets kørselstjeneste effektiviseres. Administrationen anbefaler ikke model 3, da potentialet er for lavt og der ikke er udsigt til at øge stordriften i samarbejde med andre kommuner. Model 4 indebærer, at Hørsholm udbyder al kørslen selv udover den individuelle handicapkørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Hørsholm er en lille kommune og kan derfor realisere størst muligt potentiale gennem et fælleskommunalt udbud. Et eget udbud muliggør ikke stordriftsfordele. Blandt andet ville Hørsholm skulle afholde omkostninger til et kørselskontor, uden at kunne fordele omkostningerne hertil på en stor kørselsmængde. Potentialet er ikke skønnet, da der ikke findes pålidelige tal at bygge en vurdering på. Administrationen anbefaler ikke model 4, da potentialet er for lavt på grund af manglende stordriftsfordele. Påvirkning af Flexturs-ordningen Udgifterne til Flextursordningen er generelt stigende. Antallet af ture er i sidste halvår af 2013 gennemsnitligt steget med 8 pct. om måneden. Valget af driftsmodel påvirker ikke antallet af Flexture. Model 1 kan dog påvirke gennemsnitsprisen på en Flextur gunstigt. Prisen ligger lige nu på ca. 100 kr. ekskl. administrationsbidrag: desto flere Movia-vogne, der er i nærheden og i højere grad vognene kan fyldes op, desto lavere bliver prisen per tur. Effektivisering af kørselsopgaven handler dog også om serviceniveauet, som beskrevet ovenfor. I det omfang Kommunalbestyrelsen senere i processen beslutter, at reducere antallet af borgere i kørselsordningerne, kan forbruget af Flexture stige. Denne mulighed vil indgå i sagsfremstillingerne, når eventuelle ændringer i serviceniveauet behandles. Sagens tidligere behandling Effektivisering af kørselsopgaven er tidligere drøftet på følgende fagudvalg: Social- og Seniorudvalgets møde d. 27. januar 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. januar 2014 Børne- og Skoleudvalgets møde d. 28. januar 2014 Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 29. januar 2014 Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar 2014 KommunalbestyrelsenMandag den Side 15

16 Dette dagsordenspunkt er drøftet på følgende fagudvalg: Social- og Seniorudvalgets møde d. 24. marts 2014 Børne- og Skoleudvalgets møde d. 25. marts 2014 Sundhedsudvalgets møde d. 27. marts 2014 Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 2. april 2014 Fagudvalgene besluttede følgende: Social- og Seniorudvalget anbefaler model 2 Børne- og Skoleudvalget anbefaler model 2 Sundhedsudvalget anbefaler model 2 Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler model 2 Beslutningen træffes på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, som træffer beslutning den 10. april. Bilag - Bilag 1: Oversigt over kørselsordninger - Bilag 2: Nærmere beskrivelse af modellerne - Bilag 3: Fagudvalgenes tilbagemeldinger Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at model 2 vælges, idet Troels Moe (I) stemte for model 1. Fraværende: Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. KommunalbestyrelsenMandag den Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 14/6002 Journalnr.: A00 Sagsforløb: Beredskabskommissionen, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Resume Sagen forelægges politisk i de 5 kommuner til beslutning om at igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et fælles redningsberedskab efter 60 i kommunestyrelsesloven. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende de 5 borgmestres forslag. Sagsfremstilling I aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab. Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, er på 696 sider og består af tre delelementer, som indledningsvis er en kortlægning af redningsberedskabet, efterfølgende en effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet afsluttende med fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur. Med henblik på en effektivisering samt større robusthed og indsatskapacitet anbefales det i alle fire scenarier, at redningsberedskabet samles i større enheder rækkende fra 24 til 5 beredskabsenheder. I forbindelse med den centrale aftale om redningsberedskabet i blev analysen behandlet og der var enighed om, at der skal en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform. På baggrund af dette blev nedsat et strukturudvalg, som har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet. Udvalget blev sammensat i oktober 2013 og skal ifølge det politisk godkendte kommissorium udarbejde et oplæg til en konkret model for en ny struktur for beredskabet. KommunalbestyrelsenMandag den Side 17

18 Modellen kan baseres på evt. tilpasninger af en af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloittes budgetanalyse. Modellen med tilhørende effektiviseringstiltag forventes at udmønte sig i en besparelse på et tre cifferet millionbeløb. I det Nordsjællandske område har Fredensborg og Helsingør kommuner allerede etableret et fælles beredskab i et 60 selskab efter Styrelsesloven. Yderligere har Rudersdal og Hørsholm Kommuner etableret et fælles beredskab også i et 60 selskab efter styrelsesloven. I dag foregår allerede et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere arbejdes sammen om et fælles dykkerberedskab. Det skal bemærkes, at der endvidere er iværksat en analyse med henblik på, at udvide beredskabet i Rudersdal og Hørsholm Kommuner til også at omfatte beredskabet i Allerød Kommune På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etableret samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen har borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner på et møde den 21. februar 2014 drøftet mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab efter 60 i Styrelsesloven. Der var enighed om, at muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab bør afdækkes. I den forbindelse foreslås det, at der snarest iværksættes et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. I forbindelse med forslaget er udarbejdet et notat der nærmere beskriver indholdet i det indledende projekt samt forslag til tidsplan og det videre forløb. Yderligere foreslås, at projektorganisationen sammensættes af en styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagene kommuner samt en projektgruppe bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig. Projektgruppen etablerer de arbejdsgrupper der nødvendig for gennemførelse af procesforløbet. Borgmestrene foreslår, at der etableres en projektorganisation der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab som dækker Allerød Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. Der forlægges en identisk sag med borgmestrenes forslag i de respektive beredskabskommissioner og Byråd/kommunalbestyrelser til beslutning senest med udgangen af april måned KommunalbestyrelsenMandag den Side 18

19 Beredskabskommissionen for Rudersdal og Hørsholm Kommuner besluttede på mødet den 1. april 2014 at indstille de 5 borgmestres forslag til godkendelse. Beslutningsprotokol fra Beredsskabskommissionens møde den er vedhæftet som bilag. Bilag - Notat docx - Nyt Dokument pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede beredskabskommissionens indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fraværende: Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. KommunalbestyrelsenMandag den Side 19

20 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/3487 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling Resume Vedrører Hørsholm Kommunes repræsentation som aktionær på den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S, samt udpegning af 5 medlemmer og suppleanter for disse til havnebestyrelsen for en ny 4-årig periode. De 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling er planlagt til den Det bemærkes, at de 5 medlemmer og suppleanter for disse kun udpeges til valg på generalforsamlingen, indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at Peter Antonsen eller et andet medlem af økonomiudvalget bemyndiges til at udøve stemmeretten til Hørsholm Kommunes stemmer på den ordinære generalforsamling den eller på et senere tidspunkt og til at vælge de 5 medlemmer + suppleanter, som er udpeget af Hørsholm kommunalbestyrelse til valg på generalforsamlingen, økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillingerne fra valggrupperne udpeger 5 personer og stedfortrædere for disse, der jf. selskabets vedtægter skal vælges på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S. Det bemærkes, at de 5 medlemmer og suppleanter for disse kun udpeges til valg på generalforsamlingen, indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Sagsfremstilling Fuldmagt til at repræsentere Hørsholm Kommune som aktionær: KommunalbestyrelsenMandag den Side 20

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ådalsparkens Fritidscenter, Ådalsparkvej 65 Tirsdag 25.03.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om SFO-, klub-

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 24.03.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.01.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 19.04.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011, Økonomiudvalget 3 Overførsler fra

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE H0RSHOLM KOMMUNE 0konomiudvalget Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 1. juni Onsdag 1.06.017 kl. 8 00 M0delokale D F0lgende sager behandles mpdet Side Meddelelser Budget 018-01:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 09.10.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 15.08.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere