Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13"

Transkript

1 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen bl.a.: Det politiske møde på Roberthus. Rent produktionsmæssigt har det for Egtved Varmeværk været et ganske stabilt år. Vi har uden de store udfordringer produceret den varme, som vore forbrugere ønskede. Helt uden uheld blev vi ikke forskånet for, idet et stigende vandtab blev konstateret i en lomme på Ørvigvej. Efter længere tids søgen blev bruddet fundet, og helt i tråd med tidligere beslutninger, valgte bestyrelsen at lade det omtalte vænge renovere. Det er for dyrt bare at reparere huller, så vi udskifter ved sådanne tilfælde hele Vænger, når kriterierne herfor ellers er opfyldt. Produktionen Produktionen på varmeværket tilvejebringes på motor-, kedel- og El-kedelanlægget i Søndergade. Vilkårene for hvornår der produceres på motor og kedel ændres i disse år, således at kedelproduktion bliver en større og større andel. Det er i sig selv ikke nogen dårlig ændring, da motoren på denne måde levetidsforlænges ved at køre færre og færre timer på årsbasis. Tidligere fik vi penge for at køre med motoren, nu får vi penge for at ha den stående, og med udgangen af 2018 forsvinder eksistensen sikkert for fortsat motordrift. Kedelanlægget på Tudvadvej slider vi heller ikke på - det har stået stille; det er i mølpose men kan i løbet af få timer i en panik situation sættes i drift. Elkedlen lever fsv. et stille liv. Vores partner NEAS, det tidligere Nordjysk El handel kalder på drift, når der er ubalance i el systemet. Det bliver ikke til meget. Den er et barn af energipolitiske vilkår, der skifter hurtigt. Det har vi fra etableringen vidst, men El Kedlerne er også produktionskapacitet, hvis motor og kedeldrift ikke slår til. Varmeprisen Det er mange penge der skal til for at varme jeres boliger op. Stigningen blev på kr. 50,00 til kr. 580,00 pr. MwH excl. moms. Når stigningen ikke blev større, er det fordi regnskabet er tilført penge fra ikke anvendte henlæggelser. I årene fremover vil der helt sikkert komme store prisstigninger. Egtved Varmeværk er blevet skatteopkræver via

2 2 produktionen af varme. Staten har indført en forsyningssikkerhedsafgift, der når den er fuldt indfaset i 2020 vil hive ca kr. mere op af hver enkelt forbrugers lommer. Det har intet med sund fornuft set med EV s øjne at gøre. Vi vil sådan set bare gerne være varmeleverandør intet andet, så må staten da gerne kigge os over skulderen og opkræve de penge de skal bruge på basis af varmeaftagernes forbrug. Jeg så gerne at Staten selv klarede den del af arbejdet. Det ville, set ud fra et betalingsmæssigt synspunkt være ganske godt, hvis varme og afgifter (skatter) blev holdt adskilt opkrævningsmæssigt. Vi vil som sagt gerne være varmeleverandør, og tage betaling for det. Staten må så gerne låne Varmeværkets målere til at opkræve de forbrugsskatter de har lyst til så enkelt kan det siges. Bestyrelsen 3 store fælles bestyrelsesmøder i regnskabsåret, er det blevet til i , hvilket i grunden afspejler at værket i det forløbne regnskabsår har kørt fornuftigt. Når formanden til næste år skal berette om det samme, er der på nuværende tidspunkt i afholdt 3, og et fjerde er planlagt. Det understreger at der for nærværende er nok at tage fat på. Udover bestyrelsesmøderne i har de to stående udvalg: teknisk- og økonomiudvalg haft møder, og det faktum giver dynamik i arbejdet. Også i seneste regnskabsår har bestyrelsen haft fokus på varmeaftagernes betalingsmoral. Vi er p.t i en proces, hvor vi overvejer tiltag, der gør at vore tilgodehavender i højere grad sikres. Det vi beslutter, vil være i overensstemmelse med retningslinjer fra DFF. De relativt få skyldnere vi har, skal ikke forvente nogen kære mor! De skal forvente en ageren og en dialog skulder ved skulder. Forbrugerne må forvente at der kommer forandringer omkring opkrævning, betaling gældende fra 1. juli Det ligger stadig ikke klart hvad vi vil, eller hvad vi kan få lov til at ny investere i af produktionsudstyr. Vi kan lave solfangeranlæg. Vi kan ikke få lov til at lave et flis baseret kedelanlæg i den form vi fremlagde for Vejle Kommune i Det er som tidligere nævnt sol vi kan lave og vi sonderer i øjeblikket på hvad vi skal. To rådgivende ingeniørfirmaer er inviteret, og vil give deres bud på hvordan vi kommer videre. Det mest sandsynlige er et solvarmeanlæg, hvis produktion kan dække % af varmebehovet om året. Egtved Varmeværk rev udlejningsejendommen ned bag varmeværket, da den ikke længere var egnet til bolig. Bestyrelsen har besluttet at bygge en kombineret lager- og værkstedsbygning. Byggetilladelsen er ikke i hus endnu men ifølge Vejle kommune kommer den snart. Det har da også kun taget godt et ½ års tid. Lager og

3 3 værkstedsbygningen vil give værket tidssvarende faciliteter noget vi ikke har i dag. Bygningen vil ligge på særskilt matrikel. Bygningen vil blive lånefinansieret til fast rente. Vi vil gerne ha flere besøgende på vor hjemmeside. Vi vil gerne have jer til at tilmelde jer vores nyhedsbrev. Der skal herfra lyde et ønske om at vore varmeaftagere holder sig orienteret på hjemmesiden. Samarbejde med andre varmeværker Jeg annoncerede på sidste års møde et ønske om samarbejde med vore nabo fjernvarmeværker. Det er stadig i sin meget spæde opstart. Det er nærliggende at samarbejdet kommer til at være mellem: Jelling, Give, Tørring, Bredsten-Balle og Egtved. Det er Jellings formand Frans Andersender, der har taget initiativet, men jeg tror i grunden at det på et eller andet niveau er et ønske fra alle værker. Vi er objektivt forskellige hvad angår produktion, drift, størrelse, personale, organisation, bestyrelse, og forhåbentlig kommende møder vil afdække hvor og hvordan et samarbejde med fordel kan etableres. Vi går ind i et samarbejde fordi vi tror at samarbejde styrker det enkelte værk. Vi skal samarbejde om det vi kan finde fælles fodslag i. De nordlige værker har pt. fokus på det hul, der er boret i Givskud og hvor stor en produktion kilden kan klare. Læsere af VAF kunne efter Jelling varmeværks beretning få det indtryk at også Egtved skulle/kunne forsynes med geotermi fra denne kilde. Det ligger ikke i kortene. Den kommende tid vil give klarhed på dette. Egtved er inviteret til et møde om projektet i november. Der er ikke tale om at der kommer varmt vand op af et hul Nej der kommer varmt meget saltholdigt vand op af hullet. Der er muligvis også andet - ikke så morsomt indhold i vandet. Alene det faktum, med meget salt i vandet gør, at det formentlig skal renses på åstedet, inden det pumpes videre. Ellers vil kravene til en transmissionsledning for at undgå korrosion være for store. Regnskabet Når vores Revisor Svend Erik Prüsse, RSM plus fremlægger regnskabet, vil det se anderledes ud. Ændringen sker på den ene side i overensstemmelse med udviklingen i regnskabsaflæggelse for fjernvarmeværker, og er udarbejdet efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B (Det var tidligere klasse A). På den anden side ønsker Egtved

4 4 Varmeværk at følge et nyt regnskabsprincip (Egtved er nogen af de sidste der ændrer det). Ændringen går fra det tidligere artsopdelte regnskab, til et funktionsopdelt regnskab. Al information og uddannelse i dag tager udgangspunkt i det funktionsopdelte regnskab, så derfor er det naturligt at vi ændrer. Ændringen gør det nemmere at spejle Egtved Varmeværk i forhold til andre varmeforsyningsvirksomheder. Svend Erik Prüsse fortæller mere om det ved gennemgangen af regnskabet. Ekstra ekstern Revision Egtved Varmeværk blev forrige år af Energistyrelsen, sammen med andre varmeværker krævet, at et uvildigt revisionsfirma, skulle kigge vores Eksterne revisor overe skulderen og dermed også de sidste tre års regnskabsmateriale. Rapporten kostede små kr. og udløste ingen kritisable forhold - men en anvisning på at henlæggelser skal beskrives mere præcist, anvendes rettidigt og ellers tilbageføres i regnskabet. Egtved Varmeværk har taget dette til efterretning, og årets regnskab følger anvisningerne. Prisen pa gas & El Egtved Varmeværk har fastholdt at købe gas efter dag til dag prisen, og det har vist sig at være en god forretning. Vi har tegnet ny et årig kontrakt efter udbud sammen med Bredsten-Balle Kraftvarme. Kontrakten ligner den kontrakt den afløser. Som en lille glæde er distributionsafgiften faldende. Den er faktisk faldet 2 gange i år. Distributionsudgiften er den pris, der betales for at få ført gassen fra produktionsfelterne til Egtved Varmeværk. Den el vi producerer og sælger - sælges via en tre-leds tarif. Bestyrelsen sonderer pt. om el i fremtiden skal sælges på det åbne marked. Vi er i bestyrelsen fra NEAS, som vi samarbejder med om dette, blevet forelagt tal, der viser at denne disposition/beslutning kunne være fornuftig. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med rigtigheden af beregningerne, og træffer derefter sin beslutning. Det er et faktum at næsten alle andre værker af vores størrelse i dag handler på det frie marked. Vi i Egtved vil gerne være sikre på at det vi gør - er det rigtige. Politik

5 5 Egtved må leve under den håndfæstning i lovgivningen at vi kun må fyre med naturgas. Der er ikke udsigt til at vi kan få frit brændselsvalg. Og dog - Vores forening DFF opruster i retorikken overfor politikkerne for at ligestillede værker med Egtved, skal have det. Egtved Varmeværk kan ikke vente på et politisk resultat i den retning. Pilen peger på at vi må gøre det eneste vi har lov til - vi skal have sol, men vi skal have beregnet konsekvenserne af det inden vi går i gang. Hvorfor har vi ikke begyndt på det for længe siden? Ganske enkelt fordi anlæggene er blevet bedre og bedre, og gunstigere og gunstigere i pris. Det har været fornuftigt at vente. Om opførelsen af et solvarmeanlæg er begyndelsen til en Komplet udflytning af Egtved Varmeværk er for tidligt at sige noget om. En anden ting der optager varmeværker som Egtved er det faktum at staten i stigende grad anvender værkerne til at opkræve skat med. Det har jeg nævnt tidligere i min beretning, og det ønsker vi ikke. Min opfordring til politikerne er: Den indirekte skat som staten nu skal bruge ( det er næsten russisk planøkonomi) må de opkræve retfærdigt. Alle uanset opvarmningsform, hvordan varmen er produceret - skal betale til vor fælles husholdning på lige vilkår. Alt andet er uretfærdigt. Lad mig minde om at husejere der fyrer med træ, bruger i Danmark langt, langt mere end varmeværker anvender i træflis. Husejeres anvendelse af træ beskattes ikke det gør varmeværkernes. Afkøling Afkøling skal med i formandens beretning igen i år. Andelen af afkølere der afkøler for lidt er stort set konstant. Bestyrelsen har for indeværende regnskabsår sat afgiften op fra 1,5 til 2 % pr afkølingsgrad. Vi vil det her til livs. Det er ikke rimeligt at Egtved Varmeværk skal pumpe så meget mere vand rundt i systemet, for at tilfredsstille de forbrugere der kun afkøler i et mindre omfang. Det er for den enkelte forbruger en justeringsudfordring, måske en ombygning af anlæg. Jeg er fornylig gjort bekendt med at en cirkulationspumpe på det varme brugsvand, er en dræber for god afkøling. Jeg har også set en løsning på det. Ved besøg i et af byens huse så jeg at der i tilknytning til køkkenvask og badeværelser, der nu var i huset var monteret en bevægelsesføler der styrede cirkulationspumpen. Nu kørte cirkulationspumpen ikke 24 timer i døgnet men kun når der var brug for det. Omkring afkølingen arbejder bestyrelsen med alternative modeller for afgift. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast men melder ud, når beslutning er taget. Vi indledte et samarbejde med firmaet energiforbedring.nu. Baggrunden for samarbejdet var netop at de forbrugere som havde den ringeste/dårligste afkøling, dårligste isolering og klimaskærm - kunne få inspiration til at få gjort noget ved det. I planlægningen af dette

6 6 års generalforsamling, havde jeg forestillet mig at energiforbedring.nu på denne generalforsamling kunne oplyse om de første erfaringer ved besøg hos forbrugerne. Det kommer ikke til at ske, da firmaet er gået konkurs. Bestyrelsen overvejer, hvordan vi kan fortsætte med energirådgivning, for vi syntes at initiativet var godt, det har talrige tilkendegivelser fra de forbrugere der har haft besøg bevidnet. Renovering Det ligger fast at den resterende del af Ørvigvej renoveres Vi har haft arbejdet i udbud, og bestyrelsen træffer hurtigst beslutning om hvem der skal udføre arbejdet. Vi forventer at begynde umiddelbart efter påske. Det er overvejende stadig kanalrør der ligger i Ørvigvej. Disse vil sammen med stikledninger og hovedhaner blive skiftet. Bestyrelsen overvejer i øvrigt om der ved denne og fremtidige renoveringer samt nye udstykninger stilles krav om udvendige målerskabe inklusiv en uforbeholden/umiddelbar ret til servicering af disse. Hvad skal vi arbejde med i Blive klogere på hvordan vi skal producere i fremtiden. Muligvis en meget hurtig beslutning omkring solvarme. Renovere på Ørvigvej. Opfører en kold og varm lagerbygning i Søndergade. Nyt betalingsregulativ for bedre sikring af vore tilgodehavender. Indlede åbne diskussioner omkring samarbejde med andre Varmeværker i vor nærhed. Etablering af fortsat energirådgivning. Er der muligheder for geo-varme i Egtved på basis af hullet i Givskud. Afslutning Afslutningsvis vil jeg gerne takke personalet for gennem hele året at få værket til at køre optimalt. Det er både den tekniske side af forretningen, og den kommercielle del (bogholderiet). Jeg kan godt se det ikke er så sjovt for vagten at få en alarm en nat klokken 3 og igen klokken 5 (det er ikke hverdag, men det kan da forekomme) Bogholderiet lægger fra tid til anden også øre til skrapsnak fra forbrugere, og finder en fornuftig løsning. Jeg vil takke leverandører for det arbejde de har gjort. Tak til revisor for udført arbejde, og ikke mindst sparring.

7 7 Endelig vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde i har gjort i årets løb. I har alle været energiske, entusiastiske og medierende. Jeg er glad for alles engagement i forhold til driften og fremtiden for varmeværket. Men det er fra min side også et krav. Denne beretning vil i løbet af et par dage være at finde på vores hjemmeside. Jeg har nu været rundt om mange af de ting der rør sig i Egtved Varmeværk. Hvad er sket og hvad skal ske? Med disse ord, stiller jeg formandens beretning til debat og afstemning.

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere