Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW"

Transkript

1 Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise en service hu Beépítési és üzemeltetési utasítás es Instrucciones de instalación y funcionamiento pl Instrukcja montażu i obsługi it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione cs Návod k montáži a obsluze pt anual de Instalação e funcionamento ru Инструкция по монтажу и эксплуатации nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften ro Instrucţiuni de montaj şi exploatare da onterings- og driftsvejledning uk Iнструкція з монтажу та експлуатації sv onterings- och skötselanvisning Ed /2013 P

2 Fig

3 Fig. 2/A ON 5 DIP K Seconds ON 6 DIP A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 1/L1 3/L2 5/L3 N 1 2/T1 4/T2 6/T3 N L1 L2 L3 N T1 T2 T A2 4 PE T1 T2 T A2 SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW ~400V 50/60Hz L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N 9 U V W U V W 3~ 3~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz 1~230V 50/60Hz L N PE L1 N 9 L N L N 1~ 1~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz ON / OFF P2 ON / ON Drain-Alarm 2

4 Fig. 2/B ON 5 DIP K Seconds ON DIP A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 L1 L2 L3 N T1 T2 T A2 T1 T2 T A2 SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW 3 PE U V W U V W grey pink green yellow brown white 3~400V 50/60Hz L1 L2 L3 PE 1~230V 50/60Hz L1 L2 (L) (N) PE brown black 3~ 1~ grey(blue) WSK WSK brown 3~ P2 black 1~ P2 grey(blue) WSK WSK L N 1~230V/50Hz L N 1~230V/50Hz ON / OFF ON P2 SR grey(blue) black brown black brown L N L N 1~230V 50/60Hz L1 (L) L2 (N) PE 1~ WSK 1~ P2 WSK Drain-Alarm 2 ON / OFF ON NW 16 P2 ON / OFF P2 ON / ON WA 65 WA 95 S 1

5 Fig. 2/C ON 5 DIP K Seconds ON 6 DIP L1 L2 L3 N A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 T1 T2 T3 T1 T2 T A A2 4 PE SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW 10 3 U V W U V W 3~400V 50/60Hz ~ 3~ L1 L2 L3 N 9 PE WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz 1~230V 50/60Hz L1 N 9 PE L N L N 1~ 1~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz ON / OFF P2 ON / ON Drain-Alarm 2

6

7 de Einbau- und Betriebsanleitung 9 US Installation and operating instructions 27 fr Notice de montage et de mise en service 43 es Instrucciones de instalación y funcionamiento 61 it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 79 pt anual de Instalação e funcionamento 97 nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften 115 da onterings- og driftsvejledning 133 sv onterings- och skötselanvisning 149 fi Asennus- ja käyttöohje 165 el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 181 hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 199 pl Instrukcja montażu i obsługi 215 cs Návod k montáži a obsluze 233 ru Инструкция по монтажу и эксплуатации 249 ro Instrucţiuni de montaj şi exploatare 269 uk Iнструкція з монтажу та експлуатації 287

8

9 Dansk 1. Indledning Om dette dokument Personalets kvalifikation Anvendte forkortelser Ophavsret Der tages forbehold for ændringer Garanti Sikkerhed Anvisninger og sikkerhedsanvisninger Generel sikkerhed Elektriske arbejder Reaktion under driften Anvendte retningslinjer CE-mærkning Service Vedligeholdelsesfrister Vedligeholdelsesarbejder Reparationsarbejder Fejlfinding og -udbedring Kvittering af fejl Fejlmeldinger Fejldatabase Yderligere trin til fejludbedring Bilag Oversigtstabeller over systemimpedanser Reservedele Produktbeskrivelse Korrekt anvendelse og anvendelsesområder Opbygning Funktionsbeskrivelse Tekniske data Typekode Optioner Leveringsomfang Tilbehør Transport og opbevaring Levering Transport Opbevaring Tilbagelevering Installation Generelt Installationstyper ontering Elektrisk tilslutning Betjening og funktion Betjeningselementer Tastelås Ibrugtagning Niveaustyring Drift i områder med risiko for eksplosion Tilkobling af styreenhed Omdrejningsretningskontrol af tilsluttede drejestrømsmotorer Aktivering af anlæggets automatiske drift Reaktion under driften Driftsstandsning/bortskaffelse Deaktivering af anlæggets automatiske drift idlertidig driftsstandsning Endelig driftsstandsning Bortskaffelse 146 onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 133

10 Dansk INDLEDNING 1. Indledning 1.1. Om dette dokument Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af den originale driftsvejledning. Vejledningen er inddelt i enkelte kapitler, som kan findes i indholdsfortegnelsen. Hvert kapitel har en oplysende overskrift, der beskriver indholdet i dette kapitel. En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen er indeholdt i denne driftsvejledning. Hvis der uden vores samtykke foretages en teknisk ændring af de heri nævnte konstruktioner, er denne erklæring ikke længere gældende Personalets kvalifikation Hele personalet, som arbejder på eller med styreenheden, skal være kvalificeret til disse arbejder, f.eks. skal elektriske arbejder udføres af en kvalificeret elektriker. Hele personalet skal være fyldt 18 år. De nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker skal anvendes som grundlag for betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. Det skal sikres, at personalet har læst og forstået anvisningerne i denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning, evt. skal denne vejledning efterbestilles på de nødvendige sprog hos producenten. Denne styreenhed er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, og som har givet anvisninger om, hvordan styreenheden skal anvendes. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med styreenheden Anvendte forkortelser ca. = cirka dvs. = det vil sige evt. = eventuelt f.eks. = for eksempel hhv. = henholdsvis igt. = i givet fald inkl. = inklusive maks. = maksimal, maksimum mht. = med hensyn til min. = mindst n.s. = næste side oma. = og meget andet osv. = og så videre s.o. = se også uvo. = under visse omstændigheder 1.4. Ophavsret Producenten beholder ophavsretten til denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning er beregnet til monterings-, betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. Den indeholder tekniske forskrifter og tegninger, der hverken helt eller delvist må mangfoldiggøres, distribueres eller ubeføjet anvendes til reklame eller meddeles andre. De anvendte illustrationer kan afvige fra originalen og har kun til formål at give en eksemplarisk visning af styreenhederne Der tages forbehold for ændringer Producenten forbeholder sig enhver ret til at foretage tekniske ændringer på anlæg og/eller monteringsdele. Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning henviser til den anførte styreenhed på titelbladet Garanti Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om garantien. Kontraktmæssige aftaler har altid prioritet og ophæves ikke af dette kapitel! Producenten forpligter sig til at udbedre alle mangler på den markedsførte styreenhed, hvis følgende forudsætninger blev overholdt Generelt Det drejer sig om kvalitetsmangler ved materialet, produktionen og/eller konstruktionen. anglerne blev meddelt skriftligt til producenten inden for den aftalte garantiperiode. Styreenheden blev kun anvendt som tilsigtet Garantiperiode Garantiperioden udgør, hvis intet andet er aftalt, 24 måneder fra ibrugtagningen eller maks. 30 måneder fra leveringsdatoen. Andre aftaler skal være anført skriftligt i ordrebekræftelsen. De gælder mindst indtil garantiperiodens udløb for styreenheden Reservedele, på- og ombygninger Der må kun anvendes originale reservedele fra producenten til reparation, udskiftning og på- og ombygninger. Egenhændige på- og ombygninger eller anvendelse af ikke-originale dele kan medføre alvorlige skader på styreenheden og/eller personskader Vedligeholdelse De foreskrevne vedligeholdelses- og inspektionsarbejder skal udføres regelmæssigt. Disse arbejder må kun udføres af uddannede, kvalificerede og autoriserede personer Skader på produktet Skader og fejl, som truer sikkerheden, skal udbedres med det samme og korrekt af et særligt uddannet personale. Styreenheden må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand. Under den aftalte garantiperiode må styreenheden kun repareres af producenten og/eller på et autoriseret serviceværksted! Producenten forbeholder sig retten til at få tilsendt den beskadigede styreenhed til eftersyn på fabrikken! 134 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

11 SIKKERHED Dansk Ansvarsfraskrivelse Der ydes ingen garanti og påtages intet ansvar for skader på styreenheden, hvis én eller flere af de følgende punkter er opfyldt: Dimensionering fra producentens side på grund af mangelfulde og/eller forkerte oplysninger fra brugeren eller ordregiveren anglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, forskrifterne og de nødvendige krav, der gælder i henhold til tysk og/eller lokal lov og denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning Ukorrekt anvendelse Ukorrekt opbevaring og transport ontering/afmontering, der ikke er i overensstemmelse med forskrifterne angelfuld vedligeholdelse Ukorrekt reparation angelfuld underbund eller byggearbejder Kemiske, elektrokemiske og elektriske påvirkninger Slid Producentens ansvar udelukker dermed også ethvert ansvar for person-, materielle og/eller immaterielle skader. 2. Sikkerhed I dette kapitel beskrives alle generelt gældende sikkerhedsanvisninger og tekniske anvisninger. Derudover findes der i alle andre kapitler specifikke sikkerhedsanvisninger og tekniske anvisninger. Under styreenhedens forskellige livsfaser (opstilling, drift, vedligeholdelse, transport, osv.) skal man være opmærksom på alle henvisninger og anvisninger og overholde dem! Brugeren er ansvarlig for, at hele personalet holder sig til disse henvisninger og anvisninger Anvisninger og sikkerhedsanvisninger I denne vejledning opstilles anvisninger og sikkerhedshenvisninger vedrørende materielle skader og personskader. For at markere dem entydigt for personalet skelnes der mellem anvisningerne og sikkerhedshenvisningerne på følgende måde Anvisninger En anvisning vises med "fed skrift". Anvisningerne indeholder en tekst, som henviser til den forudgående tekst eller bestemte kapitelafsnit eller fremhæver korte anvisninger Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger vises let indrykket og med "fed skrift". De begynder altid med et signalord. Henvisninger, der kun henviser til materielle skader, skrives med grå skrift og uden sikkerhedssymbol. Henvisninger, der henviser til personskader, skrives med sort skrift og er altid forbundet med et sikkerhedssymbol. Som sikkerhedssymboler anvendes der fare-, forbuds- eller påbudsskilte. Eksempel: Faresymbol: Generel fare Faresymbol, f.eks. farlig elektrisk spænding Symbol for forbud, f.eks. ingen adgang! Symbol for påbud, f.eks. bær værnemidler De anvendte tegn for sikkerhedssymbolerne svarer til de alment gældende retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, ANSI. Hver sikkerhedsanvisning begynder med en af følgende signalord: Fare Der er risiko for meget alvorlige kvæstelser eller livsfare! Advarsel Der er risiko for meget alvorlige kvæstelser! Pas på Der er risiko for kvæstelser! Pas på (henvisning uden symbol) Der kan forekomme betydelige materielle skader, totalskade er også muligt! Sikkerhedshenvisningerne begynder med signalordet og benævnelsen af faren efterfulgt af farekilden og de mulige følger og slutter med en henvisning til, hvordan faren undgås Generel sikkerhed Alle arbejder (montering, afmontering, vedligeholdelse, installation) må kun udføres, når styreenheden er frakoblet. Styreenheden skal afbrydes fra strømnettet og sikres mod at blive tilkoblet igen. Operatøren skal meddele alle fejl eller uregelmæssigheder, der forekommer, til den ansvarlige med det samme. Det er ubetinget nødvendigt, at operatøren standser anlægget med det samme, hvis der opstår beskadigelser på de elektriske komponenter, kabler og/eller isoleringer. Værktøj og andre genstande må kun opbevares på pladser, der er beregnet hertil, så der sikres en sikker betjening. Styreenheden må ikke installeres inden for områder med risiko for eksplosion. Der er eksplosionsfare. Disse henvisninger skal ubetinget overholdes. anglende overholdelse kan medføre personskader og/eller alvorlige materielle skader. onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 135

12 Dansk PRODUKTBESKRIVELSE 2.3. Elektriske arbejder Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Ukorrekt omgang med elektriske arbejder er livsfarlig på grund af elektrisk spænding! Disse arbejder må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Vær forsigtig med hensyn til fugt! Hvis der trænger fugt ind i styreenheden, bliver den beskadiget. Vær i forbindelse med installationen og driften opmærksom på den tilladte luftfugtighed, og sørg for en oversvømmelsessikker installation. Vores styreenheder drives af veksel- eller trefasestrøm. De nationalt gældende retningslinjer, standarder og forskrifter (f.eks. VDE 0100) samt det lokale energiforsyningsselskabs bestemmelser skal overholdes. Operatøren skal være informeret om styreenhedens strømforsyning og frakoblingsmulighederne. Et HFI-relæ (RCD) skal installeres på opstillingsstedet. Ved tilslutningen skal kapitlet "Elektrisk tilslutning" overholdes. De tekniske angivelser skal overholdes nøje! Styreenheden skal grundlæggende jordforbindes. I den forbindelse skal beskyttelseslederen tilsluttes til den markerede jordforbindelsesklemme (;). Sørg for et kabeltværsnit i henhold til de lokale forskrifter til beskyttelseslederen. Hvis styreenheden blev frakoblet af en beskyttelsesanordning, må den først tilkobles igen, når fejlen er udbedret. Anvendelsen af elektronisk udstyr såsom blødstartsstyringer eller frekvensomformere er ikke mulig med denne styreenhed. Pumperne skal tilsluttes direkte Reaktion under driften Under driften af styreenheden skal lovene og forskrifterne, der gælder på anvendelsesstedet, vedrørende arbejdspladssikring, forebyggelse af ulykker og omgang med elektriske maskiner overholdes. Brugeren skal fastlægge personalets arbejdsinddeling med henblik på et sikkert arbejdsforløb. Alt personalet er ansvarligt for, at forskrifterne overholdes. Betjeningen, visningen af driftstilstanden samt signaliseringen af fejl finder sted via trykknapper og LED'er på huset. Husets låg må ikke åbnes under driften! Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Betjeningen må kun finde sted med lukket låg! forskellige harmoniserede standarder diverse nationale standarder. De nøjagtige oplysninger om de anvendte retningslinjer og standarder findes i EF-overensstemmelseserklæringen. Derudover forudsættes også forskellige nationale forskrifter som grundlag for anvendelsen, monteringen og afmonteringen af styreenheden. Disse er f.eks. forskrifterne til forebyggelse af ulykker, VDE-forskrifterne, i Tyskland loven om apparaters sikkerhed ("Gerätesicherheitsgesetz") og mange andre CE-mærkning CE-mærket er placeret på typeskiltet eller i nærheden af typeskiltet. Typeskiltet er monteret på huset. 3. Produktbeskrivelse Styreenheden fremstilles omhyggeligt og underkastes en konstant kvalitetskontrol. Ved korrekt installation og vedligeholdelse er en fejlfri drift sikret Korrekt anvendelse og anvendelsesområder Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Styreenheden S-Lift har til formål at styre 2 pumper automatisk uden Ex-godkendelse i løfteanlæg og spildevandsskakter til vand-/afløbssystemer. Styreenheden må ikke installeres inden for områder med risiko for eksplosion! oversvømmes! Den tilsigtede brug omfatter også overholdelsen af denne vejledning. Enhver anden anvendelse er ikke tilsigtet. Til den automatiske styring skal flydekontakterne anbringes på opstillingsstedet Opbygning Fig. 1.: Oversigt over betjeningskomponenter 1 Hovedkontakt 3 2 LED-visninger Betjeningsfelt med trykknapper 2.5. Anvendte retningslinjer Denne styreenhed er underlagt forskellige EF-direktiver Styreenheden består af følgende hovedkomponenter: Hovedkontakt: til at til-/frakoble styreenheden 136 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

13 PRODUKTBESKRIVELSE Dansk Versionen S er udført uden hovedkontakt. Til dette er der formonteret et stik. Versionen O er udført uden hovedkontakt og uden stik. Der skal iht. de lokale forskrifter anbringes en tilsvarende netafbrydelsesanordning på opstillingsstedet! LED'er til visning af den aktuelle driftstilstand (drift/fejl) Automatisk drift Drift af pumpe Oversvømmelse Service-intervalvisning Fejl overlast Fejl vikling Overvågning af bestemte driftsparametre (kun version S ) Betjeningsfelt med trykknapper anuel drift pr. pumpe Stop Automatisk drift Summer FRA/Reset Kontaktorkombinationer til tilkobling af pumper i direkte start, inklusive den elektroniske udløser til overstrømsbeskyttelse 3.3. Funktionsbeskrivelse Easy Control-styreenheden, som styres af en microcontroller, har til formål at styre to pumper med fast hastighed, som tilkobles afhængigt af niveau. Niveauregistreringen finder sted som topunktsregulering med en flydekontakt pr. pumpe, som skal anbringes på opstillingsstedet. Afhængigt af fyldningsniveauet til- eller frakobles pumpen automatisk. En nødvendig efterløbstid kan indstilles på et potentiometer. Når oversvømmelsesniveauet nås (registrering via en separat flydekontakt), følger en optisk og akustisk meddelelse samt en tvangstilkobling af pumperne. Samlefejlsignalet er aktivt. De aktuelle driftstilstande vises på forsiden via LED'er. Betjeningen finder sted via 5 trykknapper på betjeningsfeltet anbragt på siden. Fejl vises optisk via LED'er og udsendes akustisk via en integreret summer. Den sidste fejl gemmes i fejldatabasen Tekniske data Indgange 3 digitale indgange til flydekontakter (pumpe grundbelastning TIL/FRA, pumpe spidsbelastning TIL/FRA, oversvømmelse) 2 indgange til den termiske viklingsovervågning med bimetaltemperaturføler. Det er ikke muligt at tilslutte PTC-følere! Udgange 1 potentialfri kontakt til SS Styreenhed Nettilslutning: Frekvens: aks. strøm: Effektforbrug: aks. koblingseffekt P 2 : aks. sikring på netsiden: 1~230 V eller 3~400 V 50/60 Hz 12 A pr. pumpe Fastspændt kontaktor: 15 VA Hviletilstand: 8 VA 4 kw, AC3 pr. pumpe 25 A, træg (16 A*, træg) Tilkoblingstype: Direkte tilkobling Omgivelses-/driftstemperatur: C Lagertemperatur: C aks. relativ luftfugtighed: 50 % Beskyttelsestype: IP 54 Styrespænding: Koblingseffekt på alarmkontakt: Husmateriale: Husmål (BxHxD): Elektrisk sikkerhed: 24 VDC maks. 250 V~, 1 A Tilsmudsningsgrad II *Version S med Schuko-/CEE16-stik Polycarbonat, UV-modstandsdygtig 289x239x107 mm 3.5. Typekode Eksempel: Wilo-Easy Control S-L 2x4kW--DOL-S Easy Control-styreenhed til pumper med fast S hastighed L Niveauafhængig styring af pumpe 2x 4kW DOL S aks. antal pumper, der kan tilsluttes aks. tilladt nominel ydelse (P 2 ) pr. pumpe Nettilslutning: uden = efter eget valg 1~230 V eller 3~400 V = vekselstrøm (1~230 V) T4 = trefasestrøm (3~ 400 V) Direkte tilkobling af pumper Styreenhedens version: Uden = standardudførelse med hovedkontakt S = version til løfteanlæg uden hovedkontakt, med kabel og stik O = version uden hovedkontakt og uden stik 3.6. Optioner Via installationen af et batteri (fås som tilbehør) kan en netuafhængig alarmmelding følge ved strømafbrydelse. Som alarm udsendes et akustisk signal konstant Leveringsomfang Standardvariant og variant O Styreenhed 3x indsatspakning til kabelforskruning 2x konfektioneret krydstråd til nettilslutning onterings- og driftsvejledning onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 137

14 Dansk TRANSPORT OG OPBEVARING Variant S Styreenhed med tilsluttet kabel og stik: 1~230 V: Schuko-stik 3~400 V: CEE-stik med fasevender onterings- og driftsvejledning 3.8. Tilbehør Flydekontakt til snavset vand og fækaliefrit spildevand Flydekontakt til aggressivt og fækalieholdigt spildevand NiH-batteri (9 V/200 mah) til netuafhængig alarmmelding i forbindelse med signalisering af en strømafbrydelse Horn 230 V, 50 Hz Blitzlampe 230 V, 50 Hz Signallampe 230 V, 50 Hz Tilbehør skal bestilles separat. 4. Transport og opbevaring 4.1. Levering Når forsendelsen er modtaget, skal det med det samme kontrolleres, at den er uden skader og er fuldstændig. Evt. mangler skal meddeles til transportvirksomheden eller producenten med det samme ved modtagelsen, da krav ellers ikke længere kan gøres gældende. Evt. skader skal noteres på følgesedlen eller fragtpapirerne Transport Kun den af producenten eller leverandøren anvendte emballage må bruges til transporten. Emballagen forhindrer normalt beskadigelser under transporten og opbevaringen. Hvis opstillingsstedet ofte ændres, bør du opbevare emballagen sikkert til genanvendelse Opbevaring Kun leverede styreenheder kan indtil deres anvendelse, i henhold til følgende angivelser, ligge på lager i 1 år. Følgende skal overholdes ved opmagasineringen: Stil styreenhed korrekt emballeret på et fast og sikkert underlag. Styreenhederne kan opbevares fra -30 C til +60 C ved en maks. relativ luftfugtighed på 50 %. Opbevaringsrummet skal være tørt. Vi anbefaler en frostsikker opbevaring i et rum med en temperatur mellem 10 C og 25 C og med en relativ luftfugtighed fra 40 % til 50 %. Kondensatdannelse skal undgås! Kabelforskruningerne skal lukkes sikkert for at forhindre indtrængning af fugt. Alle strømforsyningsledninger skal beskyttes mod knæk, at blive beskadiget, og at der trænger fugt ind i dem. Vær forsigtig med hensyn til fugt! Hvis der trænger fugt ind i styreenheden, bliver den beskadiget. Vær opmærksom på tilladte luftfugtigheder under lagringen, og sørg for en oversvømmelsesikker opbevaring. Styreenheden skal beskyttes mod direkte sollys, varme og støv. Varme og støv kan medføre skader på de elektriske komponenter! Efter en længere opbevaring skal styreenheden rengøres for støv før ibrugtagningen. Ved kondensatdannelse skal de enkelte komponenter kontrolleres for fejlfri funktion. Defekte komponenter skal straks udskiftes! 4.4. Tilbagelevering Styreenheder, der leveres tilbage til fabrikken, skal være rene og emballeret korrekt. Emballagen skal beskytte styreenheden mod beskadigelser under transporten. Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål! 5. Installation For at undgå skader på styreenheden eller farlige kvæstelser ved opstillingen skal følgende punkter overholdes: Opstillingsarbejdet montering og installation af styreenheden må kun udføres af kvalificerede personer under overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. Før opstillingsarbejderne påbegyndes, skal styreenheden undersøges for transportskader Generelt Ved planlægning og drift af spildevandstekniske anlæg henvises der til de gældende og lokale forskrifter og retningslinjer for spildevandsteknik (f.eks. tysk spildevandsteknisk forening ("abwassertechnische Vereinigung ATV")). Vær ved indstilling af niveaustyring opmærksom på de tilsluttede pumpers min. vandtildækning Installationstyper Vægmontering 5.3. ontering Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Styreenheden har en Ex-godkendelse og skal installeres uden for områder med risiko for eksplosion! Ved manglende overholdelse er der livsfare på grund af eksplosion! Lad altid en kvalificeret elektriker foretage tilslutningen. Vær opmærksom på følgende ved monteringen af styreenheden: Disse arbejder skal udføres af den kvalificerede elektriker. Installationsrummet skal være rent, tørt og vibrationsfrit. Undgå direkte sollys på styreenheden! 138 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

15 INSTALLATION Dansk Strømforsyningsledningerne skal anbringes på opstillingsstedet. Længden skal være tilstrækkelig således, at en problemfri tilslutning (ingen træk i kablerne, ingen knæk, ingen sammenpresninger) er mulig i styreenheden. Kontroller, om det anvendte kabeltværsnit og måden at føre kablerne på er tilstrækkeligt til den påkrævede kabellængde. Ved anvendelse af versionen S skal der installeres en passende stikdåse inden for 1 m omkreds af styreenheden. Konstruktionsdelene og fundamenterne skal have tilstrækkelig styrke til at muliggøre en sikker og funktionsegnet fastgørelse. Brugeren eller den pågældende leverandør er ansvarlig for at stille fundamenterne til rådighed, og at disse er egnede hvad angår dimensioner, styrke og belastbarhed! Følgende omgivelsesbetingelser skal overholdes: Omgivelses-/driftstemperatur: C aks. relativ luftfugtighed: 50 % Oversvømmelsessikker installation Kontroller, at de forhåndenværende planlægningsdokumenter (monteringsplaner, installationsrummets udførelse, koblingsskema) er fuldstændige og korrekte. Overhold fortsat også brancheforeningens nationalt gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker og sikkerhedsforskrifter Grundlæggende henvisninger til fastgørelse af styreenheden Installationen af styreenheden kan finde sted på forskellige bygningsværker (betonmur, monteringsskinne osv.). Derfor skal fastgørelsesmaterialet for hvert enkelt bygningsværk anbringes passende på opstillingsstedet. Overhold følgende angivelser for fastgørelsesmaterialet: Sørg for den rette afstand til kanten for at undgå, at byggematerialet skal blive ridset eller skalle af. Borehullets dybde retter sig efter skruens længde. Vi anbefaler en borehulsdybde til skruens længde på +5 mm. Borestøvet påvirker holdekraften negativt. Derfor gælder: Borehulller skal altid udblæses og udsuges. Sørg for ikke at beskadige fastgørelsesmaterialet under installationen Installation af styreenhed Vægmontering Styreenhedens fastgørelse foregår med 4 skruer og dybler i væggen. 1. Åbn låget på styreenheden, og hold det mod den udsete monteringsflade. 2. Tegn de 4 huller på monteringsfladen: Boreafstande (BxH): 268x188 mm Læg også mærke til angivelserne på styreenhedens underside! 3. Bor hullerne i henhold til angivelserne i de anvendte fastgørelsesmaterialer! 4. Fastgør styreenheden med fire skruer (maks. Ø: 4 mm) og passende dybler i væggen Positionering af signalgiver Til den automatiske styring af den tilsluttede pumpe skal der installeres en tilsvarende niveaustyring. Den skal anbringes på opstillingsstedet. Flydekontakter kan anvendes som signalgivere. Det er ikke muligt at tilslutte niveauføler eller elektroder. Installationen af den tilsvarende signalgiver finder sted i overensstemmelse med anlæggets monteringsplan. Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af de tilsluttede signalgivere inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! De tilsluttede signalgivere skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Følgende punkter skal overholdes: Ved flydekontakter skal det sikres, at de kan bevæge sig frit i driftsrummet (skakt, beholder)! Den tilsluttede pumpes min. vandstand må ikke underskrides! Den tilsluttede pumpes maks. koblingsfrekvens må ikke overskrides! 5.4. Elektrisk tilslutning Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød! Lad kun en kvalificeret elektriker, der er godkendt af det lokale elforsyningsselskab, udføre den elektriske tilslutning i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Afhængigt af den tilsluttede brugers systemimpedans og maks. tilkoblinger i timen kan der opstå spændingsafvigelser og/eller sænkninger. Elektrisk tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elektriker, der er autoriseret af det lokale elværk Overhold den tilsluttede pumpe og signalgivers monterings- og driftsvejledning. Nettilslutningens strøm og spænding skal svare til oplysningerne på typeskiltet. Sikringsautomater med afbrydelse af alle poler og K-karakteristik skal monteres! aks. sikring på netsiden: 25 A (16 A ved version S med Schuko-/CEE16-stik) onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 139

16 Dansk INSTALLATION Ved styreenheder uden netafbrydelsesanordning (version O : uden hovedkontakt eller stik) skal denne anbringes på opstillingsstedet! Installationen af et HFI-relæ (RCD, type A, sinusformet strøm) anbefales. Overhold i den forbindelse også de lokale forskrifter og standarder! Før strømforsyningsledningen i henhold til gældende standarder/forskrifter og i henhold til koblingsskemaet. Forbind anlæg (styreenhed og alle elektriske forbrugere) korrekt med jorden. Fig. 2.: Oversigt over de enkelte komponenter A B C Styreenhed med hovedkontakt Styreenhed med stik Styreenhed uden hovedkontakt og stik 1 Hovedkontakt 6 DIP switch 2 2 otorkontaktor 7 Potentiometer til efterløbstid 3 Klemmerække 8 Indstiksplads til batteri 4 Jordforbindelsesklemmer 9 Netklemmerække 5 DIP switch DIP switch Styreenheden er udstyret med to DIP switches. Via disse bliver forskellige funktioner til-/frakoblet: DIP switch 1, oven for potentiometeret Via denne DIP switch indstilles den nominelle strømstyrke for motorværnet samt funktionen pumpe-kick, og den interne summer aktiveres eller deaktiveres. DIP switch 2, neden for potentiometeret Via denne DIP switch finder netspændingsforindstillingen (kun standardudførelse og version O ), fastlæggelsen af service-intervaller samt aktiveringen/deaktiveringen af de tilsluttede pumper og overvågningen af driftsparametre (kun version S ) sted Nettilslutning styreenhed: med hovedkontakt Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte strømforsyningsledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne på hovedkontakten på følgende måde: Nettilslutning 1~230 V: Kabel: 3-året Klemmer: 2/T1 (L), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : OFF (position nedenfor) For en korrekt funktion skal 2 broer (vedlagt) monteres på netklemmerækken: Klemme 1 og 2 Klemme 3 og 4 Nettilslutning 3~400 V: Kabel: 5-året Klemmer: 2/T1 (L1), 4/T2 (L2), 6/T3 (L3), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : ON (position ovenfor) Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Nettilslutning af styreenhed: med stik (version S ) Stik stikket i stikdåsen: Nettilslutning 1~230 V: Schuko-stikdåse Nettilslutning 3~400 V: CEE-stikdåse (Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt!) Nettilslutning af styreenhed: uden hovedkontakt og stik (version O ) Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte strømforsyningsledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne til netklemmerækken på følgende måde: Nettilslutning 1~230 V: Kabel: 3-året Klemmer: L1 (L), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : OFF (position nedenfor) For en korrekt funktion skal 2 broer (vedlagt) monteres på netklemmerækken: Klemme 1 og 2 Klemme 3 og 4 Nettilslutning 3~400 V: Kabel: 5-året Klemmer: L1 (L1), L2 (L2), L3 (L3), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : ON (position ovenfor) Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Nettilslutning af pumpe Før kabelenderne til pumpens førte strømforsyningsledning på opstillingsstedet gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere som følger til motorkontaktor for den pågældende pumpe (, P2): Pumpetilslutning 1~230 V, kabel med 3 ledere: Klemmer: 4/T2 (L), 6/T3 (N) 140 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

17 INSTALLATION Dansk Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). Ved versionen S følger pumpetilslutningen på klemmerne 2/T1 (L), 4/T2 (N)! Pumpe 2: Klemme 3 og 4 (WSK-P2) Der må ikke være nogen ekstern spænding! Ved tilslutningen af en viklingsovervågning skal de fra fabrikkens side anbragte broer fjernes! Pumpetilslutning 3~400 V: Klemmer: 2/T1 (U), 4/T2 (V), 6/T3 (W) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Når pumperne er blevet korrekt tilsluttet, skal pumperne aktiveres og motorværnet indstilles. Aktivering af pumper De tilsluttede pumper skal aktiveres via DIP switch 2, DIP 6 og 7. Fra fabrikkens side er DIP'erne indstillet på OFF. I denne indstilling finder ingen tilkobling af pumperne sted afhængigt af niveaustyringen. DIP 6 ON : Pumpe 1 aktiveret DIP 7 ON : Pumpe 2 aktiveret Indstilling af motorværn Det elektroniske motorværn overvåger de tilsluttede pumpers nominelle strømstyrke under driften. Der sker en frakobling med det samme, hvis den indstillede nominelle strømstyrke overskrides. Ved tilkoblingen af drejestrømsmotorer følger der ligeledes en frakobling efter 1 s, hvis den nominelle strømstyrke falder til under 300 ma under driften! Efter hver frakobling skal fejlen kvitteres via trykknappen Reset. otorværnet skal iht. typeskiltet indstilles til mærkestrømmen. Den ønskede nominelle strømstyrke indstilles via DIP switch 1, DIP 1-5. Den mindste strømværdi er 1,5 A, derved står alle DIP'er på OFF. Ved at tænde de enkelte DIP'er (på indstillingen ON ) forhøjes strømværdien med den pågældende DIP's værdi. DIP Strømværdi 0,5 A 1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A Eksempel: påkrævet nominel strømstyrke 7,5 A 1,5 A + 2,0 A (DIP 3) + 4,0 A (DIP 5) = 7,5 A Tilslutning viklingstemperaturovervågning Til temperaturovervågningen kan bimetalfølere tilsluttes. Overvågningen er selvkvitterende, dvs. efter afkølingen af motorviklingen sættes fejlen automatisk tilbage og LED'en slukkes! Tilslut lederne til klemmerne for den tilsvarende pumpe på klemmerækken: Pumpe 1: Klemme 1 og 2 (WSK-) Tilslutning af signalgiver for niveauregistrering Niveauregistreringen udløses via to flydekontakter. Det er ikke muligt at tilslutte niveaufølere eller elektroder! Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne til klemmerne for den tilsvarende pumpe på klemmerækken: Pumpe 1/grundbelastning: Klemme 5 og 6 (GL) Pumpe 2/spidsbelastning: Klemme 7 og 8 (SL) Der må ikke være nogen ekstern spænding! Tilslutning af oversvømmelsesbeskyttelse Alarmen for høj vandstand kan udløses via en flydekontakt. For det første følger en optisk (LED) og akustisk (summer) advarsel, for det andet følger en tvangstilkobling af pumperne. Herudover er samlefejlsignalet aktivt. Overvågningen er selvkvitterende, dvs. efter nedsænkningen af vandstanden, sættes fejlen automatisk tilbage, og LED'en slukkes! Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne på klemmerækkens klemme 9 og 10. Der må ikke være nogen ekstern spænding! Som yderligere sikring af anlægget anbefaler vi altid en oversvømmelsesbeskyttelse Tilslutning af samlefejlsignal Via de tilsvarende klemmer står der en potentialfri kontakt til eksterne meldinger (f.eks. horn, blitzlampe eller alarmafbryder) til rådighed. Kontakt: Skiftekontakt Klemmer: 11, 12, 13 in. koblingseffekt: 12 VDC, 10 ma aks. koblingseffekt: 250 VAC, 1 A Hvis alarmen udløses, er kontakten mellem klemme 12 og 13 lukket ved spændingsafbrydelse samt ved frakoblet hovedkontakt. Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere svarende til den ønskede funktion på klemmerækkens klemme 11, 12 og 13. onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 141

18 Dansk INSTALLATION Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Til denne funktion oprettes en ekstern spænding til klemmerne. Denne ligger også på klemmerne ved frakoblet hovedkontakt! Der er livsfare! Før alt arbejde skal kildens spændingsforsyning frakobles! Tilslutning ekstern alarmmelding ved oversvømmelse (alarm) Via de tilsvarende klemmer står der en potentialfri kontakt til eksterne meldinger ved aktiv alarm for høj vandstand (f.eks. horn, blitzlampe eller alarmafbryder) til rådighed. Kontakt: Skiftekontakt Klemmer: 14, 15, 16 in. koblingseffekt: 12 VDC, 10 ma aks. koblingseffekt: 250 VAC, 1 A Hvis alarmen udløses, er kontakten mellem klemme 15 og 16 lukket. Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere svarende til den ønskede funktion på klemmerækkens klemme 14, 15 og 16. Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Til denne funktion oprettes en ekstern spænding til klemmerne. Denne ligger også på klemmerne ved frakoblet hovedkontakt! Der er livsfare! Før alt arbejde skal kildens spændingsforsyning frakobles! Til-/frakobling af summer Ved tilkoblet summer udsendes advarslerne også til optisk visning og akustisk. Den interne summer kan til- og frakobles via DIP switch 1, DIP 7: Indstilling ON : Summer til Indstilling OFF : Summer fra (fra fabrikkens side) Er batteriet monteret til en netuafhængig alarmmelding, kan summeren ved strømafbrydelse, afbrydelse via hovedkontakten eller ved at trække stikket ud, ikke frakobles via DIP switchen. For at deaktivere summeren i dette tilfælde skal batteriet altid afmonteres! Til-/frakobling af pumpe-kick For at undgå længere stilstandsperioder for de tilsluttede pumper kan en cyklisk testkørsel (pumpe-kick-funktion) finde sted. Der følger en testkørsel på 2 s efter en stilstandsperiode på 24 h for de tilsluttede pumper. Funktionen kan til- og frakobles via DIP switch 1, DIP 6: Indstilling ON : Pumpe-kick til Indstilling OFF : Pumpe-kick fra (fra fabrikkens side) indstillede interval er udløbet, følger en optisk meddelelse via den gule LED på forsiden. Der følger ingen akustisk meddelelse, og samlefejlsignalet er ikke aktivt! Tidsregistreringen finder kun fortløbende sted, når der er netspænding. En nulstilling af tælleren skal foretages af Wilo-kundeservice! Funktionen såvel som det ønskede interval kan til- og frakobles via DIP switch 2, DIP 4 og 5: DIP 4 og 5 OFF : Service-interval fra (fra fabrikkens side) DIP 4 ON : Service-interval ¼ år DIP 5 ON : Service-interval ½ år DIP 4 og 5 ON : Service-interval 1 år Til-/frakobling af overvågning af driftsparametre (kun version S!) Til forøgelsen af anlæggets driftssikkerhed kan der følge en overvågning af følgende driftsparametre på de tilsluttede pumper: Tilkoblinger/h Tilkoblinger/d Driftstid/h Ved overskridelse af de fra fabrikkens side foreskrevne parametre følger en optisk meddelelse via den gule LED på forsiden. Der følger ingen akustisk meddelelse, og samlefejlsignalet er ikke aktivt! En nulstilling af tælleren skal foretages af Wilo-kundeservice! De enkelte overvågninger kan til- og frakobles via DIP switch 2, DIP 1 til 3: DIP 1: Tilkoblinger/h DIP 2: Tilkoblinger/d DIP 3: Driftstid/h Fra fabrikkens side er alle overvågninger deaktiveret (DIP på indstillingen OFF ) Indstilling af efterløbstid Under efterløbstid forstår man den tid, der forløber mellem flydekontaktens meddelelse FRA og frakoblingen af pumpen via styreenheden. Efterløbstiden indstilles trinløst via potentiometeret. Indstillingsområde: Standardudførelse: s Version S : s Version O : s Installation af batteri Via installationen af batteriet kan en netuafhængig alarmmelding følge ved strømafbrydelse. Som alarm udsendes et akustisk signal konstant. 1. Sæt batteriet i den dertilhørende holder. Sørg for den korrekte polaritet! 2. Fastgør batteriet med den vedlagte kabelbinder Til-/frakobling af service-intervalvisning Til forøgelsen af anlæggets driftssikkerhed kan der tilkobles en service-intervalvisning. Efter det 142 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

19 BETJENING OG FUNKTION Dansk For at sikre en upåklagelig funktion skal batteriet være fuldstændig opladet eller lade 24 h i styreenheden inden montering! Ved faldende temperaturer aftager batteriets kapacitet. Dermed forringes batterierts driftstid også! 6. Betjening og funktion I dette kapitel findes alle informationer om betjening af styreenheden og dens funktioner. Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Alle arbejder på de enkelte komponenter skal udføres af kvalificeret elektriker. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! 6.1. Betjeningselementer Styreenhedens betjening finder sted via 5 trykknapper på betjeningsfelt i siden. Den aktuelle driftstilstand vises på forsiden via 11 LED'er Hovedkontakt (kun standardudførelse) Netafbrydelsen finder sted ved en standardudførelse via en hovedkontakt. Stilling 0 = styreenhed FRA Stilling 1 = styreenhed TIL Hovedkontakten kan sikres mod ubeføjet til- og frakobling med en lås! Summer FRA/Reset Ved at trykke på trykknappen følger frakoblingen den integrerede summer, mens en advarsel og samlefejlsignalet deaktiveres. Ved at trykke længe kvitteres den viste fejl, og styringen frigives igen LED-visninger De pumpeafhængige LED'er vises i to rækker over symbolerne. Den øvre række gengiver den aktuelle tilstand for pumpe 1, den nedre række den aktuelle tilstand for pumpe 2. Visning nettilslutning (grøn) LED'en lyser, når der er spændingsforsyning samt styrespænding. Automatisk drift (grøn) LED blinker: Styreenhed er tilkoblet, men på standby-drift. LED lyser: Automatisk drift er tilkoblet. LED lyser ikke: Pumpe er deaktiveret. Drift pumpe (grøn) LED blinker: Pumpen kører i den indstillede efterløbstid. LED lyser: Pumpen kører. Service-intervalvisning/overvågning driftsparametre (gul) LED lyser: Service-interval er udløbet LED blinker: Driftsparametre blev overskredet Oversvømmelse (rød) LED lyser: Oversvømmelsesniveau nået, alarm for høj vandstand udløst. Fejl overstrøm (rød) LED blinker: Styreenhed drives uden last. LED lyser: Nominel strømstyrke blev overskredet. Fejl viklingsovervågning (rød) LED lyser: Temperaturføler er udløst Tastelås For at undgå utilsigtet og ubeføjet betjening af trykknapper kan der aktiveres en tastelås Trykknapper P2 anuel drift Ved at trykke på trykknappen for den pågældende pumpe (pumpe 1 =, pumpe 2 = P2) tilkobles pumpen uafhængigt af niveaustyringens meddelelse. Pumpen kører, så længe trykknappen holdes nede. Denne funktion er planlagt til en testkørsel. Automatisk drift Ved at trykke på trykknappen aktiveres den automatiske drift. Tilkoblingen af pumperne følger afhængigt af niveaustyringens meddelelse. Ved frakoblingen af pumperne tages der højde for efterløbstiden. Stop Ved at trykke på trykknappen deaktiveres den automatiske drift, styreenheden er på stand-bydrift. Der finder ingen niveauafhængig styring af pumperne sted. Aktivér/deaktivér tastelås Tastelåsen til- og frakobles ved et samtidigt tryk (ca. 1 s) på trykknapperne anuel drift pumpe 1, Stop og Automatisk drift. Alle LED'er lyser ca. 2 s for at bekræfte udførelsen. Betjenes en trykknap ved en aktiv tastelås, lyser ligeledes alle LED'er 2 s. Ved aktiv tastelås kan summeren frakobles under en alarmmelding med trykknappen summer TIL/Reset og samlefejlsignalet deaktiveres. En fejlkvittering samt frigivelse af styringen er ikke muligt! onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 143

20 Dansk IBRUGTAGNING 7. Ibrugtagning Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød! Lad en kvalificeret elektriker, der er godkendt af det lokale elforsyningsselskab, udføre den elektriske tilslutning i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! Vær også opmærksom på de på opstillingsstedet anbragte produkters monterings- og driftsvejledninger (flydekontakt, tilsluttede pumper) samt anlægsdokumentation! Kapitlet Ibrugtagning indeholder alle vigtige anvisninger til betjeningspersonalet om sikker ibrugtagning og betjening af styreenheden. Denne vejledning skal altid opbevares ved styreenheden eller på et fastlagt sted, hvor betjeningspersonalet altid har adgang til den. Hele personalet, som arbejder på eller med styreenheden, skal have modtaget, læst og forstået denne vejledning. For at undgå materielle og personskader ved styreenhedens ibrugtagning skal følgende punkter ubetinget overholdes: Tilslutning af styreenheden skal have fundet sted i henhold til kapitlet Opstilling samt de nationalt gældende forskrifter. Styreenheden er i henhold til forskrifterne sikret og jordforbundet. Alle anlæggets sikkerhedsanordninger og nødstopkontakter er tilsluttet, og det blev kontrolleret, at de fungerer fejlfrit. Styreenheden er egnet til anvendelse under de anførte driftsbetingelser Niveaustyring Flydekontakten er installeret iht. angivelserne til anlægget og de ønskede koblingspunkter indstillet Drift i områder med risiko for eksplosion Styreenheden må ikke installeres og anvendes i områder med risiko for eksplosion! Tilslutning af overvågningsanordninger og signalgivere, som anvendes inden for områder med risiko for eksplosion, er strengt forbudt! Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af styreenheden eller den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Styreenheden samt den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion Tilkobling af styreenhed Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Alle indstillinger skal finde sted på komponenterne i styreenheden. Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Alle arbejder skal udføres af en kvalificeret elektriker. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! Inden tilkoblingen skal følgende punkter kontrolleres: Kontrol af installationen. Alle tilslutningsklemmer skal efterspændes! DIP switch 1 og 2 korrekt indstillet: otorværn (DIP switch 1, DIP 1-5) Pumpe-kick (DIP switch 1, DIP 6) Summer (DIP switch 1, DIP 7) Netspændingsforindstilling (DIP switch 2, DIP 1, kun standardudførelse og version O ) Pumper aktiveret (DIP switch 2, DIP 6 og 7) Efterløbstid Er der behov for korrekturer, forklares det hvordan i kapitlet Elektrisk tilslutning. 1. Drej hovedkontakten i position ON. Ved styreenheder med stik skal dette stikkes i en passende stikdåse. 2. Alle LED'er lyser 2 s. 3. Styreenhed er driftsklar: LED on lyser permanent. LED auto blinker: Styreenheden er på Standby, den automatiske drift er frakoblet. LED auto lyser: Styreenheden er aktiv, den automatiske drift er tilkoblet. For at slå styreenheden over i stand-by-modus trykkes der på trykknappen stop. Lyder der efter tilkoblingen en akustisk meddelelse, og alle LED'er blinker efter hinanden mod urets retning (løbelys), er der opstået en fasefejl i nettilslutningen. Følg i denne forbindelse venligst anvisningerne under punktet "Omdrejningsretningskontrol" Omdrejningsretningskontrol af tilsluttede drejestrømsmotorer Fra fabrikken er styreenheden indstillet til et højredrejende rotationsfelt og kontrolleret med hensyn til den rigtige omdrejningsretning. Tilslutningen af styreenheden samt de tilsluttede pumper skal finde sted iht. angivelserne til lederbetegnelsen på koblingsskemaet Kontrol af omdrejningsretningen Kontrollen af den tilsluttede pumpes omdrejningsretning kan finde sted ved en kort testkørsel på maks. 2 minutter. 144 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere