Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW"

Transkript

1 Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise en service hu Beépítési és üzemeltetési utasítás es Instrucciones de instalación y funcionamiento pl Instrukcja montażu i obsługi it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione cs Návod k montáži a obsluze pt anual de Instalação e funcionamento ru Инструкция по монтажу и эксплуатации nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften ro Instrucţiuni de montaj şi exploatare da onterings- og driftsvejledning uk Iнструкція з монтажу та експлуатації sv onterings- och skötselanvisning Ed /2013 P

2 Fig

3 Fig. 2/A ON 5 DIP K Seconds ON 6 DIP A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 1/L1 3/L2 5/L3 N 1 2/T1 4/T2 6/T3 N L1 L2 L3 N T1 T2 T A2 4 PE T1 T2 T A2 SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW ~400V 50/60Hz L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N 9 U V W U V W 3~ 3~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz 1~230V 50/60Hz L N PE L1 N 9 L N L N 1~ 1~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz ON / OFF P2 ON / ON Drain-Alarm 2

4 Fig. 2/B ON 5 DIP K Seconds ON DIP A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 L1 L2 L3 N T1 T2 T A2 T1 T2 T A2 SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW 3 PE U V W U V W grey pink green yellow brown white 3~400V 50/60Hz L1 L2 L3 PE 1~230V 50/60Hz L1 L2 (L) (N) PE brown black 3~ 1~ grey(blue) WSK WSK brown 3~ P2 black 1~ P2 grey(blue) WSK WSK L N 1~230V/50Hz L N 1~230V/50Hz ON / OFF ON P2 SR grey(blue) black brown black brown L N L N 1~230V 50/60Hz L1 (L) L2 (N) PE 1~ WSK 1~ P2 WSK Drain-Alarm 2 ON / OFF ON NW 16 P2 ON / OFF P2 ON / ON WA 65 WA 95 S 1

5 Fig. 2/C ON 5 DIP K Seconds ON 6 DIP L1 L2 L3 N A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 2 2 T1 T2 T3 T1 T2 T A A2 4 PE SS 3 Alarm WSK WSK - -P2 GL SL HW 10 3 U V W U V W 3~400V 50/60Hz ~ 3~ L1 L2 L3 N 9 PE WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz 1~230V 50/60Hz L1 N 9 PE L N L N 1~ 1~ WSK P2 WSK L N 1~230V/50Hz ON / OFF P2 ON / ON Drain-Alarm 2

6

7 de Einbau- und Betriebsanleitung 9 US Installation and operating instructions 27 fr Notice de montage et de mise en service 43 es Instrucciones de instalación y funcionamiento 61 it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 79 pt anual de Instalação e funcionamento 97 nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften 115 da onterings- og driftsvejledning 133 sv onterings- och skötselanvisning 149 fi Asennus- ja käyttöohje 165 el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 181 hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 199 pl Instrukcja montażu i obsługi 215 cs Návod k montáži a obsluze 233 ru Инструкция по монтажу и эксплуатации 249 ro Instrucţiuni de montaj şi exploatare 269 uk Iнструкція з монтажу та експлуатації 287

8

9 Dansk 1. Indledning Om dette dokument Personalets kvalifikation Anvendte forkortelser Ophavsret Der tages forbehold for ændringer Garanti Sikkerhed Anvisninger og sikkerhedsanvisninger Generel sikkerhed Elektriske arbejder Reaktion under driften Anvendte retningslinjer CE-mærkning Service Vedligeholdelsesfrister Vedligeholdelsesarbejder Reparationsarbejder Fejlfinding og -udbedring Kvittering af fejl Fejlmeldinger Fejldatabase Yderligere trin til fejludbedring Bilag Oversigtstabeller over systemimpedanser Reservedele Produktbeskrivelse Korrekt anvendelse og anvendelsesområder Opbygning Funktionsbeskrivelse Tekniske data Typekode Optioner Leveringsomfang Tilbehør Transport og opbevaring Levering Transport Opbevaring Tilbagelevering Installation Generelt Installationstyper ontering Elektrisk tilslutning Betjening og funktion Betjeningselementer Tastelås Ibrugtagning Niveaustyring Drift i områder med risiko for eksplosion Tilkobling af styreenhed Omdrejningsretningskontrol af tilsluttede drejestrømsmotorer Aktivering af anlæggets automatiske drift Reaktion under driften Driftsstandsning/bortskaffelse Deaktivering af anlæggets automatiske drift idlertidig driftsstandsning Endelig driftsstandsning Bortskaffelse 146 onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 133

10 Dansk INDLEDNING 1. Indledning 1.1. Om dette dokument Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af den originale driftsvejledning. Vejledningen er inddelt i enkelte kapitler, som kan findes i indholdsfortegnelsen. Hvert kapitel har en oplysende overskrift, der beskriver indholdet i dette kapitel. En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen er indeholdt i denne driftsvejledning. Hvis der uden vores samtykke foretages en teknisk ændring af de heri nævnte konstruktioner, er denne erklæring ikke længere gældende Personalets kvalifikation Hele personalet, som arbejder på eller med styreenheden, skal være kvalificeret til disse arbejder, f.eks. skal elektriske arbejder udføres af en kvalificeret elektriker. Hele personalet skal være fyldt 18 år. De nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker skal anvendes som grundlag for betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. Det skal sikres, at personalet har læst og forstået anvisningerne i denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning, evt. skal denne vejledning efterbestilles på de nødvendige sprog hos producenten. Denne styreenhed er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, og som har givet anvisninger om, hvordan styreenheden skal anvendes. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med styreenheden Anvendte forkortelser ca. = cirka dvs. = det vil sige evt. = eventuelt f.eks. = for eksempel hhv. = henholdsvis igt. = i givet fald inkl. = inklusive maks. = maksimal, maksimum mht. = med hensyn til min. = mindst n.s. = næste side oma. = og meget andet osv. = og så videre s.o. = se også uvo. = under visse omstændigheder 1.4. Ophavsret Producenten beholder ophavsretten til denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning er beregnet til monterings-, betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. Den indeholder tekniske forskrifter og tegninger, der hverken helt eller delvist må mangfoldiggøres, distribueres eller ubeføjet anvendes til reklame eller meddeles andre. De anvendte illustrationer kan afvige fra originalen og har kun til formål at give en eksemplarisk visning af styreenhederne Der tages forbehold for ændringer Producenten forbeholder sig enhver ret til at foretage tekniske ændringer på anlæg og/eller monteringsdele. Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning henviser til den anførte styreenhed på titelbladet Garanti Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om garantien. Kontraktmæssige aftaler har altid prioritet og ophæves ikke af dette kapitel! Producenten forpligter sig til at udbedre alle mangler på den markedsførte styreenhed, hvis følgende forudsætninger blev overholdt Generelt Det drejer sig om kvalitetsmangler ved materialet, produktionen og/eller konstruktionen. anglerne blev meddelt skriftligt til producenten inden for den aftalte garantiperiode. Styreenheden blev kun anvendt som tilsigtet Garantiperiode Garantiperioden udgør, hvis intet andet er aftalt, 24 måneder fra ibrugtagningen eller maks. 30 måneder fra leveringsdatoen. Andre aftaler skal være anført skriftligt i ordrebekræftelsen. De gælder mindst indtil garantiperiodens udløb for styreenheden Reservedele, på- og ombygninger Der må kun anvendes originale reservedele fra producenten til reparation, udskiftning og på- og ombygninger. Egenhændige på- og ombygninger eller anvendelse af ikke-originale dele kan medføre alvorlige skader på styreenheden og/eller personskader Vedligeholdelse De foreskrevne vedligeholdelses- og inspektionsarbejder skal udføres regelmæssigt. Disse arbejder må kun udføres af uddannede, kvalificerede og autoriserede personer Skader på produktet Skader og fejl, som truer sikkerheden, skal udbedres med det samme og korrekt af et særligt uddannet personale. Styreenheden må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand. Under den aftalte garantiperiode må styreenheden kun repareres af producenten og/eller på et autoriseret serviceværksted! Producenten forbeholder sig retten til at få tilsendt den beskadigede styreenhed til eftersyn på fabrikken! 134 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

11 SIKKERHED Dansk Ansvarsfraskrivelse Der ydes ingen garanti og påtages intet ansvar for skader på styreenheden, hvis én eller flere af de følgende punkter er opfyldt: Dimensionering fra producentens side på grund af mangelfulde og/eller forkerte oplysninger fra brugeren eller ordregiveren anglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, forskrifterne og de nødvendige krav, der gælder i henhold til tysk og/eller lokal lov og denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning Ukorrekt anvendelse Ukorrekt opbevaring og transport ontering/afmontering, der ikke er i overensstemmelse med forskrifterne angelfuld vedligeholdelse Ukorrekt reparation angelfuld underbund eller byggearbejder Kemiske, elektrokemiske og elektriske påvirkninger Slid Producentens ansvar udelukker dermed også ethvert ansvar for person-, materielle og/eller immaterielle skader. 2. Sikkerhed I dette kapitel beskrives alle generelt gældende sikkerhedsanvisninger og tekniske anvisninger. Derudover findes der i alle andre kapitler specifikke sikkerhedsanvisninger og tekniske anvisninger. Under styreenhedens forskellige livsfaser (opstilling, drift, vedligeholdelse, transport, osv.) skal man være opmærksom på alle henvisninger og anvisninger og overholde dem! Brugeren er ansvarlig for, at hele personalet holder sig til disse henvisninger og anvisninger Anvisninger og sikkerhedsanvisninger I denne vejledning opstilles anvisninger og sikkerhedshenvisninger vedrørende materielle skader og personskader. For at markere dem entydigt for personalet skelnes der mellem anvisningerne og sikkerhedshenvisningerne på følgende måde Anvisninger En anvisning vises med "fed skrift". Anvisningerne indeholder en tekst, som henviser til den forudgående tekst eller bestemte kapitelafsnit eller fremhæver korte anvisninger Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger vises let indrykket og med "fed skrift". De begynder altid med et signalord. Henvisninger, der kun henviser til materielle skader, skrives med grå skrift og uden sikkerhedssymbol. Henvisninger, der henviser til personskader, skrives med sort skrift og er altid forbundet med et sikkerhedssymbol. Som sikkerhedssymboler anvendes der fare-, forbuds- eller påbudsskilte. Eksempel: Faresymbol: Generel fare Faresymbol, f.eks. farlig elektrisk spænding Symbol for forbud, f.eks. ingen adgang! Symbol for påbud, f.eks. bær værnemidler De anvendte tegn for sikkerhedssymbolerne svarer til de alment gældende retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, ANSI. Hver sikkerhedsanvisning begynder med en af følgende signalord: Fare Der er risiko for meget alvorlige kvæstelser eller livsfare! Advarsel Der er risiko for meget alvorlige kvæstelser! Pas på Der er risiko for kvæstelser! Pas på (henvisning uden symbol) Der kan forekomme betydelige materielle skader, totalskade er også muligt! Sikkerhedshenvisningerne begynder med signalordet og benævnelsen af faren efterfulgt af farekilden og de mulige følger og slutter med en henvisning til, hvordan faren undgås Generel sikkerhed Alle arbejder (montering, afmontering, vedligeholdelse, installation) må kun udføres, når styreenheden er frakoblet. Styreenheden skal afbrydes fra strømnettet og sikres mod at blive tilkoblet igen. Operatøren skal meddele alle fejl eller uregelmæssigheder, der forekommer, til den ansvarlige med det samme. Det er ubetinget nødvendigt, at operatøren standser anlægget med det samme, hvis der opstår beskadigelser på de elektriske komponenter, kabler og/eller isoleringer. Værktøj og andre genstande må kun opbevares på pladser, der er beregnet hertil, så der sikres en sikker betjening. Styreenheden må ikke installeres inden for områder med risiko for eksplosion. Der er eksplosionsfare. Disse henvisninger skal ubetinget overholdes. anglende overholdelse kan medføre personskader og/eller alvorlige materielle skader. onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 135

12 Dansk PRODUKTBESKRIVELSE 2.3. Elektriske arbejder Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Ukorrekt omgang med elektriske arbejder er livsfarlig på grund af elektrisk spænding! Disse arbejder må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Vær forsigtig med hensyn til fugt! Hvis der trænger fugt ind i styreenheden, bliver den beskadiget. Vær i forbindelse med installationen og driften opmærksom på den tilladte luftfugtighed, og sørg for en oversvømmelsessikker installation. Vores styreenheder drives af veksel- eller trefasestrøm. De nationalt gældende retningslinjer, standarder og forskrifter (f.eks. VDE 0100) samt det lokale energiforsyningsselskabs bestemmelser skal overholdes. Operatøren skal være informeret om styreenhedens strømforsyning og frakoblingsmulighederne. Et HFI-relæ (RCD) skal installeres på opstillingsstedet. Ved tilslutningen skal kapitlet "Elektrisk tilslutning" overholdes. De tekniske angivelser skal overholdes nøje! Styreenheden skal grundlæggende jordforbindes. I den forbindelse skal beskyttelseslederen tilsluttes til den markerede jordforbindelsesklemme (;). Sørg for et kabeltværsnit i henhold til de lokale forskrifter til beskyttelseslederen. Hvis styreenheden blev frakoblet af en beskyttelsesanordning, må den først tilkobles igen, når fejlen er udbedret. Anvendelsen af elektronisk udstyr såsom blødstartsstyringer eller frekvensomformere er ikke mulig med denne styreenhed. Pumperne skal tilsluttes direkte Reaktion under driften Under driften af styreenheden skal lovene og forskrifterne, der gælder på anvendelsesstedet, vedrørende arbejdspladssikring, forebyggelse af ulykker og omgang med elektriske maskiner overholdes. Brugeren skal fastlægge personalets arbejdsinddeling med henblik på et sikkert arbejdsforløb. Alt personalet er ansvarligt for, at forskrifterne overholdes. Betjeningen, visningen af driftstilstanden samt signaliseringen af fejl finder sted via trykknapper og LED'er på huset. Husets låg må ikke åbnes under driften! Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Betjeningen må kun finde sted med lukket låg! forskellige harmoniserede standarder diverse nationale standarder. De nøjagtige oplysninger om de anvendte retningslinjer og standarder findes i EF-overensstemmelseserklæringen. Derudover forudsættes også forskellige nationale forskrifter som grundlag for anvendelsen, monteringen og afmonteringen af styreenheden. Disse er f.eks. forskrifterne til forebyggelse af ulykker, VDE-forskrifterne, i Tyskland loven om apparaters sikkerhed ("Gerätesicherheitsgesetz") og mange andre CE-mærkning CE-mærket er placeret på typeskiltet eller i nærheden af typeskiltet. Typeskiltet er monteret på huset. 3. Produktbeskrivelse Styreenheden fremstilles omhyggeligt og underkastes en konstant kvalitetskontrol. Ved korrekt installation og vedligeholdelse er en fejlfri drift sikret Korrekt anvendelse og anvendelsesområder Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Styreenheden S-Lift har til formål at styre 2 pumper automatisk uden Ex-godkendelse i løfteanlæg og spildevandsskakter til vand-/afløbssystemer. Styreenheden må ikke installeres inden for områder med risiko for eksplosion! oversvømmes! Den tilsigtede brug omfatter også overholdelsen af denne vejledning. Enhver anden anvendelse er ikke tilsigtet. Til den automatiske styring skal flydekontakterne anbringes på opstillingsstedet Opbygning Fig. 1.: Oversigt over betjeningskomponenter 1 Hovedkontakt 3 2 LED-visninger Betjeningsfelt med trykknapper 2.5. Anvendte retningslinjer Denne styreenhed er underlagt forskellige EF-direktiver Styreenheden består af følgende hovedkomponenter: Hovedkontakt: til at til-/frakoble styreenheden 136 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

13 PRODUKTBESKRIVELSE Dansk Versionen S er udført uden hovedkontakt. Til dette er der formonteret et stik. Versionen O er udført uden hovedkontakt og uden stik. Der skal iht. de lokale forskrifter anbringes en tilsvarende netafbrydelsesanordning på opstillingsstedet! LED'er til visning af den aktuelle driftstilstand (drift/fejl) Automatisk drift Drift af pumpe Oversvømmelse Service-intervalvisning Fejl overlast Fejl vikling Overvågning af bestemte driftsparametre (kun version S ) Betjeningsfelt med trykknapper anuel drift pr. pumpe Stop Automatisk drift Summer FRA/Reset Kontaktorkombinationer til tilkobling af pumper i direkte start, inklusive den elektroniske udløser til overstrømsbeskyttelse 3.3. Funktionsbeskrivelse Easy Control-styreenheden, som styres af en microcontroller, har til formål at styre to pumper med fast hastighed, som tilkobles afhængigt af niveau. Niveauregistreringen finder sted som topunktsregulering med en flydekontakt pr. pumpe, som skal anbringes på opstillingsstedet. Afhængigt af fyldningsniveauet til- eller frakobles pumpen automatisk. En nødvendig efterløbstid kan indstilles på et potentiometer. Når oversvømmelsesniveauet nås (registrering via en separat flydekontakt), følger en optisk og akustisk meddelelse samt en tvangstilkobling af pumperne. Samlefejlsignalet er aktivt. De aktuelle driftstilstande vises på forsiden via LED'er. Betjeningen finder sted via 5 trykknapper på betjeningsfeltet anbragt på siden. Fejl vises optisk via LED'er og udsendes akustisk via en integreret summer. Den sidste fejl gemmes i fejldatabasen Tekniske data Indgange 3 digitale indgange til flydekontakter (pumpe grundbelastning TIL/FRA, pumpe spidsbelastning TIL/FRA, oversvømmelse) 2 indgange til den termiske viklingsovervågning med bimetaltemperaturføler. Det er ikke muligt at tilslutte PTC-følere! Udgange 1 potentialfri kontakt til SS Styreenhed Nettilslutning: Frekvens: aks. strøm: Effektforbrug: aks. koblingseffekt P 2 : aks. sikring på netsiden: 1~230 V eller 3~400 V 50/60 Hz 12 A pr. pumpe Fastspændt kontaktor: 15 VA Hviletilstand: 8 VA 4 kw, AC3 pr. pumpe 25 A, træg (16 A*, træg) Tilkoblingstype: Direkte tilkobling Omgivelses-/driftstemperatur: C Lagertemperatur: C aks. relativ luftfugtighed: 50 % Beskyttelsestype: IP 54 Styrespænding: Koblingseffekt på alarmkontakt: Husmateriale: Husmål (BxHxD): Elektrisk sikkerhed: 24 VDC maks. 250 V~, 1 A Tilsmudsningsgrad II *Version S med Schuko-/CEE16-stik Polycarbonat, UV-modstandsdygtig 289x239x107 mm 3.5. Typekode Eksempel: Wilo-Easy Control S-L 2x4kW--DOL-S Easy Control-styreenhed til pumper med fast S hastighed L Niveauafhængig styring af pumpe 2x 4kW DOL S aks. antal pumper, der kan tilsluttes aks. tilladt nominel ydelse (P 2 ) pr. pumpe Nettilslutning: uden = efter eget valg 1~230 V eller 3~400 V = vekselstrøm (1~230 V) T4 = trefasestrøm (3~ 400 V) Direkte tilkobling af pumper Styreenhedens version: Uden = standardudførelse med hovedkontakt S = version til løfteanlæg uden hovedkontakt, med kabel og stik O = version uden hovedkontakt og uden stik 3.6. Optioner Via installationen af et batteri (fås som tilbehør) kan en netuafhængig alarmmelding følge ved strømafbrydelse. Som alarm udsendes et akustisk signal konstant Leveringsomfang Standardvariant og variant O Styreenhed 3x indsatspakning til kabelforskruning 2x konfektioneret krydstråd til nettilslutning onterings- og driftsvejledning onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 137

14 Dansk TRANSPORT OG OPBEVARING Variant S Styreenhed med tilsluttet kabel og stik: 1~230 V: Schuko-stik 3~400 V: CEE-stik med fasevender onterings- og driftsvejledning 3.8. Tilbehør Flydekontakt til snavset vand og fækaliefrit spildevand Flydekontakt til aggressivt og fækalieholdigt spildevand NiH-batteri (9 V/200 mah) til netuafhængig alarmmelding i forbindelse med signalisering af en strømafbrydelse Horn 230 V, 50 Hz Blitzlampe 230 V, 50 Hz Signallampe 230 V, 50 Hz Tilbehør skal bestilles separat. 4. Transport og opbevaring 4.1. Levering Når forsendelsen er modtaget, skal det med det samme kontrolleres, at den er uden skader og er fuldstændig. Evt. mangler skal meddeles til transportvirksomheden eller producenten med det samme ved modtagelsen, da krav ellers ikke længere kan gøres gældende. Evt. skader skal noteres på følgesedlen eller fragtpapirerne Transport Kun den af producenten eller leverandøren anvendte emballage må bruges til transporten. Emballagen forhindrer normalt beskadigelser under transporten og opbevaringen. Hvis opstillingsstedet ofte ændres, bør du opbevare emballagen sikkert til genanvendelse Opbevaring Kun leverede styreenheder kan indtil deres anvendelse, i henhold til følgende angivelser, ligge på lager i 1 år. Følgende skal overholdes ved opmagasineringen: Stil styreenhed korrekt emballeret på et fast og sikkert underlag. Styreenhederne kan opbevares fra -30 C til +60 C ved en maks. relativ luftfugtighed på 50 %. Opbevaringsrummet skal være tørt. Vi anbefaler en frostsikker opbevaring i et rum med en temperatur mellem 10 C og 25 C og med en relativ luftfugtighed fra 40 % til 50 %. Kondensatdannelse skal undgås! Kabelforskruningerne skal lukkes sikkert for at forhindre indtrængning af fugt. Alle strømforsyningsledninger skal beskyttes mod knæk, at blive beskadiget, og at der trænger fugt ind i dem. Vær forsigtig med hensyn til fugt! Hvis der trænger fugt ind i styreenheden, bliver den beskadiget. Vær opmærksom på tilladte luftfugtigheder under lagringen, og sørg for en oversvømmelsesikker opbevaring. Styreenheden skal beskyttes mod direkte sollys, varme og støv. Varme og støv kan medføre skader på de elektriske komponenter! Efter en længere opbevaring skal styreenheden rengøres for støv før ibrugtagningen. Ved kondensatdannelse skal de enkelte komponenter kontrolleres for fejlfri funktion. Defekte komponenter skal straks udskiftes! 4.4. Tilbagelevering Styreenheder, der leveres tilbage til fabrikken, skal være rene og emballeret korrekt. Emballagen skal beskytte styreenheden mod beskadigelser under transporten. Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål! 5. Installation For at undgå skader på styreenheden eller farlige kvæstelser ved opstillingen skal følgende punkter overholdes: Opstillingsarbejdet montering og installation af styreenheden må kun udføres af kvalificerede personer under overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. Før opstillingsarbejderne påbegyndes, skal styreenheden undersøges for transportskader Generelt Ved planlægning og drift af spildevandstekniske anlæg henvises der til de gældende og lokale forskrifter og retningslinjer for spildevandsteknik (f.eks. tysk spildevandsteknisk forening ("abwassertechnische Vereinigung ATV")). Vær ved indstilling af niveaustyring opmærksom på de tilsluttede pumpers min. vandtildækning Installationstyper Vægmontering 5.3. ontering Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Styreenheden har en Ex-godkendelse og skal installeres uden for områder med risiko for eksplosion! Ved manglende overholdelse er der livsfare på grund af eksplosion! Lad altid en kvalificeret elektriker foretage tilslutningen. Vær opmærksom på følgende ved monteringen af styreenheden: Disse arbejder skal udføres af den kvalificerede elektriker. Installationsrummet skal være rent, tørt og vibrationsfrit. Undgå direkte sollys på styreenheden! 138 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

15 INSTALLATION Dansk Strømforsyningsledningerne skal anbringes på opstillingsstedet. Længden skal være tilstrækkelig således, at en problemfri tilslutning (ingen træk i kablerne, ingen knæk, ingen sammenpresninger) er mulig i styreenheden. Kontroller, om det anvendte kabeltværsnit og måden at føre kablerne på er tilstrækkeligt til den påkrævede kabellængde. Ved anvendelse af versionen S skal der installeres en passende stikdåse inden for 1 m omkreds af styreenheden. Konstruktionsdelene og fundamenterne skal have tilstrækkelig styrke til at muliggøre en sikker og funktionsegnet fastgørelse. Brugeren eller den pågældende leverandør er ansvarlig for at stille fundamenterne til rådighed, og at disse er egnede hvad angår dimensioner, styrke og belastbarhed! Følgende omgivelsesbetingelser skal overholdes: Omgivelses-/driftstemperatur: C aks. relativ luftfugtighed: 50 % Oversvømmelsessikker installation Kontroller, at de forhåndenværende planlægningsdokumenter (monteringsplaner, installationsrummets udførelse, koblingsskema) er fuldstændige og korrekte. Overhold fortsat også brancheforeningens nationalt gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker og sikkerhedsforskrifter Grundlæggende henvisninger til fastgørelse af styreenheden Installationen af styreenheden kan finde sted på forskellige bygningsværker (betonmur, monteringsskinne osv.). Derfor skal fastgørelsesmaterialet for hvert enkelt bygningsværk anbringes passende på opstillingsstedet. Overhold følgende angivelser for fastgørelsesmaterialet: Sørg for den rette afstand til kanten for at undgå, at byggematerialet skal blive ridset eller skalle af. Borehullets dybde retter sig efter skruens længde. Vi anbefaler en borehulsdybde til skruens længde på +5 mm. Borestøvet påvirker holdekraften negativt. Derfor gælder: Borehulller skal altid udblæses og udsuges. Sørg for ikke at beskadige fastgørelsesmaterialet under installationen Installation af styreenhed Vægmontering Styreenhedens fastgørelse foregår med 4 skruer og dybler i væggen. 1. Åbn låget på styreenheden, og hold det mod den udsete monteringsflade. 2. Tegn de 4 huller på monteringsfladen: Boreafstande (BxH): 268x188 mm Læg også mærke til angivelserne på styreenhedens underside! 3. Bor hullerne i henhold til angivelserne i de anvendte fastgørelsesmaterialer! 4. Fastgør styreenheden med fire skruer (maks. Ø: 4 mm) og passende dybler i væggen Positionering af signalgiver Til den automatiske styring af den tilsluttede pumpe skal der installeres en tilsvarende niveaustyring. Den skal anbringes på opstillingsstedet. Flydekontakter kan anvendes som signalgivere. Det er ikke muligt at tilslutte niveauføler eller elektroder. Installationen af den tilsvarende signalgiver finder sted i overensstemmelse med anlæggets monteringsplan. Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af de tilsluttede signalgivere inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! De tilsluttede signalgivere skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Følgende punkter skal overholdes: Ved flydekontakter skal det sikres, at de kan bevæge sig frit i driftsrummet (skakt, beholder)! Den tilsluttede pumpes min. vandstand må ikke underskrides! Den tilsluttede pumpes maks. koblingsfrekvens må ikke overskrides! 5.4. Elektrisk tilslutning Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød! Lad kun en kvalificeret elektriker, der er godkendt af det lokale elforsyningsselskab, udføre den elektriske tilslutning i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion. Installationen skal altid udføres af en kvalificeret elektriker. Afhængigt af den tilsluttede brugers systemimpedans og maks. tilkoblinger i timen kan der opstå spændingsafvigelser og/eller sænkninger. Elektrisk tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elektriker, der er autoriseret af det lokale elværk Overhold den tilsluttede pumpe og signalgivers monterings- og driftsvejledning. Nettilslutningens strøm og spænding skal svare til oplysningerne på typeskiltet. Sikringsautomater med afbrydelse af alle poler og K-karakteristik skal monteres! aks. sikring på netsiden: 25 A (16 A ved version S med Schuko-/CEE16-stik) onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 139

16 Dansk INSTALLATION Ved styreenheder uden netafbrydelsesanordning (version O : uden hovedkontakt eller stik) skal denne anbringes på opstillingsstedet! Installationen af et HFI-relæ (RCD, type A, sinusformet strøm) anbefales. Overhold i den forbindelse også de lokale forskrifter og standarder! Før strømforsyningsledningen i henhold til gældende standarder/forskrifter og i henhold til koblingsskemaet. Forbind anlæg (styreenhed og alle elektriske forbrugere) korrekt med jorden. Fig. 2.: Oversigt over de enkelte komponenter A B C Styreenhed med hovedkontakt Styreenhed med stik Styreenhed uden hovedkontakt og stik 1 Hovedkontakt 6 DIP switch 2 2 otorkontaktor 7 Potentiometer til efterløbstid 3 Klemmerække 8 Indstiksplads til batteri 4 Jordforbindelsesklemmer 9 Netklemmerække 5 DIP switch DIP switch Styreenheden er udstyret med to DIP switches. Via disse bliver forskellige funktioner til-/frakoblet: DIP switch 1, oven for potentiometeret Via denne DIP switch indstilles den nominelle strømstyrke for motorværnet samt funktionen pumpe-kick, og den interne summer aktiveres eller deaktiveres. DIP switch 2, neden for potentiometeret Via denne DIP switch finder netspændingsforindstillingen (kun standardudførelse og version O ), fastlæggelsen af service-intervaller samt aktiveringen/deaktiveringen af de tilsluttede pumper og overvågningen af driftsparametre (kun version S ) sted Nettilslutning styreenhed: med hovedkontakt Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte strømforsyningsledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne på hovedkontakten på følgende måde: Nettilslutning 1~230 V: Kabel: 3-året Klemmer: 2/T1 (L), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : OFF (position nedenfor) For en korrekt funktion skal 2 broer (vedlagt) monteres på netklemmerækken: Klemme 1 og 2 Klemme 3 og 4 Nettilslutning 3~400 V: Kabel: 5-året Klemmer: 2/T1 (L1), 4/T2 (L2), 6/T3 (L3), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : ON (position ovenfor) Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Nettilslutning af styreenhed: med stik (version S ) Stik stikket i stikdåsen: Nettilslutning 1~230 V: Schuko-stikdåse Nettilslutning 3~400 V: CEE-stikdåse (Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt!) Nettilslutning af styreenhed: uden hovedkontakt og stik (version O ) Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte strømforsyningsledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne til netklemmerækken på følgende måde: Nettilslutning 1~230 V: Kabel: 3-året Klemmer: L1 (L), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : OFF (position nedenfor) For en korrekt funktion skal 2 broer (vedlagt) monteres på netklemmerækken: Klemme 1 og 2 Klemme 3 og 4 Nettilslutning 3~400 V: Kabel: 5-året Klemmer: L1 (L1), L2 (L2), L3 (L3), N (N) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). DIP switch 2, position DIP 1 : ON (position ovenfor) Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Nettilslutning af pumpe Før kabelenderne til pumpens førte strømforsyningsledning på opstillingsstedet gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere som følger til motorkontaktor for den pågældende pumpe (, P2): Pumpetilslutning 1~230 V, kabel med 3 ledere: Klemmer: 4/T2 (L), 6/T3 (N) 140 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

17 INSTALLATION Dansk Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). Ved versionen S følger pumpetilslutningen på klemmerne 2/T1 (L), 4/T2 (N)! Pumpe 2: Klemme 3 og 4 (WSK-P2) Der må ikke være nogen ekstern spænding! Ved tilslutningen af en viklingsovervågning skal de fra fabrikkens side anbragte broer fjernes! Pumpetilslutning 3~400 V: Klemmer: 2/T1 (U), 4/T2 (V), 6/T3 (W) Beskyttelseslederen (PE) skal tilsluttes til jordforbindelsesklemmen (;). Der skal foreligge et højredrejende rotationsfelt! Når pumperne er blevet korrekt tilsluttet, skal pumperne aktiveres og motorværnet indstilles. Aktivering af pumper De tilsluttede pumper skal aktiveres via DIP switch 2, DIP 6 og 7. Fra fabrikkens side er DIP'erne indstillet på OFF. I denne indstilling finder ingen tilkobling af pumperne sted afhængigt af niveaustyringen. DIP 6 ON : Pumpe 1 aktiveret DIP 7 ON : Pumpe 2 aktiveret Indstilling af motorværn Det elektroniske motorværn overvåger de tilsluttede pumpers nominelle strømstyrke under driften. Der sker en frakobling med det samme, hvis den indstillede nominelle strømstyrke overskrides. Ved tilkoblingen af drejestrømsmotorer følger der ligeledes en frakobling efter 1 s, hvis den nominelle strømstyrke falder til under 300 ma under driften! Efter hver frakobling skal fejlen kvitteres via trykknappen Reset. otorværnet skal iht. typeskiltet indstilles til mærkestrømmen. Den ønskede nominelle strømstyrke indstilles via DIP switch 1, DIP 1-5. Den mindste strømværdi er 1,5 A, derved står alle DIP'er på OFF. Ved at tænde de enkelte DIP'er (på indstillingen ON ) forhøjes strømværdien med den pågældende DIP's værdi. DIP Strømværdi 0,5 A 1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A Eksempel: påkrævet nominel strømstyrke 7,5 A 1,5 A + 2,0 A (DIP 3) + 4,0 A (DIP 5) = 7,5 A Tilslutning viklingstemperaturovervågning Til temperaturovervågningen kan bimetalfølere tilsluttes. Overvågningen er selvkvitterende, dvs. efter afkølingen af motorviklingen sættes fejlen automatisk tilbage og LED'en slukkes! Tilslut lederne til klemmerne for den tilsvarende pumpe på klemmerækken: Pumpe 1: Klemme 1 og 2 (WSK-) Tilslutning af signalgiver for niveauregistrering Niveauregistreringen udløses via to flydekontakter. Det er ikke muligt at tilslutte niveaufølere eller elektroder! Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne til klemmerne for den tilsvarende pumpe på klemmerækken: Pumpe 1/grundbelastning: Klemme 5 og 6 (GL) Pumpe 2/spidsbelastning: Klemme 7 og 8 (SL) Der må ikke være nogen ekstern spænding! Tilslutning af oversvømmelsesbeskyttelse Alarmen for høj vandstand kan udløses via en flydekontakt. For det første følger en optisk (LED) og akustisk (summer) advarsel, for det andet følger en tvangstilkobling af pumperne. Herudover er samlefejlsignalet aktivt. Overvågningen er selvkvitterende, dvs. efter nedsænkningen af vandstanden, sættes fejlen automatisk tilbage, og LED'en slukkes! Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut lederne på klemmerækkens klemme 9 og 10. Der må ikke være nogen ekstern spænding! Som yderligere sikring af anlægget anbefaler vi altid en oversvømmelsesbeskyttelse Tilslutning af samlefejlsignal Via de tilsvarende klemmer står der en potentialfri kontakt til eksterne meldinger (f.eks. horn, blitzlampe eller alarmafbryder) til rådighed. Kontakt: Skiftekontakt Klemmer: 11, 12, 13 in. koblingseffekt: 12 VDC, 10 ma aks. koblingseffekt: 250 VAC, 1 A Hvis alarmen udløses, er kontakten mellem klemme 12 og 13 lukket ved spændingsafbrydelse samt ved frakoblet hovedkontakt. Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere svarende til den ønskede funktion på klemmerækkens klemme 11, 12 og 13. onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 141

18 Dansk INSTALLATION Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Til denne funktion oprettes en ekstern spænding til klemmerne. Denne ligger også på klemmerne ved frakoblet hovedkontakt! Der er livsfare! Før alt arbejde skal kildens spændingsforsyning frakobles! Tilslutning ekstern alarmmelding ved oversvømmelse (alarm) Via de tilsvarende klemmer står der en potentialfri kontakt til eksterne meldinger ved aktiv alarm for høj vandstand (f.eks. horn, blitzlampe eller alarmafbryder) til rådighed. Kontakt: Skiftekontakt Klemmer: 14, 15, 16 in. koblingseffekt: 12 VDC, 10 ma aks. koblingseffekt: 250 VAC, 1 A Hvis alarmen udløses, er kontakten mellem klemme 15 og 16 lukket. Før kabelenderne til den på opstillingsstedet førte ledning gennem kabelforskruningerne, og fastgør dem tilsvarende. Tilslut ledere svarende til den ønskede funktion på klemmerækkens klemme 14, 15 og 16. Fare på grund af farlig elektrisk spænding! Til denne funktion oprettes en ekstern spænding til klemmerne. Denne ligger også på klemmerne ved frakoblet hovedkontakt! Der er livsfare! Før alt arbejde skal kildens spændingsforsyning frakobles! Til-/frakobling af summer Ved tilkoblet summer udsendes advarslerne også til optisk visning og akustisk. Den interne summer kan til- og frakobles via DIP switch 1, DIP 7: Indstilling ON : Summer til Indstilling OFF : Summer fra (fra fabrikkens side) Er batteriet monteret til en netuafhængig alarmmelding, kan summeren ved strømafbrydelse, afbrydelse via hovedkontakten eller ved at trække stikket ud, ikke frakobles via DIP switchen. For at deaktivere summeren i dette tilfælde skal batteriet altid afmonteres! Til-/frakobling af pumpe-kick For at undgå længere stilstandsperioder for de tilsluttede pumper kan en cyklisk testkørsel (pumpe-kick-funktion) finde sted. Der følger en testkørsel på 2 s efter en stilstandsperiode på 24 h for de tilsluttede pumper. Funktionen kan til- og frakobles via DIP switch 1, DIP 6: Indstilling ON : Pumpe-kick til Indstilling OFF : Pumpe-kick fra (fra fabrikkens side) indstillede interval er udløbet, følger en optisk meddelelse via den gule LED på forsiden. Der følger ingen akustisk meddelelse, og samlefejlsignalet er ikke aktivt! Tidsregistreringen finder kun fortløbende sted, når der er netspænding. En nulstilling af tælleren skal foretages af Wilo-kundeservice! Funktionen såvel som det ønskede interval kan til- og frakobles via DIP switch 2, DIP 4 og 5: DIP 4 og 5 OFF : Service-interval fra (fra fabrikkens side) DIP 4 ON : Service-interval ¼ år DIP 5 ON : Service-interval ½ år DIP 4 og 5 ON : Service-interval 1 år Til-/frakobling af overvågning af driftsparametre (kun version S!) Til forøgelsen af anlæggets driftssikkerhed kan der følge en overvågning af følgende driftsparametre på de tilsluttede pumper: Tilkoblinger/h Tilkoblinger/d Driftstid/h Ved overskridelse af de fra fabrikkens side foreskrevne parametre følger en optisk meddelelse via den gule LED på forsiden. Der følger ingen akustisk meddelelse, og samlefejlsignalet er ikke aktivt! En nulstilling af tælleren skal foretages af Wilo-kundeservice! De enkelte overvågninger kan til- og frakobles via DIP switch 2, DIP 1 til 3: DIP 1: Tilkoblinger/h DIP 2: Tilkoblinger/d DIP 3: Driftstid/h Fra fabrikkens side er alle overvågninger deaktiveret (DIP på indstillingen OFF ) Indstilling af efterløbstid Under efterløbstid forstår man den tid, der forløber mellem flydekontaktens meddelelse FRA og frakoblingen af pumpen via styreenheden. Efterløbstiden indstilles trinløst via potentiometeret. Indstillingsområde: Standardudførelse: s Version S : s Version O : s Installation af batteri Via installationen af batteriet kan en netuafhængig alarmmelding følge ved strømafbrydelse. Som alarm udsendes et akustisk signal konstant. 1. Sæt batteriet i den dertilhørende holder. Sørg for den korrekte polaritet! 2. Fastgør batteriet med den vedlagte kabelbinder Til-/frakobling af service-intervalvisning Til forøgelsen af anlæggets driftssikkerhed kan der tilkobles en service-intervalvisning. Efter det 142 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

19 BETJENING OG FUNKTION Dansk For at sikre en upåklagelig funktion skal batteriet være fuldstændig opladet eller lade 24 h i styreenheden inden montering! Ved faldende temperaturer aftager batteriets kapacitet. Dermed forringes batterierts driftstid også! 6. Betjening og funktion I dette kapitel findes alle informationer om betjening af styreenheden og dens funktioner. Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Alle arbejder på de enkelte komponenter skal udføres af kvalificeret elektriker. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! 6.1. Betjeningselementer Styreenhedens betjening finder sted via 5 trykknapper på betjeningsfelt i siden. Den aktuelle driftstilstand vises på forsiden via 11 LED'er Hovedkontakt (kun standardudførelse) Netafbrydelsen finder sted ved en standardudførelse via en hovedkontakt. Stilling 0 = styreenhed FRA Stilling 1 = styreenhed TIL Hovedkontakten kan sikres mod ubeføjet til- og frakobling med en lås! Summer FRA/Reset Ved at trykke på trykknappen følger frakoblingen den integrerede summer, mens en advarsel og samlefejlsignalet deaktiveres. Ved at trykke længe kvitteres den viste fejl, og styringen frigives igen LED-visninger De pumpeafhængige LED'er vises i to rækker over symbolerne. Den øvre række gengiver den aktuelle tilstand for pumpe 1, den nedre række den aktuelle tilstand for pumpe 2. Visning nettilslutning (grøn) LED'en lyser, når der er spændingsforsyning samt styrespænding. Automatisk drift (grøn) LED blinker: Styreenhed er tilkoblet, men på standby-drift. LED lyser: Automatisk drift er tilkoblet. LED lyser ikke: Pumpe er deaktiveret. Drift pumpe (grøn) LED blinker: Pumpen kører i den indstillede efterløbstid. LED lyser: Pumpen kører. Service-intervalvisning/overvågning driftsparametre (gul) LED lyser: Service-interval er udløbet LED blinker: Driftsparametre blev overskredet Oversvømmelse (rød) LED lyser: Oversvømmelsesniveau nået, alarm for høj vandstand udløst. Fejl overstrøm (rød) LED blinker: Styreenhed drives uden last. LED lyser: Nominel strømstyrke blev overskredet. Fejl viklingsovervågning (rød) LED lyser: Temperaturføler er udløst Tastelås For at undgå utilsigtet og ubeføjet betjening af trykknapper kan der aktiveres en tastelås Trykknapper P2 anuel drift Ved at trykke på trykknappen for den pågældende pumpe (pumpe 1 =, pumpe 2 = P2) tilkobles pumpen uafhængigt af niveaustyringens meddelelse. Pumpen kører, så længe trykknappen holdes nede. Denne funktion er planlagt til en testkørsel. Automatisk drift Ved at trykke på trykknappen aktiveres den automatiske drift. Tilkoblingen af pumperne følger afhængigt af niveaustyringens meddelelse. Ved frakoblingen af pumperne tages der højde for efterløbstiden. Stop Ved at trykke på trykknappen deaktiveres den automatiske drift, styreenheden er på stand-bydrift. Der finder ingen niveauafhængig styring af pumperne sted. Aktivér/deaktivér tastelås Tastelåsen til- og frakobles ved et samtidigt tryk (ca. 1 s) på trykknapperne anuel drift pumpe 1, Stop og Automatisk drift. Alle LED'er lyser ca. 2 s for at bekræfte udførelsen. Betjenes en trykknap ved en aktiv tastelås, lyser ligeledes alle LED'er 2 s. Ved aktiv tastelås kan summeren frakobles under en alarmmelding med trykknappen summer TIL/Reset og samlefejlsignalet deaktiveres. En fejlkvittering samt frigivelse af styringen er ikke muligt! onterings- og driftsvejledning Wilo-Easy Control S-L 2x4kW 143

20 Dansk IBRUGTAGNING 7. Ibrugtagning Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød! Lad en kvalificeret elektriker, der er godkendt af det lokale elforsyningsselskab, udføre den elektriske tilslutning i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! Vær også opmærksom på de på opstillingsstedet anbragte produkters monterings- og driftsvejledninger (flydekontakt, tilsluttede pumper) samt anlægsdokumentation! Kapitlet Ibrugtagning indeholder alle vigtige anvisninger til betjeningspersonalet om sikker ibrugtagning og betjening af styreenheden. Denne vejledning skal altid opbevares ved styreenheden eller på et fastlagt sted, hvor betjeningspersonalet altid har adgang til den. Hele personalet, som arbejder på eller med styreenheden, skal have modtaget, læst og forstået denne vejledning. For at undgå materielle og personskader ved styreenhedens ibrugtagning skal følgende punkter ubetinget overholdes: Tilslutning af styreenheden skal have fundet sted i henhold til kapitlet Opstilling samt de nationalt gældende forskrifter. Styreenheden er i henhold til forskrifterne sikret og jordforbundet. Alle anlæggets sikkerhedsanordninger og nødstopkontakter er tilsluttet, og det blev kontrolleret, at de fungerer fejlfrit. Styreenheden er egnet til anvendelse under de anførte driftsbetingelser Niveaustyring Flydekontakten er installeret iht. angivelserne til anlægget og de ønskede koblingspunkter indstillet Drift i områder med risiko for eksplosion Styreenheden må ikke installeres og anvendes i områder med risiko for eksplosion! Tilslutning af overvågningsanordninger og signalgivere, som anvendes inden for områder med risiko for eksplosion, er strengt forbudt! Fare på grund af eksplosiv atmosfære! Ved anvendelse af styreenheden eller den tilsluttede pumpe og signalgiver inden for områder med risiko for eksplosion er der livsfare på grund af eksplosion! Styreenheden samt den tilsluttede pumpe og signalgiver skal altid anvendes uden for områder med risiko for eksplosion Tilkobling af styreenhed Livsfare på grund af farlig elektrisk spænding! Alle indstillinger skal finde sted på komponenterne i styreenheden. Ved arbejder på den åbne styreenhed er der livsfare på grund af elektrisk stød! Alle arbejder skal udføres af en kvalificeret elektriker. Efter en afbrydelse af strømtilførslen starter styreenheden automatisk i den sidst indstillede driftstype! Inden tilkoblingen skal følgende punkter kontrolleres: Kontrol af installationen. Alle tilslutningsklemmer skal efterspændes! DIP switch 1 og 2 korrekt indstillet: otorværn (DIP switch 1, DIP 1-5) Pumpe-kick (DIP switch 1, DIP 6) Summer (DIP switch 1, DIP 7) Netspændingsforindstilling (DIP switch 2, DIP 1, kun standardudførelse og version O ) Pumper aktiveret (DIP switch 2, DIP 6 og 7) Efterløbstid Er der behov for korrekturer, forklares det hvordan i kapitlet Elektrisk tilslutning. 1. Drej hovedkontakten i position ON. Ved styreenheder med stik skal dette stikkes i en passende stikdåse. 2. Alle LED'er lyser 2 s. 3. Styreenhed er driftsklar: LED on lyser permanent. LED auto blinker: Styreenheden er på Standby, den automatiske drift er frakoblet. LED auto lyser: Styreenheden er aktiv, den automatiske drift er tilkoblet. For at slå styreenheden over i stand-by-modus trykkes der på trykknappen stop. Lyder der efter tilkoblingen en akustisk meddelelse, og alle LED'er blinker efter hinanden mod urets retning (løbelys), er der opstået en fasefejl i nettilslutningen. Følg i denne forbindelse venligst anvisningerne under punktet "Omdrejningsretningskontrol" Omdrejningsretningskontrol af tilsluttede drejestrømsmotorer Fra fabrikken er styreenheden indstillet til et højredrejende rotationsfelt og kontrolleret med hensyn til den rigtige omdrejningsretning. Tilslutningen af styreenheden samt de tilsluttede pumper skal finde sted iht. angivelserne til lederbetegnelsen på koblingsskemaet Kontrol af omdrejningsretningen Kontrollen af den tilsluttede pumpes omdrejningsretning kan finde sted ved en kort testkørsel på maks. 2 minutter. 144 WILO SE 08/2013 Ed.04 DIN A4

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning Driftsvejledning IRM - Regnvandsstyring Hybridsystem IRM Læs dette hæfte før installation og ibrugtagning Overhold alle sikkerhedsanvisninger Opbevar hæftet på anvendelsesstedet Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere