Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis"

Transkript

1 Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

2 ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66 N Arktisk Råd Internationalt forum på højt niveau. Det beskæftiger sig med beskyttelse af det arktiske miljø og bæredygtig udvikling i bred forstand. Rådet består af de otte arktiske nationer og seks organisationer, som repræsenterer oprindelige arktiske folk, er permanente deltagere Drivhusgas En luftart (f.eks. kuldioxid og metan), der optager og udsender langbølget stråling (varmeenergi) i atmosfæren Feedback Et resultat af en proces, der påvirker en anden proces Forudsigelse En given hændelse, der med større eller mindre sandsynlighed vil ske Fremskrivning En melding om, at en given tilstand vil kunne indtræde, såfremt bestemte betingelser bliver opfyldt Gigaton 1 Gt = t (1 milliard tons) Gletsjer Landbaseret ismasse, der flyder langsomt nedad under påvirkning af tyngdekraften Habitat Det præcise levested for en levende organisme eller for et samfund af organismer Havis Is, der fremkommer, når havvand fryser Iskappe En mere eller mindre kuppelformet masse af gletsjeris, der kan flyde i alle retninger. Iskapper er landbaserede og mindre end km 2 Indlandsis En landbaseret iskappe som er større end km 2. I Arktis findes der kun én: Grønlands Indlandsis IPCC (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change) De Forenede Nationers mellemstatslige, videnskabelige organ til vurdering af klimaændringer Klima The gennemsnitlige vejr over en lang period; fra måneder til millioner af år Klimaændring Enhver betydelig ændring i klimaet Klimamodel En computer-baseret matematisk model, der anvendes til at beregne klimaforhold i fortid, nutid og fremtid Kryosfære Den del af Jorden som er frosset i det mindste en del af året. Kryosfærens elementer er sne og is i alle former (indlandsis, iskapper, gletsjere, permafrost, saltvandsis og ferskvandsis) Kuldioxid CO 2 Den vigtigste drivhusgas, der især stammer fra menneskenes aktiviteter. Afbrænding af olie, naturgas og kul er den vigtigste kilde til udledning af CO 2 Kuldioxid (CO 2 ) og metan (CH 4 ) Disse to er eksempler på stoffer, som når de optræder i atmosfæren oftest omtales som gasser. Hermed menes blot luftarter. Når rapporten anvender udtrykket drivhusgasser, drejer det sig altså om luftarter, som bidrager til drivhuseffekten i atmosfæren Metan CH 4 En meget kraftig drivhusgas, der dannes under iltfrie forhold Permafrost Permanent frossent jordbund; findes i områder, hvor den gennemsnitlige, årlige jordtemperatur er lavere end 0 C i mindst to år i træk Trækkende arter Dyrearter, som på bestemte årstider vandrer, svømmer eller flyver fra et geografisk område til et andet, ofte over lange afstande. Eksempler på trækkende arter er rensdyr, laks, grønlandssæl, pukkelhval, blisgås, havterne og stenvender Vejr Atmosfærens tilstand på en given lokalitet og et givet tidspunkt. Vejret består af atmosfæriske elementer som f.eks. temperatur, luftfugtighed, vindhastighed og lufttryk

3 1 InDLEDnIng Verden bliver varmere og Arktis smelter. Forskere i mange lande prøver at fastslå, hvordan et varmere Arktis vil påvirke de planter, dyr og mennesker, som lever i netop dette område, og hvordan vores klode som helhed vil reagere. Forskerne er især interesseret i at studere ændringerne i den arktiske kryosfære, hvor en del af jordbunden eller overfl aden er frosset i kortere eller længere perioder. Kryosfæren består af sne og is i alle former og omfatter sne, permafrost (permanent frossen jordbund), is på søer og fl oder, gletsjere, iskapper, indlandsis og havis. SVIPA projektet Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis blev igangsat af Arktisk Råd, så forskerne kunne samarbejde om at undersøge al tilgængelig information om sne og is i Arktis og forsøge at nå til fælles svar på disse seks vigtige spørgsmål: Hvorfor sker der ændringer i Arktis? Hvorledes ændrer den arktiske kryosfære sig? Vil disse ændringer fortsætte ud i fremtiden? Hvordan påvirker forandringerne i den arktiske kryosfære natur og mennesker? Hvorfor betyder ændringerne i Arktis noget for Jorden i det hele taget? Hvad kan vi gøre ved opvarmningen i Arktis? SVIPA-rapporten sammenfatter den nyeste forskningsbaserede viden om ændringerne i den arktiske kryosfæres enkelte elementer. SVIPA undersøger, hvordan disse ændringer påvirker natur og mennesker i Arktis såvel som i andre egne. Detaljerede oplysninger om SVIPA kan læses (på engelsk) på projektets hjemmeside: Den arktiske kryosfære Iskappe Sne Sne Isbjerg Gletsjer Is på sø/is på flod Havis Ishylde Indlandsis Permafrost Land Hav Klimaændringer i arktis et varmt emne!

4 2 Hvorfor ændrer Arktis sig? Naturlige variationer i det globale klima har altid været en del af Jordens historie. Kolde perioder (istider), hvor indlandsis og iskapper dækkede store områder, er blevet afløst af varme perioder (mellemistider) med ingen eller kun lidt landbaseret is. Den opvarmning, vi er vidne til nu, er imidlertid af et omfang og hastighed, der går langt ud over den naturlige variation. Arktis bliver varmere, og opvarmningen sker hurtigere end næsten alle andre steder på Jorden. Siden 1980 er den gennemsnitlige årlige lufttemperatur steget dobbelt så meget i Arktis som i resten af verden. Faktisk har de seneste syv år ( ) været de varmeste, der nogensinde er målt i Arktis. Sammenlignet med de temperaturer, som indirekte kan udledes ved at undersøge fortidens søbundslag, træringe og iskerner, er de seneste årtiers sommertemperaturer i Arktis sandsynligvis de højeste i de sidste 2000 år. Størstedelen af den observerede stigning i den globale temperatur skyldes med helt overvejende sandsynlighed de drivhusgasser, som menneskers aktiviteter udleder; det drejer sig f.eks. om afbrænding af fossilt brændstof, dvs. kul, olie og naturgas. Den drivhusgas, som har hovedansvaret for lufttemperaturens stigning, er kuldioxid. Metan har også stor betydning som drivhusgas. Indirekte data Klimafaktorer (lufttemperatur, nedbør, havis osv osv) måles i dag ved anvendelse af meget følsomme instrumenter, som f.eks. satellitter, der kan dække næsten hele kloden. Sådanne direkte målinger har kun været mulige i de seneste år. Klimaændringer i perioder fra før måleinstrumenternes tid må nødvendigvis registreres gennem metoder, der på indirekte vis skaffer de oplysninger, man er interesseret i. For eksempel kan iskerner fra Grønlands indlandsis og bundprøver fra arktiske søer give gode indirekte resultater, der kan omsættes til direkte oplysninger om faktiske ændringer i det arktiske klima i fortiden. Luft indesluttet i iskerner er blevet analyseret for at give oplysning om fortidens temperaturer og om, hvor meget atmosfærens indhold af drivhusgasser var dengang.

5 3 Drivhuseffekten Varmeenergi, der forsvinder til rummet Drivhusgasser i atmosfæren Opfanget varmeenergi Solenergi Solenergi (sollys) rammer Jorden og opvarmer dens overfl ade. Meget af den varmeenergi, der forsvinder fra Jordens overfl ade, optages af atmosfærens drivhusgasser, som derefter frigiver energien som varmestråling tilbage til jorden. Fordi der sker en forøgelse af drivhusgasserne i atmosfæren, bindes stadig mere solenergi omkring Jorden, og planeten bliver varmere. Der er sket en øgning af drivhuseffekten. Det er ikke overraskende, at højere temperaturer fører til smeltning og optøning af den arktiske kryosfære. Imidlertid kan forskerne nu også konstatere, at dele af kryosfæren i et samspil med hele klimasystemet faktisk får opvarmningen til at gå hurtigere. Der er tale om særlige gensidige forbindelser, som kaldes feedbacks (tilbagekoblinger). Det har været kendt i nogen tid, at sneen er involveret i sådanne samspil, men det er nyt, at havisen i Arktis også påvirker klimasystemet gennem feedbacks. Udover forbindelser mellem kryosfæren og klimasystemet er der også forbindelser mellem kryosfærens forskellige elementer. Ændringer i ét kryosfæreelement, f.eks. sne, kan altså forårsage ændringer i et andet element, f.eks. permafrost. Hvordan virker feedbacks Lyse overfl ader (f.eks. sne og is) tilbagekaster mere sollys (dvs. energi), end mørke overfl ader (f.eks. vand, jord, planter). I områder, hvor jorden eller havet ikke længere dækkes af sne eller is, bliver en større del af solenergien derfor optaget (fordi en mindre del tilbagekastes). Det betyder, at landet eller havet bliver varmere, end det ellers ville være blevet. En del af denne ekstra energi, gemmes som varme og udledes til atmosfæren det efterfølgende år og forsinker dannelsen af sne og ny is. Sådan fungerer de fl este sne- og isfeedbacks i Arktis: Opvarmning forårsager smeltning og optøning, som igen bevirker mere opvarming, der igen resulterer i mere smeltning og optøning. Solenergi Smeltning / Tøning Opvarmning Klimaændringer i arktis et varmt emne!

6 4 Hvordan ændres den arktiske kryosfære? Ændringer ses og måles overalt i Arktis i sne, permafrost, ferskvandsis, gletsjere, iskapper og havis. Nogle ændringer sker ret hurtigt, dvs i løbet af få årstider eller år, medens andre sker meget langsomt, dvs over århundreder. Desuden kan nogle af disse ændringer påvirke meget store områder i Arktis (f.eks. ændringer i havisen), medens andre kun påvirker meget begrænsede egne. Ændringer, der sker nu Sne er et væsentligt element i Arktis. Sneen dækker jorden i op til ni måneder af året. Imidlertid bliver de snedækkede områder mindre, og perioden, hvor jorden er snedækket, bliver også kortere. Gennem de seneste 50 år er arealet af snedækkede områder blevet 20% mindre, og snesmeltningen om foråret sker tidligere og tidligere, især tæt på havet. Permafrosten, som findes under overfladen i de fleste landområder i Arktis og under bunden i nogle af havområderne, er begyndt at tø. Permafrostens temperatur er nu 2 C højere end for år siden. Det samlede areal med permafrost formindskes også, og når landjordens øvre lag bliver varmere, smelter isen i jorden. Siden 1990 er sommerens optøede jordlag (kaldet det aktive lag ) over permafrosten blevet op til 20 cm tykkere i nogle egne af Rusland og Skandinavien. Forskerne foretager meget nøjagtige registreringer for at kunne dokumentere kryosfærens ændringer. Satellitter har forbedret mulighederne og metoderne til at observere ændringer, men der er stadigvæk brug for målinger ved feltarbejde på overfladen.

7 5 Fronten af Muir gletsjeren i Alaska smeltede væk over en strækning på mere end 12 km mellem 1941 (til venstre) og 2004 (til højre). Der er tusindvis af søer, elve og floder i Arktis, og de fleste af dem er dækket af is i mindst seks måneder hvert år. Selvom der er regionale forskelle i det arktiske område, er nutidens isdække af kortere varighed end for 100 år siden. Årsagen er, at isen dannes senere om efteråret og smelter tidligere om foråret. I nogle egne af det Arktiske Ocean er der havis hele året; i andre områder er havisen der kun om vinteren, og sidst på sommeren er der så helt isfrit, når isen er smeltet væk (det kaldes åbent vand ). Generelt kan der om vinteren være tre gange så meget havis som om sommeren. Udbredelsen af havis om sommeren er gået drastisk ned de seneste 30 år, og især siden år Faktisk forsvinder sommerisen i det Arktiske Ocean nu betydeligt hurtigere, end det blev forudsagt af computermodeller for blot nogle få år siden. Desuden er havisen også blevet tyndere og enårig, fordi områder med flerårig havis (som ikke smelter væk om sommeren, og derfor kan opbygge sin store tykkelse gennem flere vintre) er blevet meget mindre. Næsten alle arktiske gletsjere og iskapper er blevet mindre i de seneste 100 år, og mange steder er det gået rigtig stærkt siden år Grønlands Indlandsis, som er den nordlige halvkugles største ismasse, har i de senere år vist særligt hurtige ændringer. Massetabet ved smeltning af isens overflade samt ved produktion af isbjerge er nu omtrent fire gange større end for ti år siden. Alder af havis i september (sommer), i % af total Havis, som ikke smelter væk om sommeren, bliver mindre almindelig. Havisens alder yngre end 1 år 1-2 år gammel 2-4 år gammel ældre end 4 år Areal af havis i september (sommer), i million km Arealet af sommerens havis reduceres for tiden med 12% per tiår

8 6 Fortsætter ændringerne? En forudsigelse drejer sig om en hændelse, der med en eller anden sandsynlighed vil finde sted en gang i fremtiden. En fremskrivning er, derimod, en udmelding om en mere eller mindre sandsynlig fremtidstilstand. Forskere forudsiger f.eks., at det globale havniveau vil stige som følge af den globale opvarmning, og de bruger computermodeller til at lave fremskrivninger af denne stigning baseret på udledning af forskellige mængder drivhusgasser til atmosfæren. Forskerne anvender computermodeller til at forudsige mulige ændringer i Arktis. Ofte vil disse modeller påpege, at ændringer, der sker lige nu i Arktis, sandsynligvis vil fortsætte og måske forstærkes. Imidlertid er det vigtigt at huske på, at en melding fra forskernes computermodeller er det bedste bud baseret på den nuværende forståelse og fortolkning af indviklede processer og sammenhænge. Sådanne bedste bud er fremskrivninger, der peger på, hvordan den arktiske kryosfæres tilstand kan tænkes at ændre sig samt hvor og hvornår, sådanne ændringer kan ske. Der er flere grunde til fremskrivningernes usikkerheder. Blandt andet får forskerne stadigvæk ny viden om samspillet mellem sne, is og atmosfære (læs mere på side 3 om feedbacks), og når indsigten øges, forbedres modellerne også. Det er meget svært at forudsige atmosfærens indhold af drivhusgasser, da udledningen af dem er afhængig af faktorer, som i sig selv er vanskelige at forudsige. Det drejer sig f.eks. om, hvor hurtigt de fremadstormende økonomier i Indien og Kina vil udvikle sig, og hvilke slags brændstof, fremtidens energiproduktion vil anvende, og i hvilke mængder. For at holde usikkerheden i modellernes fremskrivninger på det lavest mulige niveau benytter forskerne modeller, som er gode til at efterligne og beskrive fortidens klimaændringer samt reaktionerne i de forskellige dele af kryosfæren.

9 7 Om at forudse klimaændringer IPCC (De Forenede Nationers Mellemstatslige Panel vedr. Klimaændringer / United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change) er det vigtigste videnskabelige organ til vurdering af klimaændringer og deres sandsynlige konsekvenser. Tusindvis af forskere fra hele verden deltager i IPCC s arbejde. Disse forskere har udviklet scenarier (dvs mulige hændelsesforløb ), der beskriver hvordan udledningen af drivhusgasser kan ændre sig i fremtiden. Disse hændelsesforløb anvendes i computermodeller for at lave fremskrivninger af, hvorledes det globale klima sandsynligvis vil ændre sig, i særlig grad hvor hurtigt, ændringerne formentligt vil ske og hvilke følger, der vil komme, og hvor henne. Sådanne oplysninger er vigtige for regeringer for at sætte dem i stand til at planlægge, forberede og beslutte i forhold til de forventede ændringer. Lande, der en en del af den internationale klimakonvention, deltager i arbejdet, og IPCC s Tilstandsrapport nr. 5 (Assessment Report 5) udkommer i Videnskabelige fremskrivninger lige nu Lufttemperaturen vil fortsætte med at stige hurtigere i Arktis end i alle andre egne af Jorden. Modeller forudsiger, at temperaturen kan være steget yderligere 3-6 C før år Den mest markante stigning vil ske om efteråret og om vinteren i de områder, hvor havisen er forsvundet om sommeren. Nedbør (sne og regn) bliver sandsynligvis mere hyppig i mange arktiske egne, især om vinteren. Sneen vil ligge tykkere mange steder, men perioden med snedække på jorden vil blive op til 20% kortere over det meste af Arktis. Det vil blive mere almindeligt at opleve regn-på-sne hændelser om vinteren. Permafrosten vil fortsætte med at tø i store dele af Arktis. Palsa, en særlig slags arktisk mose ovenpå permafrost (læs mere på side 8), er under hastig afvikling og kan være helt væk som habitat i løbet af de kommende år. Inden år 2100 kan gletsjerne og iskapperne i Arktis have mistet op til en tredjedel af deres samlede ismasse. Den kæmpestore indlandsis i Grønland vil fortsat smelte i store dele af randzonen og overfladen, men nøjagtigt hvor hurtigt, smeltningen sker, er uvist. Havisens tykkelse og udbredelse vil fortsat aftage og det Arktiske Ocean vil stort set være isfrit om sommeren omkring år Indtil da vil mængden af sommeris svinge meget over og under gennemsnittet. Åbent, altså isfrit, vand om sommeren vil være et resultat af, at den fler-årige havis, (dvs den havis, som har klaret sig gennem mindst to år uden at smelte) er forsvundet og blevet erstattet af havis, der dannes påny ved begyndelsen af hver vinter (dvs ét-årig havis). Denne type havis smelter nemmere end ældre havis.

10 8 Hvordan påvirkes naturen af ændringer i den arktiske kryosfære... Den arktiske kryosfæres ændringer har stor indvirkning på planter og dyr, der er tilpasset til et liv i kulden. Arter, der trækker (dvs svømmer, vandrer eller flyver) til Arktis om sommeren, bliver også påvirket. Ændringerne i sneog isforholdene medfører tab af hele habitater (særlige levesteder). Dette kapitel giver eksempler på, hvordan arktiske økosystemer bliver påvirket. Sne Hvor meget land, der er dækket af snelag, og hvor længe, snedækket varer, er vigtige faktorer for de arktiske planter og landdyr. En kortere snelægsperiode betyder en længere vækstsæson (hvor der er varme nok i luft og jord til, at planterne kan gro) og når vækstsæsonen udvides, ændres artssammensætningen af planterne også. Der bliver f.eks. flere buskagtige planter og færre rensdyrlaver. Disse ændringer betyder mere mad til nogle arter, og mindre mad til andre. Højere lufttemperaturer giver flere tilfælde, hvor nedbør falder som regn i stedet for sne. Regn på sne skaber en isskorpe på sneoverfladen, som gør det vanskeligere for planteædende dyr (f.eks. rensdyr og moskusokser) at komme til planter nedenunder. I vinteren 2003 døde ca moskusokser på Banks Island, arktisk Canada, fordi de ikke kunne brække igennem en udbredt og tyk isskorpe på snelaget og få adgang til føden. I egne, hvor snedækket bliver tykkere, er jordlagene bedre beskyttet og isoleret mod kulden i luften ovenover. Et dybere snelag yder også en bedre beskyttelse til små pattedyr, der lever og yngler under snelaget (f.eks. lemminger). Undertiden kan det om vinteren sætte ind med udbredt tøvejr, og hele områder kan blive snefri. Når frostvejret vender tilbage, mangler det isolerende og beskyttende snelag, og frosten dræber buske og træer. Permafrost Optøende permafrost påvirker især de arktiske økosystemer gennem ændring af vandets kredsløb. Mange af de damme og små søer, som er vigtige levesteder for insekter, der spises af bl.a. mange fugle, tørrer faktisk ud om sommeren, når permafrosten under dem forsvinder og vandet dræner væk. Den specielle type vådområde, palsa-mosen, er yderst betydningsfuld som ynglested for mange af de flere hundrede millioner trækfugle, der flyver til Arktis hver sommer. Hvis palsamoserne, som forventet, er så godt som forsvundet om år, kunne det meget vel tænkes markant at påvirke de globale bestande af de vadefuglearter, som udelukkende trækker til områder med palsa-moser. I andre områder dannes nye vådområder, når jordlag bliver vandmættet på grund af mangel på naturlig afvanding fra steder med nyligt optøet permafrost. Skovtræer begynder at hælde og falder til sidst, når permafrosten tøer, og jordbunden mister sin stabilitet og bæreevne.

11 9 Isbjørne og den forsvindende havis Isbjørne er meget afhængige af havis. De jager deres foretrukne byttedyr ringsæler på isen. Antallet af isbjørne forventes at falde drastisk samtidigt med, at havisen formindskes i tykkelse og udbredelse. Hvis havisen skulle forsvinde helt om sommeren vil det være ødelæggende for isbjørnebestandene, og nogle forskere mener, at isbjørnene i så fald kan blive udryddet i områder, hvor de i dag er helt almindelige. Sultne isbjørne, der ikke kan jage sæler på havisen, er tvunget til at skaffe sig anden føde. Havis Bittesmå plankton-organismer lever i vandet lige ved iskanten og er vigtige bestanddele af fødekæden langs haviskanten. Mindre udbredt havis vil betyde færre plankton-organismer i bunden af fødekæden og dermed mindre føde til rådighed for fugle, sæler, hvaler og fi sk, der søger føde i eller ved områder med et godt havisdække. Der er imidlertid også fi skearter, hvis levesteder vil blive udvidet, når havisen reduceres, og nogle fi skebestande vil blive større. Havisen er et enestående levested, og som sådan er den vigtig for mange arters overlevelse; det gælder f.eks. isbjørnen og en del sælarter. Klapmydser, grønlandssæler, båndsæler og ringsæler føder deres unger på havisen. Andre dyrearter bruger havisen til at hvile på; f.eks. hvalrosser, som spiser muslinger på havbunden og ind imellem dykkene hviler sig og fordøjer på havisen. Mangel på havis vil helt sikkert medføre mindre bestande af dyr, der har tilpasset sig til et liv på eller tæt ved havisen. smeltevandspyt isalger vertikal strømning opblomstring af planteplankton ferskt overfladevand Ændringer i den arktiske kryosfære vil formentlig medføre store ændringer i havmiljøets fødekæder. saltgradient salt dybvand opvældning af næringsstoffer (vertikal opblanding) fler-årig is et-årig is iskantzone åbent vand Klimaændringer i arktis et varmt emne!

12 10... OG MENNESKENE? Den arktiske kryosfæres ændringer påvirker også de mennesker, som lever og arbejder i Arktis. Ændringerne vil være en fordel for nogle, mens de vil give vanskeligheder og tab for andre. Dette kapitel viser nogle eksempler på, hvordan arktiske folk påvirkes. Den traditionelle levevis Mennesker har levet i Arktis gennem årtusinder. Spredt ud over et enormt område langs de arktiske kyster og i baglandet har folk gennem tiderne overlevet ved at samle, jage, fiske eller holde tamrener. Mange af disse oprindelige livsmåder holdes stadig i hævd, men hverdagslivet i de lokale by- og bygdesamfund er under forandring. Jægerne og fangerne oplever, at færdsel over land og på havis bliver stadigt vanskeligere og farligere, som vejrforholdene bliver mere og mere uforudsigelige. Når is- og snesæsonen bliver kortere, bliver snescootere mindre nyttige som transportmiddel, vinterveje af is kan kun bruges i kortere tid, og det at rejse til og fra fjerntliggende bebyggelser kan blive helt umuligt i dele af året. Når man er langt hjemmefra, f.eks. på jagtture, gør de ændrede sneforhold det vanskeligere at bygge sneshelters eller snehytter, som er nødvendige for at overnatte. Der bliver nedgang i antallet af dyrearter, som jages (f.eks. isbjørne og ringsæler), når deres levesteder reduceres og måske forsvinder. Mindre havis om foråret og efteråret begrænser også det mulige antal jagtture for at skyde sæler og hvalrosser. Tamrener vandrer til nye græsgange, og tamrenholdere må ofte rejse længere for at finde dyrene. Vilkårene skifter så hurtigt og på så uventede måder, at den gamle og traditionsbaserede viden om jagt og færdsel efterhånden bliver ubrugelig. Ressurcer i Arktis Fornybare ressurcer, som f.eks. fisk, tømmer og vandkraft, bliver direkte berørt af de ændrede forhold. Fangsten af visse kommercielt vigtige fiskearter øges, mens andre bliver fanget i mindre mængder. Fangstområderne ændres også. Skovbrug er vigtigt i den sydligere del af Arktis, Grønland undtaget. Selvom nogle skove producerer mindre tømmer, fordi træerne vokser langsommere (især pga ændringer i jordbundens dræningsforhold), gør den optøende permafrost det også muligt for skov at sprede sig mod nord i takt med, at vækstbetingelserne forbedres. Mulighederne for udnyttelse af vandkraft til el-produktion er også stigende i kraft af smeltende landbaseret is og øget nedbør i form af sne og regn. Adgangen til ikke-fornybare ressurcer, som f.eks. olie, naturgas og mineraler, bliver mindre besværlig i visse områder, men vanskeligere i andre. Udtyndingen af havis åbner det Arktiske Ocean for skibstrafik og gør det lettere at komme til olie- og naturgasfelter på kontinentalsoklerne i Arktis samt at sejle brændstof og andet gods til, fra og tværs over Arktis. Flere isbjerge og mere stormvejr kan imidlertid øge risikoen for ulykker, som f.eks. oliespild fra tankskibe eller platforme. På land er de fleste rørledninger og installationer, som bruges ved udvinding af olie og naturgas, funderet på permafrossen jord. I takt med, at permafrosten tør, vil bygninger, rørledninger, veje og anden infrastruktur kunne lide skade. Forurenende stoffer, der fra industriområder på sydlige breddegrader transporteres til Arktis med vinde og havstrømme, er gennem årtier blevet ophobet i arktisk is og permafrost. Når isen nu smelter og permafrosten tøer, bliver den bundne forurening frigivet. Nogle af stofferne kommer ind i den arktiske fødekæde gennem planter og dyr, herunder mennesker, som jager og spiser disse dyr.

13 12 Tuvalu er en ø-stat i Polynesien i Stillehavet halvvejs mellem Hawaii og Australien. Den er med sine kun 26 km 2 den mindste nation i verden. Højeste punkt på koraløen Funafuti (foto) er kun 5 meter over havets overfl ade. Et stigende havniveau vil være en trussel for Tuvalus indbyggere. Denne lille ø-stat vil sandsynligvis blive den første nation, som vil forsvinde på grund af klimaændringer. Klimaændringer i arktis et varmt emne!

14 13 Hvorfor betyder ændringer i Arktis noget for hele verden? Selvom ændringer i den arktiske kryosfære er mest tydelige i Arktis, kan de spores overalt på kloden, især gennem deres indvirkning på det globale klima og havniveau. Det globale klima Sne og is tilbagekaster sollyset (dvs. solenergien) fra overfladen og ud i verdensrummet, og det er med til at holde Arktis afkølet. Når områder dækket af sne og is reduceres i areal og sæsonlængde, vil hvidheden i Arktis aftage, og samtidigt formindskes evnen til at tilbagekaste sollyset. Resultatet er, at Arktis virkning som køleelement på resten af kloden nedsættes. På lavere breddegrader opvarmer solen jordoverfladen, luften og havet i langt højere grad. Denne forskel i varmeoptag mellem nord og syd bliver delvist udlignet ved at varmeenergi overføres, især ved hjælp af havstrømme, fra troperne til polerne. Arktis udgør en vigtig del af denne storstilede transport af varme rundt på kloden og virker som en pumpe, der skubber koldt havvand sydpå som dybvandstrømme og trækker varmt havvand nordpå som overfladestrømme; Golfstrømmen er en af disse varme overfladestrømme. Når det Arktiske Ocean tilføres mere ferskvand, i form af smeltevand fra gletsjere, indlandsis og permafrost, ændres saltbalancen i havet, og pumpemekanismen kan svækkes. Den ekstra mængde ferskvand, der i de seneste år er strømmet ud i det Arktiske Ocean via floder og som smeltevand og nedbør, svarer stort set til vandmængden i en 1 m dyb sø på størrelse med Australien. Enhver ændring i styrke og forløb af disse store havstrømme vil påvirke, hvorledes varmeenergi transporteres og fordeles på kloden. Dette vil kunne have stor indflydelse på det globale vejr og klima. Efterhånden som de arktiske jordlag, floder og søer bliver varmere, og permafrosten neden under havbunden begynder at tø, vil det kulstof, som hidtil har været bundet i den frosne jord, sandsynligvis begynde at blive udledt i atmosfæren. Denne tilførsel vil øge atmosfærens indhold af kuldioxid og metan, der begge er vigtige drivhusgasser. Det er stadigvæk uklart, hvad det vil betyde for det globale klima, men begge processer vil kunne accellere den globale opvarmning. Store mængder metan er bundet i permafrosten under havet. Metan giver anledning til særlig bekymring, da den er over 20 gange mere effektiv som drivhusgas end kuldioxid. Arktiske jordlag indeholder omtrent dobbelt så meget kulstof som hele klodens atmosfære indeholder. En udbredt optøning af permafrosten kan udløse en betydelig mængde af dette kulstof til atmosfæren.

15 14 Havvandsstigning og Grønlands Indlandsis Grønlands Indlandsis er vokset og skrumpet mange gange gennem tiderne som følge af ændringer i klodens klima, og denne enorme ismasse vil i høj grad reagere på den betydelige globale opvarmning, som forventes at ske i de kommende årtier og århundreder. Indlandsisen repræsenterer med sine 3 millioner km 3 is et enormt ferskvandslager. Hvis alt dette skulle smelte (hvad der ikke forventes at ville ske i de næste mange tusinder af år), ville verdenshavenes vandstand blive omtrent 7 m højere. Før 1990 var Indlandsisen stort set i balance. Tilførsel (dvs den årlige pålejring af ny sne over isen) og fraførsel (dvs den årlige afsmeltning samt produktionen af isbjerge langs randen) var omtrent lige store. Siden da er der, som en direkte følge af de senere års stigende temperaturer i Grønland, sket en dramatisk ændring, idet afsmeltning og isbjergsproduktion i større og større grad overstiger den årlige tilvækst med ny sne på isen. Den mængde isbjerge og smeltevand, som fl yder fra Indlandsisen ud i havet, er nu blevet så stor, at havvandsniveauet påvirkes på verdensplan. I slutningen af 1990erne var smeltevandet (incl. isbjerge) fra Grønland ansvarlig for ca. 5% af den globale havvandsstigning de seneste vurderinger, fra omkring 2005, peger på, at bidraget fra Grønland er blevet fi redoblet til omtrent 20%. Som en tommelfingerregel kan man sige, at 360 Gt (dvs 360 milliarder tons) smeltet land-is vil give 1 mm havvandsstigning på globalt plan. I mistede Indlandsisen 205 Gt mere is end der blev dannet i samme periode. Dette svarer til en stigning på 0.57 mm af det globale havniveau. Ændring i globalt havniveau i forhold til år 2000, meter Skøn af fortiden År e.kr. KLIMAÆNDRINGER I ARKTIS ET VARMT EMNE!

16 15 Havniveau Naturlige variationer i det globale klima har længe været koblet sammen med stigning og fald i havniveauet. I de lange og kolde perioder (dvs. istider) deponeres vandet som is på land og havenes vandspejl sænkes. I varme perioder (dvs. mellemistider) stiger havniveauet, fordi landis smelter og frigiver smeltevand, der fl yder ud i havet, hvor det oprindeligt kom fra. Der er to hovedårsager til de senere års stigning i havniveau: For det første udvider havvand sig og fylder mere, når det opvarmes på grund af klimaændringerne (det kaldes termisk udvidelse ); for det andet forøges havets volumen, når smeltevand fra ismasser på land løber ud i havet. Derimod bidrager smeltning af havis ikke til havvandsstigningen, fordi havis dannes af havvandet selv. Selvom havets overfl ade er steget siden midten af tallet, er hastigheden, hvormed det nu stiger, betydeligt større end, hvad klimamodellerne har forudsagt for blot nogle få år siden. Nuværende bud på fremtidens havniveau er, at omkring år 2100 kan havets overfl ade i gennemsnit været steget så meget som 1.5 m over vandstanden i år 2000, og ændringerne i den arktiske kryosfære vil være ansvarlige for en væsentlig andel af denne stigning. Mellem 2003 og 2008 var smeltevand fra arktiske gletsjere, iskapper og Grønlands Indlandsis ansvarlig for lidt over halvdelen af den konstaterede stigning i verdenshavenes niveau havniveau Samfund Stigende havniveau vil kunne påvirke millioner af mennesker i mange dele af verden. Omkring 200 millioner mennesker bor nu mindre end 1 meter over havets overfl ade. Folk, som bor i lavtliggende kystområder i f.eks. Bangladesh og Nederlandene, er særligt udsatte i forhold til stormfl od og oversvømmelse, mens nogle Stillehavsøer er i fare for at blive helt oversvømmet i fremtiden. Stormflod oversvømmede mange huse i Chittagong, Bangladesh, to gange dagligt i august Land 52% Arktisk landis, inkl. Grønlands Indlandsis 20% Den antarktiske indlandsis 10% Termisk udvidelse 18% Andre kilder 15mm 2003 havniveau Ændring i globalt havniveau i forhold til år 2000, meter Vurdering i SVIPA Den mørkere farve angiver størrelse af usikkerheden Vurdering i IPCC Data målt med instrumenter Fremskrivninger År e.kr Klimaændringer i arktis et varmt emne!

17 16

18 AMAP Secretariat Strømsveien 96 P.O. Box 8100 Dep. N-0032 Oslo Norway T F arctic council AMAP IASC IASSA WCRP-CliC 17 Hvad kan vi gøre ved opvarmningen i Arktis? Tilpasning haster og er nødvendig på alle nivauer Ændringer i den arktiske kryosfære mærkes først af folk i nærområdet. Lokale småsamfund overalt i Arktis er allerede i gang med at udvikle nye måder at leve på i et miljø, der ændrer sig. Før eller senere vil alle, der bor, lever og arbejder i Arktis, blive nødt til at tilpasse sig ændringerne. Men de ændringer, der ses nu i Arktis, er blot begyndelsen. Der forventes mere dramatiske forandringer, især uden for Arktis (som f.eks. stigende havniveau). Uden for Arktis kræver tilpasningerne, at regeringer og internationale organisationer handler. Reduceret udledning af drivhusgasser er helt nødvendigt Der er stadig usikkerhed om, hvor hurtigt den arktiske kryosfære vil ændre sig i fremtiden, og hvad de endelige virkninger af ændringerne vil blive. Feedbacks mellem dele af den arktiske kryosfære og det globale klimasystem er i særdeleshed uafklaret. Øget overvågning og yderligere forskning vil hjælpe med til at få nedbragt denne usikkerhed. Ikke desto mindre repræsenterer de ændringer, som forventes at slå igennem de næste hundrede år, helt klart en påtrængende og muligvis uafvendelig trussel mod mennesker og samfund på hele kloden. Klimamodellernes beregninger viser, at de globale udledninger af drivhusgasser må reduceres dramatisk her og nu. En dedikeret og koordineret indsats Selvom omfattende tiltag igangsættes for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, vil ændringerne, som ses i den arktiske kryosfære, fortsætte i de næste mange år. Hvis der ikke iværksættes nogen tiltag for at reducere udledningen, vil ændringerne sandsynligvis accellerere, og nogle ville måske overhovedet ikke være til at stoppe. At tage hånd om den menneskeskabte klimaændring er en uomgængelig og påtrængende udfordring for det internationale samfund. En udfordring, der kræver øjeblikkelig og global handling samtidigt med en fælles forpligtelse og et internationalt engagement. Ved at tage fat nu vil der stadig være tid til at påvirke og ændre forløbet af fremtidens globale klimaændring. SWiPa 2011 executive Summary this document presents the executive Summary of the 2011 SWiPa assessment. More detailed information on the results of the SWiPa assessment can be found in the SWiPa Scientific assessment report and related SWiPa Overview report that are currently being prepared for publication. For more information contact the amap Secretariat. Design: burnthebook.co.uk Printing: Narayana Press SWiPa 2011 executive Summary Snow, water, ice and permafrost in the arctic AMAP har anvendt resultaterne i SVIPA s videnskabelige rapport til at formulere en række anbefalinger om fremtidige tiltag og handling i arktiske lande og internationale organisationer. Disse anbefalinger findes i SVIPA s Summary Report for Policy Makers der kan hentes på SVIPA s hjemmeside hvor der også findes andet materiale baseret på SVIPA-arbejdet. Bryan & Cherry Alexander / ArcticPhoto

19 ISBN: Produktion Forfatter Carolyn Symon Dansk oversættelse og bearbejdning: Henning Thing Produktionsstyring Carolyn Symon, Simon Wilson (AMAP) Layout, grafik og teknisk produktionsstyring Burnthebook Design, Derby DE24 8HR, United Kingdom (burnthebook.co.uk) Trykkeri Narayana Press, Gylling ( et svanemærket trykkeri, Fotorettigheder Omslag: Frans Lanting / Corbis. Turister ved Monaco Gletsjer, Svalbard Side 2: NEEM iskerne projekt, Side 4: B&C Alexander / ArcticPhoto (t.v.), ESA / AOES Medialab (t.h.) Side 5: National Snow and Ice Data Center, W. O. Field, B. F. Molnia Sides 6 og 7: Lars Witting / arc-pic.com Side 8: Natural Resources Canada / Geological Survey of Canada, Linda Dredge Side 9: Kerry Woo (øverst), Russ Hopcroft University of Alaska Fairbanks & CoML (nederst) Side 10: B&C Alexander / ArcticPhoto Side 11: Gazprom (øverst), Ryerson Clark (midten), B&C Alexander / ArcticPhoto (nederst) Side 12: Ashley Cooper / Corbis Side 13: George Burba Side 14: Paul Souders / Corbis Side 15: Jashim Salam / Demotix / Corbis Side 16: Paul Souders / Corbis Til undervisning: Denne rapport (dele eller hele) og andre SVIPA produkter, som er tilgængelige på kan frit anvendes som undervisningsmateriale og til andre pædagogiske formål. Den eneste betingelse ved en sådan anvendelse er, at AMAP / SWIPA angives som kilde til materiale i overensstemmelse med den anbefalede reference. Skulle der være spørgsmål om undervisningsmæssige anvendelse, venligst kontakt AMAP sekretariatet via mail Bemærk, at denne rapport indeholder billeder, herunder fotos, hvortil der kræves tilladelse hvis de ønskes anvendt i anden sammenhæng. Venligst kontakt rettighedsindehaveren, se ovenfor. Arctic Monitoring and Assessment Programme Gaustadalléen 21, N-0349 Oslo, Norway T F Arktisk Råd

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Klimaændringer i Arktis

Klimaændringer i Arktis Klimaændringer i Arktis 1/10 Udbredelsen af den arktiske polaris Med udgangspunkt i en analyse af udviklingen i polarisens udbredelse, ønskes en vurdering af klimaændringernes betydning for de arktiske

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 2-2008 Indlandsisen sveder Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Analysér

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 5-2008 Indlandsisen i fremtiden Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn:

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn: Slutopgave Lav en aftale med dig selv! Hvad vil du gøre anderledes i den kommende tid for at mindske udledningen af drivhusgasser? (Forslag kan evt. findes i klimaudstillingen i kælderen eller på www.1tonmindre.dk)

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Arktiske Forhold Udfordringer

Arktiske Forhold Udfordringer Arktiske Forhold Udfordringer Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Arktis og Antarktis Havstrømme Havstrømme Antarktis Arktis Havets dybdeforhold Ekspedition i 1901 Forsknings

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

6. Livsbetingelser i Arktis

6. Livsbetingelser i Arktis 6. Livsbetingelser i Arktis Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 12 C. På figur

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på Nr. 4-2007 Det frosne hav Fag: Naturgeografi B, fysik C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Studér satellitbilledet

Læs mere

6. Livsbetingelser i Arktis

6. Livsbetingelser i Arktis 6. Livsbetingelser i Arktis Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 12 C. På figur

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

vores dynamiske klima

vores dynamiske klima Odense Højskoleforening, 23/10 2008 Jordens Klima - hvad iskernerne fortæller om vores dynamiske klima Sune Olander Rasmussen centerkoordinator og klimaforsker (postdoc) Center for Is og Klima Niels Bohr

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 2. Vejledende opgavesæt nr. 2

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 2. Vejledende opgavesæt nr. 2 Geovidenskab A Vejledende opgavesæt nr. 2 Vejledende opgavesæt nr. 2 Forår 2013 Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 16 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt i vurderingen.

Læs mere

3. Det globale kulstofkredsløb

3. Det globale kulstofkredsløb 3. Det globale kulstofkredsløb Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I kulstofkredsløbet bliver kulstof (C) udvekslet mellem atmosfæren, landjorden og oceanerne. Det sker når kemiske forbindelser

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Klimaforandringerne i historisk perspektiv Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen ATVs konference om de teknologiske udfordringer på Grønland - set i lyset af klimaforandringerne.

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2. 9.-klasseprøven. December 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2. 9.-klasseprøven. December 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI December 2015 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Folkeskolens 9.-klasseprøve 2015 Indledning Klimaet ændrer sig Vi

Læs mere

Baggrundsmateriale noter til ppt1

Baggrundsmateriale noter til ppt1 Baggrundsmateriale noter til ppt1 Dias 1 Klimaforandringerne Afgørende videnskabelige beviser Præsentationen giver en introduktion til emnet klimaforandring og en (kortfattet) gennemgang af de seneste

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

menneskeskabte klimaændringer.

menneskeskabte klimaændringer. Menneskeskabte klimaændringer - fup og fakta Interview med Eigil Kaas, DMI Der tales meget om menneskeskabte klimaændringer, og det fyger omkring med påstande - men hvad er egentlig fup og hvad er fakta.

Læs mere

Grønlands Indlandsis i et Skiftende Klima

Grønlands Indlandsis i et Skiftende Klima Grønlands Indlandsis i et Skiftende Klima Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis (SWIPA) 2009 Et Sammendrag AMAP IASC IASSA IPY WCRP-CliC ISBN: 978-82-7971-054-7 Arctic Monitoring and Assessment Programme

Læs mere

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI MiljøForum Fyn Årsmøde 2007 Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI Menneske eller natur? Hvad ved vi om fremtidens klima? Hvad kan vi gøre for at begrænse fremtidige

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Effekterne af klimaændringerne på de levende marine ressourcer i Nordatlanten har stor indvirkning på de samfund, der er afhængige af fiskeriet.

Effekterne af klimaændringerne på de levende marine ressourcer i Nordatlanten har stor indvirkning på de samfund, der er afhængige af fiskeriet. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finns tale til NAFMC Klimaforandringer i Nordatlanten er en realitet som vi hver især oplever

Læs mere

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima?

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima? Drivhuseffekten Hvordan styres Jordens klima? Jordens atmosfære og lyset Drivhusgasser Et molekyle skal indeholde mindst 3 atomer for at være en drivhusgas. Eksempler: CO2 (Kuldioxid.) H2O (Vanddamp.)

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj-juni 2015 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Klimaet ændrer sig Vi taler meget om klimaændringer i

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt Notat om hovedpunkter i Synteserapporten til IPCC s Femte Hovedrapport Baggrund IPCC har ved et pressemøde i København d. 2.

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

The tipping point Klimaændringernes langsigtede konsekvenser NOAHs Forlag

The tipping point Klimaændringernes langsigtede konsekvenser NOAHs Forlag The tipping point Klimaændringernes langsigtede konsekvenser Midt i 2016 passerede CO 2 -koncentrationen i atmosfæren et niveau på 400 parts per million (ppm). Og vi kan ikke forvente, at dette niveau

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie

Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie Af lektor Katrine Krogh Andersen Is og Klima, Niels Bohr Insitutet, Københavns Universitet Juli måned år 2006 blev i Danmark den varmeste måned i mange år, og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon Den sårbare kyst Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Her ses den store landtange, der strakte sig flere hundrede meter ud i deltaet i år 2000. Foto: C. Siggsgard.

Læs mere

Christian Reichelt 2.x 27-04-2008 Odense Katedralskole Naturgeografi

Christian Reichelt 2.x 27-04-2008 Odense Katedralskole Naturgeografi boo Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Satellitter 4 Analyse af satellitbilleder 5 Forklaringer på udviklingen i Arktis 10 Albedo 10 Vanddamp 11 Mulige konsekvenser 11 Albedo-ændring 12 Forøget

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 009/10 Foto: Jaakunnguaq Skade Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Energi Opgave 1.1 For at holde varmen på lange

Læs mere

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012 Forord Vores rapport om klimaets udvikling er udarbejdet i sammenhæng med 9. klasses obligatoriske projektforløb. Forløbet har strækket sig over 5 hele skoledage, hvor man med eget ansvar har, skulle tilpasse

Læs mere

the sea kayak climate expedition

the sea kayak climate expedition the sea kayak climate expedition I sommeren 2011 stævner en havkajakekspedition ud i Nordøstgrønland med det formål at dokumentere konsekvensen af den globale opvarmning. I samarbejde med forskningsgruppen

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Istiden sluttede ekstremt hurtigt

Istiden sluttede ekstremt hurtigt Istiden sluttede ekstremt hurtigt Af Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Istiden sluttede brat for 11.704 år siden, hvor den atmosfæriske cirkulation på hele den nordlige

Læs mere

Indlandsisen, den smeltende kæmpe

Indlandsisen, den smeltende kæmpe AF SEBASTIAN H. MERNILD OG BJARNE HOLM JAKOBSEN Indlandsisen, den smeltende kæmpe et billede af årsagerne i for-, nu- og fremtid Sebastian H. Mernild Climate, Ice Sheet, Ocean, and Sea Ice Modeling Group,

Læs mere

Global opvarmning og klimaændringer - 1 -

Global opvarmning og klimaændringer - 1 - Global opvarmning og klimaændringer - 1 - Jeg valgte emnet global opvarmning og klimaændringer fordi jeg syndes det lød spændende og jeg vidste ikke så meget om det I forvejen. Jeg valgte også emnet fordi

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Mentale landkort over klimasystemet

Mentale landkort over klimasystemet KØBENH AV NS UNIVERSITET Mentale landkort over klimasystemet skrevet af Philipp von Hessberg & Ole John Nielsen, (v 1.1, 5. 9. 009) Hvorfor er der så langt mellem 1) klimaforskernes forståelse af de menneskeskabte

Læs mere

Den vigtigste ressource

Den vigtigste ressource FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Vand Den vigtigste ressource Af Erik Nygaard, seniorrådgiver, GEUS og Torben O. Sonnenborg, seniorforsker, GEUS Det flydende stof, vand, udgør to tredjedele af Jordens overflade

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Ren information om. Global opvarmning

Ren information om. Global opvarmning Ren information om Global opvarmning Din hurtige guide til klimaproblemet Synes du, at vintrene er blevet mildere? Der er blevet sagt meget om klimaforandringer. Nogle tror ikke rigtigt på dem. Andre er

Læs mere

Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min.

Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min. Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min. Efter en generel indledning til serien Oceaner af liv og havene fokuseres på Ishavet i Arktis havene omkring Nordpolen. Det er et af

Læs mere

Energibalance og klimafølsomhed

Energibalance og klimafølsomhed 15 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer. Af Eigil Kaas og Peter L. Langen Klimaet på vores

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

EU og det Arktiske område

EU og det Arktiske område Gardermoen 13 November 2010 EU og det Arktiske område Martin Lassen Skylv Ambassaderåd Oversigt 1. Seks grunde til en arktisk politik i EU 2. Vurdering af situationen i Arktis 3. Indholdet i EU s politikdokumenter

Læs mere

I denne tekst skal du lære om:

I denne tekst skal du lære om: TILBAGE TIL FORTIDEN Tekst, layout og opsætning: Tania Lundberg Lykkegaard Redigering: Karsten Elmose Vad Illustrationer: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Billede side 2: Birgitte Rubæk Billedserie

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

På kryds og tværs i istiden

På kryds og tværs i istiden På kryds og tværs i istiden Til læreren E u M b s o a I n t e r g l a c i a l a æ t S D ø d i s n i a K ø i e s a y d k l s i R e S m e l t e v a n d s s l e t T e a i s h u n s k u n d f r G l n m r æ

Læs mere

Ren information om. Global opvarmning

Ren information om. Global opvarmning Ren information om Global opvarmning Din hurtige guide til klimaproblemet Synes du, at vintrene er blevet mildere? Der er blevet sagt meget om klimaforandringer. Nogle tror stadig ikke rigtigt på dem.

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2011

Klimaprojekter i Arktis 2011 Klimaprojekter i Arktis 2011 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale På de følgende sider er en række opgaver, som omhandler dyrs tilpasning set i relation til det kolde klima som herskede under og mellem istiderne. Materialet

Læs mere

Klimaændringer de seneste 150 år

Klimaændringer de seneste 150 år 10 Klimaændringer de seneste 150 år Næsten dagligt præsenteres vi for katastrofer i medierne, der tilskrives klimaændringer: orkaner, oversvømmelser, tørke. Det er dog ikke muligt at koble enkelte vejrbegivenheder

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2010

Klimaprojekter i Arktis 2010 Klimaprojekter i Arktis 2010 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015 Arbejde hjemmefra opgave Fredag d. 16. januar 2015 Evolution og klassifikation 1. Naturlig variation Naturlig variation er at nogle er bedre tilpasset til miljøet vi lever i, end andre. Hvis miljøet blev

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 KLIMAET I NYHEDERNE Torsdag d. 10.9. 2009 FN S KLIMAPANEL (IPCC) DEN NATURLIGE DRIVHUSEFFEKT Sollys Drivhusgasserne

Læs mere