HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision"

Transkript

1 HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg Dato: HjulmandKaptains sagsnr nva Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision Du har den 9. juni 2017 som advokat for 10 nærmere angivne private varmeforsyningsselskaber rettet henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende Mariagerfjord Kommunes beslutning i brev af 28. april 2017 om at indføre garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for dine klienter. Tilsynet med kommunerne varetages af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts Du gør i din henvendelse gældende, at kommunens beslutning om at indføre en generel sats for garantiprovisioner på 0,75% for samtlige varmeværker er ugyldig, og at kommunen ikke kan ændre i vilkårene for allerede udstedte garantier. Ankestyrelsen 7998 Statsservice Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Trine Roslyng Jensen Telefon: EAN-Nr skriv til os via Resumé Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Mariagerfjord Kommunes beslutning om at indføre garantiprovision på 0,75 % for 10 konkrete varmeværker er i strid med regler, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af. Ankestyrelsen rejser derfor ikke en tilsynssag. Ankestyrelsen har dog bemærket, at kommunen har besluttet, at der ikke skal opkræves garantiprovision med tilbagevirkende kraft for de garantier, der blev stillet vederlagsfrit før 1. januar 2013, uagtet at kommunen har vurderet, at der var tale om statsstøtte i strid med reglerne. Ankestyrelsen har på den baggrund og med henvisning til gennemførelsesforbuddet i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., og procedureforordningen, oversendt sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på en vurdering af, om sagen giver 1

2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til foranstaltninger i henhold til konkurrencelovens 11 a. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af kommunens brev af 28. april 2017, at byrådet i Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at der skal opkræves løbende garantiprovision for garantier givet før 1. januar 2013, og således at garantiprovision på den baggrund vil blive opkrævet af de fjernvarmeværker, der ikke tidligere er opkrævet en sådan. Det fremgår videre af brevet fra kommunen, at byrådet har besluttet, at garantiprovisionen fastsættes efter en konkret vurdering på samme niveau som tidligere til 0,75% af restgælden opgjort den 31. december 2017 og vil blive opkrævet med virkning fra Det fremgår desuden, at det er besluttet, at spørgsmålet om størrelsen af den opkrævede garantiprovision kan genoptages, hvis forsyningsvirksomhederne kan dokumentere med udgangspunkt i konkrete lånetilbud at Mariagerfjord Kommunes garantiprovision ikke følger det generelle markedsniveau. Endvidere fremgår det, at kommunen ikke opkræver garantiprovision med tilbagevirkende kraft med mindre, der på et tidspunkt kommer en lovgivningsmæssig afklaring, der pålægger kommunerne at gøre det. Mariagerfjord Kommunes beslutning om opkrævning af garantiprovision blev truffet på møde i byrådet den 27. april På kommunens hjemmeside fremgår følgende om baggrunden for beslutningen af referat fra byrådsmødet den 27. april 2017 under behandling af pkt. 61 på dagsordenen vedrørende Garantiprovision for kommunegarantier til forsyningsselskaber som er givet før 2013 : ( ) Indstilling Økonomidirektøren indstiller: 1. at Byrådet godkender, at der opkræves en løbende garantiprovision for garantier givet før 1. januar Garantiprovisionen opkræves med virkning fra 2018 af restgælden ultimo året forinden, 2. at Byrådet godkender, at garantiprovisionen opkræves efter en konkret vurdering, 3. at Byrådet godkender, at Mariagerfjord Kommune ikke opkræver garantiprovision med tilbagevirkende kraft med mindre, at der på et senere tidspunkt kommer en lovgivningsmæssig afklaring, der pålægger kommunerne at gøre det. ( ) Sagsfremstilling Den 25. januar 2016 afsagde Vestre Landsret dom i tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. Dommen betyder, at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision. Vederlagsfrie garantier kan sidestilles med ulovlig statsstøtte og er dermed ugyldige. En sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-isig-selv princippet forudsætter. På den baggrund konkluderede landsretten, at Sønderborg Kommune skulle opkræve provision for garantistillelse. Landsretten begrundede afgørelsen med, at fjernvarmeselskaberne driver virksomhed på et 2

3 konkurrenceudsat marked. Selskaberne leverer varme til kunder, som selv kan vælge varmeforsyningskilde. Det omfatter både tilslutningspligtige og ikke-tilslutningspligtige kunder. Begge typer kunder kan vælge, om de vil bruge fjernvarme eller få varme fra alternative varmeforsyningskilder. Det kan oplyses, at fjernvarmeselskaberne har ønsket at anke ovennævnte afgørelse til Højesteret. Procesbevillingsnævnet har dog den 20. juni 2016 afslået at lade sagen prøve ved 3. instans, og afgørelsen er derfor definitiv. Dommens konsekvenser for kommunerne: I 2012 besluttede Mariagerfjord Byråd, at opkræve garantiprovision for garantier til forsyningsselskaber med virkning fra 1. januar Kommunen skal dog i forhold til eksisterende garantier stillet før 2013 sikre, at disse er lovlige i henhold til ovennævnte dom. Der er tale om i alt 10 eksisterende garantier til private forsyningsselskaber stillet før januar Som konsekvens af dommen skal kommunen således fremadrettet opkræve provision af ovenstående garantier. Forvaltningsretligt er kommunen formentlig ikke forpligtet eller berettiget til at opkræve provision med tilbagevirkende kraft. Dette vil blive vurderet nærmere, idet det som udgangspunkt foreslås, at ændringen med opkrævning af garantiprovision kun indføres fremadrettet (fra 2018) for restgælden af garantier giver før Hvis det viser sig, at der også skal opkræves med tilbagevirkende kraft, vil sagen blive forelagt på ny til politisk behandling. Der er overfor forsyningsselskaberne taget forbehold for dette. Forsyningsselskaberne har modtaget høringsbrev om sagen, forinden sagen behandles politisk. Advokatpartnerselskabet HjulmandKaptain har ved mail - vedhæftet - den 1. marts 2017, på vegne af følgende værker 1. Als Fjernvarme Amba 2. Assens Fjernvarme A.M.B.A. 3. Arden Varmeværk AMBA 4. Astrup Kraftvarmeværk A. M.B.A, 5. Hadsund Fjernvarmeværk Amba 6. Hobro Varmeværk A.M.B.A 7. Mariager Fjernvarme A.M.B.A 8. Oue Kraftvarmeværk A.M.B.A 9. Rostrup Kraftvarmeværk Amba 10. Veddum Skelund-Visborg Kraftvarmeværk Amba 11. Øster Hurup Kraftvarmeværk A.M.B.A., fremsendt svar på høringsbrevet. Svaret er vedhæftet. 3

4 Svaret indeholder bl.a. en anerkendelse af, at der skal beregnes en garantiprovision, idet der stilles spørgsmålstegn ved fastsættelse af den opkrævede garantiprovision. Det problematiseres, at der ikke er forskel i størrelsen af garantiprovisionen de enkelte værker imellem, uanset "forskelle i værkernes størrelse, økonomiske forhold, regler om tilslutningspligt, garantiernes størrelse eller andre forhold, der kan antages at have betydning for markedsprisen for garantien". Advokatpartnerselskabet HjulmandKaptain vurderer på baggrund af dette, at kommunen ikke har udfoldet rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere størrelsen af et vederlag på markedsvilkår, herunder ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, undersøgelse af prisniveau i tilsvarende sager. HjulmandKaptain er orienteret om, at der er foretaget supplerende henvendelse til pengeinstitut med henblik på at afdække den markedsmæssige garantiprovision. Der foreligger ikke telefonnotat af henvendelsen til pengeinstituttet, men indholdet indgår som en del af svaret til Hadsund Fjernvarmeværk i forbindelse med værkets anmodning om at få ændret garantiprovisionsprocenten. Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 16. november I svaret fra advokaten står der også. "Bestemmelsen indeholder alene et forbud mod statsstøtte og indeholder således ikke hjemmel til, at kommunen må beregne sig en fortjeneste ved fastsættelse af provisionens størrelse. Dette følger også af det almindelige princip om forbud mod, at kommuner driver erhvervsvirksomhed, hvilket forbud alene fraviges, hvis der er hjemmel i lovgivningen eller i de uskrevne regler om kommunalfuldmagt." Hertil skal bemærkes, at garantiprovisionen alene skal ske på markedsmæssige vilkår. Spørgsmålet om beregning af fortjeneste, indgår derfor ikke i den garantiprovision der opkræves. Der har været afholdt møde med repræsentanter fra forsyningsselskaberne i Mariagerfjord Kommune og deres advokat den 14. marts Referatet fra mødet er vedhæftet. På mødet blev det aftalt, at Mariagerfjord Kommune skulle undersøge om det, set i lyset af, at der var tale om gamle lån, som var i gang med at blive afviklet, kunne være en mulighed at opkræve en lavere garantiprovision for disse. Det har administrationen efterfølgende undersøgt hos KL, som oplyser, at det ikke er muligt, idet garantiprovision skal fastsættes på de markedsvilkår, der var gældende, på det tidspunkt, hvor garantien blev givet. På mødet blev det ligeledes aftalt, at forsyningsselskaberne skulle fremsende eksempler på forsyningsvirksomheders låneoptagelse på det private marked, som underbygning af påstanden om, at Mariagerfjord Kommunes garantiprovision ikke er fastsat på markedsvilkår. Der er modtaget høringssvar fra Advokatpartnerselskabet HjulmandKaptain dateret den 31. marts Vedhæftet. Høringssvaret indeholder ikke eksempler på andre forsyningsselskabers låneoptagelse på det private marked. Advokaten har supplerende oplyst, at "Vi har vurderet, at en undersøgelse af kommercielle pengeinstitutters vilkår ikke var relevant, eftersom disse i modsætning til kommunen har krav om forrentning af egenkapitalen." Ved fastsættelse af garantiprovision er Kommissionens meddelelse om anvendelse af EFtraktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) anvendt. Meddelelsen fastslår bl.a., at der skal betales markedspris for garantien og at 4

5 kommissionen kan acceptere en enklere vurdering af, om en lånegaranti ikke indebære støtte og hvor der samtidig er anført nogle minimumspræmier. Endvidere indeholder meddelelsen, at der ikke kan accepteres en fælles sats, der anses for at svare til en generel branchestandard. Størrelsen af garantiprovisionen er alene fastsat ud fra en vurdering af de markedsmæssige vilkår. Der er indhentet oplysninger fra Mariagerfjord Kommunes pengeinstitut og været drøftelser med KL om opkrævning af garantiprovision. Der er taget afsæt i dels den af PWC gennemførte analyse for Dansk Fjernvarme, hvor en af konklusionerne er, at den gennemsnitlige provision for fjernvarmeværker var 0,77 pct. årligt af restgælden samt EY Energi og Forsynings analyse af 16. februar 2016, der stort set viser det samme billede som PWC's analyse. På baggrund heraf, er det administrationens vurdering, at administrationen, i henhold til de gældende regler, har udvist rimelige bestræbelser på at indhente oplysninger forud for fastsættelsen af garantiprovisionens størrelse. Der vil således fremadrettet blive opkrævet provision på markedsmæssige vilkår. Denne forventes som udgangspunkt at blive fastsat til, efter konkret vurdering af de enkelte garantier, en procentsats af restgælden ultimo året i garantiens restløbetid. Første gang provisionen opkræves sker med virkning for restgælden opgjort pr. 31. december ( ) Det fremgår af din henvendelse til Ankestyrelsen af 9. juni 2017, at værkerne anerkender, at der på baggrund af varmeforsyningslovens 2B (red.: rettelig 2d) skal beregnes garantiprovision, uanset at der tidligere har været langvarig praksis for, at sådanne garantier blev stillet vederlagsfrit. Samtidig bemærker du, at bestemmelsens henvisning til EU s statsstøtteregler indebærer, at garantien skal stilles på markedsvilkår, og at det er kommunens ansvar at sikre sig, at dette er tilfældet. Det er din opfattelse, at kommunen ikke har sandsynliggjort, at der er foretaget en konkret vurdering af markedsprisen ved at fastsætte ens garantiprovision på 0,75 % for samtlige varmeværker, uanset at værkerne er forskellige med hensyn til en række forhold, der normalt indgår i kreditvurderinger. Du henviser til, at kommunen ikke kan fremvise materiale, der kan dokumentere, at kommunen har foretaget undersøgelser af markedsprisen for garantier af denne type, herunder eksempelvis telefonnotater eller oplysninger om beregningsmetoder (ratingmodeller), der anvendes i kreditmarkedet til beregning af garantiprovisioners størrelse. Du anfører på den baggrund, at garantiprovisionen fastsat af Mariagerfjord Kommune er i strid med EU s statsstøtteregler. Til støtte for det anførte har du henvist til Kommissionens meddelelse 2008/C 155/02, hvoraf bl.a. fremgår, at Kommissionen ikke vil acceptere, at garantipræmien fastsættes efter en fælles sats, der anses for at svare til en generel branchestandard. Du henviser videre til, at der af samme meddelelse fremgår en række minimumssatser for garantipræmier, som afhænger af ansøgerens kreditkvalitet. Det er din vurdering, at de varmeværker, som du repræsenterer har højeste kreditkvalitet henset til medlemmernes solidariske hæftelse for værkets gæld. Du anfører hertil, at garantipræmien derfor bør svare til den minimumssats på 0,4 %, der er angivet i kommissionens meddelelse for højeste kreditkvalitet. Du har videre anført, at det er værkernes opfattelse, at der ikke er hjemmel til, at der kan fastsættes garantiprovisioner for allerede udstedte garantier med henvisning til, at kommunen for disse garantier er bundet af det tilsagn, der er givet ved garantiens afgivelse. Du har til 5

6 støtte herfor henvist til Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 22. december 2012 vedrørende Solrød Kommune og til Vestre Landsrets dom (VL B ) af 25. januar 2015 vedrørende Sønderborg Kommune. Ankestyrelsens kompetence og vurdering Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til en kommunes overholdelse af aftaler eller lignende privatretlige dispositioner. Ankestyrelsen kan heller ikke tage stilling til kommunens skøn, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Ankestyrelsen har gennemgået sagen og finder ikke grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Mariagerfjord Kommunes beslutning om at indføre garantiprovision på 0,75 % for de omhandlede varmeværker er i strid med de regler, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af. I det følgende foretages en gennemgang af retsgrundlaget og redegøres for Ankestyrelsens vurdering. Retsgrundlag: Det følger af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, at kommuner som udgangspunkt ikke må drive erhvervsvirksomhed i form af handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed med det formål at tilstræbe økonomisk overskud. Det følger videre, at en kommune ikke må yde støtte til individuelle erhvervsvirksomheder uden lovhjemmel. Dette forbud gælder uanset støttens form, herunder støtte i form af tilskud, underskudsgaranti, lån eller kommunalt finansieret rådgivning mv. Om støtteforanstaltninger iværksat af offentlige myndigheder i EU s medlemsstater bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser følger det endvidere af artikel 107, stk. 1, i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), at statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Det følger desuden af TEUF artikel 108, stk. 3, og af artikel 2 i procedureforordningen (Rådets forordning (EU) Nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93), at alle offentlige myndigheder i medlemsstaterne, der planlægger at yde støtte, er forpligtet til at anmelde påtænkt støtte og afvente iværksættelse ( stand still-forpligtelse ), indtil Kommissionens godkendelse foreligger - medmindre andet er fastsat i forordninger udstedt i henhold til TEUF artikel 109 eller andre relevante bestemmelser. Der er tale om et direkte gennemførelsesforbud mod at iværksætte støtteforanstaltninger, før Kommissionen har godkendt støtten, jf. artikel 108, stk. 3, 3. pkt. Overtrædelse af gennemførelsesforbuddet bevirker, at støtten betragtes som uanmeldt og dermed ulovlig støtte. Gennemførelsesforbuddet har direkte virkning i medlemsstaterne og er udtryk for lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, som dermed er lovgivning, der er omfattet af Ankestyrelsens kompetence efter kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. 6

7 Af Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) følger endvidere bl.a.: ( ) 2.1. Generelle bemærkninger... For at udelukke enhver tvivl bør begrebet statsmidler derfor præciseres i forbindelse med statsgarantier. Fordelen ved en statsgaranti er, at den risiko, som er forbundet dermed, bæres af staten. Staten bør normalt have udbetalt en rimelig præmie for at bære risikoen. Hvis den helt eller delvis giver afkald på en sådan præmie, er der både tale om en fordel for virksomheden og et dræn på statens ressourcer. Så selv om det viser sig, at staten aldrig kommer til at foretage udbetalinger i henhold til en garanti, kan der alligevel være tale om statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1. Støtten ydes på det tidspunkt, hvor garantien stilles, ikke når garantien påberåbes, eller når der foretages udbetalinger i henhold til garantien. Om en garanti indebærer statsstøtte eller ej, og i bekræftende fald, hvor stor denne støtte er, skal vurderes på det tidspunkt, hvor garantien stilles Forhold, der udelukker statsstøtte 3.1. Generelle betragtninger Hvis en individuel garanti eller en garantiordning, som staten er involveret i, ikke giver en virksomhed nogen fordele, skal den ikke betragtes som statsstøtte. For at afgøre, om en garanti eller en garantiordning indebærer en fordel, har Domstolen i sin nyere retspraksis fastslået, at Kommissionen bør lægge princippet om en markedsøkonomisk investor (herefter det markedsøkonomiske investor-princip ) til grund for sin vurdering. Det bør derfor tages i betragtning, om en virksomhed, som garantien stilles til fordel for, i praksis har mulighed for at skaffe tilsvarende finansielle midler via kapitalmarkedet. Der er ikke tale om statsstøtte, når en ny finansieringskilde stilles til rådighed på betingelser, som ville være acceptable for en privat investor, der opererer under markedsøkonomiske forhold Individuelle garantier Kommissionen mener, at det i forbindelse med en individuel statsgaranti er tilstrækkeligt til at udelukke statsstøtte, at følgende betingelser alle er opfyldt: d) Der betales markedsprisen for garantien. Som anført i punkt 2.1, bør staten normalt have udbetalt en rimelig præmie for at bære risikoen for det garanterede eller modgaranterede beløb. Når den pris, der betales for garantien, er mindst lige så høj som den tilsvarende garantipræmie på de finansielle markeder, omfatter garantien ikke støtte. De kommunale tilsynsmyndigheder har ved flere lejligheder taget stilling til spørgsmålet om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunal garantistillelse for fjernvarmeværkers lånoptagelse. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Statsforvaltningens Syddanmarks udtalelse af 14. december 2012 til Langeland Kommune og til Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 22. november 2012 til Solrød Kommune. Følgende fremgår blandt andet af brev af 22. november 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Solrød Kommune: 7

8 Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis betyder ovenstående, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, såfremt forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. En vederlagsfri garanti vil efter ministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter. Det påhviler i den forbindelse kommunen at udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der må dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune, der ikke - hvor den efter ovennævnte praksis er forpligtet hertil - har opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse - f.eks. på grund af ukendskab til reglerne herom - er forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen m.v. Det indebærer efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen må udfolde rimelige bestræbelser på, inden for de rammer, som de privatretlige regler sætter herfor, at søge den pågældende garanti opsagt, alternativt videreført på vilkår af opkrævning af garantiprovision i overensstemmelse med ovennævnte praksis. Den 25. januar 2015 afsagde Vestre Landsret dom i ankesagen Sønderborg Kommune mod Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S (V.L.B ). Af dommen fremgår bl.a. følgende: På denne baggrund lægger landsretten til grund, at de to fjernvarmeselskaber driver virksomhed, der er omfattet af TEUF artikel 107, stk. 1, og som er i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rum-opvarmning. Videre fremgår, at: Sønderborg Kommunes ydelse af garantier uden betaling af provision giver de to fjernvarmeværker en fordel, der begunstiger dem i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rumopvarmning, og støtten må antages at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Garantistillelserne er derfor i strid med TEUF artikel 107, stk. 1. Sønderborg Kommunes afgørelse af 13. oktober 2010 om at stille vederlagsfri garanti for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for en låneramme på 440 mio. kr. og kommunens afgørelse af 14. september 2011 om at stille en vederlagsfri garanti for Gråsten Varme A/S for en låneramme på 114,8 mio. kr. er derfor ugyldige. Sønderborg Kommune har herefter været berettiget til at træffe afgørelse om, at der skulle opkræves provision for garantistillelserne. Det skal videre bemærkes, at der ved lov nr. 745 af 1. juni 2015 med ikrafttræden 1. juli 2015 nu er fastsat bestemmelse om kommuners opkrævning af garantiprovision i varmeforsyningslovens 2 d, hvoraf fremgår følgende af bestemmelsens stk. 1: 8

9 En kommune kan i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk Vedrørende den nationale håndhævelse af statsstøttereglerne skal det endelig bemærkes, at det følger af 11 a i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013 med senere ændringer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Ankestyrelsens vurdering 1. Vedrørende beslutningen om at fastsætte garantiprovision Det fremgår af sagen, at Mariagerfjord Kommune før 1. januar 2013 har stillet en række garantier for lån optaget af private forsyningsselskaber i kommunen, uden at der samtidig med indgåelse af aftale om garantistillelsen blev opkrævet vederlag for den risiko, som kommunen herved påtog sig. Ankestyrelsen har imidlertid noteret sig, at Mariagerfjord Kommune i 2012 besluttede, at opkræve garantiprovision for nye garantier, som blev stillet af kommunen til forsyningsselskaber fra 1. januar 2013 og frem. Ankestyrelsen har videre noteret sig, at Mariagerfjord Kommune har vurderet, at ovennævnte dom afsagt af Vestre Landsret den 25. januar 2015 i tvisten mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber, har den konsekvens, at Mariagerfjord Kommune skal opkræve markedsmæssig garantiprovision for de 10 eksisterende og oprindeligt vederlagsfrie garantier, som kommunen har stillet til private forsyningsselskaber før 1. januar Det fremstår for Ankestyrelsen dermed sådan, at Mariagerfjord Kommune har konstateret, at der ved ydelse af de vederlagsfri garantier, som kommunen har stillet før 1. januar 2013, var tale om statsstøtte i strid med EU s statsstøtteregler, og på den baggrund har taget skridt til at opkræve garantiprovision for såvel nye som eksisterende garantier, efter at kommunen er blevet opmærksom på kommunens pligt til, i henhold til lovgivningen, at kræve vederlag for garantistillelse. Ankestyrelsen har endvidere bemærket, at de omhandlede forsyningsselskaber tillige anerkender, at EU-reglerne om forbud mod statsstøtte indebærer, at kommunen ikke må stille vederlagsfri garantier til selskaberne. Som sagen foreligger oplyst, finder Ankestyrelsen således, at det må lægges til grund, at der for så vidt angår de eksisterende vederlagsfrie garantier var tale om ulovlig statsstøtte, og at kommunen med de nævnte tiltag har bestræbt sig på at bringe forholdene i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen har dog bemærket, at kommunen har besluttet, at der ikke skal opkræves garantiprovision med tilbagevirkende kraft for de garantier, der blev stillet vederlagsfrit før 1. januar 2013, uagtet at kommunen har vurderet, at der var tale om statsstøtte i strid med reglerne. 9

10 Ankestyrelsen skal i den forbindelse henvise til, at det følger af Kommissionens meddelelse 2008 C 155/02, at Støtten ydes på det tidspunkt, hvor garantien stilles, ikke når den påberåbes, eller når der foretages udbetalinger i henhold til garantien. Ankestyrelsen har på den baggrund og med henvisning til gennemførelsesforbuddet i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., og procedureforordningen, oversendt sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på en vurdering af, om sagen giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til foranstaltninger i henhold til konkurrencelovens 11 a. Ankestyrelsen har ikke taget stilling til, om kommunens bestræbelser på at iagttage pligten til at opkræve vederlag for garantistillelse, sker inden for rammerne af de privatretlige regler herunder aftaleretlige regler idet det følger af kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, at det falder uden for Ankestyrelsens kompetence, at påse kommunens overholdelse af privatretlige dispositioner. Ankestyrelsen har således ikke taget stilling til spørgsmålet om lovligheden af kommunens senere ændring af de oprindelige vilkår, som blev aftalt eller forudsat i forbindelse med garantistillelsen set i relation til aftaleretlige regler. Dette spørgsmål henhører i sidste ende til bedømmelse ved domstolene. 2. Vedrørende størrelsen af garantiprovisionen Henvendelsen har givet Ankestyrelsen anledning til at overveje, om Mariagerfjord Kommune har handlet i strid med forbuddet efter kommunalfuldmagtsreglerne mod at drive erhvervsvirksomhed med det formål at tjene penge. I den forbindelse henviser Ankestyrelsen til Mariagerfjord Kommunes redegørelse for, hvordan garantiprovisionen er fastsat. Ankestyrelsen finder på den baggrund, at kommunen har udfoldet rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af referat fra byrådsmødet den 27. april 2017 med tilhørende bilag, at Mariagerfjord Kommune forud for beslutningen om at opkræve garantiprovision på 0,75% har foretaget en række undersøgelser af markedsniveauet, herunder ved supplerende henvendelse til Mariagerfjord Kommunes pengeinstitut, ved drøftelse med KL om kravene til kommuners ansvar for at afdække hvilken garantiprovisionssats, der afspejler markedsvilkår, ved at inddrage Kommissionens meddelelse 2008 C 155/02 samt ved at tage afsæt i to analyser af garantiprovisioner for fjernvarmeværker foretaget af henholdsvis PWC for Dansk Fjernvarme og EY Energi og Forsynings Analyse af 16. februar Hertil kommer, at det forud for fastsættelse af garantiprovisionssatsen på 0,75% på møde den 14. marts 2017 mellem repræsentanter for værkerne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune blev aftalt, at forsyningsselskaberne skulle fremsende eksempler på forsyningsvirksomheders låneoptagelse på det private marked, som kunne underbygge påstanden om, at Mariagerfjord Kommunes garantiprovision ikke var fastsat på markedsvilkår. Det fremgår imidlertid, at sådanne eksempler ikke blev fremsendt, og at du i høringssvar til kommunen supplerende oplyste, at Vi har vurderet, at en undersøgelse af kommercielle pengeinstitutters vilkår ikke er relevant, eftersom disse i modsætning til kommunen har krav om forrentning af egenkapitalen. Ankestyrelsen har videre lagt vægt på, at det fremgår, at kommunen har besluttet, at sag om fastsættelse af garantiprovisionen kan genoptages, hvis forsyningsvirksomheden kan 10

11 dokumentere med udgangspunkt i konkrete lånetilbud at Mariagerfjord Kommunes garantiprovision ikke følger det generelle markedsniveau. I forhold til henvisningen til de årlige præmier, der fremgår af tabellen under pkt i Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), skal Ankestyrelsen bemærke, at tabellen opregner minimumspræmier, der ikke fastslår, at højere præmier er ulovlige, men alene at lavere præmier kan indebære, at der er tale om statsstøtte. Ankestyrelsen bemærker afslutningsvis, at der ikke i øvrigt er oplysninger i sagen, der giver Ankestyrelsen grundlag for at antage, at garantiprovisionen fastsat af Mariagerfjord Kommune er højere end markedsprisen, således at kommunen skulle have fastsat garantiprovisionen med henblik på at opnå fortjeneste. Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere i anledning af din henvendelse på det foreliggende grundlag, men oversender som beskrevet ovenfor sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til eventuel videre foranstaltning. Kopi af dette brev er sendt til Mariagerfjord Kommune til orientering. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Venlig hilsen Trine Roslyng Jensen 11

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

TEMADAG OM GARANTIPROVISION

TEMADAG OM GARANTIPROVISION TEMADAG OM GARANTIPROVISION 13. november 2017 1 AGENDA Status hvor er vi nu? De kommunalretlige rammer for lånegarantier Varmeforsyningsloven Statsstøttereglernes anvendelse på kommunale garantier Pause

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Notat Sagsnr.: 2012/0014308 Dato: 30. maj 2017 Titel: Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent I juli 2010 fastlagde et notat fra By-og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 171150 7. april 2016 NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Egedal Kommune har anmodet om en statsstøtteretlig

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Syddjurs Kommune. Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier

Syddjurs Kommune. Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier Syddjurs Kommune Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier Indledning og afgrænsning Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har den 7. februar 2017 behandlet en sag vedrørende opkrævning

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Glatved Vandværk AquaDjurs Auning Varmeværk Grenaa & Anholt vandforsyning Grenaa Varmeværk NRGi Reno Djurs Vivild Varmeværk Ørsted Fjernvarmeværk

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Københavns Kommune, Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuset - Rådhuspladsen København V. Kommunens sagsnr.

Københavns Kommune, Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuset - Rådhuspladsen København V. Kommunens sagsnr. Københavns Kommune, Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuset - Rådhuspladsen 1 1599 København V 2017-20767 Dato: 24-05-2017 Kommunens sagsnr. 2017-0012790 Henvendelse vedrørende Københavns Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden

Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden 2016-47746 Dato: 19-06-2017 Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden Du har den 13. juni 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere