INDHOLD KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning"

Transkript

1 04 Calios_da :32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier 7 Produktet 8-13 IBRUGTAGNING 8 Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios 8 Fabriksindstilling 9 Opstilling/rækkevidde 9 Isætning af batteri i håndsættet 10 Tilslutning af basestation (Calios A1) 11 Tilslutning af basestation (Calios) 12 Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) 12 Batteriet 13 Valg af land Sikkerhedshenvisninger for batteriet ORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning TELEFONERING 20 Opkald med taltasterne 20 Opkald fra genvalgsfunktionen 21 Direkte opkald 21 Opkald fra telefonbogen 22 Opkald fra opkaldslisten 23 CLIP-funktionen 24 Besvarelse af et opkald 24 Afslutning af samtalen 24 Håndfri tale 25 Privat notering, hvis optaget 25 Banke på (besvarelse/afvisning) 26 Forespørgsel 26 Skift 27 onference 28 Aktivering/deaktivering af tastlås

2 04 Calios_da :32 Uhr Seite 3 INDHOLD 28 Til-/frakobling af håndsættet 28 Til-/frakobling af mikrofonen 28 Regulering af lydstyrken OMFORTFUNTIONER 29 Navigering i menuen Telefonbogen 34 Vækkefunktionen 35 Direkte opkald (kortnummervalg) 35 Optagelse af samtale (kun Calios A1) 36 Rumovervågningen SMS-FUNTIONER 37 Valg af sms-menu 38 Skrive og sende en sms 39 Sms-indgang 39 Menuen»Udkast«40 Menuen»Udgang«40 Menuen»Sms-centrum«41 Delvis sletning af sms-hukommelse (auto. sletning) TELEFONSVARER (kun Calios A1) 42 Til-/frakobling af telefonsvareren 43 Aktivering af meddelelse eller henvisningsmeddelelse Indtaling af egen meddelelsestekst eller henvisningsmeddelelse 45 Aflytning af beskeder 46 Sletning af beskeder Indstillinger for telefonsvarerfunktionen Forespørgsel udefra 52 Indstillinger for forespørgsel udefra 53 TALEBESEDER (kun Calios A1) 53 Optagelse af talebeskeder 53 Aflytning og redigering af talebeskeder ESTRA HÅNDSÆT 54 Tilmelding af nyt håndsæt (tilbehør) til basestationen 55 Indtastning af personligt navn for et håndsæt Særlige forhold ved telefonering med flere håndsæt 58 Framelding af et håndsæt fra en basestationen ANVENDELSE MED TELEFONANLÆG 59 Indstilling af flashtid 60 Indtastning af bylinjenummer og opkaldspause DANS 3

3 04 Calios_da :32 Uhr Seite 4 INDHOLD INDSTILLINGER 61 Indstilling af dato og klokkeslæt 61 Indstilling af menusprog Lydindstillinger 64 Sparefunktion 65 Indstilling af baggrundsbillede og kontrast Spærring af indstillinger (PIN) 67 Direkte modtagelse af et opkald 68 Tilbagestilling af indstillinger (reset) 69 TENISE DATA 70 SERVICEHENVISNINGER 70 Garanti 4

4 04 Calios_da :32 Uhr Seite 5 INFORMATIONER Forord ære kunde Tak fordi du har købt en DECT GRUNDIG telefon. Det glæder os at du har tillid til vores firma. Ved fremstillingen af dette produkt har vi forsøgt på enhver måde at forebygge eventuelle problemer der kan opstå ved anvendelsen. Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at undgå problemer beder vi dig venligst læse nedenstående anvisninger grundigt igennem før apparatet tages i brug. Henvisninger vedrørende anvendelsen Telefonen bruges til overførsel af tale via telefonnet. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt og gælder som værende i strid med bestemmelserne. Sikkerhedshenvisninger DECT-telefonen må ikke installeres i fugtige omgivelser (badeværelse, vaskehus, kælder etc.) og ikke mindre end 1,50 m væk fra en vandkilde eller udendørs. Apparatet er beregnet til brug ved temperaturer fra 5 til 45 C. Anvend udelukkende den vedlagte nettilslutning, og tilslut den til lysnettet i henhold til installationsanvisningerne i denne brugerhåndbog og angivelsen på pladen på apparatet (spænding, strømtype, frekvens). I tilfælde af fare kan netstikkene trækkes ud for afbryde 230 V-strømforsyningen forebyggende. Derfor skal stikkontakterne være i nærheden af apparatet og let tilgængelige. Dette apparat er beregnet til tilslutning til det offentlige telefonnet. Hvis der skulle opstå problemer, skal du først kontakte din specialforhandler. Anvend udelukkende det vedlagte telefonkabel. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig sætte håndsættet på basedelen uden isat batteri eller uden klappen til batterirummet, fordi der ellers er fare for elektrisk stød. DANS 5

5 04 Calios_da :32 Uhr Seite 6 INFORMATIONER For at undgå beskadigelser af håndsættet må du udelukkende anvende det vedlagte genopladelige batteri. Det anvendte batteri skal bortskaffes i henhold til recycling-bestemmelserne i denne brugerhåndbog. Din DECT-telefon har en rækkevidde på ca. 50 m indendørs og op til 300 m i det fri. Hvis der er metalgenstande (f.eks. tv er) eller elektriske apparater i umiddelbar nærhed, kan rækkevidden reduceres. Bestemte medicinske og følsomme apparater eller sikkerhedssystemers funktion kan blive forstyrret af telefonens sendeeffekt. Det anbefales altid at overholde sikkerhedshenvisningerne. I områder, hvor der ofte er tordenvejr, anbefaler vi, at telefonledningen beskyttes mod elektrisk overspænding med en speciel anordning. I tilfælde af strømsvigt kan der ikke telefoneres med apparatet. Hold derfor en anden telefon klar til eventuelle nødstilfælde i forbindelse med strømsvigt. CE-mærket bekræfter, at produkter principielt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 1999/5/EF angående radio- og telekommunikationsudstyr til beskyttelse af brugeren og for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser. I overensstemmelse hermed benyttes det tildelte radiospektrum effektivt, og radiotransmissionsforstyrrelser undgås. Overensstemmelseserklæringen kan ses på websiden 6

6 04 Calios_da :32 Uhr Seite 7 INFORMATIONER Miljø At beskytte miljøet er et væsenligt anliggende for Sagem Communication. Sagem Communication har ønsket at benytte en installation, som beskytter miljøet, og har valgt at integrere miljøpræstationer som helhed i deres produkters livscyklus, fra fabrikationsfasen til ibrugtagning, brug og destruktion. Emballagen Logoet på emballagen (grønt punkt) betyder, at det gives til en godkendt national organisation, når det afleveres, for at forbedre emballagens genbrugs- og recycling-infrastrukturer. Overhold de lokale sorteringsregler for denne type affald for at forbedre recyclingen. Batterier og genopladelige batterier Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal de bortskaffes på de godkendte samlesteder. Produktet Den skraldespand med et kryds over, der er anbragt på produktet, betyder, at det hører til gruppen elektriske og elektroniske apparater. I den sammenhæng beder de europæiske regler dig om at medvirke til en selektiv indsamling: Salgstederne, hvis der købes et ækvivalent apparat. De samlesteder, der er stillet til rådighed lokalt (genbrugscenter, sorteret indsamling osv.). På den måde yder du dit bidrag til genanvendelsen og den værdifulde brug af brugte elektriske og elektroniske apparater, som ellers kan påvirke miljøet og menneskers helbred negativt. DANS 7

7 04 Calios_da :32 Uhr Seite 8 IBRUGTAGNING Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios Basestation Håndsæt 1 batteri (li-ion-type, 3,7 V 600 mah) Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Betjeningsvejledning Fabriksindstilling Base: Toneringning lydstyrke: 3 Toneringning melodi: 3 PIN: 0000 CLIP: Til Pause: 1 sekund Flashtid: 200 ms Håndsæt: Toneringning lydstyrke: 5 Toneringning melodi: 1 Lydstyrke i håndsættet: 1 Tastaturlyd: Til Batteri-opladningssignal: Til Batteri-advarselssignal: Til Rækkevidde-advarselssignal: Fra Listeslutsignal: Fra Displaysprog: Svenska Autom. opkaldsmodtagelse: Fra Telefonbog: Tom Opkaldsliste: Tom Genvalg: Tom Håndsætnavn: Håndsæt Telefonsvarer: TAD-PIN forespørgsel udefra: 123 Telefonsvarer: Til Tekster: 1 meddelelsestekst og 1 henvisningstekst 8

8 04 Calios_da :32 Uhr Seite 9 IBRUGTAGNING Opstilling/rækkevidde Placer basestationen centralt og frit tilgængeligt i det område, hvor du gerne vil telefonere. Afhængigt af omgivelsesbetingelserne er rækkevidden udendørs op til ca. 300 meter. I bygninger er rækkevidden, afhængit af de rumlige og byggetekniske forhold, op til 50 meter. Særlige byggetekniske forhold kan resultere i dødzoner i radiokommunikationen. Det kan betyde korte afbrydelser i samtalen på grund af manglende transmission. Ved utilstrækkelig feltstyrke vil forbindelsen blive afbrudt efter kort tid. Læg et skridsikkert underlag under basestationen. Normalt efterlader apparatets fødder ingen uvelkomne spor. I betragtning af den mangfoldighed af laktyper og politur, der anvendes til møbler, kan det dog ikke helt udelukkes, at kontakten med dele af apparatet kan forårsage mærker på ståfladen. Grundig hæfter ikke for skader af den art. Det er ikke tilladt at anvende base- eller ladestationen udendørs eller på steder, der er udsat for frost. Den anbefalede omgivelsestemperatur til brug af basestationen er +5 C +45 C, og den anbefalede relative luftfugtighed er 20 % 75 %. På opstillingsstedet skal der være en 230 V~ netstikkontakt til strømforsyning af basestationen eller ladestationen. Isætning af batteri i håndsættet 1 Tryk på den øverste del af batteridækslet på bagsiden af håndsættet, og skub dækslet nedad. 2 Sæt batteristikket i stikforbindelsen, og sæt batteriet i. 3 Sæt batteridækslet på håndsættet, og skub det op til anslaget. DANS 9

9 04 Calios_da :32 Uhr Seite 10 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios A1) Telefonstik Tilslutningsledning til telefonstikket Stiknetdel Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Display oven på basestationen:» «. 10

10 04 Calios_da :32 Uhr Seite 11 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios) Telefonstik Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Lysindikatoren oven på basestationen lyser. DANS 11

11 04 Calios_da :32 Uhr Seite 12 IBRUGTAGNING Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen på bagsiden af ladestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Batteriet Opladning af batteriet Før telefonen er klar til brug, skal batteriet lades op. Sæt håndsættet med tastaturet fremad ned i basestationens holder eller i ladestationen (tilbehør). Hvis batteriet er tomt (»Ä«på håndsættets display blinker), varer en ladecyklus 12 til 15 timer. Batteriets opladningstilstand Batteriets opladningstilstand vises på displayet. Antallet af streger angiver batteriernes opladningstilstand (»Ä«tom,»Ü«opladet). Hvis batteriets kapacitet næsten er brugt op, blinker symbolet»ä«, displayets baggrundsbelysning tændes ikke, og der høres et advarselssignal (såfremt du ikke har slået det fra, se kapitlet Indstillinger på side 62). Det sker også, hvis et opladt batteri kortvarigt tages ud og sættes i igen. Nye batterier når i reglen først deres fulde kapacitet efter nogle opladnings-/afladningscykler. Selv om batterisymbolet indikerer, at batteriet i et håndsæt er ladet op, må man i denne startfase gå ud fra, at de normale samtale- og standby-tider endnu ikke er nået. Batteriets driftstid Batteriets driftstid er i standby op til 5 dage eller op til 10 timers uafbrudt samtale. 12 Batteriets levetid For at batteriet får en lang levetid, bør du være opmærksom på følgende: Stikket må ikke kortsluttes. Brug håndsættet som mobil telefon, og sæt det ikke tilbage til opladning i basestationen eller ladestationen (tilbehør) efter hver samtale.

12 04 Calios_da :32 Uhr Seite 13 IBRUGTAGNING Land Sweden Norway Finland Denmark Valg af land Når batteriet er sat i, eller hvis håndsættet og basestationen er stillet tilbage til fabriksindstillingerne, skal det land, telefonen anvendes i, indstilles. 1 Vælg det land, telefonen anvendes i, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Nu indstilles alle grundindstillinger for det valgte land. DANS 13

13 04 Calios_da :32 Uhr Seite 14 IBRUGTAGNING! ADVARSEL Sikkerhedshenvisninger for batteriet Læs sikkerhedshenvisningerne for batteriet før brug. Ukorrekt brug af batteriet kan ikke kun forårsage varme, ild, brud og svigtende ydelser, men også føre til alvorlige kvæstelser. 7 Batteriet må hverken udsættes for ild eller kraftig varme. Batteriet må ikke opbevares i meget varme omgivelser. 7 Når batteriet sættes i håndsættet, må polerne (+ og ) ikke forbyttes. 7 Når batteriet opbevares, skal polerne (+ og ) holdes på afstand af metaltråd og andre metalgenstande. En forbindelse mellem polerne kan føre til en kortslutning. 7 Batteriet må ikke bearbejdes med søm, en hammer, et stempel eller lignende. Undgå enhver form for vold. 7 Batteriets form må ikke ændres, og det må ikke ændres på nogen som helst anden måde. 7 Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Batteriet og håndsættet må ikke opbevares i fugtige omgivelser. 7 Batteriet må kun oplades med det medleverede håndsæt og basestationen. Vær i den forbindelse opmærksom på de korrekte tilslutninger og korrekt brug. 7 Batteriet må kun anvendes i forbindelse med det medleverede håndsæt. 7 Der må ikke anvendes andre batterier/genopladelige batterier i håndsættet, dvs. genopladelige Ni- MH-batterier, Ni-Cd-batterier og lithium-batterier. Det kan føre til eksplosion, ild eller kraftig varme. 14

14 04 Calios_da :32 Uhr Seite 15 IBRUGTAGNING 7 Batteriet må ikke blive i håndsættet, hvis der forekommer dårlig lugt og/eller kraftig varme, ændringer i farve og/eller form, hvis der kommmer væske ud, eller hvis der registreres nogen anden form for anormalitet. 7 Hvis håndsættet bruges af børn, skal du gøre dem opmærksom på sikkerhedsbetingelserne og sikre dig, at batteriet og håndsættet altid behandles korrekt. 7 Håndsættet må kun bruges under de følgende betingelser. Ellers kan batteriet forårsage kraftig varme, ild eller brud, eller batteriets ydelse kan svigte inden for meget kort tid. 7 Driftsomgivelser: 7 Opladning: 0 C til +45 C 7 Drift: -20 C til +60 C 7 Opbevaring: -20 C til +45 C DANS 15

15 04 Calios_da :32 Uhr Seite 16 ORT OVERSIGT Håndsæt Venstre funktionstast, hovedfunktion genvalg. Midterste funktionstast, hovedfunktion telefonbog. Højre funktionstast, hovedfunktion valg af hovedmenuen. (De tilhørende funktioner står på displayet over tasterne.) Hentning af opkaldslisten; bladring opad. Hentning af opkaldslisten; bladring nedad. Etablering og afbrydelse af forbindelsen; afslutning af menufunktion; ved at holde tasten inde et øjeblik slukkes og tændes der for håndsættet. Etabler og afbryd forbindelse via højttaler. R Signaltast (hook-flash), nødvendig ved omstillingsanlæg. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker ved opkald, når der er en ny besked, ubesvarede opkald eller en ny sms Taltaster. Stjernetast; * ved at holde tasten inde et øjeblik: tastlås til/fra. # Int Rudetast; ved at holde tasten inde et øjeblik vælges forvalget for interne opkald. 16

16 04 Calios_da :32 Uhr Seite 17 ORT OVERSIGT Basestation (Calios A1) Regulering af basestationens lydstyrke. Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. 5 Afspiller meddelelsesteksten; spoler til starten af den aktuelle besked; henter de foregående beskeder. 87 Starter og stopper aflytningen af beskeder. 6 Spoler til slutningen af den aktuelle besked; henter de næste beskeder. x Sletter beskeder. Tænder og slukker for telefonsvareren; vælger meddelelsestekster. SIM Åbning til et SIM-kort. 8 8 Viser, om telefonsvareren er til/fra, om der er beskeder, antallet af beskeder. DANS 17

17 04 Calios_da :32 Uhr Seite 18 ORT OVERSIGT Basestation (Calios) Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. SIM Åbning til et SIM-kort. 18

18 04 Calios_da :32 Uhr Seite 19 ORT OVERSIGT III Central :22 d D Menu Display symboler og deres betydning III Modtagestyrke; symbolerne ses, når håndsættet befinder sig inden for basestationens rækkevidde; symbolerne blinker, når håndsættet befinder sig uden for basestationens rækkevidde eller søger efter en basestation. Ä Central 1 Batteriernes opladningstilstand. Håndsættets navn og nummer :50 Dato og klokkeslæt. d Den venstre funktionstasts aktuelle funktion genvalg. Den midterste funktionstasts aktuelle funktion telefonbog. Menu Den højre funktionstasts aktuelle funktion hovedmenu. DANS 19

19 04 Calios_da :32 Uhr Seite 20 TELEFONERING Opkald med taltasterne 1 Indtast telefonnummeret med»1...0«. Telefonnummeret kan vælges i de næste ca. 60 sekunder. Bemærk: Displaybelysningen tændes automatisk, når der trykkes på den første tast, og slukkes 20 sekunder, efter der er trykket på sidste tast. Forkert indtastede cifre kan slettes trinvist med funktionstasten» «. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra genvalgsfunktionen Genvalgsfunktionen gemmer de sidste 10 kaldte telefonnumre. Hvis det pågældende telefonnummer er gemt i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tryk på den venstre funktionstast» d «. Det senest valgte telefonnummer vises. Bemærk: Med» «eller» «kan der bladres i listen med de sidst kaldte telefonnumre. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Bemærk: Det er muligt at slette telefonnumre fra genvalgsfunktionens liste. Det gøres ved at vælge det ønskede telefonnummer med» «eller» «og aktivere det med den højre funktionstast»option«. Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Hvis alle numrene på listen skal slettes, vælges linjen»slet alle?«med» «eller» «, og der bekræftes med den højre funktionstast»o«. 20

20 04 Calios_da :32 Uhr Seite 21 TELEFONERING Direkte opkald Taltasterne 1, 2 til 8, 9 kan programmeres med telefonnumre. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre til direkte opkald, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side Hent et direkte nummer ved at trykke på en tast»1«til»9«og holde den inde et øjeblik. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra telefonbogen Fra fabrikken er telefonbogen tom. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre i telefonbogen, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side 23 til Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag i telefonbogen vises. 2 Tryk på» «eller» «flere gange, indtil det ønskede navn vises på displayet; eller søg målrettet i telefonbogen ved at trykke på taltasten ved siden af det pågældende bogstav flere gange, indtil navnet med det ønskede begyndelsesbogstav vises (tryk f.eks. på tasten»8«to gange for at finde navne, der begynder med bogstavet U ). 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «. DANS 21

21 04 Calios_da :32 Uhr Seite 22 TELEFONERING Opkald fra opkaldslisten Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, gemmes telefonnummeret i opkaldslisten, uanset om du besvarer opkaldet eller ej. Hvis du har et apparat med telefonsvarer (Calios A1), bliver talebeskederne også gemt i listen. Hvis telefonnummeret ikke overføres i forbindelse med et opkald, vises opkaldet ikke, hvis det ikke besvares. I opkaldslisten gemmes der maks. 30 opkald. Hvert opslag består af et navn (maks. 12 tegn) og et nummer (maks. 24 cifre) samt dato og klokkeslæt. 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Hvis der er gemt flere opkald i opkaldslisten (f.eks. displayvisningen»# 03«), kan der bladres gennem opkaldene med» «eller» «. Bemærk Tallene i parantes viser, hvor mange opkaldsforsøg der er udgået fra det viste nummer. 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «eller» «. Sletning af opkald i opkaldslisten 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Vælg det ønskede opkald med» «eller» «. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«. 4 Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og slet opkaldet med den højre funktionstast»o«. 22

22 04 Calios_da :32 Uhr Seite 23 TELEFONERING Indstilling af opkaldslisten Du kan indstille opkaldslisten, så alle opkald eller så kun de ikke besvarede opkald vises i listen. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»o«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 4 Vælg linjen»opkaldsliste«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. 5 Vælg linjen»alle opkald«eller»besv. opkald«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. Opkaldene vises. 6 Afslut indstillingen med» «. CLIP-funktionen For at kunne bruge overførslen af telefonnumre (CLIP) skal funktionen stilles til rådighed af telefonselskabet, og også personen, der ringer op, skal have aktiveret ydelsen. Muligvis kræver det en speciel tarif eller et gebyr for at kunne anvende funktionen. Hvis nummeret på den person, der ringer, er indtastet i telefonbogen, vises både telefonnummeret og navnet. Hvis den person, der ringer, har deaktiveret overførslen af telefonnumre eller ikke har bestilt ydelsen, vises»ukendt«. DANS 23

23 04 Calios_da :32 Uhr Seite 24 TELEFONERING Besvarelse af et opkald Et indgående opkald signaliseres med en ringetone på håndsættet. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker. Der er mulighed for at indstille ringetonens lydstyrke og melodi, se kapitlet Indstillinger på side 60. Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, vises telefonnummeret på displayet. Hvis der allerede er gemt et navn til det viste telefonnummer i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Afslutning af samtalen 1 Tryk på» «; eller sæt håndsættet i basestationen. Håndfri tale Under samtalen kan du stille om til håndfri tale, lægge håndsættet fra dig og alligevel fortsætte samtalen. 1 Tryk på» «under samtalen. 2 Slå funktionen håndfri tale fra med» «. 24

24 04 Calios_da :32 Uhr Seite 25 TELEFONERING Privat notering, hvis optaget Hvis du ringer til en person, og forbindelsen er optaget, kan du bestille et tilbagekald. Når forbindelsen er fri, ringer dit håndsæt. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Aktivering af tilbagekald Når du hører optagetonen... 1 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»privat notering, hvis optaget«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 2 Tryk på» «, når du har fået bekræftelsen fra telefonnettet. Bemærk Funktionen forbliver aktiv i ca. 45 minutter. Der er ikke mulighed for flere private noteringer samtidig. Banke på (besvarelse/afvisning) Med denne funktion kan du besvare et opkald fra en yderligere ekstern samtalepartner eller afvise denne. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. Hvis du modtager et eksternt opkald mere under den eksterne samtale, hører du banke på-lyden (kort tone). 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+standby«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale sættes på standby; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+slut«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale afsluttes; 25 DANS

25 04 Calios_da :32 Uhr Seite 26 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afvis«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald afvises og får et optagesignal. Forespørgsel Under en ekstern samtale kan du ringe til en anden ekstern samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. Gennemfør forespørgslen. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Du skifter tilbage til den første samtalepartner. 5 Afslut samtalen med» «. Skift Under en ekstern samtale kan du på skift snakke med en anden samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, og vælg funktionen»skift«. Skift mellem de to eksterne samtalepartnere med den højre funktionstast»o«. 3 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; 26

26 04 Calios_da :32 Uhr Seite 27 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 4 Afslut samtalen med» «. onference Du kan tale med to samtalepartnere samtidigt. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»onference«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Du får forbindelse med begge de eksterne samtalepartnere. 5 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Afslut samtalen med» «. DANS 27

27 04 Calios_da :32 Uhr Seite 28 TELEFONERING Aktivering/deaktivering af tastlås Du kan beskytte håndsættets tastatur mod utilsigtet aktivering. Aktivering af tastlåsen 1 Tryk på» g«i hvilefunktionen, indtil symbolet» «vises. Håndsættets tastatur er låst. Bemærk: Indgående opkald kan modtages. Deaktivering af tastlåsen 1 Tryk igen på» g«i hvilefunktionen, og hold tasten inde et øjeblik. Til-/frakobling af håndsættet Frakobling af håndsættet 1 Tryk på» «i hvilefunktionen, indtil der slukkes for displayet. Der kan ikke telefoneres. Tilkobling af håndsættet 1 Tryk på» «, mens der er slukket for håndsættet. Der er igen tændt for håndsættet. Til-/frakobling af mikrofonen Mikrofonen kan kobles til og fra under en samtale. 1 Tryk på den højre funktionstast» «under samtalen. Display:»Mute til«, mikrofonen er koblet fra. 2 For at tilkoble den trykkes på den højre funktionstast» «igen. 28 Regulering af lydstyrken Under samtalen kan du regulere lydstyrken for denne samtale. Hvordan du regulerer lydstyrken generelt, fremgår af kapitlet Indstillinger på side Reguler lydstyrken med» «eller» «under samtalen.

28 04 Calios_da :32 Uhr Seite 29 OMFORTFUNTIONER Telefonbuch Telefonbog Zurück Tilbage O Navigering i menuen Menuen Med et enkelt tryk på en tast får du oversigten over de forskellige menuer. Betjeningen via menu og taster Med den højre funktionstast»menu«henter du menuen. På displayet ses de menupunkter, der er til rådighed. Menupunkterne vælges med cursortasterne» «,» «,» «eller»r«. Den valgte menu kan aktiveres med den højre funktionstast»o«. Der skiftes et menuniveau tilbage med den venstre funktionstast»tilbage«. I de enkelte menuer vælges der funktioner med cursortasterne» «og» «, og funktionerne gemmes med den højre funktionstast»o«. Hvilken funktion den venstre og den højre funktionstast aktiverer, står i displayet over den pågældende tast. Den aktiverede funktion markeres med» «. Når du har valgt eller indstillet en funktion, kan du springe et menuniveau tilbage (venstre funktionstast»tilbage«) eller gå ud af menuen (tryk på» «). DANS 29

29 04 Calios_da :32 Uhr Seite 30 OMFORTFUNTIONER Telefonbogen I telefonbogen kan du indtaste navne og telefonnumre og så vælge dem direkte. Telefonbogen har plads til omtrent 255 opslag afhængigt af antallet af tegn (maks. 12 til navnet) og tal (maks. 24 til telefonnummeret). Når hukommelsen til telefonbogen er fuld, vil du høre et advarselssignal, næste gang du prøver at gemme et nyt telefonnummer, og meddelelsen»funktion ikke mulig«vises på displayet. Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Nyt opslag Indtast navn _ Indtast nr. Henvisningssig. Nyt opslag Indtast navn Max Mustermann Indtast nr. _ Henvisningssig. Nyt opslag i telefonbogen Du kan selv indtaste navne og telefonnumre, eller du kan kopiere dem fra telefonbogen, opkaldslisten eller genvalgsfunktionen. Opslag i telefonbogen bør altid indtastes med områdenummer, ellers virker CLIP-navnevisningen i den programmerede telefonbog ikke. 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»nyt opslag«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 3 Indtast navnets bogstaver/tegn med»1...0«(maksimalt 12). Bemærk: Bogstaverne/tegnene vises i den nederste linje. Med»#«kan der skiftes mellem store og små bogstaver. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 4 Bekræft navnet med den højre funktionstast»o«. 5 Indtast telefonnummeret (maks. 24 tal) med»1...0«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Vælg ringetone for opslaget med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 7 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbage«. 30

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

D 4500 / D 4500 Twin Set

D 4500 / D 4500 Twin Set D 4500 / D 4500 Twin Set Betjeningsvejledning og Sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 07/04hj Kort betjeningsvejledning til håndsæt Eksternt opkald eller Internt opkald Genopkald

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184)

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 8 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Min mobiltelefon. Min sikkerhed!

Min mobiltelefon. Min sikkerhed! Min mobiltelefon. Min sikkerhed! emporia Life - Brugervejledning emporialife_userguide_an_v2.ind1 1 06.06.2007 14:31:23 Uhr MEFØLGER: Mobiltelefon Ladekabel Genopladeligt batteri Instruktionsbog 2 emporia

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere