INDHOLD KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning"

Transkript

1 04 Calios_da :32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier 7 Produktet 8-13 IBRUGTAGNING 8 Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios 8 Fabriksindstilling 9 Opstilling/rækkevidde 9 Isætning af batteri i håndsættet 10 Tilslutning af basestation (Calios A1) 11 Tilslutning af basestation (Calios) 12 Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) 12 Batteriet 13 Valg af land Sikkerhedshenvisninger for batteriet ORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning TELEFONERING 20 Opkald med taltasterne 20 Opkald fra genvalgsfunktionen 21 Direkte opkald 21 Opkald fra telefonbogen 22 Opkald fra opkaldslisten 23 CLIP-funktionen 24 Besvarelse af et opkald 24 Afslutning af samtalen 24 Håndfri tale 25 Privat notering, hvis optaget 25 Banke på (besvarelse/afvisning) 26 Forespørgsel 26 Skift 27 onference 28 Aktivering/deaktivering af tastlås

2 04 Calios_da :32 Uhr Seite 3 INDHOLD 28 Til-/frakobling af håndsættet 28 Til-/frakobling af mikrofonen 28 Regulering af lydstyrken OMFORTFUNTIONER 29 Navigering i menuen Telefonbogen 34 Vækkefunktionen 35 Direkte opkald (kortnummervalg) 35 Optagelse af samtale (kun Calios A1) 36 Rumovervågningen SMS-FUNTIONER 37 Valg af sms-menu 38 Skrive og sende en sms 39 Sms-indgang 39 Menuen»Udkast«40 Menuen»Udgang«40 Menuen»Sms-centrum«41 Delvis sletning af sms-hukommelse (auto. sletning) TELEFONSVARER (kun Calios A1) 42 Til-/frakobling af telefonsvareren 43 Aktivering af meddelelse eller henvisningsmeddelelse Indtaling af egen meddelelsestekst eller henvisningsmeddelelse 45 Aflytning af beskeder 46 Sletning af beskeder Indstillinger for telefonsvarerfunktionen Forespørgsel udefra 52 Indstillinger for forespørgsel udefra 53 TALEBESEDER (kun Calios A1) 53 Optagelse af talebeskeder 53 Aflytning og redigering af talebeskeder ESTRA HÅNDSÆT 54 Tilmelding af nyt håndsæt (tilbehør) til basestationen 55 Indtastning af personligt navn for et håndsæt Særlige forhold ved telefonering med flere håndsæt 58 Framelding af et håndsæt fra en basestationen ANVENDELSE MED TELEFONANLÆG 59 Indstilling af flashtid 60 Indtastning af bylinjenummer og opkaldspause DANS 3

3 04 Calios_da :32 Uhr Seite 4 INDHOLD INDSTILLINGER 61 Indstilling af dato og klokkeslæt 61 Indstilling af menusprog Lydindstillinger 64 Sparefunktion 65 Indstilling af baggrundsbillede og kontrast Spærring af indstillinger (PIN) 67 Direkte modtagelse af et opkald 68 Tilbagestilling af indstillinger (reset) 69 TENISE DATA 70 SERVICEHENVISNINGER 70 Garanti 4

4 04 Calios_da :32 Uhr Seite 5 INFORMATIONER Forord ære kunde Tak fordi du har købt en DECT GRUNDIG telefon. Det glæder os at du har tillid til vores firma. Ved fremstillingen af dette produkt har vi forsøgt på enhver måde at forebygge eventuelle problemer der kan opstå ved anvendelsen. Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at undgå problemer beder vi dig venligst læse nedenstående anvisninger grundigt igennem før apparatet tages i brug. Henvisninger vedrørende anvendelsen Telefonen bruges til overførsel af tale via telefonnet. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt og gælder som værende i strid med bestemmelserne. Sikkerhedshenvisninger DECT-telefonen må ikke installeres i fugtige omgivelser (badeværelse, vaskehus, kælder etc.) og ikke mindre end 1,50 m væk fra en vandkilde eller udendørs. Apparatet er beregnet til brug ved temperaturer fra 5 til 45 C. Anvend udelukkende den vedlagte nettilslutning, og tilslut den til lysnettet i henhold til installationsanvisningerne i denne brugerhåndbog og angivelsen på pladen på apparatet (spænding, strømtype, frekvens). I tilfælde af fare kan netstikkene trækkes ud for afbryde 230 V-strømforsyningen forebyggende. Derfor skal stikkontakterne være i nærheden af apparatet og let tilgængelige. Dette apparat er beregnet til tilslutning til det offentlige telefonnet. Hvis der skulle opstå problemer, skal du først kontakte din specialforhandler. Anvend udelukkende det vedlagte telefonkabel. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig sætte håndsættet på basedelen uden isat batteri eller uden klappen til batterirummet, fordi der ellers er fare for elektrisk stød. DANS 5

5 04 Calios_da :32 Uhr Seite 6 INFORMATIONER For at undgå beskadigelser af håndsættet må du udelukkende anvende det vedlagte genopladelige batteri. Det anvendte batteri skal bortskaffes i henhold til recycling-bestemmelserne i denne brugerhåndbog. Din DECT-telefon har en rækkevidde på ca. 50 m indendørs og op til 300 m i det fri. Hvis der er metalgenstande (f.eks. tv er) eller elektriske apparater i umiddelbar nærhed, kan rækkevidden reduceres. Bestemte medicinske og følsomme apparater eller sikkerhedssystemers funktion kan blive forstyrret af telefonens sendeeffekt. Det anbefales altid at overholde sikkerhedshenvisningerne. I områder, hvor der ofte er tordenvejr, anbefaler vi, at telefonledningen beskyttes mod elektrisk overspænding med en speciel anordning. I tilfælde af strømsvigt kan der ikke telefoneres med apparatet. Hold derfor en anden telefon klar til eventuelle nødstilfælde i forbindelse med strømsvigt. CE-mærket bekræfter, at produkter principielt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 1999/5/EF angående radio- og telekommunikationsudstyr til beskyttelse af brugeren og for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser. I overensstemmelse hermed benyttes det tildelte radiospektrum effektivt, og radiotransmissionsforstyrrelser undgås. Overensstemmelseserklæringen kan ses på websiden 6

6 04 Calios_da :32 Uhr Seite 7 INFORMATIONER Miljø At beskytte miljøet er et væsenligt anliggende for Sagem Communication. Sagem Communication har ønsket at benytte en installation, som beskytter miljøet, og har valgt at integrere miljøpræstationer som helhed i deres produkters livscyklus, fra fabrikationsfasen til ibrugtagning, brug og destruktion. Emballagen Logoet på emballagen (grønt punkt) betyder, at det gives til en godkendt national organisation, når det afleveres, for at forbedre emballagens genbrugs- og recycling-infrastrukturer. Overhold de lokale sorteringsregler for denne type affald for at forbedre recyclingen. Batterier og genopladelige batterier Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal de bortskaffes på de godkendte samlesteder. Produktet Den skraldespand med et kryds over, der er anbragt på produktet, betyder, at det hører til gruppen elektriske og elektroniske apparater. I den sammenhæng beder de europæiske regler dig om at medvirke til en selektiv indsamling: Salgstederne, hvis der købes et ækvivalent apparat. De samlesteder, der er stillet til rådighed lokalt (genbrugscenter, sorteret indsamling osv.). På den måde yder du dit bidrag til genanvendelsen og den værdifulde brug af brugte elektriske og elektroniske apparater, som ellers kan påvirke miljøet og menneskers helbred negativt. DANS 7

7 04 Calios_da :32 Uhr Seite 8 IBRUGTAGNING Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios Basestation Håndsæt 1 batteri (li-ion-type, 3,7 V 600 mah) Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Betjeningsvejledning Fabriksindstilling Base: Toneringning lydstyrke: 3 Toneringning melodi: 3 PIN: 0000 CLIP: Til Pause: 1 sekund Flashtid: 200 ms Håndsæt: Toneringning lydstyrke: 5 Toneringning melodi: 1 Lydstyrke i håndsættet: 1 Tastaturlyd: Til Batteri-opladningssignal: Til Batteri-advarselssignal: Til Rækkevidde-advarselssignal: Fra Listeslutsignal: Fra Displaysprog: Svenska Autom. opkaldsmodtagelse: Fra Telefonbog: Tom Opkaldsliste: Tom Genvalg: Tom Håndsætnavn: Håndsæt Telefonsvarer: TAD-PIN forespørgsel udefra: 123 Telefonsvarer: Til Tekster: 1 meddelelsestekst og 1 henvisningstekst 8

8 04 Calios_da :32 Uhr Seite 9 IBRUGTAGNING Opstilling/rækkevidde Placer basestationen centralt og frit tilgængeligt i det område, hvor du gerne vil telefonere. Afhængigt af omgivelsesbetingelserne er rækkevidden udendørs op til ca. 300 meter. I bygninger er rækkevidden, afhængit af de rumlige og byggetekniske forhold, op til 50 meter. Særlige byggetekniske forhold kan resultere i dødzoner i radiokommunikationen. Det kan betyde korte afbrydelser i samtalen på grund af manglende transmission. Ved utilstrækkelig feltstyrke vil forbindelsen blive afbrudt efter kort tid. Læg et skridsikkert underlag under basestationen. Normalt efterlader apparatets fødder ingen uvelkomne spor. I betragtning af den mangfoldighed af laktyper og politur, der anvendes til møbler, kan det dog ikke helt udelukkes, at kontakten med dele af apparatet kan forårsage mærker på ståfladen. Grundig hæfter ikke for skader af den art. Det er ikke tilladt at anvende base- eller ladestationen udendørs eller på steder, der er udsat for frost. Den anbefalede omgivelsestemperatur til brug af basestationen er +5 C +45 C, og den anbefalede relative luftfugtighed er 20 % 75 %. På opstillingsstedet skal der være en 230 V~ netstikkontakt til strømforsyning af basestationen eller ladestationen. Isætning af batteri i håndsættet 1 Tryk på den øverste del af batteridækslet på bagsiden af håndsættet, og skub dækslet nedad. 2 Sæt batteristikket i stikforbindelsen, og sæt batteriet i. 3 Sæt batteridækslet på håndsættet, og skub det op til anslaget. DANS 9

9 04 Calios_da :32 Uhr Seite 10 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios A1) Telefonstik Tilslutningsledning til telefonstikket Stiknetdel Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Display oven på basestationen:» «. 10

10 04 Calios_da :32 Uhr Seite 11 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios) Telefonstik Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Lysindikatoren oven på basestationen lyser. DANS 11

11 04 Calios_da :32 Uhr Seite 12 IBRUGTAGNING Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen på bagsiden af ladestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Batteriet Opladning af batteriet Før telefonen er klar til brug, skal batteriet lades op. Sæt håndsættet med tastaturet fremad ned i basestationens holder eller i ladestationen (tilbehør). Hvis batteriet er tomt (»Ä«på håndsættets display blinker), varer en ladecyklus 12 til 15 timer. Batteriets opladningstilstand Batteriets opladningstilstand vises på displayet. Antallet af streger angiver batteriernes opladningstilstand (»Ä«tom,»Ü«opladet). Hvis batteriets kapacitet næsten er brugt op, blinker symbolet»ä«, displayets baggrundsbelysning tændes ikke, og der høres et advarselssignal (såfremt du ikke har slået det fra, se kapitlet Indstillinger på side 62). Det sker også, hvis et opladt batteri kortvarigt tages ud og sættes i igen. Nye batterier når i reglen først deres fulde kapacitet efter nogle opladnings-/afladningscykler. Selv om batterisymbolet indikerer, at batteriet i et håndsæt er ladet op, må man i denne startfase gå ud fra, at de normale samtale- og standby-tider endnu ikke er nået. Batteriets driftstid Batteriets driftstid er i standby op til 5 dage eller op til 10 timers uafbrudt samtale. 12 Batteriets levetid For at batteriet får en lang levetid, bør du være opmærksom på følgende: Stikket må ikke kortsluttes. Brug håndsættet som mobil telefon, og sæt det ikke tilbage til opladning i basestationen eller ladestationen (tilbehør) efter hver samtale.

12 04 Calios_da :32 Uhr Seite 13 IBRUGTAGNING Land Sweden Norway Finland Denmark Valg af land Når batteriet er sat i, eller hvis håndsættet og basestationen er stillet tilbage til fabriksindstillingerne, skal det land, telefonen anvendes i, indstilles. 1 Vælg det land, telefonen anvendes i, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Nu indstilles alle grundindstillinger for det valgte land. DANS 13

13 04 Calios_da :32 Uhr Seite 14 IBRUGTAGNING! ADVARSEL Sikkerhedshenvisninger for batteriet Læs sikkerhedshenvisningerne for batteriet før brug. Ukorrekt brug af batteriet kan ikke kun forårsage varme, ild, brud og svigtende ydelser, men også føre til alvorlige kvæstelser. 7 Batteriet må hverken udsættes for ild eller kraftig varme. Batteriet må ikke opbevares i meget varme omgivelser. 7 Når batteriet sættes i håndsættet, må polerne (+ og ) ikke forbyttes. 7 Når batteriet opbevares, skal polerne (+ og ) holdes på afstand af metaltråd og andre metalgenstande. En forbindelse mellem polerne kan føre til en kortslutning. 7 Batteriet må ikke bearbejdes med søm, en hammer, et stempel eller lignende. Undgå enhver form for vold. 7 Batteriets form må ikke ændres, og det må ikke ændres på nogen som helst anden måde. 7 Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Batteriet og håndsættet må ikke opbevares i fugtige omgivelser. 7 Batteriet må kun oplades med det medleverede håndsæt og basestationen. Vær i den forbindelse opmærksom på de korrekte tilslutninger og korrekt brug. 7 Batteriet må kun anvendes i forbindelse med det medleverede håndsæt. 7 Der må ikke anvendes andre batterier/genopladelige batterier i håndsættet, dvs. genopladelige Ni- MH-batterier, Ni-Cd-batterier og lithium-batterier. Det kan føre til eksplosion, ild eller kraftig varme. 14

14 04 Calios_da :32 Uhr Seite 15 IBRUGTAGNING 7 Batteriet må ikke blive i håndsættet, hvis der forekommer dårlig lugt og/eller kraftig varme, ændringer i farve og/eller form, hvis der kommmer væske ud, eller hvis der registreres nogen anden form for anormalitet. 7 Hvis håndsættet bruges af børn, skal du gøre dem opmærksom på sikkerhedsbetingelserne og sikre dig, at batteriet og håndsættet altid behandles korrekt. 7 Håndsættet må kun bruges under de følgende betingelser. Ellers kan batteriet forårsage kraftig varme, ild eller brud, eller batteriets ydelse kan svigte inden for meget kort tid. 7 Driftsomgivelser: 7 Opladning: 0 C til +45 C 7 Drift: -20 C til +60 C 7 Opbevaring: -20 C til +45 C DANS 15

15 04 Calios_da :32 Uhr Seite 16 ORT OVERSIGT Håndsæt Venstre funktionstast, hovedfunktion genvalg. Midterste funktionstast, hovedfunktion telefonbog. Højre funktionstast, hovedfunktion valg af hovedmenuen. (De tilhørende funktioner står på displayet over tasterne.) Hentning af opkaldslisten; bladring opad. Hentning af opkaldslisten; bladring nedad. Etablering og afbrydelse af forbindelsen; afslutning af menufunktion; ved at holde tasten inde et øjeblik slukkes og tændes der for håndsættet. Etabler og afbryd forbindelse via højttaler. R Signaltast (hook-flash), nødvendig ved omstillingsanlæg. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker ved opkald, når der er en ny besked, ubesvarede opkald eller en ny sms Taltaster. Stjernetast; * ved at holde tasten inde et øjeblik: tastlås til/fra. # Int Rudetast; ved at holde tasten inde et øjeblik vælges forvalget for interne opkald. 16

16 04 Calios_da :32 Uhr Seite 17 ORT OVERSIGT Basestation (Calios A1) Regulering af basestationens lydstyrke. Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. 5 Afspiller meddelelsesteksten; spoler til starten af den aktuelle besked; henter de foregående beskeder. 87 Starter og stopper aflytningen af beskeder. 6 Spoler til slutningen af den aktuelle besked; henter de næste beskeder. x Sletter beskeder. Tænder og slukker for telefonsvareren; vælger meddelelsestekster. SIM Åbning til et SIM-kort. 8 8 Viser, om telefonsvareren er til/fra, om der er beskeder, antallet af beskeder. DANS 17

17 04 Calios_da :32 Uhr Seite 18 ORT OVERSIGT Basestation (Calios) Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. SIM Åbning til et SIM-kort. 18

18 04 Calios_da :32 Uhr Seite 19 ORT OVERSIGT III Central :22 d D Menu Display symboler og deres betydning III Modtagestyrke; symbolerne ses, når håndsættet befinder sig inden for basestationens rækkevidde; symbolerne blinker, når håndsættet befinder sig uden for basestationens rækkevidde eller søger efter en basestation. Ä Central 1 Batteriernes opladningstilstand. Håndsættets navn og nummer :50 Dato og klokkeslæt. d Den venstre funktionstasts aktuelle funktion genvalg. Den midterste funktionstasts aktuelle funktion telefonbog. Menu Den højre funktionstasts aktuelle funktion hovedmenu. DANS 19

19 04 Calios_da :32 Uhr Seite 20 TELEFONERING Opkald med taltasterne 1 Indtast telefonnummeret med»1...0«. Telefonnummeret kan vælges i de næste ca. 60 sekunder. Bemærk: Displaybelysningen tændes automatisk, når der trykkes på den første tast, og slukkes 20 sekunder, efter der er trykket på sidste tast. Forkert indtastede cifre kan slettes trinvist med funktionstasten» «. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra genvalgsfunktionen Genvalgsfunktionen gemmer de sidste 10 kaldte telefonnumre. Hvis det pågældende telefonnummer er gemt i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tryk på den venstre funktionstast» d «. Det senest valgte telefonnummer vises. Bemærk: Med» «eller» «kan der bladres i listen med de sidst kaldte telefonnumre. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Bemærk: Det er muligt at slette telefonnumre fra genvalgsfunktionens liste. Det gøres ved at vælge det ønskede telefonnummer med» «eller» «og aktivere det med den højre funktionstast»option«. Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Hvis alle numrene på listen skal slettes, vælges linjen»slet alle?«med» «eller» «, og der bekræftes med den højre funktionstast»o«. 20

20 04 Calios_da :32 Uhr Seite 21 TELEFONERING Direkte opkald Taltasterne 1, 2 til 8, 9 kan programmeres med telefonnumre. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre til direkte opkald, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side Hent et direkte nummer ved at trykke på en tast»1«til»9«og holde den inde et øjeblik. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra telefonbogen Fra fabrikken er telefonbogen tom. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre i telefonbogen, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side 23 til Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag i telefonbogen vises. 2 Tryk på» «eller» «flere gange, indtil det ønskede navn vises på displayet; eller søg målrettet i telefonbogen ved at trykke på taltasten ved siden af det pågældende bogstav flere gange, indtil navnet med det ønskede begyndelsesbogstav vises (tryk f.eks. på tasten»8«to gange for at finde navne, der begynder med bogstavet U ). 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «. DANS 21

21 04 Calios_da :32 Uhr Seite 22 TELEFONERING Opkald fra opkaldslisten Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, gemmes telefonnummeret i opkaldslisten, uanset om du besvarer opkaldet eller ej. Hvis du har et apparat med telefonsvarer (Calios A1), bliver talebeskederne også gemt i listen. Hvis telefonnummeret ikke overføres i forbindelse med et opkald, vises opkaldet ikke, hvis det ikke besvares. I opkaldslisten gemmes der maks. 30 opkald. Hvert opslag består af et navn (maks. 12 tegn) og et nummer (maks. 24 cifre) samt dato og klokkeslæt. 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Hvis der er gemt flere opkald i opkaldslisten (f.eks. displayvisningen»# 03«), kan der bladres gennem opkaldene med» «eller» «. Bemærk Tallene i parantes viser, hvor mange opkaldsforsøg der er udgået fra det viste nummer. 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «eller» «. Sletning af opkald i opkaldslisten 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Vælg det ønskede opkald med» «eller» «. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«. 4 Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og slet opkaldet med den højre funktionstast»o«. 22

22 04 Calios_da :32 Uhr Seite 23 TELEFONERING Indstilling af opkaldslisten Du kan indstille opkaldslisten, så alle opkald eller så kun de ikke besvarede opkald vises i listen. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»o«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 4 Vælg linjen»opkaldsliste«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. 5 Vælg linjen»alle opkald«eller»besv. opkald«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. Opkaldene vises. 6 Afslut indstillingen med» «. CLIP-funktionen For at kunne bruge overførslen af telefonnumre (CLIP) skal funktionen stilles til rådighed af telefonselskabet, og også personen, der ringer op, skal have aktiveret ydelsen. Muligvis kræver det en speciel tarif eller et gebyr for at kunne anvende funktionen. Hvis nummeret på den person, der ringer, er indtastet i telefonbogen, vises både telefonnummeret og navnet. Hvis den person, der ringer, har deaktiveret overførslen af telefonnumre eller ikke har bestilt ydelsen, vises»ukendt«. DANS 23

23 04 Calios_da :32 Uhr Seite 24 TELEFONERING Besvarelse af et opkald Et indgående opkald signaliseres med en ringetone på håndsættet. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker. Der er mulighed for at indstille ringetonens lydstyrke og melodi, se kapitlet Indstillinger på side 60. Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, vises telefonnummeret på displayet. Hvis der allerede er gemt et navn til det viste telefonnummer i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Afslutning af samtalen 1 Tryk på» «; eller sæt håndsættet i basestationen. Håndfri tale Under samtalen kan du stille om til håndfri tale, lægge håndsættet fra dig og alligevel fortsætte samtalen. 1 Tryk på» «under samtalen. 2 Slå funktionen håndfri tale fra med» «. 24

24 04 Calios_da :32 Uhr Seite 25 TELEFONERING Privat notering, hvis optaget Hvis du ringer til en person, og forbindelsen er optaget, kan du bestille et tilbagekald. Når forbindelsen er fri, ringer dit håndsæt. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Aktivering af tilbagekald Når du hører optagetonen... 1 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»privat notering, hvis optaget«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 2 Tryk på» «, når du har fået bekræftelsen fra telefonnettet. Bemærk Funktionen forbliver aktiv i ca. 45 minutter. Der er ikke mulighed for flere private noteringer samtidig. Banke på (besvarelse/afvisning) Med denne funktion kan du besvare et opkald fra en yderligere ekstern samtalepartner eller afvise denne. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. Hvis du modtager et eksternt opkald mere under den eksterne samtale, hører du banke på-lyden (kort tone). 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+standby«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale sættes på standby; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+slut«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale afsluttes; 25 DANS

25 04 Calios_da :32 Uhr Seite 26 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afvis«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald afvises og får et optagesignal. Forespørgsel Under en ekstern samtale kan du ringe til en anden ekstern samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. Gennemfør forespørgslen. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Du skifter tilbage til den første samtalepartner. 5 Afslut samtalen med» «. Skift Under en ekstern samtale kan du på skift snakke med en anden samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, og vælg funktionen»skift«. Skift mellem de to eksterne samtalepartnere med den højre funktionstast»o«. 3 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; 26

26 04 Calios_da :32 Uhr Seite 27 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 4 Afslut samtalen med» «. onference Du kan tale med to samtalepartnere samtidigt. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»onference«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Du får forbindelse med begge de eksterne samtalepartnere. 5 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Afslut samtalen med» «. DANS 27

27 04 Calios_da :32 Uhr Seite 28 TELEFONERING Aktivering/deaktivering af tastlås Du kan beskytte håndsættets tastatur mod utilsigtet aktivering. Aktivering af tastlåsen 1 Tryk på» g«i hvilefunktionen, indtil symbolet» «vises. Håndsættets tastatur er låst. Bemærk: Indgående opkald kan modtages. Deaktivering af tastlåsen 1 Tryk igen på» g«i hvilefunktionen, og hold tasten inde et øjeblik. Til-/frakobling af håndsættet Frakobling af håndsættet 1 Tryk på» «i hvilefunktionen, indtil der slukkes for displayet. Der kan ikke telefoneres. Tilkobling af håndsættet 1 Tryk på» «, mens der er slukket for håndsættet. Der er igen tændt for håndsættet. Til-/frakobling af mikrofonen Mikrofonen kan kobles til og fra under en samtale. 1 Tryk på den højre funktionstast» «under samtalen. Display:»Mute til«, mikrofonen er koblet fra. 2 For at tilkoble den trykkes på den højre funktionstast» «igen. 28 Regulering af lydstyrken Under samtalen kan du regulere lydstyrken for denne samtale. Hvordan du regulerer lydstyrken generelt, fremgår af kapitlet Indstillinger på side Reguler lydstyrken med» «eller» «under samtalen.

28 04 Calios_da :32 Uhr Seite 29 OMFORTFUNTIONER Telefonbuch Telefonbog Zurück Tilbage O Navigering i menuen Menuen Med et enkelt tryk på en tast får du oversigten over de forskellige menuer. Betjeningen via menu og taster Med den højre funktionstast»menu«henter du menuen. På displayet ses de menupunkter, der er til rådighed. Menupunkterne vælges med cursortasterne» «,» «,» «eller»r«. Den valgte menu kan aktiveres med den højre funktionstast»o«. Der skiftes et menuniveau tilbage med den venstre funktionstast»tilbage«. I de enkelte menuer vælges der funktioner med cursortasterne» «og» «, og funktionerne gemmes med den højre funktionstast»o«. Hvilken funktion den venstre og den højre funktionstast aktiverer, står i displayet over den pågældende tast. Den aktiverede funktion markeres med» «. Når du har valgt eller indstillet en funktion, kan du springe et menuniveau tilbage (venstre funktionstast»tilbage«) eller gå ud af menuen (tryk på» «). DANS 29

29 04 Calios_da :32 Uhr Seite 30 OMFORTFUNTIONER Telefonbogen I telefonbogen kan du indtaste navne og telefonnumre og så vælge dem direkte. Telefonbogen har plads til omtrent 255 opslag afhængigt af antallet af tegn (maks. 12 til navnet) og tal (maks. 24 til telefonnummeret). Når hukommelsen til telefonbogen er fuld, vil du høre et advarselssignal, næste gang du prøver at gemme et nyt telefonnummer, og meddelelsen»funktion ikke mulig«vises på displayet. Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Nyt opslag Indtast navn _ Indtast nr. Henvisningssig. Nyt opslag Indtast navn Max Mustermann Indtast nr. _ Henvisningssig. Nyt opslag i telefonbogen Du kan selv indtaste navne og telefonnumre, eller du kan kopiere dem fra telefonbogen, opkaldslisten eller genvalgsfunktionen. Opslag i telefonbogen bør altid indtastes med områdenummer, ellers virker CLIP-navnevisningen i den programmerede telefonbog ikke. 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»nyt opslag«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 3 Indtast navnets bogstaver/tegn med»1...0«(maksimalt 12). Bemærk: Bogstaverne/tegnene vises i den nederste linje. Med»#«kan der skiftes mellem store og små bogstaver. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 4 Bekræft navnet med den højre funktionstast»o«. 5 Indtast telefonnummeret (maks. 24 tal) med»1...0«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Vælg ringetone for opslaget med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 7 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbage«. 30

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere