KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget i 3. kvartal sammenlignet med 1. halvår. TV 2s kommercielle seerandel er øget i 3. kvartal til 57,4% mod 55,2% i kvartal resultat TV 2 har et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 35 mio.kr. (-59 mio.kr. i 2010), mens nichekanaler mv. har et overskud på 77 mio.kr. (90 mio. kr. i 2010). Omsætningen er steget 4% i 3. kvartal mod 12% i 1. halvår. Tv-reklameomsætningen har en vækst på 3% i 3. kvartal mod 18% i 1. halvår. TV 2-koncernens kommercielle seerandel er steget med 2,2 procentpoint fra 55,2% til 57,4%. Hovedkanalens seerandel er faldet med 0,6 procentpoint, mens nichekanalerne er steget med 2,8 procentpoint. Akkumuleret resultat for kvartal TV 2 har et overskud før skat på 212 mio.kr. mod 408 mio.kr. i samme periode Resultatet for 2010 var påvirket af engangsgevinst fra salget af sendenettet med 378 mio.kr., mens salget af aktieandel i Momondo A/S bidrager med 47 mio.kr. i Resultat af fortsættende aktiviteter før skat er 165 mio.kr. mod et overskud på 30 mio.kr. i samme periode Resultatforbedringen skyldes øget omsætning og færre store sportsbegivenheder i 2011 end i TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 83 mio.kr. (-223 mio.kr. i 2010), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 248 mio.kr. (253 mio.kr. i 2010). Omsætningen på mio.kr. er steget 10% svarende til 147 mio.kr. Tv-reklameomsætningen på mio.kr. er steget 13%, tv-abonnementsomsætningen på 509 mio.kr. er steget 5%, og netomsætningen på 84 mio.kr. er steget 8%. TV 2-koncernens kommercielle seerandel er 55,8% - en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til Den gennemsnitlige daglige seertid i aldersgruppen år på TV 2- kanalerne er øget med 1 minut til 73 minutter i forhold til samme periode i TV 2 arbejder intensivt med implementering af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar 2012, hvilket medfører et øget ressourceforbrug i årets sidste måneder. Forventninger til 2011 er uændrede i forhold til halvårsrapporten for Der forventes et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2010 (-277 mio.kr. i 2010) og et overskud før skat på nichekanalerne mv. på niveau med 2010 (320 mio.kr. i 2010). Den makroøkonomiske afmatning, som medførte en lavere vækst i tv-reklameomsætning i 3. kvartal, forventes at fortsætte i resten af året. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Kontaktperson: Finansdirektør Peter Normann, tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 1 af 16

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen 3. kvartal Året Mio.kr Totalindkomstsopgørelse 2010 tilpasset tilpasset 2010 tilpasset Tv-reklameomsætning Tv-abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (ophørte aktiver; skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende indestående (-)/gæld (+) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) 4,4 10,1 9,8 6,6 5,8 EBIT-margin 8,2 7,5 9,5 2,6 2,8 Egenkapitalandel 62,2 44,8 59,0 Egenkapitalforrentning 3,1 3,0 12,0 3,4 4,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) 5,1 4,5 18,3 4,7 7,2 Kommerciel seerandel, år (%) 57,4 55,2 55,8 55,3 55,4 Daglig seertid (minutter) Gennemsnitligt antal ansatte Antal fastansatte ultimo Udsendelsestimer *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. Sammenligningstallene for 2010 er tilpasset som følge af ophørte aktiviteter i 2010 og KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning Periodens resultat Resultatet af fortsættende aktiviteter i 3. kvartal 2011 er 42 mio.kr. mod 31 mio.kr. i 3. kvartal Omsætningen er steget med 23 mio.kr., mens driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster mv. er steget med samlet 12 mio.kr. Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter i de første tre kvartaler af 2011 er 165 mio.kr. mod 30 mio.kr. i samme periode Stigningen i resultatet på 135 mio.kr. kan tilskrives øget omsætning, og at der er færre store sportsbegivenheder i 2011 end i TV 2s hovedkanal bidrager med et akkumuleret underskud før skat på 83 mio.kr. mod et underskud på 223 mio.kr. i samme periode Faldet i underskuddet kan tilskrives stigende tv-reklameindtægter. Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) bidrager med et resultat før skat på 238 mio.kr. mod 243 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet af øvrige aktiviteter er 10 mio.kr., hvilket er på niveau med Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures mv. Resultat af ophørte aktiviteter i 2011 vedrører salget af aktieandelen i Momondo A/S og udgør 47 mio.kr. før skat. I 2010 vedrører det salget af sendenettet mv. og udgør 378 mio.kr. Salgene er gennemført som led i den af EU-Kommissionen nu godkendte omstruktureringsplan og er på denne baggrund klassificeret som ophørte aktiviteter. Omsætning Omsætningen i 3. kvartal er steget med 4% til 525 mio.kr. fra 502 mio.kr. i Væksten i tv-reklameomsætningen på 3% i 3. kvartal er aftaget væsentligt i forhold til 18% i 1. halvår. Omsætningen er mio.kr. i de første tre kvartaler i 2011, hvilket er en stigning på 147 mio.kr. svarende til 10% i forhold til samme periode Akkumuleret tv-reklameomsætning er mio.kr. og er steget med 13% svarende til 116 mio.kr. i forhold til Akkumuleret tv-abonnementsomsætning er 509 mio.kr. og er steget med 5% svarende til 26 mio.kr. Tv-abonnementsomsætning er mere stabil end tv-reklameomsætning og har samme vækst i 3. kvartal som i 1. halvår. Akkumuleret netomsætning udgør 84 mio.kr. og er øget med 6 mio.kr. svarende til 8%. Netomsætningen er i 3. kvartal steget med 21% mod nulvækst i 1. halvår. Stigningen i 3. kvartal skyldes primært øget bannerannoncering som følge af folketingsvalget. Øvrig omsætning er akkumuleret 51 mio.kr. og er faldet med 1 mio.kr. Driftsomkostninger Driftsomkostninger er i 3. kvartal 457 mio.kr. mod 438 mio.kr. i I 2011 indgår folketingsvalget, og i 2010 indgår VM i fodbold i driftsomkostningerne. Akkumulerede driftsomkostninger udgør mio.kr. mod mio.kr. i samme periode i 2010, hvilket er en stigning på 42 mio.kr. eller 3,0%. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 3 af 16

4 Af- og nedskrivninger Akkumulerede af og nedskrivninger udgør 75 mio.kr. mod 84 mio.kr. i samme periode Faldet kan primært tilskrives mindre afskrivninger på filmindskud som følge af ændring af filmaftalen i efteråret Der er ikke foretaget nedskrivninger. Investeringer i materielle anlægsaktiver i årets første tre kvartaler udgør 36 mio.kr. mod 19 mio.kr. sidste år. Konverteringen til produktion og udsendelse i HD-kvalitet vil medføre et øget investeringsniveau i 2011 og Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 3 mio.kr. og er 19 mio.kr. bedre end sidste år. Forbedringen skyldes hovedsageligt forbedret likviditet som følge af solgte aktiviteter og aktiver. Akkumulerede indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures udgør 12 mio.kr. og er på niveau med Balance Balancesummen udgør pr. 30. september mio.kr. mod mio.kr. pr. 30. september Provenuet fra salg af aktiviteter og aktiver er anvendt til at nedbringe TV 2s gæld. Den investerede kapital er steget 3 mio. kr. fra 903 mio.kr. pr. 30. september 2010 til 906 mio.kr. pr. 30. september Arbejdskapitalen er steget 40 mio. kr., som er modsvaret af fald i anlægsaktiver og øvrige nettoaktiver på 37 mio.kr. Nettorentebærende indeståender er øget med 130 mio.kr. til 214 mio.kr. pr. 30. september 2011 mod 84 mio.kr. pr. 31. december Stigningen skyldes positiv likviditet fra driften og salget af Momondo-aktierne. Overskudslikviditeten er placeret i aftaleindlån og i let-omsættelige obligationsbaserede værdipapirer, se også anvendt regnskabspraksis s. 15. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. september mio.kr. og er påvirket positivt af periodens totalindkomst med 168 mio.kr. Egenkapitalforrentningen for årets tre første kvartaler (beregnet på fortsættende aktiviteter) er 12,0% mod 3,4% i Indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen Som led i den af EU-Kommissionen nu godkendte omstruktureringsplan skal der indføres abonnementsbetaling på TV 2s hovedkanal for at stabilisere og styrke økonomien på hovedkanalen, som i længere tid har været underskudsgivende og konjunkturfølsom. TV 2 arbejder derfor intensivt med implementeringen af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra januar TV 2 har i dag en husstandspenetration på næsten 100 pct., som må forventes at falde efter 1. januar TV 2 tilstræber at fastholde en høj husstandspenetration, således at tvreklameomsætningen kan fastholdes. Derfor arbejder TV 2 aktivt for, at flest mulige husstande fortsat vælger at abonnere på hovedkanalen. Denne indsats vil medføre et øget ressourceforbrug i den resterende del af KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 4 af 16

5 Retssager Der er ikke sket væsentlige ændringer i status på retssager siden aflæggelse af halvårsrapporten for EU-Kommissionen godkendte den 20. april 2011 TV 2s omstruktureringsplan og den kompensation for public service-forpligtelserne, som TV 2 modtog i årene Kommissionens afgørelse er offentliggjort i oktober I erstatningssag vedrørende TV 2s priser og betingelser anlagt af SBS har TV 2 primo oktober 2011 afgivet svarskrift med påstand om frifindelse. SBS har anmodet om en frist på 12 uger til at udarbejde sin replik. Erstatningssag anlagt af Viasat er udsat af Østre Landsret til primo januar 2012, hvor Viasat har frist til at afgive et supplerende processkrift. Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at de igangværende juridiske sager gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Kvartalsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. For en yderligere uddybning af omstruktureringsplanen og retssager henvises til Årsrapporterne samt delårsrapporterne for Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af kvartalsrapporten, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. Forventninger til 2011 TV 2s forventninger til 2011 er uændrede i forhold til halvårsrapporten. Den makroøkonomiske afmatning, som medførte en lavere vækst i tv-reklameomsætningen i 3. kvartal, forventes at fortsætte i resten af året. TV 2s forventninger til 2011 er En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2010 (42,7% i 2010) En væsentligt højere tv-reklameomsætning end i 2010 (1.318 mio.kr. i 2010) En lidt højere tv-abonnementsomsætning end i (643 mio.kr. i 2010) Et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2010 (-277 mio.kr. i 2010). Resultatet vil være afhængigt af omkostningerne til overgangen til abonnementsbetaling, som vil være betydelige og størrelsesmæssigt afhængige af udviklingen i husstandspenetrationen. Et overskud før skat på nichekanalerne mv. på niveau med 2010 (320 mio.kr. i 2010) En engangsgevinst før skat på 47 mio.kr. ved salget af aktieandel i Momondo A/S Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 5 af 16

6 Seerandele i de første tre kvartaler af 2011 Kommerciel seerandel (seerunivers år) TV 2-familien havde i 3. kvartal en kommerciel seerandel på 57,4% mod 55,2% i samme periode Kvartalet gav fremgang til nichekanalerne TV 2 NEWS, TV 2 Zulu og TV 2 Charlie på tilsammen 2,8 procentpoint samtidig med, at faldet på hovedkanalen blev bremset i forhold til tidligere. Hovedkanalens kommercielle seerandel faldt i 3. kvartal 2011 med 0,6 procentpoint i forhold til 3. kvartal TV 2-familien har i årets første ni måneder en kommerciel andel på 55,8% - en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode TV 2s hovedkanal har en kommerciel andel på 41,0% og falder 1,6 procentpoint sammenlignet med samme periode i Nichekanalerne stiger samlet 2,1 procentpoint. TV 2s nichekanaler har tilsammen en kommerciel seerandel på 14,8%. TV3-kanalerne er akkumuleret steget med 0,2 procentpoint i perioden, mens SBS TV har en tilbagegang på 0,7 procentpoint. TV 2 Sport stiger med 0,1 procentpoint til en kommerciel andel på 2,0%. Den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet (21-50 år) er for årets første 3 kvartaler 73 minutter mod 72 minutter i samme periode Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent Hele året TV 2 hovedkanalen 41,9 42,5 41,0 42,6 42,7 TV 2 Zulu 7,4 6,2 6,9 6,0 6,0 TV 2 Charlie 3,1 2,8 3,1 2,9 2,8 TV 2 NEWS 5,0 3,7 4,7 3,9 3,9 TV 2 (ekskl. TV 2 FILM) 57,4 55,2 55,8 55,3 55,4 TV3-kanalerne 21,3 23,1 22,6 22,4 22,6 SBS TV 15,2 15,9 15,5 16,2 16,1 TV 2 Sport 2,1 1,6 2,0 1,9 1,9 Discovery 2,3 2,5 2,6 2,7 2,6 MTV 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 Canal 9 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 I alt *Canal 9 indgår i det kommercielle seerunivers fra 1. januar tal er tilpasset hertil. Kilde: TNS Gallup TV-meter KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 6 af 16

7 Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) TV 2 familien har i de første ni måneder 38,3% af al tv-sening en fremgang på 0,8 procentpoint i forhold til TV 2s hovedkanal falder 0,5 procentpoint, mens TV 2s nichekanaler samlet stiger med 1,3 procentpoint. DR familiens andel af tv-seningen stiger med 0,2 procentpoint til 28,0%. DR1 har en tilbagegang på 0,6 procentpoint og DR2 0,4 procentpoint, som kompenseres af stigning på de øvrige DR-kanaler. TV3-kanalerne går 0,1 procentpoint frem til 9,7%, mens SBS TV er uændret 7,0%. Seerandel (3 år+) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2-kanalerne (inkl. TV 2 FILM) 40,1 38,6 38,3 37,5 37,8 DR-kanalerne 26,6 25,9 28,0 27,8 27,9 TV3-kanalerne 9,5 10,0 9,7 9,6 9,7 SBS TV 6,9 7,1 7,0 7,0 7,0 TV 2 Sport 1,6 1,2 1,5 1,3 1,3 Discovery 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 MTV 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Canal 9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 Øvrige 13,3 15,1 13,5 14,7 14,4 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet er steget med 18% i de tre første kvartaler af 2011 i forhold til samme periode Antallet af besøgende udgør 1,9 millioner unikke besøgende om ugen. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 7 af 16

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011 for TV 2 DANMARK A/S-koncernen. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Odense, den 28. oktober 2011 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Tine Roed Bodil Nyboe Andersen formand næstformand Palle Smed Steffen Kjærulff-Schmidt Flemming Østergaard Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 8 af 16

9 Bilag 1: Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2011 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 9 af 16

10 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse 3. kvartal Året Mio.kr Tv-reklameomsætning 307,1 299,4 999,6 884, ,0 Tv-abonnementsomsætning 168,8 160,0 509,4 483,0 643,0 Netomsætning 31,1 25,8 84,4 78,1 107,7 Øvrig omsætning 17,5 17,1 51,0 51,9 78,5 Omsætning i alt 524,5 502, , , ,2 Programomkostninger -244,5-243,9-755,3-734, ,4 Udsendelsesomkostninger -19,7-15,2-57,8-55,0-72,6 Salgs- og administrationsomkostninger -32,3-28,4-95,2-87,8-121,4 Lokaleomkostninger -14,9-13,0-42,5-40,2-54,9 Personaleomkostninger -143,9-137,1-461,0-454,2-619,5 Engangsomkostninger -1,7 0,0-2,0 0,0 0,0 Omkostninger i alt -457,0-437, , , ,8 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 67,5 64,7 230,6 125,0 173,4 Afskrivninger -24,3-25,2-74,5-83,7-111,6 Nedskrivninger 0,0-1,8 0,0-1,8-1,8 Resultat før finansielle poster (EBIT) 43,2 37,7 156,1 39,5 60,0 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures -0,4-1,1 12,3 12,0 5,7 Finansielle indtægter 1,9 0,5 3,7 0,5 1,3 Finansielle udgifter -2,4-6,0-6,6-22,1-24,1 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 42,3 31,1 165,5 29,9 42,9 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -10,7-8,5-40,8-4,0-6,6 Resultat af fortsættende aktiviteter 31,6 22,6 124,7 25,9 36,3 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0 287,6 46,7 299,1 317,1 Periodens resultat 31,6 310,2 171,4 325,0 353,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -4,3-6,2-4,8-11,7-4,3 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 1,1 1,5 1,2 2,9 1,0 Totalindkomst 28,4 305,5 167,8 316,2 350,1 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 10 af 16

11 Balance Bilag 1 AKTIVER September Året Mio.kr Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele i filmproduktioner 2,2 4,5 4,8 Øvrige immaterielle rettigheder 0,3 1,1 0,9 Immaterielle aktiver i alt 2,5 5,6 5,7 Materielle aktiver Grunde og bygninger 223,0 230,1 228,7 Tv-teknisk udstyr 129,0 139,7 157,5 Inventar og driftsmateriel 19,6 20,5 26,4 Materielle aktiver under udførelse 7,6 0,2 1,5 Materielle aktiver i alt 379,2 390,5 414,1 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,5 1,5 0,5 Kapitalandele i joint ventures 85,4 87,0 81,7 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,1 1,1 1,0 Udskudt skatteaktiv 11,8 0,0 0,0 Andre langfristede aktiver i alt 98,8 89,6 83,2 Langfristede aktiver i alt 480,5 485,7 503,0 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 364,7 300,6 275,3 Programmer, udsendelsesklare 152,8 207,5 157,0 Programlager i alt 517,5 508,1 432,3 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 399,7 393,5 387,6 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 2,8 20,8 0,7 Andre tilgodehavender 21,5 21,8 33,2 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 13,6 Tilgodehavender i alt 424,0 436,1 435,1 Periodeafgrænsningsposter 15,1 10,2 7,1 Værdipapirer 100,9 0,0 0,0 Likvide beholdninger 261,6 604,3 228,0 Aktiver bestemt for salg 0,0 5,8 6,6 Kortfristede aktiver i alt 1.319, , ,1 Aktiver i alt 1.799, , ,1 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 11 af 16

12 Bilag 1 PASSIVER September Året Mio.kr Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -6,7-8,8-3,1 Overført resultat 916,0 716,4 744,6 Egenkapital i alt 1.119,3 917,6 951,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 0,0 57,7 64,3 Kreditinstitutter 0,0 194,3 0,0 Prioritetsgæld 79,3 81,9 76,1 Hensatte forpligtelser 17,5 10,0 37,2 Forudbetalinger m.v. 0,5 2,5 2,0 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 44,8 65,9 43,5 Langfristede forpligtelser i alt 142,1 412,3 223,1 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser og kreditinstitutter 24,6 23,8 24,0 Statslån 0,0 223,0 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 221,3 219,4 223,6 Gæld til associerede virksomheder 1,8 0,9 0,2 Skyldig selskabsskat 102,3 18,3 0,0 Hensatte forpligtelser 23,0 1,0 10,4 Forudbetalinger m.v. 39,8 56,2 29,7 Anden gæld 125,4 177,7 149,6 Kortfristede forpligtelser i alt 538,2 720,3 437,5 Forpligtelser i alt 680, ,6 660,6 Passiver i alt 1.799, , ,1 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 12 af 16

13 Bilag 1 Egenkapitalopgørelse Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-5,6 397,0 601,4 Årets totalindkomst 0,0-3,3 353,4 350,1 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 5,8-5,8 0,0 Egenkapital ,0-3,1 744,6 951,5 Periodens totalindkomst 0,0-3,6 171,4 167,8 Egenkapital pr ,0-6,7 916, ,3 I alt Egenkapitalopgørelse Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-4,7 410,5 615,8 Årets totalindkomst 0,0-1,1-13,3-14,4 Egenkapital ,0-5,8 397,2 601,4 Årets totalindkomst 0,0-8,8 325,0 316,2 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 5,8-5,8 0,0 Egenkapital pr ,0-8,8 716,4 917,6 I alt KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 13 af 16

14 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse 3. kvartal Året Mio.kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 42,3 31,1 165,5 29,9 42,9 Reguleringer 25,2 30,2 65,1 90,5 128,7 Ændring i driftskapital -77,8-96,1-117,7-110,4-15,0 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -10,3-34,8 112,9 10,0 156,6 Finansielle indbetalinger 1,9 0,5 3,7 0,5 1,3 Finansielle udbetalinger -2,0-2,4-5,3-13,2-21,6 Pengestrømme fra drift før skat -10,4-36,7 111,3-2,7 136,3 Betalt skat 0,0 0,0 0,0 0,0-30,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet -10,4-36,7 111,3-2,7 106,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle aktiver 0,0-1,5 0,0-10,2-14,1 Køb af materielle aktiver -10,9-5,7-36,2-19,1-70,8 Salg af materielle aktiver 0,0 0,2 0,0 6,5 19,0 Kapitalindskud i associerede virksomheder -1,4 0,0-1,4 0,0 0,0 Udbytte fra kapitalandele 0,0 0,0 10,0 2,3 2,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -12,3-7,0-27,6-20,5-63,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Optagelse/afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,2 0,0 0,2 0,0-22,8 Optagelse/afdrag på kreditinstitutter -1,0-2,0-2,6 76,5-119,0 Afdrag på statslån 0,0 0,0 0,0 0,0-217,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -0,8-2,0-2,4 76,5-359,3 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0,0 702,0 53,2 714,6 708,2 Ændring i likvide beholdninger -23,5 656,2 134,5 767,9 391,6 Likvide beholdninger pr ,0-51,9 228,0-163,6-163,6 Likvide beholdninger ultimo 362,5 604,3 362,5 604,3 228,0 Likviditet 261,6 604,3 261,6 604,3 228,0 Let-omsættelige værdipapirer 100,9 0,0 100,9 0,0 0,0 Likvide beholdninger ultimo 362,5 604,3 362,5 604,3 228,0 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 14 af 16

15 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de seks 100% ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 WORLD A/S, TV 2 BIB A/S samt TV 2 DTT A/S. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Salget af Momondo A/S er udskilt som ophørt aktivitet i totalindkomstopgørelsen. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2 for yderligere specifikation. Koncernen har fra 1. halvår 2011 valgt at placere overskudslikviditet i let-omsættelige obligationsbaserede værdipapirer med lav kursrisiko. Den anvendte regnskabspraksis er derfor udvidet i forhold til tidligere. Disse værdipapirer præsenteres som kortfristede aktiver og måles ved første indregning til dagsværdien på afregningstidspunktet. Efterfølgende måles værdipapirerne til dagsværdien på balancedagen, og ændringer i dagsværdien indregnes i resultatet. I pengestrømsopgørelsen indgår værdipapirerne i likvide beholdninger, da værdipapirerne indgår i den løbende likviditetsstyring. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er med virkning fra 1. januar 2011 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 15 af 16

16 Note 2: Ophørte aktiviteter Bilag 1 Mio.kr Resultat frem til salgstidspunkt: Øvrig omsætning - 44,2 45,8 Udsendelsesomkostninger - -24,2-20,7 Afskrivninger - -8,7-8,0 Andel af resultat i associerede selskaber og joint ventures efter skat - 7,7 8,2 Resultat før skat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 19,0 25,3 Skat heraf 0,0-4,2-4,3 Resultat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 14,8 21,0 Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst før skat ved salg af ophørte aktiviteter 46,7 359,0 370,9 Skat heraf 0,0-74,7-74,8 Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter 46,7 284,3 296,1 Resultat af ophørte aktiviteter 46,7 299,1 317,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,0 20,0 25,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 53,2 694,6 683,1 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter i alt 53,2 714,6 708,2 Ophørte aktiviteter vedrører salg af sendenettet, der blev solgt ultimo september 2010 og salg af aktier i Momondo A/S, der blev solgt ultimo marts Begge salg er foretaget som led i opfyldelsen af omstruktureringsplanen for TV 2. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Side 16 af 16

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere