10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da"

Transkript

1 10/2012 Pronto 6 AS Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Pronto 6 AS fra serienummer som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO Generelle principper for konstruktion, risikovurdering EN Såmaskiner - Sikkerhed EN ISO Landbrugsmaskiner - Sikkerhed - Generelle krav Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsansvarlig: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 10/ Pronto 6 AS da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 10/2012 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indhold Introduktion...4 Forord...4 Behandling af fejl og mangler...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...12 Trafiksikkerhed...12 Sikkerhed på maskinen...13 Til-/frakobling...13 Ved hydraulik...13 Udskiftning af udstyr...14 Under drift...14 Vedligeholdelse...14 Tekniske data...15 Pronto 6 AS...15 Hydraulik Pronto 6 AS...17 Transport / installation...18 Levering...18 Maskiner med DrillManager ME...18 Installation...18 Indstilling af markør...19 Indstilling af bom...19 Tilkobling af maskinen...20 Tilslutning hydraulik...20 Tilslutning af lys...20 Funktion Hydraulik...21 Klapning af maskinen...21 Parkering af maskinen...23 Tank...29 Enkelttank / pneumatik...29 Injektorsluse...29 Frakobling af halvside ved et fordelertårn...30 Frakobling af halvside ved to fordelertårne...31 Dobbelttank / pneumatik...31 Tank og automatik i PPF-version...32 Frakobling af halvside i PPF-udgaven...32 Begge tanke til såsæd...33 Tank og automatik i G+F-udgaven...33 Frakobling af halvside i G+F-udgaven...33 Fordeler...35 Skærenhed...36 Strigle bag...38 Doseringsenhed...39 Udskiftning af rotor...40 Rotorskift ved fuld tank...40 Indstilling af tætningsgummi...41 Rotor til fine såsæd...41 Rapsbørster...43 Grove såsædtyper...44 Doseringsenhed med injektorsluse...45 Doseringsapparatets vedligeholdelse...46 Indsåningsprøve...47 Indstilling...47 Sådybde...47 Foragerværktøj...50 Arbejdshenvisninger...50 Kontroller...51 Betjening...24 Pneumatik Pronto AS...24 Blæser...24 Blæser direkte drev...24 Omdrejningstalstabel...25 Blæser med kraftudtagspumpe...26 Efterspænding blæserflange

7 Ekstraudstyr...53 Pakker foran...53 Hydraulisk skærtrykindstilling...53 Sporløsner...54 Sporløsnertænder...54 Sporløsnerskiver...54 Sortjordsmarkør...55 Damstrigle...55 Strigle foran pakkeren...56 Tværstang (CrossBar)...56 Gødningsenhed PPF...57 Indstilling af blæseluft...57 Udsåning uden gødning...58 Mikrogranulatanordning...59 Majsfordeler...60 Fyldesnekke...61 Bremseanlæg...62 Trykluftbremse...62 Hydraulisk bremse...64 Vedligeholdelse...65 Rengøring...65 Vedligeholdelsesintervaller...65 Opbevaring af maskine...65 Smøring af maskine...66 Håndtering af smøremidler OBS:...66 Service...66 Vedligeholdelsesoversigt...67 Smørepunkter

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. ved Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH serviceafdeling i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. De defekte dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele: Disse dele opbevares yderligere 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. ¾Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). ¾Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) ¾Transport. Sammen med brugsanvisningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du bekræftelsen af modtagelsen retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. I denne brugsanvisning tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt med henblik på forbedring af maskinen eller ekstraudstyret. 4

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand henholdsvis skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt, og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine. Ved skader, der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er fremstillet omhyggeligt hos HORSCH. Alligevel kan der, også ved formålsmæssig anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f. eks. ¾Forskellig sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, massefylde, geometriske former, bejdsning, forsegling). ¾Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). ¾slitage af sliddele (f. eks. doseringsenheden). ¾Skader pga. ydre påvirkning. ¾Forkerte driftsomdrejningstal og kørselshastigheder. ¾Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine, om funktionen er korrekt og udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. betjeningsfejl. Såmaskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. En anden eller udvidet brug, f. eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet. HORSCH påtager sig intet ansvar for skader, som er resultat af en sådan anvendelse. Risikoen påhviler brugeren alene. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. 5

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer! når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, som denne brugsanvisning indeholder samt alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til andre brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med maskinen. Mindstealderen for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal ¾gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. ¾sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: ¾tætsiddende tøj. ¾Arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. ¾Høreværn ¾Sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker (følg bejdseproducentens forskrifter). 6

11 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsfareområder, sålænge maskindele kan bevæge sig! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Forsigtighed ved væske under højt tryk, overhold henvisninger i brugsanvisningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele! Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Sæt altid alle hydraulikledninger på. Ellers kan komponenterne beskadiges pga. de sammenhængende hydraulikfunktioner Opholdet i klapbare maskindeles drejeområde er forbudt! Højest tilladte blæseromdrejningstal og klaphydraulik tilføres med bar Grib aldrig fat i den roterende snegl. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen max: 4500 anschließen 1/min max: /min P= min bar Zeichnungsnummer Råd om blæseromdrejningstal og klaptryk Pronto 3-6 DC og 6 AS med gødningsudstyr. Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem Maschine maskinerne. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Mai Den hydrauliske topstang skal altid spærres. Skærtryk indstilling - Læs betjeningshenvisninger Auftrag: Maßstab: Erstelldatum: Farben: Prog.Version: Bearbeiter: 2A : schwarz CX4 do Artikel: Format: Freigabe: gepr. Sachb.: geprüft: x 80 mm Radius: 5 mm

13 Returtrykket på blæserdrevet må ikke overskride 5 bar, ellers kan hydraulikmotoren ødelægges. Den hydrauliske skærtrykindstilling øger skærtrykket. Dette vises på manometer. 0 bar + 0 bar do Ved et returtryk over 2 bar Format: skal 60 filtret x 60 (R5) udskiftes mm og evt. olien skiftes. Druck: schwarz Ved såning uden fast gødning spærres hydraulikken. Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Pronto Schardruck I do Påfyldningsniveauet skal ligge mellem min. og Format: 60 x 60 (R5) mm maks. Druck: schwarz Motor blæser eller blæser og hydraulikmotor, f. eks. for Maistro Temp : max 60 C max Öltyp : HVLP 46 Maschine DIN Teil 3 min Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dybdeindstilling udstyr til fast gødning Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW gebläse antr. ZW aufkleber ed Hydraulikslange tilsluttes på trykfrit returløb eller på svømmestilling. Hanen åbnes i arbejdsstilling. Ved vejkørsel og i parkeringsstilling lukkes hanen P Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage ed Mai 06 Dateiname Entw. Datum

14 Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Omstilling af tankvolumen såsæd og gødning i forhold 40% og 60% til 60% og 40 %. Klapposition ved brug af begge tanke til såsæd. Tænd og sluk fyldesnekken O - Coated v2 (ECI) tandardbildschirm do Efter 50 km eller 10 timer efterspændes Format: 60 x 60 (R5) hjulmøtrikkerne / hjulskruer Efterspænd dagligt - mm Druck: schwarz se vedligeholdelsesoversigten. Klappen skal altid holdes lukket under såningen! Ved prøvning hægtes vægten i her. OFF ON ZERO Sørg for at såsædstanken og hele det pneumatiske system er tæt. Utætheder medfører såfejl. Lufttab mindske udledningsmængden, den kan gå tilbage til nul. Maschine Zeichnung Zeic alle Aufkleber 003 Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her. SSSS SSS SSSSS 2A : x 60 mm 5 mm s cdr, 1. April :18:27 schwarz CX4 MA Maschine alle Zeichnung Waage Draisstraße 19 a - b Muggensturm Zeichnungsnumm

15 Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Maschine Maskine hævning og sænkning. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov Klapning af maskinen Spormarkør Værktøjer Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Maschine Fyldesnekke Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Zeichnungsnummer Aufkleber Blæser Zeichnungsnummer Zeichnungsnummer Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov

16 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug, når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Maskinen må kun tages i brug når at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger som f. eks. løst sikkerhedsudstyr er monteret og funktionsdygtig. ¾Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt for fastspænding og efterspændes efter behov. ¾Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselsreglerne. Overhold de tilladte transportbredder og -højder. Monter belysning, advarsels- og sikkerhedsudstyr og kontroller funktionen. Vær opmærksom på tilladte aksellaster, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt. Ved vejkørselen skal maskinen være ombygget til transportposition. Maskinen skal være klappet ind og sikret. Hydraulikcylinderne på stellet skal være forsynet med grønne afstandsstykker, og maskinen skal være sænket den på dem. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Transporthøjden observeres især ved broer og lavt hængende strømledninger. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t med tom såsædtank. 12

17 Sikkerhed på maskinen Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. ¾Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾Når der bakkes med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. ¾Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakoblingen. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjemand (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreenhederne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejsning, boring). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Ved hydraulik Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. ¾Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. ¾Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾Ved kvæstelser søges straks læge! ¾For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. 13

18 Udskiftning af udstyr ¾Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾Forsigtig! Ved fremstikkende dele (tildækningskløer, tænder, skær) er der fare for kvæstelser! ¾Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. Under drift ¾Inden start og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Ingen af de foreskrevne og medfølgende sikkerhedsanordninger må fjernes. ¾Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾Brug kun trappetrinene, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Bremseanlæg Maskinen kan, alt efter udstyr, være forsynet med pneumatiske eller hydrauliske bremser Bremserne skal altid være tilsluttet og funktionsdygtig ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsernes funktion og tilstand afprøves. Før der køres skal trykluftanlægget altid fyldes til fjederbremsen har løsnet sig. Vedligeholdelse ¾Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. ¾Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder, skal maskinen parkeres på jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst, og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. ¾Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. ¾Adskil kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter, inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. ¾Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾Ved rensning med tryk- eller damprenser skal der altid overholdes et mindsteafstand på 50 m til andre maskindele. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 14

19 Tekniske data Pronto 6 AS Mål og vægt Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...2,95 m Transporthøjde:... 4,00 m Længde:...10,50 m Tomvægt: kg Støttelast: kg Tilladt totalvægt: kg Tankindhold: (enkelttank) l Data De faktiske data kan, pga. de forskellige versioner, afvige stærkt fra de her angivne. Maskindata er angivet uden ekstraudstyr. ¾ Maskinvægt og støttelast øges ved udstur med frontpakker, sær ved skumdæk og tørgødningsudstyr. Standardversion Antal såskær:...40 Skærafstand: mm Sådybde: mm Skærtryk: kg Drift doseringsenhed:...elektronisk Dosering: kg/ha Hydraulisk blæser: o/min Med fastgødningsudstyr Tomvægt: kg Tankindhold: (dobbelttank 40:60) l Antal gødningsskær...20 Skærafstand: mm Skæretryk PPF-skær:... til 200 kg Nødvendig traktorkraft Traktorydelse: kw Hydrauliktryk: bar 1 x dobbeltvirkende:...hydr. blok 1 x dobbeltvirkende:...rulleskær 1 x dobbeltvirkende:...crossbar 1 x dobbeltvirkende:...fyldesnekke 1 x enkeltvirkende:...skærtrykindstilling 1 x dobbeltvirkende: med stømreguleringsventil... Blæser 1 x trykløst returløb, maks: 5 bar... lækageolie Oliemængde ved direkte blæserdrev:... til 45 l 15

20 Gewich Gesamt Stützla Achslas Alle Ge Verlade Höhe: Breite: Länge: (Länge oder 8, Tramsp 1. SW u 2. Räde 3. AS li (minima Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm maximale Länge: 10200mm (lange Zugdeichsel +900mm) Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 kg Stützlast vorn leer: kg Achslast hinten leer: 7350kg 9420 Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung Verlademaße: 3025 Höhe: 3,025 m Breite: 3,000 m Länge: 10,520 m (Länge min. 9,42m Spuranzeiger,Beleuchtung demontiert, oder 8,52m ohne Fronpacker Zugdeichsel eingeschoben) Tramsport 2,5m: 1. SW und As trennen 2. Räder SW demontieren 3. AS liegend verladen (Packer + Scharkurbeln demontieren und Schare zusammenziehen) (minimale Höhe 2,65m bei 2,5m Breite, Scheibensystem mitte demontiert) 16 Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm Lfd. Nr. Stück Benennung HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof Schwandorf Maschinen DIN Allgemeintoleranz ISO m Datum Bearb Werkstückkanten DIN 6784 Name P Horsch Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 Stützlast vorn leer: 500kg Rohmaß Werkstoff Achslast hinten leer: 7350kg Maßstab: 1:25 3-D Alle GewichteA2ohne Zusatzausrüstung Urheberschutz: Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. (Benennung) Verlademaße:

21 Hydraulik Pronto 6 AS S H 5 L R L2 R L1 SZ SK H K H K R1 HZ HK Hydraulik Pronto 6 AS chnung 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling 3. Hydr. spærreventil 4. Hydr. cyl. værktøjer 5. Hydr. styreblok 6. Hydr. cylinder spormarkør 7. Stophaner overarme 8. Hydr. cylinder overarm 9. Hydr. cyl. understel 10. Spærrehane gødningsudstyr 11. Hydr. cyl. gødningsudstyr 12. Hydr. cylinder klapning såvogn 13. Trykakkumulator 14. Manometer klaphydraulik 15. Hydr. cyl. klapning såmaskine 16. Hydr. ventil fremløbsmarkør 17. Hydr. cyl. fremløbsmarkør 18. Manometer skærtrykindstilling 19. Hydr. cylinder skærtrykindstilling Zeichnungsnummer 20. Hydr. kobling på såvogn 21. Drosleventil Hydr. cylinder påstigning 23. Hydr. cylinder træktøj 24. Lukkehane træktøj 25. Hydr. trykkontakt 26. Hydr. trykventil Dateiname 17

22 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Maskiner med DrillManager ME På alle maskiner med såmaskinestyring Drill- Manager ME er den hydrauliske funktion hæv / sænk mulig uden yderligere installationer. Disse maskiner kan løftes af blokvognen uden installering af grundudstyret De andre hydrauliske funktioner som "klapning" eller "markør" kan først tilkobles efter installation af grundudstyret i traktoren. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Brug af maskinen inden undervisningen er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdsarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen. ¾ Fjern alle dele fra såtanken! ¾ Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! ¾ Smør alle smørenipler! ¾ Kontrollér lufttrykket i dækkene! ¾ Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. ¾ Fundne mangler skal udbedres omgående! Installationsvejledning for såmaskinestyring findes i vejledning "DrillManager ME". 18

23 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med klemme- og skærefarer. Indstilling af bom Træktøj kan indstilles i længden ved forværktøjer eller brede traktordæk (tvillingshjul). Markørene skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Indstilling sker midt på traktoren. 6,0 m Indstilling af markør Pronto 6 AS = 6 m 3,07 m Markørernes indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten på det yderste skær. Trækstang ¾ Løsn de tre skruer på bomholderen og tag den midterste skrue ud. ¾ Bommen forskydes til den nye position og skruen sættes ind igen. ¾ De tre skruer spændes igen ¾ Kontrollér slangernes og kablernes position og tilspænding, tilpas og efterspænd ved behov. nung f.eks.: 600 cm : 2 = 300 cm 300 cm + 7,5 cm = 307,50 cm feb 03 Dateiname ranreißer Markørene skal ved Pronto 6 AS være indstillet Spuranreißer ed märz 04 til 3,07 m fra midten af det yderste skær. Entw. Datum 19

24 Tilkobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Ved funktionsbetingede skarpe kanter og ved ombygning af maskine er der fare for kvæstelser. Tilkobling ¾Lås trækstangen mod sidelæns bevægelse. ¾Hægt maskinen på traktoren. ¾Træk tilkobling; tilbageløb fra hydraulikcylinder på træk tilsluttes trykfrit på traktor eller et styreapparat med svømmestilling. ¾Stik for såmaskinestyring tilsluttes. ¾Opret hydraulikforbindelse for arbejdshydraulik og blæserdrev alt efter udstyr. ¾Tilslut lysanlægget. ¾Bremseanlæg tilsluttes. ¾Parkeringsbremse løsnes ¾ Hæv såmaskinen og ilæg de grønne alu-clips til transportsikringen på hævecylindrenes stempelstænger på akselen og øverst på topstangen. ¾ Klap maskinen og træk topstangen ind til aluclipsenes anslag. ¾ Maskinen sænkes ned på hævecylindrenes alu-clips som transportsikring. ¾ Klapsikringen på forværktøj kontrolleres og sikringsbolte på såskinne fastlåses. ¾Lås styreenhederne. Før alle kabler, ledninger og slanger så de ikke bliver beskadiget under drift (kørsel i sving). Sørg for at alle stikforbindelser (hydraulisk, elektrisk og pneumatisk) er rene og tætte. Via snavsede stik kommer snavs i via gennemstrømmende materialer. Dette medfører utætheder i koblingerne og der opstår funktionsfejl og svigt i de tilsluttede komponentgrupper. Tilslutning hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når den er trykløs på maskin- og redskabssiden. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Hydraulik "klapning" er udstyret med en trykakkumulator. Overhold sikkerhedsinstrukserne for trykakkumulatoren. For at undgå fejltilslutninger er koblingerne markeret med farver. Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden neddrosles før anslag af maskindele. Tilslutning af lys Ved transport på offentlige veje skal lys være tilsluttet og fungere. ¾Tilslut lysstik på traktoren. ¾ Kontroller at lys og advarselsskilte er rene og fungerer. Alu-clips til transportstilling 20

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere