10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da"

Transkript

1 10/2012 Pronto 6 AS Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Pronto 6 AS fra serienummer som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO Generelle principper for konstruktion, risikovurdering EN Såmaskiner - Sikkerhed EN ISO Landbrugsmaskiner - Sikkerhed - Generelle krav Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsansvarlig: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 10/ Pronto 6 AS da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 10/2012 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indhold Introduktion...4 Forord...4 Behandling af fejl og mangler...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...12 Trafiksikkerhed...12 Sikkerhed på maskinen...13 Til-/frakobling...13 Ved hydraulik...13 Udskiftning af udstyr...14 Under drift...14 Vedligeholdelse...14 Tekniske data...15 Pronto 6 AS...15 Hydraulik Pronto 6 AS...17 Transport / installation...18 Levering...18 Maskiner med DrillManager ME...18 Installation...18 Indstilling af markør...19 Indstilling af bom...19 Tilkobling af maskinen...20 Tilslutning hydraulik...20 Tilslutning af lys...20 Funktion Hydraulik...21 Klapning af maskinen...21 Parkering af maskinen...23 Tank...29 Enkelttank / pneumatik...29 Injektorsluse...29 Frakobling af halvside ved et fordelertårn...30 Frakobling af halvside ved to fordelertårne...31 Dobbelttank / pneumatik...31 Tank og automatik i PPF-version...32 Frakobling af halvside i PPF-udgaven...32 Begge tanke til såsæd...33 Tank og automatik i G+F-udgaven...33 Frakobling af halvside i G+F-udgaven...33 Fordeler...35 Skærenhed...36 Strigle bag...38 Doseringsenhed...39 Udskiftning af rotor...40 Rotorskift ved fuld tank...40 Indstilling af tætningsgummi...41 Rotor til fine såsæd...41 Rapsbørster...43 Grove såsædtyper...44 Doseringsenhed med injektorsluse...45 Doseringsapparatets vedligeholdelse...46 Indsåningsprøve...47 Indstilling...47 Sådybde...47 Foragerværktøj...50 Arbejdshenvisninger...50 Kontroller...51 Betjening...24 Pneumatik Pronto AS...24 Blæser...24 Blæser direkte drev...24 Omdrejningstalstabel...25 Blæser med kraftudtagspumpe...26 Efterspænding blæserflange

7 Ekstraudstyr...53 Pakker foran...53 Hydraulisk skærtrykindstilling...53 Sporløsner...54 Sporløsnertænder...54 Sporløsnerskiver...54 Sortjordsmarkør...55 Damstrigle...55 Strigle foran pakkeren...56 Tværstang (CrossBar)...56 Gødningsenhed PPF...57 Indstilling af blæseluft...57 Udsåning uden gødning...58 Mikrogranulatanordning...59 Majsfordeler...60 Fyldesnekke...61 Bremseanlæg...62 Trykluftbremse...62 Hydraulisk bremse...64 Vedligeholdelse...65 Rengøring...65 Vedligeholdelsesintervaller...65 Opbevaring af maskine...65 Smøring af maskine...66 Håndtering af smøremidler OBS:...66 Service...66 Vedligeholdelsesoversigt...67 Smørepunkter

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. ved Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH serviceafdeling i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. De defekte dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele: Disse dele opbevares yderligere 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. ¾Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). ¾Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) ¾Transport. Sammen med brugsanvisningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du bekræftelsen af modtagelsen retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. I denne brugsanvisning tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt med henblik på forbedring af maskinen eller ekstraudstyret. 4

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand henholdsvis skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt, og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine. Ved skader, der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er fremstillet omhyggeligt hos HORSCH. Alligevel kan der, også ved formålsmæssig anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f. eks. ¾Forskellig sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, massefylde, geometriske former, bejdsning, forsegling). ¾Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). ¾slitage af sliddele (f. eks. doseringsenheden). ¾Skader pga. ydre påvirkning. ¾Forkerte driftsomdrejningstal og kørselshastigheder. ¾Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine, om funktionen er korrekt og udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. betjeningsfejl. Såmaskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. En anden eller udvidet brug, f. eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet. HORSCH påtager sig intet ansvar for skader, som er resultat af en sådan anvendelse. Risikoen påhviler brugeren alene. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. 5

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer! når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, som denne brugsanvisning indeholder samt alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til andre brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med maskinen. Mindstealderen for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal ¾gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. ¾sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: ¾tætsiddende tøj. ¾Arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. ¾Høreværn ¾Sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker (følg bejdseproducentens forskrifter). 6

11 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsfareområder, sålænge maskindele kan bevæge sig! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Forsigtighed ved væske under højt tryk, overhold henvisninger i brugsanvisningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele! Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Sæt altid alle hydraulikledninger på. Ellers kan komponenterne beskadiges pga. de sammenhængende hydraulikfunktioner Opholdet i klapbare maskindeles drejeområde er forbudt! Højest tilladte blæseromdrejningstal og klaphydraulik tilføres med bar Grib aldrig fat i den roterende snegl. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen max: 4500 anschließen 1/min max: /min P= min bar Zeichnungsnummer Råd om blæseromdrejningstal og klaptryk Pronto 3-6 DC og 6 AS med gødningsudstyr. Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem Maschine maskinerne. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Mai Den hydrauliske topstang skal altid spærres. Skærtryk indstilling - Læs betjeningshenvisninger Auftrag: Maßstab: Erstelldatum: Farben: Prog.Version: Bearbeiter: 2A : schwarz CX4 do Artikel: Format: Freigabe: gepr. Sachb.: geprüft: x 80 mm Radius: 5 mm

13 Returtrykket på blæserdrevet må ikke overskride 5 bar, ellers kan hydraulikmotoren ødelægges. Den hydrauliske skærtrykindstilling øger skærtrykket. Dette vises på manometer. 0 bar + 0 bar do Ved et returtryk over 2 bar Format: skal 60 filtret x 60 (R5) udskiftes mm og evt. olien skiftes. Druck: schwarz Ved såning uden fast gødning spærres hydraulikken. Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Pronto Schardruck I do Påfyldningsniveauet skal ligge mellem min. og Format: 60 x 60 (R5) mm maks. Druck: schwarz Motor blæser eller blæser og hydraulikmotor, f. eks. for Maistro Temp : max 60 C max Öltyp : HVLP 46 Maschine DIN Teil 3 min Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dybdeindstilling udstyr til fast gødning Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW gebläse antr. ZW aufkleber ed Hydraulikslange tilsluttes på trykfrit returløb eller på svømmestilling. Hanen åbnes i arbejdsstilling. Ved vejkørsel og i parkeringsstilling lukkes hanen P Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage ed Mai 06 Dateiname Entw. Datum

14 Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Omstilling af tankvolumen såsæd og gødning i forhold 40% og 60% til 60% og 40 %. Klapposition ved brug af begge tanke til såsæd. Tænd og sluk fyldesnekken O - Coated v2 (ECI) tandardbildschirm do Efter 50 km eller 10 timer efterspændes Format: 60 x 60 (R5) hjulmøtrikkerne / hjulskruer Efterspænd dagligt - mm Druck: schwarz se vedligeholdelsesoversigten. Klappen skal altid holdes lukket under såningen! Ved prøvning hægtes vægten i her. OFF ON ZERO Sørg for at såsædstanken og hele det pneumatiske system er tæt. Utætheder medfører såfejl. Lufttab mindske udledningsmængden, den kan gå tilbage til nul. Maschine Zeichnung Zeic alle Aufkleber 003 Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her. SSSS SSS SSSSS 2A : x 60 mm 5 mm s cdr, 1. April :18:27 schwarz CX4 MA Maschine alle Zeichnung Waage Draisstraße 19 a - b Muggensturm Zeichnungsnumm

15 Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Maschine Maskine hævning og sænkning. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov Klapning af maskinen Spormarkør Værktøjer Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Maschine Fyldesnekke Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Zeichnungsnummer Aufkleber Blæser Zeichnungsnummer Zeichnungsnummer Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov

16 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug, når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Maskinen må kun tages i brug når at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger som f. eks. løst sikkerhedsudstyr er monteret og funktionsdygtig. ¾Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt for fastspænding og efterspændes efter behov. ¾Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselsreglerne. Overhold de tilladte transportbredder og -højder. Monter belysning, advarsels- og sikkerhedsudstyr og kontroller funktionen. Vær opmærksom på tilladte aksellaster, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt. Ved vejkørselen skal maskinen være ombygget til transportposition. Maskinen skal være klappet ind og sikret. Hydraulikcylinderne på stellet skal være forsynet med grønne afstandsstykker, og maskinen skal være sænket den på dem. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Transporthøjden observeres især ved broer og lavt hængende strømledninger. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t med tom såsædtank. 12

17 Sikkerhed på maskinen Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. ¾Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾Når der bakkes med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. ¾Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakoblingen. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjemand (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreenhederne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejsning, boring). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Ved hydraulik Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. ¾Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. ¾Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾Ved kvæstelser søges straks læge! ¾For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. 13

18 Udskiftning af udstyr ¾Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾Forsigtig! Ved fremstikkende dele (tildækningskløer, tænder, skær) er der fare for kvæstelser! ¾Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. Under drift ¾Inden start og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Ingen af de foreskrevne og medfølgende sikkerhedsanordninger må fjernes. ¾Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾Brug kun trappetrinene, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Bremseanlæg Maskinen kan, alt efter udstyr, være forsynet med pneumatiske eller hydrauliske bremser Bremserne skal altid være tilsluttet og funktionsdygtig ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsernes funktion og tilstand afprøves. Før der køres skal trykluftanlægget altid fyldes til fjederbremsen har løsnet sig. Vedligeholdelse ¾Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. ¾Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder, skal maskinen parkeres på jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst, og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. ¾Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. ¾Adskil kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter, inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. ¾Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾Ved rensning med tryk- eller damprenser skal der altid overholdes et mindsteafstand på 50 m til andre maskindele. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 14

19 Tekniske data Pronto 6 AS Mål og vægt Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...2,95 m Transporthøjde:... 4,00 m Længde:...10,50 m Tomvægt: kg Støttelast: kg Tilladt totalvægt: kg Tankindhold: (enkelttank) l Data De faktiske data kan, pga. de forskellige versioner, afvige stærkt fra de her angivne. Maskindata er angivet uden ekstraudstyr. ¾ Maskinvægt og støttelast øges ved udstur med frontpakker, sær ved skumdæk og tørgødningsudstyr. Standardversion Antal såskær:...40 Skærafstand: mm Sådybde: mm Skærtryk: kg Drift doseringsenhed:...elektronisk Dosering: kg/ha Hydraulisk blæser: o/min Med fastgødningsudstyr Tomvægt: kg Tankindhold: (dobbelttank 40:60) l Antal gødningsskær...20 Skærafstand: mm Skæretryk PPF-skær:... til 200 kg Nødvendig traktorkraft Traktorydelse: kw Hydrauliktryk: bar 1 x dobbeltvirkende:...hydr. blok 1 x dobbeltvirkende:...rulleskær 1 x dobbeltvirkende:...crossbar 1 x dobbeltvirkende:...fyldesnekke 1 x enkeltvirkende:...skærtrykindstilling 1 x dobbeltvirkende: med stømreguleringsventil... Blæser 1 x trykløst returløb, maks: 5 bar... lækageolie Oliemængde ved direkte blæserdrev:... til 45 l 15

20 Gewich Gesamt Stützla Achslas Alle Ge Verlade Höhe: Breite: Länge: (Länge oder 8, Tramsp 1. SW u 2. Räde 3. AS li (minima Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm maximale Länge: 10200mm (lange Zugdeichsel +900mm) Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 kg Stützlast vorn leer: kg Achslast hinten leer: 7350kg 9420 Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung Verlademaße: 3025 Höhe: 3,025 m Breite: 3,000 m Länge: 10,520 m (Länge min. 9,42m Spuranzeiger,Beleuchtung demontiert, oder 8,52m ohne Fronpacker Zugdeichsel eingeschoben) Tramsport 2,5m: 1. SW und As trennen 2. Räder SW demontieren 3. AS liegend verladen (Packer + Scharkurbeln demontieren und Schare zusammenziehen) (minimale Höhe 2,65m bei 2,5m Breite, Scheibensystem mitte demontiert) 16 Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm Lfd. Nr. Stück Benennung HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof Schwandorf Maschinen DIN Allgemeintoleranz ISO m Datum Bearb Werkstückkanten DIN 6784 Name P Horsch Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 Stützlast vorn leer: 500kg Rohmaß Werkstoff Achslast hinten leer: 7350kg Maßstab: 1:25 3-D Alle GewichteA2ohne Zusatzausrüstung Urheberschutz: Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. (Benennung) Verlademaße:

21 Hydraulik Pronto 6 AS S H 5 L R L2 R L1 SZ SK H K H K R1 HZ HK Hydraulik Pronto 6 AS chnung 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling 3. Hydr. spærreventil 4. Hydr. cyl. værktøjer 5. Hydr. styreblok 6. Hydr. cylinder spormarkør 7. Stophaner overarme 8. Hydr. cylinder overarm 9. Hydr. cyl. understel 10. Spærrehane gødningsudstyr 11. Hydr. cyl. gødningsudstyr 12. Hydr. cylinder klapning såvogn 13. Trykakkumulator 14. Manometer klaphydraulik 15. Hydr. cyl. klapning såmaskine 16. Hydr. ventil fremløbsmarkør 17. Hydr. cyl. fremløbsmarkør 18. Manometer skærtrykindstilling 19. Hydr. cylinder skærtrykindstilling Zeichnungsnummer 20. Hydr. kobling på såvogn 21. Drosleventil Hydr. cylinder påstigning 23. Hydr. cylinder træktøj 24. Lukkehane træktøj 25. Hydr. trykkontakt 26. Hydr. trykventil Dateiname 17

22 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Maskiner med DrillManager ME På alle maskiner med såmaskinestyring Drill- Manager ME er den hydrauliske funktion hæv / sænk mulig uden yderligere installationer. Disse maskiner kan løftes af blokvognen uden installering af grundudstyret De andre hydrauliske funktioner som "klapning" eller "markør" kan først tilkobles efter installation af grundudstyret i traktoren. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Brug af maskinen inden undervisningen er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdsarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen. ¾ Fjern alle dele fra såtanken! ¾ Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! ¾ Smør alle smørenipler! ¾ Kontrollér lufttrykket i dækkene! ¾ Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. ¾ Fundne mangler skal udbedres omgående! Installationsvejledning for såmaskinestyring findes i vejledning "DrillManager ME". 18

23 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med klemme- og skærefarer. Indstilling af bom Træktøj kan indstilles i længden ved forværktøjer eller brede traktordæk (tvillingshjul). Markørene skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Indstilling sker midt på traktoren. 6,0 m Indstilling af markør Pronto 6 AS = 6 m 3,07 m Markørernes indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten på det yderste skær. Trækstang ¾ Løsn de tre skruer på bomholderen og tag den midterste skrue ud. ¾ Bommen forskydes til den nye position og skruen sættes ind igen. ¾ De tre skruer spændes igen ¾ Kontrollér slangernes og kablernes position og tilspænding, tilpas og efterspænd ved behov. nung f.eks.: 600 cm : 2 = 300 cm 300 cm + 7,5 cm = 307,50 cm feb 03 Dateiname ranreißer Markørene skal ved Pronto 6 AS være indstillet Spuranreißer ed märz 04 til 3,07 m fra midten af det yderste skær. Entw. Datum 19

24 Tilkobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Ved funktionsbetingede skarpe kanter og ved ombygning af maskine er der fare for kvæstelser. Tilkobling ¾Lås trækstangen mod sidelæns bevægelse. ¾Hægt maskinen på traktoren. ¾Træk tilkobling; tilbageløb fra hydraulikcylinder på træk tilsluttes trykfrit på traktor eller et styreapparat med svømmestilling. ¾Stik for såmaskinestyring tilsluttes. ¾Opret hydraulikforbindelse for arbejdshydraulik og blæserdrev alt efter udstyr. ¾Tilslut lysanlægget. ¾Bremseanlæg tilsluttes. ¾Parkeringsbremse løsnes ¾ Hæv såmaskinen og ilæg de grønne alu-clips til transportsikringen på hævecylindrenes stempelstænger på akselen og øverst på topstangen. ¾ Klap maskinen og træk topstangen ind til aluclipsenes anslag. ¾ Maskinen sænkes ned på hævecylindrenes alu-clips som transportsikring. ¾ Klapsikringen på forværktøj kontrolleres og sikringsbolte på såskinne fastlåses. ¾Lås styreenhederne. Før alle kabler, ledninger og slanger så de ikke bliver beskadiget under drift (kørsel i sving). Sørg for at alle stikforbindelser (hydraulisk, elektrisk og pneumatisk) er rene og tætte. Via snavsede stik kommer snavs i via gennemstrømmende materialer. Dette medfører utætheder i koblingerne og der opstår funktionsfejl og svigt i de tilsluttede komponentgrupper. Tilslutning hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når den er trykløs på maskin- og redskabssiden. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Hydraulik "klapning" er udstyret med en trykakkumulator. Overhold sikkerhedsinstrukserne for trykakkumulatoren. For at undgå fejltilslutninger er koblingerne markeret med farver. Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden neddrosles før anslag af maskindele. Tilslutning af lys Ved transport på offentlige veje skal lys være tilsluttet og fungere. ¾Tilslut lysstik på traktoren. ¾ Kontroller at lys og advarselsskilte er rene og fungerer. Alu-clips til transportstilling 20

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

HORSCH DrillManager ME

HORSCH DrillManager ME 06/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH DrillManager ME Art.: 80660603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! - Oversættelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere