Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post"

Transkript

1 Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand til den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Version: 2.0 Udarbejdet: marts 2014 Udarbejdet af: KL og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Sagsbehandling af anmodninger om læseadgang Vigtige fakta om etablering af læseadgang Sagsbehandling af anmodning om hjælp til at etablere læseadgang Fremmødte er adgangsgiver Fremmødte er repræsentant Opret læseadgang i Administrationsportalen Vigtige meddelelser Arkivér den underskrevne blanket FD 011 (repræsentant) Oprettelse af læseadgang Oprettelse af læseadgang i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen Log på Administrationsportalen Administrationsportalen Adgangsmodulet - Adgange til Digital Post Adgangsmodulet - Oplys borger om evt. adgange givet i borgerservice Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument Bilag I Blanket til anmodning om læseadgang Bilag II Advisering om læseadgang S i d e 1

3 1. Indledning og læsevejledning Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer fra 1. november 2014 er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. I det følgende vil begrebet borgere blive anvendt til at betegne alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og fast bopæl i Danmark. I forbindelse med vedtagelse af loven blev det besluttet, at borgerne skal kunne få hjælp i borgerservice til at etablere læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til den enkelte borgers digitale postkasse. Denne ret er beskrevet i Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Muligheden for at tildele læseadgang, som en fysisk person selv kan etablere ved at logge ind i sin digitale postkasse og dér angive, hvem den pågældende ønsker at give læseadgang, eksisterer fortsat og vedrører ikke denne ret. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at borgeren kan få hjælp i borgerservice til at tildele læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til sin digitale postkasse, proceduren for behandling af ansøgningen, samt hvordan læseadgangen oprettes. Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post er beskrevet i en separat vejledning. Se afsnit 1.2. Dette er anden version af vejledningen. Ændringer er skrevet med blå skrift. I forhold til første version af vejledningen er de væsentligste tilføjelser i denne version: Diverse smårettelser og præciseringer. Kravet til ID er ændret fra som ved straksudstedelse af NemID til som ved udstedelse af NemID Den offentliggjorte version 1.0 af blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post - FD 011 erstatter muck-up versionen af samme blanket i bilag I. Beskrivelsen af sagsbehandlingsforløbet ved tildeling af læseadgang via fuldmagt er opdateret så det stemmer overens med opbygningen af FD 001. Det endelige forløb for etablering af læseadgang i Digital Post Administrationsportalen er vist i afsnit 3. Der er tilføjet et bilag der viser, hvordan borgere der giver læseadgang og borger/virksomheder der modtager læseadgang, får besked om dette. Se afsnit 6 bilag II. Vejledningen er inddelt i 3 hovedafsnit: Sagsbehandling af anmodninger: Afsnittet beskriver trin for trin, hvordan en borgeres anmodning om at få hjælp i borgerservice til at tildele læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til sin digitale postkasse skal sagsbehandles. S i d e 2

4 Oprettelse af læseadgang: Afsnittet beskriver, hvordan læseadgangen oprettes. Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument: beskriver hvilke krav, der stilles for at borgerservice kan acceptere eventuelle fuldmagter, der ikke er givet via den officielle blanket FD 011 men via et selvoprettet dokument Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det personale, der skal behandle borgernes anmodninger om tildeling af adgang til andre fysiske personer eller virksomheder til deres digitale postkasse, samt til de ledere og projektledere der skal sikre, at kommune bliver klar til 1. november Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, som gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om fritagelse og tildeling af læseadgang. Vejledningen har titlen: Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse 1553 af 18/12/2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Se særligt kapitel 5. Du kan læse om reglerne og procedurerne for tildeling af fritagelse fra Digital Post i vejledningen: Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Du finder vejledningerne via dette link: S i d e 3

5 2. Sagsbehandling af anmodninger om læseadgang Borgere har fra d. 1. marts 2014 kunne anmode om at få hjælp i borgerservice, når de ønsker at give læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til deres digitale postkasse (herefter blot benævnt etablere læseadgang ). I dette afsnit beskrives trin for trin, hvordan anmodninger om læseadgang sagsbehandles Vigtige fakta om etablering af læseadgang Hvad dækker begrebet borgere i denne vejledning? Det dækker alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og/eller en fast bopæl i Danmark. Fysiske personer, der ikke har et personnummer efter CPR-loven og/eller ikke har en fast bopæl i Danmark kan ikke tilsluttes Digital Post og er således ikke omfattet af fritagelsesbekendtgørelsen. Hvorfor etablering af læseadgang i borgerservice? Det har længe været muligt for de borgere, der er tilsluttet Digital Post selv at tildele andre læseadgang inde fra deres egen digitale postkasse på borger.dk. Denne mulighed bibeholdes. De borgere der, af forskelige årsager, ikke har kunnet oprette en digital postkasse, har dermed heller ikke kunne benytte denne mulighed for at tildele læseadgang til andre. Dette har været uhensigtsmæssigt, fordi det i en række tilfælde vil kunne være en fordel for en borger, der ikke selv er i stand til at benytte Digital Post, at modtage posten digitalt og tildele læseadgang til andre. En række borgere har således ikke blot vanskeligt ved at benytte digitale løsninger, men har i det hele taget brug for hjælp til forstå og evt. reagere på breve fra det offentlige. De borgere, der har denne udfordring, har i dag ofte løst problemet ved, at personer (f.eks. familiemedlemmer) håndterer deres post. Men bor disse personer længere væk, kan håndteringen af fysisk post være en udfordring, mens afstand selvsagt ikke har nogen betydning, når posten er digital. Et eksempel på en livssituation, hvor etablering af læseadgang gennem borgerservice kan være hensigtsmæssig, er således, at borgeren ønsker, at voksne børn har let adgang til borgerens post, selvom borgeren og borgerens børn bor langt fra hinanden. Med etableringen af obligatorisk Digital Post, er det derfor blevet besluttet, at borgere også skal kunne tildele læseadgang til andre ved personligt fremmøde i borgerservice. Hensigten med muligheden for, at borgerservice på anmodning fra en person tildeler læseadgangen, er således, at en person, der kunne fritages i stedet for at søge om fritagelse, kan få etableret læseadgang til en anden person eller til en virksomhed. Hvem kan anmode om hjælp til at etablere læseadgang? Den borger, der ønsker at anmode om hjælp til at etablere læseadgang. Herefter i vejledningen betegnes borgere der giver, eller ønsker at etablere, læseadgang adgangsgiveren. Modtagere af adgang betegnes adgangsmodtagere. S i d e 4

6 Rækkeviden af tildeling af læseadgang Læseadgang er ikke en fuldmagt til at adgangsmodtager kan repræsentere adgangsgiver. Hvis den, der har fået læseadgangen, vil besvare et brev via Digital Post, skal det ske i dennes eget navn og fra vedkommendes egen digitale postkasse i Digital Post. Man logger altså altid ind i sin egen digitale postkasse, hvorfra man har adgang til at læse andres post, hvis denne adgang er givet. Selv om læseadgang ikke er det samme som en fuldmagt, har tildelingen af læseadgang dog vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren. Adgangsgiveren bliver berettiget og forpligtet af den post vedkommende modtager i Digital Post. Dette gælder også selv om adgangsgiveren ikke logger ind, og uanset om posten bliver læst. Får adgangsmodtageren således ikke tjekket posten, kan adgangsgiveren ikke fraskrive sig ansvar ved at henvise til, at hun ikke selv kan tilgå den digitale postkasse. Det er derfor meget vigtigt, at du under sagsbehandlingen, så godt det kan lade sig gøre, sikrer dig at adgangsgiveren har forstået dette forhold. Se afsnit Hvor og hvordan kan anmodningen om fritagelse afleveres? Anmodning om hjælp til at etablere læseadgang kan kun ske ved personligt fremmøde i den kommunale borgerservice. Som udgangspunkt skal adgangsgiveren anmode om hjælp til at etablere læseadgang i den kommune, hvor de er, eller senest har været bopælsregistreret. En borger, der anmoder om hjælp til at etablere læseadgang i en anden kommune, end den hvori vedkommende er bopælsregistreret, kan dog ikke afvises, men skal sagsbehandles på lige fod med borgere bosiddende i kommunen. Hvad er betingelsen for at borgerservice kan etablere læseadgang? Adgangsgiveren skal kunne oplyse både navn og personnummer (læseadgang til person) eller navn og CVR-nummer (læseadgang til virksomhed, f.eks. en rådgiver, advokat eller revisor). Hvem kan aflevere anmodningen om hjælp til at etablere læseadgang? Den borger (adgangsgiveren), der ønsker at anmode om hjælp til at etablere læseadgang. En repræsentant der: 1. i blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post FD 011 har fået fuldmagt til at indgive anmodning om hjælp til at etablere læseadgang, på adgangsgiverens (fuldmagtsgiverens) vegne. 2. på anden måde end via FD 011 har fået fuldmagt til at indgive anmodning om etablering af læseadgang på adgangsgiverens (fuldmagtsgiverens) vegne. Se afsnit 4. Hvornår kan læseadgang oprettes? Læseadgang kan godt oprettes, før en borger aktiverer sin digitale postkasse. Hvis der således er en borger, der ikke har oprettet sin digitale postkasse, men ønsker at vente til den bliver oprettet automatisk 1. november 2014, kan vedkommende godt allerede nu give adgang til en anden borger eller virksomhed via fremmøde i borgerservice. Forudsætningen S i d e 5

7 for dette er dog, at adgangsmodtager allerede nu har aktiveret sin digitale postkasse. Man kan altså ikke på forhånd give adgang til en person, der ikke har aktiveret sin postkasse. Det der rent teknisk sker, er at adgangsgivers postkasse oprettes øjeblikkeligt men i inaktiv tilstand i forhold til at modtage post. Postkassen aktiveres først efter 1. november 2014 og vil så begynde at modtage post. Denne model har den fordel, at adgangsmodtager allerede nu kan komme ind i postkassen og se, at adgangen fungerer, som den skal. Hvordan får adgangsmodtager besked når der ligger post i adgangsiver postkasse? Adgangsmodtager vil såfremt at adgangsmodtager har angivet en advis adresse i sin egen digitale postkasse automatisk få advis besked, når der er kommet post i adgangsgivers digitale postkasse. Adgangsmodtager behøver altså ikke opgive sin adresse i adgangsgivers digitale postkasse. Der går dog 24 timer fra registreringen af adgangen til at den aktivers, og det er ført efter aktiveringen, at adgangsmodtageren begynder at modtage adviser. Se også afsnit 6 bilag II Sagsbehandling af anmodning om hjælp til at etablere læseadgang Der er følgende trin i sagsbehandlingen af borgeres anmodninger om hjælp til at etablere læseadgang. Nedenfor gennemgås de enkelte trin i detaljer. En borger/adgangsgiver (se afsnit 2.1.), der ønsker at anmode hjælp til at etablere læseadgang, eller en repræsentant (se afsnit 2.1.) møder personligt frem på den eller en af de adresser, hvor kommunen har valgt, at anmodninger kan sagsbehandles. Herefter i vejledningen betegnes den fremmødte borger eller repræsentant blot fremmødte. S i d e 6

8 Undersøg om fremmødte er: adgangsgiveren selv gå til afsnit eller tredjemand (repræsentant) gå til afsnit Fremmødte er adgangsgiver Har den fremmødte behørig legitimation? (adgangsgiver) Hvis den fremmødte er den borger, der ønsker at anmode om fritagelse til sig selv, skal den pågældende dokumentere sin identitet. Adgangsgiver skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID 1. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig. Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen kan sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Fremmødte oplyser, hvem der skal have adgang (adgangsgiver) Der stilles ikke formkrav til adgangsgivers anmodning om etablering af læseadgang. En mundtlig anmodning samt oplysning om navn og personnummer/cvr-nummer på adgangsmodtageren er tilstrækkelig. Du beder adgangsgiveren om at oplyse både navn og personnummer (læseadgang til person) eller navn og CVR-nummer (læseadgang til virksomhed, f.eks. en rådgiver, advokat eller revisor). Når du indtaster det oplyste personnummer eller CVR-nummer, foretages en systemmæssig validering således, at du kan kontrollere, at der er overensstemmelse mellem det navn og personnummer/cvr-nummer, som adgangsgiveren oplyser. Hvis adgangsgiveren kan opgive disse oplysninger gå til afsnit Hvis adgangsgiveren ikke kan opgive disse oplysninger, kan de muligvis fremskaffes på stedet ved at borgeren ringer til den person eller virksomhed, som vedkommende ønske at give adgang. Er dette muligt fortsættes sagsbehandlingen. Gå til afsnit Hvis det ikke er muligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. 1 I version 1.0 af denne vejledning stod der ved en fejl straksudstedelse af NemID, men det er altså kun samme legitimation som ved udstedelse af NemID der skal fremvises. S i d e 7

9 Fremmødte er repræsentant Er FD 011 korrekt udfyldt? (repræsentant) Spørg den fremmødte, om blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post FD 011 er udfyldt. Hvis FD 011 ikke er udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Har fremmødte dog fået fuldmagt på anden måde en via FD 011 kan dette være acceptabelt. Se afsnit 4. Det vurderes dog, at denne situation sjældent vil forekomme. Hvis FD 011 er udfyldte, tjekker du, om den er korrekt udfyldt. Se rød markering i afsnit 5, bilag I. Tjek om der er opgivet et navn på fuldmagtshaveren/den der skal have læseadgang Tjek om fuldmagthaverens CPR eller CVR er opgivet. Se blå markering i afsnit 5, bilag I. Tjek om adgangsgiveren (fuldmagtsgiver/indehaver af den digitale postkasse) har underskrevet blanketten korrekt. Tjek om der er opgivet et navn på fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasse. Personnummer på fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasse. Der skal være angivet en dato for udfyldelsen af blanketten. fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasses underskrift. Hvis FD 011 ikke er korrekt udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Hvis FD 011 er korrekt udfyldt går du videre i sagsbehandlingen. Gå til afsnit Har den fremmødte behørig legitimation? (repræsentant) Hvis den fremmødte er en tredjemand (repræsentant), skal personen dokumentere sin identitet. Repræsentanten skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed. S i d e 8

10 Hvis fuldmagt er givet til en fysisk person skal repræsentant og adgangsmodtager være én og samme fysiske person. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det navn, og CPR der er opgivet i DF 011, og den legitimation som fremmødte fremviser. Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Udfyld de dele af FD 011, der er forbeholdt kommunen Du tilføjer følgende oplysninger: Dato for modtagelsen af anmodningen Sæt flueben ved at ID er forevist Dine initialer Sagsidentifikation (journalnummer) Gå til afsnit Opret læseadgang i Administrationsportalen Hvis fremmødte opfylder kriterierne for adgangsgiverens tildeling af læseadgang til adgangsmodtager, opretter du læseadgang i Digital Post. De trin, du skal igennem for at foretage denne opretning, er beskrevet i afsnit Gå til afsnit Vigtige meddelelser Hvis fremmødte er adgangsgiver oplyser følgende: At der går 24 timer før adgangen aktiveres. At læseadgang til en virksomhed/rådgiver med CVR nummer, betyder, at den pågældende virksomhed afgør, om læseadgangen skal gives til en enkelt medarbejder eller til alle medarbejdere hos virksomheden, som er autoriseret til at tilgå Digital Post i den pågældende virksomhed. Sagt med andre ord, så kan den virksomhed/ rådgiver med CVR-nummer, der får læseadgangen bestemme om en enkelt person, eller hele virksomheden får læseadgangen. At adgangsgiveren er klar over og indforstået med, at den post, der fremkommer i dennes digitale postkasse, er kommet frem til adgangsgiveren. Det betyder, at adgangsgiveren bliver berettiget og forpligtet af den post vedkommende modtager i Digital Post. Dette gælder også, selv om adgangsgiveren ikke logger ind, og uanset om posten bliver læst. At adgangsgiveren er bekendt med, at kommunen ikke har mulighed for at kontrollere, om den der er givet læseadgang også faktisk holder øje med og læser adgangsgiverens post. At læseadgangen gælder tidsubegrænset eller til den bliver tilbagekaldt eller slettet. S i d e 9

11 At adgangsgiveren til enhver tid kan henvende sig i borgerservice og tilbagekalde en givet læseadgang. At adgangsmodtager kan vælge at slette sin læseadgang uden at give adgangsgiveren besked. Sagsbehandlingen er nu slut, hvis fremmødte er adgangsgiver. Hvis fremmødte er repræsentant oplyser du følgende: Samme vigtige meddelelser, der er nævnt ovenfor under hvis fremmødte er adgangsgiver. At det er repræsentanten pligt at sikre sig at adgangsgiveren er opmærksom på rækkevidden af disse forhold. Gå til afsnit Arkivér den underskrevne blanket FD 011 (repræsentant) Udfyld det område, der er forbeholdt kommunen på side 2 i FD 011. Se grøn markering i afsnit 5Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - bilag I. Arkiver den udfyldte DF 011. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette. S i d e 10

12 3. Oprettelse af læseadgang Hvis fremmødte opfylder kriterierne for adgangsgiverens tildeling af læseadgang til adgangsmodtager, opretter du læseadgang i Digital Post Oprettelse af læseadgang i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen For at kunne oprette læseadgangen i Digital Post, skal du have en medarbejdersignatur og være oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder i Digital Post Administrationsportalen (herefter blot Administrationsportalen ). Du kan let finde ud af, om disse forudsætninger er til stede ved at prøve at logge på Administrationsportalen: Hvis systemet ikke kan finde en medarbejdersignatur, er det fordi, du ikke har en sådan. Bed om at få tildelt en medarbejdersignatur og blive oprettet som bruger i Administrationsportalen med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens itfunktion, men det afhænger af, hvordan den enkelte kommune er organiseret. Hvis du har en medarbejdersignatur, men Administrationsportalen ikke giver dig adgang, er det, fordi du ikke er oprettet som bruger. Bed om at blive oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens it-funktion, men det afhænger af, hvordan den enkelte kommune er organiseret Log på Administrationsportalen Du logger på Administrationsportalen via dette link: https://ekstranet.e-boks.dk Du logger ind med din medarbejdersignatur og får adgang til Administrationsportalen Administrationsportalen Figur 1. S i d e 11

13 Figur 1 viser de dele af Administrationsportalen, du kan se med rollen Myndighedsmedarbejder. Hvis du kan se flere faneblade end de to, der er vist i figur 1 ( Forside og Sagsbehandling ), har du fået tildelt en anden rolle. Som myndighedsmedarbejder har du mulighed for at foretage en række handlinger vedr. adgange, NemSMS og fritagelse. I denne vejledning vil vi fokusere på adgange. Klik på linket Gå til adgange, som er markeret med rød boks i figur 1. Det modul, du skal registrere fritagelse i, kommer nu frem Adgangsmodulet - Adgange til Digital Post Trin ét i adgangsoprettelsen - Søg Figur 2. Rød markering i figur 2: Skriv CPR-nummeret på adgangsgiver. Blå markering i figur 2: tryk på Søg Søgeresultatet kommer nu frem. Figur 3. S i d e 12

14 Rød markering i figur 3: Data på den borger du har fremsøgt kommer nu frem. Du sikrer dig, at der er tale om rette borger. Blå markering i figur 3: Tryk på Opret ny adgang Trin to i adgangsoprettelsen - Administrer adgang Figur 4. Rød markering i figur 4: I feltet Borger/virksomhed kan du vælge, om det er en borger (CPR) eller en virksomhed (CVR), du vil give adgang til adgangsgiverens digitale postkasse. Du skifter mellem Borger (CPR-nr.) og Virksomhed (CVR-nr.) Via pileknappen. I dette tilfælde gives adgang til en borger. Blå markering i figur 4: Skriv det CPR eller CVR på adgangsmodtager. I dette tilfælde er der altså tale om et CPR. Grøn markering i figur 4: Hvis fremmødte er repræsentant sættes der flueben ved fuldmagt fremvist. Lilla markering i figur 4: Tryk på Opret ny adgang Trin tre i adgangsoprettelsen - Godkendelse S i d e 13

15 Figur 5. Du får nu en status på, hvem der er adgangsgiver, og hvem der er adgangsmodtager. Tjek nøje, at der ikke er sket en fejl. Bemærk! I den endelige version af brugergrænsefladen indsættes en tekst: Borgeren/fremmødte er blevet orienteret om hvad det indebærer at give en læseadgang. Herunder at det altid er adgangsgiveren, som har ansvar for at gøre sig bekendt med indhold. Der skal sættes flueben ud for teksten for at sikre, at denne information er blevet videregivet. Er fluebenet ikke sat, kan man ikke komme videre i flowet. Lilla markering i figur 5: Tryk på Godkend Kvitteringsside Figur 6. S i d e 14

16 Når fritagelsen er registeret, vises en kvitteringsside som illustreret i figur 6. Der gives ingen skriftlig kvittering for oprettelsen af adgangen. En beskrivelse af hvordan borgere der giver læseadgang og borger/virksomheder der modtager læseadgang får besked om dette, er vist i afsnit 6 bilag II Adgangsmodulet - Oplys borger om evt. adgange givet i borgerservice Hvis en borger møder op i borgerservice, og beder om at få oplyst, hvem der evt. har adgang til vedkommendes digitale postkasse, gøres det indledningsvist på samme måde, som når der skal oprettes adgang. Du følger altså vejledningen i afsnit Når du har fremsøgt fremmødte oplysninger om borgerens via dennes CPR, vil du kunne se, hvem (om nogen) der har fået adgang til borgerens digitale postkasse. Se figur 3 rød markering. Bemærk! Det er kun adgange, der er oprettet i borgerservice, du vil kunne se. Hvis borgeren selv har oprettet adgange via sin digitale postkasse, vil disse ikke blive vist. S i d e 15

17 4. Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument Hvis en fremmødt medbringer en fuldmagt, der er givet via et selvoprettet dokument, vil denne fuldmagt som udgangspunkt kunne accepteres, hvis det medbragte dokument lever op til de indholdsmæssige krav, som er angivet i FD 011. Se afsnit 5 bilag I. Da tildelingen af læseadgang har vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren i de tilfælde, hvor en denne ikke selv kan tilgå sin digitale postkasse, er det et ufravigeligt krav, at de bemærkninger, der er listet på side 1 i FD 011 (se afsnit 2.2.4) fremgår af dokumentet, således at der ikke kan være tvivl om, at adgangsgiveren har set disse. S i d e 16

18 5. Bilag I Blanket til anmodning om læseadgang S i d e 17

19 S i d e 18

20 6. Bilag II Advisering om læseadgang Dette bilag er vedlagt for at give en kort beskrivelse af, hvordan borgere der giver læseadgang og borgere/virksomheder der modtager læseadgang, får besked om dette. Figur A. Figur A viser et eksempel på en adviseringsmail som adgangsgiver modtager. Forudsætningen for at dette sker, er dog selvsagt at adgangsgiveren har opgivet en adresse ved oprettelse af sin digitale postkasse. Figur B. Figur B viser et eksempel på den adviseringsmail som adgangsmodtager modtager. Forudsætningen for at dette sker, er dog selvsagt at adgangsmodtager har opgivet en adresse ved oprettelse af sin digitale postkasse. Figur C. Figur C viser et eksempel på den adviseringsmail, som adgangsmodtager modtager, når der er post i adgangsgivers digitale postkasse. S i d e 19

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere