Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse"

Transkript

1 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september Ændringerne af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningen for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i denne studieordning også for dette fagmodul. Formål 1. Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at: sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt. give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt. udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser. Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige 1- fagsbacheloruddannelse med Internationale Studier. Fagmodulet er normeret til 70 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Internationale Studier giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden:

2 2 Viden om centrale teorier indenfor Internationale Studier med afsæt i politologi, sociologi og politisk-økonomi. Viden om problemstillinger i tilknytning til international udvikling, europæisk integration samt globaliseringsprocesser. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete og abstrakte problemstillinger med anvendelse af centrale teorier. Færdighed i at begrunde og vælge relevante analysetilgange. Færdighed i at formidle problemstillinger, teorier, metoder og konklusioner til fagfæller og ikke-specialister. Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i international udvikling, europæisk integration og globalisering. Kompetence til at identificere operationelle problemer og løsninger i tilknytning hertil. Kompetence til professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde om analyse og strategiprocesser om disse emner. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 70 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier (15 ECTS-point) Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier (15 ECTS-points) Fagmodulkursus 1: International politik (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: International udvikling (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: EU-governance (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Globalisering og civilsamfund (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 5: EU som global aktør (5 ECTS-point) eller International udvikling og politisk økonomi (5 ECTS-point) eller Global governance (5 ECTS-point), jf. Stk. 2 Fagmodulkursus 6: International Ret for Samfundsvidenskaberne (5 ECTS-point) eller International udvikling; Kultur, magt og samfund (5 ECTS-point) eller Krig, fred og sikkerhed (5 ECTS-point), jf. Stk.3. Fagmodulkursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTSpoint) Fagmodulkursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTSpoint) Stk. 2. Fagmodulkursus 5 udbydes i 3 forskellige varianter. o Fagmodulkursus 5a: EU som global aktør (5 ECTS-point) o Fagmodulkursus 5b: International udvikling og politisk økonomi (5 ECTS-point) o Fagmodulkursus 5c: Global governance (5 ECTS-point) Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 5a, 5b eller 5c som gennemføres. Stk. 3. Fagmodulkursus 6 udbydes i 3 forskellige varianter. o Fagmodulkursus 6a: International Ret for Samfundsvidenskaberne (5 ECTS-point) o Fagmodulkursus 6b: International udvikling; Kultur, magt og samfund (5 ECTS-point) o Fagmodulkursus 6c: Krig, fred og sikkerhed (5 ECTS-point), Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 6a, 6b eller 6c som gennemføres. Stk. 4. Den enkelte studerende kan kun skrive ét projektarbejde per semester.

3 3 4. Anbefalede faglige forudsætninger Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Alle basiselement i studieordningen for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. (Ændret pr ) 5. Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring og indsigt i teoretiske traditioner, der reflekterer disse processer. Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Færdigheder: Færdighed i at behandle internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring analytisk og metodisk. Færdighed i at anvende teoretiske tilgange kritisk og i tværfaglige sammenhænge. Færdighed i at præsentere og formidle det analyserede stof. Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser. Kompetence: Kompetence til at analysere og formidle internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring. Kompetence til at anlægge kritiske og tværfaglige perspektiver på det analyserede stof. Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb.

4 4 Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. (Ændret pr. 1. september 2015) Overordnet indhold De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. (Ændret pr. 1. februar 2014) Pensum omfang Projektarbejdet skal dække et litteraturomfang på 1200 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur kan være på engelsk eller nordiske sprog, hvorfor læsefærdighed den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog Studiemæssige Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 og Fagmodulkursus 2 senest tages forudsætninger samtidig med projektet. (Ændret pr. 1. februar 2014) Prøveform Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i eksaminationsgrundlaget fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. Litteraturen til projektet udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Projektrapporten har et omfang på maksimalt anslag alt inklusive, på nær bilag, svarende til 35 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag alt inklusiv, på nær bilag, svarende til 10

5 5 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Afviger projektrapporten fra ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at de (n) studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der har fået afvist deres projektrapport grundet afvigelse fra omfangskravet, tildeles 24 timer til at tilpasse opgaven til omfangskravet, hvorefter opgaven afleveres, og de(n) studerende tilmeldes reeksamen. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Ekstern Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om globale og regionale sociale, socio-kulturelle, og/eller politiske problemer, der udløser konflikter, kriser, udvikling, eller samarbejde og indsigt i teoretiske traditioner, der reflekterer sådanne problemområder. Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Færdigheder: Færdighed i at behandle globale og regionale politiske, sociale og socio-kulturelle problemer, der udløser konflikter, kriser, udvikling, og samarbejde analytisk og metodisk. Færdighed i at anvende teoretiske tilgange kritisk og i tværfaglige sammenhænge. Færdighed i at præsentere og formidle det analyserede stof. Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser.

6 6 Kompetence: Kompetence til at analysere og formidle globale og regionale politiske, sociale og socio-kulturelle problemer, der udløser konflikter, kriser, udvikling, og samarbejde Kompetence til at anlægge kritiske og tværfaglige perspektiver på det analyserede stof. Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb. Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. (Ændret pr. 1. september 2015) Overordnet indhold Med udgangspunkt i litteraturen til Fagmodulkursus 3 og/eller Fagmodulkursus 4 og litteratur valgt af de studerende i samarbejde med vejleder udarbejder de studerende en gennemgang af litteraturen. Konklusionerne på denne opgave danner baggrund for et selvstændigt tværfagligt mini-projekt. Indholdet af mini-projektet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet EU-governance og/eller Globalisering og civilsamfund. Mini-projektet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. De studerende modtager vejledning både i forbindelse med udarbejdelse af litteraturgennemgangen og mini-projektet. (Ændret pr. 1. februar 2014) Pensum omfang Litteraturen til litteraturgennemgangen skal være på 700 sider. Heraf skal 75 sider stamme fra pensum på enten fagmodulkursus 3 eller 4. Til projektet udvælges 500 sider ekstra litteratur. Det samlede litteraturomfang til projektet skal således være på 1200 sider. (Ændret pr. 1. februar 2015) Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur kan være på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed Studiemæssige Forudsætninger have læsefærdighed på engelsk. Det anbefales at Fagmodulkursus 3 og/eller fagmodulkursus 4 senest tages samtidig med Fagmodulprojekt 2. (Ændret pr. 1. februar 2014) Prøveform Såvel litteraturgennemgang som mini-projekt udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Begge dele bedømmes ved én mundtlig prøve. Det er en forudsætning for at indlevere mini-projektet og deltage i den mundtlige prøve, at litteraturgennemgangen er afleveret. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter

7 7 Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i såvel den litteraturgennemgang som den projektrapport, de studerende har udfærdiget. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Oplægget skal tage udgangspunkt i relationen mellem litteraturgennemgangen og projektet. Litteraturen til såvel litteraturgennemgang som projekt udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. Litteraturen, der indgår i eksaminationsgrundlaget skal fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. Omfanget af litteraturgennemgangen er maksimalt anslag inklusiv alt. Mini-projektet har et omfang på maksimalt anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til 20 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag, alt inklusive på nær bilag, svarende til 5 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Bilag indgår ikke i omfanget af mini-projektet. Afviger litteraturgennemgangen og/eller mini-projektet overstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der har fået afvist deres projektrapport grundet afvigelse fra omfangskravet, tildeles 24 timer til at tilpasse opgaven til omfangskravet, hvorefter opgaven afleveres, og de(n) studerende tilmeldes reeksamen. Såvel litteraturgennemgangen som projektet danner baggrund for den mundtlige eksamen. De studerende eksamineres med udgangspunkt i litteraturgennemgang og projekt, og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i litteraturgennemgang og projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til de to skriftlige arbejder, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte

8 8 studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de to skriftlige arbejder og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur Ved reeksamen kan der revideres i både projekt og litteraturgennemgang og begge dele skal genindleveres (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) International politik Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om at identificere centrale politologiske teorier om international politik. Viden om at klassificere ovenstående i forhold til analyseniveauerne: aktør, institution og struktur Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til international politik med anvendelse af relevant teori. Færdighed til at argumentere for valg af teori Færdighed til at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udrednings og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til international politik Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier om international politik herunder: hovedteserne i den liberale skole, i de realistiske skoler, i den Engelske skole, konstruktivistiske teorier, samt teorier om udenrigspolitik m.v. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne europæisk og international historie herunder udviklingen af det internationale system, konflikt og samarbejde i Europa, opstigende magters rolle og engagement i det internationale system samt staternes rolle sammenholdt med andre relevante aktører. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at

9 9 Læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Bedømmelse Censur have læsefærdighed på engelsk Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende med Fagmodulprojekt 1. (Ændret pr. 1. februar 2014) Mundtlig prøve uden forberedelse. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Den individuelle eksamen skal afdække eksaminandens evne til at drøfte centrale politologiske teorier om international politik. Eksamensspørgsmålene besluttes og udleveres af eksaminator. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændring pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) International udvikling Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om centrale teorier inden for international udvikling samt evne til at identificere, forstå og reflektere over disse. Overordnet indhold Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger og løsningsmodeller. Kompetencer: Kompetence til at håndtere komplekse og tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til international udvikling. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum. På kurset gennemgås centrale teorier og debatter indenfor den tværfaglige tilgang international politisk økonomi. Teorierne holdes op mod og leder til refleksioner omkring centrale reguleringstiltag i forhold til aktivitetsområder inden for international politisk økonomi. Kurset vil omfatte den ulige globale udvikling og de skiftende globale rammebetingelser for udvikling i det globale Syd. Litteraturomfang op til 700 sider. Pensum omfang Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig læsefærdighed Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på engelsk

10 10 Studiemæssige forudsætninger Prøveform Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende med Fagmodulprojekt 1. (Ændret pr. 1. februar 2014) Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) EU-governance Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de formelle og uformelle organisatoriske strukturer, procedurer, rutiner, og normer, som karakteriserer de administrative og politiske processer i EU. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger indenfor politik og administration i EU med anvendelse af centrale teorier på genstandsområdet. Overordnet indhold Pensum omfang Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i EU s politiske processer og den offentlige administrations funktioner og opgaver. Fokus er på EU s statslige og internationale organisatoriske karakteristika, inter- og intra-institutionel politik i EU herunder interesseorganisationer, politikformulering og implementering, og legitimitet og demokrati i EU. Litteraturomfang op til 700 sider.

11 11 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Engelsk Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på engelsk Det anbefales, at fagmodulkursus 3 og/eller 4 kurset tages senest samtidig med Fagmodulprojekt 2. (Ændret pr. 1. februar 2014) Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essayprøve. Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. februar 2016 og 1. september 2016) Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Globalisering og civilsamfund Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Viden: Viden om centrale sociologiske teorier om forholdet mellem det civile samfund og globalisering samt betydningen af globaliseringen for udviklingen i medborgerskab, deltagelse og identitet. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relationen mellem globalisering og civilt samfund samt hvad angår dennes betydning for medborgerskab, deltagelse og identitet med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at argumentere for valg af teori. Færdigheder i at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udredningsog analyseaktiviteter om det civile samfund samt relationen mellem medborgerskab, deltagelse og identitet i relation til globaliseringen. Kompetencer til at diskutere mulige analytiske og teoretiske implikationer.

12 12 Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale sociologiske teorier og kritiske diskussioner om det globale civile samfund og relationerne mellem globalisering og medborgerskab, deltagelse og identitet. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne europæisk og international samfundsudvikling. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at fagmodulkursus 3 og/eller 4 kurset tages senest forudsætninger Prøveform samtidig med Fagmodulprojekt 2 (Ændret pr. 1. februar 2014) Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger besvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til betydningen af globaliseringen for udvikling i medborgerskab, deltagelse og identitet med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 5a Titel EU som global aktør Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om udviklingen af EU som en international aktør. Viden om teoretiske tilgange til studiet af EU som en international aktør. Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger om EU som en international aktør. Kompetencer:

13 Kompetence til af udføre analyser af emner af relevans for EU s eksterne relationer og hvorledes EU responderer på andre internationale aktører og institutioner. 13 Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Fokus er på EU som en international aktør, udviklingen af EU s militære kapaciteter, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU s udvidelser og naboskabspolitik, de eksterne dimensioner af interne EU-politikker, og EU og globale handelsrelationer. Litteraturomfang op til 700 sider. Engelsk Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 og/eller 3 Individuel mundtlig eksamen med synopsis Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Noter samt kursusmateriale må medbringes Eksaminanden udarbejder en synopsis på max anslag inkl. alt svarende til 1,5 normalside af 2400 anslag. Overstiger synopsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et eksamensforsøg. Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset kan anvendes i forhold til en nutidig hændelse, proces og/eller spørgsmål i den internationale sfære. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform, der skal dog ikke udarbejdes en ny synopsis. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Intern (Ændret pr. 1. februar 2016) Fagmodulkursus 5b Titel International udvikling og politisk økonomi Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om centrale teorier omkring udviklingens politiske økonomi samt evne til at identificere, forstå og reflektere over disse.

14 14 Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til politik og økonomisk udvikling med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at sætte udviklingslandes politiske økonomi i forhold til udviklingsteoretiske forståelser af lokale, nationale og globale magtforhold. Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger og løsningsmodeller. Kompetencer: Kompetence til at håndtere komplekse og tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning udviklingens politiske økonomi. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier og kritiske diskussioner om statens type, karakter og funktionsmåde, regimeformer i en udviklingskontekst, økonomiske udviklingsprocesser, udviklingsstrategier samt udviklingsbistandens rolle. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i udviklingsdebatten og moderne udviklingshistorie. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført forudsætninger Prøveform fagmodulkursus 2 Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling og politisk økonomi med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 5c Titel Global governance

15 15 Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om centrale politologiske teorier om internationalt samarbejde og politisk styring samt evne til at identificere disse. Viden om at klassificere ovenstående i forhold til analyseniveauerne: aktør, institution og struktur. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde og politisk styring med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at argumentere for valg af teori. Færdighed i at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udredningsog analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til internationalt samarbejde og politisk styring. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier om internationalt samarbejde og politisk styring. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne international historie herunder internationale styringsregimers etablering og funktionsmåde samt betydningen af skiftende koalitioner og magtkapabilitet blandt såvel statslige som ikke statslige aktører for disse regimers virke og effektivitet. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført forudsætninger Prøveform fagmodulkursus 1 Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde

16 16 og politisk styring med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 6a Titel International Ret for Samfundsvidenskaberne Engelsk titel International Law for the Social Sciences Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 3. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om international ret som juridisk tænkemåde og som retssystem til håndhævelse af internationale retlige normer Viden om forholdet mellem international, national, lokal og supranational ret. Viden om hvordan juridiske strukturer begrænser og rammesætter dag-til-dag politik og samfundsudvikling på nationalt, regionalt, internationalt og globalt plan. Færdigheder: Færdighed i at identificere og analysere retlige aspekter af internationale og globale problemstillinger, såsom ulighed, handel, konflikt, migration og flygtninge, menneskerettigheder, ændring i retssystemer, international udvikling, international administration og transnational forvaltning. Færdighed i at anvende internationale juridiske normer på konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til at differentiere mellem retlige, sociale, politiske og administrative tilgange. Kompetence til at analysere den juridiske dimension af de sociale, politiske og administrative tilgange. Kompetence til at konstruere et grundlæggende juridisk argument. Kompetence til at analysere internationale problemstillinger og politikker fra et juridisk perspektiv Kompetence til at identificere retlige normer, praksisser og institutioner (blandt andet domstole) og forklare deres funktion.

17 17 Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dette kursus giver de studerende en grundlæggende forståelse af hvordan retlige relationer forstås, hænger sammen og håndhæves, nationalt og internationalt. Det præsenterer international ret for studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser og bruger konkrete eksempler fra forskellige regionale og globale udviklinger og udfordringer (inklusiv EU). Kurset fokuserer på forskellige teoretiske, historiske og forfatningsretlige opfattelser af ret i en international kontekst samt betydningen af disse forskelle for hvordan folkeretten implementeres, anvendes og bruges i national ret. I kurset studeres forskellige retsområder og hvordan de regulerer forskellige politikfelter, f.eks. international humanitær ret, handelsret og menneskerettigheder sider. Engelsk Litteraturen, undervisningen og eksamen er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at have relevante færdigheder på engelsk Skriftlig, individuel prøve i kursuspensum med udgangspunkt i en konkret case, der udleveres ved eksamens start. Prøven er stedbunden og afholdes på universitetet. Besvarelsen har form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i casen og forslag til, hvordan de skal løses. Prøvens varighed er 4 timer, og alle hjælpemidler er tilladt. Dog må der ikke kommunikeres med andre om opgavebesvarelsen. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. Bedømmelse Censur 7-trins-skalaen Ingen Fagmodulkursus 6b Titel International udvikling; Kultur, magt og samfund Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, Stk. 3. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om centrale teorier omkring udviklingens politiske kultur, herunder magtforhold, rettigheder, identitet og sociale bevægelser, samt evne til at identificere, forstå og reflektere over disse. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til udvikling, politik og kultur med anvendelse af relevant teori.

18 18 Færdighed i at sætte udviklingslandes politiske kultur i forhold til folkelige og udviklingsteoretiske forståelser af lokale, nationale og globale magtforhold. Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger og løsningsmodeller. Kompetencer: Kompetence til at håndtere komplekse og tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning udvikling, politik og kultur. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier om og kritiske diskussioner af politik, kultur og udvikling på baggrund af en række konkrete aktiviteter, som i samspil med sociale og kulturelle bevægelser skaber en given politisk kultur i et udviklingsland. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført forudsætninger Prøveform fagmodulkursus 1 og/eller 2 Eksamensformen er en skriftlig opgave på max anslag, alt inklusive, hvoraf mindst halvdelen af litteraturen i referencelisten er fra kursuslitteraturen. Opgaven skal afleveres senest en uge efter den sidste undervisningsgang. Emnet for opgaven skal godkendes af underviserne inden den sjette undervisningsgang. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform, dog skal emnet for opgaven godkendes to uger inden afleveringsfristen for omprøven/sygeprøven. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 6c Titel Krig, fred og sikkerhed Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, Stk. 3. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om centrale teorier om international sikkerhed samt evne til at identificere disse. Viden om at klassificere ovenstående i forhold til analyseniveauerne: aktør, institution og struktur.

19 19 Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til international sikkerhed med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at argumentere for valg af teori. Færdighed i at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udredningsog analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til international sikkerhed. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier og diskussioner om international sikkerhed herunder: offensiv og defensiv neo- realisme, teorier om magtbalance, teorier om over- og underbalancering samt konstruktivistiske og liberale teoridannelser om sikkerhed. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne europæisk og international historie. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015). Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført forudsætninger fagmodulkursus 1 Prøveform Individuel mundtlig eksamen med synopsis. Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Eksaminanden udarbejder en synopsis på max anslag inkl. alt svarende til 1,5 normalside af 2400 anslag. Overstiger synopsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et eksamensforsøg. Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset kunne anvendes i forhold til en nutidig hændelse, proces og/eller spørgsmål i den internationale sfære.. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform, der skal dog ikke udarbejdes en ny synopsis. Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Intern

20 20 Fagmodulkursus 7 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Videregående samfundsvidenskabelig metode Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespecialiseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier. (Ændret pr. 1. september 2015) Overordnet indhold Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. (Ændret pr. 1. september 2015) Pensum omfang Litteraturomfang op til 600 sider Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på læsefærdighed engelsk. Studiemæssige Studerende vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som forudsætninger Prøveform de ønsker at følge. Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Opgaven afleveres senest den førstkommende hverdag efter sidste kursusgang. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den

21 21 undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. (Ændret pr. 1. februar 2014 og 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen. (Ændret pr. 1. september 2017) Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 8 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Samfundsvidenskabelig analysestrategi Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens struktur og transparens. Kompetencer: Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg. Overordnet indhold Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Pensum omfang Litteraturomfang op til 600 sider. Undervisningssprog Engelsk. (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger engelsk. Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. (Ændret pr. 1. september 2015) Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af en poster (AO 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme

22 22 specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 til 4 studerende pr. gruppe. Posteren uploades i digital form ved kursets afslutning (den præcise dato fastsættes inden kurset begyndes). Posteren præsenteres i print ved en mundtlig eksamen; det er de studerendes ansvar at printe posteren. Foruden spørgsmål til posteren kan spørgsmål til pensum blive inddraget til den mundtlige eksamination. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer. Fremlæggelsen har en varighed af maksimalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve: Studerende, der opnår bedømmelse ikke bestået eller er dokumenteret syge ved analysestrategiseminariet, kan indstille sig til en reeksamen eller sygeeksamen. Reeksamen og sygeeksamen, er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Bedømmelse Censur Bestået / Ikke bestået Intern Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Seneste ændringer træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Studerende optaget før 1. september 2017, som ikke har taget kurset International og EU ret, skal i stedet for tage kurset International Ret for Samfundsvidenskaberne. Vedtaget af Studienævnet for Internationale Udviklingsstudier og Global Studies efter skriftlig behandling den 26. marts Vedtaget af Studienævnet for Forvaltning efter skriftlig behandling den 22. marts Godkendt

23 23 af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 8. april Godkendt af prorektor den 15. april Ændringer af 1. februar 2014: I samtlige aktiviteter er indsat særskilt boks med pensum. Kompetence beskrivelse 2, Viden, 2. punkt: Sproglig revideret Anbefalede faglige forudsætninger 4: Ændret fra: Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden,færdigheder og kompetencer svarende til: Samfundsvidenskabeligt grundkursus med politologi og sociologi ogsamfundsvidenskabeligt grundkursus med økonomi og planlægning, rum og ressourcer. Til: Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Alle basiselement i studieordningen for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier: Overordnet indhold: Ændret fra: De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse og med udgangspunkt i litteraturen i fagmodulkursus 1 og/eller 2 med et omfang af 25 sider for det første gruppemedlem forøget med 10 sider pr. ekstra gruppemedlem. De studerende modtager vejledning. Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektarbejdet skal dække et litteraturomfang på 1200 sider, som skal dække såvel dele af fagmodulkursus 1 og/eller 2 og det selvstændigt valgte projekt. Til: De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Studiemæsige forudsætninger: Ændret fra: Fagmodulkursus 1 og fagmodulkursus 2 skal senest tages sideløbende med projektet Til: Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 og Fagmodulkursus 2 senest tages samtidig med projektet.prøveform: Ændret fra: Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). Litteraturen til projektet udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere