Er digital post en god service for borgerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er digital post en god service for borgerne?"

Transkript

1 Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes og regionernes HK-personales opfattede digital post og om de opfattede det som en bedre service over for borgerne. Undersøgelsen gav 448 svar, der udover svar på de angivne spørgsmål også indeholdte en beskrivelse af en konkret specifik hændelse, som respondenten havde oplevet i forbindelse med digital post. Det er disse 448 svar, der i den følgende tekst indledningsvist bliver præsenteret. Mere end 82 % af respondenterne i de 448 svar var enige eller overvejende enige i at det var en god ide at de lokale myndigheder skrev til borgerne med digital post, og at borgerne kunne skrive til de lokale myndigheder med digital post. Vi bad respondenterne beskrive en case hvor de havde oplevet, at digital post ændrede servicen overfor borgeren. 52% af respondenterne berettede om cases, hvor digital post havde medført bedre service, 26% om cases, hvor digital post havde medført dårligere service og 21% berettede om cases, hvor de havde undladt at bruge digital post for ikke at give for dårlig service. Beskrivelserne af konkrete specifikke hændelser indeholdte dog beskrivelser af både positive og negative art. Beskrivelserne af de positive hændelser fortæller om en forbedret service for borgeren bestående af først og fremmest en hurtigere og mere flexibel sagsbehandling. Beskrivelserne af de negative hændelser fortæller om at digital post kan have implikationer i form af at borgere mister penge, taber mulighed for fremmøde, oplever upersonlig kommunikation på områder, der behøver den mere personlige kontakt, m.m. Der er også beskrivelser, der fortæller om manglende forudsætninger hos grupper af borgere i form af evne, egenskaber, motivation, manglende udstyr el. lign. i forhold til at anvende digital post. Endelig er der beskrivelser, der henviser til en bedre arbejdssituation for medarbejderen bestående af nemmere arbejdsgange og besparelse af tid, men også modsat, beskrivelser der henviser til en besværliggjort arbejdsgang, flere genfremsendelser, manglende dokumentation, øget forventningspres om hurtigere sagsbehandling m.m. Samlet set skal det beskrevne ses som en foreløbig gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen. De endelige resultater vil foreligge senere i form af en forskningsartikel. 1. Indledning Digital post er et af initiativerne fra den danske regering til at udvikle den digitale forvaltning. Digital post kan siges at være selve omdrejningspunktet for udviklingen af en digital kommunikation mellem kommune og borgere. Hidtil har kommunikation mellem borger og kommune antaget form af fysisk brev, telefon opkald og face-to-face møder. Et vigtigt spørgsmål er dog om ændringen fra disse typer af fysisk kommunikation til digital vil indvirke på servicekvaliteten. Kommuners og Regioners HK - personale får gennem udførelsen af deres arbejdsopgaver en indsigt i hvordan anvendelsen af digital post hidtil har forløbet, og det er derfor blevet denne gruppe undersøgelsen har stile t sit spørgeskema til. Digital post er obligatorisk at anvende for borgerne fra 1.nov og det er derfor relevant at begynde at indhente viden om eventuelle konsekvenser af dette initiativ for serviceniveauet. Når det har været muligt for os at undersøge medarbejdernes opfattelse af digital post før november 2014, er det fordi det allerede var muligt for borgerne at tilmelde sig digital post i De borgere, der har været tilmeldt siden 2010 har siden juni 2012 været underlagt de samme juridiske forhold, som alle borgere bliver fra november Det er således den helt samme 1

2 situation, vi har undersøgt. Når alle borgere automatisk bliver tilmeldt 1. november 2014 vil nogl e af de tendenser, vi har set, blive forstærket af flere tilmeldte borgere imod samme antal medarbejdere i kommuner og regioner. Da vi foretog undersøgelsen var der tilmeldt 36,7% af borgerne. 2. Formål I april/maj 2014 blev en undersøgelse iværksat af hvordan kommunernes og regionernes administrative personaler opfatter digital post og om de opfatter det som en bedre eller dårligere service over for borgerne. Følgende er en foreløbig gennemgang af resultater fra denne undersøgelse. De endelige resultater vil foreligge senere i form af en forskningsartikel. Studiets forskningsspørgsmål var for det første at undersøge om det administrative personale opfatter den digital kommunikation som en bedre eller dårligere service for borgerne. For det andet at undersøge hvilke konkrete specifikke hændelser det administrative personale har oplevet i forbindelse med digital post og som de finder relevante at beskrive i denne undersøgelse. 3. Metode Et spørgeskema er i april/maj 2014 blevet sendt ud til HK ansatte i danske kommuner og regioner. Dette foregik via en , hvor hver enkelt person blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet bestod af 29 spørgsmål. Spørgsmålene handlede om følgende emner: Respondentens holdning til digital post. En konkret specifik hændelse som respondenten havde oplevet i forbindelse med digital post. Respondentens demografiske variable og personlige brug af digital post 4. Data analyse Vi modtog 632 svar. De svar, der ikke indeholdte en beskrivelse af en konkret specifik hændelse, blev først trukket ud. Dernæst fandtes der et antal svar, hvor besvarelsen af beskrivelsesspørgsmålet kun var generelle bemærkninger og som dermed ikke havde karakter af en beskrivelse af en hændelse. Også disse svar blev trukket ud. Medarbejdersvar, der handlede om digital post til virksomheder, der tog udgangspunkt i dem selv som borger eller i andre systemer end digital post blev også trukket ud. Endelig opdelte vi de beskrivelser, der gengav flere hændelser, i særskilte beskrivelser. Samlet set var der dermed tale om 448 beskrivelser. Ved kodningen af svarene blev det klart, at medarbejderne ikke kun havde forholdt sig til om digital post var bedre eller dårligere service. Arbejdsprocesserne hos offentlige myndigheder understøttes af et stort antal digitale systemer, der er mere eller mindre integreret både ift. data og teknisk infrastruktur og som fungerer i et administrativt bureaukrati og en organisatorisk kultur, der påvirker den måde digitaliseringen fungerer på. Digital post som ny teknologi er blevet en del af denne eksisterende komplekse struktur. På borgersiden er digital post ikke bare ét system, som borgeren bruger. Snarere er brugen af digital post et resultat af digital post som system, computerens hardware (tastatur og mus, printere) og software (alle de systemer, der medgår ved anvendelsen af digital post, nemlig browsere, virusprogrammer, Windows osv.), NemID osv. Den digitale kommunikation mellem det offentlige og borgerne er således i den grad omfattet af en meget kompleks organisatorisk og teknologisk kontekst. Vores første gennemgang af svarene viste, at 2

3 medarbejderne i deres svar om, hvorvidt digital post var bedre eller dårligere service tilsyneladende var nødt til at medtage en række øvrige forhold og aspekter i deres beskrivelser. Det er disse øvrige forhold og aspekter, der har været medvirkende til, at vi har udledt andre temaer af gennemgangen end service overfor borgeren. Kodningen af materialet af de 448 beskrivelser foregik i to trin. Som det første trin gennemgik to forskere det samlede materiale af beskrivelser og fandt på basis heraf frem til fem kategorier, som repræsenterede beskrivelsernes indhold. Ved efterfølgende diskussion af de fem kategorier blev de to forskere enige om at kategorien teknologi var for vidtrækkende og ikke-entydig. Det blev derfor aftalt at opdele denne kategori i to, én for medarbejdere og én for borgere (A-F (beskrevet nedenfor). Alle 448 beskrivelser blev kodet af de to forskere på baggrund af disse kategorier. Andet trin bestod i at en tredje forsker kodede de 448 beskrivelser på baggrund af de seks kategorier. Denne kontrolkodning af dataene viste, at kategoriseringen af beskrivelserne var pålidelig. Vi brugte en tematisk analyse til datareduktion, der gør det muligt for os at analysere data. Anvendelse af tematisk analyse gør os i stand til ud fra den store mængde tekst at identificere de temaer, der fremstår i det samlede materiale. 5. Respondenterne Med hensyn til alder og køn er de 448 respondenter fordelt i overensstemmelse med fordelingen af samme personalegruppe set på landsplan (se tabel 1). Tallene angående det sidste er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med tal fra Med henblik på den geografiske fordeling er Region Hovedstaden overrepræsenteret på bekostning af Region Nordjylland. For de tre øvrige regioner er tallene for respondenterne repræsentative i forhold til disse regioners fordeling. Vær opmærksom på, at geografiske regioner omfatter både regionen som organisation samt de kommuner, der befinder sig i regionen. Undersøgelsens respondenter Fordelingen af administrativt personale i kommune og region på landsplan (2013) Alder N % % Under og derover Køn Myndighedstype Kvinde Mand Kommune Region

4 Geografisk region Region hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tabel 1. Demografiske værdier for undersøgelsespopulationen sammenlignet med kommuner og regioner. Kilde for tallene for fordelingen på landsplan er fra Økonomi- og indenrigsministeriet for året Resultater Det følgende citat er et eksempel på, at respondenten både omtaler servicen overfor borgeren, borgeren, medarbejderens arbejdssituation og teknologien omkring medarbejderen. Påbud om forbedret vandkvalitet i egen drikkevandsboringalmindelig borger. Hvis ikke borgeren reagerer fører det til politianmeldelse. Det er uhensigtsmæssigt hvis borgeren ikke opdager posten eller påstår han ikke har fået den (doc2mail uden CPR). Vi får ikke kvittering på modtagelsen.med almindelig post med afleveringsattest er vi sikker på han får posten, og han risikerer ikke at glemme at se den i digital postkasse. Dette citat omfatter servicen overfor borgeren, medarbejderes arbejdssituation, organizationen og teknologien hos borgeren. Et bekræftelsesbrev Alle typer af borgere havde søgt ydelsen. Skulle blot modtage information Borgeren fik bekræftelse, kommunen slap for telefoniske henvendelser fra borgere, der ville vide, om vi havde modtaget ansøgningen. Digital post kan modtages alle vegne, også på ferier. Det er fint, at dem der kan modtager posten digitalt - det sparer penge, tid og gør privat arkivering lettere 6.1 Opfattelsen af Digital Post Mere end 82 % af respondenterne var enige i ( enige eller overvejende enige ) at det var en god ide at de lokale myndigheder skrev til borgerne med digital post, og at borgerne kunne skrive til de lokale myndigheder med digital post. For begge spørgsmål var der en signifikant, men svag, korrelation med respondentens alder, idet yngre respondenter i højere grad var enige heri. Respondenternes beskrev som sagt konkrete hændelser med digital post. Kun 53 % af respondenterne beskrev situationer, som de selv vurderede som bedre service med digital post (se tabel 2). En andel på 26 % beskrev derimod situationer, der var karakteriseret ved dårligere service med digital post. Endelig beskrev en andel på 21 % af respondenterne situationer, hvor de havde undladt at bruge digital post for at undgå dårlig service. Denne andel af hændelser, hvor respondenten undlod at bruge digital post, er bemærkelsesværdig, idet disse hændelser indikerer utilfredshed med den måde digital post fungerer på. Respondenternes angivelse af hyppigheden for den pågældende beskrevne situation var nærmere meget ofte end meget sjældent, hvilket yderligere understreger at de negative hændelser kan indeholde vigtig information i forbindelse med implementeringen af digital post i kommuner og regioner. 4

5 Respondentens opfattelse af hændelsen Hyppighed Hvor ofte sker denne situation?* N % Median Bedre service med digital post Dårligere service men brugte digital post alligevel Undlod at bruge digital post for at undgå dårlig service Tabel 2. Respondenternes vurdering af de beskrevne konkrete hændelser med digital post *Respondenterne besvarede dette spørgsmål ved brug af en femtrins skala hvor endepunkterne var meget ofte (1) og `meget sjældent (5) 6.2 De konkrete specifikke hændelser I forlængelse af respondenternes vurdering af de beskrevne konkrete situationer som henholdsvis bedre service i 53 % af tilfældene, dårligere service i 26 % og undlod at bruge digital post for at undgå dårlig service i 21 % af tilfældene skal vi i det følgende se nærmere på indholdet af de 448 beskrivelser. Som nævnt ovenfor er de 448 beskrivelser af hændelser kodet ud fra seks kategorier. Hver hændelse kan tilhøre flere af kategorierne, dvs beskrivelserne kan have et indhold der knytter sig til flere af kategorierne på en og samme gang. I det følgende defineres først de seks kategorier (A-F). Derefter gennemgås en række eksempler på beskrivelser, der tilhører de pågældende kategorier. Hændelserne, der tilhører kategori A, handler om ændringer i servicen over for borgeren som følge af brugen af digital post. Kategorien rummer både de positive og negative hændelser. Hændelser, der tildeles kategorien B, handler om borgernes forudsætninger for at anvende digital post. Som forudsætninger tænkes der her på for det første borgernes evner, egenskaber og motivation for at udføre handlingerne, og for det andet om borgeren har den nødvendige teknologi hertil. Kategori C rummer de hændelser, der handler om den ansattes arbejdssituation som følge af digital post. Kategorien indeholder både positive og negative hændelser i forhold til ændringerne i den ansattes arbejdssituation. Kategori D indeholder de hændelser, der handler om effekterne for organisationen som helhed, dvs for kommunen eller regionen, som følge af digital post. Også her er der hændelser af respektiv positiv og negativ art. Hændelser, der tilhører kategori E, handler om operationer, der støttes eller besværliggøres af de ansattes udførelse af digital post. Parallelt hertil handler hændelserne, der tilhører kategori F, om operationer, der støttes eller besværliggøres af borgernes udførelse af digital post. Disse operationer er tilknyttet de anvendte teknologier. I det følgende gives der eksempler på beskrivelser tilhørende alle seks kategorier. Teksten har alene til formål at give et indledende blik på beskrivelserne og udgør altså ikke den endelige analyse. Det 5

6 er derfor vigtigt at være opmærksom på ved læsningen af citaterne at der i de fleste tilfælde kun er tale om udpluk af den enkelte respondents beskrivelse. Det vil sige det er ikke respondentens samlede beskrivelse, der gengives. A. Forandringer i servicen Langt den største del af respondenternes beskrevne hændelser handler om ændringerne i servicen som følge af brugen af digital post. Der er her tale om beskrivelser af henholdsvis positiv og negativ art. De positive hændelser handler først og fremmest om at digital post indebærer fordele for borgeren i form af at kommunikationen foregår hurtigere end tidligere og at selve sagsbehandlingstiden bliver kortere. Afgørelser på sager bliver eksempelvis hurtigere kommunikeret ud til borgeren. Flere beskriver hvordan tilbud til borgeren dermed hurtigere kan igangsættes. En respondent beskriver det på følgende måde: Jeg sendte et brev ud til en borger vedr. svar på en visitation til en STU elev, fra det øjeblik jeg trykker send, ligger det i borgerens digitale postkasse, borgeren klagede efter ½ time efter afsendelse, vi svarede samme dag, eleven startede på nyt uddannelsessted dagen efter, det er da god service (36/R269.1). Generelt går denne type af hændelser ud på at borgeren modtager et skema eller blanket, hvorefter borgeren udfylder skemaet og indsender det med det samme. Lignende positive hændelser beskrives i forbindelse med rettelse af fejl: Et eks. Hvor jeg sendte digital post, og der var en fejl i oplysningen. Borgeren kontaktede mig straks, og så kunne vi få fejlen rettet (140/R108.1). Partshøringer synes også at være aktiviteter, som tidsmæssigt bliver forkortet ved hjælp af digital post. Den hurtige kommunikation styrker yderligere servicen, når der er tale om korte tidsfrister, der skal overholdes. Flere af respondenterne fortæller om at de når at sende blanket ud til borgeren samme dag hvor der både var ansøgningsfrist og hvor borgeren ringede. En giver følgende beskrivelse af en hændelse: Jeg sidder i Pladsanvisningen og der fik jeg en ledig plads den sidste dag i måneden, derfor skulle forældrene takke ja til pladsen samme dag. Næste dag kunne jeg se at pladsen var booket. Dette ville ikke have kunnet lykkedes hvis det var sendt med fysisk post (401/R201.1). Andre positive hændelser handler om at borgere uden fast adresse eller borgere på fx ferie alligevel kan modtage post fra kommunen i den digitale postkasse. Dette ses af flere som en bedre service for borgeren. Flere respondenter angiver desuden at borgeren er mere sikker på at modtage sin post end ved et fysisk brev: Faren for at et brev ikke bliver afleveret eller afleveret forkert eller for sent er minimal ved digital postkasse (296/R61.1). De negative hændelser, der beskrives af respondenterne, taler lidt imod de netop nævnte beskrivelser af positiv karakter. Flere respondenter beretter om hændelser, hvor brugen af digital post har forværret kvaliteten af servicen. En respondent fortæller fx følgende: 6

7 Sygedagpengesag. Sendt et oplysningsskema ud til en syg borger. Oplysningsskema skal være besvaret og returneret inden en bestemt dato, men borgeren har ikke fået tjecket sin E-post kasse og ikke fået besvaret skemaet. Sygedagpengene stopper til borgeren. Digital post i denne sag ikke en god service (205/R432.1). Manglende overholdelse af tidsfrister indebærer at borgere mister penge eller anden form for hjælp og støtte. Manglende oplysninger i blanketter kan indebære afslag for borgeren. Rykkere overses hvorved renter og gebyr skal indkræves hos borgeren. Muligheder for fremmøde eller samtale med myndighedsperson overses af borgere, som dermed går glip af en kontakt med fx specialisten. Al le de nævnte hændelser synes at indtræffe fordi borgeren af en eller anden grund ikke har åbnet den digitale postkasse. En anden type negativ hændelse med digital post handler om selve kommunikationsformen. Den digitale kommunikation beskrives af flere af respondenterne som utilstrækkelig i forhold til hvad god service kræver. Dette begrundes med at den digitale kommunikation er for upersonlig, og svære problemer forudsætter netop en mere personlig dialog. En af respondenterne beskriver problemet på følgende måde: Jeg behandler klager over gener fra virksomheder. De fleste klager indkommer pr. telefon eller mail.. Sager af den type ville blive meget upersonlig for borgeren, hvis det skulle indberettes i et skema og sendes via Digital Post, besvares af mig via Digital Post osv.. Det vil ikke spare mig tid, for personlig/ telefonisk kontakt er nødvendig for uddybning og aftale om tilsyn hos dem, nogle gange løses sagen hurtigt via telefonsamtaler med borger og virksomhed... men kopi af afgørelsen til sidst kan selvfølgelig sendes den vej. Vi mailer ofte en del undervejs, det kan også blive til mange mails, fordi borgeren har brug for at få "luft" for genen... midt om natten... det ville borgeren nok ikke gøre, hvis det skulle sendes som Digital Post.. Jeg ville spare tid på disse mails, men sagen ville derved lettere optrappes, fordi "man aldrig kan få fat i kommunen"... vores rolle er ofte lige så meget mediator, som myndighed (568/R520.1). Forværring af servicen som følge af digital post kan også dreje sig om at borgeren nu selv skal printe skemaet eller blanketten ud samt evt scanne det ind efter udfyldelsen. Tidligere fik de den tilsendt via fysisk post. Problemet rapporteres selvfølgelig størst i de tilfælde hvor borgeren slet ikke har en printer. En af respondenterne nævner at det kunne være en gevinst hvis borgerne kunne underskrive digitalt og dermed undgå at printe og scanne. En anden type negativ hændelse er når borgere i bestemte typer af situationer (sygdom eller lignende) kan behøve pårørendes hjælp til at læse sin digitale post, men disse pårørende kan ikke umiddelbart gå ind i den pågældendes digitale postkasse eller overhovedet vide at han eller hun har fået en mail fra det offentlige. B. Borgeren Når det gælder borgerens forudsætninger (evner, egenskaber, motivation, manglende teknologi) for at anvende digital post er der stort set kun tale om negative hændelser. Beskrivelserne handler her om den svage borger, der ikke kan håndtere digital post, ikke er motiveret eller borgeren som simpelthen mangler de nødvendige IT-kompetencer, men også om borgerne som glemmer at de er tilmeldt digital post. Flere af de ovenfor nævnte beskrivelser, der refererede en hændelse af negativ karakter med digital post for borgeren, beskrev netop ofte at der var tale om en svag borger. En stor andel af 7

8 beskrivelserne under denne kategori handler således om den svage borger. Hermed menes en borger som tilhører det ældre segment, syge, handicappede, hjemløse, m.m. En respondent skriver: Afgørelse om ansøgt hjælp. Borger var svag borger som jeg vidste ikke forstod brevet digitalt Ville hellere have ringet (42/R313.1). I visse tilfælde handler det om manglende IT-kompetencer. En respondent fortæller følgende: "Indkaldelse til samtale kan give problemer, når borgeren ikke er opmærksom på at det sendes via digital post og ikke kan finde ud af at bruge digital post" (515/R376.1) I andre tilfælde drejer det sig mere om at borgeren ikke har den adfærd eller holdning, som er nødvendig for at digital post kan fungere optimalt. Et eksempel på dette kan ligge i følgende sætning: Nogle borgere forstår ikke vigtigheden af at bruge eboks (29/R225.1). En anden bruger følgende formulering: Der er mange som ikke tjekker deres digitale postkasse ofte nok (49/R337.1). Lidt af det samme siges i følgende version: Det kræver en stor tilvænning for flere at skulle overgå til digitalpostkasse, borgeren havde ikke forstået at man kunne melde sig til sms/mail service om at der er kommet post i den digitale postkasse, der skal mere information til omkring det (73/R437.1). Yderligere er der beskrivelser af hændelser, der fremhæver at nogle borgere ikke har de teknologiske rammer, der skal til for at have en digital postkasse. Familier kan være uden en pc eller printer. Der kan dog også være tale om manglende net-forbindelse, problemer med JAVA eller lignende som i det følgende tilfælde: "På den unge målgruppe har digital post haft en effekt, folk får hurtigere besked og vi får hurtigere besked tilbage i de fleste sager, MEN mange overser helt deres digitale post af flere årsager (tekniske problemer, JAVA problemer, ingen computer pt, personlige problemer pt o.lign.) og i de fleste tilfælde ville sagsbehandlingen have været bedre hvis vi bare havde sendt et papirbrev fra starten" (418/R221.1) Endelig kan der i visse af de beskrevne hændelser være tale om et samspil af alle de nævnte faktorer i form at svag borger, manglende IT-kompetencer samt manglende digitalt udstyr. C. De ansatte De hændelser, der har et indhold, der hører til kategori C, omhandler ændringer i respondenternes arbejdssituation som følge af digital post. Som med kategori A er der tale om hændelser som beskrives af respondenterne som enten positive eller negative. De positive hændelser handler først og fremmest om ændringer i arbejdsgangen i form af at arbejdsprocessen kan gå hurtigere, arbejdsopgaven kræver mindre opfølgning eller den føles nemmere at udføre. Nogle af hændelserne viser hvordan digital sagsbehandling sparer tid for den 8

9 ansatte. Sagsgangen kan ganske enkelt gøres hurtigere. Det at sende post går i sig selv hurtigere end tidligere. Andre hændelser viser hvordan den ansatte kan vinde tid også i forhold til andre arbejdsgange som fx journalisering og arkivering: Den efterspurgte dokumentation blev indscannet og mailet som pdf-fil Hurtig, effektiv arbejdsgang, da vi samtidig kunne journalisere/arkivere den afsendte mail (145/R130.1) En af beskrivelserne afsluttes med en konstatering af at digital post indebærer en øget effektivitet for den pågældende: Digitalisering har givet et større råderum af mine arbejdstimer så jeg får mere for hånden på kortere tid (321/R85.1). Nogle af hændelserne handler om at arbejdet er blevet nemmere fordi de ansatte med digital post kan være sikre på at borgeren har modtaget brevet. Som en af respondenterne siger, så kan borgeren ikke længere påstå at brevet er blevet væk, og de behøver ikke bruge tid på at finde brevet. Der beskrives derudover større sikkerhed i forbindelse med forsendelse af følsomme oplysninger. Endelig beskrives den hurtigere postgang at være en fordel. I en beskrivelse siges det fx: "Når jeg sender besked om, at jeg skal bruge yderligere dokumentation får jeg dokumentationen meget hurtigere end før, da borgerne jo kan se brevet samme dag" (421/R232.1) Der er dog også en andel hændelser, der beskriver ændringerne i de ansattes arbejdssituation som negative. I modsætning til ovenfor handler disse hændelser om at arbejdsgangen er blevet mere besværlig på grund af digital post, og at sagsbehandling derved forsinkes. Borgere, der sender post digitalt til kommunen, er fx ikke helt trygge ved det og ringer derfor den ansatte op. Dette beskriver flere som resulterende i dobbeltarbejde. Andre hændelser handler om noget lignende, nemlig når de ansatte af den ene eller anden grund er nødsaget til at genfremsende breve til borgeren som fysisk post. Ved de negative hændelser kan det spille ind at der fx er tale om en svag borger, som ikke kan håndtere digital post. Det kan dog også være borgerens adfærd i form af ikke at tjekke sin digitale postkasse, der bliver afgørende for at medarbejderen får øget arbejdsmængde. Der er også borgere som glemmer eller overser at vedlægge den nødvendige dokumentation i forbindelse med ansøgninger, hvilket besværliggør arbejdsgangen, da medarbejderen herved skal kontakte borgeren en ekstra gang. Et par af hændelserne synes også at antyde at digital post kan give et psykisk pres, da borgerne nu forventer et hurtigere svar. Et sted siges det fx: Der bliver hurtigere svaret, men der bliver også presset, da borgerne forventer svar meget hurtigt (20/R67.1). Det, der således ovenfor blev opfattet som en forbedring af servicen for borgeren, synes således i disse tilfælde at vende sig mod medarbejderen i form af et pres om hurtigt svar. D. Kommunen/regionen Der er ikke så stor en andel af beskrivelserne, der kommer ind på hvad brugen af digital post betyder for organisationen som helhed, dvs for kommune eller region. Langt den største andel af hændelserne, hvori respondenterne alligevel nævner emnet, handler om at kommunen eller 9

10 regionen opnår en økonomisk og tidsmæssig besparelse med digital post. Der er således tale om hændelser af positiv art. De besparelser, der nævnes, drejer sig mest om reducerede forsendelsesomkostninger, dvs sparet porto, kuverter og pakning af brev. Der forekommer dog også en beskrivelse af at det, der bliver sparet på det ene, tabes i ressourceforbrug på det andet, dvs en hændelse af negativ art: En stor del af kommunens ansatte bruger den forventede besparelse (kommunens) til ekstra arbejde ved skrivebordet (622/R322.1). E. Operationer, der støttes eller besværliggøres af de ansattes udførelse af digital post I det følgende behandles først de hændelser, der handler om operationer, som er blevet besværliggjorte i og med at medarbejderne skal anvende digital post. Dernæst nævnes hændelserne om operationer, som er blevet støttet ved arbejdet med digital post. En af de besværliggjorte operationer er fx når der skal vedhæftes store mængder af bilag. Mængden kan være større end hvad det er muligt at sende via digital post. Sagsakter kan desuden i sig selv have for stor filstørrelse til at det er muligt at sende digitalt. Visse bilag kan derudover simpelthen ikke scannes og vedhæftes. En af respondenter fortæller at Ved indskrivning af nye elever i skolen sendes diverse breve + fotobog + mælkebrochure. De to sidstnævnte er i en format, der ikke kan skannes og derved medsendes som bilag. (244/R580.1) En anden fortæller: En sygedagpengesag skal henlægges, da borger ikke har anmodet om at få udbetalt sygedagpengene. I dette tilfælde er det god service overfor borgeren at vedlægge en kopi af de tidligere fremsendte skemaer. Men det er endnu ikke muligt at vedhæfte fra andre systemer hos os (uden væsentlige problemer med vores systemer efterfølgende). Resultatet er at vi enten yder en ordentlig service overfor borgeren og sender brevet som almindelig post, eller sender brevet digitalt/ via kmd print UDEN vedhæftede skemaer. Skemaerne risikeres så alligevel at skulle eftersendes med almindelig post til borger, hvis vi benytter løsning 2 og dette giver en samlet merudgift i forsendelsesomkostninger. (220/R487.1). Som den nævnte beskrivelse viser kan forsendelsesoperationen være besværliggjort af, at digital post ikke altid er integreret med andre systemer i organisationen. Der henvises generelt i flere beskrivelser fx til manglende integration med ESDH-system, økonomisystem, fagsystemer, blanketsystem, bookingsystem m.m. Det beklages også at sager først skal oprettes i ESHD før de kan indgå i en forsendelse med digital post. En manglende integration mellem systemerne som sådan kan give en forsinket arbejdsgang: Tidsmæssigt er det en belastning for de ansatte, systemerne er ikke brugervenlige, programmerne arbejder ikke sammen det kræver mange ekstra klik åbne programmer, skal der vedhæftes filer, så skal man ofte åbne et 3.program og når post er sendt skal den ansatte kopiere afsendelseskvittering ind som journalnotat.. Det er tidsmæssigt et problem og et spørgsmål om ekstra fysisk belastning for den ansattes hænder, albuer og skuldre (622/R322.1). Derudover nævnes også et problem med at andre myndigheder (fx udenlandske) ikke accepterer digital post og dermed ikke kan modtage forsendelsen. 10

11 Noget helt andet er når systemet i sig selv ikke er gearet til at arbejde ud fra virke lighedens realiteter, som fx denne beskrivelse redegør for: Selvom det er et krav at vi skal sende alt post digitalt, er der alligevel tilfælde, hvor det ikke er muligt. Dette gør sig gældende når en plejefamilie skal skrive deres plejebarn op til daginstitution. Dette kan de ikke gøre digitalt, da det ikke er deres biologiske barn og derfor figurere barnet ikke under dem, i den digitale løsning. Dette gør det meget mere kompliceret, både for personalet og borgeren. Hvis vi i disse situationer ikke var i stand til at undlade at bruge digital post, ville barnet ikke kunne komme i institution. (632/R567.1). I den nævnte beskrivelse passer systemet ikke for plejefamilien, der skal skrive deres plejebarn op til en daginstitution. Her må der en helt anden arbejdsgang til. Der er dog også operationer, som støttes i og med den ansatte skal anvende digital post. Brevfletning nævnes som en af de handlinger som er blevet lettere med digital post: ved at bruge en flettefunktion kan vi sende 400 breve ud på 5 minutter (23/R137.1). Operationer som genfremsendelse af post er også beskrevet som en type handlinger, der er blevet lettere. Alt materiale ligger klart til at kunne genfremsendes til en borger, der henvender sig. Derudover har også som tidligere omtalt fx journaliseringsoperationen fået støtte. Journaliseringen kan således foregå samtidig med scanning og afsendelse af materiale. F. Operationer, der støttes eller besværliggøres af borgers anvendelse af Digital Post Der er også hændelser om operationer, der henholdsvis støttes eller besværliggøres i og med borgeren skal anvende digital post. Der er operationer for borgeren som besværliggøres ved brugen af digital post. Visse forsendelser til borgerne forudsætter at borgeren sender besked tilbage, udfylder attest, underskriver eller lignende samt sender retur. Denne returforsendelse kan i visse tilfælde været blevet besværliggjort ved brugen af digital post. Borgeren er evt ikke i stand til at vedhæfte filer i forbindelse med sit svar til kommunen, eller bilagene viser sig evt selv ikke mulige at sende. Det kan også være at borgeren ikke har sat systemet op til at få en melding, når vedkommende modtager post og som derfor ikke registrerer at der er post. Når borgeren selv skal udskrive fx en attest, kan forhindringen også være at borgeren ikke har en printer: Det kan være en udfordring at sende blanketter til borger der ikke har en printer. For at underskrive blanketterne skal de printes og det er i mange tilfælde ikke muligt. Så er vi nød til at printe den og bede dem komme her og underskrive (472/R294.2). Returforsendelsen kan således være besværliggjort på den måde at medarbejderen får ekstra arbejde. Selve vedhæftningen er noget der i flere hændelser beskrives som et stort problem for borgere. Det beskrives fx hvordan borgerne ringer den ansatte op, fordi de ikke har kunnet vedhæfte de nødvendige filer. Andre beretter om at borgerne kan have problemer med at udfylde skemaer elektronisk. I visse tilfælde er de nødsaget til at printe skemaet ud for derefter at udfylde det i hånden. 11

12 Digital post kan også resultere i manglende kontakt til borgerne, når borgerne ikke har sørget for at tilmelde sig at få besked om modtaget digital post. Kommunikationen med borgeren kan dog også af andre årsager være besværliggjort. Der er dog også operationer for borgeren som støttes ved brugen af digital post. Her nævnes først og fremmest hvordan borgeren gennem digital post automatisk får opbygget et digitalt arkiv. Dette synes i de tilfælde at gøre arbejdet nemmere for den ansatte, idet han eller hun ved at borgeren har oplysningerne liggende: Vi kan bedre hjælpe de kontanthjælpsansøgere der har kontoudtog, lønsedler mv liggende i deres digitale postkasse ved sammen at logge på deres digitale postkasse og finde de relevante oplysninger frem (39/R287.2). Endelig bliver det også beskrevet hvordan formidlingen til blinde, ordblinde eller svagtseende kan støttes gennem digital post, idet beskeden via det rette program på computeren kan læses op for den pågældende borger: En blind ønskede at et afslag på en ansøgning om hjælpemidler blev fremsendt som digital post, sådan at han kunne få udstyr på sin computer til at læse brevet op. Han.. kunne gøre sig bekendt med indholdet uden at vente på en hjælper, som kunne læse brevet op for ham (326/R92.1). Kommunikationen mellem den ansatte og borgeren synes i dette konkrete tilfælde at være blevet gjort lettere. Sammenfatning Negative oplevelser for borgerne De negative hændelser i kategori A beskriver, at digital post kan have implikationer i form af at borgere mister penge, taber mulighed for fremmøde, oplever upersonlig kommunikation på områder, der behøver den mere personlige kontakt, m.m. Beskrivelserne i kategori B henviser til at borgeres manglende forudsætninger i form af evne, egenskaber, motivation, manglende udstyr el. lign. kan være en central faktor at være opmærksom på. Endelig viser beskrivelserne i kategori F at der er en type af operationer, der synes at være blevet besværliggjorte for borgeren ved brugen af digital post, nemlig fx det at sende en blanket retur til myndighederne, vedhæftning af bilag, printning, scanning, skemaudfyldning, systemopkobling og i det hele taget gennemførelsen af kommunikation mellem borger og medarbejder. Negative oplevelser for de ansatte Kategori C viser at en andel af hændelserne, som respondenterne har beskrevet, handler om ændringer i medarbejderens arbejdssituation som følge af brugen af digital post. De negative hændelser i denne kategori handler om en besværliggjort arbejdsgang, hvor usikre borgere ringer den ansatte op, men også om flere genfremsendelser, manglende dokumentation, øget forventningspres fra borgerne om hurtigere sagsbehandling m.m. Beskrivelser under kategori E viser at der er operationer, der er blevet besværliggjorte i brugen af digital post som fx vedhæftning af større mængder bilag, forsendelser af materialer der ikke kan scannes, kontakten til fx udenlandske myndigheder der ikke accepterer digital post, system der ikke arbejder sammen eller systemer der 12

13 ikke er gearet til virkelighedens realiteter med fx plejeforældre der skal varetage plejebørns institutionstilmelding. Positive oplevelser Endelig er der de positive hændelser i beskrivelserne. Kategori A indeholder beskrivelser af hændelser, der viser en forbedret service for borgeren bestående af først og fremmest en hurtigere og nemmere sagsbehandling. Kategori C indeholder beskrivelser, der henviser til en bedre arbejdssituation for medarbejderen bestående af nemmere arbejdsgange, besparelse af tid, automatisk journalisering og arkivering, større sikkerhed i forbindelse med forsendelse af følsomme oplysninger og øget sikkerhed for at borgeren har modtaget brevet. Kategori E indeholder beskrivelser af operationer, der er blevet lettere som fx brevfletning og genfremsendelse. Kategori F har beskrivelser af operationer, som for borgeren er blevet lettere, som fx den automatiske oprettelse af et digitalt arkiv og fx af mere specifik karakter den mulige digitalt baserede oplæsning af breve fra det offentlige for de blinde eller svagtseende. 7. nov Jesper B. Berger, Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier, (kontaktperson) Trine Schreiber, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, Morten Hertzum, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, 13

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere