Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 4 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen med centralt fag i Pædagogik Det centrale fags moduler... 7 Modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt... 7 Modul 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning... 8 Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger Modul 4: Anvendelse af pædagogisk viden Modul 5: Valgfag og kandidattilvalg Modul 6: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2013-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Pædagogik er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Pædagogik hører under Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling og censorkorpset for Pædagogik. 3. Normering Det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik er normeret til 90 ECTS-point og er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et gymnasierettet kandidattilvalg på 45 ECTS-point. Stk. 3. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et gymnasierettet kandidattilvalg på. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Pædagogik giver ret til betegnelsen cand.mag. i pædagogik. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Education. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på min., der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i pædagogik med tilvalg i fx kulturformidling. Stk. 3. Udgøres uddannelsen af fagelementer, der tilsammen udgør en profil, giver det ret til titlen cand.mag. i pædagogik med den valgte profil. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Pædagogik fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Pædagogik i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Pædagogik fra Københavns Universitet. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med den adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Nordiske statsborgere er dog undtaget fra dette krav, hvis dansk, svensk eller norsk indgår i den adgangsgivende eksamen. 3

4 Stk. 5. Studerende, som ønsker at følge uddannelsen på engelsk, skal inden studiestart have bestået, hvad der svarer til engelsk på B-niveau i gymnasieskolen. Stk. 6. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 7. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 8. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 9. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres efter fastsatte kriterier, der fremgår af Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog De studerende skal kunne læse tekster på norsk, svensk og engelsk. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. Kapitel 4. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder inden for det pædagogiske forskningsfelt opdragelse, undervisning, uddannelse og læring, aktuelt og historisk, samt øge de teoretiske, analytiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer og igennem anvendelse af fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal ud fra kendskab til, hvordan pædagogisk viden anvendes, have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 4

5 10. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse Studiet i Pædagogik omhandler opdragelse, uddannelse, undervisning og læring. Formålet med kandidatuddannelsen er at give de studerende omfattende viden og videnskabelige kompetencer til at forstå, forklare, analysere og vurdere pædagogiske problemstillinger og fænomener og deres samspil med samfundsmæssige vilkår. Igennem uddannelsen opnår kandidaten en omfattende indsigt i pædagogikforskningens teoretiske, metodiske og empiriske dimensioner, og hvordan forskningsbaseret viden inden for pædagogikkens område bliver anvendt, kan anvendes, formidles og udvikles. Uddannelsen muliggør fordybelse og specialisering i udvalgte felter og områder. Den giver erhvervsmuligheder inden for bl.a. forskning, undervisning, uddannelsesplanlægning samt konsulent-, udviklings-, projekt- og evalueringsopgaver. Kompetencemål En kandidat i Pædagogik har følgende specifikke kompetencer: Viden og forståelse Kandidaten har viden om pædagogikkens forskningsfelt: opdragelse, undervisning, uddannelse og læring aktuelt og historisk. Endvidere har kandidaten viden om og kan mestre et relevant udvalg af forskningsmetoder, således som de anvendes indenfor pædagogikkens forskningsfelt. Yderligere har kandidaten viden om, og kan analysere, konkrete pædagogiske problemstillinger om opdragelse, undervisning, uddannelse og læring, herunder begrunde sådanne problemstillingers pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige relevans. Derudover har kandidaten forståelse for sammenhængene mellem analytiske forudsætninger, empiriske og teoretiske konstruktioner samt metodiske forhold inden for pædagogisk forskning. Endelig har kandidaten gennem selvstændig fordybelse og specialisering omfattende og nuanceret viden om pædagogiske forhold på højt internationalt niveau. Færdigheder Kandidaten kan på et videnskabeligt grundlag forstå, analysere og kritisere viden tilvejebragt gennem forskellige former for pædagogisk forskning og uddannelsesforskning. Endvidere kan kandidaten fagligt vurdere og prioritere forskellige forskningsmetoders styrker og svagheder i relation til pædagogiske forskningsprojekters og undersøgelsers hensigter og vilkår. Yderligere kan kandidaten på et videnskabeligt grundlag selvstændigt identificere og analysere pædagogiske problemstillinger og kan analysere og vurdere anvendelse og formidling af pædagogisk viden, herunder analysere komplekse arbejds- og udviklingssituationer i forbindelse med anvendelse af viden inden for pædagogiske og tilgrænsende fagområder. Endelig har kandidaten gennem selvstændig fordybelse og specialisering omfattende og dybtgående forudsætninger for at forstå, analysere og vurdere afgrænsede og begrundede pædagogiske emner og problemstillinger samt formidle disse til såvel fagfæller som ikke-specialister. Kompetencer Kandidaten kan identificere emner og problemstillinger relateret til pædagogikkens forskningsfelt og kan i samarbejde med andre opstille fagligt begrundede udkast til selvstændige projekter. Yderligere kan kandidaten gennemføre et selvstændigt projekt, omfattende alle dets faser, og kan ud fra et videnskabeligt pædagogisk grundlag fremlægge og reflektere potentielt nye løsningsmodeller. Endelig kan kandidaten på baggrund af selvstændig fordybelse og specialisering reflektere over og vurdere egen fortsatte fordybelse og specialisering inden for pædagogikken. 5

6 Kapitel 5. Uddannelsens struktur 11. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Pædagogik Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Stk. 4. Modul 1-4 og 6 indeholder konstituerende og obligatoriske fagelementer; modul 5 indeholder valgfag og kandidattilvalg. Stk. 5. Specialet, der udgør, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Pædagogik. Stk. 6. Specialet kan efter studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS-point, hvis det er af eksperimentel karakter. Stk. 7. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 8. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Pædagogik fremgår af følgende oversigter. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv. 1. semester 2. semester 3. semester, mobilitetsvindue 4. semester Modul 5: Valgfag og kandidattilvalg (hvoraf vælges fagelementer på i alt ) Modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger Fordybelse i pædagogisk område A Fordybelse i pædagogisk område B Projektorienteret forløb med empirisk undersøgelse Kandidattilvalg uden for det centrale fag Modul 6: Speciale Modul 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning Modul 4: Anvendelse af pædagogisk viden Projektorienteret forløb Kandidattilvalg uden for det centrale fag Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Pædagogikkens forskningsfelt 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning Pædagogikkens forskningsfelt (konstituerende og obligatorisk) HPÆK03551E Metodiske tilgange til pædagogisk forskning (konstituerende og obligatorisk) HPÆK03561E Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger 4: Anvendelse af pædagogisk viden Analyse af pædagogiske problemstillinger (konstituerende og obligatorisk) HPÆK03571E Anvendelse af pædagogisk viden (konstituerende og obligatorisk) HPÆK03581E Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 6

7 3. Mobilitetsvindue 5: Valgfag og kandidattilvalg eller Fordybelse i pædagogisk område A (konstituerende valgfag eller tilvalg) HPÆK03591E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern 7-trins-skalaen eller Fordybelse i pædagogisk område B (konstituerende valgfag eller tilvalg) HPÆK03601E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern 7-trins-skalaen eller Projektorienteret forløb (konstituerende valgfag eller tilvalg) HPÆK03611E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået eller Projektorienteret forløb med empirisk undersøgelse (konstituerende valgfag eller tilvalg) HPÆK03621E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern 7-trins-skalaen eller Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 6: Speciale Speciale (konstituerende og obligatorisk) HPÆK03631E Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 12. Det centrale fags moduler Modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af pædagogikkens forskningsfelt, dets struktur og indhold. Færdigheder og kompetencer i at forholde sig videnskabeligt til forskellige former for pædagogisk forskning indkredse væsentlige pædagogiske problematikker, og hvordan de kan undersøges samarbejde og at give feedback på fagfællers arbejde (opponentvirksomhed). Pædagogikkens forskningsfelt (konstituerende og obligatorisk) The field of educational sciences (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPÆK03551E Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for pædagogikkens forskningsfelt opdragelse, undervisning, uddannelse og læring aktuelt og historisk samt for dette forskningsfelts interdisciplinære spektrum på tværs af et stats-, samfunds-, institutions- og individniveau 7

8 på et videnskabeligt grundlag forstå, analysere og kritisere viden tilvejebragt gennem forskellige former for pædagogisk forskning og uddannelsesforskning, således som de betegnes som fx fri forskning, strategisk forskning, anvendt forskning og evalueringsforskning identificere emner og problemstillinger relateret til pædagogikkens forskningsfelt opstille fagligt begrundede udkast til selvstændige projekter med vægt på forholdet mellem teori, empiri (og metode). Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Holdundervisning med læreroplæg, gruppediskussioner samt gennemførelse af 2 mindre skriftlige arbejder, hvor eksaminanden forbereder arbejdet med den afsluttende skriftlige hjemmeopgave. Endvidere indgår der opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes skriftlige arbejder. Eksaminanden opgiver 1200 normalsider, der er repræsentative i forhold til fagelementets indhold og de aktuelle emner og problemstillinger, som eksaminanden vælger at fokusere på. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Ved gruppebesvarelse på 2 studerende udvides hjemmeopgaven til normalsider, ved 3 studerende til normalsider, og ved 4 studerende normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve (maks. 4 personer) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver deltagers bidrag anføres. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 % af opgavens samlede omfang. Syge-/omprøve: Fri skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består i gennemførelse af 2 mindre skriftlige opgaver a 2-4 normalsider samt deltagelse i opponentvirksomhed. Sammen med den skriftlige opgave afleveres en individuel progressionsbeskrivelse på 1-2 sider, der skal indeholde en redegørelse for planlægning og studieproces, samt en redegørelse for hvordan opgaven tematisk forholder sig til eksaminandens interesser og faglige progression. Hvis prøven aflægges i samme semester som prøve i modul 2 kan progressionsbeskrivelsen endvidere omhandle samspillet mellem de to moduler. Progressionsbeskrivelsen, der er obligatorisk, indgår ikke i bedømmelsen. Modul 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af pædagogiske forskningsmetoders anvendelse i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning, og projekternes videnskabelige forudsætninger. 8

9 Færdigheder og kompetencer i at beherske og anvende pædagogiske forskningsmetoder på en måde, der er relevant i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning og projekternes videnskabelige forudsætninger samarbejde og at give feedback på fagfællers arbejde (opponentvirksomhed). Metodiske tilgange til pædagogisk forskning (konstituerende og obligatorisk) Methodological approaches to educational research (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPÆK03561E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for og mestre et relevant udvalg af forskningsmetoder, såsom interview, observation, kildestudier, begrebsanalyse, spørgeskemaer og statistisk bearbejdning, således som de anvendes indenfor pædagogikkens forskningsfelt fagligt vurdere og prioritere forskellige forskningsmetoders styrker og svagheder i relation til de pædagogiske forskningsprojekters og undersøgelsers hensigter og vilkår demonstrere forståelse for sammenhængene mellem analytiske forudsætninger, empiriske og teoretiske konstruktioner samt metodiske traditioner og fremgangsmåder inden for pædagogisk forskning vise, at man inden for en nærmere angivet problemstilling har reflekteret disse sammenhænge dybtgående, herunder foretaget egen dataindsamling. Holdundervisning med læreroplæg, gruppediskussioner samt selvstændig afprøvning af forskningsmetoder skriftligt og mundtligt. Endvidere indgår der opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster. Eksaminanden opgiver 1200 normalsider, der er repræsentative i forhold til fagelementets indhold og den aktuelle problemstilling ud fra de aspekter, den studerende vælger at fokusere på. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis samt egne indsamlede data). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsis samt data vægter en tredjedel i den samlede bedømmelse. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Hjælpemidler: Synopsis. Omfang: Varigheden af den mundtlige prøve er 30 minutter inklusiv votering. Synopsis må være på 4-6 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en forud indleveret synopsis omhandlende et selvstændigt formuleret projekt og dets metodologiske problemstilling. Problemstillingen skal godkendes af eksaminator. Data fra egen dataindsamling skal indgå i materialet. Omfanget heraf aftales med vejlederen. Prøven indledes med eksaminandens sagsfremstilling, der tager afsæt i synopsen, supplerer og perspektiverer den. I dialogen mellem eksaminator og eksaminand inddrages også andre dele af synopsen. 9

10 Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Eksaminanden har viden om pædagogiske problemstillingers særegenhed. Færdigheder og kompetencer i at identificere, undersøge, analysere og perspektivere dem kritisk under brug af relevante videnskabelige fremgangsmåder. Analyse af pædagogiske problemstillinger (konstituerende og obligatorisk) Analysis of educational issues (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPÆK03571E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for konkrete pædagogiske problemstillinger om opdragelse, undervisning, uddannelse og læring begrunde sådanne problemstillingers pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige placering og relevans, og kan reflektere det i relation til pædagogikkens forskningsfelt på et videnskabeligt grundlag identificere og analysere pædagogiske problemstillinger, herunder demonstrere selvstændige begrundelser for teoretiske og empiriske nedslag gennemføre et selvstændigt og afsluttet forløb, der omfatter alle undersøgelsens- og analysens faser, og som indeholder en kritisk vurdering og perspektivering af undersøgelsen. Holdundervisning med læreroplæg, gruppediskussioner samt udvikling af projekt- og undersøgelsesdesign. Endvidere indgår der opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster. Eksaminanden opgiver 1200 normalsider, der er repræsentative i forhold til fagelementets indhold og den aktuelle problemstilling ud fra de aspekter, den studerende vælger at fokusere på. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Ved gruppebesvarelse på 2 studerende udvides hjemmeopgaven til normalsider, ved 3 studerende til normalsider og ved 4 studerende normalsider. Progressionsbeskrivelse (jf. Særlige bestemmelser) må være på 1-2 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve (maks. 4 personer) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver deltagers bidrag anføres. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 % af opgavens samlede omfang. Sammen med den skriftlige opgave afleveres en individuel progressionsbeskrivelse, der skal indeholde en redegørelse for planlægning og studieproces samt en redegørelse for, hvordan opgaven tematisk forholder sig til eksami- 10

11 nandens interesser og faglige progression. Hvis prøven aflægges i samme semester som prøve i modul 4, kan progressionsbeskrivelsen endvidere omhandle samspillet mellem de to moduler. Progressionsbeskrivelsen, der er obligatorisk, indgår ikke i bedømmelsen. Modul 4: Anvendelse af pædagogisk viden Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af hvordan forskningsbaseret pædagogisk viden bringes i anvendelse under hensyntagen til forskellige omstændigheder, områder og målgrupper, samt på denne baggrund foreslå nye muligheder. Færdigheder og kompetencer i at foreslå nye muligheder på baggrund af analyse og vurdering formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister. Anvendelse af pædagogisk viden (konstituerende og obligatorisk) Educational knowledge in use (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPÆK03581E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for hvilke forhold der tages i betragtning når forskningsbaseret viden inden for det pædagogisk område anvendes, herunder søges formidlet, i relation til henholdsvis fagfæller, professionelle og ikke-specialister undersøge, analysere og vurdere betingelser, indhold og form for anvendelse og formidling i relation til et praksisorienteret spektrum af pædagogisk forskning om fx organisations- og pædagogikudvikling, curriculumudvikling og pædagogisk evaluering kan analysere komplekse arbejds- og udviklingssituationer i forbindelse med konkret, lokal skabelse og formidling af viden inden for de pædagogiske og tilgrænsende fagområder kombineret med sit videnskabelige pædagogiske grundlag, fremlægge og reflektere potentielt nye løsningsmodeller samt formidle dem til fagfæller og ikke-specialister. Holdundervisning med læreroplæg og gruppediskussioner. Der indgår opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster. Eksaminanden skal endvidere indgå i pædagogiske sammenhænge med en eller flere af grupperne fagfæller, professionelle eller ikke-specialister, hvor der kan gøres erfaringer med konkret, lokal skabelse og/eller formidling af viden. Erfaringer herfra beskrives og analyseres i form af 2 mindre skriftlige arbejder. Eksaminanden opgiver 1200 normalsider, der er repræsentative i forhold til modulets indhold og den aktuelle problemstilling ud fra de aspekter, den studerende vælger at fokusere på. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (rapport) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. 11

12 Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Rapporten vægter en tredjedel i den samlede bedømmelse. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Omfang: Varigheden af den mundtlige prøve er 30 minutter inklusiv votering. Rapporten må være på 8-10 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Syge-/omprøve: Fri skriftlig hjemmeopgave på normalsider. Særlige bestemmelser Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en forud indleveret rapport, som tager udgangspunkt i, diskuterer og perspektiverer de 2 mindre skriftlige arbejder udført i løbet af undervisningen. Prøven indledes med eksaminandens sagsfremstilling, der tager afsæt i rapporten, supplerer og perspektiverer den. I dialogen mellem eksaminator og eksaminand inddrages også andre dele af rapporten. Rapporten skal blandt andet redegøre for erfaringerne med komplekse arbejds- og udviklingssituationer i forbindelse med lokal skabelse af og formidling af viden inden for de pædagogiske og tilgrænsende områder Den aktive undervisningsdeltagelse består i gennemførelse af 2 mindre skriftlige opgaver af 2-4 normalsider samt deltagelse i opponentvirksomhed. Modul 5: Valgfag og kandidattilvalg Kompetencemål for modulet Kompetencemål oplyses under de enkelte fagelementer nedenfor. Kompetencemål for kandidattilvalg afhænger af det valgte tilvalg. Fordybelse i pædagogisk område A (konstituerende valgfag eller tilvalg) Immersion in a chosen area of educational studies A (constituent elective or elective) Aktivitetskode: HPÆK03591E Kompetencemål for modulet ved valg af dette fagelement Modulet giver den studerende: Dybtgående viden om og forståelse af en afgrænset del af pædagogikken. Færdigheder og kompetencer i selvstændigt at vælge et pædagogisk teoretisk udgangspunkt, fokusere på en problematik, og foretage en dybtgående undersøgelse heraf. Faglige mål Eksaminanden kan omfattende redegøre for et eller flere af pædagogikkens praktisk rettede og/eller teoretiske delområder og kan anvende denne til i dette/disse perspektiv(er) at beskrive, begrunde og reflektere relevante emner eller problemstillinger prioritere inden for forskellige af pædagogikkens institutionaliserede områder, fx familier, daginstitutioner, skoler, professionsrettede uddannelser, livslang læring, og/eller inden for forskellige af pædagogikkens discipliner, fx pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, pædagogikkens historie, 12

13 pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi og didaktik og på denne baggrund identificere og afgrænse et væsentligt emne eller en problemstilling ud fra fordybelse i dette emne eller denne problemstilling vurdere og vælge videnskabeligt begrundede fremgangsmåder og redskaber med henblik på kritisk analyse prioritere inden for teoretisk og/eller empirisk baserede analyser til belysning og diskussion af emne eller problemstilling. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Typisk seminarundervisning, hvor der præsenteres og diskuteres pædagogiske forskningsprojekter, der eksemplificerer fordybelsesområder. Eksaminandens projekt inddrages tilbagevendende i undervisningen, og der ydes fællesvejledning og individuel vejledning. Der indgår opponentvirksomhed og diskussion af studerendes arbejder, hvor forskellige former for fordybelse vil blive belyst og reflekteret. Ved selvstudium vil der være mulighed for individuel vejledning. Eksaminanden opgiver 1200 normalsider, der er repræsentative i forhold til eksaminandens fordybelsesområde(r). Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Ved gruppebesvarelse på 2 studerende udvides hjemmeopgaven til normalsider, ved 3 studerende til normalsider og ved 4 studerende normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve (maks. 4 personer) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver deltagers bidrag anføres. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 % af opgavens samlede omfang. Fordybelse i pædagogisk område B (konstituerende valgfag eller tilvalg) Immersion in a chosen area of educational studies B (constituent elective or elective) Aktivitetskode: HPÆK03601E Kompetencemål for modulet ved valg af dette fagelement Modulet giver den studerende: Særdeles dybtgående viden om og forståelse af en afgrænset del af pædagogikken. Færdigheder og kompetencer i selvstændigt at vælge et pædagogisk teoretisk udgangspunkt, fokusere på en problematik, og foretage en dybtgående teoretisk og empirisk baseret undersøgelse. Faglige mål Eksaminanden kan omfattende redegøre for et eller flere af pædagogikkens praktisk rettede og/eller teoretiske delområder og kan anvende denne til i dette/disse perspektiv(er) at beskrive, begrunde og reflektere relevante emner eller problemstillinger nuanceret og dybtgående prioritere inden for forskellige af pædagogikkens institutionaliserede om- 13

14 råder, fx familier, daginstitutioner, skoler, professionsrettede uddannelser, livslang læring, og/eller inden for forskellige af pædagogikkens discipliner, fx pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, pædagogikkens historie, pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi og didaktik og på denne baggrund præcist og nuanceret identificere og afgrænse et væsentligt emne eller en problemstilling ud fra omfattende fordybelse i dette emne eller denne problemstilling nuanceret vurdere og vælge videnskabeligt begrundede fremgangsmåder og redskaber med henblik på kritisk analyse inddrage såvel teoretisk som empirisk baserede analyser til belysning og diskussion af emne eller problemstilling. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Typisk seminarundervisning hvor der præsenteres og diskuteres pædagogiske forskningsprojekter, der eksemplificerer fordybelsesområder. Eksaminandens projekt inddrages tilbagevendende i undervisningen, og der ydes fællesvejledning og individuel vejledning. Der indgår opponentvirksomhed og diskussion af studerendes arbejder, hvor forskellige former for fordybelse vil blive belyst og reflekteret. Ved selvstudium vil der være mulighed for individuel vejledning. Eksaminanden opgiver 1800 normalsider, der er repræsentative i forhold til eksaminandens fordybelsesområde(r). Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Ved gruppebesvarelse på 2 studerende udvides hjemmeopgaven til normalsider, ved 3 studerende til normalsider og ved 4 studerende normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve (maks. 4 personer) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver deltagers bidrag anføres. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 % af opgavens samlede omfang. Projektorienteret forløb (tilvalg) Academic Internship (elective) Aktivitetskode: HPÆK03611E Kompetencemål for modulet ved valg af dette fagelement Modulet giver den studerende: Særdeles dybtgående viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og -metoder. Færdigheder og kompetencer i at reflektere typiske arbejdsopgaver og -metoder og sin egen rolle i relation til praktikstedets konkrete omstændigheder og til det akademiske studie. Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for og kan mestre arbejdsopgaver og arbejdsmetoder inden for et arbejdsområde, der er relevant for kandidater i Pædagogik 14

15 vurdere og analysere arbejdsopgaver i organisatoriske sammenhænge, herunder samspillet mellem arbejdsstedets rammer, betingelser, fordringer, forventninger og jobfunktioner redegøre for og vurdere det pågældende arbejdsområde, sin egen funktion og rolle ud fra en selvvalgt og afgrænset problemstilling kritisk analysere og vurdere sammenhængene mellem viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet igennem hidtidige og samtidige akademiske studier, og som er tilvejebragt igennem det projektorienterede forløb. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Individuel vejledning. Deltagelse på arbejdsstedet er på minimum 444 timer. Eksaminanden opgiver 400 normalsider, der er repræsentative i forhold til arbejdssted, arbejdsopgaver og den problemstilling der vælges. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (rapport). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Rapporten vægter en tredjedel i den samlede bedømmelse. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: Varigheden af den mundtlige prøve er 30 minutter inklusiv votering. Rapporten må være på 8-10 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøven indledes med eksaminandens sagsfremstilling, der tager afsæt i rapporten, supplerer og perspektiverer den. I dialogen mellem eksaminator og eksaminand inddrages også andre dele af rapporten. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem kandidaten og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Det skal fremgå af rapporten, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den skriftlige kontrakt skal vedlægges rapporten. Projektorienteret forløb med empirisk undersøgelse (tilvalg) Academic Internship with empirical research (elective) Aktivitetskode: HPÆK03621E Kompetencemål for modulet ved valg af dette fagelement Modulet giver den studerende: Særdeles dybtgående viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og -metoder samt, hvordan forhold på arbejdspladsen kan undersøges empirisk. Færdigheder og kompetencer i at mestre typiske arbejdsopgaver og -metoder reflektere disse og sin egen rolle i relation til en arbejdsplads' konkrete omstændigheder og til det akademiske studie undersøge arbejdspladsrelaterede forhold empirisk. 15

16 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for og kan mestre arbejdsopgaver og arbejdsmetoder inden for et arbejdsområde, der er relevant for kandidater i Pædagogik vurdere og analysere arbejdsopgaver i organisatorisk sammenhæng, dvs. samspillet mellem arbejdsstedets rammer, betingelser, fordringer, forventninger og jobfunktioner redegøre for og vurdere det pågældende arbejdsområde, egen funktion og rolle ud fra en selvvalgt og afgrænset problemstilling redegøre for og teoretisk begrundet analysere problemstillingen ud fra en eller flere selvstændigt planlagte og gennemførte empiriske undersøgelser i relation til arbejdsstedet i form af fx interview, systematiske observationer og/eller dokumentstudier kritisk analysere og vurdere sammenhængene mellem viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet igennem hidtidige og samtidige akademiske studier, og som er tilvejebragt igennem det projektorienterede forløb. Individuel vejledning. Deltagelse på arbejdsstedet er på minimum 450 timer, svarende til mindst 12 ugers fuldtidsarbejde. Eksaminanden opgiver 800 normalsider, der er repræsentative i forhold til arbejdssted, arbejdsopgaver og den problemstilling der vælges. Pensum skal godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem kandidaten og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Det skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den skriftlige kontrakt skal vedlægges hjemmeopgaven. Modul 6: Speciale Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Omfattende viden om og forståelse af de pædagogiske teorier og forskningsmetoder, nationalt og internatonalt. Færdigheder og kompetencer i at afgrænse og positionere en selvstændig undersøgelse inden for det pædagogiske forskningsfelt, gennemføre den, således at den demonstrerer omfattende viden til de pædagogiske teorier og forskningsmetoder, samt formidle arbejdet reflekteret. 16

17 Speciale (konstituerende og obligatorisk) Master s Thesis (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPÆK03631E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan udvælge et af pædagogikkens forskningsfelter, reflektere over det i relation til videnskabelige teorier og begreber, som de forefindes og benyttes inden for den vigtigste nationale og internationale forskning, og kan på denne baggrund opstille en videnskabelig problemstilling til undersøgelse ud fra et omfattende kendskab til sammenhængene mellem pædagogikkens videnskabelige teorier og forskningsmetoder vurdere og udvælge egnede metoder og analytiske fremgangsmåder, der reflekteres og begrundes ud fra den videnskabelige problemstilling, der undersøges gennemføre en undersøgelse, der kan være af enten teoretisk og/eller empirisk karakter, og kritisk reflektere resultater og erfaringer herfra i relation til den viden, der foreligger i den relevante nationale og internationale forskning på området reflektere, hvordan undersøgelsen bidrager til vedkommendes specialisering inden for det pædagogiske forskningsområde fremstille og formidle sit arbejde reflekteret og klart med henblik på diskussioner med fagfæller sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Individuel vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk eller engelsk. Resumé: Se Særlige bestemmelser. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Ved gruppebesvarelse på 2 deltagere udvides specialet til normalsider. Ved 3 deltagere udvides sidetallet til normalsider og ved 4 studerende til normalsider. Resumé: ½-1 normalside. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 deltagere). Hver enkel deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig selv. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 % af opgavens samlede omfang. Instituttets studieleder godkender emnet for specialet og en plan for vejledning samt fastsætter en tidsfrist for aflevering. Hvis specialet er skrevet på dansk, kan eksaminanden forfatte resumeet på engelsk, tysk eller fransk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, skal eksaminanden forfatte resumeet på dansk eller engelsk. 17

18 Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 13. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på kandidatniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen i Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 14. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 15. Studieaktivitet Studerende, som er mere end forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg/-sidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 17. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. 18

19 Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 18. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 19) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik ækvivalerer med 2013-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2013-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter 2008-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik overføres til 2013-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS-point 2013-studieordning ECTS-point Pædagogik som videnskab 15 Pædagogikkens forskningsfelt 15 Læring og interaktion 15 Analyse af pædagogiske problemstillinger 15 Pædagogisk evaluering og vidensproduktion Didaktik, curriculumteori, viden og vidensformer Socialisering, opdragelse og uddannelse 15 Anvendelse af pædagogisk viden 15 Analyse af pædagogiske problemstillinger 15 Analyse af pædagogiske problemstillinger Professioner og institutioner 15 Fordybelse i pædagogisk område 15 Voksenlæring og kompetenceudvikling 15 Fordybelse i pædagogisk område 15 Valgfrit modul 15 Fordybelse i pædagogisk område 15 Projektorienteret forløb 15 Projektorienteret forløb 15 Projektorienteret forløb med empirisk undersøgelse 30 Projektorienteret forløb med empirisk undersøgelse 30 Speciale 30 Speciale 30 Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 19. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler 19

20 at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2013-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik træder i kraft den 1. september 2013 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2013 eller senere. Stk træder i kraft 1. september Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling den 14. maj Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. juli Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 28. marts Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 29. august Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 17. marts Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 20

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Education The 2008 Curriculum Justeret 2011 Adjusted 2011 Det Humanistiske Fakultet Institut

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Pædagogik, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Pædagogik, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Pædagogik, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

informationsvidenskab og kulturformidling,

informationsvidenskab og kulturformidling, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2016-ordningen Justeret 2017_2 og 2018 Institut for Informationsstudier Det Humanistiske

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i pædagogik 2017-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i pædagogik 2017-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i pædagogik 2017-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere