Kanal Strategien Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015"

Transkript

1 Kanal Strategien Herning Kommune

2 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11

3 FORORD Herning Kommunes kanal strategi er en samlet strategi for de måder kommunen kommunikerer og serviceunderstøtter borgere, foreninger og virksomheder på samt øvrige myndigheder som Staten, SKAT, Regionerne og UDT. Kanal strategien og digitaliseringsstrategi er hinandens gensidige forudsætninger. Kanal strategien skal medvirke til effektivisering og god service og ses i sammenhæng med de mange tværgående og forvaltningsspecifikke digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer i Herning Kommune. Strategiens hovedpointe er, at Herning Kommune øger borgernes, foreningernes og virksomhedernes anvendelse af digitale løsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Strategien indeholder bl.a. overordnede mål, indsatser og delmål, serviceunderstøttelser og principper for, hvordan Herning Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner aktivt skal forholde sig til en effektiv kommunikation, servicering og ændring af måden borgere, virksomheder og foreninger henvender sig til Herning Kommune på via forskellige kanaler. Kanal Strategien er besluttet på direktionsmødet den 22. august Den gode digitale løsning En god digital løsning erstatter anden form for kontakt mellem en borger, forening, virksomhed og kommunen og er samtidig ressourcebesparende for alle. Løsningen er brugervenlig, så de, der påbegynder den, også gennemfører. Data, som i forvejen er kendt af kommunen, skal være automatisk udfyldt, og løsningen bør afsluttes med en kvittering til brugeren

4 BAGGRUND Herning Kommune står som mange andre offentlige myndigheder overfor store udfordringer med massiv øget digitalisering i de kommende år. De fælles offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier for fastlægger gennem obligatorisk digital service en øget digitalisering, som berører alle Herning Kommunes medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Fra indføres ved lov bl.a. en lang række obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger ligesom det i 2013 for virksomheder og i 2014 for borgere bliver obligatorisk at modtage post fra alle offentlige myndigheder gennem en digital postkasse. KL s e2015-program pålægger kommunerne gennem kanal strategier at forberede sig på denne udvikling med henblik på at nå et mål om, at 80 procent af den skriftlige kommunikation sker digitalt mellem kommunen dens borgere, foreninger og virksomheder. Nationale initiativer og lovgivning Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Mål om fuld digital kommunikation med borgerne Lov om obligatorisk digital post Lov om obligatorisk digital selvbetjening Herning Kommunes kanal- og servicestrategi - 4 -

5 OVERORDNEDE MÅL Et fælles kommunalt mål om 80 procent digital kommunikation vil medføre, at måden borgere, foreninger og virksomheder henvender sig på ændres og kræver nye og styrkede tilgange til serviceunderstøttelse. Kanal strategien opstiller derfor mål og indsatser for, at borgere, foreninger og virksomheder fortsat skal opleve god service samtidig med, at Herning Kommune gennem digitalisering opnår effektiv anvendelse af ressourcer ved at ændre på kommunikation og service via de mest optimale henvendelseskanaler. Herning Kommune opstiller følgende overordnede mål for kanal strategien under ét for Herning Kommune i strategiperioden : Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af telefoniske henvendelser skal falde med 30 % Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen til borgere, foreninger og virksomheder skal falde med 80 %. Målsætningerne skal evalueres ud fra, at Herning Kommune i implementeringen af kanal strategien anvender KL s evalueringsmetode KOMHEN og måler på de områder evalueringsmetoden anvender. Herning Kommune vil have fokus på følgende tiltag: God it-understøttelse af arbejdsgange. Måling og opfølgning på kanal- og servicestrategiske tiltag. Kun krav om adgangskoder og validering til løsninger, hvor det er nødvendigt. Større udbredelse af NemID. Medarbejdere skal være digitale ambassadører. Udvikling af telefonbetjeningen. Tilpasning af den fysiske tilgængelighed. Videreudvikling af borgerservicen bredt i kommunen

6 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL For at nå de overordnede målsætninger i kanal strategien opstilles tværgående indsatser og delmål. De opstillede indsatser og delmål udspringer af "De Fælles offentlige og kommunale Digitaliseringsstrategier og tilhørende handleplaner. Herudover udspringer indsatser og delmål af samt den senere beskrevne serviceunderstøttelse nødvendige tiltag for, hvordan Herning Kommune når målsætningerne. NemID NemID er den fællesoffentlige standard for sikker login på digitale selvbetjeningsløsninger og som i dag desuden anvendes på mange private virksomheders selvbetjeningsløsninger (fx bankernes webbank og pensionsselskaber selvbetjeningsløsninger mfl.). NemID er en grundforudsætning for, at det er nemt for borgere, foreninger og virksomheder at få let og sikker adgang til de mange digitale løsninger. Delmål: Inden udgangen af 2013 skal NemID anvendes på alle Herning Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger. Offentlig Digital Post Folketinget har med Lov om offentlig digital post vedtaget, at borgere og virksomheder obligatorisk skal have en digital postkasse, hvor offentlige myndigheder kan levere alle former for meddelelser fra det offentlige herunder også afgørelser. Loven sidestiller retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af breve, der sendes med traditionel papirpost. Delmål: I efteråret 2013 forventes virksomheder obligatorisk at blive tilsluttet Offentlig Digital Post. I november 2014 forventes borgere obligatorisk at blive tilsluttet Offentlig Digital Post. Obligatorisk Digital Selvbetjening De fælles offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier fastlægger gennem 4 bølger, at kommunerne skal indføre obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger på en lang række kommunale serviceområder. Her bliver det ydermere obligatorisk for borgere, foreninger og virksomheder at betjene sig selv digitalt. Ligesom for Offentlig Digital Post vedtager Folketinget via Lov om obligatorisk digital selvbetjening, hvilke områder er obligatoriske. Bølgeplanen for kommunerne ser ud som følger: - 6 -

7 Borgerserviceområder Borgerserviceområder mfl, Stat og SKAT Beskæftigelsesområdet og Teknik og Miljø Beskæftigelsesområdet og Social- og integrationsområdet 1. bølge 2. bølge 3. bølge (foreløbige) 4. bølge (foreløbige) Flytning Sundhedskort EU-sygesikring Skoleindskrivning Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO Hjælpemidler Kørekort (særlig aftale) Pas (særlig aftale) Dagtilbud (friplads) Sygedagpenge SKAT-Ejendom Vielse Indrejse/udrejse Begravelseshjælp Anmelde rotter Navne- og adresse beskyttelse Udlån/udleje af lokaler og ejendomme Valg af læge Opkrævning Beboerindskud Bopælsattest Folkeregistermeddelelse Logiværterklæring Anmeld byggearbejde Byggetilladelse Veje og trafik (opgravning og ledningsarbejde mv.) Affald (private husholdninger og indsamlingsordninger) Affald (virksomheder, offentlige og private institutioner) Befordring og befordringsgodtgørelse Personlig hjælp og pleje (visitation) Personligt tillæg Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.) Enkeltydelser Fleksjob Ejendomsregistrering Boligtilbud ældre og handicap Merudgiftsydelse (børn med nedsat funktionsevne) Tabt arbejdsfortjeneste forsørgelse af børn Delmål: Forvaltningerne i Herning Kommune skal sikre teknisk og organisatorisk implementering af de obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger i henhold til den fælles kommunale bølgeplan. Forvaltningerne og Borgerservice sikrer, at alle borgere, foreninger og virksomheder anvender de obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger, dog undtaget de borgere som i henhold til lovgivning eller ministeriel vejledning kan undtages fra at anvende løsningerne. Det er et generelt delmål, at digitaliseringsgraden på de berørte områder minimum udgør %, dvs. det samlede antal henvendelser på et område løses digitalt af borgerne, foreningerne og virksomhederne

8 SERVICEUNDERSTØTTELSE Digitaliseringen og implementeringen af tekniske selvbetjeningsløsninger kan ikke stå alene. De kommunalt ansatte og brugerne (borgere, foreninger og virksomheder) finder og anvender ikke de nye digitale kanaler af sig selv og dermed kommer effektiviserings-, service- og ressource gevinsterne ikke af sig selv. Serviceunderstøttelse er her centralt og kræver initialt en stor indsats, som skal tilpasses på de digitale og ikke-digitale brugere. Indsatsen overfor de digitale brugere vil blive mindre efterhånden som brugerne tager de digitale løsninger til sig. De digitale brugere Til at understøtte og fastholder, at brugerne forbliver digitale skal følgende indsatser og kanaler udvikles og styrkes: Øget telefonisk rådgivning Digitale ambassadører og etablering af undervisningsmiljøer Udviklingen af Chat og co-browsing eguides i digital og ikke-digital form Kommunikations- og markedsføringskampagner, som koordineres med bl.a. borger.dk s nationale initiativer Fokus på etablering af viden støttesystemer. Brugen af de sociale medier De ikke-digitale brugere Der vil være brugere, som ikke kan anvende digital post og de digitale selvbetjeningsløsninger, hvor de kan undtages for den digitale kommunikation. Borgere og virksomheder kan fx søge om fritagelse for obligatorisk digital post, hvor kriterierne for undtagelse ifølge loven er: Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer modtagelse af digital post (fx ordblinde, demente og handicappede) Hvis borgeren ikke har adgang til computer i eget hjem/virksomhed Sproglige barrierer Praktiske vanskeligheder (fx ophold i udlandet, hvor det er vanskeligt at anvende NemID). Til at understøtte de ikke-digitale skal følgende indsatser udvikles og styrkes: Øget telefonisk rådgivning Personlig kontakt og service

9 KANALER Digitale kanaler skal generelt erstatte andre kanaler, men bruges hvor det er hensigtsmæssigt. For hvert henvendelsesområde prioriteres en primær og en sekundær kanal, for at opnå en bedre ressourceudnyttelse og kvalitet i borgerbetjeningen. Henvendelsestyperne kan inddeles i de tre kategorier: information, interaktion og transaktion. Informationshenvendelser Interaktionshenvendelser Transaktionshenvendelser Primære henvendelseskanaler til/fra kommunen Digital (hjemmeside og apps) Sekundære henvendelseskanaler til/fra kommunen Telefon eller sms Uhensigtsmæssige kanaler under normale omstændigheder Skriftlig ( , brev) og personlig henvendelse Telefon eller Min Side Chat eller Digital Post Skriftlig ( , brev) og personlig henvendelse Digitale (fx selvbetjeningsløsning) eller Medbetjening Telefon eller Personlig henvendelse Skriftlig henvendelse Information er envejs-kommunikation såsom information på hjemmesider og i brochurer. Interaktion er tovejs-kommunikation, som eksempelvis dialoger, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige. Transaktion er en henvendelse, hvor borgere, foreninger og virksomheder videregiver eller afleverer oplysninger til Herning Kommune

10 PRINCIPPER Der er opsat nogle principper for kanal strategien, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommunes ledelse indenfor forvaltningerne, afdelinger og institutioner: 1. Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær henvendelseskanal, jf. også kanaler s Forvaltningerne skal udover de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. 3. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. 4. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de mere økonomiske fordelagtige digitale kanaler ved at øge borgernes brug af digitale løsninger

11 IMPLEMENTERING Kanal strategien er fælles for Herning Kommune. Udmøntningen af kanal strategien forankres derfor i direktionen, der fungerer som øverste styregruppe. Direktionen udpeger en programansvarlig til at implementere kanal strategien. Implementeringen af kanal strategien foretages på tværs og i de enkelte forvaltninger. Der tages udgangspunkt i den eksisterende Digitale Styregruppe, som udarbejder projektgrundlaget til at nå de opstillede målsætninger i kanal strategien i samarbejdet med den programansvarlige. Formålet er at finde de generiske IT løsninger i forhold til kanal strategien. Forankringen af kanal strategien foretages herefter i de allerede etablerede IT grupper i forvaltningerne. Forankring og implementering af kanal strategien Styregruppe Direktionen Digitale Styregruppe IT-strategigruppe Børn & Unge IT-strategigruppe Teknik & Miljø IT-strategigruppe Social, Sundhed & Beskæftigelse IT-stragtegigruppe By, Erhverv & Kultur IT-strategigruppe Økonomi, Personale & Borgerservice KL s evalueringsmetode KOMHEN vil være central at implementere i forhold til at kunne måle på kanal strategiens målsætninger og tværgående mål. Den programansvarlige skal have den fulde beføjelse for at kunne opnå de opstillede mål i samarbejde med de enkelte forvaltninger, IT strategigrupper og den Digitale Styregruppe samt direktionen

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere