Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune"

Transkript

1 Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune December 2012

2 Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune Udarbejdet af Bangsgaard & Paludan ApS. Sanderumvej Odense SV Version - Endelig Udarbejdet af laba, cpa, lakr og sb Kvalitetssikret af laba 13. december

3 Indhold 1 Indledning Beskrivelse af projektområdet Projektforslag Landbrugsstruktur Resultat af lodsejersamtaler Erstatningsønsker Jorderhvervelse og erstatningsjord årige aftaler om fastholdelse af vådområdet Køb og salg Værditab ved køb og salg Omkostning til jordfordeling Samlede omkostninger Konklusion Lodsejerinterviews... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: 1A Oversigtskort - syd 1B Oversigtskort nord 2A Lodsejerfordeling oversigtskort syd 2B Lodsejerfordeling oversigtskort nord 3A Nuværende arealanvendelse oversigtskort syd 3B Nuværende arealanvendelse oversigtskort nord 4A Erstatning oversigtskort syd 4B Erstatning oversigtskort nord 3

4 1 Indledning Svendborg Kommune ønsker at få undersøgt mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt efter vådområdeordningen under Grøn Vækst aftalen i to projektområder langs Hørup Å, som afvander til Det Sydfynske Øhav. De to projektområder som i det følgende er benævnt delområde nord og syd ses på figur 1 samt bilag 1A og 1B. Da vådområdeprojekterne i de to delområder teknisk set kan gennemføres uafhængigt af hinanden, er de i denne ejendomsmæssige forundersøgelse behandlet særskilt. Figur 1. Projektområde (orange streg) syd og nord for vådområdeprojekt langs Hørup Å (blå streg) (orthofoto copyright COWI A/S). Bangsgaard & Paludan ApS. har i august-oktober 2012 gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse af projekterne, som er afrapporteret i nærværende rapport. I delområde syd er der i alt 11 lodsejere, der påvirkes af projektet, jf. bilag 2A Som led i forundersøgelsen er alle de involverede lodsejere i delområde syd besøgt og interviewet om projektet. I delområde nord er der i alt 3 lodsejere, der påvirkes af projektet. 1 lodsejer med lb. nr. 03 LN ønsker ikke at blive interviewet om projektet. Telefonisk har han dog oplyst, at han ikke ønsker at deltage i projektet. En anden lodsejer havde så store arbejdsmæssig rejseaktivitet, at det ikke var muligt at finde en dato for et møde om projektet med vedkommende. I stedet er der afholdt et telefoninterview. Den sidste lodsejer i delområde nord er besøgt og interviewet om projektet i denne forundersøgelse. 4

5 2 Beskrivelse af projektområdet Der er udpeget to lokaliteter for vådområdeprojekter langs Hørup Å. Projektområderne er i det følgende beskrevet som delområde Nord og Syd Delområde Syd er beliggende langs med Hørup Å nordøst for Kirkeby umiddelbart opstrøms Assensvej ved det tidligere Kirkeby Mejeri. Delområde Nord er beliggende opstrøms delområde Syd langs Hørup Å og Høje bæk. Delområde Nord er beliggende syd for Lundevej sydøst for Lunde. Beliggenheden af de to undersøgelsesområder er vist på oversigtskortet på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. samt på i bilag 1 og 2. Begge projektområder består i dag hovedsagelig af omdriftsarealer, der er drænet og afvander til Hørup Å (delområde syd) eller til Høje Bæk (delområde nord). Der er enkelte arealer inden for projektområderne som består af naturarealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, jf. figur Projektforslag Svendborg Kommune har fremlagt et skitseforslag for et vådområde langs Hørup Å i henholdsvis delområde syd og nord, som er fremlagt til brug i den ejendomsmæssige forundersøgelse. Bangsgaard & Paludan ApS. har ligeledes udarbejdet den tekniske forundersøgelse, som er afrapporteret september 2012 i rapporten Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune. Som det fremgår af den tekniske forundersøgelse indeholder vådområdeprojekterne i de to delområder følgende projekttiltag: Delområde syd Projekttiltagene i delområde syd omfatter overordnet set omlægning af Hørup Å til et nyt forløb på en strækning på ca m. Vandløbet placeres terrænært således, at vandet herfra kan løbe ud i vådområdet om vinteren ved større afstrømninger og nedbørshændelser. Vandløbets nye forløb foreslås videre placeret således, at det er tilstræbt, at der maksimalt er 100 m fra vandløbets kanter til de ydre grænser af projektområdet, hvilket afstedkommer størst mulig kvælstofomsætning via oversvømmelse af vådområdet med vandløbsvand. Samtidig med gennemførsel af ovennævnte tiltag skal vedligeholdelsen med bl.a. grødeskæring af Hørup Å igennem projektområdet reduceres til et minimum. Drænledninger fra oplandet foreslås omlagt således, at de får udløb oven på terræn i vådområdet. Herved kan der tilføres kvælstofholdigt vand fra både vandløbet og fra drænene til vådområdet, hvor kvælstoffet kan omsættes. Det forventes, at der i vådområdet i delområde syd kan omsættes ca. 5 tons kvælstof om året fra vandmiljøet. Det svarer til en arealspecifik omsætning på ca. 91 kg kvælstof pr. ha projektområde. Ved projektet får ca. 55 ha ændrede afvandingsforhold, hvor der dannes et vådområde med sjapvandssøer og våde og tørre enge. Delområde nord 5

6 I delområde nord omfatter projektet omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling af vådområdet med kvælstofholdigt drænvand. Herved dannes der et vådområde på knap 15 ha med sjapvandssøer samt våde og tørre enge. Det forventes, at vådområdet i delområde nord kan fjerne ca. 2,6 tons kvælstof fra vandmiljøet om året svarende til en arealspecifik omsætning på 174 kg kvælstof/ha. Ved gennemførsel af projekterne i begge delområder forventes det, at der samlet set kan fjernes ca. 7,6 tons kvælstof fra vandmiljøet til for bl.a. miljøtilstanden i Det sydfynske Øhav. Det forventes, at projekterne vil sikre leve- og ynglesteder for en lang række dyr og planter, der er tilknyttet våd natur. Det forventes bl.a., at forskellige paddearter vil kolonisere områderne og anvende dem som ynglelokaliteter. Erfaringer fra lignende tidligere gennemførte vådområder har vist, at fuglelivet med vand- og vadefugle hurtigt kvitterer ved at tage vådområderne i anvendelse både som fouragerings- og ynglelokalitet. Projektarealerne består hovedsagelig af omdriftsjord og få ha naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, jf. figur 2. Oplysninger om arealer i projektområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, er indhentet ved Danmarks Miljøportal: Figur 2. Projektområdet angivet med den orange linje. Naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, er markeret lysgrøn (eng), skraveret gul (mose), blå linje (vandløb) og mørkeblå (sø/vandhul) (orthofoto copyright COWI A/S). 6

7 3 Landbrugsstruktur I projektområdet (både delområde nord og syd) indgår en blanding af små og store landbrugsejendomme. Der indgår 8 ejendomme i projektet under 50 ha, hvor jordbrug ikke er det primære erhverv. Dernæst indgår 3-4 større landbrugsejendomme med over 100 ha og med enten husdyrproduktion og/eller planteavl. Med disse større produktionsejendomme beliggende i tilknytning til projektområdet er der normalt pres på adgangen til at erhverve landbrugsjord. I øjeblikket er der dog ikke for nylig handlet landbrugsejendomme i området, hvilket sandsynligvis kan tilskrives effekten af finanskrisen. For nuværende vurderes det videre, at markedet er tilbageholdende med at handle jord på grund af et nuværende misforhold imellem køber og sælgers holdning til den aktuelle jordpris i området. Der er indtil flere ejendomme i projektområdet, som drives af ældre landmænd, som tidligere har afviklet husdyrproduktion, og som alene i dag driver planteavl eller har forpagtet jorden ud til en af de større husdyrproducenter i området. Det må forventes, at flere af disse lodsejere inden for en overskuelig fremtid vælger af afhænde ejendommen eller eventuel vælger at frasælge jorden, hvorved det må antages, at der opstår muligheder for at erhverve jord til supplering af de ejendomme, hvor der ønskes erstatningsjord. De lodsejere, der indgår i projekterne med jord, er fremstillet på bilag 2A og 2B for henholdsvis delområde syd og nord. 4 Resultat af lodsejersamtaler Delområde syd Resultatet af lodsejersamtalerne i delområde syd kan i overskrifter angives til at; 6 af de i alt 11 deltagende lodsejere i delområde syd er positive overfor en realisering af det fremlagt projekt, 5 lodsejere ønsker erstatningsjord for det jord, der afgives til projektet, 3 lodsejere ønsker at sælge projektjorden, såfremt projektet gennemføres som fremlagt. 2 af disse lodsejere ønsker samtidig erstatningsjord, 7 lodsejere ønsker at beholde jorden og indgå 20 årig aftale om fastholdelse af vådområdet. Lodsejer med lb. nr. NA02 er yderst skeptisk overfor projektet, idet han bliver påvirket med en betydelig andel af ejendommens samlede antal ha. Det er yderligere jord, som er beliggende i tæt tilknytning til driftsbygninger. Ved en eventuel erhvervelse af erstatningsjord vil jorden være beliggende længere væk i forhold til det jord, der indgår i projektet. Han besluttede sig dog for, at afvente endelig beslutning om deltagelse i projektet til han er præsenteret for endelige løsningsmodeller for en erstatning. Lodsejer med lb. nr. NA04 er skeptisk overfor projektet men besluttede på mødet at antage en afventende holdning til projektet. Han finder ikke, at effekten af vådområder er dokumenteret tilstrækkelig. Projektets effekt på kvælstofomsætning/tilbageholdelse skal belyses mere præcist. Han finder bl.a., at det bør undersøges, om det er billigere at etablere stenrev i havet for at fjerne kvælstof ud fra holdningen Mest miljø for pengene. Han vil derfor ikke sige endeligt ja til projektet. På mødet foreslog han i stedet, at man gennemfører et andet projekt end det fremlagte, hvor der etableres et dobbeltprofil i landskabet - hvor vand og natur kan udvikle sig svarende til projekter, som i dag gennemføres i Sverige. 7

8 Yderligere er lodsejer med lb. nr. NA12 skeptisk overfor projektet. Ved interviewet besluttede han sig dog for at være afventende i forhold til de erstatningsmuligheder, der fremlægges fra kommunen og NaturErhvervsstyrelsen. I udgangspunktet var han dog negativ overfor projektet og ønsker ikke deltagelse. Endelig er lodsejer med lb. nr. NA13 negativ overfor projektet og ønsker på det foreliggende grundlag ikke at deltage i projektet. Da vedkommende pt. overvejer at sælge hele ejendommen med jord, vurderer rådgiver, at der måske kan være en mulighed for at erhverve jorden til anvendelse i projektet som erstatningsjord. Svendborg Kommune bør derfor, såfremt der søges om en realisering af projektet hos Naturstyrelsen, anmode NaturErhvervsstyrelsen om at indlede forhandlinger med vedkommende om salg af jorden til projektet. Svendborg Kommune som har lb. nr. 11NA P ønsker at sælge engen på 1,46 ha på matr. nr. 12aa Kirkeby By, Kirkeby. Dernæst foreslår de, at arealet syd for engen trækkes ud af projektet uden rådighedsdeklaration - enten ved at bibeholde fugtighedsgraden eller ved jordpåfyldning. Det skyldes kommunens ønske om at opretholde arealet upåvirket til fremtidig erhvervsformål. Desuden vil kommune gerne i en jordfordeling erhverve det sidste stykke af vejforløbet til industriområdet. Delområde nord Resultatet af lodsejersamtalerne i delområde nord kan i overskrifter angives til at; 1 af de i alt 3 deltagende lodsejere i delområde nord, som det var muligt at besøge og dermed medtage i den ejendomsmæssige forundersøgelse, er positiv overfor en realisering af projektet, 2 lodsejere var modsat skeptiske overfor en realisering af projektet i delområde nord. Under interviewene med disse lodsejere har rådgiver forsøgt at kortlægge bevæggrunden for, hvorfor de på det foreliggende grundlag var skeptiske overfor en deltagelse i projektet, hvilket er beskrevet i det følgende. En lodsejer med lb. nr. LN 03 ønskede ikke at deltage i et interview om projektet, idet han, som han udtrykte det, under ingen omstændigheder ikke ønsker at deltage i projektet. Det er hans opfattelse, at han allerede har bidraget mere end rigeligt til forbedring af vandmiljøet i kraft af sin deltagelse i Sortemose vådområdeprojektet under vandmiljøplan II og senest i kraft af randzoneloven. Det var ikke muligt at besøge lodsejer med lb. nr. LN02 for et interview på grund af vedkommendes rejseaktiviteter. I stedet er der afholdt et telefoninterview om projektet. Vedkommende ønsker ikke at deltage i projektet, idet placeringen af projektarealerne ifølge ham vil ødelægge ejendommens sammenhæng og besværliggøre adkomst til jorden på østsiden af Hørup Å. Hertil kommer, at vedkommende finder, at erstatningen på de kr./ha ved en 20 årig fastholdelsesaftale er alt for lille i forhold til den faktiske værdiforringelse. Lodsejeren, der ønsker at deltage i projektet i delområde nord, ønsker at sælge sin projektjord ved deltagelse. De to øvrige skeptiske lodsejere ønsker ikke at pege på en erstatningsmodel. Generelt set Det samlede resultat af lodsejerforhandlingerne med arealangivelser er fremstillet skematisk i tabel 1 og 2 for henholdsvis delområde syd og nord. Arealpåvirkningen fra projektet af de enkelte ejendomme er i denne forundersøgelse beregnet overslagsmæssigt og er ifølge teknisk rådgiver på projektet foreløbige, hvorfor der kan være afvigelser herfra i forhold til det endelige projekt, der søges realiseret. 8

9 Ved en projektrealisering må det forventes, at flere af lodsejerne ønsker en fornuftig velafgrænset projektgrænse, der ikke nødvendigvis følger grænserne for vandpåvirkningen. Dette er forsøgt afklaret ved lodsejersamtalerne og afstedkommer, at størrelsen af projektområdet i den ejendomsmæssige forundersøgelse vil blive større end det vandpåvirkede projektområde i den tekniske forundersøgelse. De arealer, der er oplyst i tabel 1 og 2, er således områder, der får ændrede afvandingsforhold samt områder, der er nødvendige at medtage i projektet af arronderingsmæssige hensyn. Sidstnævnte arealkategori har rådgiver nøje undersøgt udbredelsen af i forbindelse med lodsejersamtalerne. Der er ligeledes lodsejere, som ønsker hele matrikler, der påvirkes af projektet, solgt fra, såfremt projektet gennemføres. Det skyldes, at de ikke ønsker at beholde små stykker, der ikke påvirkes af projektet. Det samlede projektområde kan herefter opgøres til 55,70 ha og 15,78 ha for henholdsvis delområde syd og nord. Lodsejernes ønsker til kompensation er sammenfattet på kortet i bilag 4A og 4B. Tabel 1. Arealpåvirkninger på de enkelte ejendomme samt lodsejernes holdning og erstatningsønsker i delprojektområde syd. For yderligere bemærkninger hertil henvises til lodsejerskemaer, afsnit 9. Erstatning Holdning Projekt Lb. nr. areal (ha) Salg Jord 20 årig fasthold. Positiv Afventende Skeptisk NA 01 0,22 x NA 02 12,85 x x x NA 03 3,44 x X NA 04 3,64 x x x NA 05 1,33 x x X NA 06 7,64 x x X NA 08 16,12 x x X NA 11 2,95 x X NA 12 2,04 (x) x x NA 13 5,27 (x) x NA 14 0,20 (x) x I alt 55, Tabel 2. Arealpåvirkninger på de enkelte ejendomme samt lodsejernes holdning og erstatningsønsker i delprojektområde nord. For yderligere bemærkninger hertil henvises til lodsejerskemaer, afsnit 9. Erstatning Holdning Projekt Lb. nr. areal (ha) Salg Jord 20 årig fasthold. Positiv Afventende Skeptisk LN 01 4,87 x x LN 02 9,59 (x) x LN 03 1,32 (x) x I alt 15,

10 5 Erstatningsønsker I vådområdeordningen under Grøn Vækst er der tre forskellige erstatningsmuligheder for lodsejerne, som er henholdsvis salg, 20 årig fastholdelsesaftale, erstatningsjord. Uanset valg af erstatningsform, vil den samlede erstatning for den enkelte lodsejer afhænge af jordens nuværende beskaffenhed, som er fremstillet i tabel 3 samt bilag 3A for delområde syd og på tilsvarende vis i tabel 4 og bilag 3B for delområde nord. Jordens nuværende beskaffenhed er fastsat ud fra lodsejernes angivelse heraf. Delområde syd Tabel 3. Fordeling af jordens nuværende beskaffenhed inden for den fastsatte projektgrænse hos den enkelte lodsejer. Projekt Jordtyper (ha) (ha) Omdrift Eng Natur Andet Bemærkning Have og 01 NA 0,22 0,22 vandhul 02 NA 12,85 12,85 03 NA 3,44 3,44 04 NA 3,64 3,64 05 NA 1,33 1,33 06 NA 7,64 7,64 08 NA 16,12 13,96 1,18 0,98 Vandhul 11 NA 2,95 1,07 1,46 0,42 12 NA 2,04 2,04 13 NA 5,27 4,03 0,67 0,51 0,06 Vandhul 14 NA 0,20 0,20 I alt 55,70 50,00 2,13 2,31 1,26 Delområde nord Tabel 4. Fordeling af jordens nuværende beskaffenhed inden for den fastsatte projektgrænse hos den enkelte lodsejer. Projekt (ha) Jordtyper (ha) Omdrift Eng Natur Andet Bemærkning 01 LN 4,87 3,64 1,23 Grantræer 02 LN 9,59 9,48 0,11 Vandhul 03 LN 1,32 1,32 I alt 15,78 14,44 0,00 0,00 1,34 10

11 Ved ovennævnte arealopgørelse er der taget udgangspunkt i markgrænser på orthofoto og ikke i matrikelgrænser, idet der flere steder er større afvigelser imellem virkeligheden og de matrikulære skel. Det skal ses i lyset af, at det er de faktiske arealstørrelser og påvirkninger heraf, der kan opnås erstatning for ved 20 årige fastholdelsesaftaler og ikke matrikelgrænser. Det skal pointeres, at de opgjorte arealstørrelser på ejendomsniveau i forhold til jordens nuværende anvendelse skal betragtes som en foreløbig vejledende opgørelse. De endelige opgørelser, der skal danne grundlag for ansøgning om 20 årige fastholdelsesaftaler for de enkelte ejendomme, bør fastsættes i samarbejde med de deltagende lodsejere under forhandlingerne om deltagelse. Her skal der være særlig opmærksomhed om: at der på nuværende tidspunkt kan være usikkerhed om de præcise grænser mellem omdriftsjorde, vedvarende græsarealer samt naturarealer, at der er arealer i projektområdet, som er vedvarende græsarealer. Afhængig af driftshistorien kan disse arealer takseres indenfor ovenstående tre kategorier. I forbindelse med den enkelte lodsejeres fælleskema ligger NaturErhvervsstyrelsen inde med oplysninger, der vil danne grundlag for kategoriseringen. I indeværende forundersøgelse er vedvarende græsarealer takseret til kr./ha, men dette vil i nogle tilfælde kunne ændre sig, når ovenstående oplysninger tilvejebringes i forbindelse med tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om 20-årig fastholdelse, Desuden vil det ved den endelige opgørelse af omdriftsjorde samt vedvarende græsarealer, der udnyttes jordbrugsmæssigt, være nødvendigt at fradrage eksempelvis hegnsarealer langs matrikelgrænser ved de 20 årige aftaler om fastholdelse af vådområdet. 5.1 Jorderhvervelse og erstatningsjord Delområde syd Der er 5 lodsejere i delområde syd, der ønsker erstatningsjord (omdriftsjord) for at deltage i projektet, jf. tabel 1 og bilag 4A. Samlet set vurderes det, at der er et behov for ca. 41,5 ha omdriftsjord for at imødekomme ovennævnte lodsejeres krav til erstatningsjord. Der er dog stor variation i lodsejernes krav til erhvervelse af erstatningsjord. For 4 lodsejere vurderes det, at det er et ufravigeligt krav. For at imødekomme disse lodsejers krav til erstatningsjord, skal der tilvejebringes ca. 38 ha. omdriftsjord. Modsat har 1 lodsejer tilkendegivet, at han gerne vil have erstatningsjord som kompensation ved deltagelse i projektet, såfremt muligheden herfor opstår. For 1 af lodsejerne, der ønsker erstatningsjord, er det afgørende, at jorden er beliggende tæt ved hans ejendom. På det foreliggende grundlag vurderes det, at der måske er mulighed for, at en lodsejer med lb. nr. 13NA vil sælge sin ejendom med jord, der kan anvendes som erstatningsjord til de lodsejere, der ønsker jord som kompensation. Der er i alt 29 ha omdriftsjord på ejendommen. Vedkommende har dog ikke truffet endelig beslutning om salg. 11

12 Lodsejer med lb. nr. 1LN ejer ca. 9 ha omdriftsjord, hvoraf knap 4 ha indgår i projektet. Vedkommende tilkendegav på mødet, at hun er interesseret i salg af jord til brug som erstatningsjord. På denne ejendom kan der måske erhverves ca. 4 ha omdriftsjord til brug som erstatningsjord. På nuværende tidspunkt er der således potentiel mulighed for at erhverve ca. 33 ha omdriftsjord til brug som erstatningsjord, hvilket ikke helt set svarer til det behov, der er for puljejord. Delområde nord Der er ikke lodsejere i delområde nord, der ønsker erstatningsjord årige aftaler om fastholdelse af vådområdet Som kompensation for at tåle den varige våde tilstand på arealerne kan lodsejerne ved indgåelse af vådområdeaftale søge NaturErhvervsstyrelsen om 20 årig tilskud til fastholdelse af vådområder. Tilskuddets størrelse afhænger af arealernes forhistorie og fordeler sig som oplyst i det følgende: kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene allerede er ændret som følge af en tidligere MVJ-aftale kr. pr. ha for omdriftsarealer/brakarealer/frugt/bær/pyntegrønt mv. Omfatter dog ikke arealer, der i mindst 5 år har været udlagt som græsarealer kr. pr. ha for permanente græsarealer. 300 kr. pr. ha for naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre kategorier. I tabel 1 og 2 er de lodsejere, der ønsker en 20 årig fastholdelsesaftale, opgjort for henholdsvis delområde syd og nord. Delområde syd En samlet fordeling af projektarealerne på de enkelte arealkategorier for omdriftsarealer, vedvarende græsarealer samt naturarealer ved de lodsejere, der ønsker en 20 årig fastholdelsesaftale, ses i tabel 5 og i bilag 4A på ejendomsniveau. Tabel 5. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes forhistorie. Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ønsker deltagelse i projektet. Tilskudssats Sum, Antal ha. (Kr./ha/år) (kr. i alt) Omdrift , Græs Natur 300 1, Vandhul 0 0,98 I alt 28, Over 20 år

13 4 lodsejere i delområde syd ønsker enten ikke at deltage i projektet og har derfor ikke oplyst, hvilken erstatning de ønsker, eller de finder, at erstatningen er for lav og derfor ikke ønskede erstatning. For at sikre at der er afsat midler til disse lodsejere ved en projektrealisering, såfremt de under vejs skifter holdning til projektet og ønsker at deltage i projektet med en erstatningsudbetaling, har rådgiver valgt at medtage disse lodsejere under erstatningsformen 20 årig fastholdelse af vådområdet, hvilket er fastsat i tabel 6. På bilag 4a ses, hvilke lodsejere der ikke ønsker erstatning, og hvilke der ikke ønsker deltagelse og derfor ikke har oplyst erstatningsform. Tabel 6. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes forhistorie. Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ikke ønsker deltagelse eller som finder at erstatningen er for lav. Tilskudssats Sum, Antal ha (Kr./ha/år) (kr. i alt) Omdrift , Græs , Natur 300 0, Have 0 0,22 0 Vandhul 0 0,06 0 I alt 7, Over 20 år Den samlede udgift over en 20 årig periode til de 20 årige aftaler om fastholdelse kan herefter opgøres på baggrund af værdier i tabel 5 og 6 til i alt kr. i delområde syd. Delområde nord 2 lodsejere i delområde nord ønsker enten ikke at deltage i projektet og har derfor ikke oplyst, hvilken erstatning de ønsker. For at sikre at der er afsat midler til disse lodsejere ved en projektrealisering, såfremt de under vejs skifter holdning til projektet og ønsker at deltage i projektet med en erstatningsudbetaling, har rådgiver på tilsvarende vis som ved delområde syd valgt at medtage disse lodsejere under erstatningsformen 20 årig fastholdelse af vådområdet, hvilket er fastsat i tabel 7. På bilag 4b ses hvilke lodsejere, der ikke ønsker erstatning, og hvilke, der ikke ønsker deltagelse, og derfor ikke har oplyst erstatningsform. Tabel 7. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes forhistorie. Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ikke ønsker deltagelse, eller som finder at erstatningen er for lav. Tilskudssats Sum, Antal ha (Kr./ha/år) (kr. i alt) Omdrift , Græs Natur Vandhul 0 0,11 0 I alt 10, Over 20 år

14 Den samlede udgift over en 20 årig periode til de 20 årige aftaler om fastholdelse kan herefter opgøres på baggrund af værdierne i tabel 7 til i alt kr. for delområde Køb og salg I de tilfælde, hvor lodsejerne ønsker at sælge projektarealet, vil NaturErhversstyrelsen i vådområdeordningen under Grøn Vækst erhverve jorden med henblik på videresalg heraf igennem udbud, hvor der pålægges en vådområdedeklaration på arealerne. Der vil herved opstå et værditab på projektarealerne, svarende til differencen mellem handelsprisen på jorden henholdsvis før og efter, at projektet er realiseret. Dette værditab indgår i de samlede omkostninger, der er forbundet med en projektrealisering. Hovedparten af de deltagende lodsejere meddelte, at de ikke havde kendskab til salg i området efter finanskrisen. Modsat var der stor variation lodsejerne iblandt i de handelspriser, som blev meldt ud. De var dog nogenlunde enige om, at handelsprisen for omdriftsjord varierer mellem kr. til kr./ha. Det er derfor vanskeligt at prissætte jorden for nuværende. Det er efterfølgende aftalt med Svendborg Kommune, at der anvendes en førpris på kr./ha. Delområde syd Førprisen I tabel 8 er antallet af ha på de forskellige jordtyper opgjort, for så vidt angår det jord, der ønskes solgt ved en projektrealisering for delområde syd. Tabel 8. Forventet handelspris ved det fremlagte projekt på de projektarealer, som ejerne ønsker at sælge ved en projektrealisering. Jordtype Areal "Før pris" Samlet pris (ha) (kr./ha) (kr.) Omdriftsjord 17, Græs 1, Natur 0, I alt 19, Den samlede førpris i delområde syd kan opgøres til kr. for de arealer, der ønskes afhændet. Efterprisen Efterprisen er fastsat ud fra erfaringer fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter efter VMP II og VMP III vådområdeordningen. 14

15 De takster på efterværdien, der er anvendt i denne forundersøgelse, fremgår af følgende: Sjapvand/sø: Sump/våd eng: Tør eng: kr./ha kr./ha kr./ha. Efterprisen for det jord, der af lodsejerne ønskes solgt i skitseprojektet, er herefter fastsat og opgjort i tabel 9. Tabel 9. Forventet handelspris på projektjord efter en realisering af projektet. Jordtype Areal Efter pris Samlet pris (ha) (kr./ha) (kr.) Sø/sjapvand 2, Sump/våd eng/fugtig eng 14, Halvtør/ tør eng 2, Arrondering 0, I alt 19, Den samlede efter pris i delområde syd kan opgøres til kr. for de arealer, der ønskes afhændet. Delområde nord Førprisen I tabel 10 er antallet af ha. på de forskellige jordtyper opgjort, for så vidt angår det jord, der ønskes solgt ved en projektrealisering for delområde 2. Tabel 10. Forventet handelspris ved det fremlagte projekt på de projektarealer, som ejerne ønsker at sælge ved en projektrealisering. Jordtype Areal "Før pris" Samlet pris (ha) (kr./ha) (kr.) Omdriftsjord 3, Græs Natur Grantræer 1, I alt 4, Den samlede førpris i delområde nord kan opgøres til kr. for de arealer, der ønskes afhændet. Efterprisen Efterprisen for det jord, der af lodsejerne ønskes solgt i skitseprojektet i delområde 2, er herefter fastsat og opgjort i tabel

16 Tabel 11. Forventet handelspris på projektjord efter en realisering af projektet. Jordtype Areal Efterpris Samlet pris (ha) (kr./ha) (kr.) Sø/sjapvand 0, Sump/våd eng/ fugtig eng 2, Halvtør/Tør eng 1, Arrondering 0, I alt 4, Den samlede efter pris i delområde nord kan opgøres til kr. for de arealer, der ønskes afhændet Værditab ved køb og salg De samlede omkostninger til at dække værditabet på jorden ved NaturErhvervsstyrelsen køb og videresalg kan herefter opgøres til differencen mellem før og efter prisen på jorden for skitseprojektet, som ses i tabel 12 for både delområde syd og nord. Tabel 12. Samlet værditab ved køb og videresalg af projektjord i både delområde syd og nord. Delområde syd Delområde nord Samlet Omkostninger (kr.) Omkostninger (kr.) (kr.) Samlet "før" pris Samlet "efter" pris I alt De samlede omkostninger til værditab på jorden, der købes og videresælges af NaturErhvervsstyrelsen, kan således opgøres til kr. og kr. for henholdsvis delområde syd og nord. Det svarer til en samlet omkostning på kr. for gennemførsel af projektet i begge delområder, hvilket afstedkommer et værditab pr. hektar på afrundet kr./ha for de 24,31 ha, der ønskes afhændet. I denne forundersøgelse er kun omkostninger til erstatning og erhvervelse af projektjord opgjort. De samlede projektomkostninger omfatter desuden udgifter til anlægsarbejde, detailprojektering, udbudsmateriale, tilsyn samt til jordfordeling. 6 Omkostning til jordfordeling Omkostning til jordfordeling med køb og salg af projektjord og erstatningsjord har rådgiver søgt at få belyst udgifterne til hos NaturErhvervsstyrelsen. Jordhandlerne vil overordnet set omfatte 41,5 ha erstatningsjord til 5 lodsejere samt salg af 4 ha projektjord for 1 lodsejer. 16

17 Styrelsen har meddelt rådgiver, at omkostningerne til jordfordeling beløber sig til ca kr. Denne omkostning skal medtages i en efterfølgende ansøgning om bevilling af midler til en realisering af projektet. 7 Samlede omkostninger Delområde syd og nord De samlede omkostninger til erstatninger og jordhandler ved en realisering af projektet i delområde syd og nord kan herefter opgøres samlet set til mill. Kr., jf. tabel 13 svarende til henholdsvis kr. for delområde syd og kr. for delområde nord. Tabel 13. Samlede omkostninger til erstatninger og jordhandler ved realisering af både delområde syd og nord. Omkostninger (kr.) delområde syd Omkostninger (kr.) delområde nord 20 årig fastholdelse Værditab/jordhandler Udgifter Naturerhverv * - I alt * Udgiften til NaturErhvervsstyrelsen er opgjort samlet set for begge delområder. 8 Konklusion Delområde syd I delområde syd er 6 ud af i alt 11 lodsejere positive overfor en realisering af projekt. Ved at imødekomme deres ønsker til kompensation enten i form af salg af projektjord, erstatningsjord eller en 20 årig fastholdelsesaftale vurderes det, at der er gode muligheder for at i mødekomme disse lodsejere erstatningsmæssigt, således at de ønsker at deltage i projektet igennem frivillige aftaler. En realisering af projektet igennem frivillige aftaler vil dog yderligere kræve, at NaturErhvervsstyrelsen kan tilvejebringe erstatningsjord i området, hvilket vurderes at være mulig på grund af nogle umiddelbart potentielle muligheder for at erhverve jord i området. 3 lodsejere er afventende i forhold til endelig beslutning om deltagelse, hvilket i sidste ende vil afhænge af resultatet af erstatningsforhandlingerne. Der er videre 3 (4) lodsejere i projektområdet, der var skeptiske overfor projektet. En realisering af projektet igennem frivillige aftaler vil derfor kræve, at kommunen som bygherre samt NaturErhvervsstyrelsen arbejder for at finde egnede løsningsmodeller for de lodsejere, der umiddelbart er skeptiske overfor projektet, således at de får fordel af deltagelse, hvorved projektet kan gennemføres ad frivillighedens vej. 17

18 Skeptiske lodsejere kan skifte holdning undervejs i projektforløbet. Det skal ses i lyset af erfaringer fra lignende tidligere gennemførte naturgenopretningsprojekter, hvor der igennem forhandlingsdrøftelser med de involverede lodsejere ofte viser sig muligheder for at imødekomme de lodsejere, som udviste skepsis ved de indledende drøftelser om projektet, således at deres deltagelse i projektet i sidste ende kan sikres igennem frivillige aftale. Der kan også peges på, at der som led i lodsejerforhandlingerne eventuelt kan foretages mindre projektjusteringer, hvor delelementer i projektet udtages for at imødekomme lodsejerønsker og behov, hvilket kan fremme projektgennemførligheden. Samlet set vurderes det derfor, at der er gode grunde til at undersøge alle muligheder for at realisere projektet i delområde syd igennem frivillige aftaler. Delområde nord I delområde nord er 2 ud af i alt 3 lodsejere skeptiske eller rettere meget negative overfor en realisering af projektet. En af lodsejere ønskede overhovedet ikke at drøfte projektet igennem med rådgiver vi kunne bare blive væk som han udtrykte det. Rådgiver vurderer i den forbindelse, at lodsejerne er meget afklaret i forhold til deres manglende ønske om deltagelse i projektet, hvorfor det på det foreliggende grundlag vurderes at være vanskeligt at gennemføre projektet alene igennem frivillige aftaler for disse lodsejere. 22. november 2012 Lars Bangsgaard Bangsgaard & Paludan ApS. 18

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Svendborg Kommune

Læs mere

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen Biskæret Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Morsø Kommune

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse Vejlerne v. Tude Å Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse af Vådområdeprojekt under Grøn Vækst Vejlerne

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk.

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 2 Erstatningsønsker... 3 Puljejord... 4 Realisering... 5 Prisvurdering... 6 Erstatningsberegning...

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Lindenborg å udspring

Lindenborg å udspring Lindenborg å udspring Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Mariagerfjord Kommune Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, lancerede

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å midt Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune

Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune September 2012 1 Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND Bilag 5 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse 23. juli 2015 Vores

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6.

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Marts 2012 Sektionsleder, landinspektør Morten Hartvigsen Email: moha@orbicon.dk

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø

Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø Indhold: Indledning Beskrivelse af projektområdet Lodsejerønsker Puljejord Jordfordeling Prisvurdering Værdien af projektarealerne efter projektgennemførelse Projektgennemførlighed

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Tre læringspunkter til kommende projektejer

Tre læringspunkter til kommende projektejer N-Vådområdeprojekt ved Odder Med kommunen som projektejer v/ Christian Petersen, Atkins/Odder Kommune P-vådområdeprojekt ved Silkeborg Fra en rådgivers vinkel v/ Rasmus Bang, Atkins Tre læringspunkter

Læs mere

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet.

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet. Bilag 2: Økonomi for vådområder og ådale Bilaget indeholder en gennemgang af 1) de økonomiske forudsætninger for Grøn Vækst for vådområder/ådale 2) oversigt over midler som overgår til kommunerne i en

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Bjørndal Kær Forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning Forundersøgelsen af Bjørndal kær skal belyse og fremkomme med forslag til, hvordan der i projektområdet kan etableres et vådområdeprojekt.

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt

Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Eskelund Mose i Nordfyn Kommune Som led i vådområdeaftalen

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Serup Kær Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning og baggrund Forundersøgelsen af Serup Kær skal give et grundlag til at vurdere, om der kan etableres et vådområde der kan fjerne

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR.

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. NATUR- OG MILJØ SVENDBORG KOMMUNE D. 29.09.2011 NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. Baggrund I regeringens og Dansk Folkepartis Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der i Danmark

Læs mere

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Velkommen til indledende møde Karstoft Å Ikast/Brande Jordfordeling Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Køb og salg af jord og fremskaffelse af puljejord

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Vådområde Granslev By Enge

Vådområde Granslev By Enge Granslev Forsamlingshus, 22. januar 2015 Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Vådområde Granslev By Enge Grontmij a/s Rådgivende ingeniørvirksomhed Ca. 1200 fuldtidsansatte i DK Naturafdeling i Århus/Glostrup

Læs mere

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse.

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Sag nr. 15/398 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling i forbindelse

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

Teknisk notat. Bilag 6. Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND

Teknisk notat. Bilag 6. Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND Bilag 6 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse 4. maj 2015 Vores reference: 31.1014.04

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. for Søborg Sø

Ejendomsmæssig forundersøgelse. for Søborg Sø Ejendomsmæssig forundersøgelse for Søborg Sø Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 Projektarealet.... 3 Arealanvendelse.... 3 Landbrugsstrukturer og husdyrsproduktion.... 4 Arealanvendelse efter nedlæggelse

Læs mere

VVM-screening af vådområde ved Urup Dam - delområde vest.

VVM-screening af vådområde ved Urup Dam - delområde vest. Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 66 15 14 67 Fax: 65 15 14 99 Email: sby@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 27-06-2012 VVM-screening af vådområde ved Urup Dam - delområde

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

LIFE RigKilde Svenstrup Kær

LIFE RigKilde Svenstrup Kær Naturgenopretningsprojekt LIFE RigKilde Svenstrup Kær Jammerbugt Kommune igangsætter et større naturprojekt, der skal løfte naturværdien i Svenstrup Kær samt bedre vandløbskvaliteten i Svenstrup Å. Orkidé

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Kærby Mose et vådområdeprojekt ved Fraugde vedrørende Her af vej

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Beliggende i Vejle Kommune Indhold Oplysninger om det udbudte areal...

Læs mere

Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet. Att. Seniorforsker Charlotte Kjærgaard Sendt per mail: c.kjaergaard@agrsci.dk

Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet. Att. Seniorforsker Charlotte Kjærgaard Sendt per mail: c.kjaergaard@agrsci.dk Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Att. Seniorforsker Charlotte Kjærgaard Sendt per mail: c.kjaergaard@agrsci.dk Landzonetilladelse samt ophævelse af tidligere landzonetilladelse

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Ellebækken Odense Fjord og Nærå Strand

Screening af vådområdeprojekt ved Ellebækken Odense Fjord og Nærå Strand Screening af vådområdeprojekt ved Ellebækken Odense Fjord og Nærå Strand Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Ellebækken i Nordfyn Kommune Som led i vådområdeaftalen

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose

Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose Ejendomsmæssig forundersøgelse Kongens Mose Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose Indhold: Beskrivelse af området...2 Lodsejerønsker...3 Projektgennemførlighed...3 Prisvurdering...3 Konklusion

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 20.01.2016-1007025841 : Senest påtegnet: 20.01.2016 15:20:27 Ejendom: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0036 Arealanvendelse: Anvendelsesforhold tekst:

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Kolding Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Kolding Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kolding Kommune I henhold til Statens Vandplan for Hovedvandopland 1.11- Lillebælt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven.

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. Skema til randzone vurdering. Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. For at kunne vurdere om DU/I bør anlægge randzoner langs jeres grøfter/kanaler/vandløb skal DU/I udfylde

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Bryde Made Lillebælt

Screening af vådområdeprojekt ved Bryde Made Lillebælt Screening af vådområdeprojekt ved Bryde Made Lillebælt Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Bryde Made i Nordfyn Kommune Som led i vådområdeaftalen mellem

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt Drostrup-Stobdrup enge, Favrskov Kommune

Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt Drostrup-Stobdrup enge, Favrskov Kommune Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt Drostrup-Stobdrup enge, Favrskov Kommune Projektet har fået tilskud fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Januar 2015 Teknisk

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Klinte Strand Odense Fjord og Nærå Strand

Screening af vådområdeprojekt ved Klinte Strand Odense Fjord og Nærå Strand Screening af vådområdeprojekt ved Klinte Strand Odense Fjord og Nærå Strand Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Klinte Strand i Nordfyn Kommune Som led

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering

Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering Dato: 07-09-2017 Ref.: anh J.nr.: 06.02.16-P19-2-17 0 Høring om vandløbsregulering Etablering af afløbsrør fra mose

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007 Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III Forundersøgelse og detailprojekt Februar 2007 Udgivelsesdato 21. februar 2007 Projekt Herluflille Udarbejdet Lars Brinch Thygesen og Palle Reschat Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere