Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. kvartal 2008"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18

2 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Af delårsrapporten fremgår blandt andet: Omsætningen steg med 3% til DKK 1,9 mia. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er DKK 140 mio. Resultatet før skat er DKK -58 mio. mod DKK -13 mio. i 2007 Mængder på niveau med sidste år Øgede charterhyreomkostninger påvirker Ro-Ro Shippings indtjening Hovedparten af stigningen i bunkeromkostninger på DKK 100 mio. dækket af oliepristillæg Øget omkostningsniveau påvirker passageraktivitetens indtjening Væsentlig reduktion af nettorentebærende gæld med 12% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes fortsat et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 500 mio., men resultatforventningen er behæftet med større usikkerhed end sæd- vanligt Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, adm. direktør, Christian Merrild, direktør, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 64 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 2 af 18

3 Hoved- og nøgletal for DFDS Koncernen DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1) Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe i drift Omsætningsvækst, % 3,4 18,1 10,5 EBITDA-margin, % 7,2 10,9 15,8 Driftsmarginal, % -0,2 2,4 9,1 Omsætningshastighed, investeret kapital (antal gange) 0,99 0,91 1,03 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. -0,2 2,3 8,6 Egenkapitalforrentning p.a. -7,3-2,9 14,5 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % 37,0 33,3 38,0 Finansiel gearing, (antal gange) 1,15 1,42 1,09 Resultat pr. aktie (EPS), DKK -8,70-2,63 52,39 Udbytte pr. aktie, DKK ,0 Antal aktier ultimo perioden, tusind Aktiekurs ultimo perioden, DKK Markedsværdi, DKK mio ) Tallene pr. forretningsområde summerer ikke til Koncernen, idet blandt andet elimineringer og ikkefordelte poster ikke er medtaget. Definitioner på side maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 3 af 18

4 DFDS Koncernen Markedsudvikling Markedsudviklingen for søtransport af såvel fragt og passagerer var som helhed uændret i 1. kvartal 2008 med stort set samme mængder og antal passagerer som i samme periode sidste år. Markedsvæksten er under pres med stagnerende mængder på visse markeder som følge af finansiel uro, høje oliepriser samt svag USD og GBP. Salg af trampskibe Som et led i DFDS strategiplan udmeldt i september 2007 er de fire trampskibe (multipurposeskibe) RASA, AUKSE, VYTAUTAS og GEDIMINAS afhændet til en græsk køber. Fra slutningen af maj vil skibene gradvist blive overdraget til køber. Provenuet fra salget af skibene reducerer årets forventede pengebinding i investeringer med et beløb på i størrelsesordenen DKK 150 mio. Avancen fra salget af skibene udgør omkring DKK 20 mio. Ny direktør for DFDS Seaways Som meddelt den 21. april 2008 er Carsten Jensen (44) udpeget som direktør for forretningsområdet Passenger Shipping og dermed for DFDS Seaways. Koncernledelsen i DFDS består af Niels Smedegaard som President og CEO, Christian Merrild som økonomidirektør (CFO), HR-direktør Henrik Holck, Peder Gellert Pedersen som direktør for forretningsområderne Ro-Ro Shipping og Terminal Services, Ole Sehested som direktør for forretningsområderne Container Shipping og Trailer Services og Carsten Jensen som direktør for Passenger Shipping. Kvartalsregnskab og resultatforventning Som følge af Koncernens nye strategi Fra ruter til netværk der blev meddelt den 12. september 2007 og som er tilgængelig på følger DFDS segmentoplysninger den nye forretningsområdestruktur fra og med årsrapporten for Omsætning Koncernens omsætning for 1. kvartal 2008 steg i forhold til samme periode sidste år med 3% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1K07 1K08 Ændring, % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Shipping Trailer Shipping Tramp Shipping Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Hovedparten af stigningen i Koncernens omsætning kan henføres til Ro-Ro Shipping og fremkommer på trods af marginalt lavere mængder som følge af øget godtgørelse for stigende bunkerpriser. Den positive udvikling i omsætningen for Container Shipping skyldes vækst i volumen. For Trailer Services forklares hovedparten af stigningen i omsætningen ved øget omsætning pr. transport, da volumen stort set er uændret. Fald i omsætningen for Passenger Shipping vedrører primært øget pres på omsætningen pr. passager, da antallet af passagerer er uændret. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 1. kvartal 2008 blev DKK 140 mio., en tilbagegang på 64 mio. i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1K07 1K08 Ændring, % Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Shipping Trailer Shipping Tramp Shipping Ikke fordelte poster n.a. DFDS Koncernen Tilbagegangen i Koncernens EBITDA kan hovedsageligt henføres til: Øgede charterhyreomkostninger i Ro- Ro Shipping Stigning i bunkeromkostninger, hvor hovedparten blev dækket af oliepristillæg Fremrykkede skibsomkostninger i Passenger Shipping Lavere charterhyreindtægter som følge af salg af et passagerskib Den frasolgte aktivitet, Tramp, udviste en fremgang i forhold til samme periode sidste år. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 4 af 18

5 DKK mio DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Avancer, afskrivninger og EBIT Afskrivningerne for 1. kvartal 2008 faldt med 7% til DKK 145 mio. primært som følge af en tilpasning af to passagerskibes afskrivninger med DKK 6 mio. i 1. kvartal. Tilpasningen er udløst af skibenes højere markedsværdi. Det øvrige fald vedrører primært et svag fald i afskrivningsniveauet i Trailer Services og Terminal Services. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1K07 1K08 Ændring, % EBITDA Associerede virks Avancer -2 0 n.a. Afskrivninger Goodwill/neg. goodwill 0 3 n.a. EBIT EBIT faldt herefter med DKK 48 mio. til DKK -3 mio. Finansiering Netto-omkostningen til finansiering i 1. kvartal blev forbedret med 7% til DKK 55 mio. Heraf kan DKK 2 mio. henføres til øgede renteindtægter som følge af lavere nettorentebærende gæld samt øget indtægt fra netto-kursreguleringer på DKK 2 mio. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1K07 1K08 Ændring, % Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer 0 2 N/A Øvrige poster I alt Resultat før skat Resultatet før skat for 1. kvartal blev herefter DKK -58 mio., hvilket var en tilbagegang på 45 mio. i forhold til samme periode sidste år. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo 1. kvartal DKK 9,6 mia., hvilket var 3% mindre end på samme tidspunkt sidste år og på niveau med årsskiftet. Reduktionen af de samlede aktiver i forhold til samme periode sidste år skyldes primært salg af et passagerskib samt et lavere investeringsniveau sammenholdt med periodens afskrivninger. I 1. kvartal 2008 er der betalt DKK 100 mio. som forudbetaling på køb af et ro-pax skib til levering i Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK 7,9 mia. i 1. kvartal, et fald på 4% i forhold til samme periode sidste år. Den investerede kapital blev i perioden forrentet med -0,2% p.a., en tilbagegang på 2,5 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2008 Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med vurderingen af konjunkturudviklingen og dermed aktivitetsniveauet i DFDS markedsområder i den resterende del af Hertil kommer en tilsvarende usikkerhed om udviklingen i olieprisen og valutakurserne. Årets samlede nettoinvesteringer inklusive forudbetaling på køb af et ro-pax skib udgør omkring DKK 200 mio. Heri er fratrukket provenu ved salg af fire tramp skibe. Der er herudover ikke planlagt større anlægsinvesteringer, men virksomheds- og aktivitetskøb kan blive aktuelle i løbet af året. På denne baggrund forventes fortsat et resultat før skat på i størrelsesordenen DKK 500 mio. Resultatforventningen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 5 af 18

6 Ro-Ro Shipping DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Ro-Ro Shipping Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 16,7 19,9 18,8 14,0 17,3 13,1 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 12,8 14,2 15,3 11,2 13,3 10,9 Lanemeter, ' Passagerer (Østersøen), ' Markedsudvikling Opbremsningen i markedet i 2. halvår 2007 er fortsat i 1. kvartal For både Nordsøen og Østersøen er fragtmarkedet stagnerende. Nordsøen er præget af faldende forbrugertillid, finansiel uro og fortsat udflytning af produktion. For Østersøen viser de baltiske økonomier tegn på overophedning, og de private investeringer er opbremset. Rusland er præget af ændringer i den politiske ledelse og den svage USD, der har bremset import fra EUR-baserede lande. Generelt er konkurrencen intensiveret, bl.a. som følge af udvidelse af Schengen samarbejdet i Østersøen, samt at short sea containeroperatører presser rateniveauet ved fastholdelse af høj kapacitet i et faldende marked. Aktivitetsudvikling Som følge af en vis ombremsning af markedsvæksten samt at påsken i år faldt i 1. kvartal mod 2. kvartal i 2007 udviste antallet af transporterede lanemeter et marginalt fald på 2%. Resultatudvikling Omsætningen steg med 6% til DKK 926 mio. på baggrund af marginalt lavere mængder men øget godtgørelse for stigende bunkerpriser. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK 183 mio., hvilket er et fald på 13%. Det skyldes primært højere charterhyreomkostninger til to mindre ro-ro skibe og et ro-pax skib samt øgede bunkeromkostninger, der delvist udlignes af reducerede omkostninger til stevedoring primært som følge af lavere rater i England, grundet fald i GBP. Afskrivninger og investeret kapital er på niveau med Forrentningen af den investerede kapital er faldet til 10,9% fra 12,8% sidste år. Faldet kan henføres til det lavere driftsresultat (EBITDA). Ro-Ro shipping driver rutenetværk baseret på ro-ro- og ro-pax-tonnage i Nordsøen og Østersøen. De vigtigste kundegrupper er vognmands- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 6 af 18

7 Container Shipping DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Container Shipping Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 4,4 4,8 5,2 2,6 4,3 1,9 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 7,6 6,9 8,7 4,1 6,7 2,9 Tons, ' Containere, ' Markedsudvikling Markedet er generelt negativt på Norge/England/ Irland, men positivt på Norge/Spanien. Der er fortsat overkapacitet mellem Irland/Kontinentet, hvilket medfører pres på fragtraterne samtidig med, at den irske økonomi er stagnerende. Aktivitetsudvikling I løbet af 1. kvartal 2008 er der foretaget en rokering af skibene mellem selskaberne i forretningsområdet Container Shipping, således at kapacitetsudnyttelsen optimeres. Endvidere er der etableret et kontor i Tyskland. Det hårde vejr har givet forsinkelser og aflysninger på Det Irske Hav og Nordsøen. På Nordsøen er resultatet lavere end 2007 idet kapacitetsudnyttelsen, på trods af kapacitetstilpasning, har været lavere end forventet. Hertil kommer effekten af det hårde vejr, og at fragtraterne stadig er under pres. For Irland/Kontinentet er resultatet lidt bedre end i Kapacitetsudnyttelsen har været god, men omvendt er der stadig pres på raterne, selvom en konkurrent har trukket sig ud af markedet. Resultatudvikling Omsætningen steg med 4% til DKK 430 mio., mens driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) er faldet 24% til DKK 29 mio. Faldet i EBITDA kan primært henføres til udfordringerne på Nordsøen. Afskrivningerne er på niveau med Driftsresultat (EBIT) blev herefter DKK 8 mio. Den investerede kapital udgjorde i gennemsnit DKK 935 mio., hvilket var 2% lavere end i 1. kvartal Forrentningen af den investerede kapital er direkte påvirket af det lavere driftsresultat (EBIT) og udgør 2,9%. Container Shipping omfatter rutenetværk baseret på lo-lo-tonnage i Nordsøen, Det Irske Hav og det nordlige Spanien. De vigtigste kundegrupper er im- og eksportører samt producenter af tungt industrigods. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 7 af 18

8 Passenger Shipping DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Passenger Shipping Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -30,6 11,0 21,7 1,2 5,2-42,2 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -20,1 10,2 27,6 0,9 4,7-29,3 Passagerer, ' Markedsudvikling Passagermarkedet for søtransport er i det seneste år blevet stabiliseret efter flere års passagernedgang. I Skagerrak-området blev konkurrencen dog intensiveret af Color Lines indsættelse af ny, større tonnage i Fra maj 2008 lukker Color Line ruten mellem Oslo og Hirtshals, men fortsætter ruten mellem Oslo og Kiel. Markedsvilkårene er generelt blevet mere udfordrende som følge af stigninger i oliepris og lønninger samt den fortsatte intense konkurrence fra flyselskaber. Der er sket en opbremsning i økonomien, hvilket påvirker udviklingen i antallet af passager og deres forbrugsmønstre. Aktivitetsudvikling Det samlede antal passagerer i 1. kvartal 2008 er på niveau med 1. kvartal Antallet af passagerer på Oslo-ruten var 3% lavere end i 2007, hvilket fortrinsvis kan henføres til et vigende norsk marked. Antallet af passagerer på Amsterdamruten er steget 1% i forhold til sidste år til trods for færre antal afgange. Antal passagerer på Bergen-ruten er steget 20% i forhold til sidste år, som var præget af opstartsvanskeligheder på ruten. Resultatudvikling Omsætningen faldt med 4% til DKK 320 mio. som følge af lavere billetpriser og omsætning ombord pr. passager. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK -88 mio., hvilket er et fald på DKK 39 mio. Det skyldes primært lavere omsætning, øgede bunkeromkostninger, fremrykkede vedligeholdelsesomkostninger på skibene, og lavere charterhyreindtægter på grund af salg af et passagerskib. Afskrivninger er faldet 11% til DKK 47 mio. Faldet kan primært relateres til tilpasningerne i afskrivningerne på to af passagerskibene medio Driftsresultat (EBIT) udgør herefter DKK -135 mio. Den investerede kapital udgjorde i gennemsnit DKK mio., hvilket var 10% lavere end i 1. kvartal Faldet skyldes primært salget af passagerskibet PONT L ABBÉ i december Forrentningen af den investerede kapital er direkte påvirket af det lavere driftsresultat (EBIT) og udgør -29,3% mod sidste års -20,1%. Forbedring af indtjeningen I lyset af resultatudviklingen er der i kvartalet igangsat et omfattende projekt til forbedring af indtjeningen i Passenger Shipping. Der vil løbende blive informeret om relevante tiltag i takt med at disse iværksættes. Passenger Shipping driver et netværk af passagerruter baseret på cruise ferry tonnage i Nordsøen og Kattegat/Skagerrak. De vigtigste kundegrupper er passagerer i egen bil, Mini Cruise-passagerer, konferencearrangører og turoperatører. Dertil kommer drift af kanalrundfarten, DFDS Canal Tours. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 8 af 18

9 Terminal Services DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Terminal Services Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % -2,8-2,3-2,3 0,6-1,7-1,8 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -4,4-2,7-3,2 1,0-2,4-2,7 Tons, ' Markedsudvikling Generelt ses en svag nedgang i container mængderne fra Norge, Holland og England. Der ses fortsat en positiv udvikling for aktivitetsniveauet for 3. parts forretninger, hvorimod volumenvæksten for DFDS Koncernens ruter, der anløber egne havneterminaler, er svagt aftagende. Aktivitets- og resultatudvikling Omsætningen faldt med 5% til DKK 168 mio. Den lavere omsætning kan primært henføres til kursudvikling i GBP der medførte en negativ påvirkning på DKK 7 mio., idet den underliggende aktivitet i England har haft en omsætningsvækst på 5%. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK 3 mio., hvilket er en fremgang på DKK 1 mio. Afskrivninger og investeret kapital udviser et fald, der primært er forårsaget af kursudviklingen i GBP. Forretningen af den investerede kapital er -2,7%, en fremgang på 1,7 procentpoint i forhold til samme periode i Terminal Services driver havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor enhedslast som trailere, containere og automobiler samt industrielt godt håndteres. Hertil kommer passagerhåndtering i enkelte terminaler. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 9 af 18

10 Trailer Services DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. Trailer Services Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBIT) Driftsmarginal (EBIT), % 2,0 4,0 0,8 2,5 2,3 2,7 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 11,1 16,3 5,1 10,0 10,3 13,5 Sendinger, ' Markedsudvikling Nord/syd trafikken har været påvirket af faldende aktivitet hos Volvo, der havde et midlertidigt stop af produktionen i 3 uger i 1. kvartal 2008, en stor stigning i dieselomkostningerne samt tendens til faldende fragtpriser. Det svensk/engelske marked har i 1. kvartal 2008 været nogenlunde stabilt. Aktivitetsudvikling Det samlede antal transporter er 2% lavere i 2008 sammenlignet med Faldet skyldes primært lavere mængder for Halléns NV relateret til Volvos faldende aktivitet som nævnt ovenfor. Resultatudvikling Omsætningen steg med 3% til DKK 258 mio. Stigningen er bredt funderet på tværs af aktiviteter og selskaber indenfor Trailer Services. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg 7% til DKK 15 mio. med den største fremgang på det svensk/engelske marked. Afskrivninger er med DKK 8 mio. på niveau med 1. kvartal Driftsresultat (EBIT) udgør herefter DKK 7 mio. Den investerede kapital udgjorde i gennemsnit DKK 241 mio., hvilket var 19% højere end i 1. kvartal Stigningen skyldes primært anskaffelse af en domicil-ejendom i Sverige ultimo Forrentningen af den investerede kapital udgjorde 13,5% mod sidste års 11,1% som følge af det højere driftsresultat (EBIT). Trailer Services driver trailerselskaber i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Holland, England og Irland, som primært servicerer markedet med transportløsninger ved brug af DFDS rutenetværk. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 10 af 18

11 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008 for DFDS A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Direktion København, den 20. maj 2008 Niels Smedegaard Administrerende direktør Christian Merrild Direktør Bestyrelse Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild* Formand Næstformand Michael Helbo* Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk* Ingar Skaug Lene Skole * Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 11 af 18

12 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Nettoomsætning 1.944, , ,3 Omkostninger: Driftsomkostninger 1.184, , ,7 Charterhyre 159,6 149,0 593,2 Personaleomkostninger 367,0 366, ,1 Andre omkostninger ved drift, salg og administration 93,3 99,5 437,7 Omkostninger i alt 1.804, , ,7 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 139,8 204, ,6 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,6-1,2-2,2 Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 0,0-1,7 32,5 Af- og nedskrivninger: Afskrivning af skibe -111,8-120,4-451,9 Afskrivning af øvrige langfristede aktiver -33,4-35,7-143,9 Værdiregulering af goodwill/negativ goodwill 2,9 0,2 2,0 Af- og nedskrivninger i alt -142,3-155,9-593,8 Driftsresultat (EBIT) -3,1 45,3 752,1 Finansielle indtægter 5,5 3,5 26,8 Finansielle omkostninger -60,2-61,7-253,1 Resultat før skat -57,8-12,9 525,8 Skat af periodens resultat -6,7-5,1-114,1 Periodens resultat -64,5-18,0 411,7 Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DFDS A/S -66,3-20,0 400,4 Minoritetsinteresserne 1,8 2,0 11,3-64,5-18,0 411,7 Resultat pr. aktie (EPS) á DKK 100-8,70-2,63 52,39 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á DKK 100-8,69-2,62 52, maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 12 af 18

13 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Goodwill 327,3 301,2 327,4 Andre langfristede immaterielle aktiver 101,8 144,1 111,4 Software 33,4 40,4 36,1 Igangværende udviklingsprojekter 12,1 3,6 9,6 Langfristede immaterielle aktiver 474,6 489,3 484,5 Ejendomme 75,1 69,9 76,5 Terminaler 328,9 376,0 348,1 Skibe 6.475, , ,6 Driftsmidler m.v. 283,9 323,7 299,4 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 157,8 5,1 27,4 Langfristede materielle aktiver 7.321, , ,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 3,0 7,3 11,4 Tilgodehavender 3,0 3,0 3,0 Værdipapirer 25,9 24,3 25,8 Udskudt skatteaktiv 70,2 85,7 75,2 Andre langfristede aktiver 102,1 120,3 115,4 Langfristede aktiver i alt 7.898, , ,9 Varebeholdninger 96,9 69,4 96,2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 969,7 912,1 935,2 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 20,4 0,0 9,5 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 146,6 116,4 79,1 Periodeafgrænsningsposter 90,2 144,4 98,1 Likvide beholdninger 355,9 340,8 494, , , ,4 Aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 141,8 Kortfristede aktiver i alt 1.679, , ,2 Aktiver i alt 9.577, , ,1 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 13 af 18

14 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Reserver -93,6-75,4-53,5 Overført resultat 2.727, , ,2 Foreslået udbytte 0,0 83,7 114,9 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.433, , ,6 Minoritetsinteresser 111,5 109,8 115,7 Egenkapital i alt 3.545, , ,3 Rentebærende gældsforpligtelser 3.571, , ,8 Udskudt skat 232,1 209,0 222,4 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 213,3 238,3 226,7 Andre hensatte forpligtelser 1,1 2,6 1,1 Langfristede forpligtelser i alt 4.018, , ,0 Rentebærende gældsforpligtelser 730,0 653,1 707,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 402,2 370,8 411,5 Gæld til associerede selskaber 0,1 0,2 0,0 Andre hensatte forpligtelser 25,2 12,9 25,2 Selskabsskat 28,2 27,8 22,5 Anden gæld 646,0 645,4 567,2 Periodeafgrænsningsposter 182,6 233,9 120, , , ,4 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 7,4 Kortfristede forpligtelser i alt 2.014, , ,8 Forpligtelser i alt 6.032, , ,8 Passiver i alt 9.577, , ,1 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 14 af 18

15 Egenkapitalopgørelse - Koncern DKK mio. Aktiekapital Reserver Opskrivning værdipapirer Egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i DFDS A/S i alt Valutakursreguleringer Sikringstransaktioner Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1/ ,0 16,1-91,3 12,5-39, ,0 83, ,9 111, ,3 Egenkapitalbevægelser 1. kvartal 2007 Valutakursregulering af primoegenkapital i udenlandske selskaber og goodwill -14,5-14,5-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 8,3 8,3 8,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til nettoomsætning 0,3 0,3 0,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til driftsomkostninger 21,4 21,4 21,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger 8,3 8,3 8,3 Værdiregulering af værdipapirer -0,7-0,7-0,7 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0-14,5 38,3-0,7 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 23,1 Periodens resultat -20,0-20,0 2,0-18,0 Totalindkomst 0,0-14,5 38,3-0,7 0,0-20,0 0,0 3,1 2,0 5,1 Afgang minoritetsinteresser 0,0-3,6-3,6 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 9,5 9,5 9,5 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 3,3 5,3 8,6 8,6 Øvrige reguleringer -0,3-0,3-0,3 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal ,0-14,5 38,3-0,7 3,3-5,5 0,0 20,9-1,6 19,3 Egenkapital pr. 31/ ,0 1,6-53,0 11,8-35, ,5 83, ,8 109, ,6 Egenkapital pr. 1/ ,0-4,1-27,3 11,8-33, ,3 114, ,7 115, ,3 Egenkapitalbevægelser 1. kvartal 2008 Valutakursregulering af primoegenkapital i udenlandske selskaber og goodwill -9,2-9,2-9,2 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 0,2 0,2 0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -35,9-35,9-0,1-36,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til driftsomkostninger 4,7 4,7 4,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger -0,6-0,6-0,6 Skat af egenkapitalbevægelser -0,3-0,3-0,3 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0-9,0-32,1 0,0 0,0 0,0 0,0-41,1-0,1-41,2 Periodens resultat -66,3-66,3 1,8-64,5 Totalindkomst 0,0-9,0-32,1 0,0 0,0-66,3 0,0-107,4 1,7-105,7 Afgang minoritetsinteresser 0,0-5,9-5,9 Optjent vedr. aktiebaseret vederlæggelse 0,2 0,2 0,2 Salg af egne aktier ved udnyttelse af aktieoptioner 1,0 1,8 2,8 2,8 Øvrige reguleringer 0,7 0,7 0,7 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal ,0-9,0-32,1 0,0 1,0-63,6 0,0-103,7-4,2-107,9 Egenkapital pr. 31/ ,0-13,1-59,4 11,8-32, ,7 114, ,0 111, ,4 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 15 af 18

16 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Hele året Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 139,8 204, ,6 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 0,2 11,2 26,4 Ændring i driftskapital -12,4 17,3-47,7 Betaling af pensionsforpligtigelser og andre hensatte forpligtelser -1,8-1,8-10,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 125,8 230, ,9 Modtagne renter 10,3 8,0 50,9 Betalte renter -35,0-17,8-274,4 Betalte skatter -1,8-1,9-19,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 99,3 219, ,8 Skibe -185,1-66,3-44,0 Ejendomme og terminaler -1,2-3,4-14,9 Driftsmateriel m.v. -1,5-16,9-44,4 Køb af langfristede immaterielle aktiver -3,0-3,9-14,5 Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter -0,5 0,0-22,6 Køb af minoritetsinteresser -2,3-10,9-12,6 Associerede virksomheder 0,4 0,0 2,2 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -193,2-101,4-150,8 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i lån med pant i skibe -62,9-144,1-543,9 Ændring i andre langfristede finansielle aktiver 0,0 3,8 4,6 Ændring i andre finansielle lån, netto -11,1 7,2-79,6 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -7,8-11,9-39,3 Forskydning i driftskreditter 37,0-11,0-38,5 Udnyttelse af aktieoptioner 2,8 8,6 12,9 Betalt udbytte 0,0 0,0-85,0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -42,0-147,4-768,8 Periodens pengestrøm -135,9-29,7 121,2 Likvide beholdninger primo perioden 494,3 371,4 371,4 Kursreguleringer af likvide beholdninger -2,5-0,9 1,7 Likvide beholdninger ultimo perioden 355,9 340,8 494,3 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance. 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 16 af 18

17 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2007, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 Segmentoplysninger DKK mio. Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total 1. kvt Nettoomsætning 802,2 402,2 331,6 73,3 240,3 29,0 1, ,0 Intern omsætning 73,2 10,2 1,7 103,9 9,3 0,0 35,2 233,5 Bruttoomsætning 875,4 412,4 333,3 177,2 249,6 29,0 36, ,5 Resultat før skat 111,9 10,3-116,4-7,1 5,4-1,6-15,4-12,9 Skat af årets resultat -5,1-5,1 Årets resultat -20,5-18,0 Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Shipping Ikke fordelt Total 1. kvt Nettoomsætning 856,4 421,7 318,4 69,1 254,0 22,1 2, ,1 Intern omsætning 69,8 8,2 1,7 98,9 4,4 0,0 44,4 227,4 Bruttoomsætning 926,2 429,9 320,1 168,0 258,4 22,1 46, ,5 Resultat før skat 89,2 0,2-148,3-4,8 6,6 6,6-7,3-57,8 Skat af årets resultat -6,7-6,7 Årets resultat -14,0-64,5 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 17 af 18

18 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Resultat efter af- og nedskrivning af langfristede immaterielle og materielle aktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBIT) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Beregnet kapitalomkostning (WACC) Resultat til analyseformål Fri pengestrøm Driftsresultat (EBIT) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Gennemsnitlig arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikkerentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Gennemsnitlig kapitalomkostningsprocent for egenkapital og gæld vægtet i forhold til kapitalstrukturen Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og tilbageførelsen af udskudt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto eksklusive renteudgifter, netto minus pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Egenkapitalandel Egenkapital ultimo året x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) P/E-ratio Udbytte pr. aktie Udbytte payout ratio Direkte afkast Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) Resultat til analyseformål Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Aktiekurs ultimo perioden Resultat pr. aktie (EPS) Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden Årets udbytte Årets resultat efter minoritetsinteresser Udbytte pr. aktie Aktiekurs ultimo perioden Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 18 af 18

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår

Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 København, 26. november 2008 Passageraktiviteter omstruktureret og fragtaktiviteter tilpasses markedsvilkår Væsentlige begivenheder,

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere