EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI"

Transkript

1 EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

2 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sagsnummer: Dokumentnr.: Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Måltal for effektiviseringer Fordeling af effektiviseringsgevinster Handlingsmuligheder Indsatsområder for effektiviseringer Digital kommunikation Ansøgninger og anmeldelser Informationshenvendelser Digital post Digital velfærd Innovation Udbud og indkøb Fra fravær til nærvær Arbejdsgange Moderniseringsaftale Opfølgning på effektiviseringsindsatser

4 1. Indledning Arbejdsmarkedet forandres og der vil fremover være en nettoafgang af arbejdskraft, idet de kommende ungdomsårgange er væsentligt mindre end dem der forlader arbejdsmarkedet. Det fordrer, at kommunerne tænker innovativt i forhold til udviklingen af de kommunale kerneområder. En effektiviseringsstrategi med aktiv involvering af hele organisationen, men også med aktiv borgerinddragelse, vil være med til at sikre en effektivisering af de kommunale kerneområder. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen præciserer, at effektiviseringer skal nytænke og modernisere den offentlige opgaveløsning og finansiere alle nye tiltag og det generelle udgiftspres. Det fastslås, at de kommunale opgaver skal løses bedre og billigere gennem bl.a. digitalisering, velfærdsteknologi, bedre styring samt et styrket fokus på resultater, effekt og omkostningsbevidsthed. Senest er det produktivitetskommissionens udspil omkring moderniserings- og effektiviseringsdagsordenen, der fordrer, at kommunerne arbejder struktureret med effektiviseringer. Ved effektivisering forstås i denne sammenhæng at få bedre service for de samme penge at få den samme/bedre service billigere at få den samme service leveret af færre hænder Generelt er effektiviseringer og effektiviseringsrationaler en del af budgetprocessen. Kommunikation og dialog For at skabe ejerskab til effektiviseringsstrategien er det vigtigt at kommunikere strategien ud i hele organisationen. Strategien skal derfor ud over den politiske behandling drøftes med alle ledere i Nordfyns Kommune, i MED-systemet, bestyrelser, bruger- og pårørenderåd, på personalemøder ligesom det er vigtigt aktivt at få involveret borgerne i drøftelser omkring effektiviseringer af de kommunale kerneopgaver. 2. Formål Den økonomiske krise og stramme økonomiske rammer har gjort effektivisering til en af de vigtigste veje til at frigøre økonomisk råderum i kommunerne. KL har analyseret effektiviseringsarbejdet i de danske kommuner og det kan helt klart konstateres, at effektiviseringsgevinsterne er væsentligt højere i de kommuner, der har defineret en effektiviseringsstrategi. Formålet med at udarbejde en effektiviseringsstrategi er derfor at sikre, at der realiseres et økonomisk råderum at skabe en fælles forståelse og systematik i arbejdet med effektiviseringer at sikre at der skabes effektiviseringer på alle niveauer i organisationen at Nordfyns kommunes arbejdsprocesser er optimale 3. Måltal for effektiviseringer I den økonomiske politik for Nordfyns Kommune er der fastlagt et samlet årligt måltal for effektiviseringsgevinster på 12 mio. kr. Måltallet beregnes med udgangspunkt i kommunens serviceudgifter og svarer til 1 % heraf. Det forventes, at hovedparten af effektiviseringstiltagene vil være indenfor områderne Innovative tiltag, hvor der forventes minimum 5 mio. kr. Digitalisering, hvor der allerede er indarbejdet effektiviseringer i budgettet med 7,0 mio. kr. i 2015 og stigende til 9,8 mio. kr. i Rationalet er pt. budgetteret under Økonomiudvalget, men skal udmøntes på samtlige serviceområder. 3.1 Fordeling af effektiviseringsgevinster I forbindelse med budgetlægningen for det kommende år udarbejdes en samlet oversigt over fordelingerne af det kommende års effektiviseringsrationale. Effektiviseringsrationalet indarbejdes i det administrative budgetoplæg, således at alle bevillinger forlods er nedskrevet. Det betyder, at der indenfor alle serviceområdet vil være beskrevet et effektiviseringsrationale. For fælleskonti vil det være beskrevet som en samlet ramme for rationalet, ligesom den enkelte institution vil få hvert sit effektiviseringsrationale. For budget 2015 vil der blive arbejdet med følgende effektiviseringsrationale:

5 3.2 Handlingsmuligheder Administrationen udarbejder et katalog som skitserer handlingsmuligheder i forhold til at realisere effektiviseringsgevinsterne. 4. Indsatsområder for effektiviseringer I Nordfyns Kommune kan effektiviseringer handle om mange forskellige emner. Overskrifterne på nogle af mulighederne er skitseret nedenfor: Det er vigtigt at have en forståelse for, at effektiviseringer omhandler hele organisationen Nordfyns Kommune, hvilket vil sige både de administrative og de decentrale områder. Digital kommunikation Effektiviseringsstrategi Moderniseringsaftale Digital velfærd 80% af ansøgninger og anmeldelser skal ske via selvbetjening ultimo 2015 Antallet af informationshenvendelser via dyre kanaler (personligt fremmøde, papir- Arbejdsgange Innovation Fra fravær til nærvær Udbud og indkøb 4.1 Digital kommunikation Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder måltal for den digitale kommunikation med borgerne: 4

6 post og ) skal reduceres med 50% over perioden % af den udgående post fra kommunen til borgerne skal sendes via Digital post ultimo Ansøgninger og anmeldelser Nordfyns Kommune følger den nationale digitale bølgeplan for udrulningen af målsætningen omkring borgernes selvbetjeningsgrad Informationshenvendelser Registreringen af henvendelser til kommunen sker via årlige tælle-uger i KOMHEN-projektet. Nordfyns Kommune deltager i projektet med henblik på at følge udviklingen i borgernes henvendelsesmønster, således eventuelle efterfølgende indsatser kan målrettes Digital post I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi indgået mellem KL og Regeringen, blev kommunernes tilskud reduceret i forhold til den nye lov omkring digital post. Målsætningen følges op med lovgivning hvor alle virksomheder kunne modtage digital post fra det offentlige fra udgangen af 2013 og fra udgangen af 2014 skal alle private kunne modtage digital post fra det offentlige. I Nordfyns Kommune findes der kun registreringer af administrationens digitaliseringsgrad i forhold til digital post. I 2013 blev 51% af forsendelserne sendt digitalt. Men digital post vedrører hele organisationen og det er vigtigt, at kulturen og rutinerne bliver udfordret. Kopimaskinerne afskaffes og erstattes af digitale løsninger blandt andet inden for dagtilbudsområdet, skoler og voksenområdet. 4.2 Digital velfærd Ultimo 2013 har Regeringen og KL udgivet pjecen Digital Velfærd en lettere hverdag, som beskriver rammerne for indenfor den Digitale Velfærd. Fokusområderne for digital velfærd: udbredelse af telemedicin i hele landet digital læring og undervisning effektivt samarbejde på sundhedsområdet digitalt samarbejde på undervisningsområdet velfærdsteknologi i pleje og omsorg forudsætninger for digital velfærd nye digitale veje i sagsbehandlingen Digitaliseringsstrategien for Nordfyns Kommune skal med udgangspunkt i den digitale velfærd revideres således at den vil være den fremtidige rammesætning for den digitale velfærd i Nordfyns kommune. 4.3 Innovation Innovation handler om at udvikle gode ideer og projekter, der omsættes til konkret handling, der giver merværdi for borger, brugere og virksomheder. Innovation fordrer en attraktiv arbejdsplads, hvorfor medarbejdergrupper med forskellighed og mangfoldighed vil skabe grobund for at opnå ny viden og udvikling af ideer. Innovation vil afløse vanetænkning og selvforståelser, som ikke åbner op for den viden og de kompetencer, som er nødvendige for at fremstå som en attraktiv arbejdsplads. En innovativ organisation hvor alle har et medansvar for at skabe ny, nyttig og nyttiggjort ny viden vil helt afgjort medvirke til at give merværdi såvel indenfor det enkelte fagområde som for hele organisationen. Dette vil medvirke til, at gøre Nordfyns Kommune til en mere effektiv organisation. 4.4 Udbud og indkøb Nordfyns Kommune indgår i det fynske indkøbssamarbejde FællesIndkøb Fyn, som står for udbud af varekøb og tjenesteydelser med udgangspunkt i en årlig udbudsplan. 5

7 i mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen arbejdes der med forpligtende indkøbsaftaler via SKI. Vurderingen af de enkelte SKI-aftaler sker i samarbejde med FællesIndkøb Fyn, for at få en samlet vurdering af, om der er et potentiale i SKI-aftalerne set i relation til nuværende aftaler via FIF. I Budget 2011 blev der indarbejdet et indkøbsrationale på 4,9 mio. kr. Af Årsrapporten for 2013 fra FællesIndkøb Fyn fremgår det, at der i forhold til de varer og tjenesteydelser, der har været udbudt i perioden er realiseret årlige besparelser, som i 2013 udgør ca. 8 mio. kr. i I nedenstående diagram er udviklingen i de realiserede besparelser for perioden 2011 til 2013 vist. 10 Konkurrenceudsættelse måles i IKU (Indikator for Konkurrenceudsættelse) og den seneste opgørelse fra Dansk Industri viser for 2012 en IKU for Nordfyns Kommune på 21,1. Landsgennemsnittet er på 26,4. Med udgangspunkt i det realiserede rationale, kan opnås yderligere besparelse og effektiviseringer ved: Realiseret besparelser på udbud 3,7 7,4 8, Benyttelse af de rigtige indkøbsaftaler Mindre sortiment/ færre valgmuligheder Øget volumen ved at hele kommunen vælger at indgå ved udbud Øget konkurrenceudsættelse 4.5 Fra fravær til nærvær Hovedudvalget har vedtaget en måltal for det gennemsnitlige fravær som værende på 11,2 kalenderdage pr. ansat. II 2013 har det samlede fravær været på 14,6 fraværskalenderdage. For det enkelte budgetområdet vil der være et væsentligt effektiviseringsrationale ved at arbejde målrettet med at realisere målsætningen for fravær. 4.6 Arbejdsgange Det er vigtigt hele tiden at have fokus på optimering af arbejdsgange således at der bruges færrest mulige ressourcer i særdeleshed i forhold til administrative rutiner og praksis. Som eksempel kan nævnes Kontant fri administration Brugerstyring af it-oprettelser Fokus på at samle ensartede opgaver Data fødes i yderste bæredygtige led og med integration til relevante systemer eksempelvis befordringsgodtgørelse Digitalisering af ressourcekrævende arbejdsrutiner Administrationen udfører servicebesøg der kan hjælpe og rådgive i forhold til optimering af arbejdsgange. 4.7 Moderniseringsaftale I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår, at Regeringen og KL er enige om en ambitiøs målsætning for moderniseringsarbejdet frem mod Moderniseringsaftalen indebærer konkret, at regeringen såvel som kommunerne hver år skal gennemføre initiativer til at effektivisere. Staten garanterer, at der bliver foretaget generelle lovgivningsmæssige ændringer, som giver et effektiviseringsrationale og kommunerne er forpligtet til at fremskaffe et tilsvarende beløb således at der i fællesskab skaffes et øget råderum. 6

8 5. Opfølgning på effektiviseringsindsatser Effektiviseringsrationalet indarbejdes forlod i budgetterne og der vil blive lavet en rapportering i forhold til, hvordan det enkelte budgetområde har arbejdet med tilvejebringelsen af effektiviseringsrationalet. Rapporteringen sker 2 gange om året. Dels i forbindelse med høring af budgetgrundlaget i august måned, dels i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 7

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere