Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd. Masteruddannelsen i idræt og velfærd (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 1 år. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012 akkrediteret uddannelsen betinget positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Akkrediteringsrådet finder samlet set, at uddannelsen lever op til betingelserne for en betinget positiv akkreditering, men at uddannelsen ikke fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen er en helhedsvurdering. Akkrediteringsrådet har identificeret følgende problemer i behandlingen af de enkelte kriterier, som har medvirket til den samlede vurdering af uddannelsens relevans og kvalitet. Akkrediteringsrådet 13. juli 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/5 Akkrediteringsrådet finder, at antallet af problemer er begrænset, og at de er forbundne. Rådet bemærker, at det væsentligste problem på uddannelsen er, at den ikke har udmøntet fakultetets kvalitetssikringspolitik. Der lægges særligt vægt på, at uddannelsesledelsen ikke modtager eller indsamler information om uddannelsen med henblik på at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen. Rådet finder, at dette hænger sammen med, at der ikke er en løbende dialog med aftagere og dimit- 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 tender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Akkrediteringsrådet finder, at de identificerede problemer er af en sådan karakter, at det inden for en periode på 1 år vil være muligt for universitetet at iværksætte og implementere tiltag, der kan rette op på problemerne. Der lægges vægt på, at masteruddannelsen overgår til at blive administreret af fakultetet, hvilket kan fremme dens inkludering i fakultetets kvalitetssikringspraksisser, herunder indsamling af nøgletal. Desuden betyder en kommende fakultets- og institutsammenlægning, at dialogen med aftagerpaneler skal genetableres. Nedenstående kriterier vil være genstanden for opfølgning ved udløbet af den betingede periode: Kriterium 1 Akkrediteringsrådet bemærker kritisk, at der ikke er en løbende dialog med hverken aftagere eller dimittender, og at den uformelle dialog med aftagere og dimittender ikke anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Rådet lægger vægt på, at der ikke reelt er etableret dialog med aftagerpanelerne, og at resultaterne af de enkelte underviseres dialog med andre aftagere og dimittender ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, herunder at der ikke regelmæssigt gennemføres dimittendundersøgelser, og at muligheden for dialog via alumneforeningen ikke udnyttes. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/5 Kriterium 3 Akkrediteringsrådet bemærker, at studieordningen hidtil ikke har indeholdt en kompetenceprofil, og at den fremsendte kompetenceprofil er udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen og ikke er endeligt vedtaget af studienævn og dekan. Kriterium 5 Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsesledelsen ikke modtager relevante nøgletal om uddannelsen eller indsamler information via aftagere og dimittender, hvormed det også er uklart på hvilket datagrundlag, studieordningen monitoreres. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at den hidtil manglende kompetenceprofil er en indikator på, at fakultetets procedurer for sikring af, at uddannelsen indholdsmæssigt og juridisk lever op til Uddannelsesbekendtgørelsen, ikke er blevet fulgt. Universitetet gives en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist skal universitetet indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter der vil blive udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport. Herefter vil Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport. Såfremt uddannelsen på dette tidspunkt fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, vil den kunne blive godkendt for den resterende turnusperiode. Turnusperioden for masteruddannelser er af Akkrediteringsrådet fastsat til seks år, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2.

3 Afgørelse fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 13. juli 2012 fra UI til ACE Denmark med kopi til universitetet. UI har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Master i idræt og velfærd Engelsk: Master of Sport, Physical Activity and Welfare jf. 5 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/5 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8836 AUDD 8836 Evt. fastsættelse af maksimumrammer UI ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen. UI har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen på 25 studerende. UI bemærker, at ACE Denmark har gennemgået udvælgelseskriterierne. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for idræt. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets betingede positive akkreditering og UI s afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3 3, stk Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven).

4 Akkrediteringen er gældende til og med 15. december 2013, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelse(r) er direkte adgangsgivende til uddannelsen: Professionsbachelorer inden for sygepleje, pædagogik, undervisere eller fysioterapi. Bachelorer og kandidater indenfor natur-, sundheds- og samfundsvidenskab De studerende skal desuden have engelsk på B-niveau. Erhvervserfaring Adgangen er yderligere betinget af minimum 2 års relevant erhvervserfaring med sociale, undervisningsmæssige, sundhedsmæssige problemstillinger relateret til idræt og velfærd efter endt adgangsgivende uddannelse efter gennemført, adgangsgivende uddannelse. Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne: Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der mellem ansøgerne efter karakteren på den adgangsgivende uddannelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/5 Udbudssted Uddannelsen udbydes i København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Akkrediteringsrådets afgørelser kan, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for UI. Det betyder, at der kan klages til UI, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til:

5 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 5/5 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

6 Masteruddannelse i idræt og velfærd Københavns Universitet Turnusakkreditering

7 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

8 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger... 9 Masteruddannelsens kompetenceprofil Masteruddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 16 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UI Særlige forhold

9 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold). 4

10 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for idræt Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for idræt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i idræt og velfærd består af: Kernefaglig ekspert Lektor Peter Korp, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet Peter Korp er docent i sociologi och lektor i idrottsvetenskap. Han forskar inom områdena health promotion och hälsosociologi och har mångårig erfarenhet av undervisning och utveckling av utbildning på universitetsnivå. Han har bl a varit studierektor vid Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet och är nu ställföreträdande prefekt vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap. Aftagerrepræsentant Helle Vibeke Nyborg Rasmussen, sundhedschef, Kolding Kommune Helle Vibeke Nyborg Rasmussen er uddannet sundhedsplejerske og har en Master i Public Health. Hun har arbejdet med ledelse i både social- og sundhedsvæsnet i mange år, herunder bl.a. som socialchef. Studerende Gitte Hundstrup Nielsen, master i sundhedspædagogik, Aarhus Universitet Gitte Hundstrup Nielsen er uddannet sygeplejerske, men har arbejdet med undervisning og ledelse i mange år. Hun er uddannelsesleder for kursus- og udviklingscentret i SOSU Nord. Hun blev færdig som master i sundhedspædagogik i sommeren Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 15. december 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 18. januar 2012 modtaget supplerende dokumentation: Uddybning af tidsskriftniveauer Svar på om masterstuderende indgår i undervisningsmiljøvurderinger og resultater 26. januar 2012 modtaget supplerende dokumentation: Kompetenceprofil for masteruddannelsen 23. marts 2012 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark, beskrivelse af forskningsmiljøerne og enkelte forskeres forskningsområder:

11 23. marts 2012 modtaget supplerende dokumentation: DVIP på uddannelsen Maksimum optag på uddannelsen Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 28. februar 2012 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 30. april 2012 Høringssvar modtaget 14. maj 2012 Sagsbehandling afsluttet 31. maj 2012 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. juni

12 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i idræt og velfærd på Københavns Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det indstilles, at varigheden af den betinget positive akkreditering fastsættes til 1 år. Indstillingen til betinget positiv akkreditering baserer sig på følgende vurderinger: Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), idet studieordningen hidtil ikke har indeholdt en kompetenceprofil, og fordi den fremsendte kompetenceprofil er udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen og ikke er endeligt vedtaget af studienævn og dekan. - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), idet information om uddannelsen ikke offentliggøres, uddannelsesledelsen ikke modtager relevante nøgletal om uddannelsen eller indsamler information via aftagere og dimittender, hvormed det også er uklart på hvilket datagrundlag, studieordningen monitoreres. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at den hidtil manglende kompetenceprofil er en indikator på, at fakultetets procedurer for sikring af, at uddannelsen indholdsmæssigt og juridisk lever op til Uddannelsesbekendtgørelsen, ikke er blevet fulgt. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), fordi der ikke er en løbende dialog med hverken aftagere eller dimittender, og fordi den uformelle dialog med aftagere og dimittender ikke anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Der lægges i vurderingen vægt på, at der ikke reelt er etableret dialog med aftagerpanelerne, og at resultaterne af de enkelte underviseres dialog med andre aftagere og dimittender ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, herunder at der ikke regelmæssigt gennemføres dimittendundersøgelser, og at muligheden for dialog via alumneforeningen ikke udnyttes. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af antallet og karakteren af problemer på uddannelsen, hvorvidt de er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat tiltag med henblik på at løse problemerne. Det er ligeledes vurderet, om uddannelsen har tilstrækkelig kvalitet til, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsat udbydes på universitetet. Det vurderes, at antallet af problemer er begrænset, og at de er forbundne. Det vurderes, at det væsentligste problem på uddannelsen er, at den ikke har udmøntet fakultetets kvalitetssikringspolitik. Der lægges særligt vægt på, at uddannelsesledelsen ikke modtager eller indsamler information om uddannelsen med henblik på at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen. Dette vurderes at hænge sammen med, at der ikke er en løbende dialog med aftagere og dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. 7

13 Det vurderes, at de identificerede problemer er af en sådan karakter, at det inden for en periode på 1 år vil være muligt for universitetet at iværksætte og implementere tiltag, der kan rette op på problemerne. Der lægges vægt på, at masteruddannelsen overgår til at blive administreret af fakultetet, hvilket kan fremme dens inkludering i fakultetets kvalitetssikringspraksisser, herunder indsamling af nøgletal. Desuden betyder en kommende fakultets- og institutsammenlægning, at dialogen med aftagerpaneler skal genetableres. Det vurderes videre, at forskningsbaseringen af uddannelsen, uddannelsens samlede niveau og dens struktur og tilrettelæggelse er tilfredsstillende. Samlet set vurderes det, at uddannelsen har tilstrækkelig kvalitet til, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsat udbydes på Københavns universitet i den periode, hvor uddannelsen er betinget positiv akkrediteret. 8

14 Grundoplysninger Udbudssted København Sprog Dansk Hovedområde Det naturvidenskabelige hovedområde Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Nye studerende Samlet studenterbestand Antal fuldførte grader Kilde: Tælleperioden er 1. oktober til 30. september og altså ikke kalenderår Kilde: KU s studieadministrative database og direkte udtræk fra FØNIX Det bemærkes, at uddannelsen fra 2007 kun har optag hvert andet år. 9

15 Masteruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens formål Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd ved Institut for Idræt, Københavns Universitet, er en specialiseret forskningsbaseret videreuddannelse, som har til formål at udvikle de studerendes evne til at analysere samfundsmæssige problemstillinger, som er forbundet med idræt, fysisk aktivitet og sundhed samt at udvikle de studerendes erhvervs-, personlige kompetence. Uddannelsen giver de studerende færdigheder i at identificere, formulere og analysere idrætsfaglige problemstillinger, så de kan bidrage til at udvikle et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og institutioner og befolkningen generelt med henblik på at placere idræt som et centralt felt i velfærdssamfundet. Uddannelsen er primær sociologisk, men integrerer humanistisk og samfundsvidenskabelige perspektiver med naturvidenskabelig viden, med henblik på at være med til at løse sundheds- og idrætsfaglige problemer, i det moderne velfærdssamfund. De masterstuderende skal endvidere med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om idrættens organisering i Danmark, kunne håndtere sammensatte problemstillinger om idrættens muligheder og begrænsninger for at indgå som samarbejdspartner mellem stat, marked og civilsamfund. En master i Idræt og Velfærd er med baggrund i forskningsbaseret viden, forskningsbaseret færdigheder og kompetencer kvalificeret til at varetage arbejdsopgaver inden for det idrætsfaglige område på et samfundsmæssigt niveau. Efter endt uddannelse er den studerende i stand til at anlægge forskellige videnskabelige blik på idræt, politik og velfærd, og kan håndtere deltagelse i planlægnings-, udviklings- og evalueringsaktiviteter knyttet til idræt som sundhedsfremmer. Masteren kan også assistere i forbindelse med forskningsprojekter inden for området. Uddannelsens kompetenceprofil Viden og forståelse: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har en forskningsbaseret viden om: Aktuelle problemstillinger inden for Idræt og velfærd Idræt og velfærd i et komparativt perspektiv, primært nationalt Centrale idrætsvidenskabelige teorier (sociologiske, historiske, folkesundhedsvidenskabelige og fysiologiske) samt forståelse af og refleksion over disse teoriers anvendelighed inden for feltet `Idræt og velfærd. Kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for det idrætsfaglige område samt en kritisk refleksion over metodernes generelle anvendelighed Færdigheder: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har færdigheder, der gør det muligt: At identificere og formulere problemstillinger i feltet At anvende forskningsbaserede idrætsfaglige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse velfærdsmæssige problemstillinger på samfundsniveau At vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige idrætsfaglige problemstillinger reflekterende og kritisk At formidle grundlæggende viden om Idræt og velfærd til fagfæller og ikke-specialister på området Kompetence: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har kompetencer, der gør det muligt: 10

16 At bidrage til analyser, tilrettelæggelse og gennemførelse af idrætsfaglige sundheds- velfærdsopgaver, evaluering og politikudfoldelse på området Kan anvende relevante informationssøgningssystemer At analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser og kildemateriale på området At reflektere kritisk over egen kompetence og være i stand til på kvalificeret vis at formulere egen videns- og læringsbehov At indgå selvstændigt i tværvidenskabeligt idrætsprofessionelt arbejde At formidle idrætsfaglige projekter med et velfærdspotentiale At udvikle velfærdspolitiske handlemuligheder med kendskab til idrættens samfundsmæssige rolle (Supplerende oplysninger, 26. januar 2012) 11

17 Masteruddannelsens struktur 2. år Modul 3 Idræt, velfærd og politik (15 ECTS-point) Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS-point) 1. år Modul 1 Idræt i velfærdssamfundet (15 ECTS-point) Modul 2 Idræt og sundhed (15 ECTS-point) (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af studieordningen) 12

18 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) på Københavns Universitet nedsatte i 2008 fem brancheorienterede aftagerpaneler til at rådgive om kompetenceprofiler for eksisterende uddannelser og om fremtidige uddannelsesinitiativer. Hensigten var, at panelerne skulle rådgive på tværs af fakultetets uddannelser (Dokumentationsrapport, s. 3 Universitetet oplyser, at panelerne endnu ikke er fuldtallige, og at formen for dialogen mellem fakultetet og aftagerpanelerne stadig er under udvikling (Dokumentationsrapport, s. 3). Universitetet anfører endvidere, at fusionen mellem Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) og NAT forventes, at føre til en justeret struktur for aftagerdialogen, der bl.a. skal skabe bedre grundlag for en mere formaliseret, løbende og tættere på uddannelsesniveau (Dokumentationsrapport, s. 4). Uddannelsesledelsen på NAT holdt den 30. april 2009 et kick-off møde for alle aftagerpanelerne, hvor fakultetets uddannelser blev præsenteret overordnet, og det fremtidige arbejde i panelerne blev drøftet, jf. bilag 2. Den 28. maj 2010 blev der afholdt endnu et fællesmøde for aftagerpanelerne, hvor resultater af dimittendundersøgelsen gennemført på NAT i 2010 og ideer til samarbejde mellem uddannelserne og erhvervslivet blev drøftet (Dokumentationsrapport, s. 3). Masteruddannelsen i idræt og velfærd er tilknyttet aftagerpanelerne Uddannelse og Formidling samt Sundhed og Medicin. Ifølge dokumentationsrapporten er uddannelsen blevet præsenteret på generelt niveau på individuelle møder i de to paneler henholdsvis den 5. november 2009 og den 12. marts 2010, men det fremgår ikke, hvorvidt panelerne har drøftet uddannelsens indhold, kompetenceprofil eller andet. Der har ikke været afholdt møder i aftagerpanelerne siden. Som eksempel på dialog med andre aftagere end aftagerpanelerne nævner universitetet, at væsentlige ændringer i studieordningen sendes i høring hos aftagere, herunder censorformandskabet for censorkorpset i idræt. Svarene tilgår studienævnet og indgår i indstillingen til fakultetets behandling af studieordningen. Det fremgår af studieordningen, at der ikke har været væsentlige ændringer siden 2005 og indtil nu. Studieordningen har ikke tidligere indeholdt en kompetenceprofil, men studielederen har på foranledning af ACE Denmark og akkrediteringspanelet udarbejdet en som supplerende dokumentation til dokumentationsrapporten. Ledelsen oplyste på mødet, at hverken aftagere, dimittender eler studerende har været inddraget i udarbejdelse af kompetenceprofilen eller fået den i høring, inden den blev godkendt af studienævnsformanden og viceinstitutlederen for undervisning, og at der ikke var planer om dette inden endelig vedtagelse i studienævnet og af dekanen. Jf. desuden vurderingerne i kriterium 3 og 5. Akkrediteringspanelet vurderer, at en ny kompetenceprofil dels er en væsentlig ændring af studieordningen, dels at det er væsentligt at drøfte netop dimittendernes opnåede kompetencer og formålet med uddannelsen med relevante aftagere. Censorformandskabet kan endvidere kommentere på indberetninger fra censorer og foreslå tiltag i deres årsberetning, som sendes til studienævnet (Dokumentationsrapport, s. 4). Jævnfør formandsrapporten for perioden 1.maj 2010 til 1. juli 2011 har formandskabet ikke modtaget klager i forbindelse med eksamensafholdelse på idrætsuddannelserne på henholdsvis Københavns, Aarhus, Syddansk og Aalborg Universitet (Bilag 6). 13

19 På besøget uddybede underviserne, at de har mange relationer og forskningssamarbejder med idrættens organisationer, kommuner og andre relevante aftagere, hvorigennem de får viden om behovet for kompetencer på arbejdsmarkedet. De fremførte desuden, at de studerende er i arbejde og på den måde bringer deres erfaringer og behov for eventuel ny viden med ind i uddannelse. Endeligt fortalte underviserne, at før uddannelsen startede, var initiativtagerne til uddannelsen i tæt dialog med en lang række aftagere om behovet for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke har en etableret dialog med aftagerpaneler, da der ikke har været afholdt møde i de relevante paneler siden 2009/2010. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at underviserne har en uformel, individuel dialog med andre aftagere, men at der ikke sker en opsamling hos ledelsen af denne dialog med henblik på sikring af kvaliteten og relevansen af uddannelsen. Universitetet bekræfter vurderingen i høringssvaret, idet de skriver: Fakultetet er enig i, at vi ikke i tilstrækkelig grad er i løbende dialog med aftagerpanelerne. Som nævnt i rapporten forventes det, at der i løbet af 2012 i forbindelse med fusionen med Det Biovidenskabelige Fakultet implementeres en justeret struktur for aftagerdialogen, der bl.a. skal skabe bedre grundlag for en mere formaliseret, løbende og tættere dialog på uddannelsesniveau. (Høringssvar, s. 1) Dialog med dimittender Hvad angår dialog med dimittender henviser universitetet til Københavns Universitets alumneforening og alumneforeningen for idræt. Ifølge underviserne på besøget, var det masterstuderende fra Idræt og Velfærd, der tog initiativ til oprettelse af alumneforeningen for idræt. Det er da også universitetets erfaring, at særligt mange masterstuderende har deltaget i de åbne foredrag, idræts alumneforening siden oprettelsen i september 2010 har arrangeret (Dokumentationsrapport, s. 4). Derudover inddrages dimittender hvert år til informationsmødet om uddannelsen. Underviserne uddybede på mødet, at fordi de enkelte årgange i høj grad følges gennem uddannelsen på normeret tid, holder de kontakten efter dimission og låner blandt andet lokaler på instituttet til faglige og sociale arrangementer, hvor underviserne også bliver inviteret, typisk til at bidrage med et fagligt indlæg. Endelig henviser universitetet til en dimittendundersøgelse, der blev lavet i forbindelse med en selvevaluering af uddannelsen i Ifølge universitetet viser undersøgelsen, at Mange har fået nyt job og en del har fået nye funktioner i deres nuværende stilling. Arbejdsgiverne meldte endvidere tilbage, at medarbejdernes gennemførsel af Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd har givet medarbejderne nye kompetencer. Censorerne påpegede, at koblingen mellem de studerendes praktiske erhvervserfaring, og de teoretiske dimensioner, som uddannelsen tilbyder, giver en frugtbar udvikling af de studerendes kompetencer. (Dokumentationsrapport, s. 9) Det er universitetets opfattelse, at uddannelsens kvalitet og relevans ikke har ændret sig siden undersøgelsen i Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at universitetet skriver i høringssvaret, at masteruddannelser fremover vil indgå i fakultetets dimittendundersøgelser (Høringssvar, s. 1 og 2), men fastholder vurderingen, da det hidtil ikke har været tilfældet. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet ikke har etableret en løbende og systematisk dialog med uddannelsens dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Der lægges i vurderingen vægt på, at der ikke foretaget en dimittendundersøgelse siden 2007, og at kontakten med dimittender gennem alumneforeningen ikke udnyttes til dialog om uddannelsens kvalitet og relevans. 14

20 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er ikke tilfredsstillende opfyldt, da der ikke er en løbende dialog med hverken aftagere eller dimittender, og da den uformelle dialog med aftagere og dimittender ikke anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Der lægges i vurderingen vægt på, at der ikke reelt er etableret dialog med aftagerpanelerne, og at resultaterne af de enkelte underviseres dialog med andre aftagere og dimittender ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, herunder at der ikke regelmæssigt gennemføres dimittendundersøgelser, og at muligheden for dialog via alumneforeningen ikke udnyttes. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-5 Bilag 1 Medlemsliste - aftagerpaneler Bilag 2 Opsummering af aftagerpanelernes kick-off møde 30. april 2009 Bilag 3 Opsamling på SCIENCE aftagerpanelmøde d. 28. maj 2010 Bilag 4 Aftagerpanel Uddannelse og Formidling - dagsorden Bilag 5 Mødeindkaldelse med dagsorden for aftagerpanelet Sundhed og Medicin Bilag 6 Formandsrapport-juli Bilag 7 Oversigt over alumneforeningens arrangementer Bilag 11 Evaluering Master i Idræt og Velfærd Høringssvar 15

21 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Det er undervisere fra de to forskningsmiljøer Integreret fysiologi kredsløb, metabolisme og iontransport og Idræt, politik og velfærd, der varetager undervisningen på masteruddannelsen i idræt og velfærd. Forskningsprofilen for Idræt, politik og velfærd er: ( ) historisk-sociologisk forskning, som omfatter såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser af idrætten. Der forskes i, hvordan idrætten har udviklet og udvikler sig gennem politiske og kulturelle positioneringer. Fokus er på relationer og sammenhænge mellem kropskulturer og forskellige samfundsområder. ( Forskningsgruppen for Integreret fysiologi kredsløb, metabolisme og iontransport er: ( ) fokuserer på regulation af musklernes blodgennemstrømning, metabolisme og ion transport i hvile og under arbejde. De enkelte systemer og samspillet mellem dem studeres ved hjælp af modeller der strækker sig cellefraktioner til mennesker. Herudover hvordan musklerne og resten af kroppen fungerer sammen under arbejde, og hvad der forårsager træthed. Der er specielt fokus på tilpasninger ved regelmæssig fysisk aktivitet (træning), og hvilken betydning det har for sundhed og præstationsevne. Endvidere er udvikling af tests til anvendelse i idræt et tema. ( Forskere fra Idræt, politik og velfærd dækker modul 1: Idræt i velfærdssamfundet, modul 3: Idræt, velfærd og politik og modul 4: Masterprojekt. Forskere fra Integreret fysiologi kredsløb, metabolisme og iontransport dækker modul 2: Idræt og sundhed og modul 4: Masterprojekt (Dokumentationsrapport, s. 6) Et eksempel er Laila Ottesen, der er ansvarlig for et forskningsprojekt inden for idræt, politik og velfærd, der omfatter følgende temaer: Idræt og velfærd i et interpellationsperspektiv Idrætspolitik samt social- og sundhedspolitik Idrætsforeninger og det frivillige arbejde Befolkningens idrætsdeltagelse Livsformer og livsstil set i relation til fysisk aktivitet/motions- og idrætsvaner ( Hun underviser på modul 1, hvis formål er at ( ) indføre den studerende i samfundsvidenskabelig metode og teori, samt at give den studerende en indføring i idrættens betydninger i forhold til velfærdssamfundet med fokus på forståelsen af idrættens integrerende potentialer i forhold til forskellige befolkningsgrupper samt af foreningernes demokratiske rolle i samfundet. (Bilag 10) Et andet eksempel er Nikolai Baastrup Nordsborg, der underviser på modul 2, hvis indhold omfatter sundhedsdefinitioner, idræt og fysisk aktivitet som led i sundhedsfremme og forebyggelse, epidemiologiske undersøgelser om fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitets indvirkning på organismen og praktiske øvelser relateret til træning og sund (Bilag 10). Nikolai Baastrup Nordsborg væsentligste forskningsområder er: 16

22 1) At identificere mekanismer der er ansvarlige for muskulær træthedsudvikling med specielt fokus på betydningen af arbejdsform og intensitet. 2) At undersøge hvilken træningsform der er optimal for forskellige type af eliteidrætsudøvere (løb, cykling, svømning m.m.). I forbindelse med studiet af træningsformer fokuseres også på udvikling af test, der kan vise ændringer i den anaerobe arbejdsevne. ( Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Universitetet skriver, at Instituttets forskere har et tæt samarbejde med idrættens store interesseorganisationer DGI; DIF og Team Danmark samt andre offentlige instanser som fx kommuner, gymnasieskoler, sundhedscentre og hospitaler og private firmaer. (Dokumentationsrapport, s. 7) Det fremgik desuden på besøget, at de studerende i høj grad laver deres masteropgave i relation til egen praksis. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Tilrettelæggerne af uddannelsen er dels fakultetets masterstudienævn, hvor lektor Laila Ottesen fra Institut for Idræt er formand, dels studielederen, lektor Lone Friis Thing og viceinstitutleder for undervisning, professor MSO Lars Nybo. Derudover er der tilknyttet en eller flere kursusansvarlige for de enkelte moduler. De er alle aktive forskere på instituttet, og deres CV er fremgår af instituttet hjemmeside. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af CV er for tilrettelæggerne, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen VIP/DVIP-ratio Det fremgår af dokumentationsrapporten, at der ikke underviser DVIP på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende på masteruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Universitetet har opgjort stud/vip-ratioen i følgende tabel: Universitetet skriver desuden, at Undervisningen foregår primært på Institut for Idræt i den gamle hovedbygning på Nørre Allé. Hvert modul startes op på et eksternt seminar med overnatning. På disse internater er forskere og studerende samlet i to dage. ( ) Mastermodulerne foregår altid på fredage og lørdage, hvor de studerende tilbydes frokost i vores kantine. Her spiser forskerne også med, og kan indgå som sparringspartnere i forhold til at udvikle projekttanker. (Dokumentationsrapport, s. 9) Det fremgik tydelig på møderne med både underviserne og de studerende, at de oplevede en tæt kontakt, ligesom de studerende gav udtryk for, at underviserne inddrager deres aktuelle forskning i undervisningen. 17

23 Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på masteruddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har opgjort forskningspublikationer for alle forskergrupperne på Institut for Idræt i nedenstående tabel (Dokumentationsrapport, s. 10): Note: -1: Tidsskriftet er registreret i den centrale database, giver ingen point. 0: Tidsskriftet er registreret i den centrale database, giver ingen point. 1: Tidsskriftet er placeret på det normale niveau. 2: Tidsskriftet placeret på det høje niveau. (Supplerende dokumentation, 18. januar 2012.) Universitetet uddyber i dokumentationsrapporten, at forskningstraditionen inden for det humanistisksamfundsvidenskabelige område i højere grad er præget af ikke-peer rewieved monografier frem for artikler 18

24 og ofte er bundet til forskning i nationale eller regionale kulturer, hvorfor der ofte publiceres på det lokale sprog. Universitetet fremhæver således, at The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish involvement. Routledge, London (2010) på 284 sider af Professor Hans Bonde og Understanding American Sport af Professor Gertrud Pfeister (2009) på 440 sider ikke indgår i ovenstående opgørelse over forskningsresultater (Dokumentationsrapport, s. 11). Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 8. Alfabetisk liste over VIP er ved Institut for Idræt der underviser på idrætsuddannelserne, inkl. link til CV Bilag 10. Kursusbeskrivelser fra SIS for modulerne 1, 2, 3 og januar 2012 modtaget supplerende dokumentation: Uddybning af tidsskriftniveauer Svar på om masterstuderende indgår i undervisningsmiljøvurderinger og resultater 23. marts 2012 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark, beskrivelse af forskningsmiljøerne og enkelte forskeres forskningsområder: marts 2012 modtaget supplerende dokumentation: DVIP på uddannelsen 19

25 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsens titel er master i idræt og velfærd. Universitetet fremhæver, at den overordnede målsætning for uddannelsen er, at ( ) give de studerende redskaber og kompetencer, så de kan bidrage til at udvikle et tværvidenskabeligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og institutioner og befolkningen generelt med henblik på at placere idræt som et centralt felt i velfærdssamfundet. (Dokumentationsrapport, s. 12) Det fremgår således også af kompetenceprofilen, at de studerende for eksempel skal opnå forskningsbaseret viden om Aktuelle problemstillinger inden for Idræt og velfærd og Idræt og velfærd i et komparativt perspektiv, primært nationalt (Notat vedr. Kompetenceprofil for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd) Ledelsen uddybede på mødet, at uddannelsens fokus er at se på velfærdsproblemer ud fra et idrætsfagligt perpektiv/med idræt som løsningsmodel. Velfærd indgår således i alle modulerne. Akkrediteringspanelet vurderer, at masteruddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Jf. kriterium 1 indeholder uddannelsens studieordning ikke en kompetenceprofil, men universitetet har fremsendt en som supplerende dokumentation. Det fremgår af mailen fra universitetet, at Teksten/indholdet er godkendt af masterstudienævnets formand Laila Ottesen og [viceinstitutleder] for uddannelse Lars Nybo. Kompetenceprofilen vil blive sendt til endelig godkendelse på førstkommende møde i masterstudienævnet og indskrevet i studieordningen ved førstkommende revision. (Supplerende dokumentation, 26. januar 2012). Det fremgik på mødet med underviserne, at de ikke var orienteret om kompetenceprofilen indhold. På mødet med ledelsen fik akkrediteringspanelet desuden det indtryk, at der er tale om et udkast, og jf. kriterium 1 har kompetenceprofilen ikke været i høring ligesom den ikke er drøftet med aftagerpanel eller aftagere. En kompetenceprofil er et centralt dokument, der beskriver målene for uddannelsen og dimittendernes slutkompetencer. Det er et krav i Uddannelsesbekendtgørelsen, at studieordningen skal indeholde en beskrivelse af de studerendes kompetencer, og siden december 2009 har Den Danske Kvalifikationsramme med krav om beskrivelse af dimittendernes niveau i viden, færdigheder og kompetencer været en del af lovkomplekset, jf. Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser. Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem kvalifikationsrammens krav til niveauet i masteruddannelser og uddannelsens kompetenceprofil: 20

26 Kvalifikationsrammens krav til niveau Viden Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyseog løsningsmodeller Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikkespecialister Kompetencer Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling Uddannelsens kompetenceprofil En masterstuderende i Idræt og Velfærd har en forskningsbaseret viden om: - Aktuelle problemstillinger inden for Idræt og velfærd - Idræt og velfærd i et komparativt perspektiv, primært nationalt - Centrale idrætsvidenskabelige teorier (sociologiske, historiske, folkesundhedsvidenskabelige og fysiologiske) samt forståelse af og refleksion over disse teoriers anvendelighed inden for feltet Idræt og velfærd. - Kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for det idrætsfaglige område samt en kritisk refleksion over metodernes generelle anvendelighed En masterstuderende i Idræt og Velfærd har færdigheder, der gør det muligt: - At identificere og formulere problemstillinger i feltet - At anvende forskningsbaserede idrætsfaglige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse velfærdsmæssige problemstillinger på samfundsniveau - At vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige idrætsfaglige problemstillinger reflekterende og kritisk - At formidle grundlæggende viden om Idræt og velfærd til fagfæller og ikke-specialister på området En masterstuderende i Idræt og Velfærd har kompetencer, der gør det muligt: - At bidrage til analyser, tilrettelæggelse og gennemførelse af idrætsfaglige sundheds- velfærdsopgaver, evaluering og politikudfoldelse på området - Kan anvende relevante informationssøgningssystemer - At analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser og kildemateriale på området - At reflektere kritisk over egen kompetence og være i stand til på kvalificeret vis at formulere egen videns- og læringsbehov - At indgå selvstændigt i tværvidenskabeligt idrætsprofessionelt arbejde - At formidle idrætsfaglige projekter med et velfærdspotentiale - At udvikle velfærdspolitiske handlemuligheder med kendskab til idrættens samfundsmæssige rolle (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af kompetencebeskrivelsen, modtaget som supplerende dokumentation modtaget 26. januar 2012) 21

27 Akkrediteringspanelet diskuterede kompetenceprofilen på mødet med både ledelsen og underviserne, og begge grupper gav udtryk for, at de mener, at refleksionsniveauet hos de studerende er højere, end det er beskrevet i kompetenceprofilen. Det fremgår af uddannelsens kompetenceprofil, at de studerende skal opnå viden om problemstillinger, et komparativt perspektiv, centrale teorier og kvantitative og kvalitative metoder. De studerende skal kunne reflektere over teoriernes og metodernes anvendelighed. Det fremgår imidlertid ikke, at den opnåede viden skal bygge på højeste internationale forskning inden for nogle områder, eller at refleksionen skal ske på et videnskabeligt grundlag. Under færdigheder fremgår det dog, at de studerende kan anvende forskningsbaserede idrætsfaglige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse velfærdsmæssige problemstillinger på samfundsniveau (Egen kursivering). Ligeledes fremgår det under kompetencer, at de studerende skal kunne analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser og kildemateriale på området. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at et tilstrækkeligt højt vidensniveau afspejles under færdigheder og kompetencer. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at de studerende under færdigheder kun skal kunne formidle grundlæggende viden til fagfæller og ikke-fagfæller. Universitetet skriver i høringssvaret, at Fakultetet tager ( ) til efterretning, at kompetenceprofilen taksonomisk bør opjusteres. (Høringssvar, s. 2) Akkrediteringspanelet fastholder den kritiske bemærkning, da niveaet endnu ikke fremgår af kompetenceprofilen. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at masteruddannelsens kompetenceprofil lever op til niveauet for masteruddannelser, som det er beskrevet i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi studieordningen hidtil ikke har indeholdt en kompetenceprofil, og at den er udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen og ikke er endeligt vedtaget af studienævn og dekan. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at udkastet til uddannelens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn, og at den lever op til niveauet for masteruddannelser, som det er beskrevet i kvalifikationsrammen. Universitetet bekræfter i høringssvaret, at der er tale om et udkast til høringssvar, og skriver videre, at de vil ( ) sørge for at aftagere, dimittender, eksamensformand og undervisningsudvalg vil blive inddraget i udarbejdelse af bl.a. kompetenceprofilen inden studieordningen sendes til høring i studienævnet og for endelig godkendelse af prodekanen for uddannelse. (Høringssvar, s. 2) Akkrediteringspanelet anerkender, at fakultetet vil inddrage relevante parter og vedtage en endelig kompetenceprofil, men fastholder vurderingen, da kompetenceprofilen endnu kun foreligger i udkast, der er fremsendt i forbindelse med akkrediteringen, og ikke er endeligt vedtaget. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Supplerende dokumentation 26. januar 2012: Kompetenceprofil for masteruddannelsen Høringssvar 22

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i offentlig

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i rehabilitering. Masteruddannelsen

Læs mere

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks.

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks. IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Nielsen Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisteren- de masteruddannelse i it (it-ledelse).

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsantropologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsantropologi Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsantropologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylær biomedicin.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statskundskab Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i journalistik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Læs mere