Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering"

Transkript

1 Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr Doknr. Dato Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere Alle frikommunerne på nær Vesthimmerland Kommune har deltaget i arbejdsgruppen. Særligt Fredensborg Kommune, Gentofte Kommune, Odense Kommune og Vejle Kommune har bidraget aktivt til arbejdet. Herudover har KL, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet deltaget i arbejdsgruppen. Møder Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen, henholdsvis den 28. august 2012 og den 22. oktober Herudover har der været en del skriftlig korrespondance. Temaer og problematikker Der er i arbejdsgruppen blevet drøftet mange forskellige områder, og der er i alt blevet indsendt 26 forslag til forsøg. Disse forsøg har primært ligget inden for nedenstående 5 overordnede problematikker. Adgang til data - Det skaber problemer for kommunerne, at de ikke må dele data, hverken mellem forskellige forvaltninger eller mellem forskellige kommuner. Dette skaber fx problemer i forhold til varetagelse af administrative fællesskaber som fx callcentre på tværs af kommuner. - Kommunernes udfordringer med håndtering af og udveksling af personoplysninger, fx mulighederne for at placere data i cloudbaserede løsninger, er en hindring for kommunernes anvendelse af innovative teknologiske løsninger. Digital post og digital selvbetjening - Flere af frikommunerne er klar til digital selvbetjening og digital post, og har høj anvendelse af velafprøvede løsninger. De er klar til en hurtigere indfasning end den, der lægges op til i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og vil gerne tage ansvar for vurdering af områderne. - Kommunerne mangler værktøjer til at flytte borgerne frivilligt til de digitale kanaler via incitamenter. Det begrænser den digitale overgang, at kommunerne ikke må tilgodese eller belønne de borgere, der kan hjælpe sig selv.

2 Anvendelse af NemID - Det er problematisk, at der ikke findes en NemID-løsning til mobile enheder som smartphones og tablets. Dette er særligt et problem i forhold til kommunernes kommunikation med de unge. - Det høje sikkerhedsniveau i NemID særligt brugen af nøglekort - er en barriere for digital kommunikation på områder, hvor den høje sikkerhed ikke er nødvendig, da den høje sikkerhed går på bekostning af tilgængelighed. Automatisering af sagsbehandling - Flere ydelser tildeles på baggrund af individuel vurdering og sagsbehandlers skøn, hvilket er en stor administrativ omkostning for kommunerne at gennemføre. Flere ydelser burde kunne blive tildelt alene på baggrund af simple objektive kriterier. - Underskriftkravet står ofte i vejen for mere digitaliseret og automatiseret sagsbehandling. Velfærdsteknologi - Den eksisterende danske tolkning af EU s udbudsregler er en hindring for indkøb af velfærdsteknologi. Kommunernes opfattelse er, at reglerne tolkes anderledes end i andre EU-lande, og at dette er en reel barriere for udbud af velfærdsteknologi og it generelt. - Der findes mange krav til godkendelse i forbindelse med udvikling af nye produkter og prototyper på velfærdsteknologiområdet, særligt hvor der er snitflader til sundhedsudstyr. Disse krav udgør en væsentlig barriere, når man i udviklingsfasen flere gange skal indhente nye godkendelser. Hertil kommer områder, hvor kommunerne vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en kommunal indsats, men hvor der ikke findes hjemmel hertil i kommunalfuldmagten. Dette omfatter fx opsætning af kommunale trådløse netværk (hotspots). Indsendte forsøg På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen er flere af de 26 indsendte forslag til forsøg blevet trukket tilbage, mens nogle er blevet lagt sammen med andre forsøg. Et enkelt forsøg (nummer 9) er en genindsendelse af forsøg fra ansøgningsrunde 3, som gennem dialog i arbejdsgruppen er blevet revideret, og nu genindsendes. Samlet set er arbejdsgruppen endt med de 9 vedlagte forsøg: 1. Digital selvbetjening og regelforenkling i forhold til BBR-meddelelser 2. Fremrykning af obligatorisk digital post 3. Mobil NemID med differentieret sikkerhedsniveau 4. Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening 5. Bedre samarbejde i tværkommunale callcentre 6. Tilbud om kommunale trådløse netværk (hotspots) 7. Kontanthjælp - fjernelse af underskriftkrav på sagsopfølgningsskema 8. Digital indbetaling i Borgerservice (afskaffelse af kontaktkassen) 9. Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter SL 83 2

3 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Digital selvbetjening og regelforenkling i forhold til BBR-meddelelser Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register med oplysninger om samtlige landets bygninger og boliger. BBR indeholder oplysninger om areal, beliggenhed, vand- og afløbsforhold mv.. Oplysningerne anvendes af statslige, regionale og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. BBR-registeret opdateres i dag løbende af kommunerne, især ifm. byggesagsbehandlinger. Ved ændringer i BBR-registeret fremsender kommunen en orientering til boligejer pr. brev. Denne praksis er forbundet med betydelige omkostninger for kommunerne. Forsøget går ud på at lade boligejerne selv indhente, kvalificere og godkende BBR-oplysninger via internettet efter samme model som anvendes til indberetning af selvangivelsen på skat.dk, dvs. ved at borgerne selv skal kvalitetssikre oplysningerne på samme måde som de kvalitetssikrer deres selvangivelse. Dette forventes at medføre markant mindre sagsbehandlingstid, færre forsendelsesomkostninger og et større medejerskab blandt boligejerne i forhold til data i BBR-registeret. Forsøget vil kræve, at der udvikles en løsning til direkte indberetning til BBR-registeret. Odense Kommune har indvilliget i at udvikle denne løsning i samarbejde med MBBL og KOMBIT, hvis forsøget godkendes. BBR-systemet er ifølge MBBL teknisk forberedt til en sådan løsning. Oplysninger fra BBR-meddelelsen kan i dag tilgås via Det vil fortsat være kommunens ansvar, at BBR-data er korrekte, og et større medansvar hos boligejerne vil således skulle suppleres med øget fokus på kvalitetssikring af boligejernes indberetninger. Som en del af projektet vil Odense Kommune eksperimentere med forskellige former for advisering. Det kan være i form af almindelig annoncering og presseomtale, men også ved at sende advis er via NemSMS den fællesoffentlige SMS-løsning. Der vil i forsøget blive taget hensyn til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt efter samme model som der anvendes i forbindelse med bølgeplanen for gradvis indfasning af digital selvbetjening i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

4 Side 2 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at ejendomsejerne selv tager del i en digital kvalificering og godkendelse af BBR-oplysningerne, opnås både færre administrative udgifter, ligesom kommunen sparer forsendelsesomkostninger (porto, papir, kuverter, print og arbejdsgange) Endvidere vil det medvirke til at boligejerne bliver mere selvhjulpne, og imødekomme en forventning om at det også på dette felt er muligt at benytte en digital kanal. Ved at gøre det obligatorisk for ejendomsejere at kvalificere og godkende BBR-oplysninger på nettet. Og ved at stille en NemSMS-service til rådighed, som ejerne kan tilmelde sig og dermed blive adviseret igennem. 4. Forsøgshjemler BBR lovgrundlaget og regler om at BBR-meddelelsen samt bekendtgørelse om ejers oplysningspligt. BBR-meddelelser er i dag nødvendige, fordi ajourføring af BBR ofte indebærer nogle myndighedshandlinger, som ikke følger traditionel forvaltningsmæssig praksis (partshøring, afgørelser etc). Modellen med BBR-meddelelser er med til at sikre, at BBR-ajourføring kan finde sted uden forudgående parthøring, skriftlig begrundelse, klagevejledning etc, fordi kommunen blot fører pennen for borgeren. 5. Evaluering Kvantitative data, såsom antal rettidigt gennemførte godkendelsesprocesser og antal rykkere, der skal udsendes, vil indgå i en løbende evaluering og justering af forsøget sammen med mere kvalitative data i form af interviews med brugergrupper.

5 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Obligatorisk digital post Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Det betyder at det fra 1. nov bliver obligatorisk for borgerne at modtage post fra det offentlige i deres digitale postkasse på borger.dk eller e-boks. Frikommunerne er allerede teknisk og organisatorisk klar til digital post, og ønsker mulighed for at gå foran de øvrige kommuner og indføre obligatorisk digital post allerede fra Forsøget gennemføres i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen med henblik på implementering i 3. kvartal Foranalyse På hvilke områder frikommunerne vil indføre obligatorisk digital post vil afhænge af en konkret foranalyse foretaget af den enkelte frikommune. Foranalysen vil tage højde for det enkelte områdes kompleksitet, målgruppens parathed til digital kommunikation, samt det økonomiske potentiale ved at indføre obligatorisk digital post. Kun på områder hvor det på baggrund af disse undersøgelser vurderes at være muligt at indføre obligatorisk digital post, vil frikommunen gå videre med projektet. Projektfasen Selve projektfasen består af fire fokusområder: 1. udarbejdelse af organisatorisk set-up, der internt i forvaltningen understøtter obligatorisk digital post, så effektiviseringen bliver så optimal som muligt. 2. udarbejdelse af understøttende foranstaltninger for de borgere, der endnu ikke er parate til obligatorisk digitalisering uden hjælp herunder muligheden for at visitere særligt udsatte og it-svage grupper til anden form for kommunikation. I forsøget anvendes en testudgave af det fritagelsesmodul, som forventes anvendt i forbindelse med den nationale implementering af obligatorisk digital post. Anvendelsen af fritagelsesmodulet aftales nærmere med Digitaliseringsstyrelsen. 3. markedsføring og underretning om de nye muligheder og krav til borgerne. 4. Automatisk tilmelding af borgere i kommunen. I forbindelse med forsøget tilmeldes kommunens borgere (eller

6 Side 2 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? udvalgte grupper heraf) til digital post. Tilmeldingen af borgerne aftales nærmere med Digitaliseringsstyrelsen. Omkostninger til den automatiske tilmelding af borgerne til ordningen afholdes af frikommunen. Frikommuneforsøget har to formål 1. Ved at gøre det obligatorisk for borgere på en række udvalgte områder at bruge digital post allerede i 2013, vil kommunen langt hurtigere kunne indhøste de økonomiske gevinster af det arbejde, som er sat i gang qua de nationale digitaliseringsstrategier. 2. Gennem forsøget vil kommunerne, KL og regeringen kunne hente erfaringer, der kan være med til at kvalificere det nationale arbejde med at understøtte den digitale kommunikation teknisk og formidlingsmæssigt. Forventede resultater: Erfaringer med obligatorisk digital post Besparelser på kommunens kommunikation med borgere og virksomheder. Borgere oplever en hurtigere og smidigere kommunikation med kommunen. Målene nås ved at pålægge borgere at kommunikere med kommunen via digital post. Pligten understøttes af arbejdet med de fire fokusområder fra projektfasen. Nogle områder, som allerede i dag har mange tilmeldte til digital post, fx børn og ungeområdet, forventes hurtigt at opnå resultater, hvorimod andre, som fx ældre- og handicapområderne, må formodes at være længere undervejs, før de opnår mærkbare resultater. 4. Forsøgshjemler I henhold til ombudsmandens og ministeriernes udlægning af hjemmelskravet (legalitetsprincippet) samt princippet om god forvaltningsskik kræver det lovhjemmel at pålægge borgerne pligt til at benytte digital post ved henvendelse til offentlig myndighed. Der ansøges om hjemmel til at tage den lov der blev vedtaget i Folketinget i juni 2012 vedrørende Offentlig digital post i anvendelse allerede i 2013 fremfor november Digitaliseringsstyrelsen inddrages i tilrettelæggelsen af den nødvendige lovhjemmel. 5. Evaluering Statusafrapporteringer hvert kvartal vil sikre en løbende evaluering og justering af forsøgene inkl. muligheden for løbende at afhjælpe utilsigtede konsekvenser af forsøgene. En løbende evaluering af forsøgene samt dialog med berørte borgere skal sikre, at borgernes retssikkerhed ikke tilsidesættes. Digitaliseringsstyrelsen vil løbende blive inddraget i forhold til de opnåede erfaringer. I andet halvår af 2013 og 2014 vil der blive foretaget målinger på ka-

7 Side 3 nalvalg og serviceområder m.v. samt fokusgruppeinterviews, med det formål at understøtte og dokumentere udviklingen.

8 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering NemID mobil med differentieret sikkerhedsniveau Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget NemID og NemLog-in har nået en stor udbredelse blandt borgere, virksomheder og myndigheder. Med NemID har borgerne fået et system, som giver adgang til en række services på tværs af den offentlige og private sektor. Brugen af NemID forudsætter imidlertid, at man benytter en traditionel computer. Det er ikke umiddelbart muligt at benytte NemID fra de i dag udbredte smartphones og tablets (ipads m.v.). Det skyldes at NemID baserer sig på teknologien Java, som typisk ikke fungerer på mobiltelefoner og tablets. Det er muligt at øge anvendelsesmulighederne og brugervenligheden af NemID, hvis man i en konkret kontekst kan acceptere et lavere sikkerhedsniveau. Man kunne vælge en mobil løsning, der minder om den de fleste banker baserer sig på, hvor kunden fra en PC opretter brugernavn/password (evt. sms), som efterfølgende kan bruges fra en smartphone eller tablet. Forsøget går ud på at give frikommunerne tilladelse til også at anvende NemID til mobile enheder. Odense Kommune har meddelt, at de gerne står for den tekniske udviklingen af løsningen, men ønsker mulighed for at anvende den grafiske brugergrænseflade fra NemID, så borgerne mødes med samme skærmbillede, som de er vant til. Løsningerne vil kun blive anvendt på områder, hvor det vurderes at sikkerheden i en mobilløsning er tilstrækkelig. Udvælgelsen af de områder hvor den lavere sikkerhed kan anvendes, vil ske på baggrund af en konkret vurdering af kommunen. 2. Mål og forventede resultater Det bemærkes, at der i regi af digitaliseringsstrategien arbejdes på en fælles løsning for mobil NemID i samarbejde med bankerne. Løsningen vurderes pt. at være klar i Målsætningen med forsøget er at udbrede anvendelsen af digitale selvbetjeningsløsninger ved at muliggøre at man kan bruge NemID fra mobile enheder som smartphones og tablets, hvor man i dag er begrænses til at benytte en traditionel computer. 3. Hvordan nås de opstil- Der udvikles en løsning, der giver brugeren mulighed for at benytte

9 lede mål? NemID fra en computer til at oprette brugernavn og adgangskode (evt. sms), som efterfølgende kan bruges fra en mobil enhed. Odense Kommune råder over de nødvendige tekniske kompetencer. Der vil være en overskuelig projektomkostning hertil. 4. Forsøgshjemler Kommunerne er ikke bundet til NemID gennem lovgivning, men gennem politiske aftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Skal forsøget godkendes, kræver det således en politisk accept af at der dispenseres fra disse aftaler. I forbindelse med ØA13 blev det aftalt at dispensere fra kravet om NemID ift. mobil platform i en overgangsperiode, indtil der er udviklet en fælles løsning. Det forudsættes, at adgang til data sker inden for rammerne af persondataloven, bl.a. fordi data forsat vil være krypteret. 5. Evaluering Forsøget evalueres ved at følge op på, hvor stor anvendelse de mobile løsninger får.

10 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Baggrund Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indføres der obligatorisk digital selvbetjening trinvist, i såkaldte bølger frem mod Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte kommuner er kommet i forhold til parathed til digital selvbetjening både i forhold til borgernes og kommunens parathed. Den trinvise indfasningsplan for obligatorisk digital selvbetjening er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at alle kommuner skal kunne følge samme infasningsplan. Frikommunerne har i hver sit tempo og med hver sit fokus arbejdet på at gøre den digitale kanal attraktiv for borgere og virksomheder. På forskellige områder er der således flere frikommuner, der er langt fremme, og vil være klar til at indføre obligatorisk digital selvbetjening før resten af landet kommuner. Odense Kommune har eksempelvis høj anvendelse af digital ansøgning om folkepension (gennemførselsprocenten ligger typisk mellem pct.). Det kunne tyde på, at denne målgruppe de årige med den rette hjælp og vejledning også på andre områder vil være klar til digital selvbetjening. Der ønskes således mulighed for at den enkelte frikommune kan gå foran den fællesoffentlige bølgeplan og indføre digital selvbetjening på udvalgte fagområder hurtigere. Hensyn til de borgere der ikke kan betjene sig selv Der vil i forsøget være fokus på håndtering af de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt. Kommunen vil sikre, at disse personer fortsat kan få hjælp efter de samme principper, som gælder for de områder, der fra 1. december 2012 bliver underlagt obligatorisk digitalisering. Udvælgelse af områder På hvilke områder frikommunerne vil indføre obligatorisk digital selvbetjening vil afhænge af en konkret foranalyse foretaget af den enkelte frikommune. Foranalysen vil tage højde for det enkelte områdes kompleksitet, eksisterende løsningers brugervenlighed, målgruppens parathed til digital kommunikation, samt det økonomiske potentiale ved at indføre obliga-

11 Side 2 torisk digital selvbetjening. Kun på områder hvor det på baggrund af disse undersøgelser vurderes at være muligt at indføre obligatorisk digital selvbetjening, vil frikommunen gå forud for den fællesoffentlige bølgeplan. I Odense Kommune har der inden for følgende områder været ytret interesse i at indgå i arbejdet: BorgerServiceCenteret, v/borgerservicechef Hanne Sørud Pladsanvisning, v/administrationschef Finn Etzerodt Tandplejen, v/administrationsleder Karen Juel Høybye Plan og Byg, v/sekretariatsleder Morten Pedersen Natur, Miljø og Trafik, v/sekretariatsleder Anette L. Schmidt Ældre- og handicapforvaltningen, v/ Leder af Velfærdsteknologi og digitalisering Henriette Jakobsen YdelsesCenteret v/chefkonsulent Annette Hansen. I arbejdsgruppen om frikommuneforsøg inden for digitalisering er der endvidere blevet nævnt flere eksempler på områder, der vil være interessante at gå videre med, herunder: Hjælpemiddelområdet, hvor der kan sættes særligt fokus på de kropsbårne hjælpemidler fx diabetes, støttestrømper, bleer osv. Blanketter omkring etablering af jordvarme. Begravelseshjælp. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der er tre formål med frikommuneforsøget: Kommunerne får mulighed for at anvende deres lokale kendskab til modenhed af egne løsninger til at fremrykke overgangen til obligatorisk digital selvbetjening. Ved at gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at betjene sig selv digitalt allerede i 2013, vil man langt hurtigere kunne indhøste de økonomiske gevinster af det arbejde, som er sat i gang i regi af digitaliseringsstrategien. Pilotprojekterne vil give kommunerne, KL og regeringen erfaringer, der kan være med til at kvalificere det nationale arbejde med at understøtte den digitale kommunikation teknisk og formidlingsmæssigt. Forventede resultater: Erfaringer med obligatorisk digital selvbetjening Besparelser på kommunens kommunikation med borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder oplever en hurtigere og smidigere kommunikation med kommunen. Målene nås ved at pålægge borgere og virksomheder at betjene sig selv via de digitale selvbetjeningsløsninger. For at forsøget bliver en succes, skal det blandt andet sikres, at: 1. Der findes relevante og brugervenlige digitale løsninger i kommunerne. 2. Forvaltningen understøtter obligatorisk digital selvbetjening, så effektiviseringen bliver så optimal som muligt.

12 Side 3 3. Der tages hånd om de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt 4. Der udbredes kendskab til de nye muligheder og krav hos borgerne og virksomhederne. En løbende evaluering af forsøgene samt dialog med berørte borgerog virksomhedsgrupper skal sikre, at borgernes/virksomhedernes retssikkerhed ikke tilsidesættes. 4. Forsøgshjemler I henhold til ombudsmandens og ministeriernes udlægning af hjemmelskravet (legalitetsprincippet), samt princippet om god forvaltningsskik kræver det lovhjemmel at pålægge borgerne pligt til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til offentlig myndighed. 5. Evaluering Løbende statusafrapporteringer skal sikre en løbende evaluering og justering af forsøgene inkl. muligheden for løbende at afhjælpe utilsigtede konsekvenser af forsøgene.

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Bedre samarbejde i tværkommunale callcentre Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Martin Jensen Buch Telefon Beskrivelse af forsøget Kommuner kan effektivisere og forbedre servicen ved at indgå i kommunale fællesskaber på udvalgte serviceområder. Kommunale fællesskaber udnyttes blandt andet til at samarbejde om fælles callcentre, hvor medarbejdere fra flere kommuner kan aflaste hinanden ved borgerhenvendelser. Disse callcentre håndterer primært generelle forespørgsler om status på borgernes sager og yder dermed ikke eller i meget begrænset omfang egentlig sagsbehandling overfor borgerne. Det er imidlertid en udfordring for samarbejdet i de fælleskommunale callcentre, at sagsbehandlere og frontmedarbejdere i de samarbejdende kommuner ikke har adgang til oplysninger om hinandens borgere. Det betyder, at callcenteret alene kan give tilstrækkelig konkret vejledning til borgerne i den kommune, der varetager den konkrete callcenterfunktion, men ikke til borgere fra de øvrige kommuner. For at de tværkommunale callcentre kan leve op til deres formål om, at kunne skiftes til at hjælpe hinandens borgere, vil det være en fordel kunne straksafklare diverse spørgsmål fra borgerne på tværs af kommuneskel. Det kunne fx være spørgsmål som: Hvornår kommer min udbetaling? Er min indbetaling modtaget? Er min ansøgning behandlet, og hvad får jeg til udbetaling (fx kontanthjælpssystemerne, begravelseshjælp, fodterapi, pension mv.) Jeg har fået en rykker på for meget udbetalt pension - kunne også være kontanthjælp eller efterregulering af økonomisk friplads. Kan jeg få lov at betale denne i næste måned? Jeg kan ikke få den læge, jeg har anmodet om, og vil gerne vælge en anden. Her kan lægen så indberettes i systemet. Min ejendomsskat er steget, men vurderingen er faldet - hvordan hænger det sammen? Hvad er det for en dokumentation, I mangler for at kunne behandle min ansøgning om? Hvilket nummer er jeg i køen til en institutionsplads? For at kunne vejlede borgerne bedst muligt, ville det endvidere være relevant at give adgang til Udbetaling Danmarks fagsystemer i forbindelse med fx sager om socialt bedrageri.

14 Side 2 2. Mål og forventede resultater Formålet med forsøget er at kunne yde en optimal service overfor borgerne også på tværs af kommunegrænser, samt at kunne nedbringe de administrative ressourcer, der bruges til at oplyse borgerne om status for deres sag. Kommunerne modtager rigtig mange henvendelser fra borgere, der ønsker information om status for deres sag. En hurtig afklaring af denne type henvendelse vil kunne aflaste de kommunale sagsbehandlere markant og frigøre ressourcer til hurtigere sagsbehandling. Et skøn fra digitaliseringsstyrelsen anslår, at kommunerne årligt modtager 6 mio. henvendelser fra borgerne, hvoraf 2 mio. omhandler status for igangværende sager. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Med forsøget forventes langt flere henvendelser at kunne straksafklares, så borgerne ikke ringer forgæves, hvis de får fat i en anden kommunes medarbejder. Målene opnås ved at give sagsbehandlere med et specifikt formål adgang til at kigge i andre kommuners fagsystemer. Der er ikke tale om egentlig sagsbehandling af borgere på tværs af kommunerne, men om den vejledning, der er en forudsætning for, at de tværkommunale callcentre kan yde en optimal service for borgerne. For at sikre datasikkerheden skal kommunernes adgang til hinandens fagsystemer logges. 4. Forsøgshjemler Der søges om hjemmel til en ordning, hvor alle sagsbehandlerne i det tværkommunale callcenter har mulighed for at tilgå oplysninger om de borgere, der henvender sig uanset hvilken kommune de er bosat i. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Straksafklares flere borgere? Forbedres kvaliteten af den service, der ydes i de tværkommunale callcentre? Hvad er effektiviseringspotentialet?

15 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Tilbud om kommunale trådløse netværk (hotspots) Startdato 1. jan Slutdato 31. dec Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Flere og flere butikker tilbyder i dag gratis trådløs internetadgang som en del af en service overfor kunder. Frikommunerne ønsker også som en del af et servicetilbud, at kunne give adgang til internettet via sådanne trådløse hotspots. Forsøget går ud på at give frikommunerne mulighed for at etablere hotspots på udvalgte steder i byen. Kommunen vil via disse få mulighed for, som en del af en serviceydelse, at kunne tilbyde internetadgang på udvalgte lokationer i kommunen. Dette kunne eksempelvis være ved turistinformationen og i byparker. Det er ikke muligt under gældende lovgivning, idet kommunerne ikke har hjemme til det i kommunalfuldmagten eller i medfør af anden lovgivning. Målgruppen for tilbuddet er primært turister der besøger byen, men også øvrige besøgende samt borgere skal kunne få glæde af tilbuddet. Særligt for turister fra udlandet kan det være meget dyrt at bruge egne enheder til at oprette internetforbindelse via roaming, og kommunale hotspots kan gøre byen mere turistvenlig. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Kommunernes udbud af internetadgang vil ske som supplement til kommercielle og private udbydere af trådløs wifi-internetadgang. Det vurderes dog, at den store udbredelse af 3G og 4G adgang til internettet fra mobile enheder betyder, at forsøget har marginal indflydelse på konkurrencen på mobilt bredbånd. Service til turister og besøgende. Ved at der gives trådløs adgang til internettet via hotspots på udvalgte områder. 4. Forsøgshjemler Udbydelse af adgang til internettet er ikke i sig selv en kommunal opgave, jf. Statsforvaltning Hovedstadens afgørelse af 6. juli 2009 (jr.nr /469). Det anses i udgangspunktet heller ikke for at ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer. En kommune må ikke gennem sine aktiviteter indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder.

16 Side 2 Det kan dog bemærkes, at kommunerne ved Biblioteksloven er tillagt en særlig kompetence/forpligtelse til at stille fri internetadgang til rådighed. 5. Evaluering Der skal således gives hjemmel til, at en kommune gennem sine aktiviteter, der iværksættes, må indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder på det pågældende område.

17 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Kontanthjælp - fjernelse af underskriftkrav på sagsopfølgningsskema Startdato 1/ Slutdato Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Forsøget omhandler indsendelse af sagsopfølgningsskema og erklæring om oplysningspligt til kommunen i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Der er i dag krav om, at borgeren skal underskrive et sagsopfølgningsskema. For at opfylde dette krav, skal borgeren udfylde og udskrive en digitale blanket, hvorefter den skal underskrives og indsendes. Indsendelsen kan ske på flere måder. Borgeren kan enten a) scanne blanketten ind og sende den med digital post til kommunen, dvs. via e-boks eller postkassen på borger.dk b) sende den til kommunen med posten eller c) aflevere den ved fysisk fremmøde i kommunen. Løsning a) er den mest optimale for kommunens arbejdsgange, da kommunen kan styre modtagelsen af digital post på en sådan måde, at blanketten finder vej til relevante sag og/eller sagsbehandler. Løsning b) eller c) medfører derimod en del administrative udgifter i kommunen, da brevet ved modtagelse i kommunen skal åbnes, indscannes og præ-journaliseres før det kommer til den relevante sag og/eller sagsbehandler. Erfaring viser, at borgerne finder løsning a) unødigt besværligt, og derfor ofte vælger en af andre løsninger. For borgeren virker underskriften unødig, når blanketten sendes med digital post, fordi man her skal logge på med NemID og dermed allerede har foretaget en entydig identifikation. Som frikommuneforsøg ansøges der derfor om, at blanketter indsendt via digital post kan undtages fra underskriftkravet. På den måde behøver borgeren ikke printe blanketten ud på papir og scanne den ind. I stedet kan man blot vedhæfte den digitalt udfyldte blanket (uden håndskrevet underskrift) til digital post og sende den til kommunen. Blanketten kan evt. udbygges med en passus, der understreger, at erklæringer fremsendt via digital post dvs. med NemID har samme retsgyldighed som erklæringer med en håndskrevet underskrift. 2. Mål og forventede re- - Lettere for borgerene at udfylde og indsende opfølgningsske-

18 sultater maet digitalt, og dermed større incitament for at benytte den digitale kanel. - Ressourcebesparelser i kommunen i forbindelse med behandling af skemaerne. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Det er forventningen, at en fjernelse af underskriftkravet på indsendelse af sagsopfølgningsskemaet vil medføre, at markant flere anvender digital post til indsendelse af sagsopfølgningsskemaet. 4. Forsøgshjemler Problematikken er generel for mange områder. Konkret ansøges der her om fritagelse fra underskriftkravet på opfølgningsskemaerne i forbindelse med kontanthjælp. Der findes tekniske løsninger, der kan tilføje en digital underskrift til en digital blanket. Dette løser dog ikke udfordringen på de områder, hvor loven kræver en fysisk underskrift, eller hvor ombudsmand og ankenævn m.fl. tolker loven således, at der kræves en fysisk underskrift. 5. Evaluering I en evaluering bør der løbende samles op på erfaringerne via spørgeskema eller fokusgruppeinterviews. Bl.a. er det relevant at dokumentere borgernes og medarbejdernes reaktioner på forsøget. Dokumentation fra sager, hvor forsøget måtte vise sig at skabe usikkerhed om retsgyldigheden af den fremsendte blanket, bør også indsamles og indgå i evaluering af forsøget.

19 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Ingen kontanter i Borgerservice (afskaffelse af kontaktkasser) Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Martin Jensen Buch Telefon Beskrivelse af forsøget Problemstilling Kommunerne er i dag forpligtiget til at modtage kontant betaling fra borgerne i forbindelse med fx udstedelse af kørekort og pas. Der er meget administration forbundet med denne forpligtigelse. Hvis man fjerner dette krav, vil der kunne spares både administrative ressourcer samt sikres et tryggere arbejdsmiljø for medarbejdere i borgerservicecentreret, der ellers skal omgås kontanter og dermed kan være potentielt i fare for røveri. I nogle kommuner kan der være indbetalinger på mange tusinde kr. dagligt. Ifølge en opgørelse fra Nationalbanken koster en kontantbetaling samfundet lidt over 7 kr. pr. betaling, mens betalinger med dankort kun koster ca. 3 kr. pr. betaling. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Mål At bidrage til at fremme digital selvbetjening At frigøre tid til mere service, vejledning til selvbetjening At få en mere sikker borgerservice Målene nås ved at lukke for muligheden for at betale kontant i Borgerservice. Borgerne tvinges dermed til at betale med fx Dankort eller andre kreditkort. Borgere der ikke har Dankort eller andet kreditkort kan betale via deres bankkonto eller ved girokort. Borgere som har brug for vejledning til betaling via netbank kan også få vejledning herom. Vejledning kan både fås i borgerservice og på bibliotekerne. 4. Forsøgshjemler I Lovbekendtgørelse nr. 365 om Betalingstjenester og elektroniske penge fremgår det, at en betalingsmodtager er forpligtet til at modtage kontant betaling. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Hvor mange ressourcer spares ved ikke at modtage kontant betaling? Er der udfordringer forbundet med forsøget?

20 2011/ Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Odense Kommune Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter Servicelovens 83 Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Toni Melin Telefon Dato for ansøgning 1. maj 2012/1. november Beskrivelse af forsøget Denne ansøgning supplerer frikommuneansøgningen vedr. obligatorisk digital selvbetjening indsendt af arbejdsgruppen vedrørende temaet Digitalisering pr. 1/ Herværende ansøgning drejer sig om et område, hvor der med fordel kan etableres et pilotprojekt vedr. obligatorisk digital selvbetjening, men hvor der kræves supplerende lovhjemmel, idet forsøget ud over lovhjemmel til obligatorisk digital selvbetjening forudsætter lovhjemmel til delvist at ændre visitering til midlertidige og enkeltstående ydelser efter Servicelovens 83 fra en individuel vurdering til objektive kriterier. Den fællesoffentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi har som et væsentligt formål at medvirke til, at lovgivning, der ved tilblivelsen ikke var tænkt digitalt, kan tilpasses ønsket om en digitalisering af kommunikation med det offentlige. Altså at ikke digitaliseringsparat lovgivning tilpasses den digitale verden, men uden at det har mærkbare konsekvenser for borgerne. Dette ville give borgerne en hurtigere og bedre service samtidig med, at der blev sparet ressourcer i det offentlige. Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning vil gerne være med til at afprøve forskellige forsøg med digitalisering og har derfor gennemgået og fundet nogle sagsbehandlingsområder, der i vid udstrækning er baseret på objektive kriterier, og derfor forekommer hensigtsmæssige at afprøve. Pilotprojektet kan medvirke til at danne grundlag for en afprøvning og evaluering, der kan være med til at udvikle en eventuel fremtidig lovgivning. Problemstilling Kommunens sagsbehandlere benytter ressourcer, som ellers kunne være benyttet mere hensigtsmæssigt andre steder, til vurdering af ansøgninger til midlertidige ydelser. Erfaringen viser, at disse vurderinger kan foretages ud fra objektive kriterier. Forsøget skal derfor også være med til at frigøre administrative ressourcer i en økonomisk presset offentlig sektor, og synliggøre hvordan en digitalisering af ansøgninger, der primært bygger på objektive kriterier, kan være med 1

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere