Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering"

Transkript

1 Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr Doknr. Dato Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere Alle frikommunerne på nær Vesthimmerland Kommune har deltaget i arbejdsgruppen. Særligt Fredensborg Kommune, Gentofte Kommune, Odense Kommune og Vejle Kommune har bidraget aktivt til arbejdet. Herudover har KL, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet deltaget i arbejdsgruppen. Møder Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen, henholdsvis den 28. august 2012 og den 22. oktober Herudover har der været en del skriftlig korrespondance. Temaer og problematikker Der er i arbejdsgruppen blevet drøftet mange forskellige områder, og der er i alt blevet indsendt 26 forslag til forsøg. Disse forsøg har primært ligget inden for nedenstående 5 overordnede problematikker. Adgang til data - Det skaber problemer for kommunerne, at de ikke må dele data, hverken mellem forskellige forvaltninger eller mellem forskellige kommuner. Dette skaber fx problemer i forhold til varetagelse af administrative fællesskaber som fx callcentre på tværs af kommuner. - Kommunernes udfordringer med håndtering af og udveksling af personoplysninger, fx mulighederne for at placere data i cloudbaserede løsninger, er en hindring for kommunernes anvendelse af innovative teknologiske løsninger. Digital post og digital selvbetjening - Flere af frikommunerne er klar til digital selvbetjening og digital post, og har høj anvendelse af velafprøvede løsninger. De er klar til en hurtigere indfasning end den, der lægges op til i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og vil gerne tage ansvar for vurdering af områderne. - Kommunerne mangler værktøjer til at flytte borgerne frivilligt til de digitale kanaler via incitamenter. Det begrænser den digitale overgang, at kommunerne ikke må tilgodese eller belønne de borgere, der kan hjælpe sig selv.

2 Anvendelse af NemID - Det er problematisk, at der ikke findes en NemID-løsning til mobile enheder som smartphones og tablets. Dette er særligt et problem i forhold til kommunernes kommunikation med de unge. - Det høje sikkerhedsniveau i NemID særligt brugen af nøglekort - er en barriere for digital kommunikation på områder, hvor den høje sikkerhed ikke er nødvendig, da den høje sikkerhed går på bekostning af tilgængelighed. Automatisering af sagsbehandling - Flere ydelser tildeles på baggrund af individuel vurdering og sagsbehandlers skøn, hvilket er en stor administrativ omkostning for kommunerne at gennemføre. Flere ydelser burde kunne blive tildelt alene på baggrund af simple objektive kriterier. - Underskriftkravet står ofte i vejen for mere digitaliseret og automatiseret sagsbehandling. Velfærdsteknologi - Den eksisterende danske tolkning af EU s udbudsregler er en hindring for indkøb af velfærdsteknologi. Kommunernes opfattelse er, at reglerne tolkes anderledes end i andre EU-lande, og at dette er en reel barriere for udbud af velfærdsteknologi og it generelt. - Der findes mange krav til godkendelse i forbindelse med udvikling af nye produkter og prototyper på velfærdsteknologiområdet, særligt hvor der er snitflader til sundhedsudstyr. Disse krav udgør en væsentlig barriere, når man i udviklingsfasen flere gange skal indhente nye godkendelser. Hertil kommer områder, hvor kommunerne vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en kommunal indsats, men hvor der ikke findes hjemmel hertil i kommunalfuldmagten. Dette omfatter fx opsætning af kommunale trådløse netværk (hotspots). Indsendte forsøg På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen er flere af de 26 indsendte forslag til forsøg blevet trukket tilbage, mens nogle er blevet lagt sammen med andre forsøg. Et enkelt forsøg (nummer 9) er en genindsendelse af forsøg fra ansøgningsrunde 3, som gennem dialog i arbejdsgruppen er blevet revideret, og nu genindsendes. Samlet set er arbejdsgruppen endt med de 9 vedlagte forsøg: 1. Digital selvbetjening og regelforenkling i forhold til BBR-meddelelser 2. Fremrykning af obligatorisk digital post 3. Mobil NemID med differentieret sikkerhedsniveau 4. Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening 5. Bedre samarbejde i tværkommunale callcentre 6. Tilbud om kommunale trådløse netværk (hotspots) 7. Kontanthjælp - fjernelse af underskriftkrav på sagsopfølgningsskema 8. Digital indbetaling i Borgerservice (afskaffelse af kontaktkassen) 9. Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter SL 83 2

3 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Digital selvbetjening og regelforenkling i forhold til BBR-meddelelser Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register med oplysninger om samtlige landets bygninger og boliger. BBR indeholder oplysninger om areal, beliggenhed, vand- og afløbsforhold mv.. Oplysningerne anvendes af statslige, regionale og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. BBR-registeret opdateres i dag løbende af kommunerne, især ifm. byggesagsbehandlinger. Ved ændringer i BBR-registeret fremsender kommunen en orientering til boligejer pr. brev. Denne praksis er forbundet med betydelige omkostninger for kommunerne. Forsøget går ud på at lade boligejerne selv indhente, kvalificere og godkende BBR-oplysninger via internettet efter samme model som anvendes til indberetning af selvangivelsen på skat.dk, dvs. ved at borgerne selv skal kvalitetssikre oplysningerne på samme måde som de kvalitetssikrer deres selvangivelse. Dette forventes at medføre markant mindre sagsbehandlingstid, færre forsendelsesomkostninger og et større medejerskab blandt boligejerne i forhold til data i BBR-registeret. Forsøget vil kræve, at der udvikles en løsning til direkte indberetning til BBR-registeret. Odense Kommune har indvilliget i at udvikle denne løsning i samarbejde med MBBL og KOMBIT, hvis forsøget godkendes. BBR-systemet er ifølge MBBL teknisk forberedt til en sådan løsning. Oplysninger fra BBR-meddelelsen kan i dag tilgås via Det vil fortsat være kommunens ansvar, at BBR-data er korrekte, og et større medansvar hos boligejerne vil således skulle suppleres med øget fokus på kvalitetssikring af boligejernes indberetninger. Som en del af projektet vil Odense Kommune eksperimentere med forskellige former for advisering. Det kan være i form af almindelig annoncering og presseomtale, men også ved at sende advis er via NemSMS den fællesoffentlige SMS-løsning. Der vil i forsøget blive taget hensyn til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt efter samme model som der anvendes i forbindelse med bølgeplanen for gradvis indfasning af digital selvbetjening i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

4 Side 2 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at ejendomsejerne selv tager del i en digital kvalificering og godkendelse af BBR-oplysningerne, opnås både færre administrative udgifter, ligesom kommunen sparer forsendelsesomkostninger (porto, papir, kuverter, print og arbejdsgange) Endvidere vil det medvirke til at boligejerne bliver mere selvhjulpne, og imødekomme en forventning om at det også på dette felt er muligt at benytte en digital kanal. Ved at gøre det obligatorisk for ejendomsejere at kvalificere og godkende BBR-oplysninger på nettet. Og ved at stille en NemSMS-service til rådighed, som ejerne kan tilmelde sig og dermed blive adviseret igennem. 4. Forsøgshjemler BBR lovgrundlaget og regler om at BBR-meddelelsen samt bekendtgørelse om ejers oplysningspligt. BBR-meddelelser er i dag nødvendige, fordi ajourføring af BBR ofte indebærer nogle myndighedshandlinger, som ikke følger traditionel forvaltningsmæssig praksis (partshøring, afgørelser etc). Modellen med BBR-meddelelser er med til at sikre, at BBR-ajourføring kan finde sted uden forudgående parthøring, skriftlig begrundelse, klagevejledning etc, fordi kommunen blot fører pennen for borgeren. 5. Evaluering Kvantitative data, såsom antal rettidigt gennemførte godkendelsesprocesser og antal rykkere, der skal udsendes, vil indgå i en løbende evaluering og justering af forsøget sammen med mere kvalitative data i form af interviews med brugergrupper.

5 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Obligatorisk digital post Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Det betyder at det fra 1. nov bliver obligatorisk for borgerne at modtage post fra det offentlige i deres digitale postkasse på borger.dk eller e-boks. Frikommunerne er allerede teknisk og organisatorisk klar til digital post, og ønsker mulighed for at gå foran de øvrige kommuner og indføre obligatorisk digital post allerede fra Forsøget gennemføres i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen med henblik på implementering i 3. kvartal Foranalyse På hvilke områder frikommunerne vil indføre obligatorisk digital post vil afhænge af en konkret foranalyse foretaget af den enkelte frikommune. Foranalysen vil tage højde for det enkelte områdes kompleksitet, målgruppens parathed til digital kommunikation, samt det økonomiske potentiale ved at indføre obligatorisk digital post. Kun på områder hvor det på baggrund af disse undersøgelser vurderes at være muligt at indføre obligatorisk digital post, vil frikommunen gå videre med projektet. Projektfasen Selve projektfasen består af fire fokusområder: 1. udarbejdelse af organisatorisk set-up, der internt i forvaltningen understøtter obligatorisk digital post, så effektiviseringen bliver så optimal som muligt. 2. udarbejdelse af understøttende foranstaltninger for de borgere, der endnu ikke er parate til obligatorisk digitalisering uden hjælp herunder muligheden for at visitere særligt udsatte og it-svage grupper til anden form for kommunikation. I forsøget anvendes en testudgave af det fritagelsesmodul, som forventes anvendt i forbindelse med den nationale implementering af obligatorisk digital post. Anvendelsen af fritagelsesmodulet aftales nærmere med Digitaliseringsstyrelsen. 3. markedsføring og underretning om de nye muligheder og krav til borgerne. 4. Automatisk tilmelding af borgere i kommunen. I forbindelse med forsøget tilmeldes kommunens borgere (eller

6 Side 2 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? udvalgte grupper heraf) til digital post. Tilmeldingen af borgerne aftales nærmere med Digitaliseringsstyrelsen. Omkostninger til den automatiske tilmelding af borgerne til ordningen afholdes af frikommunen. Frikommuneforsøget har to formål 1. Ved at gøre det obligatorisk for borgere på en række udvalgte områder at bruge digital post allerede i 2013, vil kommunen langt hurtigere kunne indhøste de økonomiske gevinster af det arbejde, som er sat i gang qua de nationale digitaliseringsstrategier. 2. Gennem forsøget vil kommunerne, KL og regeringen kunne hente erfaringer, der kan være med til at kvalificere det nationale arbejde med at understøtte den digitale kommunikation teknisk og formidlingsmæssigt. Forventede resultater: Erfaringer med obligatorisk digital post Besparelser på kommunens kommunikation med borgere og virksomheder. Borgere oplever en hurtigere og smidigere kommunikation med kommunen. Målene nås ved at pålægge borgere at kommunikere med kommunen via digital post. Pligten understøttes af arbejdet med de fire fokusområder fra projektfasen. Nogle områder, som allerede i dag har mange tilmeldte til digital post, fx børn og ungeområdet, forventes hurtigt at opnå resultater, hvorimod andre, som fx ældre- og handicapområderne, må formodes at være længere undervejs, før de opnår mærkbare resultater. 4. Forsøgshjemler I henhold til ombudsmandens og ministeriernes udlægning af hjemmelskravet (legalitetsprincippet) samt princippet om god forvaltningsskik kræver det lovhjemmel at pålægge borgerne pligt til at benytte digital post ved henvendelse til offentlig myndighed. Der ansøges om hjemmel til at tage den lov der blev vedtaget i Folketinget i juni 2012 vedrørende Offentlig digital post i anvendelse allerede i 2013 fremfor november Digitaliseringsstyrelsen inddrages i tilrettelæggelsen af den nødvendige lovhjemmel. 5. Evaluering Statusafrapporteringer hvert kvartal vil sikre en løbende evaluering og justering af forsøgene inkl. muligheden for løbende at afhjælpe utilsigtede konsekvenser af forsøgene. En løbende evaluering af forsøgene samt dialog med berørte borgere skal sikre, at borgernes retssikkerhed ikke tilsidesættes. Digitaliseringsstyrelsen vil løbende blive inddraget i forhold til de opnåede erfaringer. I andet halvår af 2013 og 2014 vil der blive foretaget målinger på ka-

7 Side 3 nalvalg og serviceområder m.v. samt fokusgruppeinterviews, med det formål at understøtte og dokumentere udviklingen.

8 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering NemID mobil med differentieret sikkerhedsniveau Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget NemID og NemLog-in har nået en stor udbredelse blandt borgere, virksomheder og myndigheder. Med NemID har borgerne fået et system, som giver adgang til en række services på tværs af den offentlige og private sektor. Brugen af NemID forudsætter imidlertid, at man benytter en traditionel computer. Det er ikke umiddelbart muligt at benytte NemID fra de i dag udbredte smartphones og tablets (ipads m.v.). Det skyldes at NemID baserer sig på teknologien Java, som typisk ikke fungerer på mobiltelefoner og tablets. Det er muligt at øge anvendelsesmulighederne og brugervenligheden af NemID, hvis man i en konkret kontekst kan acceptere et lavere sikkerhedsniveau. Man kunne vælge en mobil løsning, der minder om den de fleste banker baserer sig på, hvor kunden fra en PC opretter brugernavn/password (evt. sms), som efterfølgende kan bruges fra en smartphone eller tablet. Forsøget går ud på at give frikommunerne tilladelse til også at anvende NemID til mobile enheder. Odense Kommune har meddelt, at de gerne står for den tekniske udviklingen af løsningen, men ønsker mulighed for at anvende den grafiske brugergrænseflade fra NemID, så borgerne mødes med samme skærmbillede, som de er vant til. Løsningerne vil kun blive anvendt på områder, hvor det vurderes at sikkerheden i en mobilløsning er tilstrækkelig. Udvælgelsen af de områder hvor den lavere sikkerhed kan anvendes, vil ske på baggrund af en konkret vurdering af kommunen. 2. Mål og forventede resultater Det bemærkes, at der i regi af digitaliseringsstrategien arbejdes på en fælles løsning for mobil NemID i samarbejde med bankerne. Løsningen vurderes pt. at være klar i Målsætningen med forsøget er at udbrede anvendelsen af digitale selvbetjeningsløsninger ved at muliggøre at man kan bruge NemID fra mobile enheder som smartphones og tablets, hvor man i dag er begrænses til at benytte en traditionel computer. 3. Hvordan nås de opstil- Der udvikles en løsning, der giver brugeren mulighed for at benytte

9 lede mål? NemID fra en computer til at oprette brugernavn og adgangskode (evt. sms), som efterfølgende kan bruges fra en mobil enhed. Odense Kommune råder over de nødvendige tekniske kompetencer. Der vil være en overskuelig projektomkostning hertil. 4. Forsøgshjemler Kommunerne er ikke bundet til NemID gennem lovgivning, men gennem politiske aftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Skal forsøget godkendes, kræver det således en politisk accept af at der dispenseres fra disse aftaler. I forbindelse med ØA13 blev det aftalt at dispensere fra kravet om NemID ift. mobil platform i en overgangsperiode, indtil der er udviklet en fælles løsning. Det forudsættes, at adgang til data sker inden for rammerne af persondataloven, bl.a. fordi data forsat vil være krypteret. 5. Evaluering Forsøget evalueres ved at følge op på, hvor stor anvendelse de mobile løsninger får.

10 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Fremrykning af obligatorisk digital selvbetjening Startdato Slutdato Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Baggrund Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indføres der obligatorisk digital selvbetjening trinvist, i såkaldte bølger frem mod Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte kommuner er kommet i forhold til parathed til digital selvbetjening både i forhold til borgernes og kommunens parathed. Den trinvise indfasningsplan for obligatorisk digital selvbetjening er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at alle kommuner skal kunne følge samme infasningsplan. Frikommunerne har i hver sit tempo og med hver sit fokus arbejdet på at gøre den digitale kanal attraktiv for borgere og virksomheder. På forskellige områder er der således flere frikommuner, der er langt fremme, og vil være klar til at indføre obligatorisk digital selvbetjening før resten af landet kommuner. Odense Kommune har eksempelvis høj anvendelse af digital ansøgning om folkepension (gennemførselsprocenten ligger typisk mellem pct.). Det kunne tyde på, at denne målgruppe de årige med den rette hjælp og vejledning også på andre områder vil være klar til digital selvbetjening. Der ønskes således mulighed for at den enkelte frikommune kan gå foran den fællesoffentlige bølgeplan og indføre digital selvbetjening på udvalgte fagområder hurtigere. Hensyn til de borgere der ikke kan betjene sig selv Der vil i forsøget være fokus på håndtering af de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt. Kommunen vil sikre, at disse personer fortsat kan få hjælp efter de samme principper, som gælder for de områder, der fra 1. december 2012 bliver underlagt obligatorisk digitalisering. Udvælgelse af områder På hvilke områder frikommunerne vil indføre obligatorisk digital selvbetjening vil afhænge af en konkret foranalyse foretaget af den enkelte frikommune. Foranalysen vil tage højde for det enkelte områdes kompleksitet, eksisterende løsningers brugervenlighed, målgruppens parathed til digital kommunikation, samt det økonomiske potentiale ved at indføre obliga-

11 Side 2 torisk digital selvbetjening. Kun på områder hvor det på baggrund af disse undersøgelser vurderes at være muligt at indføre obligatorisk digital selvbetjening, vil frikommunen gå forud for den fællesoffentlige bølgeplan. I Odense Kommune har der inden for følgende områder været ytret interesse i at indgå i arbejdet: BorgerServiceCenteret, v/borgerservicechef Hanne Sørud Pladsanvisning, v/administrationschef Finn Etzerodt Tandplejen, v/administrationsleder Karen Juel Høybye Plan og Byg, v/sekretariatsleder Morten Pedersen Natur, Miljø og Trafik, v/sekretariatsleder Anette L. Schmidt Ældre- og handicapforvaltningen, v/ Leder af Velfærdsteknologi og digitalisering Henriette Jakobsen YdelsesCenteret v/chefkonsulent Annette Hansen. I arbejdsgruppen om frikommuneforsøg inden for digitalisering er der endvidere blevet nævnt flere eksempler på områder, der vil være interessante at gå videre med, herunder: Hjælpemiddelområdet, hvor der kan sættes særligt fokus på de kropsbårne hjælpemidler fx diabetes, støttestrømper, bleer osv. Blanketter omkring etablering af jordvarme. Begravelseshjælp. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der er tre formål med frikommuneforsøget: Kommunerne får mulighed for at anvende deres lokale kendskab til modenhed af egne løsninger til at fremrykke overgangen til obligatorisk digital selvbetjening. Ved at gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at betjene sig selv digitalt allerede i 2013, vil man langt hurtigere kunne indhøste de økonomiske gevinster af det arbejde, som er sat i gang i regi af digitaliseringsstrategien. Pilotprojekterne vil give kommunerne, KL og regeringen erfaringer, der kan være med til at kvalificere det nationale arbejde med at understøtte den digitale kommunikation teknisk og formidlingsmæssigt. Forventede resultater: Erfaringer med obligatorisk digital selvbetjening Besparelser på kommunens kommunikation med borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder oplever en hurtigere og smidigere kommunikation med kommunen. Målene nås ved at pålægge borgere og virksomheder at betjene sig selv via de digitale selvbetjeningsløsninger. For at forsøget bliver en succes, skal det blandt andet sikres, at: 1. Der findes relevante og brugervenlige digitale løsninger i kommunerne. 2. Forvaltningen understøtter obligatorisk digital selvbetjening, så effektiviseringen bliver så optimal som muligt.

12 Side 3 3. Der tages hånd om de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt 4. Der udbredes kendskab til de nye muligheder og krav hos borgerne og virksomhederne. En løbende evaluering af forsøgene samt dialog med berørte borgerog virksomhedsgrupper skal sikre, at borgernes/virksomhedernes retssikkerhed ikke tilsidesættes. 4. Forsøgshjemler I henhold til ombudsmandens og ministeriernes udlægning af hjemmelskravet (legalitetsprincippet), samt princippet om god forvaltningsskik kræver det lovhjemmel at pålægge borgerne pligt til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til offentlig myndighed. 5. Evaluering Løbende statusafrapporteringer skal sikre en løbende evaluering og justering af forsøgene inkl. muligheden for løbende at afhjælpe utilsigtede konsekvenser af forsøgene.

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Bedre samarbejde i tværkommunale callcentre Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Martin Jensen Buch Telefon Beskrivelse af forsøget Kommuner kan effektivisere og forbedre servicen ved at indgå i kommunale fællesskaber på udvalgte serviceområder. Kommunale fællesskaber udnyttes blandt andet til at samarbejde om fælles callcentre, hvor medarbejdere fra flere kommuner kan aflaste hinanden ved borgerhenvendelser. Disse callcentre håndterer primært generelle forespørgsler om status på borgernes sager og yder dermed ikke eller i meget begrænset omfang egentlig sagsbehandling overfor borgerne. Det er imidlertid en udfordring for samarbejdet i de fælleskommunale callcentre, at sagsbehandlere og frontmedarbejdere i de samarbejdende kommuner ikke har adgang til oplysninger om hinandens borgere. Det betyder, at callcenteret alene kan give tilstrækkelig konkret vejledning til borgerne i den kommune, der varetager den konkrete callcenterfunktion, men ikke til borgere fra de øvrige kommuner. For at de tværkommunale callcentre kan leve op til deres formål om, at kunne skiftes til at hjælpe hinandens borgere, vil det være en fordel kunne straksafklare diverse spørgsmål fra borgerne på tværs af kommuneskel. Det kunne fx være spørgsmål som: Hvornår kommer min udbetaling? Er min indbetaling modtaget? Er min ansøgning behandlet, og hvad får jeg til udbetaling (fx kontanthjælpssystemerne, begravelseshjælp, fodterapi, pension mv.) Jeg har fået en rykker på for meget udbetalt pension - kunne også være kontanthjælp eller efterregulering af økonomisk friplads. Kan jeg få lov at betale denne i næste måned? Jeg kan ikke få den læge, jeg har anmodet om, og vil gerne vælge en anden. Her kan lægen så indberettes i systemet. Min ejendomsskat er steget, men vurderingen er faldet - hvordan hænger det sammen? Hvad er det for en dokumentation, I mangler for at kunne behandle min ansøgning om? Hvilket nummer er jeg i køen til en institutionsplads? For at kunne vejlede borgerne bedst muligt, ville det endvidere være relevant at give adgang til Udbetaling Danmarks fagsystemer i forbindelse med fx sager om socialt bedrageri.

14 Side 2 2. Mål og forventede resultater Formålet med forsøget er at kunne yde en optimal service overfor borgerne også på tværs af kommunegrænser, samt at kunne nedbringe de administrative ressourcer, der bruges til at oplyse borgerne om status for deres sag. Kommunerne modtager rigtig mange henvendelser fra borgere, der ønsker information om status for deres sag. En hurtig afklaring af denne type henvendelse vil kunne aflaste de kommunale sagsbehandlere markant og frigøre ressourcer til hurtigere sagsbehandling. Et skøn fra digitaliseringsstyrelsen anslår, at kommunerne årligt modtager 6 mio. henvendelser fra borgerne, hvoraf 2 mio. omhandler status for igangværende sager. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Med forsøget forventes langt flere henvendelser at kunne straksafklares, så borgerne ikke ringer forgæves, hvis de får fat i en anden kommunes medarbejder. Målene opnås ved at give sagsbehandlere med et specifikt formål adgang til at kigge i andre kommuners fagsystemer. Der er ikke tale om egentlig sagsbehandling af borgere på tværs af kommunerne, men om den vejledning, der er en forudsætning for, at de tværkommunale callcentre kan yde en optimal service for borgerne. For at sikre datasikkerheden skal kommunernes adgang til hinandens fagsystemer logges. 4. Forsøgshjemler Der søges om hjemmel til en ordning, hvor alle sagsbehandlerne i det tværkommunale callcenter har mulighed for at tilgå oplysninger om de borgere, der henvender sig uanset hvilken kommune de er bosat i. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Straksafklares flere borgere? Forbedres kvaliteten af den service, der ydes i de tværkommunale callcentre? Hvad er effektiviseringspotentialet?

15 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Tilbud om kommunale trådløse netværk (hotspots) Startdato 1. jan Slutdato 31. dec Martin Jensen Buch Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Flere og flere butikker tilbyder i dag gratis trådløs internetadgang som en del af en service overfor kunder. Frikommunerne ønsker også som en del af et servicetilbud, at kunne give adgang til internettet via sådanne trådløse hotspots. Forsøget går ud på at give frikommunerne mulighed for at etablere hotspots på udvalgte steder i byen. Kommunen vil via disse få mulighed for, som en del af en serviceydelse, at kunne tilbyde internetadgang på udvalgte lokationer i kommunen. Dette kunne eksempelvis være ved turistinformationen og i byparker. Det er ikke muligt under gældende lovgivning, idet kommunerne ikke har hjemme til det i kommunalfuldmagten eller i medfør af anden lovgivning. Målgruppen for tilbuddet er primært turister der besøger byen, men også øvrige besøgende samt borgere skal kunne få glæde af tilbuddet. Særligt for turister fra udlandet kan det være meget dyrt at bruge egne enheder til at oprette internetforbindelse via roaming, og kommunale hotspots kan gøre byen mere turistvenlig. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Kommunernes udbud af internetadgang vil ske som supplement til kommercielle og private udbydere af trådløs wifi-internetadgang. Det vurderes dog, at den store udbredelse af 3G og 4G adgang til internettet fra mobile enheder betyder, at forsøget har marginal indflydelse på konkurrencen på mobilt bredbånd. Service til turister og besøgende. Ved at der gives trådløs adgang til internettet via hotspots på udvalgte områder. 4. Forsøgshjemler Udbydelse af adgang til internettet er ikke i sig selv en kommunal opgave, jf. Statsforvaltning Hovedstadens afgørelse af 6. juli 2009 (jr.nr /469). Det anses i udgangspunktet heller ikke for at ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer. En kommune må ikke gennem sine aktiviteter indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder.

16 Side 2 Det kan dog bemærkes, at kommunerne ved Biblioteksloven er tillagt en særlig kompetence/forpligtelse til at stille fri internetadgang til rådighed. 5. Evaluering Der skal således gives hjemmel til, at en kommune gennem sine aktiviteter, der iværksættes, må indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder på det pågældende område.

17 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Kontanthjælp - fjernelse af underskriftkrav på sagsopfølgningsskema Startdato 1/ Slutdato Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Forsøget omhandler indsendelse af sagsopfølgningsskema og erklæring om oplysningspligt til kommunen i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Der er i dag krav om, at borgeren skal underskrive et sagsopfølgningsskema. For at opfylde dette krav, skal borgeren udfylde og udskrive en digitale blanket, hvorefter den skal underskrives og indsendes. Indsendelsen kan ske på flere måder. Borgeren kan enten a) scanne blanketten ind og sende den med digital post til kommunen, dvs. via e-boks eller postkassen på borger.dk b) sende den til kommunen med posten eller c) aflevere den ved fysisk fremmøde i kommunen. Løsning a) er den mest optimale for kommunens arbejdsgange, da kommunen kan styre modtagelsen af digital post på en sådan måde, at blanketten finder vej til relevante sag og/eller sagsbehandler. Løsning b) eller c) medfører derimod en del administrative udgifter i kommunen, da brevet ved modtagelse i kommunen skal åbnes, indscannes og præ-journaliseres før det kommer til den relevante sag og/eller sagsbehandler. Erfaring viser, at borgerne finder løsning a) unødigt besværligt, og derfor ofte vælger en af andre løsninger. For borgeren virker underskriften unødig, når blanketten sendes med digital post, fordi man her skal logge på med NemID og dermed allerede har foretaget en entydig identifikation. Som frikommuneforsøg ansøges der derfor om, at blanketter indsendt via digital post kan undtages fra underskriftkravet. På den måde behøver borgeren ikke printe blanketten ud på papir og scanne den ind. I stedet kan man blot vedhæfte den digitalt udfyldte blanket (uden håndskrevet underskrift) til digital post og sende den til kommunen. Blanketten kan evt. udbygges med en passus, der understreger, at erklæringer fremsendt via digital post dvs. med NemID har samme retsgyldighed som erklæringer med en håndskrevet underskrift. 2. Mål og forventede re- - Lettere for borgerene at udfylde og indsende opfølgningsske-

18 sultater maet digitalt, og dermed større incitament for at benytte den digitale kanel. - Ressourcebesparelser i kommunen i forbindelse med behandling af skemaerne. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Det er forventningen, at en fjernelse af underskriftkravet på indsendelse af sagsopfølgningsskemaet vil medføre, at markant flere anvender digital post til indsendelse af sagsopfølgningsskemaet. 4. Forsøgshjemler Problematikken er generel for mange områder. Konkret ansøges der her om fritagelse fra underskriftkravet på opfølgningsskemaerne i forbindelse med kontanthjælp. Der findes tekniske løsninger, der kan tilføje en digital underskrift til en digital blanket. Dette løser dog ikke udfordringen på de områder, hvor loven kræver en fysisk underskrift, eller hvor ombudsmand og ankenævn m.fl. tolker loven således, at der kræves en fysisk underskrift. 5. Evaluering I en evaluering bør der løbende samles op på erfaringerne via spørgeskema eller fokusgruppeinterviews. Bl.a. er det relevant at dokumentere borgernes og medarbejdernes reaktioner på forsøget. Dokumentation fra sager, hvor forsøget måtte vise sig at skabe usikkerhed om retsgyldigheden af den fremsendte blanket, bør også indsamles og indgå i evaluering af forsøget.

19 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1/ Frikommunetema om digitalisering Ingen kontanter i Borgerservice (afskaffelse af kontaktkasser) Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Martin Jensen Buch Telefon Beskrivelse af forsøget Problemstilling Kommunerne er i dag forpligtiget til at modtage kontant betaling fra borgerne i forbindelse med fx udstedelse af kørekort og pas. Der er meget administration forbundet med denne forpligtigelse. Hvis man fjerner dette krav, vil der kunne spares både administrative ressourcer samt sikres et tryggere arbejdsmiljø for medarbejdere i borgerservicecentreret, der ellers skal omgås kontanter og dermed kan være potentielt i fare for røveri. I nogle kommuner kan der være indbetalinger på mange tusinde kr. dagligt. Ifølge en opgørelse fra Nationalbanken koster en kontantbetaling samfundet lidt over 7 kr. pr. betaling, mens betalinger med dankort kun koster ca. 3 kr. pr. betaling. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Mål At bidrage til at fremme digital selvbetjening At frigøre tid til mere service, vejledning til selvbetjening At få en mere sikker borgerservice Målene nås ved at lukke for muligheden for at betale kontant i Borgerservice. Borgerne tvinges dermed til at betale med fx Dankort eller andre kreditkort. Borgere der ikke har Dankort eller andet kreditkort kan betale via deres bankkonto eller ved girokort. Borgere som har brug for vejledning til betaling via netbank kan også få vejledning herom. Vejledning kan både fås i borgerservice og på bibliotekerne. 4. Forsøgshjemler I Lovbekendtgørelse nr. 365 om Betalingstjenester og elektroniske penge fremgår det, at en betalingsmodtager er forpligtet til at modtage kontant betaling. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Hvor mange ressourcer spares ved ikke at modtage kontant betaling? Er der udfordringer forbundet med forsøget?

20 2011/ Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Odense Kommune Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter Servicelovens 83 Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Toni Melin Telefon Dato for ansøgning 1. maj 2012/1. november Beskrivelse af forsøget Denne ansøgning supplerer frikommuneansøgningen vedr. obligatorisk digital selvbetjening indsendt af arbejdsgruppen vedrørende temaet Digitalisering pr. 1/ Herværende ansøgning drejer sig om et område, hvor der med fordel kan etableres et pilotprojekt vedr. obligatorisk digital selvbetjening, men hvor der kræves supplerende lovhjemmel, idet forsøget ud over lovhjemmel til obligatorisk digital selvbetjening forudsætter lovhjemmel til delvist at ændre visitering til midlertidige og enkeltstående ydelser efter Servicelovens 83 fra en individuel vurdering til objektive kriterier. Den fællesoffentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi har som et væsentligt formål at medvirke til, at lovgivning, der ved tilblivelsen ikke var tænkt digitalt, kan tilpasses ønsket om en digitalisering af kommunikation med det offentlige. Altså at ikke digitaliseringsparat lovgivning tilpasses den digitale verden, men uden at det har mærkbare konsekvenser for borgerne. Dette ville give borgerne en hurtigere og bedre service samtidig med, at der blev sparet ressourcer i det offentlige. Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning vil gerne være med til at afprøve forskellige forsøg med digitalisering og har derfor gennemgået og fundet nogle sagsbehandlingsområder, der i vid udstrækning er baseret på objektive kriterier, og derfor forekommer hensigtsmæssige at afprøve. Pilotprojektet kan medvirke til at danne grundlag for en afprøvning og evaluering, der kan være med til at udvikle en eventuel fremtidig lovgivning. Problemstilling Kommunens sagsbehandlere benytter ressourcer, som ellers kunne være benyttet mere hensigtsmæssigt andre steder, til vurdering af ansøgninger til midlertidige ydelser. Erfaringen viser, at disse vurderinger kan foretages ud fra objektive kriterier. Forsøget skal derfor også være med til at frigøre administrative ressourcer i en økonomisk presset offentlig sektor, og synliggøre hvordan en digitalisering af ansøgninger, der primært bygger på objektive kriterier, kan være med 1

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere