BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

2 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Der findes tilsvarende dokumenter for henholdsvis pakkeforløb for stabil angina pectoris og pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation. Efter en gennemgang af nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen siden start på anvendelse af denne model, foreligger en generel beskrivelse af monitoreringsmodellen efterfulgt af en skematisk oversigt af de enkelte indikatorer med tilhørende flowdiagram. For information om registreringsmodellen henvises til Fællesindhold for basisregistrering ad sygehuspatienter og dels dokumenter på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Indholdsfortegnelse 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 3 2. Indikatorer 3 3. Datakilder og oplysninger Datakilder Population Dataopgørelse Formidling af data 8 4. Bilag Beskrivelse af indikatorer 9 Side 2

3 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skulle tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Siden indførelsen af monitoreringsmodellen er der indført tiltag med indflydelse på modellen. Det indførte ændringstiltag beskrives kort nedenfor. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Dette tiltag kan have indflydelse på opgørelser for monitorering af hjerteområdet, da der ved tidligere opgørelser alene blev anvendt afsluttede indlæggelseskontakter. Det vil måske afstedkomme en umiddelbar let øget tilgang af relevante registreringer. Men vurderingen er, at indflydelsen på sigt er minimal. 2. Indikatorer Nedenstående aktivitets- og forløbstidsindikatorer opgøres for pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer forefindes i kapitel 4. ID Navn Beskrivelse Format HF1 Henvisningsperiode Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til beslutning vedrørende udredning, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Andel forløb inden for standardforløbstid (9 kalenderdage) Endvidere opgøres følgende forløbstidsindikatorer for pakkeforløb for hjerteklapsygdom. Nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer forefindes som bilag. Side 3

4 ID Navn Beskrivelse Format HA1 Diagnose afkræftet Andel forløb, hvor den begrundede mistanke afkræftes i udredningsperioden Andel forløb hvor diagnosen afkræftes Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) HF2 HF3 Udredningsperiode - Diagnose bekræftet/ fortsat begrundet mistanke - Diagnose afkræftet Forberedelse til invasiv behandling Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om videre udredning, hjerteklapsygdom til beslutning: tilbud om behandling /pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Opgøres særskilt for forløb med hhv. diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke og diagnose afkræftet Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om invasiv behandling til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Alene for hjerteklapsygdom Andel forløb inden for standardforløbstid (10 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Alene for hjerteklapsygdom Andel forløb inden for standardforløbstid (14 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) HF4 Samlet tid til invasiv behandling Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Alene for hjerteklapsygdom Andel forløb inden for standardforløbstid (33 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Alene for hjerteklapsygdom Side 4

5 AFH03A Pakkeforløb start Aktivitet Forløbstid AFH03B* Beslutning vedrørende udredning HF1 Henvisningsperiode AFH03C* Beslutning: Tilbud om behandling AFH03F Invasiv behandling start AFH03X1 Pakkeforløb slut Diagnose afkræftet HA1 Diagnose afkræftet HF2 Udredningsperiode Hjerteklapsygdom HF3 Forberedelse til invasiv behandling Hjerteklapsygdom HF4 Samlet tid til invasiv behandling Hjerteklapsygdom 3. Datakilder og oplysninger 3.1 Datakilder Monitoreringsmodellen anvender data fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Person Register (CPR). Af nedenstående skema fremgår, hvilke oplysninger der anvendes fra de to registre. For LPR gælder, at der anvendes data fra afsluttede og uafsluttede kontakter, uanset om det er ambulante eller indlæggelseskontakter. Datakilde Landspatientregisteret Det Centrale Person Register Oplysninger CPR-nummer Sygehusregion Dato for pakkeforløb start (AFH03A) Dato for beslutning vedrørende udredning (AFH03B*) Type af beslutning: tilbud om behandling (AFH03B*) Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) Type af beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) Dato for invasiv behandling start (AFH03F) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) Dato for pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH03X2) CPR-nummer Dato for død Hvis samme monitoreringspunkt er registreret flere gange for det enkelte patientforløb, er der for hver enkelt indikator taget stilling til, om det er den først eller sidst forekommende registrering som anvendes. Dette fremgår af indikatorbeskrivelserne i kapitel 4.1. Side 5

6 3.2 Population Generelt for monitoreringsmodellen gælder, at den anvender data vedrørende patienter, som har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Bopæl opgøres ved tidspunkt for første monitoreringspunkt i den enkelte indikator. Der er ikke indlagt alderskriterier i monitoreringsmodellen. Patientforløb, hvor patienten er død inden dato for sidst forekommende monitoreringspunkt i den enkelte indikator, udgår af indikatorberegningen, men indgår i forudgående fuldt registrerede indikatorer. Der tages højde for, at patienten kan gennemgå et pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt flere gange, jævnfør nedenstående illustration. Såfremt der er registreret - beslutning: medikamentel behandling, ingen videre udredning (AFH03B1), - beslutning: videre udredning, hjertesvigt (AFH03B2) - beslutning: tilbud om medikamentel behandling (AFH03C1) - invasiv behandling start (AFH03F) - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) eller - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH03X2) og der efterfølgende er registreret pakkeforløb start (AFH03A) anses patienten som værende startet i et nyt pakkeforløb. For forløbstidsindikatorerne gælder, at der skal forekomme registrering af start- og slutpunkt for den pågældende indikator, for at patientforløbet indgår i indikatorberegningen. Der stilles i forhold til at indgå i den enkelte forløbstidsindikator (undtaget HF4 Samlet tid til invasiv behandling, hjerteklapsygdom ) ikke krav om, at der skal være foretaget registrering af relevante forudgående, mellemliggende eller efterfølgende monitoreringspunkter. Patientforløb kan således indgå i dele af monitoreringen, inden forløbet er komplet registreret for alle indikatorer. For HF4 Samlet tid til invasiv behandling stilles der krav om, at der udover registrering af - Pakkeforløb start (AFH03A) og - Invasiv behandling start (AFH03F) desuden skal være registreret Side 6

7 - Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dette begrundet i at sikre anvendelse af de forløb, der hidrører hjerteklapsygdom. Såfremt registrering af - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) eller - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH03X2) har forudgående eller efterfølgende registrering af ses bort fra - beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) eller - invasiv behandling start (AFH03F) - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) og - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH03X2) i indikatorberegningen. Herfra dog undtaget, hvis der er tale om et nyt patientforløb, jævnfør ovenfor. Der vil blive udarbejdet opmærksomhedslister, som gør det muligt at forbedre datakvalitet. Opmærksomhedslisterne tager udgangspunkt i, hvorvidt de relevante monitoreringspunkter for hver enkelt indikator er registreret. Derudover tager opmærksomhedslisterne udgangspunkt i forekomsten af identiske registreringer samt hvorvidt registreringerne kommer i relevant rækkefølge. 3.3 Dataopgørelse Ved offentliggørelse er data opgjort på sygehusregion og landsplan. I lokale opgørelser vil det være muligt at opgøre data på lavere organisatorisk niveau. Ligeledes kan det på sigt overvejes at foretage offentliggørelse på lavere organisatorisk niveau. For aktivitetsindikatorer gælder, at aktiviteten tilskrives den periode og den sygehusregion, hvor den pågældende aktivitet har fundet sted. Aktivitetsindikatorerne er opgjort som andelen af forløb, der falder inden for de pågældende udfaldsrum. For forløbstidsindikatorer gælder, at det er startpunktet for den pågældende indikator, der bestemmer hvilken periode data tilskrives. Tilsvarende gælder, at data tilskrives den sygehusregion, hvor startpunktet for den pågældende indikator er registreret. Forløbstidsindikatorerne er opgjort som andelen af forløb, der har en forløbstid, som er mindre end eller lig med den angivne standardforløbstid i pakkeforløbsbeskrivelsen. Standardforløbstiderne fremgår af de skematiske indikatoroversigter i kapitel 4.1. Side 7

8 3.4 Formidling af data Offentliggørelse sker kvartalsvist på esundhed. Data præsenteres i skematisk form og er ledsaget af en metodebeskrivelse. Som nævnt ovenfor vil data være fordelt på sygehusregion og landsplan. Første offentliggørelse var i marts 2014 for 3. og 4. kvartal Sundhedsstyrelsen vil samtidig offentliggøre et skriftligt notat vedrørende deres tolkning og vurdering af resultaterne. Ved vurdering af resultaterne, vil der blive taget højde for, at der kan forekomme klinisk begrundet ventetid, fx grundet behandlingsmodning eller tungtvejende komorbiditet, samt ventetid efter ønske fra patienten, fx grundet planlagt ferie. Offentliggørelsesdata vil være dynamiske i den forstand, at de ved hver offentliggørelse opdateres med de senest indkomne data. Det er prioriteret, at data er så tidstro som muligt ved offentliggørelse. Til gengæld kan data ikke forventes at være komplette, da ikke alle relevante data vil være indrapporteret på offentliggørelsestidspunktet. Ud over de kvartalvise offentliggørelser sker der ugentligt dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen til de enkelte regioner via esundhed. Dataleverancerne vil omfatte data på individniveau, de grunddata som offentliggørelserne baserer sig på samt førnævnte opmærksomhedslister. Dataleverancerne kan danne grundlag for eventuel indarbejdelse i de lokale systemer. Hvordan data vedrørende indikatorresultater samt opmærksomhedslister videreformidles regionalt kan derfor variere. Første dataleverance til regionerne via esundhed var i august Side 8

9 4. Bilag 4.1 Beskrivelse af indikatorer HA1 Diagnose afkræftet ved hjerteklapsygdom Beskrivelse Andel forløb, hvor den begrundede mistanke om hjerteklapsygdom afkræftes efter beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom og inden hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling Format Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb hvor diagnosen hjerteklapsygdom afkræftes Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) og hvor der er registreret dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) eller pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) efter dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning vedrørende udredning (AFH03C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen for hvem der er registreret pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for hjerteklapsygdom: beslutning: til om behandling (AFH03C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste - skal være registreret efter dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*), og/eller invasiv behandling start Side 9

10 (AFH03F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH03A) - skal være registreret efter dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dato for død (CPR) HA1 Diagnose afkræftet, hjerteklapsygdom Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Død (cpr-register) AFH03C*/ AFH03F registreret forud eller efter diagnose afkræftet Beslutning: tilbud om invasiv behandling AFH03C* Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH03X1 N angives Datomarkering for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering anvendes. Beslutning: tilbud om behandling Sidst forekommende registrering anvendes Forløb med registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH03X1 eller Beslutning: tilbud om behandling AFH03C* anvendes. Registrering af AFH03X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*), og/eller invasiv behandling start (AFH03F) uden mellemliggende registrering af start pakkeforløb (AFH03A) Aktivitet beregnes for forløb med diagnose afkræftet: N(AfH03X1)/N(AFH03C* + N(AFH03X1) = andel diagnose afkræftet Antal inkluderede forløb angives. Side 10

11 HF1 Henvisningsperiode for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til beslutning vedrørende udredning, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 9 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH03A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH03A) og dato for beslutning vedrørende udredning (AFH03B*) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning vedrørende udredning (AFH03B*), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH03A) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH03A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for beslutning vedrørende udredning (AFH03B*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for død (CPR) Side 11

12 HF1 Henvisningsperiode Hjerteklapsygdom/ hjertesvigt Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH03A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Beslutning vedrørende udredning AFH03B* Datomarkering for beslutning vedrørende udredning: AFH03B1 Beslutning: medikamentel behandling, ingen videre udredning AFH03B2 Beslutning: videre udredning hjertesvigt AFH03B3 Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH03A og AFH03B* anvendes. Forløbstid beregnes: dato(afh03b*) dato(afh03a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 12

13 HF2A Udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Beskrivelse Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom til hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 10 kalenderdage Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) og hvor der er registreret både dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) og dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Dato for død (CPR) Side 13

14 HF2A Udredningsperiode - Diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke Hjerteklapsygdom Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 Datomarkering for hjerteklapsygdom: Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om behandling AFH03C* Datomarkering for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling AFH03C1 beslutning: tilbud om medikamentel behandling AFH03C3 beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH03B3 og AFH03C* anvendes. Forløbstid beregnes: dato(afh03c*) dato(afh03b3) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 14

15 HF2B Udredningsperiode, diagnose afkræftet ved hjerteklapsygdom Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom til pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet for udredningsperioden i pakkeforløbet Standardforløbstiden er 10 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) og hvor der er registreret både dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) og dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - hvis der er registreret andre AFH03B*- koder udover AFH03B3 tages disse ikke i betragtning Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH03X1) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen anvendes ikke, hvis der forudgående eller Side 15

16 efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*), )og/eller invasiv behandling start (AFH03F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH03A) Dato for død (CPR) HF2B Udredningsperiode - Diagnose afkræftet Hjerteklapsygdom Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 Datomarkering for Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH03X1 Datomarkering for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH03B3 og AFH03X1 anvendes. Registreringen AFH03X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om behandling (AFH03C*), og/eller hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH03A) Forløbstid beregnes: dato(afh03x1) dato(afh03b3) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 16

17 HF3 Forberedelse til invasiv behandling ved hjerteklapsygdom Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling til hjerteklapsygdom: invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 14 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) og hvor der er registreret både dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) og dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) Forud eller samme dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) og hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) skal forefindes dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) Side 17

18 Dataoplysninger CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste - hvis der er registreret andre AFH03C*- koder udover AFH03C3 tages disse ikke i betragtning - forud eller samme dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling AFH03C3 skal forefindes dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - forud eller samme dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) skal forefindes dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dato for død (CPR) Side 18

19 HF3 Forberedelse til invasiv behandling Hjerteklapsygdom Landspatientregister Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om invasiv behandling AFH03C3 Datomarkering for hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering anvendes. Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 skal forekomme forud eller samme dato som hjerteklapsygdom: tilbud om invasiv behandling og hjerteklapsygdom: invasiv behandling start Invasiv behandling start AFH03F Datomarkering for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH03C3 og AFH03F anvendes. Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 skal forekomme forud eller samme dato som hjerteklapsygdom: beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH03C3) og hjerteklapsygdom: invasiv behandling start AFH03F Forløbstid beregnes: dato(afh03f) dato(afh03c3) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent. Antal inkluderede forløb angives. Side 19

20 HF4 Samlet tid til invasiv behandling ved hjerteklapsygdom Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til hjerteklapsygdom:: invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 33 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH03A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH03A) og dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) Der medtages alene patientforløb, hvor der ligeledes er dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) forud for eller samme dato som hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for hjerteklapsygdom, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH03A) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) Side 20

21 Dataoplysninger CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH03A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - forud eller samme dato for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start (AFH03F) skal forefindes dato for beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom (AFH03B3) Dato for død (CPR) Side 21

22 HF4 Samlet tid til invasiv behandling Hjerteklapsygdom Landspatientregister Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH03A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering anvendes. Død (cpr-register) Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 skal forekomme forud eller samme dato som Hjerteklapsygdom: invasiv behandling start AFH03F Invasiv behandling start AFH03F Datomarkering for hjerteklapsygdom: invasiv behandling start Først forekommende registrering anvendes. Forløb med registrering af både AFH03A og AFH03F anvendes. Beslutning: videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B3 skal forekomme forud eller samme dato som hjerteklapsygdom: invasiv behandling start AFH03F Forløbstid beregnes: dato(afh03f) dato(afh03a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent. Antal inkluderede forløb angives. Side 22

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 2. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 85 Nærværende dokument indeholder en indledning

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 august Ved

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk.

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere