DET KGL. BIBLIOTEK KØ B E N II AVN MØ« HS fc æ s -e & a ie n 32,-51,-4 8 >JS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KGL. BIBLIOTEK KØ B E N II AVN MØ« HS fc æ s -e & a ie n 32,-51,-4 8 >JS"

Transkript

1

2

3

4 MØ«DET KGL. BBLOTEK KØ B E N AVN HS fc æ s -e & a e n 32,-51,-4 8 >JS

5 / u n. \ "! DET KONGELGE BBLOTEK

6 L'! l * v \ "'h*

7

8

9 / ' DANSKE GAARDE LLUSTRERET STATSTSK OG HSTORSK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR UNDER MEDVRKNNG AF KAMMERJUNKER E. HEDEMANN.SUPPLEMENT OG BEG ST A A RU s DANSKE GAARDE S FORLAG

10

11 > f - ; \ )!

12 Supplementet er efter Navnet paa enhver af de Gaarde, som er beskrevne Hovedværket, anført: 1) et Romertal cg 2) et almndelgt TaL Romertallene henvser tl det Bnd, hvor vedkommende Gaards Beskrvelse fndes de almndelge Tal angver Sden. Hvor der Supplementet kke er tlføjeten saadan Talbetegnelse, drejer det sg om Gaarde, som af en eller anden Aarsag kke har kunnet optages selve Hovedværket. -»o'ttt)-»--- 4ARHU8 STFTSBOUTRYKKKR.

13 Svendborg Amt. M. P. l., v d klde Ladegaard (, 30): Forpagterens Hustru, Fru ngeborg Mare Cecle Thelm ann, er f. Lorenzen. Hendes Fader, Carl L., var Forpagter , og dennes Fader, Sdstnævnte havde tdlgere været Forpagter paa Graasteen under Hertugen af Augustenborg. Foruden det S. 30 nævnte tlhorer ogsaa 80 Koer Forpagteren. Fallegaard (, 37) er af Wognsen 1907 solgt tl Hr. X. O. Lund, f paa Bjerrebrogaard og g. m. Camlla, f. Larsen, f paa Svendstrupgaard, Langeland. Hartk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. V4 Alb- Ejendomsskylden er 80,000 Kr., det nuv. Ejer har udvdet Arealet tl 137 Tdr. Ld. (deraf 134 Tdr. Ld. Ager). Besætn. er f. T. 40 Koer, 23 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 8 Heste samt 5 Plage og Fol. Sdste Aar solgtes 00 Fedesvn. Mælkemængden gennemsn. c Pd. pr. Ko. T nnderupgaard (, 38) er af J. P. Jensen * Aprl 1907 solgt tl Hr. Jens Dahlkld, f Svannnge S. v. Faaborg og g. m. Krstne, f. Ploug, f. smsts Molleg aard (, 39) skal have været Skovrdergaard under Egeskov; herfra solgtes dt*n tl Syberg, som 1803 solgte den tl Henrk Lundsgaard, af hvem Fr. Jørgensen (nuv. Ejers Svgerfader) kobte den 1808; Hr. Rs. Jensen overtog den Kvægbesætn. er b T. 30 Koer, 25 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. Sdste Aar solgtes 00 Fedesvn. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 2 Pger 8 1 Daglejer. Tl Gaarden horer 1 jordlost Hus. Slæbækgaard (, 42) er delvs ombygget Laden Syd har faaet T rm pel og Tag af Bolgeblk; en Kornlade og et Godnngshus er opførte af Brædder og Bølgeblk. Det tdl. Stuehus er bleven ndrettet tl Stald, og Haven er bygget et Stykke Stuehus med Okonomlejlghed. Ejeren bor paa det af ham forpagtede Krkeby Mejer. Paa Gaarden er anlagt Elektrctetsvæ rk. Klngstrup (, 42): 1908 er opfort en ny Kostald af Cementstobnng med Trmpel og Cem entstens Tag; den rum m er 82 Kreaturer. N y Klngstrup (, 44): Ejendomsskylden (Mollen medregnet) er 123,880 Kr. Matr.-Nr. lem. fl. af Skaarup og 24 m. fl. af Broager. H artk. alt: 10 Tdr. 2. Skpr. Magaard (, 45): Ejeren, Hr. S. Hempel, er f. paa Hojstrup 1800 og g. m. Helene. f. Clausen, f paa Marendal v. Skambv. Propr. Clausen, som havde arvet Gaarden efter sn Svgerfader. Moller, ejede den ndtl Af det saml. Areal, 1301 L, Td. Ld., er Ager 99V«, Eng 25, Skov 2, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Mælkemængden er gennemsn Pd. pr. Ko; den leveres tl Svendborg Ostefabrk. Hovedbygnngen er opfort af Egebndngsværk for c. 250 Aar tlbage. Julegaard (, 40): Ejeren, Hr. M. Frøslev, er f. Vrestervg 1854 og g. m. Anne Mare, f. Madsen, f. Frolunde v. Korsor Hr. Frøslev kobte Gaarden 1902 af L. Hasmussen, som havde ejet den sden Besætn. er 50 Koer, 20 Stkr. Ungkvæg og 2 Tyre. Sdste Aar solgtes 84 Fedesvn. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko; den leveres tl Skaarup Andelsmejer er opfort en Trælade, 1909 et Svnehus af Beton (tl c. 200 Svn). 2 jordlose Huse (tl 4 Fam ler) er assurerede for 5850 Kr. Bogeskovgaard (, 47) om fatter alt 125 Tdr. Ld., deraf Ager 111, Eng 1, Skov 10, Mose 1/g, Have og Gaardsplads 2l Td. Ld. Ejeren ejer desuden en mndre Nabogaard paa 22 Tdr. Ld er opfort en Kornhjælm (assureret for 3000 Kr.). Skyttegaard (, 48) ejes sden 1906 af Jens Nelsens Son, Hr. Bertel Peter Xelsen, f. paa Ejendommen 1875 og g. m. Thyra Olne Chrstne, f. Xelsen, f. Svendborg Ejendom sskylden er 55,000 Kr.

14 t '*. '. v*,!

15

16 4 Supplement. Nygaard (H, 49): Ejeren, Hr. J. N. Dnesen, er f Tullebolle S. og g. m. Anne, f. Henrksen, f. paa Ejendom m en Krog henlund (, 50): Ejernden er Fru Mare Harreschou, f. Andersen-Rosendal, f paa Refsnæs. Besætn. f. T. 75 Koer, 32 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. L o j tv ed (, 51): Ejeren er g. m. Ane Mare, f. Hansen, f. Rødme Sne øvrge Ejendomme, Fodegaarden Marendal (arvet 1869), Petersmnde med Teglværk (kobt 1882) og Egebjerg Teglværk (1896) har Ejeren overgvet sn Son Forpagtnng. Elektrctet benyttes tl D rvkraft og Belysnng. Stenstrup Akte tegl værk Stenstrup 5., Sunds H., Svendborg A., lgger l l/ Ml fra Svendborg. Postforb., Telef Nr. 32 og nærm. S t.: Stenstrup. Akteselskabets Drektor er Hr. J. //. Jørgensen, f Rse S., Æro, og g. m. Anna Sophe, f. versen, f. Ry S., Lolland. Matr.-Nr. 41 a m. fl. Hartk.: 1 Td. 6 Skpr. 2 Alb. Tende svares c. 52 Kr. Ejendom s skylden er 100,000 Kr., Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn Kr., Teglværket 90,500 Kr., Besætn. osv. 13,200 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat 110 Kr., Bdrag tl Amtsrepf. 49 Kr. Kommuneskat 60 Kr. Det samlede Areal er 131/ Td. Ld., deraf Ager 10 Tdr. Ld. Bestyrerbolg, Lade og Stalde er alle grundmurede og teglhængte. Teglværket bestaar af Langovn, Masknhus, Strygehus, 11 Tørrelader, 2 Klampelader. Drvkraften er Damp. A arsproduktonen c. 3 Ml. Sten. Om Sommeren er Arbejdsstyrken 27, om Vnteren 10 Mand. Stenstrup ny Teglværk Stenstrup 5., Sunds H., Svendborg A., lgger 1V4 Ml fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 3 og nærm. S t.: Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Carl Laursen, f Tvlum S. og g. m. Jacobne Emle, f. Andersen, f Forslev S. Ejendommen er overtaget 1875 efter Mads C hrstensens Enke. Matr.-Nr. 53a m. fl. Hartk.: 2 Tdr. 4 Skpr. 21/«Alb. Tende svares c. 42 Kr. Ejendom sskylden er 85,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn. 24,000 Kr., for Teglværk m. m. 73,140 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat c. 93 Kr. Bdrag tl Amtsrepf. c. 51 Kr. Komm uneskat 100 Kr. Det saml. Areal er 28 Tdr. Ld., deraf Ager 25 Tdr. Ld. Agermarken drves en 6 Marksdrft. Der boldes 8 Koer og 3 Heste. Arbejdsstyrken er 1 Formand og 20 Arbejdere. Hovedbygnngen har den nuv. Ejer opfort 1895 af Grundmur med Cementstens Tag. Avlsbygnngerne er grundmurede med Trmpel og Paptage. Teglværket om fatter Rngovn, Masknhus og 6 Torrelader. Aarsproduktonen er 2,300,000 Sten. Tl Ejendommen horer 2 Huse med Bolg tl 6 Fam ler. Egebjerg Teglværk Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 12 og nærm. S t.: Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. H. C. Andersen, f. paa Marendal, Stenstrup S., 1871 og g. m. ngeborg, f. skov, f. Vonsld Hr. A. overtog Ejendom men fra sn Fader, Godsejer A., 1907, for Kr.; denne kobte 1896 af Krger for Kr. Matr.-Nr. 14 e m. 11. Hartk.: c. 3 Tdr. Tende svares c. 18 Kr. Ejendom sskvlden er vr., Brandassurance for Hovedbvgn vr., for Teglværket 97,000 Kr., ~Besætn. osv. 30,000 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat 132 Kr. Kommuneskat 100 Kr. Det samlede Areal er 32 dr. Ld., deraf Ager 27 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl forskellge Naboer. Ved Teglværket beskæftges 1 Fo mand og 30 Arbejdere. Der holdes 3 Heste. Hovedbygnngen er Vllastl. Teglværket er en Rngovn. Det producerer aarlg c. 2% Ml. Sten samt 1/2 Ml. Falstagsten. Tl Ejendommen horer 3 Huse med Bolg tl 5 Famler. Langhøjs Teglværk Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A., lgger l 1 4 Ml fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 7 og nærm. S t.: Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Arktekt, Justtsraad Haugsted, Odense, f. Odense 1832 (Eneejer sden 1896; ndtl da var M. Hansen Medejer). Matr.-Nr. 13a m. fl. af Egebjerg. H artk.: 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Pdkr. 2*/4 Alb. Tende svares c. 32 Kr. Ejendom sskylden er 100,000

17 Svendborg Amt. o Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat c. 109 Kr. Bdrag tl Amtsrepf. c. 00 Kr. Kommuneskat c. 91 Kr. Det samlede Areal er 28 Tdr. Ld., deraf Ager 25l/» Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet. Teglværket bestyres af Hr. cand. Carl Bump, f. Odense 1800 og g. m. Betty, f. Pedersen, f. Odense Arbejdsstyrken er 1 Formand og 30 Arbejdere. Bestvrerbolgen er en Vlla. Avlsbygnngerne "lgger c. 000 Al. fra Teglværket, der bestaar af Hngovn, Masknhus og 9 lo rrelader; desuden 1 Arbejderhus. Aarlg produceres c. 2,700,000 Sten og Ror; endvdere drves Cem entfabrkaton. J uelsbjerg Tegl værk Stenstrup S., Sunds H.. Svendborg A.. lgger H/4 Ml fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 4 og nærm. S t.: Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Laurtz Marcus Laursen, f Voldby, Aarhus A., og g. m. Oltle, f. Chrstansen, f. Louns S.. Aalborg A., Ejendommen er samlet af lere Gaarde og overtaget Matr.-Nr. 53 b. Hartk.: 1 Td. 6 Skpr. 3 Fdkr. 1/4 Alb. Tende svares c. 19 Kr. Ejendomsskvld 100,000 Kr. Brandassurance for Hovedbvgn. 14,985 Kr., for Teglværket 100,710 Kr.," Besætn Kr., nv. 20,000 Kr. og Avl 1000 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bdrag tl Amtsrepf. c. 52 Kr. Kommuneskat 70 Kr. Det saml. Areal er 18 Tdr. Ed., deraf Ager 15, Byggeplads m. m. 2. Veje og Grave 1 Td. Ld. Der boldes 4 Koer og 3 Heste. Ved Teglværket arbejder om Sommeren 20, om Vnteren 11 Mand. Hovedbygnngen er en grundm uret Vlla med Cementstens Tag; Staldbygnngen lgeledes grundm uret med Paptag. Teglværket bar Rngovn med 16 Kamre tl en aarlg Produkton af c. 4 Ml. Sten: det drves ved D am pkraft; der er elektrsk Lys. Kjærsgaard (, 58): Ejerens Hustru: Krsten, f. Joryensen, f. paa Lundegaard Lunde S Nuv. Ejer overtog Gaarden ved Gftermaal med J. Larsens Datter 1893; han har tllge Lundsgaard (c. 70 Tdr. Ld.) Forpagtnng. Sdste Aar solgtes c. 70 Fedesvn. Lundegaard (, 00): Gaardens Hartk. er 11 Tdr. 7 Skpr. 1» 4 Alb. H eldagergaard (, 65): Ejendomsskylden er nu 92,000 Kr er opfort et Hus med Bolg for 2 Famler. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. Tvedgaard Tved S., Sunds H., Svendborg A., lgger Vs Ml fra Svendborg. Postforb. og nærm este S t.: Svendborg. Dens nuv. Ejer er Hr. P. Rasmussen, Brendeskovgaard, som overtog den 1891 efter sn Broder. Knud R.s Enke. Hartk.: c. 9 Tdr. Tende svares c. 150 Kr. Ejendom sskylden er 60,000 Kr. B randassurance for Bygnngerne 18,000 Kr. ( alm. Brandf. f. Landbvgn.), for Besætn., nv. og Avl 40,000 Kr. ( Fynske Brandf.). Aarlg Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Kommuneskat 340 Kr. Det saml. Areal er'85 Tdr. Ld.. deraf Ager 83, Mose 1, Have m. m. H a Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Chr. H ansen Due, f Landet S. og g. m. Chrstne Pcdersdatter Skovyaard, f. paa Brendeskovgaard Forpagteren har tdlgere forpagtet V arm ark Molle. Agermarken drves en 9 Marksdrft og en 5 Marksdrft. Jorderne er gennemgaaende lermuldede. Fra Svendborg hentes aarlg c Læs Dagrenovaton. Ho og Halm sælges tl Byen. Besætn. er 2 Koer. 10 Heste samt 6 Plage og Fol. Sdste Aar solgtes c. 100 Grsesoer. Folkeholdet er 1 Foderm ester, 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Pger og 2 Daglejere. Hovedbygnngen er grundm uret, Avlslængerne af Bndngsværk alle straatækte. V. for Gaarden lgger en paptæ kt Trælade.. A S Maskn fabrken Svendborg Sorup S., Sunds H., Svendborg A., lgger c Al. fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 60 og nærm. S t.: Svendborg. Akteselskabet hvs Drektor er Hr. V. 'Xcsen, f. Rngkobng 1870 overtog Ejendommen 1896 af Hr. Fabrkant C. Andersen for 100,000 Kr.; Hr. A. havde anlagt Fabrken H artk.: 4 Skpr. 2 Fdkr. H/4 Alb. Ejendomsskylden er 86,000 Kr., Brandassurance for Bygn. 86,600 Kr., for nv. 74,450 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat c. 94 Kr. Bdrag tl Amtsrepf. c. 24 Kr. Kommuneskat c. 612 Kr. Tl Fabrken, hvs Specaltet er Teglværksanlæg og -maskner, horer 4 Tdr. 5 Skpr. 1 o Fdkr. Ld. Drektorbolg og Kontorer fndes g ru n d muret, skfertækt Bygnng paa 2 Stokværk. Fabrksbygnngerne ndtager et Fladerum af rgelg 6000 Kvadratalen. Valdemarslot (, 69): Fdekommskaptalen er 152,000 Kr. Konge- og K rketende for Brejnnge Sogn er aflost. Godsets samlede Ejendom sskyld er 8,678,290 Kr. Funktonærer: Godsforvalter Bjorn-Jensen og Skovrder Boyh. Arealet af Skovene er c Tdr. Ld., deres Ejendomsskyld er 720,600 Kr. Den samlede aarlge Hugst. 128,000 Kbfd., er fordelt saaledes: Bog 75,000.Kbfd., Eg

18 *\ 1

19

20 6 Supplement. vbfd., forsk. Lovtræ 26,000 Kbfd., Naaletræ 15,000 Kbfd. Mddelprser Netto pag Roden pr. Kbfd.: Bog 33 Øre, Eg 40 Øre, forsk Lovtræ 18 Øre, Naaletræ 34 Øre. B ruttondtægt 48,000 Kr., heraf sælges for c Kr. ud fra Øen. Arealet fordeler sg saaledes: Bøg 1060 Tdr. Ld., Eg 120 Tdr. Ld., forsk. Lovtræ 180 Tdr. Ld., Naaletræ 135 Tdr. Ld., Eng 15 Tdr H Vej og Forstrand 40 Tdr. Ld. A ldersklasseforhold: Boj? EU forsk. Lovtre Naaletræ over En Del spredte Ege Bøgeskoven. Ø s ter-s kj er n nge Præstegaard (, 73): Hr. Pastor Øhlenschlæger er f. Rng Præstegaard. Hr. M. Rasmussen overtog Avlsbruget Forpagtnng 1. Aprl 1903 efter sn Fader, Peder R. Forpagterens eget Hus (Beboelse og Lade) lgger c. 200 Al. N. V. for Præstegaarden. Aa lykke (, 74): Af Arealet, 69 Tdr. Ld., er Ager 64. Skov 3 og Have m. m. 1 Td. Ld. U 11 em o se (, 74) ejedes ndtl af Vggo Lange, som overtog den efter sn Fader, Dr. F. Lange, der havde købt den H o 1m e g a a r d e n s U d f 1y 11 e r ga a r d (, 76): Ejeren, Hr. F. Jespersen, er g. m. Johanne Krstne, f. Hansen, f. paa Ejendom men Nørregaard (, 76): Ejeren, Hr. Anders Mkaelsen, er f. paa Ejendommen 1838 og var g. m. Mette Sophe, f. Jørgensen, f. Ø.-Skjernnge 1836, f Anders Ovesen (kke Aagesen), Ejerens Morbroder, overtog 1848 Gaarden, da Ejerens Forældre, som havde den Fæste, døde, og han købte den tl fr Ejendom før Mdten af 50 erne. Buehs Teglværk Krkeby S., Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 6 og nærm. S t.: Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Abel Rasmussen, f. Ryslnge 1858 og g. m. Karen Krstne, f. Chrstansen, f. Terslose S Matr.-Nr. 8 b. H artk.: 1 Td. 1 Skp. V4 Alb. Tende svares c. 3V4 Td. af Rug, By# og Havre. Ejendomsskylden er 50,000 Kr., Brandassurance for Bygnnger 59,100 Kr., for Besætn. osv Kr. Aarlg Ejendom s skyld Skat 55 Kr. Bdrag tl Amtsrepf. 27 Kr. Kom m uneskat c. 40 Kr. Arealet er 10 ^ eaf Ager 7 dr. Ld. Ejeren drver Avlsbruget en 7 Marksdrft. Der holdes 3 Koer og 2 Heste. j^ef *væ ket(kngovn, M asknhus og lotorre- JfP10dUCerer aalg c- 2,200,000 Sten og beskæftger 1 Form and og 24 A rbejdere om Sommeren, 10 om Vnteren. Det 30 Hestes augegasværk er anlagt Beboelseshuset er en sm uk Vlla, der ru m mer 7 Værelser. Der er overalt ndlagt elektu sk Lys. Et jordløst Hus tl 2 Famler er assureret for 5800 Kr. 0 o j,, b ft^eegværk Krkebv Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. h n,næ,rm-st-; Stenstrup. A S. Svcndk ble Ejendom m en Maj um 'r : aatdh Ldasmussen og Ulkobte S k n ^ p 'n m' H- H artk-: 2 Tdr. 1 Kr p- '^',J Alb 1 Tende svares c. 36 K bjen< m sskylden er 100,000 Kr., B randassurance for Besætn. m. m. 18,400 Kr. Aalg Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bdras l Amtsrepf. c. 32 Kr. Kommuneskat 74 Kr Arealet er 23 Tdr. Ld., deraf Ager 19 Tdr.' 1H^xkt'eSQSkan ets D,ektor Hr. A. Kroer, f Svendborg og g. m. Mare, f. Hjort DrftXaPSØ,'e ' UllgC Avlsbruget («M Teglværket, der drves ved Damp. omfatter besk efh?v" c8000 StCn P' - Kam m er og tercn T o -n,,s "lmoro[> , om Vnc 8 Mn o. -land. Aarets Produkton er n. u Der holdes 12 Heste. h T' V ** Cn Cl Pf01,t af Grundmur og Bolg Rol., \n tl S 1 Famle. em cntsten- et jordlost Hus er Holberg er f. 1881; Fru Bertha. 'e r f. paa "'.UP- Je ndtl 1904 var Lollesgaard. b' ls Slægts Eje Langeskov havte været c. 1UU Aar. H artk.: 42 Tdr. Ejendomsskylden er 344,501) Kr. Hovedbygn. er forskret for 40,436 Kr., Avlsbygn. for 83,768 Kr., Besætn Kr nv. 25,000 Kr. og Avl 28,000 Kr. Arealet udgor 650 Tdr. Ld., deraf Ager 360, Skov 200, Mose 30, Have m. m. 6 Tdr. Ld. (Gods

21 60 Tdr. Ld.). Agermarken drves nu en 8 Marksdrft. Desuden drver Ejeren Gaarden Bol nel und s 100 Tdr. Ld. (deraf 00 Tdr. Ld. en 6 M arksdrft; 10 Tdr. Ld. er Eng, 30 Tdr. Ld. perm anent Græsgang). Besætn. her er 45 Koer, 1 Tyr, 2 Heste, 3 1 age og 8 Soer. Paa Langeskov er Besætn. 80 Koer, 22 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 20 Heste, 3 Plage og 10 Faar. 1nmm Kl. Skovens Ejendomsskyld er 110,000 h.. Godsets 37,500 Kr. V.-Skjernnge Sogns Kongetende er kaptalseret tl 25,000 K. Hedengaard (, 80): Ejerens Hus u hedder Klara Elsabeth Jule Hansen, n dersen, og er fodt paa Hogsgaard paa Lo an Arealet er nu 152 Tdr. Ld. Del av es G ennem snt Fold. Gronnegaard (, 81) var Fæste unde Brahetrolleborg, ndtl Hans Gronnegaards Enke kobte den tl Arvefæste (senee e kobt 19 Tdr. Ld. fr Ejendom). H. G. dode 1842; hans Søn, den nuv. Ejers Fade, eje e Gaarden Assurancen er nu for Besætn. 11,660 Kr., nv Kr. og Avl ' 7700 Kr. Fj el lebro (, 82): Forvalter er Hr. Martn Petersen, f. Serrtslev 1868 og g. m. Maren, f. Poulsen, f. Ondrup, Aarhus A., Nybollegaard (, 85): Mejeret e yderst moderne ndrettet og drver en e- tydelg Ostefabrkaton (bl. a.»chrstan - s Ost«); det er forpagtet af Ejerens Søn, r * Edvard Eml Oxholm Sm dt, f. paa Ejen om men Hojrupgaard (, 87): Af tdl. Ej 1* kan desuden nævnes Hans Hansen, Fe husen, Eml Kruse (Over Porten staar G L S og C A B 1898.) Avlsbruget drves af Hr. Bestyrer Mourts Nelsen, f. Lange e S. v. Rudkøbng Forpagteren, Hr. hobm and Ferdnand Smonsen, er f. Brahetrolleborg S og g. m. Mathlde Blondne, f. Trolle, f. Haderslev Lykkenssæde (, 87) lgger 2 Ml fra Faaborg, 4 Ml fra Odense. Horsvnger Schroll samlede Gaarden af 3 Bøndergaarde og fk Statstlskud tl Horsvngeret øg Horavlen; Karle, der lærte Horavlen her, frtoges for Soldatertjenesten. Forrge Ejer, H. Kapt. H. Schroll, beboer en tl Ejendommen høent e Vlla»Bækkelund«. Engesyen Hllerslev S., Sallng H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 18 og nærmeste St.: Hojrup. 2 Ml fra Faaborg. Nuv. Ejer: Hr. Skatteraadsm edlem Lars S d sen (se Hojrupgaard), hvs Hustru fodtes her paa Ejendommen Hr. Nelsen, der sdder nde med en Mængde Tlldshverv, overtog Engesyen 1886 efter sn Svgerfader, der havde kobt Gaarden for 7550 Rdl. ved Aukton 1845 efter Rs. Hansen; denne havde kobt den fra Fæste tl Arvefæste under B rahetrolleborg hvad den stadg er. Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Hojrup. H artk.: 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. Arvefæsteafgft c. 75 Tdr. Korn. F:jendomsskyld 50,000 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat 55 vr. Sdste Aars Kommuneskat 210 Kr. Gaardens samlede Areal udgor 87 Tdr. Ld., deraf Ager 60, Eng 81 L,, Mose 13, Skov 3l/L>, Have og Gaardsplads l \ o Td. Ld. Gaarden drves af Ejeren. Af Agermarken drves 58 Tdr. Ld. en 10 M arksdrft: 1. Gronjordshavre, 2. Brak, 3. Rug, 4. Roer, 5. Byg, 6. Æ rtehavre, 7. Roer, 8. Byg, 9. Blandkorn, 10. Græs; 2 Tdr. Ld. er perm anent Græsgang. Staldgodnng an vendes med c. 40 Læs pr.. Td. Ld. tl begge Roemarker og med c. 20 Læs tl Udlæg. Af Kunstg. medgaar 100 Pd. Chls, tl alle Afgrøder undtagen Rug. Der avles Gennemsnt af Rug og Byg 16, Blandkorn og Havre 24 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 26 Koer, 22 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste samt 4 Plage og Fol. Aarlg leveres c. 225 Fedesvn; paa Gaarden fndes Avlscenter for dansk Landrace. Kvægbesætnngen vedlgeholdes ved eget Tllæg og er af rod dansk Race. Mælkemængden var sdste Aar gennem sntlg 7839 Pd. pr. Ko; den behandles af Gaardens eget Mejer (Fællesmejer). Det normale Folkehold er 2 Foderm estre, 1 Forkarl, 2 Karle, 1 Røgter, 2 Pger, 2 Daglejere og Hosten 4 fremmede Arbejdere. Engesyen grundmurede, straatæktc Hovedbygnng lgger 0. og V.; mod S., tl G aarden, er der høj Frontespce med 2 Fags Kvst. 0. Længe, opfort af Grundm ur med Paptag og Murtrmpel, rum m er Svnestalde, s. Længe Ko- og Hestestald (herfra en Frembygnng tl Kalvestald m. m.), og v. Længe er Materallæ nge; de 2 Hovedlænger er af Egebndngsværk med Straatage. Fra Svnestaldens s. Ende udgaar en Vnkelbygnng 0. E ndvdere fndes en Kornhjælm, hvor Dampkraft tl Tærsknng ndlægges. Mejeret som er anlagt 1884 og aarlg behandler c. 1,200,000 Pd af Byens og Omegnens Mælk lgger O. for og Flugt med Hovedbygnngen. Haven lgger mod N. Gaarden lgger smuk, mdt den s. Del af g. Hojrup Bv. Hojrup Kobmandsgaard Hllerslev S. Sallng H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr 3 og nærmeste S t.: Hojrup. Den ejes af Hr. F. Smonsen (se under Hojrupgaard), som 1898 kobte den af Købmand A. S. Madsens F n ke Matr.-Nr. 3 c. Ejendomsskyld 50,000 Kr. Kobmandsgaarden, en anselg grundm uret Bygnng lgger m dt Byen, lge N. for Banelnen hvorfra gaar Spor tl Magasnerne. Personalet er (foruden Kobmandens prvate Betjenng) 1 Bogholder. 2 Komms er, 1 Læ r lng, 1 G aardskarl, 1 A rbejdsm and og 1 Korekarl. Der holdes 3 Heste.

22 1! s ;f» \ 1 r j. ' j j j j,!, '1'' : * t 1

23

24 8. Supplement. Lydnge Møl lega ard (, 88): Ejerens Hustru, Fru Chrstne Elsabeth Mosegaard, f. Henrksen, er født paa Ejendommen 1866; 9 hendes Fader, Jens H., ejede Gaarden tl sn )od Mælkemængden nu c Pd. pr. Ko. Mollen, hvs Drft er bortforpagtet, drves dels ved Vand-, dels ved Vndkraft. Bækgaard (, 89) købtes 1857 fra Fæste under Egeskov tl fr Ejendom. Gaarden drves af Hr. Bestyrer Jørgen Larsen, Ejerndens Søn, f. paa Ejendommen B ro bvga ard (, 90): Leh nsgreve A. SchaJJaltzkn de Muckadell overtog Grevskabet Agermarken drves en 8 Marksdrft: 1. Brak, 2. Vntersæd, 3. Blandsæd, Boer og Karteller, 4. Byg med Udlæg, 5*. 1 Aars Græs, 6. 2 Aars Græs, 7. 3 Aars Græs, deraf 15 Tdr. Ld. tl Turnps og Staldfoder, 8. Gronjordshavre (g. Byg efter Stald foder og T u r nps). Det paatænkes at Hytte Byggen (4) efter Blandsæd hen 2 sammen med Boerne, at saa Havre Stedet for denne Del af Byggen Udlægsmarken og at tage Blandsæd Grønjorden Stedet for Havre. Besdderen har nemlg Sommeren 1909 gjort btre Erfarnger med Byg Klover. Folkeholdet er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Elever, 1 Husholderske, 2 Pger, 10 Daglejere (deraf 3 ved Kreaturerne) samt om Sommeren 6 og om Vnteren 2 polske Arbejdere; Slet og Høst Mand. Haven passes af 1 G artner og 1 Havekarl. Forvalter er Hr. Søren Frttndsen Holmboe, født Adt, Aarhus A., Ølstedgaard (, 92): Forvalteren, Hr. Mels Flgaard Amstrup, er f. Norager S., Banders A., og er g. m. Charlotte Louse, f. Warberq, f Hr. A. var Forpagter af»ensomhed« Paa Ejendommen holdes 11 Heste (deraf 2 smaa Koreheste). Sdste Aar leveredes c. 60 Fedesvn. Mælkemængden var c Pd. pr Ko. Grubbe Mølle (, 93) ejes af Hr. Mels Andersen Nelsen Ploug, f. paa Sundagergaard v. Faaborg 1870 og g. m. nger Margrethe, f. Hansen, f. Bommelund paa Als Mollen var delvs Fæste under Brahesmnde, købtes 1872 tl fr Ejendom af Skbsbygger lum, som 1878 solgte tl Anders Peter Nelsen Ploug, den nuv. Ejers Fader. Falsled Kro (, 99): Nærmeste S t.: Steensgaard. Kroens Ejer er Hr. Hans H unsen, f. Bommelund paa Als 1847 og g. m- Ane Dorothea, f. Hansen, f. paa Ejendommen Kroen overtoges 1889 efter Fruens Fader, Hans Hansen. Oprndelg hørte kun 4 Tdr. Ld. hertl, Arvefæste under Brahetrolleborg; den øvrge Jord samt en Tærskelade og Forpagterbolgen (belggende c. 60 Al. S. 0. for Kroen) var Fæste under Hvedholm, ndtl sdstn. Hans Hansen købte tl fr fcjendom. Kroen er flere Gange bleven ombygget, saaledes 1819 og efter Brand Avlsbruget er bortforpagtet tl Ejerens Svoger, Hr. Søren Bonde H ansen, f. paa Ejendommen 1859 og g. m. 'Anna Vlhelmne, l Hansen, f. Haarby, Baag H., Nordskov (, 99): Brandassurance for Avlsbygn. 143,870, for Besætn. 64,750, nv. 29,275 og Avl 95,192 Kr. Arealet udgor 634 Tdr. Ld., deraf Ager 450, Eng 21, Skov 100, Have m. m. 10 og Jord tl Huse 53 Tdr. Ld. Kvægbesætn. er af Ejerens egen Stamme (nu 1909 paa 21. Aar). Vestergaard (, 101): Ejeren, Hr. Jens Arulersen, f. paa Ejendom m en, arvede den efter sn Fader, Morten Andersen, som overtog den ved Gftermaal med en Datter af Jens Hansen, der købte den fra Fæste under Nordskov tl fr Ejendom. Lundegaard (, 102) er bortforpagtet tl Hr. Lars Chr. Mkkelsen, f. Tolstrup Vendsyssel 1868 og g. m. Agnes Nelsne Therese, f. Petersen, f. paa Verupgaard, Ndløse S., Forpagtnngen er 12-aarg. Nørre-Brobv Præstegaard (, 103): Avlsbruget er sden 1. Aprl 1908 bortforpagtet tl Hr. Jens Marus Nelsen, f. Sallnge-Hllerup S og g. m. Mare Brtha,. Jensen, f. Græsbjerg v. Vordngborg Præstegaarden og Forpagterbolgen har elektrsk Lys (fra Norre-Broby Andelsværk). Vester-Skjernnge Præstegaard (, 104): Brandassurance for Besætnng 9460 Kr., ø

25 Svendborg Amt. 9 for nv Kr. og Avl 8880 Kr. Arealet er 97 Tdr. Ld., deraf Ager 747«, Kær 10, Mose 4 Skov 5, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er sden 1905 bortforpagtet tl Hr. Lhr. Pr. Laurtz Hansen, f. Humble 1882 og g. m. Gertrud, f. Andersen, f. Martofte 18/L Besætl. bestaar af 22 Koer, 18 Stkr. Lngkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Fol sam t 8 Faar og Lam. Skjernngegaard (, 104): Kjeren, Hr. Lars Pedersen, er g. m. Astrd, f.»ester,. paa Borholm Kolndsund N..1 e sen kobte 1889 af Nk. Erksen, Son a. n 1. Martn Erksen; dennes Fader, Kammerraad, Brkedommer Nc. Lambertus Erksen, havde kobt Gaarden af Selvejer Anders Graa, som havde overtaget den c B randassurance for Hovedbvgn. 10,626 Kr. og fo ' s bvgn. 22,980 Kr. Tendeafgften er c. -1 lur. Korn alle tre Tender. Mælkemængt en er c Pd. pr. Ko. Rodklde (, 105), 1:V4 Ml f}'a ejes af Hr. Baron Ludvg Sofus \ dhelm. Selut U'altzkj de Muckadell, f. paa Arreskov 1865 og g. m. Emma Margrethe, f. Hansen, f. Kobenhavn Baronen kobte Ejendommen (med 1\ n g s g a a r d e n og 1 **1 grethesmnde samt Fæstehuscy 1 «l Kr. uden Besætn. og nv. ^vægbesætn. tæller f. T. af Ungkvæg c. 40 Mh. Tl en Del Huse under Undset horer. 0 Tdr. Ld., som kke er medregnet det hule 103 opgvne Areal. Godsforvalter er. Paludan, Erkshaab. Margrethesmnde (. 107) drves af Ejeren ved Hr. Bestyrer lans Kragegaard, f. V.-Aaby Gaardens Masknel drves kke ved Vandkraft. Rngsgaard (, 108) er sulen U 0 s bortforpagtet tl Hr. Rasmus Rngsgaard f. paa Ejendom m en 1874 og g. m. Dorthea Frederkke, f. Brandt, f. Ulbolle Hr. B. er Stedson af den td. Forpagter, H. Bertelsen, og Son af dennes Forgænger, L. Gbr - Rasmussen. Arealet udgor 120 Tdr. Ld., deraf Ager 104, Eng 4, Skov 10, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Nygaard (, 108): Blandt tdl. Ejere nævnes H. Nkolajsen, Jens Lange (Ostergaard Jylland) tl Brandassurance for Hovedbvgn Kr. og for Avlsbvgn. 17,529 Kr. Mælkemængden pr. Ko c Pd. Folkeholdet er 2 Fodermestre, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Pger, 1 Dreng og Hosten 2 fremmede Arbejdere. Holstenshuus (, 109): Bemærknngen S. 111 om Nedskydnngen af Daavldtbcstanden beror paa en Msforstaaelse; Bestanden Dyrehaven er tværtmod særdeles stærk, og de Tuberkel-Tlfælde, der har vst sg de sdste 30 Aar, har været ganske sporadske. Det var , at Hovedbygnngen opfortes af Arktekt Haugsted. Odense blev der, ved Arktekt Martn Borch. foretaget en Restaurerng, bl. a. ford alt Træværket var angrebet af Svamp; samtdg foretoges Vand- og Kloakanlæg. Slottet, som bræ ndte d. 30. Decbr. 1908, er nu assureret for 195,245 Kr., Avlsgaarden for c. 140,000 Kr.; Assurance for Besætn Kr.. nv Kr., Avl Kr. Det samlede Areal er 369:,/8 Td. Ld., deraf Ager 267:l s og Eng 2 Tdr. Ld., som sden Aprl 1908 er bortforpagtet tl Hr. Carl Mourtz Mackeprang, f. paa Juelsberg 1882 og g. m. Edth Mabel Florence, f. Newman. f. W ltshre, Syd-England, B j o r n e m o s e g a a r d (, 113) var fra 40 erne og ndtl 1857 bortforpagtet tl Antonus Johannes Mackeprang. fh. Forpagter af Langenso, Hobbet m. m., senere Ejer af Kronborg Ladegaard. Derefter var hans Son. Justtsraad Mourtz Mackeprang, Forpagter og drev Gaarden sammen med Holstenshuus og Nakkebolle tltraadte Souncn, den nuv. Forpagter, Hr. Jægermester Chr. Ludvg l rk Mackeprang, som er f. paa Nakkebolle 1861 og g. n. Mare Margarethe Dorathea, f. Asmussen, f. Flensborg Arealet er 240 Tdr. Ld., deraf Ager 226. Eng 10 Tdr. Ld. Assurance for Hovedbvgn. 20,416 Kr. og for Avlsbygn. c. 96,000 Kr. Bårnehojgaard (, 114) lgger l/4 Ml fra Faaborg. N. J. Berg, der overtog Gaar-

26 ;! :!! *. / v. ' '!! 5 3 \.! 4 l Ị ;.1 f 3 l S t '.1 *-!

27

28 10 Supplement. den efter sn Fader, som var Skovrder paa Holstenshuus, solgte den 1888 for 72,000 Kr. Forpagteren, Hr. Nels Nelsen, er f. Rnge S og g. m. Anna Mare, f. Albertsen, f. paa Lyø Vester-Aaby Præstegaard (, 116): Nuv. Benefcarus er Hr. Pastor Rs. Anton Dahl, f. Støvrng 1856 og g. m. Johanne Carolne, f. Rudbeck, f. Overlade Skole v. Logstør Avlsbruget er 1909 bortforpagtet ( 9-aarg Forp.) tl Hr. Lars P. Larsen, f. V.-Aabv 1873 og g. m. Vlhelmne A n drea Mare, f. Hansen, f Besætn. er f. T. 25 Koer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 4 Heste, 4 Plage og Fol samt 11 Faar og Lam. Plegaard (, 116): Forpagteren, Hr. N. P. Skotte, er f. Kjobelov S og g. m. Mathlde Henrette, f. Dttmann, f. paa Brahetrolleborg Hr. S. har tllge Lndevads Mølle Forpagtnng. Mælkemængden er c Pd. pr. Ko. Der holdes 14 Heste. Nakkebølle (, 118): Forpagteren, Hr. Fr. Chr. Schæffer, er f. Skaarup, Svendborg A., 1850 og g. m. Deborah Pctronella, f. Jacobsen, f paa Falkensteen, Sorø Amt. Avlsgaardens Bygnnger lgger dels c. 100 Al. O. for Borggaarden (3 anseelge Længer), dels c. 400 Al. S. for Gaarden (her bl. a. Mol lebygnng). Der holdes f. T. 20 Heste samt 4 Plage og Fol. Sdste Aar solgtes c. 150 Fedesvn. Folkeholdet er 1 Forvalter, 1 Foderm ester, 1 Forkarl, 1 2 Bogtere om Sommeren (3 om Vnteren), 1 Staldkarl, 1 Svnerogter. 3 Karle, 6 Elever, 1 Husjomfru, 4 Pger, 2 Daglejere. 5 6 Koner tl Malknng og om Sommeren 8 polske Arbejdere. Haven passes af 1 Gartner. Tl Nakkebolle horer 4 jordlose Huse. Damsbo (, 119): Avlsbruget bestyres af Hr. Bonde Chrstan Petersen, f Vantnge og g. m. Brthe Krstne, f. Nelsen, f Hllerslev. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 3 Røgtere, 1 Forkarl, 5 Karle, 3 Pger, 12 Daglejere og af og tl 8 Daglejere. Haven passes af 1 Havemand. Tl Ejendommen horer 10 jordlose Huse. Dorthealund (, 122): 15 Tdr. Ld. er tl købt, saa at Arealet nu er 1661/«Td. Ld., deraf Ager 14972* Mose 2, Skov 13, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Avlsbruget drves nu af Ejeren. Forvalter er Hr. Carl Boe-Petersen, f. Braaby v. Haslev (Den tdl. Forpagter, Hr. F. L. Frandsen, er nu Forpagter paa Sandlolt). Skoven lgger c Al. mod N. Tl Gaarden horer 2 jordløse Huse. Østrupgaard (, 123) er bortforpagte! tl Hr. Hans Soele, f. Horsens 1860 og g. Josephne, f. Svendsen, f. paa Egneborg 18o6. Forpagtnngen, tltraad t 1889, er 9-aarg. Besætn. og nv., m. Undt. af 90 Koer, tlh. Forp. Trente Mølle (. 124): 1905 overtog, ved Arv -f 48,000 Kr., 4 Born af Chr. Trentemoller Møllen efter en ældre Broder. Hr. Lars Rasmussen Trcntemaller er f. paa Ejen- ; e,. \ 1875 S g- m. Chrstane, f. Poulsen,. lobj Næsby v. Odense. Ovennævnte ældre rj " er ^ s*l. Rasmussen Trentemøller, havde 1900 overtaget Mollen efter sn Fader, der 1863 havde arvet den efter sn Fader, Rs. Hansen, og som kobte den fra Fæste (under Hvedholm) tl fr Ejendom Af de 65 Tdr. Ld. Ager drves kun c. 20 dr. Ld. H usholdnngsdrft; Resten hent e r som perm anent Græsgang tl Udleje. Derfor holdes nu kun Koer tl H usholdnngsbrug. Ved de ndustrelle Vrksomheder (Møller, ager og Savskærer) haves en Omsætnng af c. 85,000 Kr. Brahetrolleborg (, 125): Godsforvalter er Hr. cand jur. Chr. Hoeg-Lorent- -en, f Brahetrolleborg Godsforvalter- bolg. estyrer ndforskrev Greven en Tysker ved Sc,' weck,1ofer. som bestyrede det tl c ^ arc* 1^14 fk Ludvg Dttmann fra Stallepm Prøjsen Arbejde som Svend paa Garveret og hk det Forpagtnng , vore ter hans Son, Ludvg Eduard Dttmann, overtog det nedbrændte Garveret fuldstæ ndgt; efter at det var genopbygget td s svarende, fortsatte L. E. Dttmann Drften tu 1904, da Forpagtnngen gk over tl hans Søn, Sophus Conrad Eduard Dttmann, f. paa Ejendommen 1869 og g. m. Alma Sophe, f. herrall, f. Nykøbng F Forpagtnngen, som er 12-aarg, om fatter foruden Garveret 7 Tdr. Ld., hvoraf Ager 4 og Eng 2 Tdr. Ld. r Hovedbygnngen er brandforskret for 7875 Kr., de øvrge Bygnnger for 53,050 Kr. Der holdes 6 Koer og 2 Heste.

29 Svendborg Amt. 11 Garveret forarbejder nden- og udenlandske Huder (c aarlg) tl Saale- og Overlæder. Personalet er 1 Værkforer, 2 Svende, 9 Arbejdsm ænd og 1 Fyrboder. Høbbet (, 131): Forpagteren, Ur. Anker Storm Bock, er f. Rbe 1803 og g. hl Marco. Agnes Em m a Cecle, f. Menzcl, f. C hrstansfeld Hr. Bock har tdl. været arb. Forvalter paa Rolykkegaard v. Nakskov ( ). Forpagtnngen er 8-aarg. Af 275 ld r. Ld. er Ager 250* 0, Eng 20, Sø l l/2? Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Solund og Skyttegaard (, 132). Af Arealet, 124 Tdr. Ld., er Ager 78, Eng 10, Kær og Overdrev 29, Skov 5, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Jens Peder Pedersen, er f. Byllerup v. Norre-Aaby 1876 og g. n. Mare, f. Ovcrgaard, f. Granslev, Randers A., Rodal (, 132): Nuv. Ejer, Hr. Sognefoged R, P. Hansen, overtog Gaarden 1891 efter sn Fader, Rasmus Hansen, som havde faaet den 1865 ved Gftermaal med en Datter af Rs. Pedersen, hvs Slægts Eje den havde været mange Aar. Tlkobt er nu 18 Tdr. Ld. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. Tl Gaarden horer 2 jordløse Huse. Vegaard (, 139): Ejeren. Hr. Sognefoged Saren Pedersen, er f. Horne 1854 og g- m. Mare, f. Jensen, f. Horne P. overtog Gaarden 1902 efter sn Morbroder, S. Sørensen, der havde arvet den efter sn Fader, S. Sørensen, hvs Fader, Soren Jørgensen, havde overtaget den efter Soren Nelsen. Gaarden kobtes 1874 fra Fæste (under Hvedholm) tl fr Ejendom. Ejeren havde Gaarden Forpagtnng Hofjægermesterens Dod 1866 over tl hans Datterdatter, den nuv. Besddernde. Taarnene nedbrødes for c. 130 Aar sden. Mollen er nedlagt. Avlsgaardens samlede Areal er nu 560 Tdr. Ld., deraf Ager 450, Eng 108, Forpagterens Have 2 Tdr. Ld. Forpagter er sden 1908 Hr. Frands L arsen Frandsen, f. Stenstrup S og g. m. Ane Krstne, f. Hansen, f. Kjong S Hr. F. var Forpagter af Dorthealund Besætn. og nv. tlhorer Forpagteren undtagen 131 Koer og 6 Tyre. 1 Agermarken drves en 8 Marksdrft: 1. Gronjordsblandsæd. 2. Brak, 3. Hvede og Rug, 4. Byg, 5. -/a Roer V3 Staldfoder, 6. Byg, 7. Havre, 8. Græs. Med Lucerne udlægges c. 50 Tdr. Ld. Store Engregulerngsarbejder udfores f. T. (under Hedeselskabets Vejlednng). Arreskov (, 143) overtoges af den nuv. Besdder 1905, det hans Fader, Lehnsgreve E. E. SchafTaltzkv de Muckadell afgk ved Doden s. A. S. 144, L. 2 foroven staar: s. Floj læs: v. Fløj; L. 3 staar: v. Floj læs: n. Floj. S. 145 er Avlsbygnngerne opgvet at lgge V. for Slottet; Stedet for skal læses: N. for Slottet. Avlsforvalter er Hr. Thorvald Jensen, f paa Tjornegaard. Gentofte. Det norm. Folkehold (foruden Herskabsbetjenngen) er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Staldkarl, 2 Rogtere, 4 Karle, 1 Husjomfru, 3 Pger, 5 Daglejere og om Sommeren 4 polske Arbejdere. E n Gaard Allested (. 147), som tdlgere ejedes af P. Nelsen, gk 1906 Arv tl dennes Svgersøn, Hr. Chrsten Pedersen, f. paa Ejendommen 1872 og g. m. Maren Chrstne, f. Nelsen, f. Heden S Arealet er nu 59 Tdr. Ld. Enghækgaard (, 140): N uv/e jer, Hr. Peder Hansen Thomsen, er f. Skaarup S og g. m. Maren, f. Jensen, f. smstds Af tdl. Ejere nævnes Jens Andersens Enke, Anders Rasmussen ( ) og Knud Hasmussen ( ). Gaarden var oprndelg Fæstegaard under Sobo. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Rorkarl, 1 Elev, 2 Karle, 1 Dreng og 2 Hger. Sand bolt (, 140): Ejernden, Frk. v. Sperlng, er f. paa Ejendommen Hovedbygnngen, som bræ ndte 1590, opførtes af Knud Rud; og dennes (kke Erks) Mnde var det, der krænkedes ved Enkens Adfærd (S. 142, L. 5 8 foroven). Hofjægermester Hans Nobel - Noragers Datter, M artha Nobel-Norager, blev g. m. Jægermester Joachm v. Sperlng, men dode 1844 uden at have besddet Godset; dette gk ved Vejleskov, Vejle S., Sallng H. Pastor A. M. Hansen. Ejer: Vejlegaard (, 148): Postforb. er nu Allested Ejeren, Hr. Jakob Kornelus Larsen, dek m Fortjenstmedallen, er f. Drgstrup v Kertemnde 1860 og g. m. Mare, f. H ansen f. paa Møllegaard, S.-N æ raa S., 1860.

30 j Hl 1,1 «.Jl a!

31

32 12 Supplement. Ejeren overtog 1894 Gaarden efter sn Fader, L. Pedersen, der havde kobt den af Th Frtz 1803 for Rdlr. Gaarden tlhorte omkr. Aar 1500 Slægten. Frlle, derefter Slægten Oldeland. Ved Gftermaal med Sophe Oldeland fk Caspar M arkdanner (f 1618, Krstan 11 Fs Son med en Skom agerdatter fra Andst) G aarden; han opforte en ny Hovedbygnng. Efter G. M. s Son, Hans M., ejede Klaus Brockenhuus Gaarden, som derefter gk over tl Ellen Marsvn, Krstne Munk, Hannbal Sehested. Sdstnævntes Enke solgte den 1667 tl e hamborgsk Købmand. De senere Ejere har været flg.: Kancellraad N. Hansen Schmdt; hans Enke; dennes 2. Mand, Peter Klngberg; hendes to Born, Else Kathrne og Peter Schmdt; Else Kathrnes Mand, Kommerceraad Lorentz Petersen; Svgersønnen, Generalløjtnant Ad. Neuberg, hans Guddatter, Adolphne Letl, g. m. Kmhr. M. Fabrtus de Tengnagel (f 1815), som restaurerede Gaarden og frasolgte Godset kobtes den af Hasmus af Egelykke, derefter af H. P. Langklde, Julskov, og dennes Efterkommere. Mdt forr. Aarl. fk Holger Chr. Petersen (f 1860) den; han solgte den tl sn Svoger, Th Frtz for 34,000 Rdlr. Den duv. Hovedbygnng er opfort 1854; samtdg nedbrødes M arkdanners Bygnng, som laa c. 200 Al. mod N.-O., og af hvlken endnu fndes Murbrokker. Skovsgaard (. 148) tlhørte 1578 Ebbe Munck, Ejer af Fjellebro; paa en Egeplanke, som opbevares paa Gaarden, staar: HeLP Gud. tl Locke. oc. SALLG HED. ANNO DOM DA LOD. EBBE. DETE HUS. SETTE. domsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn Kr., Avlsbvgn. 19,562 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 10,000 Kr. Tende svares c. 180 Kr. Kommuneskat c. 220 Kr. Arealet er 90'/,. Td. Ld., deraf Ager 82, Eng 37«, Skov 3, "Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drves af Ejeren en 8 Marksdrft. Besætn. er 26 Koer, 19 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 4 Plage og Fol. Sdste Aar leveredes c. 60 Fedesvn. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko. Folkeholdet er 1 Bestvrer, 1 Fodermester, 2 Karle og 2 Pger. 1 jordlost Hus horer tl Gaarden. Alle Bygnnger er grundm urede og nye. Hesselager Møllegaard (, 162): frru Brandts Fornavn er Laura. Frasolgt Brændeskovgaard (, 154): Forpagteren drver eget Mejer Ny Brændeskovgaard sam t yderlgere c. 50 Tdr. Ld. (Ejendom og Forpagtnng). Forpagtnngsafgften: 400 Kr. udgå ar. Ny moderne Kostald er bygget Mælkemængden 7475 Pd. pr. Ko. Bræn derupgaard (, 154): Forpagteren ejer og drver S tj e r nega ard en (117 Tdr. Ld.). F o r h a a b n n g s 1u n d (, 158): Hovedbygn. er kke sammenbygget med Avlsbygnngerne. Toystrup (, 158): En Gaard, Dyrelund, hvortl er nd kobt Hovedgaardsret, er underlagt T., hvs Ejendomsskyld derved blver 213,000 Kr. Hojvang Ryslnge S., Gudme H., Svendborg A. P ostforb.: Rnge. N æ rm estes t.: Ryslnge. Nuv. Ejer er Fru Sara Pedersen, f. Jensen, Enke efter Jorgcn P., hvs Slægt har ejet Gaarden sden Matr.-Nr. 4 a m. 11. H artk.: 9 Tdr. Ejen- er 1 Td. Ld. Ager og 1 Td. Ld. Eng. domsskylden da: 73,000 Kr. Ejen- Strandgaard (, 163): Forpagter er *. *a C ur, f paa Skovlvst ved SkanderborK og g. m. J..tf. E., f. Petersen, f Lbolle v. Faaborg. Rodemollegaard (. 173): Forpagter sden 1909 er Hr. Hans Pedersen, f. V - Skjernnge Regtze-Klden ved R. var sn Td et bekendt Valfartssted (>Frorup Kldem arkedt). Kldegaard (, 184) har af Ager 67 Tdr. Ld. Ejendomsskyld 53,000 Kr. Besætn. er 30 Koer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre 6 Heste sam t 6 Plage og Fol. m

33 Svendborg Amt. 13 Tdselholt (, 184): Forpagteren, Hr. Henrk Andresen, f. Odense 1886, har tdl. ejet Hojgaard v. Koldng. Arealet er 392 Tdr. Ld., deraf Ager 287 Tdr. Ld. Besætn. er 70 Koer, 40 Stkr. Ungkvæg, 6 Tyre, 14 Heste og 2 Plage. Tangegaard (, 186): Frk. Schesled drver tllge Bjergeskovgaard. sebækgaard (, 187): Ejeren, Hr. M. Mogensen, er f. paa Ejendommen Bygaard (, 194): Arealet er 435 Tdr. Td. Frederkshøj (, 199): Bestyrer er Hr. Axel Hen, f. Kogsbolle 1860 og g. m. Krstne Andersen, f. paa Ejendom m en Sludegaard (, 200): Ejendomsskylden er 125,000 Kr. Hartk.: 27 Tdr. 2 Skpr. l l/4 Alb. Dyrehaugegaard (, 202) er solgt tl den tdl. Forp. for 133,600 Kr. P e d e r s t r u pgaa r d (, 207): Hartk.. 8 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. E j e n d o m s s k y l d e n er Lundgaard (, 260): Hartk.: c. 8Va Td. Ld. og Ejendomsskylden 75,000 Kr., da der er tlkobt 16 Tdr. Ld. Arealet er da 97 Tdr. Ld. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16,525 Kr., Besætn. 20,500 Kr nv ~Kr., Avl 20,000 Kr. Besætn. er 54 Koer, 4 Tyre og 6 Heste. Sdste Aar leveredes c. 100 Fedes v n. Ejeren drver en betydelg Hestehandel. Ølstrupgaard (, 261): Assurancen for Hovedbygn. er 8000 Kr., for Avlsbygn. 15,100 Kr. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko. Pudselykke (, 261) er bortforpagtet tl Ejerens Svgersøn. Hr. Anders Hansen Jakobsen, f. Pederstrup, Longelse S., 1863 og g. m. Olne Hansen, f. paa Ejendom m en Svendstrupgaard (, 262): Ved Tlbygnng er Ejendomsskylden steget tl 95,000 Kr. Assurancen for Hovedbygn. c Kr., for Avlsbygn. 29,000 Kr., Besætn. 20,000 Kr. Kragholmgaard (, 263): Ejernden, Enkefru Hanne Larsen, f. Erksen, er f. paa ^6.000 Kr. Avlsbvgn. er assurerede for 27,o00 Kr., Avl 12,402 Kr. Avlsbygn. er alle nyopførte efter Brand Bavn bolt Avl s ga ard (, 239): Forpagter er Hr. Axel Rottvtt, f paa Lystrupgaard v. Slangerup. Sophcnlund (, 239): Hartk.: 16 Tdr. lu Alb.; 90 Tdr. Ld. er tendefr. Ejendom s skylden er 120,000 Kr. Faarevejle (, 256): Hofjægermesternden er fodt paa SkaTogaard Jylland. So vertorp (, 258): Brandforskrngen er for Hovedbvgn. 26,100 Kr., for Avlsbygn. 99,942 Kr., Besætn. 50,800 -j- 800 Kr., nv. 12,500 Kr. og Avl 52,270 Kr. Skrobelevgaard (, 259): Forpagteren, Hr..V. Hansen, er f. paa Mollergaard Torpe 8 g. m. Mary Rasmussen, f. paa Oldenbjerggaard. Ejendommen 18ol. Hendes afd. Mand, Amtsraadsmedl., Landvæsenskomm. Jens Larsen, var f. Kadsebollc 1843 (f 1904). Besætn. (assur. for 13,000 Kr.) er 44 Koer, 18 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Fol samt 10 Faar og Lam. Sdste Aar solgtes c. 60 Fedesvn. Avlsbruget bestvres af Hr. Mkael Rask, f. Søndenbro Mollergaard (, 264): Ved Nybygnng er Ejendomsskylden bleven 93,000 Kr. og Assur. f. Avlsbygn. 21,221 Kr. Forældresmnde (, 264): Ejeren, Hr. Rs. Clausen Selsen, er f. paa Ejendom men 1851 og g. m. Krestne Rasmussen, f. paa Lundgaard Ejendomsskylden er nu 67,000 Kr. og Brandassurancen for Hovedbvgn Kr., for Avlsbygn. 15,000 Kr., Besætn. 11,000 Kr. Tl Gaarden borer 1 Hus med 2 Tdr. Ld. Fra Hr. Job.s Bavs Gaard Rudkøbng (, 265) er frasolgt c. 2 Tdr. 1 Skp.

34 !t 1

35

36 14 Supplement. Ld, hvorefter Ejendomsskylden er 141,800 Kr., Bskopstorp (, 266): Kjeren, Hr. Mels Kr,n A',derSC" er «m- Marane Krag, f. Kobenhavn Ejendom m ens va^ Kr. Ejendomsskylden lo8,300 Kr. Assurance for Hovedbyen 17 0 () Kr., for Avlsbygn. 57,300 Kr., Besætn. 30>,00 Kr. Arealet er 230* 2 Td. Ld. Forvalte; er Hr. Amters Hansen Larsen, f. ørsted v Aarup ' 9 Marksdrften (hvs 5. Mark er en hel Hoemark) om fatter 170 Tdr. Ld.; Resten, 8 Tur. Ld., er udlagt Lucerne. m den ejes nu af Enkefru Jurgenscn. Ejendomsskylden er 66,000 Kr. Hartk 9 Tdr 4 Skpr. 2 Fdkr. :, 4 Alh. Enghavegaard (, 267): Ejeren er f Lykkeby, Tullebolle S.; hans H ustru er f. Molagergaard (, 267 staar fejlagtg: Mollegaard). le le f.: Rudkøbng Nr. 75. Gaar- t r Mar en lund (, 271): Hr. N. P. Clauc ",ovcr 8 Gaarden for 80,000 Kr. efter sn c 2 r G*? 8 ver Spodsbjerg Chr. Larsen, efter p-*" tlj kobt 1 Hus med 4 Tdr. Ld., hvorranee f j e " d sskylden er 73,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 14,000 Kr., Besætn. 10,500 96'/ th?4d 0? r- Avl «r.. Arealet er 1,, ;; deraf Ager 88*, Eng 7, Skov Stkr rf V 'd- Ld' Besætn- er 28 Koer, U> Fo. sam t'8 'F fa r 'o jt a m 6 3 P agc * TranekærSlotsLadegaarddll 277): nspektoren, Hr. ngenor L. Jørgensen, er 1858" M th' me Jen*en, f- Taars, Vendsyssel. resp ffhega/! ' d (U 278>: Avlsbruget bestyna J H,''l n. Peclerscn>f- Bodstrup 1864 Vdo m N,els,ne Laurentne Hansen, f. d o m 'luse v- T ranekæ r Tl Ejen- 5 jo rd ^ se Huse2 4 ^ Ld Sam* >8(? 'T 1S!eUegaard fkke -sletter-] (. sen' f Ayslbruget bestyres af Hr. H. P. Ander- Maren f8vwrbor«s-,jræsto A., 1870 og g. m \ \.l \ \ nussen 1 Kastrup, Præsto A.. c- 4000, >d p " æ^ dcn h ar Sennemsu. været T d r Y d 61!0 ' ' / ): Arealet er 650 m 6 Td!- Y d F ^ ' 514' Eng 138» ve m. kanddat*"/,«rs p / ' o t - T h " " Landbru«s- A"U"slc Mnna Esben sen f 7,7 * ' * T nngen er eannt - 4 fm, 1872 F orpagt u ^ rv lnt^enfor Slægten sden Forvaltep Hr. //../. Gotfreclscn. K am m er,æ rrer, d (Mlt L>8" ): Besdderen, Hr. nam ne herre hans, er R. af D. - Avls-audens Forpagter, Hr. Carl Fr. Andersen e. f v a r % W 1,«feerlH Vedgaar; 1,8B3 (hvor øderen' betl, f g 6' m L,svlle Mathlde Elsa- N ed e r «a ard Y n ' n f *. '^benhavn J $ 1-3 $. '4:.4^ paa Ejendommen. Avlsbygn. er nu forskrede for 15,664 Kr., Besætn Kr., luv Kr., Avl 7000 Kr. Skebjerggaard (, 270): Ejendomsskylden er 85,000 Kr. Besætn. er 30 Koer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste samt 3 Plage og Fol. Brandassurance for Avlsbvgn er 27,000 Kr. gaard solgt fojv 7o0.fK ra n tat lr,sut Neder bestaaemle bl. a. af d'll.! et Konsortum. K S d ^ o S For[),agte' V- Man-sen. Skrober e ^ é r ' h r ' Y ' " f S ' Avlsbru8cts Besty- Hr. m g ^ ^ T m. Af/on- Præsto A.,m859f' Carlse" f' Bækkeskov, Bodstrup Praestegaard ( >89)- Hr es^ a s r er f- < sen f. Pedersen, * T rc T b?? ' T * ' fs el e 8o8ll T8-4r- Fred/rk J',,UlS s t a,? Y ^ ^ gl ^ 8 ^ /W<'' " Chr-, TLUÆK Td en gammel f' $ e*,.. J; "V 1- ] : Pt : S -V: f, ' %; : V 1

37 Svendborg Amt. 15 l'rælaage mellem to Lndetræer Præstegaardshavens n. Skel knytter sg, kurøst nok, det»sagn«, at Laagen kke har været aabnet, sden N. F. S. Grundtvg (som bekendt en Td Huslærer paa Egelykke) sdste Gang gk gennem den. Pryds g aard (, 289) har Navn efter Slægten Pryds (Prutz). En Hannoveraner af dette Navn kom c tl Rudkøbng og blev der en anset Skbsrheder; under Krgen roed England tabte ban sn Formue fk hans Son, H. Chr. Pryds, Gaarden (da Svalebolle By, ved Udskftnng flyttet og bygget 1801) Fæste fra Grevskabet Langeland. Sønnen, Rs. Larsen Hansen Pryds Enke, Chrstane Helene ngeborg, f. Lystrup, købte den tl fr Ejendom 1873; nuv. Ejer er hendes Svgersøn. Svalebøllegaard (, 290) lagdes nd under Stamhuset Nedergaard Assurancen er forhøjet med 6000 Kr. Arealet ««102 Tdr. Ld. Em merbøllegaard benævnes den, S- 291 skldrede Gaard, tlh. Hr. L L/r. Hansen. Dens Ejendomsskyld er nu 74,000 Kr. med Hartk.: 8 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb., det 23 Tdr. Agerland er tlkøbt. Assurancen for Avlsbvgn. er nu 26,000 Kr. Besætn. er f. T. 30 Koer, 12 Stkr. Ungkvæg. 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 15 Faar og Eam. Sdste Aar leveredes c. 20 Fedesvn. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Pger og Host Ekstram andskab. C h r s t a n e s 1u u d [kke Chrstanslundj (Hl, 292): Fru Carolne Lystrup er f. paa Dagelvkkegaard. Jyden Chrsten Lystrup, der kon tl Langeland sammen med Generalroajor O. C. Kaas og blev Skovrder paa Nedergaard, overtog Gaarden Fæste Eter hans Enke overtog 1866 Sønnen, Holt$er Lystrup, og to andre Børn Gaarden, s ro 1863 var bleven fr Ejendom. Holger E.s Søstersøn er den nuv. Ejer. Den lave Hartk.-Ansættelse skyldes, at Jorderne er opdyrket Skov. (Skov 1 Td. Ld. udgaar; Have ro. m. er 2 Tdr. Ld.). Hagel ykkegaard (, 293) var Fæste Under Egelykke ndtl 1854, da Jørgen Pelle købte den; han var Fæster fra 1836, og for ham Anders Hansen. Dagelykke Teglværk Bodstrup S., Langelands Norre H., Svendborg A. Postforb.: Tranekær, Telef.: Snode Nr. 10. Nuv. Ejer er Hr. Hans Pelcr Jacobsen, f. paa Dagelykkegaard 1873 og g. m. Petra Mare Krogh, f. paa Bukkegaard, Snøde S., Teglværket, hvs Ejendomsskyld er 75,000 Kr., oprettedes 1868 af J. C. Jacobsen og overdroges 1903 tl dennes Søn, den nuv. Ejer. Af Arealet, 27 Tdr. Ld., er 23 Tdr. Ld. Agerjord; denne er bortforpagtet tl J. C. J. Hestehavegaard kaldes den, S. 296 beskrevne Gaard Lejbolle. Som Forvalter fungerer Ejerens Søn, Hr. Geblutrt Jeppesen, f. paa Ejendom m en Krketende svares 5 /o, Konge- 51'2 og Præstetende 41/«Td. Korn. * Frbjerggaard (, 296) var oprndelg Fæste under Nedergaard, men købtes af Claus Rasmussen, nuv. Ejers Fader, der udflyttede Gaarden. E l sel und (, 297) ejes sden Jun 1908 af Hr. Ånders Chrstan Johannessen, f. Svalebolle 1877 og g. m. Alm a Chrstne Chrstensen, f. Lejbolle Hr. J. kobte Gaarden for 95,000 Kr. Sonderskov gaard Bødstrup S., Lange, lands Nørre L, Svendborg A. Postforb.; ~ Tranekær. Ejer sden 1899 er Hr. H. P. Sogel, f. Gsterhuse v. Lohals 1871 og g. m. Selsne Krstne ngeborg Selsen, f. Lommelev, Falster, Fru N. arvede Gaarden efter sn Morfader, L. P. Pedersen (Pl), der havde ejet den, først selvanden, derefter alene sden tlkobte Ejeren en Nabogaard; den samlede Ejendom s skyld er da 65,000 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. '/» Alb. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbvgn. 14,500 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 8237 Kr. (for den tlkobte Gaard 10,000 Kr.). Bv(,nngerne er opforte Arealet er 80 Tdr. Ld., deraf Ager 74l/2, Eng 1, Mose 2 Tdr. Ld. Besætn. bestaar af 30 Koer, 11

38 :! *

39

40 1G Supplement. Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 2 Plage og Fol. Sdste Aar leveredes 65 Fedesvn. Mælkemængden ergennem sn. c Pd. pr. Ko. Steensgaard (. 297): Ejeren er Hr. Godsejer Vncens Steensen Leth. Forpagtnngen er 1895 overtaget af hans Son. Hr. Landø brugskanddat, Løjtnant T/ncens Steensen Leth, som er g. m. Llly Adrane, f. Meyer, f. København Besætn., undtagen 180 Koer og 16 Heste, tlhorer Forpagteren. _ Besætn. er f. T. 170 Koer, 60 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 30 Heste samt 4 Plage og Fol. En grundm uret, teglhængt Bygnng afgver en fortrnlg Beboelse for Forvalteren og Folkene; her har hver Mand og hver Pge st eget, tapetserede Værelse med Centralvarm e og ensartet Bohave: Skrvebord, Seng, Vaskebord ol' 2 Stole, b Snode Præstegaard (, 300):'Hr. Pastor Stefan Tetens Tram, er f. Æroskøbng 1846 og g. m. Augusta, f. Eller, f. København Besætn. er assureret for 1920 Kr. Avlen for 6520 Kr. Forpagteren (sden 1895), Hr. P. Thomsen, er tllge sden 1882 Ejer af Julegaard Llle Snode. Svdrnggaard (, 300): Ejeren (sden 1898), Hr. Erk Carl Chr. Nelsen, er f. Ennebolle; hans Hustru er f. paa llebolle. Hr. N. havde forst Ejendommen Forpagtnng; ved Overtagelsen tlkobte han en Nabogaard (Bjerregaard) paa 53 Tdr. Ld.. og om trent sam tdg 4 Tdr. Ld. og bragte saaledes Arealet op tl 104 Tdr. Ld. Fra Jorden sælges Byggegrunde tl en Prs af Ore pr. K vadratalen. En Vlla Haven beboes af forrge Ejers (L J. Hasmussens/ Enke. M o 11 e bj e r g g a a r d (, 301): Postforb. og Telef. Nr. 28: Snode. Rs. Andersen er dod; han havde arvet Gaarden 1876 efter sn Fader, Hans A. (Son af Anders Jespersen). Hans A. kobte 1866 Gaarden tl fr Ejendom (delvs tl Arvefæste under Snode Præ steembede). Besætn. er brandforskret for 4670 Kr., nv. for 3601 Kr. og Avl for 9970 Kr. (kun halvt assureret). Arealet er 75 Tdr. Ld. Avlsbruget bestyres af Ejerndens Son, Hr. Hans Thorvald Andersen, f. her Bukkegaard (, 302): Ejeren, Hr. Sogneraadsform and Kragh, er g. m. Olne, f. H ansen, f. paa Skebjerggaard Laurasmnde kaldes den, S. 302 beskrevne Gaard Ennebolle. Den S. 303 skldrede Gaard, som sden 1865 tlh o rer Hr. L. Er. Jensen, f. Lejbølle 1837, benævnes En nebo 1legaard. Jacob Olsen var Fader tl Ejerens H ustru, Mathlde Krstne, f. Olsen, f. paa Ejendommen Assurancen er forhøjet tl alt 18,000 Kr. Af Arealet er Ager 109 Tdr. Ld. Dalengaard (, 303): Ejerens Hustru er Fru Lanrentnc Jacobne, f. Bay, f.» Herslev. Arealet er 73 Tdr. Ld., deraf Ager 69V«, Eng 2, Have m. m. 1/«Td. Ld. Der holdes 5 Heste, 4 Plage og Fol samt 6 Faar og Lam. Hesbjerggaard (, 304): Ejeren, som er g. m. Bolne, f. Larsen, overtog 1865 Gaarden (ved Byttehandel) efter Frederk Jensen, der da nylg havde kobt den fra Fæste under Steensgaard. Matr.-Nr. er 20 a m. fl., 14 a m. fl. er Matr.-Nr. for en 1884 tlkobt m ndre Gaard paa 29 Tdr. Ld. (Endnu senere tlkobtes 3 Tdr. Ld., Arvefæste tl Snode Præstegaard). Skattebollegaard (, 304): Ejerens Hustru er f. Andersen, f. paa Ejendommen Hendes Fader, Lars Andersen, overdrog Gaarden tl Hr. Nogel for 65,000 Kr. Arealet er 80 Tdr. Ld., deraf Ager 73, Eng 2:V4, Mose 2, Skov l 1/, Have m. m. l»/4 Td. Ld. Charlotten 1und (, 306): Avlsbrugets Bestyrer er Hr. Chrsten Olsen, f. Kongsted, ræsto A., 1874 og g. m. Karen Krstne Henrette, f. Cramer, f. Vby v. Aarhus Adamsgaard (, 307): Frands Hansen var oder tl nuv. Ejers Bedstefader; han købte Gaarden fra Fæste under Steensgaard r Ejendom Besætn. er assureret for JOK) Kr., nv Kr. og Avl 9820 Kr. Lohalsgaarden (, 307) ejes af Hr..ars./r. Nelsen, f. paa Ejendommen r.. arvede 1908 Gaarden efter sn F'ader, H. Chr Nelsen ( ); dennes Fader, ua,19s 1 O stede Gaarden fra Steensgaard 1813 og kobte den tl fr Ejendom Ejendomsskylden er paa Grund af FrasaF' nu 63,000 Kr. Badehotellet Lohals Hou S., Langek n d s Nørre H., Svendborg A. Postforb. og Telef. Nr. 6: Lohals; daglg D am pskbsforbndelse med Korsør, Svendborg og Rudkobmg Nuv. Ejer er Hr. Jens Peter Nelsen, f. København 1866 og g. m. Emma, f. Larsen, f Lohals Hr. Nelsen kobte 1904 Hotellet af (nuv. Kobm.) Flndt, der havde o t Gæstgvergaarden af Petersen, ombvgget den efter Brand og opfort Hotellet. Matr.-Nr. 1 m. 11. Hartk.: 1 Skp. 7a Alb. Ejendom sskylden er 80,000 Kr. B randassurance for Hotellet 42,969 Kr., Gæstgvergaarden 18,847 Kr., Udbygn. 27,783 Kr., nv. 41,650 Kr. Aarlg Ejendomsskyld Skat 88 Kr. Gæstgvergaardens anseelge Hovedbygnng er opfort 2 Stokværk af Grundm ur paa Cementsokkel og tækket med Skfer. S. f. den lgger den grundmurede Staldlænge samt Vaskehuset m. m. Forbunden med Gæstgvergaarden ved en Mellembygnng (med Spsesal, Dansesal m. m.) lgger mod N. Badehotellet, der er bygget Vllastl 3 Stokværk og rum m er 29 Gæsteværelser. Mod O.

41 Svendborg Amt. 17 lgger den store, smukke Have (c. 1 Td. Ld.). Bygnngerne lgger ved Landevejen, nær Skov og Strand; der er, særlg fra Hotel-Tagets Platform, en prægtg Udsgt. Ejendommen omfatter et Areal paa 4 Td. Ld., Strandskræ nten beregnet. Om Sommeren holdes 1 Kogejomfru, 2 Elever, 3 Stuepger, 2 Hjælpepger og 1 Kellner, om Vnteren 1 Kokkepge, 1 Elev og 1 Stuepge. Mollegaard (, 308): Ejeren, Hr. Chrsten Madsen Petersen, er f. Magleby 185 og g. m. Sgrd Adelhed Jule, f. Petersen, f* Dansted v. Rodby Lo n gelse Præstegaard (H, 309)^ Hr. Pastor Preben Hansen, f. Falsted 1845, er g* n. Fanng Emle Regtzc, f. Kerulf, f. Kobenhavn Havgaard (, 310): Ejendomsskylden er nu 208,000 Kr. paa Grund af Nybygnnger; Assurance for Hovedbygn. 37,000 Kr., for Avlsbvgn. 59,500 Kr., Besætn. 39,000 Kr., hv. 14,000 Kr. og Avl 43,000 Kr. Besætn. er f. T. 84 Koer, 52 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 18 Heste sam t 6 Plage og Fol. Prydsgaard (. 312): Ejerens Hustru hedder Jule Therese Hansen, f. Rasmussen. Skovsbo (, 313): Ejernden, Fru Constance Plcgaard, f. Graae, er Enke efter Premerløjtnant J. A. P.f der arvede Gaarden efter sn Fader, Jeppe Krogsgaard P., 18 Besætn. er f. T. 80 Koer, 70 Stkr. Ungkvæg samt 4 Tvre. Veste rbygaard (, 314): 10 Tdr. Ld. er frasolgt. Ejendomsskylden er nu 81,000 Kr. Snaremosegaard (, 315): Assurance for Avlsbvgn, 29,600 Kr. Besætn. er f. T. 00 Koer, 36 Stkr. Ungkvæg, 5 Tyre, 13 Heste samt 4 Plage og Føl.; Vestre Snaremosegaard (, 316): H a v e g a a r d e n hedder den, S. 318 beskrevne Gaard Lndelse, som ejes af Hr.. Chrsten Peder Hansen; Fru H. er f. llebolle. Assurance for Besætn Kr., nv Kr. B o g e h a v e g a a r d (, 318): H artk.: 7 Tdr. 2 Fdkr. 2l/4 Alb. Lndegaard (, 319): Assurance for Besætn Kr. Maren dal (, 319): Ejeren (sden 1891). Hr. Lars Dtlevsen Flntegaard, er f. paa Ejendommen 1855 og g. m. Hanne, f. Guldborq f. Vesterbv Ejeren ejer desuden Baunebjerggaard Lndelse S. (Ejendomsskyld 39,500 Kr. Sogaard kaldes den, S. 320 skldrede Gaard, som lgger Vndeby og tlhorer Hr. Rs. P. Larsen. O lesm ude (, 320): Ejeren var g. m. Olne Johanne Martne Carolne Melsen, f. Larsen, f. llebolle 1872, f Arealet er 115 Tdr. Ld., deraf Ager 92, Mose 1, Skov 20, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Marendal (111,321): Ejernden, Enkefru Bernhardne Mchelscn, f. Kjær, er f. paa Holmegaard Langelands Sonder H og er Enke efter L P. Mchael Mchelsen, f. paa Kathrneberg 1827, f Besætn. er 70 Koer, 32 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 14 Heste sam t 4 Plage og Føl. Augl vkkegaard (, 322): Ejendomsskylden ér forhøjet tl 67,000 Kr. Assurancen for Hovedbvgn Kr., for Avlsbvgn. 17,400 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 8280 Kr. Mørkebjerggaard (111,324): Hr. Anton Carl Chrstensen er f. Vndeby 1873, lans Hustru er f. her paa Gaarden. Kjeren, Hr. Peder Hansen, er f. paa Mollergaard Torpe 1870; Fru //. er f Hanske Gaarde: Supplement. S o g n e f o g e d g a a r d e n er Navnet paa den S 324 bekrevne Gaard, som tlhorer Enkefru Jensne Hansen: den er belggende llebolle. 2

42

43

44 18 Supplement. Havegaard (, 325): Ejeren er g. m. Marenlne Johansen, f. Chrstensen Bruun, f. Mageby S (Forpagtnngen er ophævet.) Stengad egaard (, 330): 5 Tdr. Eder tlkøbt, hvorved Ejendom sskylden er ble- ^ r * Arvefæsteafgft svares c.»10 Tdr. Korn. Arealet er nu 72 Tdr. Ld., deraf Ager 697«Td. Ld. Nedergaard (, 331) arvedes 1904 af Hr. Wllum Hjalmar Bendxen (Son af Kr. 13/ f. paa Ejendommen 1868 og g. m. Mare, f- Madsen, f. 1 Herrnge Den tdl. Ejer skænkede 1892 Afholdsfolkene Grund tl et rorsam lngshus. Drostgaard kaldes Frk. CctcUe Drosts Gaard Humble (, 332), hvlken bun a r vede Herslevgaard, Lndelse S. (, 323). Bjerggaard (, 323): Ejendomsskylden f Ku t r,n e.b J e r (H, 333) overtoges 1909 af Hr. Chrsten Hansen, f. paa Vesterlundgaard Frederksberg (111,333): Ejerens Navn er Dans ngo Rudolph Bech. Assurancen er for Avlsbygn. 74,035 Kr., Besætn. 42,000 Kr. nv. 20,500 Kr., Avl Kr., Arbejderb Kr. Arealet er 348 Tdr. Ld., deraf Ager 298, Eng 17, Mose 6, Skov 22, Have m. m. 5 Tdr. Ld. /- E Gaarden er bygget en n}r Af- 3hgegaard; de 4 Huse med Jord er lagt un e denne. (Desuden fndes 7 jordløse Huse). B o g o ga a r d (, 334). 1 Skpr. Ld. Tlkobt er 8 Tdr. er 72,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 16,464 Kr. Arealet er 93 Tdr. Ld., deraf Ager 85 Tdr. Ld. Skovsgaard (, 327) købtes 1760 for 17,000 Rdlr. af tre Brødre: Rs., Hans og Laurtz Mclelsen; sdstnævnte, g. m. Mara Krstna Overgaard, efterlod Gaarden tl sn Son, Hs. Laurtzen, g. 2. Gang m. Dorthea Krstne Johansdatter; deres Datter, Laurne, blev g. m. Jacob Moller og fk med barn Sønnen Hs. Laurtzen Moller, den nuv. Besdder. Vestergaård (, 328): Arealet er 252 Tdr. Ld., deraf Ager 170, Eng 23, Mose 25, Skov 31, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Forpagteren, Grev Ahlefeldt, er g. m. Henrette, f.bech, f Humble Præstegaard (, 329): Hr. Pastor Wed er g. m. Sophe Frederkke, f. Balslev, f. Vejerslev Præstegaard paa Mors Forpagteren, Hr. P. Th. Clausen, er g. m. Anna Cathrne, f. Hansen, f. paa Havegaard Lndelse H a r n bjerggaard (, 330): Ejendomsskylden er forhøjet tl 63,000 Kr., Assurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16, HK) Kr. o n J m v j. mar.-' o An' n' H a rtk -: 11 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr A' b- Af Arealet er 88 Tdr. Ld. Ager Besætn. er nu 40 Koer, 18 Stkr. Ungkvæg 2 ly re, 8 Heste sam t 4 Plage og Fol. u *7/*\. ~ v ejeren (sde 1 76), Hr. Chr. Ehrenrech Brandt er f Knderballe Molle 1843 og g. m. Carolne, redescn, f. paa Degnegaarden Kædeby Tjornbjerggaard (, 336): Ejerens Navn er ntjoor Anon Hannen. Ejendomsskylden er nu 131,000 Kr. Lykkes l o lm (, 338) Ejendomsskylden er forøget tl 250,000 Kr. efter Nvbvgn,,g og Tllæg af Jord. Arealet er Td. Ld. Avlsbruget er sden 1885 bortforpagtet tl Hr..Mels Anton Fr. Ferdnand Andersen, f. paa Søvertorp 1860 og g. m. Marane, f. Kraqh, f. København Tryggelev Præstegaard (111,339): Hr. Pastor //. Brandsted, er g. m. Chrstne M argrethe, f. Bruun, f Horsens. Forpagteren, Hr. Chr. Brandt, var g. m. Ane Martne, f. Jensen, f. Tryggelev 1846, f Rolghed (, 340): Ejendomsskylden er nu 90,000 Kr. Gaardbestvrer er Hr. Alfred Schou, f. Humble 187 9/ fer

45 Svendborg Amt. 19 Ve s t e r 1u n d hedder den, S. 342 beskrevne Gaard Tryggelev, som Hr. Johannes Hansen (f paa Ejendommen) 1906 arvede efter sn Fader, Sognef. C. L. H. Nørreballegaard (, 342): Hr. M. A. Madsens Hustru, Martha Carolne, f. (Jalsen, dode Ejendomsskylden er nu 95,000 Kr. * Humble Kro Tryggelev S., Langelands Sonder H., Svendborg A., lgger 2 Ml fra Rudkøbng. Postforb. og Telef. Nr. 13: Humble. Ejeren, Hr. P. Chr. Larsen Hansen, f. Smmersbolle 1858 og g. m. Sophe Amale, f. Nelsen, f. Rudkøbng 1859, kobte Grunden 1908 af Grdr. Rs. Nelsen (for 2400 Kr.) og opforte Kroen (for 40,000 Kr.). Hr. Hansen har sden 1883 ejet Tryggelev Kro, hvs Prvlegum nu flyttes tl Humble. Matr.-Nr. 9 e. Ejendom sskylden c. 50,000 Kr. Kroen lgger overordentlg sm ukke Omgvelser, og Bygnngerne sg selv er baade kønne og velndrettede. Hovedbygnngen er opfort af hvde Kalksandsten med Tag af hollandske, sortglasserede Teglsten; den har 2 Stokværk over hoj Kælder. Af Gæsteværelser er der 14, deraf 8 den store lag- Etage. en anden Bygnng tndes en anseelg Teatersal. Desuden er der en Staldlænge med Plads tl 44 Heste; ved Port-ndkorslen staar to g. Mlepæle (fra Fr. VFs og Chr. X s Td). Endelg en Bygnng med Vognremse, Svnestald og Ejerens prvate Hestestald. Her fndes Centralvarme-Anlæg, elektrsk Belysnng og W. C. Hjortholm (, 343) er sden 1. Aprl 1908 bortforpagtet tl Lehnsgrevens } ngs c Son, Hr. Greve Hans Ahlefeldl-Latrvg, VVesbaden 1883 og g. m. Sophy, f. Scavenns, f- Paa Klntholm Rødbjerg havn (, 345): Hr. Henrk Marcus Staun er g. m. Anna Chrstne, f. Hastrup, efter hvs Fader, Ad. Hastrup, Hr. S. overtog Gaarden. N o r d e n b r o g a a r d (, 347): Forpagteren. Hr. Otto Frs Blegvad, er f. Orsted v. Randers 1855 o. g. m. Louse Henrette, L Bendtsen, f. Aslev Præstegaard v. Skanderborg. Der holdes nu 90 Koer, 35 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. Sædballegaard [kke Sædeballegaard] (H, 348): Ejeren, H r. Theodor Martn Nelsen, er f. 11lebol le 1866; hans H ustru, Karolne Cecle, f. Plegaard, er f. paa Ejendommen, Myrebjerggaard (, 349) gk 1907 Arv tl Hr. Peder Jorgensen Pedersen, f. paa E j e n d o m m e n Arealet er 84 Tdr. Ld., deraf Ager 75, Eng 3, Mose 1, Skov 31/«, Have m. m. 1 ld. Ld. Stenbækgaard (, 349): Ejerens Hustru, Cathrne Johanne Martha, f. Larsen, er f. Holeby paa Lolland Sond er bro Mollegaard (, 351) gk 1909 Arv tl Hr. Otto Rasmussen, f og g. m. Anne Krstne, f. Bruun, f. paa Gulstavgaard Assurancesummerne er nu meget forhøjede. Bukkemose Fodslette S., Langelands Sonder H., Svendborg Amt, lgger 2l, c Ml fra Rudkøbng. Postforb.: Humble. Nærm. St.: Trv<rgelev. Den nuv. Ejer er Hr. Claus Hansen ^Drost, f. paa Drostgaarden 1851 og g. m. Emma Agnete, f. Krclhener, f. St. Poul sker paa Bornholm Hr. D ost o \e r tog Gaarden 1887 efter Laurtz Nelsen (for 61,500 Kr.). Hartk.: 4 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 1»/ Alb. Ejendomsskylden er Kr.. Assurance for Høvedb\'gn Kl., for Avlsbvgn Kr.. Besætn Kr., nv "Kr., Avl 5600 Kr. Aarlg Ejendom s skyld Skat Kr. 52,.so, Bdrag tl Amtsrepf. 4L40. Sdste Aars Kommuneskat c. 90 Kr. 1 Tende svares c. 7 Tdr. Korn. Desuden svares 15 Kr. Arvefæste for en Del afjorden. Arealet er alt 70 Tdr. Ld., deraf Ager 59, Eng 8, Kær 1* «. Torvemose 1, Have m. m. 1V«Td. Ld. Gaarden drves af Ejeren. Af Agérmarken drves 58 Tdr. Ld. en 7 Marksdrft med: 1. Grønjordsbyg, 2. Havre. 3. / Roer */ Brak, 4. 1 Byg l/» Hvede eller" Rug, 5. Havre. 6. og 7. Græs. 1 Td. Ld. dyrkes med Lucerne. Der avles gennemsn. af Hvede 16, Rug 12, Byg 12 13, Havre Fold. Besætn. bestaar f. T. af 18 Koer, 6 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 2 Plage og Fol sam t 3 Faar og Lam. Mælken leveres tl Tryggelev Andelsmejer. Bukkemose Hovedbygnng, som rum m er 9 Værelser, er grundm uret.og Vllastl; der er hoj Kælder og Frontespce med 3 Fags Kvst. Taget er af rodt Teglsten. Laden og Staldlængen er begge af Egebndngsværk, tækket med Straa; Stalden er bygget 1788, hvlket Aarstal tndes en versfceret ndskrft paa en Bjælke. Gaardcns Belggenhed er meget smuk.

46

47

48 20 Supplement. Marbo Amt. "w m C-' aunsogaard (, 961): Matr.-Nr. 1 a m - fl. af Vestenskov og 1 af R T S ) Nakskov Kommune. H artk.: 20Tdr. Jr/SsL^^ 2 Skpr. l l,4 Alb. (af Vestenskov) og 9 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. (af Nakskov Kommune). Ejendomsskyld: 250,000 Kr. A eal. 739 d r. Ld. nspektor (sden 1892): Hr. P. Petersen, f. paa Vesterhave, Falster, 1802 og g. m. Nelsne, f. Davdsen f. paa Nolund, Hbe A., Tdr. 2 Alb. H artk. Ny Ejendomsskyld Kr. Halmtoftegaard(, 904): Matr.-Nr. 4a m. fl. Ny Ejendomsskyld 112,000 Kr. Hartk.: 18 Tdr. G Skpr. 1 Fdkr. V4 Alb. Ejerens Hustru, Astrd Johanne Mare, er f. Zerset. Arealet er 154 Tdr. Ld. Brydebøllegaard (, 905): Ejeren (sden 1878), Hr. Hs. Sørensen, er f. Vndeby Arealet er 125l/4 Td. Ld. Bygnngerne er forskr, for 23,800 Kr. Fred s holm (, 900) overtoges 1908 (for Kr.) af Brødrene d Hrr. Lars og Peter Rasmussen. Hr. L. H. er f. Tved 1807 og g. m. Maren, f. Nelsen, f. K am strup Bestyrer er Hr. Nels Jensen, f. Bodstrup, Banders A., 1879 og g. m. Agnes Sophe Krstne, f. Larsen, f. Nakskov Hovgaard (. 901): Matr.-Nr. 3 af Skovby. 4 m. fl. af Haarup. E n G a a r d Skovby Vestenskov S., Lollands Sonder H., Marbo A., lgger 1 Ml fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. Ejeren sden 1903 er Hr. ls. Jakob Jensen ' Jakobsen, f. Næsbv. s. S., Matr.-Nr. 0 m. fl. Hartk.: Tdr. Ejendom sskylden er 50,000 Kr. Arealet er Kalle ha vegaard (, 908): Ejeren, Hr. R.. Pedersen, var g. m. Karen Vctore, f- Pedersen, f. paa Ydo 1859, f Ejendomsskylden er 102,000 Kr. Arealet er 270.Tdr. Ld., deraf Ager 204, Skov 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Langogaard (, 909): Ejer sden 1905 er Hr. Axel Valdemar Zersen (tllge Ejer af Vlhelmshoj, f. V.-Nordlunde g. m. ngrd, f. Wahl, f. paa Alslevgaard (v. Bregentved) Arealet er 92 Tdr. Ld. 70 Tdr. Ld., deraf Ager 74l o Td. Ld., som drves dels en 0, dels en 2 Marksdrft. Der avles af Hvede c. 20, B\'g 17 18, Havre 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 29 Koer, 1 Tyr, 0 Heste sam t 3 Plage og Fol. Hovedbygnngen er grundm uret og teglhængt, Avlsbygnngerne af Egebndngsværk; Svnestalden er opfort af stobt Beton med Hortag. Assurancen for Bygnngerne er c. 19,000 Kr. Bartoftegaard (, 903): Matr.-Nr. tllge 14 af Tlltse; og herunder yderlgere Bogogaard (, 970): Arealet er 935 Tdr. Ld., deraf Ager (nddæmmet), Skov 60, Have m. m. 2 Tdr. Ld. S n el u n d (, 971): Matr.-Nr. 3 m. fl. af Knubbelykke. Ejeren, Hr. Axel Rs. Poulsen, er f. Vesternæs 1879 og g. m. Sophe Mare Elsabeth, f. Hansen, f. paa Fuglsang Ny Ejendom sskyld: 05,000 Kr. P e tersga ve hedder den, S. 972 omtalte Gaard Knubbelvkke. Ejeren arvede Gaarden. Hartk.: 8 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. \'4 Alb. Arealet er 79l Td. Ld.

49 Marbo Amt. Nv Ejendomsskyld 08,000 Kr. Hartk. 9 Tdr. 7 Skpr. V- Alb. Arealet er 109 Tdr. n u : Ld. Hausnæsgaard [kke Haumes-] (111.97*) jes sden 1907 af Hr. Mejerejer Hans Blleskov Carstensen, Helsngør, som købte den for F u g 1s a n g Kappel S., Lollands Sonde H., Marbo A., lgger 1,/4 Ml fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. Ejeren er Hr- P. Mortensen Petersen, f. v. Tranekæ r >> og g. m. Abelone Mare, f. Jacobsen, f. Vllles' tofte Gaarden kobtes 1908 af Jacob Hansens Enke for 105,000 Kr. Matr.-Nr. 8 m. 0. af Knubbelykke. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. Der svares Tende c. 220 Kr. Ejendom sskylden er Kr. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 10,000 Kr, Be^æ*n' 15,500 Kr. nv Kr., Avl 10,100 Kr. Sdste Aars Kommuneskat 380 Kr. Det sam lede Areal udgor 120 Tdr. Ld., deraf ger 124, Have og Gaardsplads 2 ld r. Ld. aar den drves af Ejeren.. Hovedbvgnngen er opfort af Bndngsvæ med grundmurede Gavle. Avlslængene er opforte af Bndngsværk og tækkede med Straa. Gaarden er udflyttet tl sn nuv. 1 lads efter Brand Tl Fuglsang horer 1 jordlost Hus Kr. Arealet er 1712 ld r.. deraf Ager (nddæmmet), Have m m. 1,, Forpagter er Hr. /.eo 11 ldemor Jensen, f. paa Staalvængegaard, Præstø A sr'.aa 'ta fter Peder Nelsen, f. paa B akke\ejle 18ol, Bakke vej le (, 977): Matr.-Nr. 1 a m. fl. Ny Ejendomsskyld 80,000 vr. Duegaard (, 978) ejes sden 1909 af Stenstru pgaard (H, 973): Kjerj domsskyld 65,000 Kr. Assurauce for bygn Kr., for Avlsbygn. 19,010 Kr., Hr. Mads Ps. Alfred Hansen, f. paa Johannesmnde, Hobv, Carste nsmnde kaldes den, S. 979 beskrevne Gaard Ore. Hesætn. 12,090 vr., nv vr., Avl 11,11* Kr. Arealet er 171 Tdr. Ld., 55 -j- 107 (n dæmmet), Eng 5, Skov 2, Have m. m. ~ Tdr. Ld. Sogaard (, 975) ejes sden 1908 af Hr. Thomas P. Pedersen, f. Hørmested, Hjørrng A., og g. m. Anna Mathlde Margrethe, f. Nelsen, f. smst Dalmosegaard (, 976): kke Anders, men André Mkkelsen hed Ejeren J. Suderballegaard (H, 985): Ejerens stru Fru Johanne Olsen, f. Madsen, er f. resten es, Loll.s Sonder H., Hr. C. O. sen overtog Gaarden Sandagergaard (, 985), ældre Td det Svanegaard, solgtes 1908 for 73,000 Kr. Hr. Andelus Anhart Alfred Amlersen, f. ovbolle 1857 og g. m. Mar/ Hansne, f. fodthaab er Navnet paa en Gaard Ore

50 '1 r 4!? :

51

52 tmå tmå Supplement. (, 984), som G. Th. Knudsen 1907 solgte tl Rs. Nelsen og denne gen afhæ ndede tl Hr. Murens Hansen, f. Llle Snode, Langeland, Vbegaard (, 986): Ny Ejendomsskyld 105,000 Kr. Bygn. er assurerede»den alm. Brandf. f. Landbygn.«. Nørre Gyldenbjerg (, 988) overtoges 1907 (for 110,000 Kr.) af Hr. fhv. Herredsfuldmægtg J. Chr. Jensen, f. Lemvg 1860 og g. m. Johanne Chrstne Sophe, f. de Seergaard, f. paa Torsted Nygaard v. Aalborg Sonder Gylden bjerg, 988. Hr. Th, Due er g. m. Anne Krstne, f. Marcussen, 1906 tlkohtes 33 Tdr. Ld., hvorefter Hartk.: c. 10 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. Øster Amaleagergaard (, 989): Bestyrer er Hr. P. Chr. Sørensen. f. paa Ejendommen 1874 og g. m. Jensne Petrea, f. Petersen, f. Rudkøbng S. 994 er anført, at Rudbjerggaard Hovedbygnng opførtes 1607; den er mdlertd ældre, men 1606 tlbyggede nævnte Kn. Rud Taarnet. Godsforvalter og Skovrder er Hr. Carl Chr. Olsen, f. paa Kalo Hovedgaard, Randers A, Hans Bolg, Neergaardsmnde (med 323 Tdr. Ld. Skov og 184 Tdr. Ld. Ager), solgtes Aprl 1909 tl Grevens Broder, den danske Gesandt Pars, Grev Ferd. Revcnllov- Store Byggeforetagender er satte Gang. M aj b o l le Saftstaton Tlltse S., Lollands Sonder H., Marbo A., lgger V4 Ml tra Nakskov, hvorover Post-, Jernbaneog Telefonforb. Den tlhorer >De danske Sukkerfabrker*. Matr.-Nr. 1 c. Ejendomsskyld: 70,000 Kr. Hartk.: 6 Skpr. 3 Fdkr. P /4 Alb. Forvalter er Hr. Gumme Nkola Brandt, f. Nedermolle v. Bogense 1836 og g. m. Johanne Louse, f. Ohm, f. Rodby C Tdr. Ld. leverer Roer tl Statonen. Lndegaard Tlltse S., Lollands Sønder H., Marbo A., lgger 1V4 Ml fra Nakskov, lvorover Post- og Jernbaneforb. Den tlhorer r. Greve Reventlov, Rudbjerggaard, som kobte den Matr.-Nr. 7 a m. fl. Hartk.: 5 Tdr. 1 Fdkr. 1\4 Alb. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. 1 fv* let CP - ^d. Ld* Bestyrer er Hr. ^,r J r(jen Jensen, f. paa Vestergaard. MosbjergS., Vendsyssel, 1868 og g. m..4/j/k / l etrne, f. Chrstansen, f. Lundby ved Skjelskor J J Østerskovgaard (, 997): Ejerens Navn er Hr. Julus Ferdnand Kær, g. m. Cecle Emle Louse, f. Lndel. Mosegaard (, 998): Hr. Olsen kobte denne 1904 for Kr., tlkobte senere en Gaard paa 44 Tdr. Ld. for 25,000 Kr alt 115,000 Kr. Hartk.: 18 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 2*4 Alb. Assurance f. Avlsbygn. 31,542 Kr. Stendyssegaard hedder Hr. C. B. Jørgensens. S. 990 beskrevne Gaard. som lgger Munkebv (Matr.-Nr. 12). Vesterskovgaard benævnes den, S. 991 beskrevne Gaard, som tlhorer Hr../. P. Rasmussen, og som lgger Munkeby (Matr.- Nr. 13 kke Gammelby). Rudbjerggaard (111,993): Grev Reventlow (Medlem af Folketnget) er f. paa Pederstrup. nspektor paa Avlsgaarden er Hr. Jakob Andersen, f og g. m. Krstne Vlhelmne, f. Nelsen, f Ny Ejendoms Nørregaard (, 999): skyld 70,000 Kr.? E n Gaard Hoby (, 1000) gk 1907 Arv tl Hr. Nels P. Jørgensen, f. her Johannesm nde (, 1002) solgtes 1908

53 M arbo Amt. tl Ludvg Mogensen og derefter tl dennes Broder, Hr. Anton Mogensen, f. Kvols, Vborg A., 1875 og g. m. Yelva Mare, f. Jessen, f. Vndebv Ny Ejendomsskyld 60,000 Kr. Plegaard benævnes Hr. Rs. Larsens Gaard (, 1002) Hoby. Hojsgaard (, 1003). Fru Bonde er Enke efter Vll. Andersen Bonde. Fru M. Bruun, f. Larsen, Enke efter Chrsten B., er f* 1852 Trvggelev Østerskov., Baadesgaard (, 1004): S foroven staar Nybollegaard læs: Nobollegaard. S nævnes en Landsby Stroge Lts. Straage. Arealet er 350 Tdr. Ld. Krst n efeldt (H, 1007): Bestyrerens Hustru hedder Bertha Remer, f. Nelsen, f. Hannemarre S Garn melgaard (, 1013): Ny Ejendomsskyld c. 622,800 Kr., Ejeren er Hr. Hofjægermester, cand. phl. A. Konov. Sollestedgaard (111,1015): Under Avlsgården, S nederst, stryges den opforte Ejendomsskyld. Forpagter er Ejerens Son, Hans Laurtz Henrk Jørgensen, f. her 187b. Troelsebygaard (, 1018): M^tr.-Nr. 6 a Assurancen for Hovedbvgn. er 9o00 Kr. Arealet er 178 Tdr. Ld. Ejerens Son, Hr. Forpagter Mogens Johannes Mogensen, er Tran emoseg aard (, 1019): Ejerens lu stru er f. Vejleby. Forpagter er Ejerens Svgersøn. Hr. Conrad Fr. Mogensen f vvols, Vborg A., 1877 og g. m. Hansne Margrethe Frederkke, f. Hansen, f. paa Gaarden Gabrelsmnde (, 1007): bsen læs: psen. Ny Ejer: Hr. Fath, tdl. Georgsnnde, Lollands Norre H. Krogsgaard (, 1008): Ejerens Hustru er f. Huder. Nv Ejendomsskyld c. 62,000 Kr. Arealet er 92 Tdr. Ld. Øllngssogaard (H, 1009): Fru ngt borg Wl hjelm er dod S. A. tlkojes 62 Tdr. Ld. (4 Tdr. Hartk.), hvorefter Areaet er 562 Tdr. Ld. Om Gaardens Hstore se vr. p. Hhodes Bog om Loll.-F., Oræshavc Saftstaton Græshave S., Lollands Sonder H., Marbo A., l 6er * Ml fra Nakskov, hvorover Postforb. Nærm. St.: Sollested. Den ejes af >)e danske Sukkerfabrker*. Matr.-Nr. 4 a m. n. Hartk.: 4 Skpr. 1 Fdkl/4 Alb. Ejendomsskyld 70,000 Kr. 1 Statonen leveres Boer fra 170a Tdr. L t. Norregaard (, 1011): Arealet er 79V«Td. Ld*» * Aalestrup (, 1012): Forpagteren, Hr. Carl Fr. Bogvad psen, er f. paa Gabrelsmnde 1862 og g. m. Kaltg Sophe, f. Sedcln- Vsby, f. Koge F r s e n 1u n d (, 1021) tlhorer Hr. //. P. Pedersen. o se nsm 11de kaldes Hr. Sognefoged P. Olsens Gaard Skovlænge (, 1021). Daltofte gaard. Saaledes k>1(fes Hr. Sognefoged X. J. Pedersens Gaard Ullerslev (111, 1022). Torpegaard (. 1023): Ejerens Navn er Hans lnder; hans H ustru er f. Olesen. Lønstrup (. 1024): Ejeren. Hr Ole Jortjen LudoUj Halek. er f. paa Ejend. 18aa. Arealet er 871,«. Td. Ld. Stokke markegaard ( ): Bygnngs-Assurancen er 25,000 Kr. Arealet er 130 Tdr. Ld. Stokkemarke Saftstaton., tl ude >De danske Sukkerfabrker*, Stokkerke S.. Lollands Sonder H., Marbo A., 'ger 2 Ml fra Nakskov, 1* «Ml fra Marbo, stforb. og nærm. S t.: Sollested. Matr -Nr. 3 c. H artk.: 3 Skpr. Ejendomsvden er 70,000 Kr. - Forvalter er Hr. b. Land. f. Vgerslev, Fyn og g m. ra f.»ol', f- Varmes Præstegaard v..benraa Tl Statonen leveres Boer e Tdr. Ld.

54 ' ) t!

55 r : V* t : t!!j V! < ; 'llj '!S. r '!'

56 24 Supplement. Surholdtgaard (, 1027): Efter Tlkøb af Jord er Hartk.: 9 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 31/«! Alb. Arealet er 79 Tdr. Ld. Knuthen lund (, 1028): Forpagter (sden 1887) er Hr. P. Fr. Anton Pesner, f. Bandholm 1845 og g. m. Amale Ernstne, f. Caspersen, f. paa Fejø Bøllesmnde (, 1029), Matr.-Nr. 2 a og 3 a af Skovhuse. Post- og Jernbaneforb.: Søllested. Vldmosegaard, fh. Kogaard[(, 1030): Ny Ejendom sskyld 70,000 Kr. c. 18,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld., deraf Ager 581» Td. Ld. Der avles af Hvede og Byg c , Havre c. 20 Fold. Besætn. bestaar af 20 Koer, 8 Stkr. Ungkvæg, 1 Tvr, 5 Heste samt 2 Plage og Fol. Tl Gaarden hører 1 jordlost Hus. Gaardens Bygnnger er dels grundm urede, dels af Egebndngsværk; Hovedbvgn. er opførst 1853, Stald- og Ladebvgn. henholdsvs 1905 og Rddersborg, Matr.-Nr. 71 af Nakskov Kommune, Langelands Nørre H., Marbo A., Kokkedal kaldes Hr. Julns Koks Gaard Tjennemarke (, 1031). Hr. Kok er g. m. Karen Bne, f. Wolsng. Ab ed M ej e r (, 1031): Hartk.: c. 9 Tdr. Mejeret behandler c. 3 Ml. Pd. Mælk aarlg; Floden sendes ( alm. Transportspande) tl W arnem unde. Avlsmosegaard er Navnet paa den, S beskrevne Gaard Bands. Matr.-Nr. 8 a m. fl. Hr. O. Nelsen overtog Gaarden Hans Hustru er f. Jacobsen, Datter af den forr. Ejer. Arealet er 90 Tdr. Ld. Ørbygaard (, 1034): Af Eng er der 35V2 Td. Ld., Have m. m. l/2 Td. Ld. F o r pagter (sden 1908) er Hr. Nels Juul Mathasen, f. v. Slagelse 1877 og g. m. Martha, f. Jansen, f. Dalum Abldtorpegaard (, 1036) lgger kun 17«Fjerdngvej fra Nakskov. Ejeren, Hr. K ronm ann, er f. Strøby v. Køge Skovsgaard (, 1037): Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 98 Tdr. Ld. Tendeafg. c. 44 Tdr. Korn. Madeskovgaard, Matr.-Nr. 79 af Nakskov Kommune. Lollands Norre H., Marbo A., ejes sden 1908 af Hr. Lars Rasmussen, f. Tved 1867 og g. m. Maren, f. Nelsen, f. K am strup v. Rosklde H artk.: 11 Tdr. 6 Skpr. Ejendomsskylden er 95,000 Kr. Bygnngsassur. er 52,000 Kr., Assur. f. Besætn. osv. c. 44,000 Kr. Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 88l/, Eng 10 Tdr. Ld. Der avles af Byg c. 16, af Havre c. 24 Fold. Besætn. er 44 Køer, 2 Tyre, 8 Heste sam t 2 Plage og Fol. Hovedbvgn. er grundm uret Avlsbvgn. for Størstedelen af samme Materale. Tl Ejendommen hører 1 jordlost Hus. Bestyrer er Hr. Nels Klausen, f. Slæbæk 1882 og g. m. Anna, f. Andersen, f. Kassebolle Færgelandsgaard, Matr.-Nr. l a af Øerne Nakskov Fjord, Lollands Nørre H., Marbo A., ejes af Hr. Justtsraad Lcfhold Marus Peder Thorsen, f. paa Brødebøllegaard 1842 og g. m. Chrstane Elsabeth Annette, f. Alsng, f. paa Arlosegaard H artk.: 9 Tdr. 6 Skpr. Ejendom sskyld: 120,000 K. A sssran ce for Bygn. 22,000 Kr., ejes af Hr. Frants Georg Th. Dtjssel Engel, f. paa Ejend og g. m. Johanne, f. Jorgensen, f. Haared v. Marbo H artk.: 5 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. l/2 Alb. Ejendomsskylden er 57,000 Kr. Bygn. er assur. for c. 18,000 Kr., Besætn. m. m. for for Besætn. osv. 33,000 Kr. Arealet er 155 Tdr. Ld., deraf Ager 100, nddæ m m et Eng

57 Marbo Amt , Rørskov 23 Tdr. Ld. Forpagter sden 1904 er Hr. Lars Chr. Bøtteker, f. Bødstrup 1872 og g. m. Sophe, f. Nelsen, f. Reersnæs Besætn. er 42 Koer, 8 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste samt 3 Plage og Føl. Gaarden om fatter 4 Længer, opførte af Bndngsværk. Svngelsgaarden, Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Nakskov Kommune, Lollands Nørre H., Marbo A., tlhører sden 1883 >De danske Sukker fabrker*. Hartk.: 8 Tdr. 2 Skpr. 1 4 Alb. Ejendomsskyld Kr. Assurance for Bygn. c. 45,000 Kr., for nv. osv. c. 10,500 Kr. Arealet er 52 Tdr. 7 Skpr., deraf Ager 51 Tdr. 1V4 Skp. Bestyrer er Hr. Gerhard Cassus Faje, f. Hobro Helgenæs (, 1038): Ny Ejendomsskyld Kr. Assurancen er forhøjet. Af Arealets 506 Tdr. Ld. er Ager 400, Eng 37, Skov 22, Rørskær 13, Dger, Veje og Vandløb 25, Have m. m. 9 Tdr. Ld. Holmegaard (, 1040): Ny Ejendomsskyld (efter Køb af en Parcel) 179,000 Kr. H artk.: c. 27 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. U/2 Alb. Arealet er 225 Tdr. Ld. Søgaard (, 1041): Helgenæs Teglværk har Matr.-Nr. 77 af Nakskov. Ejendomsskylden er 175,500 Kr. H artk.: 7 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb. Det saml. Areal er 1321 o Td. Ld., deraf Ager 102, Eng 12, Lergrave 12, Skovlod 21/«, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Elmelund (, 1042): Tlkobt er c. 21l/2 Td. Ld., hvorved de anførte Tal forhøjes. Nakskov Ladegaard (111,1044): Ejeren er Hr. Johann Wlhelm Hanssen, som var g. m. Mare Sophe, f. Bang, f. paa Kalø v. Sakskøbng 1854, f Ny Ejendom sskyld Kr. S staar 1855 læs: 1865; 100,000 Rdl. læs: 120,000 Rdl. Adamsgave (, 1045): Tlkobt er Gaarden Bjerrebygaard. hvorved Ejendomsskylden oges tl 156,000 Kr., Hartk. tl c. 2l7j, Td. og Arealet tl 165 Tdr. Ld Hr. Laurts Julus Hansen, f. Llle Snode 1861 og g. m. Chrstne, f. Pedersen- Moqensen, f. Kvols v. Vborg Hartk.: 11 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 21/«Alb. Ejendomsskyld 70,000 Kr. Arsurance for Bygn. c Kr., for Besætn. osv. c. 28,000 Kr. Arealet er 90 Tdr. Ld., deraf Ager 88l/«Td. Ld. Besætn. er 24 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste sam t 4 Plage og Føl. Hovedbygn. er opfort 1808, Svnestalden s. A., de øvrge Avlsbygn. c Strandgaard (111,1047): Ejeren er g. m. Jensne, f. Frederksen, f. H arpelunde. Bestyrer er Hr. Rs. Black-Nelsen, f. Kappel S Krageskov (, 1048): Ejernde (sden 1906) er Frk. Hansne Ane Mare Skafte, f. paa Gaarden Bestyrer er Hr. Laurtz Rasmussen, f. Bjernæs v. Rodby 1878 Der holdes nu 50 Køer. Skoven er 10 Tdr. Ld. S te f fe n s m n d e (, 1049): Ejerens Hustru er f. Jensen. Ellemosegaard (, 1050): Ejeren er g. m. Johanne, f. Kroger, f. Sandby Højsmarkegaard (, 1050): Matr.-Nr. 13. Ejeren er g. m. Kathrne, f. Svendsen, f. paa Gaarden Der er tlkobt 4l 2 Td. Ld. J u u smnde [kke Juels-] (, 1051) ejes sden 1908 af Hr. Eskhl Nssen Jespersen, f. Foldnggaarde, Rbe A., 1875 og g. m. Bodl Mare, f. Jørgensen, f. Skamstrup, Holbæk A., Ejendom sskylden er nu 94,000 Kr. Sophedal (, 1052): Medejernde er Frk. Josefne M. Svendsen, f Ny Ejendom s skyld: 115,000 Kr. Der holdes nu 40 Koer. Marendal (, 1053): Telef.: Sandby Nr. 18. Ejeren var g. m. Karen Jørgne Mare, f. Frederksen, f. Stokkemarke f Ny E jendom sskyld: 80,000 Kr. Jarlste nsgaard, Matr.-Nr. 16 a af Branderslev S., Lollands Nørre H., Marbo A., lgger / M) fra Nakskov. Dens Ejer er sden Damgaard hedder den, S beskrevne Gaard Harpelunde. Ejeren er g. m. Hansne Helene, f. Knudsen, f. paa Juulsmnde 1878.

58 f!

59

60 26 Supplement. 'Strå n dage rgaard (, 1056): Tdl. Ejere hed N. P. Frs og Chrsten Rasmussen. rkke Augusta, f. Hansen, f. Skelskor H artk.: 39 Tdr. 5 Skpr. Ny Ejendom sskyld: Kr. Glostrup [kke G.-gaard] (, 1065): llk o b t er 6 Tdr. Ld. Ny Ejendom sskyld: Kr. A realet er 240 Tdr. Ld. Kobelevgaard og Cathrnedal (, 1066): Hr. O. C/r. Hansen er f paa Kobelevgaard, hvlken han overtog 1877; hans Hustru, Anna, f. Clausen, er f. paa Cathrnedal 1845; sdstn. Gaard overtog Hr. Hansen Af Ager er der 2261/,,, tl 1 Fæstehus 3 Tdr. Ld. Tjørne van g (, 1055) tlhorer Hr. Magnus Jensen. Hvdemose [kke Hvede-](, 1057): Tdl. Ejer hed P. M athasen Ottesen. Nv Ejendomsskyld: 55,000 Kr. Hartk.: 10" Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. V2 Alb. Assurancen er forhøjet. Der holdes nu 20 Koer. Frede r ksdal (111,1058): Der er af Ager 510, af Eng 12 Tdr. Ld. Stensgaard (, 1060): Ejendomsskvld Kr. Asserstrup (, 1061): Ejer var Cl. Sedeln Jessen [kke Jensen]; Gaarden solgtes 1888 tl Engelsted, af denne 1904 tl Rolykkegaard (, 1067) solgtes 1908 tl Hr. A. Galsgaard, Ejer af Llle Kobelevgaard. Ny Ejendom sskyld: 190,000 Kr. 'Skovgaard (, 1069): Torp; læs Tarp. Frasolgt er c. 12 Tdr. Ld. Hartk.: 10 Tdr. V4 Alb. Vesterbogaard (, 1070): Ejeren er g. m. M artha Louse, f. Fabencke, f. Schachten Sachsen Ny Ejendom sskvld- 80,000 Kr. Marthagaard (, 1071) overtoges Skovbollegaard (, 1072) ejes sden 1909 af Hr. Austus Ulrch, f Skjelstrupgaard (, 1073): Ny Ejendomsskyld: 260,000 Kr. H artk.: 35 *Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 1,2 Alb. nspektor er Ejerndens Son, Hr. Axel Julus Frederksen, f. paa Gaarden Magelundegaard (, 1074): E jeren er g. m. Sg run, f. Letl, f. Blegnd v. Aarhus H ej egaard (, 1075) er sden 1905 bortforpagtet tl Hr. J. P. Pedersen. nuv. Ejer. Arealet er 396 Tdr. Ld., deraf Ager 354, Eng 2, Tllggende tl Huse 25, Have m. m. 15 Tdr. Ld. Forvalter er Ejerens Son. Hr. Ole Gunner Bentzen, f. Storehednge Enehøje 0 (, 1062) ejes sden 1907 af Hr. Jens Theodor Schjøtt, som er f. Hyllested S., Sorø A., 1855 og g. m. Anne Krstne, f. Jensen, f. Vemmelose Nøjsomhed (, 1063): Matr.-Nr. l a m. fl. Ejeren, Hr. Carl Aage Sclwltz, er g. m. Elsabeth Alfrede, f. Evers. Ny Ejendom s skyld 330,000 Kr. Tl Gaarden horer 4 jo rd løse Huse (ntet Hus med Jord). Llle Kobelevgaard (, 1064) kobtes 1891 for 235,000 Kr. Ejeren er g. m. Frede Georgsdal (, 1075): Ejeren, Hr. Hans Georg Falh, er f. paa Kraghedegaard v. Ulstrup, Jylland, 1871 og g. m. Anna Alberla, f. Petersen, f. ved Sakskøbng Ny Ejendomsskyld: 60,000 Kr. Arealet er 86:V. Td. Ld. /4 Llle Skovbollegaard (, 1076): Telef. over Skovbolle Central. Ny Ejendom sskyld : 60,000 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr l 1 2 Alb. N el s trup (. 1077): Ejer er Hr. Chrsten Hansen. Ny Ejendom sskyld: 100,000 Kr. Marebjerg (, 1078): Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Marebjerg. Ny Ejendom sskyld: 220,000 Kr. Gammelkær kaldes Gaarden Skovbolle (, 1079), som ejes af Hr. Lars Peter Andersen.

61 Klnkegaard med Anneksgaarden, Matr.- Nr. 5 m. fl. af Vesterbo, Kobelev S., Lollands Nørre H., Marbo A., lgger l 1/«Ml fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforbndelse. Ejer sden 1888 er Hr. Laurtz Henrk Wedege- Mathassen, f. Mddelfart 1853 og g. m. 17/- helmne Mare Skotte, f. paa Gaarden Hartk.: 15 Tdr. Ejendomsskyld 80,000 Kr. Assur. for Bvgn. c. 20,000 Kr., for Anneksgaarden c. 14,000 Kr., for Besætn. osv. c Kr. Arealet er 107 Tdr. Ld., deraf Ager 97, Skov 7 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Marus Madsen, f. Boddum,Thsted A., Klnkegaard drves en 7 M arksdrft, A nneksgaarden en 6 M arksdrft. Besætn. er f. T. 30 Koer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste. Bygnngerne er af Egebndngsværk, tæ k kede med Ror- og Straatage. H ej esda), Matr.-Nr. 7 a m. fl. af Vesterbo, Kobelev S., Lollands Nørre H., Marbo A., lgger l 1/«Ml fra Nakskov, hvorover Postog Jernbaneforbndelse. Ejer sden 1893 er Hr. Sels Jørgen Pedersen Heje, f. paa Gaarden 1867 og g. m. Hertlm Selsne, f. Selsen, f. Randers tlkobtes en Nabogaard, 54l/» Td. Ld. Det saml. H artk.: 14 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 2l Alb. Ejendom sskyld: Kr. Assurance for Bygn. c. 20,000 Kr. (for Nabogaarden c. 13,000 Kr.), for Besætn. osv. c. 31,000 Kr. Arealet er 1161/«Td. Ld., deraf Ager 106l/ Skov 7 Tdr. Ld. Jorderne drves en 8 og en 7 M arksdrft. Besætn. er f. T. 30 Koer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 3 Plage og Føl sam t 9 F aar og Lam. Gaardens Bygnnger er af Egebndngsværk med Straatage, Kostalden dog grundm uret. M ejerejer Lars Rasmussen, Ly. (Et Konsortum, hvoraf sdstnævnte var Medlem, købte Gaaden 1907; J. P. N. traadte nd 1908.) Toftegaard (, 1083): Ejeren, Hr. Thorvald Claudus Clausen, er g. m. Carolne Mare, f. Poulsen, f. H orslunde Ny Ejendom s skyld : 80,000 \r. Vndebygaard (. 1084) overtoges 1909 for 283,000 Kr. af Hr. Carl Olaf Olsen, f. Nordlunde 1873 og g. m. Johanne, f. Madsen, f. Vesternæs P. Lnd solgte 1907 Gaarden tl Karl Munk, der 1908 solgte tl Kbmd. Julus Tarp. Der er af Ager 282, af Skov 10 Tdr. Ld. Brke mose (, 1085): Ejeren, Hr. Carl Chr. Schouboe, er f og g. m. Laura Johanne, f. Sørensen, f Der er tlkobt F r e d e r k s m n d e (, 1081): E jeren er Hr. Chrstan O luf Frederksen, g. m. Maren Stne, f. Hansen, f. paa Egelund Brket S Ny Ejendom sskyld: 170,000 Kr. H artk.: 25 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 l 4 Alb. Egemosegaard (, 1081): Ejeren er g. m. Elvne Mathlde, f. Pedersen (D atter af 20 Tdr. Ld. og 1908 opfort en ny Hovedbygnng. Ny Ejendom sskyld: c Kr. F orpagter er Ejerens æ ldste Son, Hr. Hans Schouboe, g. m. Cate Edth, f. Mejn, f. Kobenhavn Bøgeskovgaard (. 1086) overtoges 1908 for 87,000 Kr. af Hr. Hans Joakm Knudsen Helms, f. Marbo Rs. Pedersen), f. paa Gaarden Arealet er 75 Tdr. Ld., deraf Ager 73 Tdr. Ld. F orpagter er Ejerens Svgersøn, Hr. Conrad Munch Koefoed, Ejer af Skovballegaard. Poulstrup (, 1082) ejes nu af Hr. Jens Peter Selsen, f. Reerslev S. 1870, og af Hr. E n Gaard Skredtorpe (, 1087) ejes nu (sden 1908) af Hr. Rchard Chrstensen, Son af L. C. Arealet er nu kun 41, <* Td. Ld. H artk.: 5 Tdr. 2 Skpr. Skredtorpegaard (, 1087): Ejeren, Hr. Chr. Davd Coulthard, er f. paa Urupsgaarden Skaane 1865 og g. m. Johanne, f. Frederksen. Der er tlk o b t c. 20 Tdr. Ld.

62

63 : 1!!l ;! ' t, 1 :.. V. «: : '!. "! '

64 28 Supplement. Odnsborg (, 1086) ejes af H. Chrstensens Enke, Fru Dorthea C., f. Jørgensen, f. Sophendal (, 1090) overtoges 1909 for 76,000 Kr. af Hr. Nels Peder Jørgensen Musse, f. Vejleby 1865 og g. m. Malvne Margrethe, f. Jensen, f. Skørrnge Arealet er 182 Tdr. Ld. Kastagergaard (, 1092): Fru Maren Krstne Jørgensen er f. Nelsen. Ny Ejendomsskyld: 67,000 Kr. Arealet er 96 Tdr. Ld., deraf Ager 79V2. Eng 5, nddæmmet 10, Skov 7o, Have m. m. 1 Td. Ld. Munkebv, Lollands Sonder H., Hartk.: 9 Tdr. 1 Skp. 1 \ 4 Alb. Vlhelmegaard, Matr.-Nr. 1 1 a af Tjørneby, Utterslev S., Lollands Nørre H., Marbo A., lgger l 3/4 Ml fra Nakskov, som Haugaard [kke Hav'-] (, 1088): Arealet er 358 Tdr. Ld., deraf Ager 300, Skov 56, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Forpagter sden 1908 er Hr. Carl Laurentus Skebye, f. paa Juellnge 1879 og g. m. Elsabeth, f. Buch, f. Knuthenborg Skovrderbolg Tjørnebygaard (, 1089): Ejeren, Hr. Laurts Julanus Jun, er g. m. Mare Cathrne, f. Frederksen, f. paa Strandgaard Hedegaard (, 1090): Ejeren, Hr. Erk Larsen, var g. m. Ane Mare, f. Pedersen, f. Købelev S. 1825, f Forvalter er Hr. Morten Elus Larsen, f. paa Gaarden er nærmeste St. Postforb.: Horslunde. Ejer sden 1904 er Hr. Hans Peder Hansen. f. Hellnge S og g. m. Laurne Krstne, f. Jeppesen, f. Halsted S H artk.: 9 Tdr. 6 Skpr. Ejendom sskyld: 52,000 Kr. Assurance for Bygn. c. 21,000 vr., for.besætn. osv. c. 24,000 Kr. Arealet er 73 Tdr. Ld., deraf Ager 7112 Td. Ld. Der avles gennemsntlg af Hvede 21. Byg 16, Havre 22 Fold. Besætn. er f. T. 25 Koer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre. 6 Heste. 4 Plage og Fol sam t 6 Faar og Lam. Tl Gaarden horer 1 jordlost Hus. Frhedsprs, Matr.-Nr. 15 af Tjornebv. U tterslev S., Lollands Nørre H., Marbo A., Al leen borg (, 1091) overtoges 1906 af Hr. Landbrugskanddat Jens Schouboe, f. paa Nv Ejen Gaarden 1869, Søn af tdl. Ejer. domsskyld': 130,000 Kr. lgger l 3/4 Ml fra nærmeste S t.: Nakskov. Postforb.: Horslunde. Ejer sden 1906 er Hr. Laurtz Peter Henrk Larsen, f. H undstrup S. v. Svendborg 1862 og g. m. Maren Krstne, f. Rasmussen, f. Langaa v. Nyborg H artk.: 9 Tdr. 2 Fdkr. l l/2 Alb. Ejendom s skyld: c. 56,000 Kr. Assurance for Bygn. c.

65 Marbo Amt ,000 Kr., for Besætn. osv. c. 21,000 Kr. Arealet er 76 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Eng 3, Skov 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. C. 20 Tdr. Ld. (næ rm est Gaarden) drves en 4 M arksdrft m ed: 1. Gronjordsbyg, 2. Sukkerroer, 3. Æ rteblom st, 4. Græs; c. 48 Tdr. Ld. en 3 M arksdrft: 1. Sukkerroer, 2. og 3. Byg. % K asbæk holm [kke -bek-] (, 1093): Fru Gunld Olva Wese er f. Hovrng. Sophenlvst (, 1105): Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. H artk.: 12 Tdr. 6 Skpr. U rnegaard (, 1096): N}r Ejendomssk v ld : 75,000 Kr. Sondertofte (. 1097): Hr. J. Ska fte er g. m. Jule Sophe, f. Bonke, f. Skovhuse Ohrehavegaard (, 1098): Ny Ejendomsskyld: 80,000 Kr. Hartk.: 14 Tdr. 2 Skpr. (der er tlkøbt c. 3 Tdr. Ld.). Holtegaard (, 1100): Matr.-Nr. 1 m. fl. af Ravnsholt. Fru O. Krogh er f. Johansen. Hr. Ander Martn Krogh overtog Gaarden Ny Ejendom sskyld: 60,000 Kr. Eghol mgaard (, 1101): Fru J. Frs er f. Rasmussen. Nordborggaard, Matr.-Nr. 2 af Ravnsholt, Horslunde S., Lollands Nørre H., Marbo A., lgger 21/«Ml fra Nakskov. Postforb.: Horslunde. Ejer sden 1902 er Hr. Lars Peter Andersen, f. Arnnge 1855 og g. m. Hansne Augusta, f. Hansen-Skotte, f. Stubberup v. Nysted Hartk.: 6 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr Alb. E jendom sskyld: 53,000 Kr. Gaarden er Arvefæste tl Pederstrup. Assurance for Bvgn. 25,000 Kr., for Besætn. osv. c. 16,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld.. d eraf Ager 53, Eng 3. Skov 2, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agerm arken drves en 7 Marksdrft. Der avles gennem sntlg af Hvede 18, Byg 14, Havre 20 Fold. Besætn. er f. T. 16 Koer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Fol sam t 8 Faar og Lam. H o r s l u n d e Saftstaton, Matr. Nr. 6 e, Horslunde S., Lollands Nørre H., Marbo A.. lgger l 1 o Ml fra Nakskov. Postforb.: Horslunde. Statonen tlhører sden 1882 >Dedanske Sukkerfabrker«. Ejendom sskyld: 80,000 Kr. H artk.: 1 Fdkr. 21/4 Alb. Statonens Forvalter er Hr. Albreth Qvst, f. Svendborg 1854 og g. m. Alma Theodora, f. Pres, f. paa Marselsborg Skovrdergaard v. Aarhus Mndebo (, 1103): Fru Johanne versen, f. Bruun, f. 0.-Karleby 1852, er Enke efter Jørgen versen, f. paa Orehavegaard 1849, f D r u e l u n d kaldes Hr. Chr. Rudolphs Gaard V.-Nordlunde (, 1104). Arealet er 98 Tdr. Ld., deraf Ager 96 Tdr. Ld. Tl Gaarden horer 2 jordløse Huse. Pleskovgaard (, 1105): Fru Sophe Bertne Rasmussen, f. Olsen, er f. paa Vesemosegaard. Den bl. tdl. Ejere nævnte Jørgen Hansen hed: J. Hansen Bøssemager; Fru R. var hans Plejedatter. Trollelundsgaard (, 1106): Forpagteren. Hr. L. P. Frederksen, er g. m. Mathlde Augusta, f. Skcbye, f. paa Juellnge Skæven bo rg (, 1107): Ejeren, Hr. Hans Æ a r t m m V' - émm ' s a t m 1 s >, Ander Chrstansen, er g. m. Anna Frederkke, f. Sørensen. Ny Ejendom sskyld: 61,000 Kr. R n g s e b v g a a r d (, 1108V Fru Krstne Hansen, er f. [kke Larsen, men] Lassesen (f. paa Gaarden 1847\ H artk.: 13 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Ager er 100, Have m. m. 2l/o Td. Ld., S a n naga ard [kke Sanne-] (, 1108): Hr. Hans Skaftes Hustru, Mare, f. Thorsen, er f. paa Toftegaard. Den tdl. Ejernde. E nkefru Pedersen, var Enke efter Peder Madsen Pedersen. Ny Ejendomsskyld: Kr. H artk.: 25 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. L y Fællesmejer, Matr.-Nr. 3 c af Herredskrke S., Lollands Nørre H., Marb > A., lgger 3/4 Ml fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. (Telef. 163). Ejeren er Hr. Lars Rasmussen, som 1900 kobte af J. W. Hansen for 20,000 Kr. (Senere er foretaget store Ud-

66

67 B T.. 1 : ; «\!!»

68 30 Supplement. v vdeser og Nybygnnger.) Ejendomsskylden er 75,000 Kr. H artk.: 1 Skp. 2 Fdkr. l '/ l Alb. Arealet er 1V«Td. Ld. (Ejeren drver desuden Forpagtnng en Gaard paa c. 25 Tdr. Ld.) Aarlg behandles c. 6 Mlloner Pd. Mælk; Osteproduktonen andrager c. 350,000 Pd. om Aaret. Gammeleje (, 1110): Ejeren, Hr. J. P. Zacho, var g. m. ng er, f. Petersen, f. paa Grevskabet Langeland 1827, f B estyreren er f E n Gaard L 11 e L ø j t o f t e, 1111): Hr. H enrk Bærendt Bærendtsens H ustru, Bolette Mare, er f. Wtt. H artk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. :V4 Alb af Hr. A/e/s Jørgen Frederksen, f. paa Strandgaard 1874 og g. m. Jensne Krstne, f. Frederksen, f. Harpelunde Arealet er 173 Tdr. Ld., deraf Ager 142, Eng 28, Skov 1, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Brunsvang (, 1122): Ejeren, Hr. Holger Frederk Olesen, er g. m. Carla Louse, f. Nelsen, f. K øbenhavn Hvd klde (, 1122): Ejeren, Hr. Jens Ludvg Anton Bonke, er g. m. Kate Sophe Agnete, f. Lorenzen, f. paa Skaftegaard Hartk.: 10 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. l l/ Alb. Ny Ejendom sskyld: 66,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 16,480 Kr., Besætn. 12,850 Kr., nv Kr., Avl 11,617 Kr. Charlottenlund (, 1123) overtoges 1909 for 68,000 Kr. af Hr. Svend Trost Kstrup, f. S.-Orum v. Skve Engesko vgaard (, 1124): Ejernden, Enkefru Hansne Olesen, er f. Chrstensen. J u e l l u g e (, 1115). Svendstrup, 1110': Ejeren overtog Gaarden for 50,000 Kr. (den havde da kun 84 Tdr. Ld.). Ejendom sskylden nu: 76,000 Kr. Sæby holm (, 1110x: Forpagteren. Hr. Hans Chrstoffer Johan nessen, er f. v. Odense 1851 og g. m. Louse Margrethe Charlotte, f. Mertz, f. v. Næstved Bulsko vgaard (, 1118): Hr. Rasm ussen overtog Gaarden Ka r 1ebygaa rd (, 1119^ ejes af Brodrene d Ht. Sophus Theodor Matzen, Juellnge, og G osse rer h rederk Matzen, Aarhus. Forpagter er deres Broder, Hr. Chr. Ncola Matzen. Hellngegaard, Halsted S., Lollands Nørre H., Marbo A., horer under Baronet Juellnge. Hartk.: 32 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. Ejendom sskyld: 185,400 Kr. Arealet er 290 Tdr. Ld., deraf Ager 287 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Landbrugskanddat Chr. Wedderkopp, f. Juellnge Skovrderbolg 1880 og g. m. Augusta Johanne Krstne, f. Chrstensen, f. paa Gunnerslevholm, Sorø A., Af Agermarken drves 275 Tdr. Ld. en 8 M arksdrft; Resten, 12 Tdr. Ld.. er perm anent Græsgang. Besætn. bestaar f. T. af 80 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg, 5 Tyre, 17 Heste, 8 Plage og Fol sam t 25 F aar og Lam. Vesterborggaard (, 1120) ejes sden Peders tr u p (, 1125): Godsforvalter er Hr. Nels Peder Jacob Blume, f. paa Pederstru p S k j e l tofte (, 1127): Forpagteren, Hr. Ebbe Flach de Neergaard, er g. m. Malvne Hldeborg Stta, f. von Rosen. Magetvnggaard (, 1128): Ejeren, Hr. Peter Anton Thomsen, er g. m. Anna, f. Poulsen. Ejendomsskyld: 83,000 Kr. Hartk.- 15 Tdr. 2 Skpr. 1 Fd kr. 4 Alb. Vester borg Saftstaton, Matr.-Nr. 3 b af \ esterborg S., Lollands Norre H., Marbo A., tlhorer >De danske Sukkcrfabrker<. H artk.: 1 Fdk. 1/«Alb. E jendom sskvld: 70,000 Kr. Statonens Forvalter (sden dens Oprettelse 1882 er Hr. Anders Lund S k a f te, f. paa Enarsborg 1828 og g. m. Mare, f. Petersen, f. Aunede Egelund (, 1129): Ejeren er Hr. Carl Chrstan Kofoed. Brunshoj (, 1130) ejes nu af Enkefru nger Pedersen Brunshoj, f. Poulsen, f. her 1847, Enke efter Chrsten P. B. B estyrer

69 Marbo Amt. 31 er Fruens Søn, Hr. Nels Kok Pedersen, f. her kultv. Lerjord, 3 Have m. m., 177 vedv. Græsnngsjord, 60 god Dyndeng. Hele Agermarken Ernstmnde, Lndet Mejer (, 1131) ejes af Brødrene d Hrr. Peter og Nels Rasmussen, der overtog den 1881; 1893 tlkobtes Hejrngegaard. Assurance f. Besætn. 16,300 Kr., lnv Kr., Avl 24,575 Kr. Arealet: 76 Tdr. Ld., deraf Ager 721'«, Mose 2 Tdr. Ld. Strandgaard (, 1132): Af Arealet, 76 Tdr. Ld., er Ager fl1/«, Eng 11, Skov 2, Have m. m. l l/2 Td. Ld. Ejerens Navn er: Hr. Fr. Sønderm ann Rasmussen Hvd. D a 1b y g a a rd (, 1133): Ejeren, Hr. Sognefoged Rs. Fr. Vlh. Petersen, er g. m. Krstne, f. Bekkel. Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. Arealet er 87 Tdr. Ld. B n d e r n æ s (, 1138): Af Arealet, 540 Tdr. Ld., er 230 Tdr. Ld. g. Agerjord, 70 nyer drænet af den nuv. Besdder. Forvalter er Hr..V. P. Jensen Østergaard, f. paa Lysbro Teglværk v. Slkeborg Vendersmnde (, 1139): nspektor tllge for Ldsø og Bndernæs er Hr. H. P. Nelsen, f. paa Mollegaard, Alsted v. Rngsted 1872 og g. m. Anna Mare, f. Bransager, f. Torped v. Rngsted Ottelundsgaard (, 1140): Fru Bolette Kam lla Justesen er f. Markersen, f. paa Markersdal. Slettemark (, 1134): Ny Ejendomsskyld: 59,000 Kr. Af Arealet, 74 Tdr. Ld., er Ager 65, Mose 4 Tdr. Ld. Nygaard (, 1134): Ejeren, Hr. Sogne raadsfm., Amtsraadsmedl. Rs. Hansen Klnke, er f. her 1840 og g. m. Sg nld, f. Slub, f. paa Glorevang Ny Ejendomsskyld: 70,000 Kr. Af Arealet er Mose 77«, Skov 272 Td. Ld. Strandholm (, 1141): Matr.-Nr. 144 af Rodby. Arealet er 700 Tdr. Ld.; 100 Tdr. Ld. nddæmmet Strand (Myggefed er bortforpagtet. Hr. S. Sarensen Rasmussen er (. Vrgsted, Vejle A., 1861; Fru Berthne R., f. Sørensen, er f. Halsted Rngsebollegaard (, 1142): Matr.-Nr. 7 a m. t. af Rngsebolle. Nj Ejendom sskyld 74,000 Kr. (»Andre Afg. 75 Kr.«udgaar.) Arealet er 118 Tdr. Ld. (hvoraf 3 Tdr. Ld. horer tl en Kobmandsgaard Rodby, der ejes af Hr. Svendsens Son). Ungkvæg: 28 ( St. f. 20). Fugl sang (, 1135): Ejeren, Hr. Rs. Pedersen Stryhn, er g. m. Kathrne, f. Hvd. L d sø (, 1137): Hr. Godsejer C. Moesgaard- Kjeldsen er g. m. Anna Catharna, f. Hahn, f. København Taagerup Præstegaard (, 1142): Assurancen for Besætn. er Kr., for lnv Kr. og for Avl 7150 Kr. S a k s fj e d ga a r d (, 1143): Arealet er 1114 Tdr., deraf Ager 300, u d to rret og n d dæm m et Areal 810, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Darket (, 1145): Ejeren, Hr. Hans Hanw*

70 1.! S t *

71 l ;! l: :* 1 1! : tu ; ; ( : :! =

72 32 Supplement. sen, er f. paa Blæsenborg S.-Broby 1853 og g. m. Anna Dorthea Carolne, f. Lanrtzen, f Foruden Darket ejer Hr. H. en Gaard Hyldtofte (c. 66 Tdr. Ld.) og har forpagtet 72 Tdr. Ld., der hører under Sønderkarle. T h o r s 1 u n d e g a a r d (, 1146) overtoges 1908 (for 92,000 Kr.) af Hr. Chr. Pedersen, f. Assenbølle 1866 og g. m. Anna Marte Sophe Pedersen, f. Holebv Nv E jendom s skyld: 72,000 Kr. E n Gaard Torpe (, 1150): Nærm. St. er Holeby. Otto Larsen døde 1907; Enkefru Marane L. har bortforpagtet Gaarden tl sn Søn, Hr. Sophus Anton Larsen, f. her 1878 og g. m. Anna ngrd, f. Larsen, f. E rrndlev E n Gaard Torpe (. 1151) overtoges 1892 af Hr. H. P. Pedersen. Af Arealet er Ager 88, Eng 3, Mose 1, Veje m. m. 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Lykkenssæde (, 1152) overtoges 1907 (for 106,000 Kr.) af Hr.. Chr. Schoppe, f. Marbo 1880 og g. m. Frda Sophe, f. Clausen Nørregaard, f. Almnde Arealet er 106 Tdr. Ld., deraf Ager 101, Eng 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Maresmnde (, 1152) overtoges 1907 (for 108,500 Kr.) af Hr. Chr. P. Chrstansen, f. Sengeløse 1871 og g. m. Mchaelne, f. Jørgensen, f. paa Sletteskovgaard, Musse H., Ejendomsskylden er 70,320 Kr. Arealet er 125V2 Td. Ld., deraf Ager 123l/ Td. Ld. B r e m e r s v o 1d (, 1148): Det bør nævnes, at denne Gaards Polak-Bvgnng er m onsterværdgt ndrettet. Avlsbruget er 1909 b o rtforpagtet tl Hr. Ludvg Rønnenkamp Holst, f. Seest v. Koldng 1873 og g. m. Sgrd, f. Brodersen, f. Kongens Lyngby F orvalter er Hr. Chr. Poulsen. Skovrderen, Hr. Fr. Waldemar versen, er f. Forslevgaard Skovrderbolg, Sorø A., 1855 og g. m. Anna, f. Andersen, f. Solrød Skole Pletgaard (, 1153): Hr. Løjtnant. P. Jørgensen er f. paa Rodby Mark Assurancen for Besætn. m. m. er forhojet. Arealet er 135 Tdr. Ld. Lungholm (, 1154): Hr. Hofjægermester, Lehns baron Poul Abraham Bertouch- Lehn er f. Hamborg 1855 og g. m. Frederkke Cathrne Sofe, f. Løvcnskjold, f. paa Torp v. Rosklde (Bedstefaderens Fornavn var lgeledes Poul, kke Povel.) Et Navn»Olstrupgaard«h ar kke kunnet paavses; Lungholm hed dermod oprndelg Engbøllegaard, men laa da Taagerup S. S staar: Avlsgaarden e s Areal... læs: Avlsgaard en s Areal; der er nemlg kun een, Saksfjed gaard. nspektor paa Lungholm Avlsgaard (111,1158) er Hr. H ans Peter Jensen, Hojbygaard. Jægersbo, Skovrderbolg under Baronet Sonderkarle; Matr.-Nr. 64 af Errndlev; Bremersvol-d Avlsgaard (, 1149). Bremersvold S kovrder bol g(111,1149). nærm. St.: Rodby, Postforb.: Rodby, Telef.: Errndlev Nr. 5; lgger l '/ 4 Ml fra Rodby. Arealet er 19 Tdr. Ld., deraf Ager 14;/4 Td.

73 Marbo Amt. 33 Ld. Hr. Skovrder Holger Vlhelm Marcher er f. Kobenhavn 1865 og g. m. Thekla Amale, f. Schecr, f. paa Plegaard Brønshøj Sondergaard, Matr.-Nr. 10 af Olstrup S., Fuglse H., Marbo A., tlhører sden 1887 Hr. Sognefoged Carl Edvard Hansen, f. paa Nordgaard, Falsters Nørre H., 1861 og g. m. E m m a Else, f. Jakobsen, f. her paa Gaartjen 1861, Datter af tdl. Ejer Jakob Rasmussen ). Ejendomsskylden er 52,000 Kr.) H artk.: 6 T dr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 2»/4 Alb. Bygnngerne er forskrede for c. 27,000 Kr., Besætn. osv. for c. 27,000 Kr. Arealet er 901 a Td. Ld., deraf Ager 88 Tdr. Ld.; 82 Tdr. Ld. drves en 7 M arksdrft, 6 Tdr. Ld. (nddæmmet) en 4 Marksdrft. Besætn. bestaar af 36 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste, 4 Plage og Fol sam t 6 F aar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar c Pd. pr. Ko. Folkeholdet er: 1 Forkarl, 1 Foderm ester, Ejendomsskylden af Kjærstrup Gods er 491,763 Kr. Søholt Avlsgaard (, 1164) er bortforpagtet tl Hr. Hans Frederk Goth, f. Slotsbjergby v. Slagelse 1854 og g. m. Jul, f. Drosl, f. Hum ble An n asmnde (, 1166): Hr. Rasmus Chr. Jørgensens Hustru, Karen Lne, er f. Hansen. Holebygaard (, 1166): Hr. Edvard Madsen er g. m. Kathnka, f. Osholm, f. Stubberup Venslykke (, 1167): Efter Frasalg er Ejendomsskylden 51,000 Kr., Hartk.: 10 Tdr. 6 Skpr. 2 Alb., Arealet: 88V«Td. Ld. (deraf Ager 83l/o Td. Ld.). Nobbøllegaard [kke Nybølleg.j (, 1168): Bestyrer er Hr. H. P. Jensen, Højbvgaard; Forvalter Hr. Sven Penge, f. paa Hllerødsholm Stutter 1876; Bogholder Hr. Chr. Larsen, f. Bursø 1861; Kvægavlsleder Hr. Landbrugskand. Fr. Warberg Jørgensen, f. Hllerslev Skole v. H øjrup, Fyn, Raahavegaard (. 1169) har næppe været Hovedgaard; der er fuld Tendeydelse paa den. Den nuv. Gaard er Ny R aahavegaard; G. R.s Bygnnger er nedrevne, u n d tagen et m ndre Hus. Karle, 1 Husjomfru, 1 Pge og 4 fremmede Arbejdere. Hovedbygnngen er grundm uret paa Kampestens Sokkel, Avlsbygnngerne dels af G rundmur, dels af Egebndngsværk. Tl Gaarden horer 2 jordløse Huse. Fuglse Præstegaard (, 1158): Paa en Bjælke over Porten tl en gammel Lade er udskaaret: PNTZE. AFTEN LODH. MATZ. BESKE. DENNE. LADE. OPSETTE. DOMNUS. NOBSCVM. STATE. -Jr- MAP. (Det sdste P er rmelgvs et beskadget B; MAB = Mads Andersen Beske, Navnet paa den Præst, som byggede Laden.) Holeby Maskn fa br k, grundlagt 1877, H. ChrstotTersens Masknfabrk, Matr.-Nr. 12 m. fl. af Holeby, Fuglse H., Marbo A. Post-, Jernbane- og Telefonforb. (Nr. 11 og 26): Holeby. Ny Ejendom sskyld: 200,000 Kr. Assurance: 373,711 Kr. Fabrkant Hs. Chrstoffersen, der, efter at have været Smed under Stam huset Engestofte og Smedemester hos Dr. Erhard Frederksen, flyttede tl Holeby og oprettede en m ndre Masknfabrk, ndlagde sg megen Fortjeneste ved at forbedre forskellge Landbrugsm askner (særl. Radrensere), saaledes at de passede for Lollands stæ rk t lerede Jorder. Efterhaanden u d vdedes V rksom heden betydelgt, og 1902 Fuglsegaard kaldes den, 1159 beskrevne Gaard Fuglse; den overtoges af nuv. Ejer 1904 og var forpagtet af ham Frederksmnde (, 1159) solgtes 1908 tl Edv. Madsen og Chrstoffersen, som 1909 atter solgte den tl Hr. Hans Jørgen Rasmussen, f. paa M argrethelund 1863 og g. m. Ane Sophe Johanne, f Selsen, f. paa Henrksm nde H artk.: 24 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. a/4 Alb. Arealet er 192:*4 Td. Ld., deraf Ager 184l/ 4 Td. Ld. Kj æ r s t r u p (, 1160): Fru Hedvg Sophe Frderchsen, f. Jungersen, er f. Odense opførtes de nuv. Fabrksbygnnger. Hr. C hrstoffersen f. Bandholm 1845) døde 1908; Danske Gaarde: Supplement. 3

74

75 j ; t f S ' *» * ;» r v ; ->^1^ y>'^ n c-/; ^-. r -v55' r t *M WV *ru?s v >y*-3é ;::7 :' htøffct. - 3 * l ' -.. ')S\*-\'" b *# ^ * f d ^ k :r- tf#?\«v;&' ': F.': v* *. ^. : : U s J j r'.r,. : ^ S < *.t f * r u # Jt6*K>. : : * : '. * rt, V ;,*j * * - ^ 1 r ' 5 ' u J l f v b? 1 5 ^ f s q & S ; s a '. T 3? *. - ' V - ^. < C'1^.>'^6,/n ^''r-c'^ '#h5.v ; *H» :n V-'-*.-. > var.- $* * **+ &. 4. ' t rmhu^v*: VtflVV *.1- - *!*'* ~!testølv.v!':tr*fr^ - - v \ w ^ W y > ).. ^{»3 Hrr-^&Tv^fer H 4«v *} r & ;,*/.*" j \ 1,. * ' ' * :*. *. t - > * VJ. H-_" '* nrv.^c-; 1 R * r!v n * ^ f t ^ l 5 -- * r ^ 7-6 # r v " V : '. * : - - H w * v -<. & ';"'** ~T-. N =» J * r - * l r ' * : : > > > ; : ' '* - ' & $. > ' ; *. : W ' l > > *.-;f>. "'<»>;?.? ' v' ;.;/" ft. ; ;,*. ' 3 : «rv». *.,;». r" r.,? **," :. v ' r;,.-) - -:, «* v.vu-v hns'rt tjh :. *r*? - u t a > w^f- -^j :-V\} l, /!» {.' / :. V?. > -., r. :. t "-". ' ^ ' *. a, a - /.. 4 r V :,/ 7,_l ' W rt' /-> U K.H '.-.'. 's k :. 1,:x 3. H ; J ' * ; f ' 4 ' ' * l $ D ^ o r v - ;> ' ' r :t*», - u q /7}. 5: $ Tdr. L4. / r :, ' ^ - -.., ; ::\ å * ' : ; t ' f». V - ;^sw ' ; l J t - 5 / 7 V- :' ; r,* r- ; ' ' : '.»l r f, ; vj gnh.05 fdka 'Ur^b f%l -#v.a * ta ' \ f ^f ^ ' rrj VjS, a e f ø f e f f V *»?o 3»8!?>!WH p**1 n,1t? ;Vf ^5,-O^ - ' *m f f JET- «

76 34 Supplement. Fabrken ejes nu af hans Enke, Fru Sophe Chrstoffersen, f. Jensen, f. Ø.-Ulslev v. Nysted Drften ledes af deres Søn, Hr. D rektør Jens Chrstoffersen, f. Fuglse 1870, g. m. Bodl Margrethe, f. Hansen, f. Holeby Skole Fabrkens aarlge Omsætnng er gennemsn. c. 600,000 Kr. Den beskæftger, foruden D rektøren, 1 K orrespondent, 1 Bogholder, 3 n genører, 1 Værkforer, 5 Formænd og c. 200 Arbejdere. Søgaarde (, 1170): Fru Hlda Laurne Dorthea Suhr, f. Clausen, er f. paa Hejdéholm Skaane 1860 og Enke efter Hr. Laurtz Jørgensen Suhr. Fru Suhr, der var Enke efter Godsejer Henrk Ncola Jørgensen tl Søholt, fk Gaarden tlskødet ved st an d et Æ gteskab E n Gaard Ø.-Trsted (, 1180): Ejerens H ustru, F ru Thora Mare Margrethe Rasm ussen, f. Thomsen, er f. her paa Ejendom m en. Ny Ejendom sskyld: 79,000 Kr. S o l vang (, 1179) solgtes 1908 for 69,000 Kr. tl Hr. Rasmus Nelsen, f. Ullerslev, Aunede S., Der svares 24 Tdr. Byg Arvefæsteafgft. Søgaard (, 1180): H artk.: 13 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Gaarden ejes af Hr. Købmand Jobst Henrk Hovmand, f. Rødby g. Kobmandsgaard 1835, og Søster, Frk. Anna H. C. Hovmand, f. smstds Forvalter er Hr. André Krogh, f. Utterslev, Lollands N. H., Holte g aard (, 1172) bestyres af Hr. Carl Anthon Frederk Qvade, f. Marbo E n Gaard Nebbelunde (, 1172): Hr. Hans Jørgen Hansens Hustru, Ane, f. Pedersdatter (f 1905), var f paa Nabogaarden, som Hr. H. har kobt. Det samlede Areal er 1307o Td. Ld., deraf Ager 80, Eng 45, Mose 4, Have m. m. 1 2 Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl Ejerens Svgersøn, Hr. O laf Olsen, f. paa Rødby Mark 1876 og g. m. M artha, f. Hansen, f. h er paa G aarden D a n sted (, 1175): Hr. N. P. Thorsen Skafte er f. Nakskov 1881; Fru S. er f. paa Mollegaard Langelands S. H Ny E jendom sskyld: 185,000 Kr. Bygnngsassurancen: 80,000 Kr. Arealet er 295 Tdr. Ld., deraf Ager 265 Tdr. Ld. B u kkeha vegaard (, 1176): Arealet er 133 Tdr. Ld. Sæddngegaard (, 1177): Hr. Hofjægerm ester Oscar Brun, R. af D., er f. paa Lndersvold v. Præstø 1851 og g. m. da Charlotte Sophe, f. Tesdorpf, f. paa Ourupgaard Ejendomsskylden er 488,000 Kr. Assurance for Hovedbygn 124,300 Kr., Avlsb. 344,364 Kr.. Besætn. 99,133 Kr., nv. 41,945 Kr., Avl 136,897 Kr. C h r s t a nssæde Avlsgaard, Forpagter er Hr. Ncola Peter Aagesen, f. Kobenhavn 1863, g. m. Mm, f. Brun, f. paa Boderupgaard paa F alster Frhedsmnde (, Ny Ejendom sskyld: 185,000 Kr. Arealet er 277 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Johan Adam Theodor von Rosen, f. Kel Maglebjerggaard (, 1185) ejes sden 1909 af Johannes Henrk Freesleben, f. paa Kaastrupgaard, Holbæk A., 1878 og g. m. Krstne Charlotte Skafte, f. Dornonvlle de la Cour, f. paa Havmøllen v. Ebeltoft Østoftegaard (, 1187): Ejer er Hr. Jørgen Pedersen, g. m. Sophe Augusta, f. Justesen. Havrevængegaard (, 1188) er 1907 ved Mageskfte med en Vlla Nakskov - overtaget af Hr. Anders Petersen, f. Soesm arke, Musse H., 1857, g. m. M athlde Petersen, f. Skaane. Avlsbruget bestyres af Hr. Morten Vlhelm Kragh, f. Stokkemarke 1875 og g. m. Julane Sophe, f. Olsen, f. Nyhuse v. H llerød Paarupgaard (, 1189): Bestyrer er Hr. H. Chr. Sørensen, f. Fureby v. Lokken Taagerudsgaard (, 1190): Telef. : Stokkem arke Nr. 5. Nærm. St.: Bandholm-

77 M arbo A m t. 35 Marbo. Ny Ejendom sskyld: 170,000 Kr. Hr. Krstoffer Stnke er g. m. Melda Krstne Mare, f. Frederksen, f. Ørslykke, Lollands N. H., Nørremosegaard (, 1189) er Navnet paa Hr. Sogneraadsfmd. Jørgen Selsens Gaard Østofte (Matr.-Nr. 13 a m. fl.).»akteselskabet C. A. Qvade, Rasmussen & Faber«er dannet Aar 1900 ved Sam m enslutnng af flere selvstændge F o rretnnger. Selskabets Hovedkontor er Marbo. Foruden Flaler Holeby, Sakskøbng og Guldborg lgger e n Flal Bandholm, Matr.-Nr. 1 n m. fl. Ejendomsskylden for denne Ejendom er 70,000 Kr. Bygnngsassurancen er 73,294 -f- 43,961 Kr. Her fndes Kontorbygnng, sto rt Kornm agasn 3 Stokværk (opf. 1867), Korntorrngsovn m. m., samt ved Havnen bl. a. en stor Magasubvgnng 4 Stokværk og 2 Loftsetager. Personalet ved Bandholm-Flalen er: 1 Forvalter (Hr. Ludvg Moller, f. Kbh. 1883), 1 Bogholder (Hr. Johansen, f. Holeby 1887), 3 Pakhus- og Pladsformænd, 2 Kuske, 17 faste Daglejere m. fl. Akteselskabet drver Forretnng med Korn og Foderstoffer. Houlykkegaard [kke Hav-] (, 1191) lgger 1 Ml fra Marbo. Her laa sn Td Houlvkke Kloster. Avlsbruget er nu b o rtforpagtet tl Hr. Jørgen Beck Mencke, f. paa Strandholm. Fuglse H og g. m. Sgrd, f. Wenzel, f. Sakskøbng Vaarskov [kke -gaard] (, 1192) er sden 1909 bortforpagtet tl Hr. Løjtnant Erk Wlhjelm Kjær, f. Marbo 1883 og g. m. Elsabeth, f. Qvade, f. Marbo Besætn. er forskret for 30,000 Kr., nv. for Kr. og Avl for 35,000 Kr. L e r b j erggaard (, 1193): Besætn. er forskret for 24,000 Kr., nv. for Kr. og Avl for 37,000 Kr. Forpagter er Hr. Landvæsenskom m ssæ r Jens Petersen, g. m. M artne, f. Larsen, f. Stge v. Odense Forvalter er Hr. Berthel Petersen. Band holm Hotel, Matr.-Nr. 27 m. fl. af Bandholm S., Marbo Brk, Fuglse H., Marbo A., lgger 1 Ml fra Marbo. Post-, Jernbane- og Telefonforb. (Nr. 5): Bandholm- Hotellet horer under Grevskabet Knuthenborg. H artk.: 2 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. V4 Alb. Ejendom sskyld: 60,000 Kr. A ssurancesum merne er: for Besætn Kr., nv Kr., Avl 3000 Kr.. Varelager 9000 Kr., H otelnventar 12,000 Kr. Arealet er 26 Tdr. Ld., deraf 24 Tdr. Ld. Ager. Hotellet er bortforpagtet tl Hr. Hans Julus Jensen, f. Halsted S og g. m. Elga, f. Jensen, f. Hullegaard paa Bornholm Den grundm urede, skfertæ kkede Hovedbygnng har 2 Stokværk og frembvgget Fronte- spce. Den rum m er bl. a. 7 Gæsteværelser, Gæstespsestue og Restauratons-Lokale. V. herfor lgger en Pavllon med Theater- og Spsesal sam t overbygget Veranda. Rejsestalden h ar Plads tl 30 Heste. Hotellet lgger sm ukt, u m ddelbart ud tl Havnepladsen. Agermarken drves en 6 Marksdrft. Der avles af Hvede c , Rug 13, Byg 19 og Blandsæd 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 9 Koer, 2 Stkr. Ungkvæg og 3 Heste. Mælkemængden var sdste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Bandholm Hotel søges meget af Badegæster; tllge drves K øbm andsforretnng og Skbsprovanterngshandel. Personalet bestaar af 1 Karl, 1 H usjom fru, 1 Kokkepge, 1 Stuepge, 1 Serverngsjom fru og ( K øbm andsforretnngen) 1 Komms. Desuden ved Avlsbruget 1 Karl og E xtraarbejdere Høsten. Skovnæs (, 1194): St. f. 11 Mand ekstra læ s: Mand ekstra. Marbo Ladegaard (, 1195) er sden 1909 bortforpagtet tl den tdl. Forpagters Søn, Hr. Aage Petersen, f. her 1876 og g. m. Augusta, f. Prcrgaard, f. Nakskov Hunseby Præstegaard (, 1196): K om m uneskatten er c. 400 Kr. HassagergaardogDamsmosegaard (, 1197 : Assurancen er for Besætn. 44,000 Kr., nv. 18,700 Kr., Avl 27,000 Kr. Arealet er 354 Tdr. Ld., deraf Ager 325, Eng 25 Tdr. Ld. En ny Forpagtergaard er under Opførelse, c Al. S. V. for Damsmosegaard. Gaarden kom m er derefter tl at føre Navnet Hassagergaard. Sakshoj (, 1198): Fru Mare Krstne Thesen er f. Sm edem and. Anderstrupgaard (, 1199) købtes 1907 for 85,000 Kr. af Hr. Carl Valdemar Madsen, f. Engestofte 1876 og g. m. Johanne Mare, f. Jørgensen, f. smstds Ny E jendom sskyld: 62,500 Kr. Knuthen borg Avlsgaard (, 1207): Arealet angves tl 329 Tdr. Ld., deraf Ager 250, Eng 75, Have m. m. 4 Tdr. Ld. C. 200 Tdr. Ld. Parken drves aarlgt Veksel med Havre og Udlæg. Avlsforvalter er Hr. Johan A dolf Goth, f N e strup (, 1208): Besætn. er forskret for 90,000 Kr., nv. 35,000 Kr., Avl 74,000 Kr. Af Arealet er 84:l 4 Td. Ld. Skov, 7731o Td. Ld. Ager og 17 Tdr. Ld. Eng Forpagter sden 1909 er Hr. Adolf Georg Carl Jessen, f. paa Zrkopng Skaane 1874 og g. m. Elsabeth Emle, f. Chrstansen, f. Nakskov 1879.

78 t.

79 l :*! :!,,«>: l t Å- n t 1:! ;

80 36 Supplement. Trudstolpegaard [ St. for Tru-] (, 1350): Assurance for Hovedbygnng 15,500 Kr., Besætn. 18,200 Kr., nv Kr., Avl 7200 Kr. Af A realet er Ager 127, Skov 18 Tdr. Ld. S t e n s t r u p ga a rd (, 1351): Assurance for nv. 10,000 Kr. F ru Rodl Suhr, f. R asmussen, er f. Ø.-Uslev Agger up [ St. f. -gaard] (, 1209): Af Arealet, 370 Tdr. Ld., er Ager 313, Eng 3, Skov 44, Have m. m. 10 Tdr. Ld. nspektoren, Hr. Holger Em l Carl Jansen, er f. paa Engestofte Avlsgaard 1874 og g. m. Anna Elsabeth, f. Hansen, f. paa Harrested Mølle v. Slagelse Engestofte (, 1210): Hovedbygn.s Telef. er Marbo Nr. 12. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Peter Chrstan E m l Thom sen, f. paa Skærum Mølle Ulfborg 1867 og g. m. Francsca Mara Vlhelmne, f. Ljungberg. Ejegod hedder den, 1213 beskrevne Gaard Engestofte (Matr.-Nr. 5 af E. og 1 a af Vaabensted). Arealet er 837«Td. Ld., deraf Ager 811/8, Have m. m. 1/* Td. Ld. Frsenlund (, 1213): Fru. M. Chrstansen er f. paa Svanevggaard Bandholm S Kvægbesætn. er af ren rød dansk Race. Orebygaard Avlsgaard (, 1217): Hovedbygn. er assureret for 26,400 Kr., Avlsbygn. 190,600 Kr. Arealet er 512 Tdr. Ld., deraf Ager 358, Eng 50, nddæm m et 100, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Bestyrer sden 1878 er Hr. Chrstoffer Jagd, som er f. Jerlev Skole v. Vejle 1846 og var g. m. Charlotte, f. Larsen, f. Vsknde 1845, f R o d s n æ s (, 1218): Hartk.: 46 Tdr. 6 Skpr. 1\ 2 Alb. (deraf tendefr Matr.-Nr. 1 m.: 31 Tdr.). Forpagter er Hr. Ole Peder Olsen, f. paa Slergaard B røndbyvester 1871 og g. m. Susanne Constance, f. Thomsen, f. paa V lhelm sm nde Bredsten Ødega ard (, 1220) er bortforpagtet tl Hr. Preben Blle Madsen, f. Faaborg * Polly Mara, f. Munster, f. paa Hedegaard v. Landskrona Cypressegaard (1221) ejes nu af Hr. Gunner Ska fte Dornonvlle de la Cour, f. paa Hovmøllen v. Ebeltoft 1882 og g. m. Lly Chrstne, f. Hoffmann, f. paa Damsmark v. Esbjerg Hartk.: 17 Tdr. 3 Skpr. 3/4 Alb. Af Arealet, 151 Tdr. Ld., er Agér 124 Tdr. Ld.; tl 1 Fæstehus og 1 Lejehus hører 6 Tdr. Ld. Berrtzgaard(, 1222) saaledes skrves Navnet oftest har et Areal af 653 Tdr. Ld., hvoraf Ager 600, Eng 48, Gaardsplads ro. m. 5 Tdr. Ld.; desuden Slottet, Haven og Parken c. 16 Tdr. Ld. Forpagteren. Hr. N. P. Johannessen, er f. Agedrup S., Odense A., 1848 og g. m. Anna Clara, f. Moller, f. Skjorrng S., Fuglse H., Vgsnæs Præstegaard (, 1224): Benefcarus, Hr. Pastor Frederk Engelhardt Bojsen Jensen, er g. m. Thyra Margrethe Krstne, f. Lauesgaard, f. Sllerup, Sønderjylland, Skov kj æ rg a ard (, 1225) ejes nu af Enkefru Krstne Mortensen, f. Brandt, f. paa Toftekjærgaard. Arealet udgør 105 Tdr. Ld., deraf Ager 83, Eng 20, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Martn Mortensen, f. Thorslunde, Fuglse H., Købmandsforretnngen Guldborg, Matr.-Nr. 52 b m. fl. af Majbølle S., Musse H., Marbo A., horer under Baronet Guldborgland. Postforb. og Telef. Nr. 3 Guldborg, nærm. St.: Sakskøbng, hvortl der er l 1 0 Ml. Ejendom sskylden er 50,000 Kr. H artk. 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr 2l/o Alb. Arealet er 26 Tdr. Ld. Ager, 7 2 Td. Ld. Eng og 1 Td. Ld. Have og Gaardsplads. Ejendommen er bortforpagtet tl Frm aet C. A. Qvade, Rasmussen og Faber Marbo; og dette har atter bortforpagtet Avlsbruget tl Hr. Hans Frs, som drver Jorden en 7 M arksdrft og holder 12 Køer, 4 Stkr. Ungkvæg og 2 Heste. Frm aet drver Korn- og Foderstofforretnng sam t Kolonalhandel under Bestyrelse af Hr. Laurts Andersen, som er f. Stadager 1875 og g. m. Dagmar, f. Madsen, f. Guldborg Hardenberg Skovrdergaard, Matr.- Nr. 1 b af Hardenberg Hovedgaard, Telef.: Sakskøbng 43. Hartk.: 2 Tdr. 7 Skpr. 2l 4 Alb. Arealet er 46 Tdr. Ld., deraf Ager 23l 4, Eng 1472* Veje. Have m. m. 374, Torvegrave og Kær 5 Tdr. Ld. Agermarken drves en 7 M arksdrft. Der holdes 15 Koer, 11 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 3 Heste, 3 Plage og Fol sam t 11 Faar og Lam. Avlsbruget drves af Skovrderen, Hr. Thorsten Wlhelm Bllefeldt H artm ann Bornebusch, f. paa Rosenfeldt Skovrdergaard v. Vordngborg 1865 og g. m. A nna Elsabeth, f. Clasen, f. paa Vennerslund Godsforvalterbolg, Falster, Skovrderen tltraadte sn Tjeneste ' Skovrdergaarden, en meget smuk Bygnng»Rosenborg-Stl«, er opfort dalund (, 1231): Hr. Forpagter Hans Alfred psens Frue, f. Jensen, er f. paa 01- lngsogaard, Loll. Sdr. H. Fuglsang Avlsgaard (, 1234): Arealet er 636 Tdr. Ld., deraf Ager 530, Eng 42, Have, Park og Gaardsplads tl Hovedbvgn. 32, Have, Gaardsplads og Veje tl Avlsgaarden 7, Overdrev c. 25 Tdr. Ld. Bestyreren,

81 Marbo Amt. 37 Hr. August Fr. Aagaard Hansen, er f. paa Fuglsang Skovrderbolg 1855 og g. m. Anna Martne, f. Jespersen, f. Klodsskov Skole, Falster, Prorskov (, 1235): Forpagteren, Hr. Chr. Andreas Rutzou, er g. m. Johanne, f. Lndholm, f Langgaard (, 1237) ejes sden 1907 af Hr. Rs. Anders Rasmussen Ph, f. Saunso 1874, som var g. m. Karen Augusta Andrea, f. Kastrup, f. 1871, f Nagelst Skovgaard (, 1238): Hr. Forpagter Laurs Pedersen er f. Vejlby v. Aarhus 1858 og g. m. E m m a Camlla, f. Jørgensen, f. Fuglse Grængegaard Teglværk (, 1239) bestyres af Hr. Otto Dtlev Fester, f. paa Berrtzgaard Teglværk 1873 og g. m. Mara B rgtte, f. Søegaard, f. Vestenskov Skole Hanemosegaard Teglværk, Matr.- Nr. 3 ab m. fl. af Thoreby S., Musse H., Marbo A. Telef.: Nykøbng 95; nærmeste S t.: Grænge, som lgger 1 Ml fra Nykøbng. De nuv. Ejere er Brødrene d Hrr. Arktekt Hans og Charles Gebhard Aarslev-Jensen. Hr. A. Aa.-J. er f. Nykøbng 1855 og g. m. Beate Petersen, f. København 1874; Hr. Ch. G. Aa.-J. er f. Nykøbng 1859 og g. m. Em le Nelsen, f. Odense Ejendom men toges 1884 Arv efter Faderen, Hs. Aa.-J., M urmester Nykøbng, som anlagde Teglværket Ejendom sskylden er 105,880 Kr. for Teglværket, for Hovedbygn. og Tllggende c Kr. H artk.: 3 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 2 Alb. Assurancen er for Hovedbygn. 26,000 Kr., for Teglværk, Maskn- og Avlsbygn Kr., Besætn Kr., nv. 40,000 Kr. og Avl 10,000 Kr. Arealet er 181V2 Td. Ld., deraf Ager 173*» Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Axel Laurence, f. Marbo 1880 og g. m. Anna Petersen, f. København Teglværkets Aarsprodukton andrager c. 8 M lloner Sten, Hor m. m. Flntngegaard (, 1240) drves ved Hr. Bestyrer A. Fr. Aagaard-Hansen (tllge Fuglsang Avlsgaard) med Assstance af Hr. Bestyrer H. P. Jørgensen, f. her Sognet Fælleseje (, 1241): Den ene af de 2 Gaarde den, som Ejeren har Forpagtnng, tlh o rer hans Fader, Hr. Hs. Pedersen. Nørregaard (, 1242): Arealet er 597 Tdr. Ld., deraf Ager 552, Kær 25, Have, Veje og Hegn m. m. c. 20, Lynghede 1/o Td. Ld. Gaardens Bygn. er opforte efter Brand Forpagteren, Hr. Povl Jørgen Jensen, er g. m. nger Kathrne, f. Rasmussen, f. Torrg-B rket S Chrsta nsmnde (, 1243): Hr. Arthur Aretander, er f. paa G. Wlhelmsfeld Strøvelstorp S. v. Engelholm Skaane 1874 og g. m. Ella Mara, f. Gebelhausen, f. paa Tollarp, M orarp S. v. Helsngborg Svendekldegaard er Navnet paa Hr. Sognefoged Nels Rasmussens Ejendom (, 1244), Matr.-Nr. 11a af Store Musse. Arealet er, efter Frasalg af en Del Byggegrunde, 80 Tdr. Ld., deraf Ager 73l/a. Mose 5 Tdr. Ld. Bramslykke (, 1245): Arealet er 341 Tdr. Ld., deraf Ager 330 Tdr. Ld. Forpagter (sden 1909) er Hr. Fr. Strange Thye, f. paa Strangegaard, Falster, Ø.-Ulslev Præstegaard (, 1246): Ny Ejendomsskyld: 61,440 Kr. Arealet er 991/«Td. Ld., deraf Ager 69, Eng 1, Skov 14, Strandeng 14, Have m. m. U /2 Td. Ld. Forpagterens H ustru, Henrette Karolne M argrethe, er f. Hansen. Ø.-Ulslev Fællesmejer (, 1247) ejes af F ru Malene Mare Danelsen,. Petersen, f. paa G ronnegaard Sm ersted (Sønderjylland) 1864, Enke efter Hr. Nels Tengel Nelsen Danelsen, f. Fskebæk paa Falster 1856, f Bestyrer er Hr. Nels Thorvald Danelsen, f. her paa Ejendom m en L o u se h ø j (, 1247) ejes sden 1909 af Hr. H akon Terp, f. paa T erpsm nde v. Koldng 1878, g. m. Sgrd Dorthea Danelsen, f. 1884, Datter af tdl. Ejer. (Ejernes Række er flg.: Mathsen tl 1862; Rs. B. Clausen; dennes Søn; senere Gaardmssonær J. P. Clausen tl 1888; Thye, Forpagter , derefter Ejer tl 1903; N. Tengel Danelsen tl Ulrksdal (, 1250): H artk.: 45 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. Arealet er Td. Ld., deraf Ager 421V2, Eng 5, Strandng 12, Soskræ nt 9, Have m. m. 10 Tdr. Ld. F o r pagter er Hr. Laurtz Mathas Fr. Thye (Form. f. Øernes Eksportforenng), f. paa Strangegaard, Falster, 1856 og g. m. Sophe, f. Petersen, f. Nykøbng V.-Ulslcv Præstegaard (, 1251): Arealet er 91 Tdr. Ld. Skovgaard (, 1251): Af Arealet, 290 Tdr. Ld., er Ager 218, Eng 24, Mose 16, Øerne 30, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Egholm (, 1252) blev af Erk Andersen d. 17. Aarh. samlet af 4 Bøndergaarde og derefter solgt tl Grevnde Em erenta v. Råben for Daler. Assurancen for Avlsbvgn. er nu 26,470 Kr., for Besætn. 22,000 Kr., nv Kr., Avl 16,920 Kr.. Af Arealet, 214 Tdr. Ld., er Ager 122, Eng 72, Øen Lndholm 18, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Carl Chr. Due, er f. Vejleby, Fuglse H.,

82 . t

83 : 1 l!

84 38 Supplement og var g. m. Chrstne Margrethe, f. Jørgensen, f. Oreby 1840, f Skaarupgaard (, 1253): Ejeren er Hr. M arksdrft. Der holdes 50 Koer, 28 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 12 Heste, 6 Plage og Fol samt 120 Faar. Hovedbygn. er ældre, Avlslængerne opforte efter Brand ca Grevskabet Chrstans holms Skovrdergaard Roden Skov, Matr.-Nr. 51 af Roden, Nysted Landsogn, lgger :V4 Ml fra Nysted. Tl Nykobng er der 2 Ml. Postog Telefonforb. (Nr. 36): Nysted. H artk.: 3 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb.; Skovskylds Hartk.: 15 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1/2 Alb. Hovedbygn. er forskret for 17,600 vr., Avlsbygn. for 4743 Kr. Arealet er 5 Tdr. Ld. Hr. Skovrder Carl Eduard Kann er f. paa Salto v. Næstved 1833 og g. m. Frde, f. Petras, f. ved Pederstrup, Lolland, Rs. Johansen Høj; hans Hustru, Johanne, f. Bar fod, er f. Skern Herredsfoged bolg Brydebjerg Andelsmejer, Matr.-Nr. 34 b m. fl. af Herrdslev S. (Nysted Brk), Musse H., Marbo A., lgger 1 Ml fra Nysted (Postforb.) og V2 Ml fra Sakskøbng, Telef.: Ø.-Ulslev Nr. 18, og er Andelsmejer for H errdslev, Musse, Brejnnge og Ø.-Ulslev, under Bestyrelse af Hr. D drk H ansen, f. G uldborg 1873, g. m. Elsabeth, f. Rasmussen, f. Ebeltoft Mejeret anlagdes 1885; den Aalholm Ladegaard [kke Avlsg.j (. 1256) har Telef.: Nysted Nr. 17. Bestyrer er Hr. Poul Helmers, som er f. paa Merlosegaard, Holbæk A., Annalyst (, 1257) lgger kun 7000 Al. fra Nysted. Assurancen for Hovedbygn. er 10,770 Kr., for Avlsbygn. 19,317 Kr., Arbejderhus 2574 Kr., Besætn. 13,465 vr., nv vr., Avl 12,437 Kr. Stenvængegaard (, 1258): Det er Loll.-F. Brandfors., Besætn. m. m. er a ssu reret. Forpagteren, Hr. Hs. Nelsens, Hustru. Bodl Krstne, er f. Sørensen. Hyldegaard hedder den, S beskrevne Gaard Stangerup, som tlhorer Hr. Rs. Andreas Hermansen. Hr. H. er g. m. Hanne Margrethe, f. Andersen, f. Alkestrup Gaarden laa Stangerup By (hvor tdl. Slottet tl Stangerup Gods aa); 1864 brændte den og flyttedes da. Arealet er 113l 2 Td. Ld. nuv. Bygnng er opfort Ejendomsskylden er 52,000 Kr. H artk.: 2 F dkr V4 Alb. Assurancesum m en er 60,607 Kr. Mejeret beh an d ler aarlg ca. 8 Ml. Pd. Mælk og producerer c. 300,000 Pd. Smor sam t daglg 300 Pd. Ost. Stubberupgaard, Matr.-Nr. 15 m. fl. af Herrdslev S. (Nysted Brk), Musse H., Marbo A., lgger 1/4 Ml fra Nysted. Telef. Nr. 34. Den horer under Grevskabet Chrstansholm. Ejendomsskylden er 71,600 Kr. H artk.: 9 Tdr. 5 Skpr. l'v4 Alb. A ssurancesummen er: for Hovedbygn. 10,900 Kr., for Avlsbygn. 70,000 Kr., for Besætn., nv. og Avl 47,000 Kr. Arealet er 143 Tdr. Ld., deraf Ager 132, Eng 4, Mose 5, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Avlsforvalteren. Hr. Johannes Jensen, er f. paa Thyrstnggaard under M attrup (Fra 1. Aprl 1910 Forpagter af Gj elskov under Grevsk. Muckadell.) Jorden drves en 6 Lselund (, 1261) ejes af Hr. Julus Ncola Nyholm. Taarupgaard (, 1262) købtes 1909 af Hr. Peder Carl Chrstoffersen, f. Sortso 1870 og g. m. Karen Margrethe, f. Jørgensen, f. Sortso Ejeren har frasolgt c. 15 Tdr. Ld., saa at Arealet nu er 95 Tdr. Ld. Bestvrer er Hr. H. P. Hansen, f. Horbelev S og g. m. Abelone, f. Chrstensen, f. B jodstrup v. H ernng Tvedegaard (, 1263): Matr.-Nr. 15 m. fl. af Stubbekøbng', ejes af Hr. Justtsraad Dtleu Flndt Scheel, g. m. Anna Mare, f. Hallng. Ejendomsskyld Skat 106 Kr. Tende svares c. 8 Tdr. 5 Skpr. Korn. Præstetende af Llebrænde 40 Kr. (ngen»andre Afgfter«). Af Stubbekøbng Jorder har Ejeren forpagtet c. 10 Tdr. Ld. Skovbvgaard'(, 1264): Post-og Telefonforb. er N.-Alslev. Ejerens H ustru, Fru

85 Marbo Amt. 39 Dorothea Ottle Vlhdmne Brandt, f. Jensen, Thunegaard, Sjælland, 1870 og g. m. Sgne er f. Slesvg By Camlle, f. Due, f. Nobbølle Norgaard [efter det nærlggende Nor; kke Nørgaard] (, 1264) ejes af Rs. Vlh. L e n esgave (, 1270), Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Rserup. Hr. Anders Jorgen Nelsen er f. 1869, hans Hustru, Agnes Chrstne, f. Hansen, Tendefr er c. 81 Tdr. Ld. (g. Præstegaardsjord). Orenæs (, 1271) ejes af Enkefru Petra A. Wlhjelm, f. Cssng, Enke efter Hr. J. P. C. S. Wlhjelm, f. 1834, d Forpagter er Hr. Jørgen Henrk Jørgensen Møller, f. T horslunde Hansen, g. m. Hanne Elsabeth, f. Hansen. Arealet er 82l/2 Td. Ld., deraf Ager 70 Tdr. Ld. E n Gaard Skovby (, 1265): Postog Telefonforb. er N.-Alslev. Ejeren, Hr. H. J. Lollke, er g. m. Anna Margrethe, f. Nygaard, f. Eskldstrup Frasolgt er c. 12 Tdr. Ld. Arealet er nu 80 Tdr. Ld., deraf Ager 651/«Td. Ld. E n Gaard N.-Ved by (, 1266) hvppgt kaldet Strandholm ejedes af Fskerkontroller Holsten, tdl. af Jens Ludvgsens Enke; J. L. havde overtaget Gaarden efter sn Fader. Den hørte opr. tl Alfaregaard (, 1272): Enkefru Karen Johanne Pedersen Sværke, f. Andersen, er f. paa Gyldenbjerggaard 1851 og er Enke efter Hr. P. Pedersen Sværke, f. her paa Gaarden 1345, f Bestyrer er Hr. Laurts Kobbernagel, f. Læggerløse S., Falster, Gaabense Færgegaard (, 1273): Hr. Ole Rasmussen er f. paa Sønderlune v. Koldng 1842 og g. m. Ane Krstne, f. Olsen, f. Sæby S., Holbæk A., Hovedbygnngen er opfort c Bogeskovholm (. 1275): Fru J. West er f Den tdl. Ejer hed C. Renner. Assurancesum m en er sat betydelg op. S o m m e r s a n g (. 1275): H r. Rs. Larseu er g. m. Hansne Brng, f. paa Brngstrupgaard, Falster. Bygnngerne er opforte S k o v s o d d e g a a r d (, 1276) er nyopført (1908) efter Brand. Hoved bygn. er forskret for 10,000 Kr., Avlen for 30,000 Kr., Besætn. 13,000 vr., nv Kr. og Avl 14,700 Kr. E n Gaard Ravnse (, 1277), tlhørende Hr. Ole Hansen, har et Areal af 85 Tdr. Ld., d eraf Ager Td. Ld. Assurancen er forhøjet (Hovedb Kr., Avlsb. 18,786 Kr. det HvdendaTske Gods, men købtes tl fr Ejendom. Assurancen for Avlsbygn. er 18,318 Kr., for Besætn., nv. og Avl 40,130 Kr. Arealet er 138 Tdr. Ld., deraf Ager 93 Tdr. Ld. Oldnggaard (111,1266): Bestyrer er Hr. H. P. Poulsen, f. paa Ejendom m en Stormklde (, 1267): Matr.-Nr. 10a af Egelev. Egelev gaard (. 1267) lgger 2l/4 Ml fra Stubbekøbng og Nykøbng. Hr. Bahne Hansen er g. m. Augusta Chrstne, f. Jensen. Ulrksdal (, 1269) ejes sden 1908 af Hr. L øjtnant Karl Ncolaus Moller, f. paa E n Gaard Rav use (, 1278), som ejes af Hr. Hs. R. Stgel, er nu brandforskret saaledes: Hovedbygn. for 8218 Kr., Avlsbvgn. for 19,123 Kr., Besætn Kr., luv Kr. og Avl 7322 Kr. N.-Alslev Gæstgvergaard, Nr. 22 v m. fl. af N.-Alslev S., Falsters N. H.. Marbo A., lgger V4 Ml fra Sakskøbng. Postforb.. Telef. Nr. 14 og nærm este S t.: N.-Alslev. Ejeren, (sden 1907) Hr. Rs. Ludvg Kles, er f. paa Nebøllegaard N.-Krkeby S Ejendom sskyld: 50,000 Kr. Hartk. 1 Fdkr. 2l/2 Alb. Ejendommen er assureret for 30,483 Kr., nventaret for 16,945 Kr. Hovedbygn. er opfort af G rundm ur (delvs 2 Stokværk) og tækket med Tegl. S. for den lgger en Teatersal ^assureret for c. 10,000 Kr.) Desuden

86

87

88 40 Supplement. A. 1. : *., >. «, x \ fndes Staldlænger m. m. Bygnngerne er opførte Valdnæs [kke -gaard] (, 1279): 'Ejendomsskylden er 290,000 Kr., for Gods 14,900 Kr. Besætn. er assureret for 60,000 Kr., nv. 20,000 Kr., Avl 65,000 Kr. Arealet er 709 Tdr. Ld., deraf Ager 440, Eng 15, udtørret Areal 140, Skov 80, Have m. m. 15, tl Fæsteog Lejehuse 19 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Thor Ludvg Boss, f. Bønne 1846 og g. m. Mare Chrstne, f. Grønnegaard, f. paa Paarupgaard under Knuthenborg S te ffe nsmnde (, 1284): Hr. Landvæsenskommssær H. P. Jensen (tllge Ejer af Sundvedgaard) er g. m. Mne, f. Steffensen. E n Gaard Brarup (, 1286\- Hr. Rs. P. Georg Rasmussen Foged var g. m. Anna Klara, f. Krol, f. Gederby 1878, f H artk.: 9 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1V4 Alb. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. Tl Gaarden hører 2 jordlosc Huse. Arealet er 81 Tdr. Ld., deraf Ager 68V2, nddæm m et 11, Have m. m. 1/«Td. Ld. Sundvedgaard (, 1287) bestyres af Hr. Fr. Lous Hansen, f. paa Oksemosegaard v. K allundborg 1868, g. m. Maren Petrosne, f. Laursen, f. Vejerslev, Odense A., Vennerslund (, 1288): Godsets samlede Ejendom sskyld er nu 892,700 Kr. Godsforvalter er Hr. Peter Lnd, f. Koldng Forvalter er Hr. P. Jensen, Underforvalter Hr. P. Rasm ussen. Nebøllegaard (, 1290): Hr. Rs. Kes H ustru, Maren, f. Hansen. B o d e r u p (, 1291): Forvalter er Hr. H. P. Larsen, f. Lundsby, Præsto A., 1870, g. m. Jule, f. Larsen, f. paa Hojgaard, Onslev S., Skovbjerggaard (, 1292) ejes sden 1908 af Hr. Johan Julus Johansen, f. Skovfogedbolgen paa Brokso, Præsto A., 1871 og g. m. Anna Krstne Karolne, f. Mogensen, f. paa Troelsebvgaard Nv Ejendom s skyld: 65,000 Kr. Arealet er 103 Tdr. Ld., deraf Ager 981,2, Eng 3, Have m. m. 1/* Td. Ld. Bakkegaard, Matr.-Nr. 3 a af Tngsted, ' O.-Tngsted S., Falsters Nørre H., Marbo A. Denne Gaard er nu solgt, hvormod dens tdl. Ejer, Hr. Lars Jensen, har frasklt og beholdt det dertl hørende Teglværk. (Se, 1292). Bakkegaard har Postforb. over Eskldstrup; nærmeste Staton er Tngsted. Afstanden tl nærm este Købstad, Nykøbng, er 1 Ml. Den nuv. Ejer er Hr. Jens Hansen Kjæp, som er f. paa en Gaard Norre-Grmmelstrup, Falsters Nørre H., 1861 og g. m. Lene, f. Foged, f. Ore ved Stubbekøbng Hr. J. H. Kjæp købte Gaarden 1909 for 52,000 Kr. af Hr. Lars Je n sen, som havde faaet denne 1878 ved Gftermaal med en Datter af Hans Pedersen Drage. Ejendom sskylden er 40,000 Kr. (med Teglværket var den 52,760 Kr.). H artk.: 7 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr Alb. Hovedbygn., som er grundm uret og teglhængt, er opfort 1880, Avlslængerne byggede A ssurancesum m erne e r: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 14,250 Kr., for Besætn. 10,000 Kr., nv Kr., Avl 10,000 Kr. Arealet udgør alt 59 Tdr. Land., deraf Ager 57/2, Have og G aardsplads l 1/«Td. Ld. Avlsbruget drves af Ejeren en 6 M arksdrft. Besætn. bestaar f. T. af 25 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 2 Plage og Fol sam t 6 F aar og Lam. Klodsko v gaard (, 1293): Postforb.: Nykøbng F., nærm. S t.: Tngsted og Nykøbng. Ny Ejendomsskyld: Kr. Hovedbygn. er assureret for 11,850 Kr. Avlsb. for 37,200 Kr. Pandebjerg (, 1294): Godskontoret er flyttet tl den senere tlkobte Ejendom Nv Krstneberg ( samme Sogn). Avlsforvalter er Hr. T. H. Mørch, G artner Hr. S. Vestertjele. N y Krstneberg (, 1295) ejes sden 1908 af Hr. Hofjægermester Ad. Tesdorpf, der købte den for 700,000 Kr. (Avlsgaardens E jendomsskyld er 410,900 Kr.) Skovskyldshartk.: 16 Tdr. 5 Skpr. Hofjmstr. T. har tllge kobt ca. 100 Tdr. Ld. af det udtørrede Hasselo Nor (Hartk.: ca. 4 Tdr.); Arealet er da 1000 Tdr. Ld.. deraf Ager 600, nddæmmet 100, Skov 285. Have m. m. 15 Tdr. Ld. Godsforvalter er Hr. B. M. From, f. paa Ladelundgaard Malt S. 1874, g. m. Bodl, f. Skovgaard, f. paa Sondergaard Nyker S (Det er kke over Grønsund, men over Guldborgsund, der fra Ejendommen er en smuk Udsgt). Skovlundegaard. Saaledes kaldes Hr. L. Chr. Hansen Hares Gaard Sorup (, 1296); Smon Peder Hansen Hare, Ejerens Broder, overtog Gaarden 1883 efter sn Moder, men døde straks efter. Fogedgaard (, 1297) lgger 1V4 Ml fra Nykøbng. Ejerens Fader hed Rs. Jørgensen Foged; Foged-Navnet stam m er fra, at der paa Gaarden boede en Tendefoged. Eskldstrup Gæstgvergaard, Matr.- Nr. 9 g m. fl. af Eskldstrup S., Falsters Norre H., Marbo A. (Post, Telef.- og Jernbaneforb.: Eskldstrup), lgger l 1/ Ml fra Nykøbng. Den tlh o rer sden 190l Hr. Købmand Sophus Jacobsen, som er f. Tved v. Svendborg 1874 og g. m. Anna Kathrne Elsabeth, f. Desler, f. Nykøbng Ejendomsskylden er 58,500 Kr., Hartk. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. Bygn. er assureret for Kr., Besætn. for 2000 Kr., nv. for 18,000 Kr. Arealet er 3 Tdr. Ld. Hr. Jacobsen t 1

89 M arbo Amt. 41 drver dels Gæstgver, dels Kobmandshandel (Foderstoffer, Korn, Kul og Kolonal). P ersonalet er: 1 Komms og 2 Lærlnge, 1 Opvarter og 3 Pger; endvdere 3 Daglejere. Der holdes 4 Heste. Hovedbygnngen er g rundm uret og teglhængt; søndre Længe er Forsamlngsbygnng (opfort af Stolper og Brædder med Paptag); en Vnkelbygnng fra Hovedbygn. er opfort af Egebndngsværk med Paptag og ndeholder Lagerrum, Vognport m. m. Stalden er bygget af samme Materale. Taaderupgaard (, 1299) hedder Hr. H. P. Olsens Ejendom, hvs Hartk. er 9 Tdr. 7 Skpr. 3/4 Alb. Assurancesummen er: for Hovedbygn. 10,400 Kr., for Avlsbygn Kr., for Besætn. 14,080 Kr., nv Kr., Avl 13,182 Kr., for et Aftægtshus 1700 Kr. og for en holl. Vndmølle 1200 Kr. Ejerens Fader hed Ole Hansen Tærsker, dennes Fader Hans Larsen Tærker, Søn af Lars Tærsker, hvs Fader hed Jørgen Tærsker. (Navnet stam m er fra. at al Tendekornet blev tærsket her paa Gaarden, som ndtl 1807 var Fæste under Westensborg). E n G aard ved Taaderup (, 1299): Hr. N. P. Nelsen Plle er g. m. Em m a Margrethe, f. Abraham, f. Tngsted E n Gaard ved Taaderup (, 1300): Ejeren, Hr. Hans Jørgen Pedersen Brygger, er g. m. Else. f. Jensen, f. paa Eno Hr. H. J. P. overtog 1878 Gaarden efter sn Fader. P. Hansen Brygger, der samme Aar har købt den af P. Larsen Skræder; denne har 1864 arvet den efter sn Fader, Laus Pedersen Skræder. Taaderup Teglværk, Matr.-Nr. 4 b m. t., Tngsted S., Falsters Nørre H., Marbo A. (Post-, Telef.- og Jernbaneforb.: Tngsted), lgger 1 Ml fra Nykøbng. Det ejes af Hr. Johan August Schwarter, f. paa (det nu nedlagte) Ourupgaard Teglværk g. m. Anne Mare, f. Petersen, f. Taaderup Hr. Schwarter arvede 1882 Teglværket efter sn Fader, Tons H enrch Chrph. Schw arter, d er 1852 ndkaldtes hertl (fra Lppe-Detmold) af Etatsraad Tesdorpf for at frem stlle D rænror. Teglværket var øvrgt allerede anlagt 1844 af Gaardejer Nels Kyllng. (Den nuv. Ejer drev det Aarene Kompagn med sn Brod er, Edv. Chr. Schwarter). Ejendomsskylden er 57,000 Kr. H artk.: 4 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. l l 4 Alb. A ssurancesummen er: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn Kr., Teglværk (med Ovn, Maskner og Tørrelader) 24,960 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 3524 Kr. Arealet er alt 45 Tdr. Ld., deraf Ager 39 Tdr. Ld. Rngovnen er bygget Der fabrkeres M ursten og Drænro r (ca. 1,100,000 Stkr. aarlg), og ved Teglværket beskæftges Sæsonen Aprl Oktbr. 17 Mand, ellers 5 Mand. O le Andersens Teglværk, Taaderup, Matr.-Nr. 5 a, Tngsted S., Falsters Norre H., Marbo A. (Postforb. m. m.: Tngsted). Hr. Ole Andersen er f. Bruntofte 1842 og g. m. Karen Krstne, f. Larsen, f. paa Nabogaarden Hr. A. overtog Ejendommen 1879 efter sn Svoger, P. Larsen Skræder, som havde o p rettet Teglværket Ejendomskylden er 50,000 Kr. H artk.: 1 Td. 4 Skpr. 1 4 Alb. Teglværk (m. Kedel) er forskret for 25,000 \r., Hovedbygn Kr., Avlsbygn Kr., Besætn Kr., nv. 14,000 Kr., Avl 2000 Kr. Arealet er 24 Tdr. Ld., deraf Ager 22 Tdr. Ld. Teglværket har 2 aahne Hojovne og 3 Tørrelader. Der fab rkeres aarlg ca. 1/«Ml. Stkr. Mursten og Drænror. Ejegod (, 1300): Fru Augusta Bøchm ann, f. Schulz, er f. paa Tvedegaard, Lllebræ nde S. ved Stubbekøbng. Westensborg [kke Vestenborg] (, 1301) tlhorer Hr. Godsejer Carl Lang Thorsen. (1766 blev Agent v. Westens Ejer af Gaarden og gav den Navn.) Ejendomsskylden er 144,400 Kr. + 30,000 Kr. for 12 Tdr. Ld., ndkobt 1902 fra Nvkobng. Hartk. er 20 Tdr. 4 Skpr. 2 Fkdr. 3 4 Alb. Gustavsmnde (, 1302): Hr. fhv. Sognefoged Anton Gustavsen er g. m. Dorthea Chrstane Andrea, f. Quentn, f. Kornerup Mølle v. Rosklde (Besætn. osv. er assureret Brandf. Loll.-F.) Nykøbng F. B r y g h u s, Matr.-Nr. 1 aa m. fl., lgger Nvkobng Landsogn, Falsters Sønder H., Marbo A., um ddelbart 0. for Nykøbng, hvorover Postforb. m. m. Ejendomsskvlden er 130,000 Kr., H artk.: 2 Skpr. 1 Fdkr.' 21 o Alb. Ejeren er Hr. Brygger H. Synnestvedt. Skov gaarden (, 1303) ejes nu af Enkefru Ane Mare Skytte, f. Olsen, Enke efter Lars Hansen Skytte, som var f. her paa G aarden 1841 og døde Assurancen for Hovedbygn. er 9680 Kr., for Avlsbvgn. 13,080 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 8371

90 lt*

91 ! j - j <! f*

92 42 S u p p lem en t. Kr. Bestyrer er Ejerndens Son, Hr. Ole H ansen Skytte, f. her E n Gaard Ulslev (, 1311): Fru L ø j gaard en Systofte, (, 1304) tlhørende Hr. L. R. Andersen. Chrstansmnde (, 1305): 1907 er tlkøbt c. 20 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Carl Em l Mortensen, f. paa Frederksberg 1876, g. m. Mne, f. Ploug, f Vorre ved Rødbv. Frsenlund (, 1305): Ny Ejendom s skyld Nybygnng og Jord-Tlkob 70,000 Kr. Hartk. for tlkobt Jord: 1 Td. 6 Skpr. 2 Fdkr. 23/4 Alb. Hovedbygn. er forskret for 14,000 Kr., Avlsbvgn. for 21,000 Kr., A rbejderbolg 2200 Kr., Besætn. 13,925 Kr., nv Kr., Avl 8687 Kr. Arealet er: 92 Tdr. Ld., deraf Ager 82l '», Skov l l/0, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Efterstgaard (, 1306) lgger ;,/4 Ml fra Nykobng. Arealet er 85-3 Td. Ld., deraf Ager 8O-/3, Eng 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Sødal (, 1908) overtoges 1874 af Hr. Rs. Hansen, hvs Hustru, Julane Mare, f. Bjerregaard, er f H artk.: 7 Tdr. 5 Skpr. l 1 ^ Alb. Assurancen for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16,920 Kr., Besætn. 17,050 Kr., nv Kr., Avl Kr. Arealet er 74 Tdr. Ld., deraf Ager 66, Eng 5, Skov l 1/«. Have m. m. 1 o Tdr. Ld. Pallesmnde (, 1309): P. Pedersen Palle fk Gaarden 1869 ved Gftermaal med Datteren af Mads Palle fhv. Ladefoged paa Ourupgaard, hvs dav. Besdder, Baron Chr. Borre de Selby tldelte ham Fæstet. P. Pedersen Palles Datter, Karen Dorthea, er g. m. den nuv. Ejer. Hofgaard (, 1310): Ejerens Hustru, Karen Krstne, f. Jørgensen, er f Ourupgaard Avlsgaard (, 1314): Avlsforvalter (sden 1900) er Hr. Jens Jensen, f. Tm Brændte Ege (, 1315): Avlsforvalter er Hr. Laurts Adran Larsen, f. Marrebæk, Falster, 1869, g. m. Karen, f. paa Hasselø Jensne Mare Karen Regne Nelsen, er f. Dyrløv. Arealet er 79 Tdr. Ld. Ourupgaard Godsforvalterbolg (, 1311) er opfort 1905 af A rktekt P. V. Klnt. Hovedbygn. er assureret for 40,900 Kr., Avlsbygn. for 7700 Kr. K r n g e l borg (, 1316): Arealet er 361 Tdr. Ld., deraf Ager 332, Eng 20, Have m. m. 5, Veje og Hegn 4 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Jakob Hansen, f. Vgstrup, Vborg A., Norupgaard, Matr.-Nr. 3 g m. fl.. destrup og Veggerlose S.. Falsters Sonder H., Marbo A., lgger * 4 Ml fra Nykøbng. Den ejes af Hr. Godsejer Carl Lang Thor sen tl Westensborg, Dalbvgaard og Chrstansmnde, der kobte den 1909 af Købmand Carl Frs Nykobng. Ejendomsskylden er Kr. (Gaarden var oprndelg 600 Tdr. Ld., men efterhaanden er frasolgt 440 Tdr. Ld.). H artk.: 6 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2l/4 Alb. Assurancen for Hovedbygn. er 10,000 Kr., for Avlsbygn. 39,000 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 1725 Kr. Arealet er 160 Tdr. Ld., deraf Ager 30, Eng 127, Have m. m. 2, So 1 Td. Ld. Bestyrer er Hr. H. P. Rasmussen, f. Skerne, Falsters Norre H., 1854, g. m. Marane Krstne, f. Andersen, f. Volse S Østergaard hedder den, S beskrevne Gaard Højet. Ejerens Hustru hedder Brgne Dorthea, f. Andersen. Arealet er 112 Tdr. Ld., deraf Ager 69, udtorret 37, Skov 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld.

93 Marbo Amt. 4 3 Kaaregaard (, 1318): Hr. \els Fr. Cornelusscn er g. m. Sofe Frederkke, f. Steffensen, f Assurancen for Hovedbygn. er 10,000 Kr., for Avlsbygn. 20,500 Kr., Besætn. 13,850 Kr., nv Kr., Avl 11,480 Kr. F y nbogaard (, 1319) ejes af Hr. Jens Peter Steffensen. Arealet er 204 Tdr. Ld., deraf Ager 737«, udtorret 116, Skov 12, Have m. m. 21 o Tdr. Ld. Norrevang (, 1320) overtoges af den nuv. Ejer Bøtogaard ( 1321): Arealet er 1100 Tdr. Ld., deraf Ager 320, udtorret 765. Have m. m. 3, Veje 12 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Martn Chrstan Thomsen, f. Stevelt, Haderslev Amt, 1872 og g. m. Carolne Kathrne, f. Knudsen, f. paa G odthaab Ohre Marelyst Østersøbad, Matr.-Nr. 5 a og g af Bøtø, Veggerlose S., Falsters Sonder H., Marbo Amt, lgger l l 2 Ml fra Nykøbng. Postforb : Veggerlose, Telef.: Marrebæk Nr. 9, Jernbanestaton: Veggerlose. Fmd. for A,S»M arenlyst Østersobad«er Hr. O verretssagfører Graae, Nykøbng. A/S købte 1906 E jendom m en af Propr. N. Chrstoffersen. E jendomsskylden er Kr. Bygnngerne er assureret for 35,700 Kr., nv. for ^ Kr. Arealet er 86 Tdr. Ld., deraf Ager 21, Sko\ (Plantage) 48, Have m. m. 4, Strandbad og Dge 13 Tdr. Ld. Forpagter af Avlsbruget er Hr. Jean Rasmussen, f. Kobenhavn 1872 og g. m. Magdalene, f. Eppers, f. København Marelyst Østersobad er de senere Aar blevet et*"meget sogt Badested, hvad det ogsaa fortjener at være. Den fortrnlgt ndrettede Avlsgaard har 29 sm ukt monterede Værelser, og endvdere fndes 3 Kottager (prvat Eje), kaldet»ktzwalde«,»troldtøj«og»tannh å u se r«. Plantagen om krng Gaarden anlagdes Begyndelsen af 80 erne; den store P lantage plantedes Aarene Boto Skov odelagdes ved Stormfloden 1872; kun eet Træ. en Tjørn, overlevede Katastrofen. Fskebæk Fællesmejer (, 1224) ejes nu af Enkefru Malene Mare Danelsen, f. Petersen, f. paa Gronnegaard Sm m ersted, Sønderjylland. 1864, Enke efter N. Tengel Nelsen Danelsen, f. 1856, død Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 90, Eng 7, Skov 1, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Bestyrer er Ejerndens Son, Hr. Nc. Axel \ erln Danelsen, f. Ø.-Ulslev Mejer E n Gaard Skjelby (. 1322): 4 Td. Ld. er frasolgt. Hartk. nu: 9 Tdr. Arealet e 101 Td. Ld., deraf Ager 62 Tdr. Ld. Assurance for Hovedbygn. 10,800 Kr., for Avlsbvgn. 25,200 Kr., Besætn. 13,570 Kr., nv Kr., Avl 12,310 Kr. Gjedsergaard (. 1322): Arealet er 723 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Thorvald Stang, f. A lstrup, Falsters Nørre H, Frsen feldt (, 1324): Avlsforvalter er Hr. Jens Chr. Kjeldgaard, f. Emb Skole paa Mors 1868, g. m. Anna Margrethe Kjeldgaard, f. Johansen, f. Bjerre, Ludvgsgave (, 1325) lgger 3l 2 Ml fra Nykøbng. Bestyrer er Hr. Hans Chr. Lund, f. U llerup s., Sundeved Sønderjylland, 1847 og g. m. Johanne, f. Jensen, f. paa Holmegaard, Allerslev S., Præstø A., E n Gaard Sønder-Krkeby (, 1326). Matr.-Nr. 3 a m. fl., ejes nu af Hr. Hans M. Rasmussen Skovby, der overtog den d. 1. Maj 1907 efter sn Farbroder og Plejefader J. R. S. Hr. H. M. R. Skovby er f. Egebjerg her Sognet 1881 og g. m. Hansne Albrechtne Margrethe, f. Abraham sen, f. Ravnse En Gaard Sonder-Krkeby (, 1326), Matr.-Nr. 6 m. fl., tlh o rer Hr. H. P. Andersen. Af Arealet, 70 Tdr. Ld., er Ager 68l,o. Have m. m. l l/o Td. Ld. B el l nge Tkke B.-gaard] (, 1327): Arealet er 330 Tdr. Ld., deraf Ager 316, Eng 1, Have m. m. 4, Hegn og Veje 9 Tdr. Ld. Bjerregaard (, 1328): Forpagter er Hr. H ans Frederk Jensen Plle, f. paa F rydendal Sortso 1857, g. m. Karen Magdalene, f. Hansen, f. paa Boesm nde Aalebækgaard hedder den, S nederst beskrevne Gaard Sonder-Alslev, som

94

95 ! ;l 11!! '

96 Supplement. l 1! j ī 1 «!* j ; 1 sden 1896 tlhorer Hr. Jens Ludvg Hansen (Sm onsen), g. m. Jcnsne Cecle, f. Jensen. Kj e 1 n g s m n d e er Navnet paa den Gaard Sønder-Alslev (, 1330), som nu tlhører Hr. Hans Jørgen Skou, der 1907 overtog den efter sn M orbroder, H. J. Kjelng. Hr. H. J. Skou er f. Overup, Falsters N. H., 1853 og g. m. Krsten, f. Thggcsen, f. S.-Alslev Forpagteren er (en Brodersøn af Fru Skou. Fættersøn af forr. Ejer) Hr. Hs. Søren Andreas Carl Hansen. Korseltze Avlsgaard (, 1332): For-. Pa»ter er Hr. Magnus Ludvg Grønnegaard, f. paa Paarupgaard 1852, g. m. Angelca Elne Margrethe, f. Petersen, f. paa Chrstanslund v. Odder Arealet er 613 Tdr. Ld., deraf Ager 590, Eng 10, Have m. m. 13 Tdr! Ld. Lnde g aard (, 1333). Telef.: Karlebv Nr. 18. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. ( + 12,000 Kr., aarlg Afgft af 126 Tdr. Byg, for 63 Tdr. Ld., senere tlkobt). H artk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2l/2 Alb. ( + 9 Tdr. 1 Skpr. U Alb.). Arealet er 1411/2 Tdr. Ld., deraf Ager 1311/2, Eng 7, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Vhavgaard Gaarden, S. 1334, hedder saaledes er nu assureret som følger: Hr. Rs. P. Pedersen, f. Særslev, Falster, E n Gaard Tunnerup, (, 1335), tlh. Hr. Hr. N. Chrstansen Bødker. Gammelsmnde er Navnet paa Gaarden Horreby (, 1336) ejes af Hr. H. P. Jensen, f. paa Ldstrup Mølle 1850, g. m. Maren, f. Larsen Skytte, f. Brennge v. Stubbekøbng Hr. J. arvede Gaarden Hovedbygn. er forskret for 10,000 Kr., Avlsbvgn. for 13,000 Kr.. Besætn. 12J40 Kr.! nv Kr., Avl Kr. Arealet er 123 Tdr. Ld., deraf Ager 119, Have m. m. 1, Mose 3 Tdr. Ld. Ravnsborg hedder Hr. Sognefoged H. P. Olsen Slentes Gaard L strup (, 1338). Vesterhoj hedder (, 1337) den Gaard, som tlh o rer Hr. Ole Nelsen Karstensen. Hallngkjær kaldes en Gaard N.-Ørslev (, 1338); den ejes af Hr. Ole Rasmussen (Myssen). j T k$ v 1 1 Hovedbygn. for 20,000 Kr., Avlsbvgn. 22,305 Kr., Besætn Kr., nv , Avl 7155 Kr. Ellehavegaard hedder Fru Bolette H ansen Palles Gaard Horreby (, 1336). Af Arealet er 111 Td. Ld Ager. B estyrer er Lstrup Skov gaard hedder Hr. Johan Clausens Gaard (, 1339). Hr. J. Cl. er f. Torpe, Lol. S. H., 1858 og g. m. Camlla, f. Petersen, f. Sandbv, Loll. N. H., Erksdal (, 1339) lgger Ml fra Stubbekøbng. Den ejes af Hr. Jørgen Marus Hansen, som er g. m. Karolne Krstne, f. Nelsen. Hr. H. arvede Gaarden 1900 efter sn Stedm oder, Anna Dorthea Hansen, f. Nelsen, Enke efter Morten Hansen. Hovedbvgn.

97 Marbo Amt. 45 og Avlsbygn. er opforte Der drves paa Ejendommen lokal Molledrft (fra Sugegas-Motor); den aarlge Form alng (udover Gaardens egen) er c Pd. Endnu svares en Afgft af ca. 30 Tdr. Byg tl Det Classenske Fdekomms, hvorunder Gaarden er Arvefæste. M allehøj gaard (, 1340): Den nuværende Ejernde, Enkefru Bodl Stæhr, f. L a r sen, som er f. paa en Gaard Vernge (her Herredet) 1854 og er Enke efter Rasmus Stæhr, der er f. paa Farogaard, Faro, 1855 og f Han købte Gaarden 1877 af Lars Kannke den oprndelge Gaard for 27,000 K r.; senere tlkøbtes endnu en Gaard tl 30,0000 Kr. Arealet er 78 Tdr. Ld., deraf Ager 70, Skov 4, Torvemose 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. B estyrer af Gaardens Avlsb ru g er Ejerndens Son, Hr. Hugo Ener Albert S tæ hr, som er f. her paa Ejendom m en D alby gaard (, 1343): Det var Decbr. 1899, at den nuv. Ejer, Hr. Godsejer C. Thorsen tl Westensborg, købte Ejendommen af Propr. Jensen, Steffensmnde, for 320,000 Kr. Hr. Jensen havde Aaret Forvejen købt den af Etatsraad Schulzes Dødsbo. Da Schulze som oprndelg var Forvalter paa G aarden 1846 købte den af Etatsraad Henrk Stampe tl Skjærrnge, hørte der et betydelgt Gods tl den, saaledes hele Truelstrup By; men dette Gods frasolgtes efterhaanden. Dalby - gaards samlede Areal er 520 Tdr. Ld., deraf Ager 403, Eng 38, Skov 70, Have, Park og Gaardsplads 5, Veje, Hegn, Grus- og Mergelgrave 2, Jord tl Arbejderhuse c. 2 Tdr. Ld. Gaardens Avlsbrug er bortforpagtet tl Ejerens Søn, Hr. Johannes Jens Nels Thorsen, som er f. paa W estensborg 1881 og g. m. Mare Elsabeth, f. Nyholm, der er f. paa Lselund ved Stubbekøbng Moseby Præstegaard(, 1344). Moseby s gamle Navn er egentlg: Morknæs By. Præ stegaardens Areal er alt 132 Tdr. Ld., deraf Ager 80, Skov 5, Mose 40, Have og G aardsplads 7 Tdr. Ld. Avlsbruget er b o rtforpagtet tl Benefcar, Hr. Pastor Krarups Son, Hr. Axel K rarup; denne er f. Uby Præstegaard ved Kallundborg Hovedbvgn. er belggende N. og S. (Lejlgheden fortsættes sondre Længe) og er opført af Egebndngsværk, tækket med Straa. Paa vestre Facades Mdte er der en 3 Al. Frembygnng med fr Gavl; tl ostre Facades sondre Halvdel en ca. 12 Al. Frembygnng, lgeledes med fr Gavl; og ved nordre Gavl gaar en Vnkelbygnng ud mod Øst alt bygget af Egebndngsværk og med Straatag. Den oprndelge Bygnng var kun 71/2 Al. ndvendgt Maal; den er opfort 1683, hvlket kan ses af et gammelt Stykke Tømmer, der sad Bueporten. Den gamle hyggelge Bygnng staar endnu med enkelte af de gamle Karme og med Døre, som er ndsatte af Pastor Berng Der fndes 11 Værelser foruden Økonomrummene. Foruden Hovedbvgn. er der 5 Længer, hvoraf de 3 ved Hovedbvgn., om sluttende G aardspladsen. Over Havestuedøren fndes en Tavle med følgende latnske ndskrft: Obsta sorde du dornus hæcce, m nate runa, Multa tult noxa tem pors ac aérs. Frm or ast eadem stat nunc, facemqve novatam O btnut summ Numns auspco. Jam tu domu Domne heu benedcere serv ncpe, da pacem: sc tbsem per honos. Denne nskrpton formodes at være forfattet af Magster Berng, som var Sognepræst tl Aastrup ; Oversættelse ved Hr. Pastor K rarup, lyder de saaledes: Længe stod dette Hus paa Muldet, truende med Fald, Mange Stod har det faaet af Tden og Vejret. Fastere staar det nu, og fornyet Skkkelse Har det faaet ved det højeste Væsens Ledelse. Herre, Du nu velsgne dn Tjeners Hus, Begynd, gv Fred: Saaledes Dg altd ske Ære. Paa Portbjæ lken staar: PEDER DAM 1683 BEATA SMTH og paa en Bjælke paa Laden læses: B. GRMETON M. ROSTRUP 16. H erre hjelp os. 92. E n Gaard Vej rnge (, 1345). Telef.: Stubbekøbng 108. Ejeren, Hr. Hans Peter Petersen Skytte, er f. her paa Ejendommen 1855 og g. m. Ane GjertnuL f. Albrechtsen, f. paa en Gaard Vejrnge P. S. over-

98

99 L! ', '!? 4

100 tog Gaarden 1892 efter sn Fader, P. Chr. Skytte. Hovedbygn. er assureret for 10,000 Kr., Avlsbygn. for 18,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld., deraf Ager 581/, Have og Gaardsplads 1^2 Td. Ld. Brngstrupgaard (, 1345): Ejernden, Fru Karen Krstne Brngs, 1902 afdøde Mand, Hr. H. P. Hansen Brng, var f Assurancesummerne er: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 19,898 Kr. (Hovedbygn. er gammel, de andre Bygnnger opforte 1875). Af det samlede Areal", 85 Tdr. Ld., er 81V2 Td. Ld. Ager, 1 l/2 Td. Ld. er Skov, og Resten, 2 Tdr. Ld., Have og Gaardsplads. R o d e m n d e (, 1346) ejes af Hr. Sogneraadsformand Anders Rasmussen Hemmngsen. Arealet er alt 74 Tdr. 2 Skpr. Ld.. deraf Ager 681/o, Skov 4 Tdr. 2 Skpr*, Have og G aardsplads V2 Td. Ld. Hovedbygn. er opført 1886, de øvrge Længer er bvggede Aarene E n Gaard Vejrnge (, 1347): Den nuv. Ejer er Hr. Carl Chr. Rasmussen Lejre; hans H ustru, Fru Ane Margrethe, f. R asm ussen, er f. paa Botø (den nuv. Marenlyst Østersøbad). Ny Ejendomsskyld er 56,000 Kr. Tl det opgvne Hartk. maa lægges 2 Tdr. altsaa alt 10 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. */4 Alb. Hovedbygn. er opfort 1799; Avlslængerne er byggede med Undtagelse af Svnestald m. m., som er opfort 1902, og en Egebndngsværks Længe med Straatag, som byggedes Næsgaard (Den Classen'ske Agerbrugsskole (, 1348). Telef.: Stubbekøbng 68. Afstanden tl Stubbekøbng er 21«Fjerdngvej. Af Bygnngerne er den sondre Længe, Kornlade m. m., opført 1832, de øvrge Avlsbygnnger de nærm est paafølgende Aar; det er alle meget solde Bygnnger. Hovedbygn. er opført nspektør er Hr. Hans Jørgen Rasmussen, f.paa Toftegaard Kudtze ved Nakskov 1868, g. m. Chrstne Mare, f. Jepsen, f. Fuglse Skole paa Lolland Forvalter er Hr. Nels Brnk. Arealet er 615 Tdr. Ld., deraf Ager 308, Eng og Kær 88, Skov 10, nddæm m et Areal (af Grønsund Nor) 151, Have, Park og Gaardsplads 15 Tdr. Ld. Skolens Forstander er Hr. Sophus Chrstan Andreas Tuxen, som er f. København 1848 og g. m. Ter manna Magdalene, f. Meyer, f, Odense Hr. Forstander Tuxen tltraad te sn Vrksom hed 1907; han var td lgere Aarene Overlærer ved Agerbrugsskolen og derefter, Aarene , F orstander for Mallng Landbrugsskole Aarhus Amt. Carlsfeldt (, 1349). Gaarden Westergaard, c Al. Syd for Gaarden, er lagt tl denne for allerede mange Aar tlbage. Af W estergaard staar endnu de 3 Længer: Stuehuset benyttes tl Arbejderbolg, de andre Bygnnger tl Kornlade og Masknopbevarngsrum; Jorderne 170 Tdr. Agerland og 20 Tdr. Ld. Eng drves under Carlsfeldt. Det samlede Areal udgør 660 Tdr. Ld., deraf Ager 544, Eng 80, Have og Gaardsplads 8, Tllggende tl Arbejderbolg ca. 22, Veje og Mergelgrave ca. 6 Tdr. Ld. Forpagter af Avlsbruget er Hr. Propr. N yholm tl Lselund ved Stubbekøbng. Forpagtnngen har været den Nyholm ske Slægt 3 Generatoner, nemlg sden Besætn. om fatter f. T. 160 Koer, 60 Stk. Ungkvæg og Kalve, 4 Tyre, 27 Heste (sam t 1 Rdehest), 4 Plage og Fol. Omstaaende fre Blleder a f Gaarde Marbo Amt forelaa først, da vedkommende 2det

101 Marbo Amt. 47 Ark af næru. Supplement uar trykt. Ved huert af Bllederne er der henust tl den paagældende Tekst. Vldmosegaard Saltvg pr. Bandholm (, 1030 og Suppl. S. 24), tlhorende Hr. Joh. Due. Avlsmosegaard ( og Suppl. Lndegaard (, 1092), tlhørende Hr. S. 24), Matr.-Nr. 8 a m. fl. af Bands, tl- Propr. Jensen. horende Hr. O. Nelsen. L y Fællesmejer (Suppl. S. 29), Matr.- Nr. 3 c m. fl. af Herredskrke, tlhørende Hr. Lars Rasmussen.

102 !! ( *1 < rt.1 r f %

103 13 ><! a l 'S 1 l v. '! 1-l l v

104 Supplement. Soro Amt. bvgn 3321 oldemosegaard (V, 833): Ejeren, Hr. Hans Gram og hans H u stru er begge f Ejendom s skylden er 58,400 Kr. Hovedbygn. er forskret for 11,000 Kr., Avls- 15,200 Kr., Besætn Kr., nv. og Avl 8610 Kr. to****;-'? m K \v-*. Hr. Hans Gram har anlagt Planteskole. Gartner og Frøavl Fra Planteskolen leveres kke alene tl ndlandet, men ogsaa tl Norge og Sverge samt tl sland, fra Handelsgartneret lgesaa. Aarlg sælges ,000 Pd. Træfrugt. (Særlg kendt er Æ blesorten»koldemosegaards-renet«). B estyrer er Hr. Sels Gram, f. paa Ejendom m en , Skov 9, Mose 12, So, Veje og Byggeplads 7, Have og Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Kongsklde Mollegaard (V, 834): Ejeren, Hr. Chr. Larsens, H ustru, Trne, f. V l sted Mollegaard (V, 857) ejes nu af Hr. Hans Peter Hansen, som arvede Gaarden 1909 efter* sn Fader. Hr. H. P. Hansen er f. paa Ejendommen 1879 og g. m. Berthne Kathrne, f. Petersen, f. O rdrup, Merløse H., Holbæk A., Ejendomsskylden er bleven nedsat fra 74,000 Kr. tl 67,000 Kr. H artk.: 9 Tdr. 4 Skpr. 2 Alb. Nelsen, er f. paa Molsgaard her Herredet nventaret er forskret for 4000 Kr. B r o m m e Mollegaard (V, 850). Ejendom sskylden er nu 190,000 Kr. Af det sam lede Areal, 203 Tdr. Ld., er Ager 155, Eng Bakke ly; saaledes er Navnet paa den V, S. 858 beskrevne Gaard Vlsted, som tlh o rer

105 Sorø Amt. 49 Hr. Chr. Frederksen. Hr. F. s H ustru, ngeborg Mare, f. Hansen, er f. paa en Gaard Gyrstng Det var Sommeren 1900, at Hr. F. overtog Ejendom m en ( Arv efter sn Fader). Ejendomsskylden er bleven nedsat fra 75,000 Kr. tl 68,000 Kr. Soro llle Ladegaard (V, 830): Fru Laura Mare ngerslev, f. Jensen, er f. Dollerup Molle v. Vborg Sorø Akadem (V, 830): Skolens Navn er efter kgl. Resoluton af 1903»Sorø Skole og Opdragelsesanstalt«. Navnet»Sorø Akadem«bbeholdes nu økonomsk Betydnng som omfattende de Ejendomme og Kaptaler, der tlh o rer Skolen. Kathrnelyst (V, 833): Ejeren, Hr. Lorentz Andreas Asmussen, er f. Nordborg (eller Nørborg) paa Als 1840; Fru Maren A., f. Jensen, er f. Rosted, Flakkebjerg H., (Bllede fndes S. 62.) Oldenbjerggaard (V, 836): Hr. Hans Chrstensen var g. m. Mare, f. Jespersen, f. Fuglebjerg Kro 1839, f Bestyrer er Ejerens Søn, Hr. Søren Laurtz Mchael Chrstensen, f. Hove 1864, som var g. m. Emle Charlotte, f. Ljungberg, f. 1873, f Kongsgaard (V, 837): Fru Larsen er f Frasolgt er 32 Tdr. Ld., derefter er H artk.: 10 Tdr. 1 Skp. Ejendom sskylden er 50,000 Kr. Arealet er 103 Tdr. Ld. Fjenneslev Mølle (V, 842): Formand for Akteselskabet der bestaar af Gaardejere nærm este Omegn er Hr. Lars Jensen, Torkelund, Fjenneslevmagle. Becl kobte ca af Byberg. Bestyrer af Avlsbruget sden 1909 er Hr. Lars Petersen, f. Store Tostrup, Holbæk A., 1855, g. m. Johanne, f. Chrstensen, f. paa Brondshojsgaard Fjenneslevmagle Bestyrer er Hr. Landbrugskanddat Alfred Nelsen Mndegaard, f. Bjerge H., Odense A., Hovedbvgn. er assureret for 40,075 Kr., Avlsbvgn. for 102,166 Kr., Besætn. 67,500 Kr., nv. 12,000 Kr. og Avl 62,000 Kr. Kykenhøj (V, 848): Af det samlede Areal, 120 Tdr. Ld., er Ager 108, Skov 4, Mose 61/2 Have m. m. l l/2 Td. Ld. Tangegaard (V, 849) ejes sden August 1909 af Hr. Bent Mousten, f. paa Skraldborg, Taarup S., Vborg A., 1881, g. m. Kathrne, f. Østergaard, f. Heldum S., Rngkøbng A., Arealet er 119 Tdr. Ld. Ødemark (V, 852): Hr. Godsejer Julus Peter August Petersen er afgaaet ved Døden, og Ejendommen ejes af Dødsboet. Arealet er 818 Tdr. Ld. (nemlg 5 Tdr. Ld. Skov mere end opgvet). Avlsbruget bestyres af den afdøde Ejers Son, Hr. Forstkanddat Enar Julus Petersen, f. paa Barfredshoj v. Hedehusene Gyrstnge Præstegaard (V, 853): Hr. Pastor Fr. Sophus Holby Møller, f. Vordngborg 1845, er g. m. Eleonore Chrstane, f. Neergaard, f. København Bestyreren, Hr. Ole Jørgen Hansen, er f. 1878, hans H ustru Gyrstnge Bremergaard (V, 853) ejes sden November 1908 af Hr. Hans Poulsen, som er f. paa M osega ard, Vndnge v. Vordngborg, 1848 og g. m. Ncolne Marane, f. R asm ussen, f. Soborg Boge ved Esrom Flnterupgaard (V, 855): Fru Anna Cathrne Randet up-chrstensen, f. Poulsen, K n u d stru p gaard (V, 842): Tl Sorø Akadem svares c. 70 Tdr. Korn. Morup (V, 843): Forpagter sden 1867 er Hr. Frtz Henrk Gottleb Jordy, f. paa Ledreborg 1839, g. m. Hansne Mare Augusta, f. Hansen, f. Hernng Af Sorø Akadems Jorder har Hr. Jordy forpagtet 60 Tdr. Ld. Ager. Krebsehuset (V, 845): Fru K. Brusch, f. Larsen, er f. paa Vestervang, Fnderup S., Holbæk A., Frasolgt er l/e Td. Ld - derefter er H artk.: c. 13 Tdr. 7 Skpr. Ejendomsskyld 104,000 Kr. Arealet er 1561 o ld.l d. Bjernedegaard (V, 847) tlhorer Hr. Sagfører Sels Svendsen. Ejendomsskylden er 250,000 Kr. Hartk. : 47 Tdr. 1 Alb. Arealet er nu 416 Tdr. Ld., deraf Ager 369, tl Lejeog Fæstehuse c. 50, Have m. m. 7 Tdr. Ld, Danske Gaarde: Supplement. er f. Snevre, S.-Jernlose S., Efter Nybygnng er Ejendom sskylden forhøjet tl 62,000 Kr. Hartk. er: 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2:7* Alb. J u l ed a l (V, 854): Ejendomsskylden er nu 95,000 Kr. Toftegaard hedder den Ejendom, som V, S. 856 er beskrevet under Navnet: en Gaard Frenderup. Den tlhorer nu Fru Karen Sophe Hansen, f. Jørgensen, Enke efter 4

106 f r

107 ' ' ;» h ' -. :, r

108 Sognefoged H. Hansen, der døde Avlsbruget bestvres af Sønnen, Hr. Anders Anton H ansen, f. her Nordskovgaard (V, 856): Hr. Fr. Otto Jensen er g. m. Brtha Mare, f. Andersen, f. paa Toftegaard, Gryderup v. Korsør, Ejendom sskylden er nedsat tl 52,000 Kr. Duebjerggaard (V, 857): Hr. Dyrlæge Gunner Gotthold Bernhard Kjærs Hustru, Jøya Ast. Rgmor, f. Claessen, er f. paa Kroghslyst v. G lostrup E jendom sskylden nu 60,000 Kr. (Bllede fndes S. 62.) Hellestrup (V, 858): Hr. Joh. Oscar Hansen, der købte Gaarden 1904 for 146,000 Marenlund (V, 861): Arealet er 220 Tdr. Ld., deraf Ager 2021/2, Eng 6, Skov 8, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Fru Chrstane Mathlde Andrea Voss-Schrader, f. Schrader, er f. Kobenhavn Fuglebjerggaard (V, 864): Fru Anna Sophe Rem en, f. Nelsen, er f Forpagter er Hr. P. Petersen, f. N.-Valso, Holbæk A., Havreholmgaard (V, 867): Hr. Sognefoged Hans Larsen er f. paa Mollegaard Almstofte 1866 og g. m. Karen Sofe Bertne, f. Chrstensen. Store Glsagergaard (V, 874) er bortforpagtet tl Hr. Laus Jensen, som er født paa Svejstrup Nørgaard 1863 og g. m. Anna Carolne, f. Hansen, f. Skjærrnge S. paa Lolland Højgaard Rngsted St. Hans S., Rngsted H., Sorø A., Matr.-Nr. 2 a b af Tolstrup, Kr. af Hofjægermester de Neergaard, er g. m. ngeborg, f. Conradsen, f. paa vastrupgaard v. Euglebjerg Ejendomsskylden er nu 142,000 Kr. Sandtoftegaard (V, 860): Hr. Nels Gunner Olsen er f. paa Ejendom m en; hans Hustru, Anna Mare, f. Jakobsen, er f. Marup, Tølløse S. H artk.: 7 Tdr. 1 Skp. 23/4 Alb. Ledbjerggaard [kke Ler-] (V, 860) ejes sden November 1909 af Hr. H ans H ansen Lundng, der arvede den efter sn Hustrus Morfader, Jens Jacobsen. Hr. Lundng er f. Ørbæk, Vndnge H., Svendborg- A., 1877 og g. m. Maren Krstne, f. Jørgensen, f. Vandlose (her Sognet) Arealet er 148* 2 Td. Ld., deraf Ager 136, Eng 67o, Skov 5, Have m. m. 1 Td. Ld. lgger c. V3 Ml fra Rngsted og horer under Rngsted Kloster. Ejendomsskvlden er 64,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 2l/4 Alb. Hovedbygn. er brandforskret for c. 10,000 Kr., Avlsbvgn. for 25,413 Kr., Besætn Kr., nv Kr., Avl 5400 Kr. Arealet er 93V2 Td. Ld., deraf Ager 911;, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Gaarden er sden 1906 Lvsfæste for Hr. Hans Chr. Henrksen, f paa Nabogaarden Aabjerggaard (Son af dennes Fæster). Den tdl. Fæster var Bertel Bertelsen, der overtog Fæstet 1844 ved Gftermaal med Enken efter Jens Olsen, Fæ ster fra 1819 (?). Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gen nemsn. af Hvede 20, Byg 16, Havre Fold. Kvægbesætn. bestaar f. T. af 35 Koer, 15 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 4 Plage og Fol. Sdste Aar leveredes c. 30 Fedesvn. Hovedbygn. er en anseelg grundm uret Bygnng, der rum m er en Beboelseslejlghed paa 7 Værelser; den er opfort Avlsbygn. er opførte sam m e Aar og 1907, med U ndtagelse af sondre Længe, der er bygget A a b j ergga a rd (V, 875): H r. Nels Hen-

109 Sorø Amt. 51 rksen overtog Lvsfæstet 1885 efter sn Fader, H enrk Chrstensen, der havde overtaget op. Hr. Forpagter H. L. Petersens Hustru. Ellen Jensne, f. Agersted, er f. Havdrup v. Koge Hagel bjerggaard (V, 878) er oprndelg sam m enlagt af 3 m ndre Gaarde. Forpagteren, Hr. Chr. Barbaro Jespersen, er f. paa Spltsgaard, St. Clemens S. paa B ornholm, 1845 og g. m. Ulla Chrstane Sophe, f. Rasmussen, f.»hne Moller«ved R udkøbng det 1835; han stammede fra Vrangstrup Præsto A. Hldegaard (V, 882): Nels Jensen, f. 1732, havde Gaarden Fæste under Morup; efter ham fæstede Sønnen, Jens Nelsen, den Morup Gods lagdes nd under Soro Akadem, hvorfra J. N købte Hlde-, gaard tl fr Ejendom (for c Rdl.). Den Stakhavegaard (V, 876) ejes nu. sden 1ste Marts 1910, af Hr. Wlhelm Kjær, f. paa Stensø v. Nakskov 1871 og g. m. Ellen, f. Holm-Nelsen (Langebæk), f. Mern Lægebolg v. Præstø Købesummen var 58,000 Kr., det der kun er 80 Tdr. Ld. Ejendom s jo rd Resten er Lvsfæste tl Rngsted Kommune. Den tdl. Ejer, Knud Blle Hansen, købte 1907 af S. A. Bang, Rngsted, som havde købt de 80 Tdr. Ld., taget Resten Lvsfæste og bygget Gaarden B e n løse Teglværk (V, 877) ejes sden 15de Februar 1910 af Hr. Peter Petersen Leth, som købte det for 60,000 Kr. Bestyrer er Hr. Peter Andersen, f. Lynge- Ugelose S., Frederksborg A., 1868, og g. m. Johanne M artne, f. Nelsen, f. smst Vgerdalsgaard (V, 877), tlh. Hr. P. W. L und, var tdl. Ladegaard tl Kjærup, nuv. Ejers Fader, Nels Jensen, ejede Gaarden Ejendomsskylden er nu 53,000 Kr. Arealet er 83 Tdr. Ld. Blyskovgaard (V, 882) ejes nu af Hr. H jalm er Fr. Holm, der købte den 1909 for 75,000 Kr. Hr. H. er f. København 1870 g g. m. Rebekka, f. Jacobsen, f. Drammen, Norge, Krogh var Ejer ; for ham ejede hans Svgerfader, P eter Nelsen, men solgtes tl Rørby, efter hvem Generalkrgskommssær Bangert [kke Barner^ ejede den ndtl 1873; Sm dt var Ejer Torpegaard (V, 878): Hr. Købmand Fr. Carl Chr. Agersted København er g. m. Augusta, f. Jensen, f. København Reddersen, som havde købt Gaarden af Chr. Jensen, solgte den tl Holm. men efter en Brand overtog han den gen og byggede den Gaarden. De tdlgere Ejere, Anders H enrksen og Ole Andersen, drev begge Gaaseavl stor Stl Ejendom sskylden er nu 56,000 Kr. Holtegaard (V, 885): Samtlge Bygnnger er opførte 1872 af den forrge F o r pagter og for hans Regnng.

110 .. ' * < «

111 : '!.. v> \ 3-V' ' fe.!

112 Supplement... w. ( < v 1«f f». N? j' *.; f:k jl s: 1 * s; * J?l Skovager (V, 886): Nuv. Ejers Fader, Nels Vallentn, købte Gaarden 1867 af Jeppe Jensen, der havde faaet den ved Gfterm aal med en Datter af Chrsten Nlen; denne havde overtaget den ved Gftermaal med Enken efter Jens Olsen. Ny Ejendom sskyld: 60,000 Kr. Kallsgaard (V, 890): Fru Jensne Kersgaard, f. Kruuse, f. paa Kammerherregaarden Thureby 1840, er Enke efter Chr. Fr. K., f. paa Garvergaarden v. Slagelse 1836, f K. kobte 1867 Gaarden (for 28,000 Rdl.) af Staal, der havde kobt den 1856 af J. C. Olsen; denne havde kun Gaarden nogle Maaneder; han havde kobt den af Grev Chr. J. E. v. Holsten, som kobte den 1846 af Lars Nelsen. L. N. fk den Fæste efter sn Svgermoder, Nels Sørensens Enke under Unverstetet, men kobte den 1826 tl Arvefæste. Hovedbygn. er brandforskret for 8382 Kr., Avlsbygn. for 14,718 Kr. Forpagter er Ejerndens Son, Hr. Vlhelm Marcus Kersgaard, f. her 1874 og g. m. Vlhelmne, f. Dtlevscn, f. Hem m ershoj Skee Mollegaard (V, 890): Hr. Fabr. F. Carl Kjerulff kobte Ejendommen 1885 af sn Fætter, K., nu Forpagter af en Gaard Vedbæk. ndtl kort Forvejen var nævnte Moller Nelsen Ejer af Gaarden, som han havde kobt tl Arvefæste af Unverstetet. Tdl. var Gaarden Fæste under Skjoldenæsholm. Arealet er 101 Td. Ld. (Forpagterens H ustru er f. 1873). Allndemaglegaard (V, 891) horer under Skjoldenæsholm. Forpagteren, Hr. O. J. Frs, er tllge Fæster af en Gaard paa 79 Tdr. Ld. Estrup. A ssurancesum m erne er (de vedføjede Sum m er gælder Fæstegaarden): for Besætn. 98, ,000 Kr., nv. 33,000 -f 400 Kr., Avl 117,900 -f Kr. Hr. Frs er g. m. Johanne, f. Hansen, f. U tterslev paa Lolland Rymarksgaard (V, 892): Hr. fhv. Sogneraadsform and L. P. Larsen er f. Ksserup, Københavns A., 1860 og g. m. Elsabeth M a re Krstne, f. Selsen, f. her paa Ejendommen N. Nelsen overtog Gaarden 1855 hefter Chr. Jensen) og kobte den fra Fæste tl Arvefæste Alterupgaard (V, 893) ejes nu af Hr. Ludvg Axel Vggo Hansen, f. Danstrup Molle ved Fredensborg 1873 og g. m. Olga Em le, f. Pedersen, f. Lllehednge Hr. H. kobte 1909 for 115,000 Kr. af C. Fr. Bstrup, der havde kobt 1908 af O. Olesen; denne overtog Gaarden efter sn Fader, som 1902 kobte den af Ludvg Suhr. der 1894 købte af Løjtnant Remer; sdstnævntes Slægt havde Ejendom m en tlh o rt mange Aar. Arealet er 175 Tdr. Ld., deraf Ager 153 og Eng 5 Tdr. Ld. Nebs Mollegaard (V, 894): Fru Theresa Bang, f. Rchter, f. Guldborg paa Lolland 1872, er Enke efter Konsul Johannes Bang, f. Odense 1849, f Aug. Bang, hans Halvfætter, ejede Gaarden ; før denne var Brødrene Ole og Peter Suhr Ejere, og endnu tdlgere Schm dt sam t Grosserer Andersen, Kobenhavn, der overtog den efter sn Svgerfader, Breckwald, som anlagde Molle og Bager. Skjoldenæsholm Avlsgaard (V, 897): Forpagteren, Hr. Hans Wssng, er f. paa Sonderskovgaard, Vonsld S. ved Koldng; Fru Else Krstne W, f. Tngleff, er f. paa Sonderholm, Vonsld, Skjoldenæsholm Skovareal om fatter efter Skovtaksator E. Mourers Opmaalng 2688 Tdr. Ld., nemlg bevokset med Bog 2187, med Eg 17, bl. Lovtræ 136, Naaletræer 118 Tdr. Ld., Veje 31, So og Sobred 65, Ager 134 Tdr. Ld. A ldersklasseforholdet er meget uregelm æssgt, det af Bogearealet kun c. 200 Tdr. Ld. er under 60 Aar og c. 420 Tdr. Ld. mellem Aar, medens c Tdr. Ld. er mellem Aar og c. 547 Tdr. Ld. over (tldels langt over) 100 Aar. de syd. og vest. Skove (Allndemagle, Kastrup, Myrde, Egtved, Langebjerg, Vesterskov, Hoed) er Bevoksnngsforholdene ganske gode; den overmodne Masse fndes sær de m dterste Skove (Haraldsted og Valsomagle) og de nord. (Højbjerg, Hopold, Folehaven, Dyrehaven og M ortenstrup). A tterup Skov, belggende soleret l/4 Ml O. for M ortenstrup Skov, er m ellem aldrende Bog. Hopold-Skovene lgger Sjællands højeste P unkt, Gyldenloves Høj (126 Meter). Den aarlge Hugst er c. 300,000 K bf.; Afsætnngsforholdene er vanskelge. Under Famlegodset horer en Del ndsoer ( alt c Tdr. Ld.); Valsollle So hvs Nærhed det gamle Skjoldenæsholm laa lgger en skovbevokset O paa 30 Tdr. Ld. Valsolllegaard (V, 897): Under Omtalen af den frgjorte Fæstegaard, som Hr. E. Volxen tllge er Forpagter af, staar (V, S. 898, L. 7 8): at Arealet kke er medregnet...; der skal staa: e r medregnet.

113 3:?s l»u>r%w.> Sorø Amt. o 3 Overdrevsgaarden (V, 899) er samlet af Bondergaarde og bygget af Kmhr. Bruun og Neergaard 1863 tl Svgersønnen, Baron W edell-w edellsborg. Skovlyst med Humleore nordre Part og Skovrdervænget, Matr.-Nr. 1 m. fl. af Vgersted (m. m.), Rngsted H., Soro A. Post- og Jæ rnbaneforbndelse: Kværkeby, Telef.: Borup Nr. 7. Den nuv. Ejer er Hr. Drektor Chr. Ntnb, Kobenhavn, som kobte den 1899 af Sekretær O. Hall, Kobenhavn. Hr. C. Nmb er f. Eskldstrup Molle v. Haslev 1860 og g. m. Olga, f. Olsen, f. Sundby Ejendomsskylden er c. 110,000 Kr. Hartk.: Ager og Engs 9 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. *4 Alb., Skovskylds 14 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Besætn. er forskret for 3030 Kr., nv. for 1216 Kr. og Avl for 928 Kr. >Brandf. f. Bjeverskov og tlgrænsende Herreder«. Skovlysts Areal er 12 Tdr. Ager og 18 Tdr. Eng. Forpagter er Hr. Nels Peter Hansen, f. paa Skovgaard, Vgersted Mark, 1878 og g. m. Anna Margrethe, f. Jensen, f: paa Bakkegaard Torpe v. Rngsted Forpagtnngen, der er 5-aarg, er tltraadt Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles af Rug, Blandsæd og Havre gennemsn. c. 10 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 8 Koer, 4 Stkr. Ungkvæg, 2 Heste, 3 Plage og Fol. Gaarden bestaar foruden af den g ru n d murede, hvdkalkede Hovedbygnng paa Kampestens Sokkel og med rodt Tegltag af 6 Bygnnger; n. Længe er bl. a. Forpagterbolgen. (Bllede fndes S. 62.) Skoven stræ kker sg over alt 315 Tdr. Ld., hvoraf 260 Tdr. LcT. er bevokset med Lovtræ er, 55 Tdr. Ld. med Naaleskov. Humleore Skov horte tdlgere tl Hovedgaarden Sorup, hvs Ejer, Godsejer Muus, 1875 solgte den sondre Del af Skoven tl Godsejer Suhr, Rosengaarden, medens den nordre Part solgtes tl Baron Wedell-Wedellsborg, Overdrevsgaarden. som allerede 1873 af P ropretæ r Qvstgaard havde købt den tlstødende Gaard Skovlyst med tlhorende Skov, kaldet Skovrdervænget. Den af Baron W.-W. saaledes samlede Ejendom er sden forbleven udelt, men har ofte skftet Ejere. Efter at Skovene var væsentlg forbedrede solgtes hele Ejendommen 1883 tl Godsejer Sonnchsen (for 240,000 Kr.), som næste Aar afhændede den tl Arktekt Ledersdorf, der atter 1886 solgte den tl Hojesteretsassessor Lund, af hvem den 1889 solgtes tl Sekretær O. Hall, som selv' drev den en Td og derefter bortforpagtede hele Ejendommen altsaa ogsaa Skovene tl Forstkanddat Dahl, ndtl han 1899 solgte tl den nuværende Ejer. Ejendommen udgor alt 412 Tdr. Ld., hvoraf 315 Tdr. Ld. er Skov. 36 Tdr. er Ager, 1 Td. Ld. Have, 60 Tdr. Eng og Torvemose. Kun de 12 Tdr. Ager og 18 Tdr. Ld. Eng er bortforpagtet sammen med Udbygnngerne paa Skovlyst; ovrgt drves Ejendommen af Ejeren selv ved Hjælp af en Skovfoged (Skov- foged Jensen Skovrdervænget) og med Skovrd er Muus paa Svenstrup som Tlsynsforende. For Skovene forelgger der nu en detalleret Drftsplan, som er approberet af Mnsteret, saaledes at Etaten derved er fastslaaet uanset den sædvanlge ndskræ nknng ved Ejerskfte. Hovedparten af Agerjorden og Engene er lagt ud med Græs og ndhegnet Folde, hvor der tages Kreaturer paa Græs. E11 Del af Engene har hdtl ldt meget af Fugtghed, men er 1909 torlagte og delvs plojede for at dyrkes med Havre og sden lægges ud med Græs tl Salg paa Roden. den sydlge Mose skæres aarlg en Del fortrnlge Torv tl Salg. Paa Ejendommen, der lgger en vldtrg Egn, er der en udm ærket Jagt paa Raavldt, Harer, Fasaner og Vldænder. Mdten af Skoven er ndrettet et Vldander en llle Skovso. Toftagergaard (V, 899): Lars Jensen overtog c Fæstet efter sn Fader, Jens Nelsen. Gaarden var Fæste under Svenstrup ndtl 1874, Arvefæste ndtl 1910, da Hr. Hans Larsen købte den tl fr Ejendom. Den blver nu delt saaledes, a t Hr. L. beholder c. 47 Tdr. Ld., medens Resten, c. 42 Tdr. Ld. lægges tl en nybygget Gaard. som overtages af Sønnen, Nels Peter Larsen, f. her Adamshoj (V, 902) ejes nu af Hr. Godsejer Jorgen Helletoft Skafle, f. Halsted v. Nakskov 1880, der kobte den 1909 for 406,000 Kr. Af tdl. Ejere nævnes Amundsen, Sarup, Kredtforenngen f. Østfterne, H. J. Andersen ( ). Ejendomsskylden er 353,800 Kr. -f- 88,700 Kr. (for Godset) alt 442,500 Kr. Kaabæksgaard (V, 903): Hr. P. D. Brødsgaard er f. paa Jordrupgaard. Fru B, paa Hne Moller v. Rudkobng. Gaarden var engang Skovrdergaard tl Sorup. P. Goreke, som havde den c , solgte tl P. Gad, denne 1901 tl nuv. Ejer. Rose n gaard (V, 903): Hr. Godsejer Th. Suhr er (fra 1909) lvsvarg Drektor for den S uhrske Stftelse. Bedstedgaard (V, 906) drves nu af Ejeren. Toftegaard (V, 912) tlhorer sden 21. Aug Hr. Landbrugskanddat Lars Chr. Nelsen, som kobte den for 78,000 Kr. Hr. L. Chr. Nelsen er f. paa Sonderskovgaard, Bodstrup S. paa Langeland, 1880 og g. m. Helene, f. Andersen, f. paa Prydsgaard, s. S., Ejendomsskylden er Kr. Hartk.: 10 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2*/4 Alb. (Ertebjcrggaard er af den tdl. Ejer frasolgt). Arealet er 82 Tdr. Lu., deraf Ager 80, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Besætn. er 30 Koer. 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Fol.

114 j... w c ' '! *- 1, * <. * y- : *1? J: 1* r. ; 1.!,r!!». *> W< t' J *.1 3 :t ;l V. > 4, <n ; :1 :

115 l. J ;

116 .1 * v r, * ** w*, n j* V * ;!<'!' r' ; t *} \ «f V t; > 54 Supplement. Rødstensgaard [kke Rod-] (V, 913): Ejeren er f. paa Ejendommen, hans Hustru er f. paa Kongsgaarden Nordrup S. (Det er den nuv. Ejer, der har sammenlagt de 2 Gaarde.) Kærgaard (V, 914): Hr. Sogneraadsformand H. P. Nelsens Hustru, Ane Sophe, f. Hansen, er f. paa Maglegaard her Sognet købtes Gaarden fra Fæste under Conradsborg (det nuv. Sørup). De sdste Ejeres Navne er: Peder Sgersen, Nels Pedersen, Chr. Nelsen ( ), derefter den nuv. Ejer. Besætn. er assureret for 10,770 Kr. nv. for 5090 Kr., Avl for 5108 Kr. Leragergaard (V, 915): Hr. Sognefoged P. Hansen er g. m. Karen, f. Rasmussen, f. Farrnglose Gaarden er gaaet Arv fra Jakob Olsen tl Ole Jacobsen, fra denne tl Hans Olsen og derefter tl nuv. Ejer. H artk. (efter Frasalg af 3 Tdr. Ld.). 7 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Maglegaard (V, 915) er lgesom Kærgaard 1792 solgt fra Conradsborg (Sorup). Johan Hansen ( ) havde faaet den ved Gfterm aal med Hans Jørgensens Datter. Brnkgaard (V, 917): Ejerens Fader, Ole Olsen, kobte 1833 Gaarden fra Fæste under U nverstetet tl Arvefæste. Enghavegaard (V, 921) tlhører nu Hr. Oscar Madsen, f. paa Frederksberg 1885, som 1909 købte den af Fabr. H. Petersen. Kldegaard (V, 921): Hr. L. P. ngvorsens Hustru, Karen Mare, f. Larsen, er f. Gjørslev, Præstø A. Ejerens Fader købte 1872 Gaarden fra Fæste tl Arvefæste under Gesegaard. Ejendom sskylden er 65,000 Kr. Storgaarden (V, 922): Hr. Stener Johannes Stenersen er f. paa Asker Semnarum Norge 1864; Fru Clara S., f. Olsen, er f Helmers byggede Gaarden dens nuv. Skkkelse , solgte den derefter tl Suhr, efter hvem den gk over tl Frtz Oxholm. Denne deltog den russ.-tyrk. Krg, modtog efter Slaget ved Plevna Jæ rnkorset for Fronten, af Storfyrst-Tronfølgerens egen Haand, men faldt Dagen efter. Boet solgtes 1880 Gaarden tl Zarow. Derefter var Ejerne: Annngsen, Nmb , Grev Knuth, dennes Svgersøn, Grev Schmmelmann, A. O. Barfod Troudekldegaard (V, 923) ejes nu af Hr. Ole Olsen, f. her 1881 og g. m. K a thrne, f. Chrstoffersen, f. paa Hammersgaard Braaby Hr. Olsen overtog Gaarden 1910 efter sn Fader, Drektør Ole Olsen, der 1876 havde købt den af Jens Nelsen, som købte den af Hans Chrstoffersen. Gaarden er købt fra Fæste tl Arvefæste under Bregentved og forøgedes 1881 ved Tllæg af en Nabogaard. Nordskovgaard (V, 927): Hr. Enar Ulrk er f. Tønder 1860, hans Hustru er f. smstds Jens Andersen ejede Gaarden før ham hans Fader, Anders P edersen, der var Fæster fra 1844 og købte den tl Arvefæste (under Bregentved) Assnrancen for Besætn. er 10,400 Kr. Haslev H ø jsk o le (V, 927): Den forr. Ejer hed Jens Andresen. Skolens Forstander, Hr. Peter Ceclus Davdsen, er f. Hou v. Lemvg 1866 og g. m. Andrea, f. Blow, f. Estvad Præstegaard v. Skve B estyrer ved Avlsbruget er Forstanderens Svoger, Hr. Hans Melvej Hansen, f. Bovlng v. Lemvg 1853, g. m. Mette, f. Davdsen, f. Hou Haslev Landbrugsskole (V, 933): Før Jens Mathesen, der købte Gaarden tl Arvefæste under Bregentved, var dennes Fader, M athas Jensen, Fæster. Ejendomsskylden er nu efter Opførelse af Forstander- og Økonombolg, vurderet tl 32,500 Kr. steget tl 97,500 Kr.* Hr. Forstander, L andbrugskanddat Jens Krstan Jensen, er f. Raaby paa Moen 1876 og g. m. Ane Mare, f. Olesen, f. paa Llle Krogsgaard, Gudum v. Lemvg, 1882.»Trfolum«, Hovedmejer og Hovedkontor Haslev, Flalm ejerer: Dalmose, Fakse, Marbo; Depoter: Kobenhavn, Aarhus. Aaret 1899 betegner et Vendepunkt Mejervrksom heden for de store Godser det sydlge Sjælland. Hdtl havde de hver for sg drevet Mejer eller ogsaa leveret tl Andelsm ejer eller Fællesmejer. Efter den U dvklng, der var foregaaet det danske M ejerbrug, blev det ndlysende, at et vrkelgt stort Mejer med Mælken fra store, veldrevne E jendomme vlde-, have store Betngelser for at kunne hævde en absolut Førerstllng ndenfor denne Gren af Landbruget, hvorfor Godser som Bregentved, Gsselfeld, Gesegaard med deres Forpagtergaarde og andre store Ejendomme besluttede sg tl Opførelsen af >Trfolum«. Tl Trods for, at Anlæget, som selvfølgelg var ndrettet efter de bedste Forblleder og efter alle de Erfarnger, dygtge Fagfolk havde ndhostet, allerede fra Begyndelsen var bvgget betydelgt større og bedre, end man kendte tl saavel herhjemme som Udlandet, m aatte man allerede skrde tl Udvdelse 1902, gen 1906 og endelg atte r Allerede Aaret 1900 ndsaa man, at det var umulgt at behandle mere Mælk Haslev, og da der fra andre store Godser paa andre Egne kom Anmodnng om at blve optaget Selskabet, besluttede man sg tl at bygge et Mejer Hovby ved Fakse og et ved Dalmose, og endelg 1907 opforte man Mejeret Marbo aabnede >Trfolum< Kontor og Lager København, Aaret derefter Mælkeforsynng Hovedstaden og 1906 Kontor og Lager Aarhus. Over 12,000 Koers Mælk ndkom m er nu

117 daglg tl Mejererne og omdannes tl Smor og Ost, hvlke Produkter, som altd har hævdet deres Renommé ved Fnhed og Ensartethed, spredes over hele Landet ved Selskabets faste Stab af Rejsende og R epræ sentanter. Desuden afsættes store Kvanta af Vrksomhedens Produkter Udlandet, hvor de ogsaa nyder et forste Klasses Renommé. Selskabets Vrksom hed har tldraget sg betydelg Opmærksomhed baade herhjemme og Udlandet, hvorom de talrge Besog, selv fra saa fjerne Egne som Australen og Japan, vdner. Ogsaa kongelge Personer har besøgt»trfolum«, saaledes Kongen og Dronnngen af England, Kongen og Dronnngen af Norge, Kongen af D anm ark, K ronprnsen med flere. Opmærksomheden gver sg ogsaa tlkende gennem talrge Ansøgnnger aarlg fra Udlændnge om at faa Lov tl at gennemgaa Kursus, hvlket ogsaa tllades, forsaavdt Plads haves.»trfolum«producerer aarlg c. 2 Ml. Pd. Smor og c. 3 Ml. Pd. Ost, foruden at store Kvanta Mælk og Fløde eksporteres tl Tyskland. Selskabet beskæftger daglg over 600 Mennesker. Hesede (V, 939): Arealet er alt 435 Tdr. Ld., deraf Ager 366, Eng 74. Have m. m. c. 5 Tdr. Ld. Forpagteren. Hr. Vlhelm Helmuth Rasmussen, er f. Slagelse 1859 og g. m. Jenny Franzska Ludomle, f. Dahl, f. Hassng Præstegaard v. Thsted Forvalter er Hr. F. V. Jensen. Theodor Stampe er g. m. Thora Mare, f. Andersen, f. paa Skattebollegaard. Ny Ejendom sskvld: 56,000 Kr. Korshojgaard (V, 949): Hr. Sogneraadsform and Rs. Andersen er g. m. Bolette Krstne, f. Nelsen, f. paa Raaballegaard v. H orsens. Plegaard (V, 949): Hr. Nels Peter Hersleb Rosenstand er f. paa Herslebeslund Skovrdergaard under Corseltze og g. m. Laura Else, f. Brohm. Landsgravgaard (V, 950): Hr. H. P. Pedersen, er f. paa Dalgaard, Odense A., og g. m. M athlde Petrca Rosna, f. Hansen, f. dagaard (V, 947) var sn Td Parcel af G. Antvorskov og er opkaldt efter da Grevnde Bombelles, f. Brun, DatterafGehejmekonferensraad Brun (tdl. Ejer) og Frederke Brun,»geborene Munter«. Hr. Godsejer Svend Spandet er g. m. Betsy Vlhelmne Jacobne, f. Seergaard. Forvalter er Hr. Erk Fabrcus, f. H jørrng Valdemarsklde (V, 948): Postforb.: Frederkslund, Telef.: Veddv-Sonder Nr. 10. Forpagter er Hr. Frants Valdemar Madsen, f. paa Hjallese Torp v. Odense 1880, g. m. Andrea Nelsen, f. Jensen, f. Haslev, Sorø A., Gaardagergaard (V, 948): Hr. Hans København Ejendom sskylden er nu 62,000 Kr. (der er tlkøbt c. 10 Tdr. Ld.) H a rtk.: 10 Tdr. Arealet er 78l 2 Td. Ld. Rødkldegaard (V, 952): Hr. Jens Peder Olsen, f. paa Blndkldegaard, er g. m. Krsten Mare, f. Stæhr, f. paa en Gaard ved Jægersprs E n Gaard Skovsø (V, 955): Fru K. K. Nelsen er f. Sundby v. Frederkssund Ejendomsskylden er nu 45,000 Kr. Af Arealet, 80 Tdr. Ld., er Ager 661 2, Eng 8, Torvemose 4, Have m. m. U/2 Td. Ld. Enggaard (V, 957): Fru Johanne Frandsen, f. Hansen, var f og dode Hartk: 12 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. l:l 4 Alb. Arealet er 112 Tdr. Ld.f deraf Ager 100, Eng 8, Mose 1, Have m. m. 3 Tdr. Td. Forpagter

118 ». '.* %» - n : t! <! u 1 1* r- J «t 4 1 N * «J

119

120 56 Supplement. '! t' t* '* *» * < / 4 \ «er Ejerens Søn, Hr. Sogneraadsformand Lars Frandsen, f. Aarslev 1866, g. m. Ane 7ohanne, f. Pedersen, f. H aarbv v. Skanderborg Pedersmnde(V, 957) tlhorer Hr. Anders Pedersen, som er g. m. Maren Krstne, f. H ansen, f Forpagter sden Maj 1908 er Hr. Kaj Marck, f. Næstved 1873, g. m. Cecla Elsabeth, f. Bruun, f. paa Kjeldgaard v. Skve Frsbjerggaard (V, 960): Sdste Aars K om m uneskat var 230 Kr. Forvalter er Hr. C. J. Chrstensen, Foderm ester Hr..4. Chrstensen. Store Frederkslunds Ejendomsskyld er 3,372,500 Kr.; Skovenes Ejendomsskyld er steget tl 701,400 Kr. Llle Frederklunds Ejendom sskyld er forhøjet fra 140,000 Kr. tl 170,000 Kr. Croneshvle (V, 971) ejes nu af Hr. Andreas Jacobsen, f. paa Ejendommen 1854, som 1908 arvede den efter sn Moder. Knurvang (V, 971): Hr. Sognefoged Peter 4» f. t- 1 «* t., foged Rs. Fr. Olsens Hustru, Ane Chrstne, f. Setsen, er f. paa Frsbjerggaard B y b j erggaa rd (V, 964) ejes nu af Hr. Anders Peder Andersen, f. St. Mkkels Landsogn v. Slagelse 1880, som 1909 købte den for 52,000 Kr. (uden Besætn. og nv.). Arealet er 91 Tdr. Ld., deraf Ager 85, Mose 4 Have m. m. 2 Tdr. Ld. Store Frederkslund Avlsgaard (V, 970) tlhorer Hr. Kmhr., Hofjm. Hans Schack H elm uth Grrvenkop Castenskold. Forpagteren, H r N. P. M adsen, f. Ørn Are Chrstan Olsen overtog Gaarden 1887 alet er 94 Tdr. Ld. Sternborggaard (V, 961): Hr. Sogne- Lundforlundgaard (V, 972) ejes af Hr. A. Jacobsen. Croneshvle. Ejendomsskvlden er 125,000 Kr. Af Arealet, Td. Ld., er Ager 168, Eng 13, Have m. m. 2l/2 Td. Ld. Forvalter er Hr. Hans Petersen. Johann esdal (V, 973), Matr.-Nr. 4 m. ej es af Hr. Johannes Eugenus Warm ny, f. København 1882, der 1908 købte V r»m \, -f. * t ' % n * * % strup v. Horsens, er g. m. Carolne Mare, f. Carlson, f. Sodra Hagby v. Kalmar. K n- dertoftegaard, der horer under Godset Hartk.: 7 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb.; Ejendomsskyld: 45,000 Kr. er lgeledes bortforpagtet tl Hr. M. Arealet er Tdr. Ld. den for 93,000 Kr. Ejendomsskvlden er 72,000 Kr. H artk.: 13 Tdr. 2 Skpr. 3 > d k r. \ 4 Alb. Arealet er 115 Tdr. Ld., deraf Ager 113, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Husagergaard (V, 973): Hr. Jens Olsen er f. paa Knurvang. Asbjerggaard (V, 975) ejes nu af Hr. Aage Rasmussen, f. Faardrup, V.-Flakkebjerg H., 1880, g. m. Elne ngeborg, f. Selsen, f. paa Skoholmsgaard Hr. R. købte

121 Gaarden 1909 for 51,000 Kr. N aboejendom men er lagt nd under Gaarden ; Ejendom s skylden blver da: 52,000 -j- 35,000 = 87,000 H r.//, Chrstensen arvede Gaarden Assurancen for Hovedbvgn. er 6835 Kr., for Avlsbvgn. 16,232 Kr. Kldegaard (V, 978) ejes nu af Hr. Holger Højland, f paa Hojlandsbjerggaard v. Flakkebjerg, som købte den 1908.for 71,000 Kr. Arealet udgor 861 o Td. Ld., deraf Ager 75 Tdr. Ld. Sondergaard (V, 980): Hr. Ha ns Peder Kr. (H artk.: 7 Tdr. 1 Fdkr. + 6 Tdr. 2 Skpr. = 13 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr.). Det sam lede Areal er 108 Tdr. Ld., deraf Ager 106 Tdr. Ld. K r k e - S t 11 n g e Mollegaard (V, 976) tlh o rer Hr. Chr. Peter Hansen Chrstensen. Ølandsgaard (V, 976): Hr. Sognefoged Sophus Gunnar Jensen er g. m. Dorthea Mare, f. Jensen. Hr. J. overtog Gaarden 1893 efter sn Svgerfader. Huusbjerggaard (V, 976): Fru Ane Jørgensen var g. m. Karen Mare, f. Chrstensen, f. her Sognet 1850, f Huustoftegaard (V. 980) ejedes ndtl 1907 af Hr. J. P. Chrstensen, som m dlertd nævnte Aar delte Ejendommen mellem sne 2 Dotre, hvorefter Huusagergaards Hartk. blev 6 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. l 4 Alb. E jendomsskyld Kr. Nuv. Ejer er Hr. Jakob Fehtborg Gantrs, f. paa Vester-Kampstru p v. Lemvg 1882 og g. m. Karen, f. Chrstensen, f. her paa Ejendommen 1876 (J. P. Chr. s Tpoldefader, som fk Gaarden Fæste under Valbvgaard, hed Arent Kroskov og var Soldat Svenskekongen Carl X Gustavs Hær). Gaarden blev fr Ejendom 1850 erne. Dsagergaard (V. 982) ejes sden 1907 af Hr. Carl Johan Traugotl Asmussen, der Sophe Olsen, f. Poulsen, er f. paa Frederkslvst. mø Taarnhojgaard (V, 977): Matr.- Nr. 18a m. fl. Ny Ejendom sskyld: 58,000 Kr. kobte den for 83,000 Kr. Hr. Asmussen er f. paa Gedemarksgaard 1878 og g. m. Yelna Vbeke, f. Wtlff-Olsen, f. paa Tappernoje Dampmølle v. Præsto (20 Tdr. Ld. er bortforpagtet tl to Naboer). Sogaard (V, 983): Ejer: Hr. Laurts Claus

122 ! : J! 1 \! j 1 \ «? j \

123 \ l l J \! S; -!

124 58 Supplement. Sørensen, f. paa Ejendommen 1870 og g. m. Martha Karentne, f. Hansen, f. Smmerbolle S., Langeland, Hr. S. arvede Gaarden 1907 efter sn Fader. Kjærebjerg (V, 984): Ejendomsskylden er nu 51,500 Kr. Aarene er Hansen, f. Vestkjær, Ølgod, Hr. J. købte Gaarden for 100,000 Kr. Espe Avlsgaard (V, 989): Postforb.: Korsør. (ndtaget tl Skov af Ager og Engs Hartk.: 2 Tdr. 3 Skpr. 2:>4 Alb.). Brandassurance for Hovedbvgn. er 81,260 Kr., for Avlsbygn. 102,151 Kr." Af Arealet, 491 Tdr. Ld., er Ager 458, Strandeng 8, Have, Park og Gaardsplads 25 Tdr. Ld., Hr. Avlsforvalter Nels Frs er f. K arrebæk 1861 og g. m. Maren Sofe, f. Petersen, f. paa Sm dstrup Mollegaard. Skelskor, Lndeskovgaard (V, 990): Af Arealet, 208 Tdr. Ld., er Ager 112, Eng 5, Rørmose 10, Hede 40, Overdrev 39, Have m. m. 2 Tdr. Ld. frasolgt c. 16 Tdr. Ld. Arealet er 83V2 Td. Ld., deraf Ager 811/2 Td. Ld. Knudsrodgaard (V, 985): Af Arealet, 192 Tdr. Ld., er Ager 175, Eng 141 L Have m. m. 2l/o Td. Ld. Forpagter er Hr. Chr. Henrksen, g. m. Mare, f. Andersen, f Forvalter er Sønnen, Hr. Carl Alfred H enrksen, f. Slagelse VemmelevPræstegaard (V, 985): Hr. Provst Mchael Cosmus Bornem ann Nelsen ZA - *v ' ' ' Llle Egede (V, 992): Hr. Rs. Madsen Chrstansen Egede er g. m. Hansne Frederkke, f. Stoltz, f. paa Bondrupgaard. Ny Ejendom sskyld 75,000 Kr. Trannerupgaard (V, 993): Tlkobt er c. 52 Tdr. Ld. (hvoraf 25 Tdr. tl Skov); d e r for ny Ejendomsskyld 80,000 Kr. Hartk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1/* Alb. (Skovskyld: 7 Tdr. 1 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb.) Taarnborg (V, 995): Ejendomsskyld 520,000 Kr. H artk: 68 Tdr. 5 Skpr. 2 Alb. Stentegaard (V, 998): Hartk. (efter Tlkøb): 8 Tdr. 1 Skp. Rolandsgaard (V, 998): Hartk. (efter Frasalg af c. 62 Tdr. Ld.) c. 6 Tdr., E jendom sskyld 55,000 Kr. V ej s ga a r d (V, 1000): Hr. AT. Chrstoffersen er f. Ørslev Præstegaard v. Slagelse og Kultusm nster M nsteret Zahle er f. Langebæk ved Vordngborg 1848 og g. m. Emle, f. Thesen, f. Hosen fed Godsforvalterbolg Arealet er 83 Tdr. 3 Skpr. Gedemarksgaard (V, 986) var oprndelg kun paa c. 8 Tdr. H artk.; Juul Moller (1840) tlkobte en Del Jord, og endnu 30 Tdr. Ld. tlkobte hans Nevø, Hr. Chr. Asmussen, f Nordborg paa Als, t Hr. A. s Enke, Fru Johanne Mare Poulne A., f. Wdtzold, f. Taastrup v. København 1851, ejer nu Gaarden. Forvalter e r.h r. S. Jacobsen. Vaarbvgaard (V, 988) ejes sden 1908 af Hr. Sels Peder Jørgensen, f. Steengade paa Langeland 1862, g. m. Sdsel Mare, f. g. m. Helene, f. Ters, f. Vemmeev Molle H artk. nu: 18 Tdr. 2 Fdkr. Ejendom sskyld 110,000 Kr. Arealet er 210 Tdr. Ld., deraf Ager 145l/2, nddæmmet 63, Have m. m. l l 2 Td. Ld. Forpagter (sden 1909 er Hr. Hans Erksen, f. paa Stuegaarden Barlose S., Fyn, 1865, g. m. Margrethe, f. Sørensen, f. Vallensbæ k Svendstrupgaard '(V» 1000): Fru K.

125 K. Wedel er Enke efter Johannes Wedel, f. her 1841, f Af Arealet, 101 Td. Ld., er Ager 96, Skov 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Bestyrer er Hr. Fr. Hansen, f. Svendstrup Pedersen, f. Mesnge S. v. Kertemnde Hr. N. P. N. købte Gaarden 1907 for 68,000 R ø j le g aard (V, 1006) tlhorer Hr. Chrsten Petersen, som er g. m. Anna Margrethe, f. Petersen, f. paa Damgaard Orebv Høve Præstegaard (V, 1006): Hr. Pastor Lcrche er f. Randers 1842 og g. m. Anna Julane Chrstane, f. Mourer-Petersen, f. paa Ryomgaard Forpagter er Hr. Jørgen Chrstensen, g. m. Anna Perette, f. Pedersen. Arealet er 76 Tdr. Ld., deraf Ager 73 Tdr. Ld. H ø j s t r u p g a a r d (V, 1007) gk 1908 Arv tl Hr. Smon Ellegaard, f. Haastrup, Svendborg A., 1881, g. m. Clara, f. Dnesen, f. her paa Ejendom m en Koldekldegaard (V, 1007) tlhorer Hr. Peder Chrstan Olsen, f. Postrderkroen Dvtsrod v. Soro 1869, g. m. Augusta Amale, Kr. Arealet er 98 Tdr. Ld., deraf Ager 861 2, Mose 10, Have m. m. 1V2 Td. Ld.» Holstenborg (V, 1015). tlhoren de Hr. Hofjægermester, Lensgreve Fr. C. Chr. Holsten-Holstenborg, om fatter 410 Tdr. Ld., deraf Ager 330, Eng 46, Have, Park m. m. 34 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Johs. Kramp. Bjosegaard (V, 1017) er 1907 ganet Arv tl Hr. Carl Laurtz Jensen, f. paa E jendom m en Lundegaard (V, 1018): Hr. Johan Laurtz Henrksen er f. paa Orebjerggaard, Furendal S., 1865 og g. m. Elna Krstne, f. Mortensen, f. N ordrup, Slagelse H., Transby gaarden (V, 1020): nv. er assureret for 30,000 Kr. f. Larsen, f. Slagelse Arealet er Td. Ld., deraf Ager 901 Eng 2l 2, Mose 1 \ 2, Have og Gaardsplads 21,*, Jord tl Fæstehuse 21/* Td. Ld. Gronhøjgaard [kke hojs] (V, 1008) ejes nu af Hr. Landbrugskanddat Nels Fr. Lars Chr. Petersen Thge, f. paa Lousehoj v. Nysted 1883, som kobte den 1909 for 125,000 Kr. Ejendom sskylden er nu 98,000 Kr. Gaarden hed oprndelg Halkevadgaard og var ndtl 1774 Statseje (under Antvorskov Ryttergods), hvorefter den solgtes tl Hans Petersen, Nygaards Mølle v. Vordngborg.. Den næste Ejer~ ( ) var Chrstan Hvd, Forvalter ved Baronet Holberg og Hellestrop Godser. Derefter er Ejernes Række: Severne Dorothea Dnesen ( ), Kaptajn Jakob Neergaard, Henrk Jørgensen ( ), Mourtz Mackeprang ( ), P. H. Møller ( ), Hs. Ludv. Rasmussen, C. P. Moller, L. Frs, H. L. d Auchamp. Arealet er 156 Tdr. Ld. Toftebjerggaard (V, 1021) hed oprndelg Basnæs Mollegaard og havde et Tllggende af 60 Tdr. Ld. Agerjord. Tjæreby Præstegaard (V, 1021): Hr. Pastor Poul Egede Glahn er f. Kobenhavn 1848 og g. m. Esther Henrette, f. Xansen, f. København Forpagteren, Hr. Hs. H ansen, er f. Sm dstrup v. Skelskor 1848 og g. m. Dorthea, f. Jacobsen, f. paa Knurvang Annebjerggaard (V, 1025): Hr. Fr. Vlh. Jespersens H ustru, Xkolne Mare, f. Vaadagergaard (V. 1014) tlhorer nu Hr. Nels Peter Nelsen, f. paa Hojlandsgaard, Flakkebjerg Mark. 1872, g. m, ngeborg, f.

126 r! )>. $

127

128 60 Supplement. Pedersen, er f. paa Morgenhøjsgaarden Stgsnæs. Slægten Jespersen stam m er fra Jylland; Jens Krag kom tl Sjælland E11 Mand af Slægten, Krsten Sørensen, ejede bl. a. Rungstedlund. Sevedøgaard (V, 1025): Ejeren, Hr. Peter Hannbal Petersen, er f. paa Overdrevsgaarden Stgsnæs og g. m. Mare Bolne, f. Larsen. Aggersøgaard (V, 1026): Ejeren, Hr. Johan Herman Wessel Blxencrote Moller, er g. m. Kathrne Mare, f. Hansen, f. Damsholt S. paa Møn Øen hørte ndtl c under Borrebv solgtes Ejendom m en da om fattende hele Aggerso, Omø og Egholm af Kapt. Danel Guldberg tl Kancellassessor Nels Wregsted Møller; ejedes den af hans Son, Laurtz Fr. Moller, Fader tl den nuv. Ejer. Skelskør Frugtplantage, Matr.-Nr. 64 m. fl., Skelskor Kommune, V.-Flakkebjerg H., Sorø A. Post-, Telef.- og Jernbaneforb.: Skelskør, hvortl der er 1 4 Ml. Ejerne er Brødrene d'h rr. Ernst og Arent H elm ann. Hr. E. H. er f. Skelskor Apotek Frugtplantage, beblantet med Bærfrugt: 10,000 Rbsbuske, 2000 Solbærbuske, 1500 Stkkelsbærbuske, 2000 Krsebærtræer, samt 16 Tdr. Ld. med Hndbær. Plantagen er plantet Rækker ( N. og S.); Afstanden mellem Rækkerne er for Rbs, Solbær og Stkkelsbær 4 Al., fra Busk tl Busk 3 Al., for Hndbær er Tallene henholdsvs 3 og 3/4 Al. K rsebærtræ erne er plantede med 24 Al. mellem Rækkerne og 6 8 Al. fra Træ tl Træ. Der pøjes om Efteraaret mellem Rækkerne, og der dels harves mellem, dels hakkes Rækkerne. Der godes med Staldgødnng hvert 3. Aar med Læs pr. Td. L d ; de Arealer, der kke har faaet Staldgodnng, faar 200 Pd. 18 pct. Superfosfat og c. 100 Pd. 37 pct. Kalgodnng. Jorden er god mddeldyb (c. 3/4 Al.) Muld med bl. Underlag af Ler og Sand. Det n o r male Aarsudbvtte er c. 10,000 Pd. Rbs, 10,000 Pd. Stkkelsbær, 3000 Pd. Hndbær alt pr. Td. Ld. De 10 Tdr. Ld. drves som alm. Agerbrug løs Drft. Frugten presses og Saften koges for d erefter at sælges tl ndland og Udland tl Husholdnngsbrug. Ved denne Fabrkaton anvendes en Del Jordbær, som avles paa 2 Tdr. Ld. af Arealet. Arealet er købt fra Skelskor Byjorder; 10 Tdr. Ld. er dog den gamle Apotekerlod. Valdemarsmnde (V, 1027): Hr. Rs. Petersen er g. m. Anne Larsen, f. paa Stgsagergaard, V.-Flakkebjerg H. Ejerens Fader, Peter Hansen, overtog Gaarden c ved Gftcrmaal med Jacob Andersens Datter og købte den tl fr Ejendom (for Fæste under Gunderslevholm) Cathrneholm (V, 1028): Fru Charlotte Eckardt, f. Eberln, f Flemstoftegaard [kke Flens-] (V, 1029): Hr. Anders Fr. Andersen er f. Vallensved og g. m. Mare Chrstne, f. Pedersen, f. paa 1862 og g. m. Anna, f. Medng, f. Skelskor 1882; Hr. A. H. er f. samme Sted 1864 og g. m. Anne, f. Harboe, f. Skeskær H artk.: 4 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 3 4 Alb. Ejendomsskylden er 56,500 Kr. Bygnngerne er assureret for 30,000 Kr., nv., Lager og Maskner for 80,000 Kr. Arealet er 45 Tdr. Ld., deraf Ager 10, Hesten, 35 Tdr. Ld., er Spjellerupgaard. Hendes Fader (der solgte Spj. tl Grev Holsten) købte Ejendommen 1883 af Hs. Nelsen, som fk den ved Gftermaal med en Plejedatter af Hs. Jørgensen. Eskemosegaard V, 1030): Hr. Sognefoged Søren Buchw ald er f. paa Vollerup-

129 Soro Amt. 61 gaard ved Slagelse og g. m. Chrstne Augusta, f. Sørensen, f. paa Bollekærgaard Haldagerllle Gaarden ejedes c af Jensen, af Nels Jensen. Baadegaard er Navnet paa den Gaard Lystagertorp, som beskrves V, S Gaarden blev 1801 solgt fra Fæste under Gyldenholm og K astrupgaard tl fr Ejendom tl Hr. Peter Martn Jespersen, f. Dalmose Kro v. Skelskor 1858, g. m. Olga Chrstne, f. Olsen, f. Fuglebjerg Forslevgaard (V, 1034): Have- og Parkanlæggene anlagdes c. 1880; de gamle Grave blev da opfyldte. Tdlgere var Haven kun c. 10 Tdr. Ld.; nu om fatter Park og Have c. 30 Tdr. Ld., hvortl kommer nogle og 30 Tdr. Ld. Dyrehave og Lystskov et bølgeform gt Terræn, der frem byder storladen Udsgter. Særlg 1908 og flg. Aar er der u d fort et sto rt Arbejde for at forskønne Anlægget, og der er bleven bygget en stlfuld Pavllon sam t 3 store Broer. Frugt- og Køkkenhaven er c. 10 Tdr. Ld. O vergartner er Hr. S. P. D annem and. Hndholm Højskole (V, 1037) ejes nu af Hr. Forstander cand. mag. Lars Fr. Barfod Dornonvlle de la Cour, f. paa Lyngby Landbrugsskole 1869 og g. m. Mare Louse Ottla, f. Olsen, f. Rbe Hr. la Cour kobte Ejendom m en 1909 for 78,000 Kr. Forpagter af Avlsbruget er sden 1909 Hr. Karl Julus Skafte, f. Gurreby, Marbo A., 1881, g. m. Else, f. Pommer, f. Thoreby paa Lolland Forpagteren vrker tllge ved Skolen som Lærer Agerdyrknngslære og H usdyrbrug. Hndholm Højskole er grundlagt 1852 af de danske Bornehjems Fader, Anders Stephansen, og hans H ustru Dorothea Stephansen. Sneslev Møl lega ard (V, 1038) ejes sden 1909 af Hr. N. P. Lars Xcola Hansen, f. Skelskor 1869, g. m. Mare, f. Selsen, af P. Hansen; ved Gftermaal med dennes D atter fk H. C hrstensen den 1803 og d erefter 1838 hans Son, Jens Hansen, hvs Enke Maren, f. Jen sd atter, dode Ejendom sskylden er nu 52,000 Kr. Arealet er 73l/2 Td. Ld., deraf Ager 66 Tdr. Ld. Kastrupgaard (V, 1031): Tendefr er 5 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. H artk.; tendeplgtg er Resten, der tdlgere har været regnet tl Gunderslev Sogn. Avlsforvalter er Hr. Julus Jensen, f. Storehednge Landsogn 1872, g. m. Mare, f. Raahauge Pedersen, f. Hellested S., Præsto A., Fugle bjerg Krogaard (V, 1033) lgger om trent lge langt (2 2l 2 Ml) fra folgende Byer: Soro, Næstved, Slagelse og Skelskor. Hr. Chr. Olsen er f. paa Askbjerggaard Slotsbjergbv og hans Hustru, Cathrne, f. Petersen, Vnstrup. Hr. O. s forste Hustrus Fader ejede Kroen tl 1893; han havde overtaget den ved Mageskfte med en Gaard Slagelseegnen og kobte den fra Fæste under Forslevgaard tl fr Ejendom. Ejendomsskylden er nu 76,000 Kr. Kro og K obm andshandel er bortforpagtet f. Tjæ reby Den forrge Ejer, A. H ansen, frasolgte Mollen, hvorefter E jendom s skylden er nedsat tl 45,000 Kr. Gunderslevholm Hovedgaard (V, 1038): H artk.: 98 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 1V4 Alb. Gaasebjerggaard (V, 1043): Arealet er c. 105 Tdr. Ld., deraf Ager 103, Have m. m. V/o Tdr. Ld. B estyrer er Hr. Rs. Thorsted, f. Grenaa 1874, g. m. Anna Margrethe, f. Jensen, f. Vesterborg S. paa Lolland Kvslemark Præstegaard (V, 1044): Hr. P astor A d o lf Carl Gottfred Thel er f.

130

131 , ' t r t > k f U ' ^ * ** ' - <*-!». r *!.! t l -*

132 Supplement. ; *.,?;».«/ M/ \ *. /*, S- ' ' -r. «! : * ' <* l1' : * t' paa Smonsborg, Alsted H., 1843 og g. m. Sophe Frederkke Francsca, f. Hyrup, f. København Forpagteren, Hr. Nels Peder Pedersen, er f. V.-Egesborg S., Præstø A., 1867 og g. m. Petra Elsabeth, f. versen, f. Horsens Glsgaard (V, 1044): Ejerens Hustru, Fru Thora Johanne Nelsen, er f. Larsen. mange Aar gk Gaarden Arv fra Fader tl Søn een Fam le sdst tl C hrsten J ø r gensen, der henmod 1880 købte den fra Fæste under Førslev tl fr Ejendom. Han solgte Gaarden 1893, og sden da er den gentagne Gange bleven solgt (1898, 1902, 1906). staar f. T. af 30 Koer. 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl, 10 Faar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar c Pd. pr. Ko. Brorupgaard (V, 1045), Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Taarnem ark. Ejeren, Hr. P.. Chr. Buchwald Henrksen, er g. m. Anna Chrstne, f. bsen, f. Bøgelunde, S.-Bjerre S., Gaarden er Arvefæste u n d er Unverstetet. Hesselbjerggaard (V, 1046): Hr. H. P. Nelsen, f. Skjellebjerg S., Holbæk A., 1860, er g. m. M artha Mare Jørgne Frederkke, f. Clausen, f. paa Krkensgaard, Hylle- Kathrne!yst (se S. 49). Duebjerggaard (se S. 50). ^ Skov lyst (se S. 53). k y: é. V A ;* «j F u rendal (V, 1045): Avlsbruget er sden 1909 bortforpagtet tl Hr. H erluf Qwst, f. paa Skaderedegaard 1876, g. m. Anna, f. Møller, f. paa Gronhojgaard Korsager, Matr.-Nr. 5 a m. fl. af Kvslem ark S., Ø.-Flakkebjerg H., Sorø A., lgger 2 Ml fra Skelskør, 21'4 Ml fra Næstved. Postforb. og nærmeste S t.: Sandved. Den nuv. Ejer (sden 1904), Hr. Nels P. Pedersen, er Forpagter af Kvslemark Præstegaard (se denne). Ejendom sskylden er (efter Jo rdtlkob 1909) 56,000 Kr. H artk.: 11 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. V4 Alb. Gaarden er Arvefæste under Sorø Akadem. Arealet er 93 Tdr. Ld., deraf Ager 92 Tdr. Ld. Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Hvede 19 20, By# 13 14, Blandsæd 22 Fold. Besætn. bested S., Soro A., Hr. Nelsen overtog Gaarden Overretssagf. Casse ejede den Arealet er nu 68 Tdr. Ld., deraf Ager 65 Tdr. Ld. H artk.: 8 Tdr. 4 Skpr. Salto A vlsgaard (V, 1048): Hr. Forpagter J. P. Jensen er f. paa Olstrupgaard rp. Rude, hans H ustru er f. paa G ottorp Slot. Lndersgaard (kke Lndes-] (V, 1049) tlhører Hr. Joseph Hnchel, hvs Fader, Jens H., var ndvandret hertl fra Svejts. Ved Aukton 1864 solgtes Gaarden fra Fæste tl Arvefæste. Reedtzholm (V, 1049): Hr. Hs. Nelsens Hustru. Fru Maren Chrstne Sophe, f. Hansen, er f. M enstrup. Lars Hansen, d er > 1 1

133 ejede Gaarden ndtl 1886, havde den Fæste (under Gauno) sden 1832 og kobte den tl fr Ejendom Ejendom m en er sam m enlagt af 2 Gaarde. Skumgaard (V, 1047): Matr.-Nr. 15a af T aarnem ark. Fodbygaard (V, 1050): Ny Ejendomsskyld 150,000 Kr. (samt en tlkobt Gaard 40,000 Kr. og for Godset c. 100,000 Kr.). Af tdl. Ejere kan nævnes Næstved-Borgerne Hornemann, Overkam m erherre, Baron v. Pessen, Prokurator Lund, Baronet Gaunø, Godsejer Lage ( ), Holger v. Reedtz ( ). F rederksborg Amt. adegaardsmøllen (V, 128): Telefonforb. Nr. 157, Hllerød, hvortl der er Lo Ml. Ejendom m en tlhører Arvngerne efter Hr. Morten Peter Hansen, f. StroS. 1857, død 1909, g. m. Bolne, f. Petersen, f. Herlov S. 1867, død M. P. Hansen havde overtaget Gaarden 1881 efter sn Fader, Hans Madsen, der 1862 kobte den af Amtsforvalter Moller; denne havde kobt den 1858 af Vorspend, der byggede den nuv. Mølle. Ejendommen har hørt tl Faurholm og solgtes med denne fra Staten Hovedbygn. er brandforskret for 10,000 Kr., Avlsbygn. for 17,000 Kr.»Østfternes Brandf.«, Besætn. for 11,700 Kr., nv. for 4000 Kr. og Avl for 8000 Kr.»Frederksborg Amts Brandf.«. Det samlede Areal udgør 72 Tdr. Ld., hvoraf Ager 70 Tdr. Ld. Besætn. bestaar f. T. af 24 Koer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 9 Heste, 2 Fol samt 16 Faar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar G ennem snt c Pd. pr. Ko. Paa Ejendommen drves lokal Mølledrft sam t Bager. Bestyrer er Hr. Hans Madsen Hansen, f. paa Ejendom m en A n n ss e ga a r d (V, 112): Kommuneskatten er Kr. 638,os. M arkdrften skal Havre staa som Nr. 4. Tl Gaarden hører 6 Huse. Mælkemængden pr. Ko er c Pd. Trollesmnde (V, 126): H artk.: 37 Tdr Arealet er 409 Tdr. Ld., deraf Ager 406, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Knud Hnrchsen, er g. m. Mare Chrstne, f. Chrstensen, f. C hrstana Leragergaard (V, 131): Den nuv. Ejer er Hr. Sogneraadsform and Chrsten Chrstensen, som er f. paa Ejendommen 1868 og har overtaget den ved Faderens, Jens C hrstensens, Død Ejendom sskylden er forhøjet tl 65,000 Kr. Holmerødgaard (V, 131) tlhører Hr. Hennng Henrk Jochum Jensen, f. paa Gumpehaugegaard, Skjørrnge S., Lolland, 1871 og g. m. Karen, f. Damsbo, f. paa Kloverprs, Trslev(sted?) S., Lolland, Hr. H. Jensen købte Ejendom m en 1909 af H. Sørensen for 135,000 Kr. Arealet er 180 Tdr. Ld., deraf. Ager 177, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Krkehavegaard (V, 133): Ejernden Frk. Karen Jcnsne Andersen, er f. her paa Ejendom m en Broderen, Anders A ndersen, som var Medejer, døde Ny Ejendomsskyld 53,000 Kr. Under Chrstan V (1796) købtes Gaarden som Arvefæste fra Hllerodsholm (Frederksborg) af Staten. Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 94. Mose 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drves dels en 9 Marksdrft, dels en 7 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Rug 12, Byg 14, Blandsæd 16, Havre Fold. Kvægbesætn. er f. T. 25 Koer, 8 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste. Bestyrer er nu Hr. Chr. Johansen, f. Skrobelev S., Langelands N. Herred, 1873, g. m. Jule Mare, f. Bahr, f. Sandager, Svendborg A., B ro n dshoj gaard (V, 135) ejes nu af Hr. Esbern Chr. H ansen, f. paa F rederksberg v. København 1872 og g. m. Sellg Mare, f. Olsen, f. Nyrup Skovfogedbolg v. Store Frederkssund, Sorø A., Hr. E. C. H ansen kobte Ejendom m en 1909 af H. C hrstensen. Arealet er 110 Tdr. Ld. Lundebakkegaard (V, 135) tlhorer sden 1908 Hr. Landbrugskanddat Poul Leth, f. København 1877 og g. m. Amale, f. Prergaard, f. Marbo Hr. Leth kobte Ejendommen for 152,000 Kr. af Enkefru Storm, f. Huttemeer. Ejendomsskylden er nu 130,000 Kr. Arealet er 212 Tdr. Ld. (det Have m. m; om fatter 3l 2 Td. Ld. Flntholm (V, 137): Ejeren, Hr. Laurtz Thorvald Jørgensen, er g. m. Krstne Bolne, f. Chrstensen, f. paa Brøndshøjgaard (her Sognet) Ejendomsskylden er nu 60,000 Kr. Assurance for Besætn. 13,420 Kr., nv Kr., Avl 9365 Kr. Brønds høj er Navnet paa den V, S. 137 beskrevne Gaard Kollerod, der nu 1910 er bleven solgt af Enkefru Frandsen tl Hr. Reno Thorkld Stahlhut, som er f. paa Maranelund v. Qvstgaard 1883 og g. m. Kam ma Ylhelmne

134 r

135 am *<* sr S - : f 1! '! : *!

136 64 Supplement. t. <z ', n 1 5! ; : * «* r* c-' le fv. '» r -t. /.! ;, -! 1!:; P 7t> T < f. Wengel, f. Sakskøbng Købesummen var 77,000 Kr. Ejendomsskylden er forhøjet tl 65,000 Kr. Mellemskovgaard (V, 139): Ejeren, Hr. Anders Vlh. Andersen, er g. m. Anna Mare, f. Pedersen, f. paa Ejendommen Ejendom sskylden er nu 58,000 Kr. Slangerupgaard (V, 143) tlhorer sden 1910 Hr. Landbrugskanddat Jens Laurds Grønnng, som købte den for 90,000 Kr. af Søren Mchelsen; denne kobte den 1908 af Chr. Larsen. Hr. J. L. Grønnng er f. Thostrup v. Moldrup Ejendomsskylden er nu forhøjet tl c. 62,000 Kr. Den hyppge Skften Ejer de senere Aar skyldes Aabnngen af Slangerup-Banen og de derved frem kaldte Grundspekulatoner; Slangerupgaard, der lgger lge ved Slangerup By og er begrænset af flere offentlge Veje, er nemlg velskkket tl Frasalg af Byggegrunde. Arealet er 95 Tdr. Ld., deraf Ager 86, Eng 7, Have m. m. 2 Tdr. Ld. E n Gaard Slangerup (V, 146) er af Hr. N. P. V. Mørck 1908 solgt tl d'h rr. Propretæ r Hans Larsen, Maglekjærgaard Gjorløse Sogn, og Propretær C. Cornelnssen, slehus, Husum v. Herlov. Frasolgt er hdtl c. 23 Tdr. Ld., hvorefter Hartk. nu er c. 7 Tdr. N. P. V. Morcks Fader, Johs. M., ejede Gaarden ; han havde købt den af Købmand Luders (den var da noget mndre, c. 80 Tdr. Ld., men forogedes ved Tlkøb af c. 18 Tdr. Ld. af de saa kaldte Bl chfeldt ske Jorder. Slangerup, der som bekendt var Købstad ndtl 1808, havde den Td haft 4 Købm æ nd; dsses Forretnnger fortsattes, hvormod nye Prvleger kke kunde udstedes. Dog erhvervede Kbmd. Johs. Mørck som oprndelg (1858) forpagtede Enkefru Kroghs Rettgheder kgl. Bevllng tl at drve Købm andsforretnng Slangerup, og denne Bevllng blev 1903 overfort paa hans Søn, Hr. Eml Mørck. Højlunde (V, 147): Postforb.: Lynge. Ejer er nu Hr. Axel Ludvg Andersen Zwergus, som er f. Bredsten Lægebolg v. Vejle 1872 m- Edth Mare, f. Krketerp, f. paa Hogholm, Randers A., Hr. Zwergus kobte Ejendommen 1906 af Hr. Anton Poulsen. ndtl 1905 ejedes Gaarden af Peder Sørensen, der havde faaet den ved Gftermaal med en D atter af den forrge Ejer, hvs Slægt Højlunde havde tlhort en lang Aarrække. Peder Sørensen udvdede Gaarden betydelgt, ved Tlkøb af: 20 Tdr. Ld. fra Kjelsholm, 25 Tdr. Ld. fra Dyrlund, 20 Tdr. Ld. fra Kongshoj og et m ndre Areal fra Lnelyst (alle fre Nabogaard). Jorderne købtes 1796 fra Fæste tl Arvefæste under Hllerødsholm (Frederksborg Avlsgaard). Ejendomsskvlden er nu 86,000 Kr. Hr. Løjtnant Chr. Fr. Brask Hasselager, er g. m. Valborg, f. Larsen, f. Fredensborg Den tdl. Ejer ( ), P. Pedersen, overtog Gaarden efter sn Fader, P. Chrstansen, der 1849 havde sam let den af m ndre Gaarde. Strengh øj gaard (V, 150): Ejernden, Fru Anna Elsabeth Petersen, f. Bndsløv, er f. Hjørrng 1861 og Enke efter Propretær Chr. Petersen, der var f. paa Rynkebygaard v. Rnge, Odense A., 1860 og dode Gaarden købtes 1796 tl Arvefæste fra Hllerodsholm. Assurance for Besætn. er nu 28,930 vr., for nv Kr., Avl 8700 Kr. Bestyrer er f. T. Hr. Hans Dtlev Dttmann, f. paa Ruhedal v. Rngsted Hessel bjerg [kke-gaard] (V, 150) ejes nu af Hr. Peter Olsen Allng, f. Gjedsby v. Gjedser 1869 og g. m. Kathrne, f. Pedersen, f. Gjedsby Hr. Allng kobte Ejendommen 1908 for 72,000 Kr. af Vald. Th. Hansen ( ). Før denne var Ejerne: J. Chr. Jensen ( ), Carl Mathasen ( ), Ole Andreasen, som fk Gaarden 1864 ved Gftermaal med Enken efter Soren Jensen; denne havde arvet Gaarden 40 erne efter sn Fader, Jens Sørensen, der rmelgvs kobte den tl Arvefæste fra Hllerødsholm (Ole Andreasen tlkobte 14 Tdr. Ld.; senere er ved Sløjfnng af Dger og Hegn ndvundet c. 4 Tdr. Ld.) Ejendomsskylden er nu 58,000 Kr. M a g l e kj ærga ard (V, 151) tlhorer sden 1. Aprl 1907 Hr. Hans Larsen, der kobte den for 72,000 Kr. Hr. H. Larsen er f. Neder Draaby, Horns H., 1870 og g. m. Johanne Margrethe Krstne, f. Mygnd, f. paa Margrethelund v. Ryomgaard E jendom s skylden er forhøjet tl 70,000 Kr. Nuv. Ejer har frasolgt 3 Tdr. 6 Skpr. Ld., hvorefter Arealet er 108 Tdr. 2 Skpr. Ld. Den forrge Ejer, Nels Nelsen, havde overtaget Gaarden efter sn Fader, der havde sammenlagt den af to Gaarde, der begge 1796 købtes tl Arvefæste fra Hllerødsholm. Borupgaard (V, 152) tlhorer nu Hr. Jens Chr. Jensen, f. Bonderup, Skbby S., 1886 og g. m. Sanne Elsabeth Frederkke Kathrne, f. Jonsen, f. paa Myggenæs 0 (Fæ r øerne) Hr. Jensen har kobt Gaarden 1910 for 64,000 Kr. af Fr. Struck ( ). Hans Hansen ejede den , for ham var Jens Larsen Ejer ( ), og før ham hans Fader (?) Lars Rasmussen, der overtog Gaarden Hans Hansen byggede G aarden 1874 og frasolgte c. 20 Tdr. Ld. tl Teglværket og 6 Tdr. Ld. tl en Husmandslod. Gaarden solgtes tl Arvefæste fra Staten (Hllerødsholm) Skelbækgaard (V, 154): Ejeren, Hr. Morten Peter Chrstensen Sylvest, er g. m. ngerlne, f. Johannesen. Hans Fader, Chr. S., fk Gaarden 1842 ved Gftermaal med en Datter t? ø

137 af Peder Jensen, lagde den sammen med flere Ejendomme (kgl. Res. af r*/8 1854) og byggede den nuv. Caard. Alle Gaardene var ndtl 1796 Fæste under Hlllerodsholm. Efter Frasalg af 22 Tdr. Ld. er Ejendomsskylden nu 58,000 Kr., Hartk. c. 10 Tdr. 4 Skpr. l/8 Alb. og Arealet 108 Tdr. Ld. S o r s (V,-156): Ejeren, Hr. Peder Hansen, er f. Skovshojrup, Odense A., N. Ohlm ann købte 1890 af P. Jørgensen, der havde faaet Gaarden ved Gftermaal med en Datter af Rs. Pedersen købtes Gaarden fra Fæste tl Arvefæste (under Hllerodsholm). Paastrupgaard (V, 157) købtes tl Arvefæste Hans Pedersen (tllge Ejer af Steensbjerg) solgte tl Jacobsen; de flg. Ejere var : Reeberg ( 16 Aar), Arctander (3 4 Aar), Ham m ersholt sam t den nuv. Ejer Per Drønnum Scavenus. Ny Ejendomsskyld 68,000 Kr. Forpagter er (sden 1908) Hr. Aage Gunnar Hansen, f. Næsbyholm Skovrdergaard v. Sorø E 11 s b j e rg [kke-gaard] (V, 159), Matr.- Nr. 1 a af Ellsbjerg (ro. m.). Arbejderhuse beregnet er Ejendomsskylden 56,000 Kr. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Assurance for nv. nu 5000 Kr. S t e e n s b j e r g (V, 160): Ejeren, Hr. Hans Rs. Otto Barke [kke Bankej, er g. m. Yella Petrne, f. Reeberg, f. paa Paastrupgaard Hr. B. s Fader, Laurtz P. Chr. B., overtog Gaarden 1877 efter sn Fader, H. Pedersen, der havde købt den 1833 og som 1857 tllge købte Paastrupgaard (atter frasolgt 1877 af hans Enke). Ny Ejendom sskyld 68,500 Kr. Torrøjl [saaledes er den gængse Stavemaade] (V, 163): Ejerens H ustru er f. paa Ejendommen. Den forr. Ejer var hendes Fader, Nels Andreasen, der havde overtaget Gaarden Beg. af 60'erne efter sn Stedfader, Lars L aursen; denne havde faaet den ved Gftermaal med Enken efter Andreas Jensen, som 1828 havde overtaget den efter sn Svgerfader, Chr. Sandersen. O prndelg var G aarden meget mndre, men 1851 tlkøbte L. c. 4l/2 Td., 1874 A. c. 3l/o Td. Hartk. Gaarden købtes Slutn. af 18. Aarh. fra Fæste tl Arvefæste under Frederksborg Gods (Staten). Pedersholm (V, 165) ejes nu af Hr. Landbrugskanddat, Løjtnant Sven Damgaard, f. Svendborg Han overtog den Maj 1910 efter Propretær U. Boesen. Gaarden er samlet af 2 Gaarde. Den brændte 70 erne og opbyggedes af Rs. Pedersen. sn Td var den Fæste under Frederksborg. Arealet er 120 Tdr. Ld.; H artk.: 15 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. 1 4 Alb. Egelundsgaard (V, 178): Forpagteren er Hr. Thomas Ska t R ordam-h olm, g. m. D anske G a ard e : S u p p lem en t. Mare Ncolne, f. Kjolsen. Forpagtnngen tltraadtes Trollegaarden (V, 179) har skftet Ejer Aprl Den tlhorer nu Hr. Harald Chr. Langklde Lauesen, der er f. paa Klngstrup, Skaarup S., Svendborg A., 1869 og g. m. Elsa Krstne, f. Justesen, f Thorsted v. T h sted. Hr. Lauesen kobte af Hr. Slagtermester Adolf Jensen. H artk.: 6 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Arealet er 141 Tdr. Ld., deraf Ager 95, Strandeng 35, Skov 9, Mose Va* Have m. m. 1/«Td. Ld. Jægersprs Hovedgaard (V, 181), om fatter et Areal af 753 Tdr. Ld., deraf Ager 630, Strandeng 120, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er sden 1908 bortforpagtet tl Hr. Hans Rasmussen, som er f. Vesterhæsnge v. Faaborg 1865 og g. m. Mathlde Petrne, f. Laursen, f. Fuglebjerg Skole, Soro A., (Skovarealel er c Tdr. Ld., Louseholm Plantage 192 Tdr. Ld. Skovenes E jendom sskyld er 635,000 Kr.) C h r s t a n s m n d e (V, 182): Ny Ejendomsskyld : 235,000 Kr. Arealet er 657 Tdr. Ld., deraf Ager 600, Strandeng 53, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Chr. Sophus Møller, f. Bogense 1858, g. m. Laura, f. Larsen, f. paa Dgegaarden, Horslev S., Odense A., Forpagtnngen, der er 8aarg, tltraadtes Forvalter er Hr. E. Andersen. L o u se h o 1m (V, 183): Ejendomsskylden er nu kun 80,000 Kr. (efter at 70 Tdr. Ld. er henlagt under Chrstansm nde og 112 Tdr. Ld. anvendt tl Beplantnng). Arealet er 236 Tdr. Ld., deraf Ager 196, Eng 40, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er 1908 en 7aarg Forpagtnng bortforpagtet tl Hr. Alfred Marus Jensen, f. Vllestofte v. Odense 1864 og g. m. Olga Kam lla, f. Walsled, f. H ernng, Vborg A., Hr. J. har vrket som Bestyrer af Chrstansmnde. Avlsbygnngerne er assurerede for 15,418 Kr. Brødaksgaard (V, 184): Ejernden, Fru Krstne Sørensen, f. Jensdatter, er f. Knardrup, Frederksborg A., 1826 og er Enke efter Ludvg Sørensen, som fødtes her paa Gaarden 1813 og døde Han havde overtaget den 1848 efter sn Fader, Søren Rasmussen, der havde købt den Gaarden var da kun paa 66 Tdr. Ld., men Ludv. S. tlkobte 1859 og 1888 to Gaarde. Gaarden blev af S. R. købt fra Fæste tl Halvfæste under Selsø. Avlsbruget bestyres af Ejerndens Søn, Hr. Jens Peter Ludvgsen, f. her (nv. er nu assureret for 5000 Kr.) Torp Ladegaard (V, 185): Arealet er 364 Tdr. Ld., deraf Ager 303 Tdr. Ld. F orpagteren, Hr. Ludvg Lndegaard, er f. paa Telestat Smaland 1873 og g. m. Bertha, f. Nelsen. 5

138 r '

139

140 j l ' W'! : ' {, ' > >:,1/, t. l f lu'-.#4* r'* t. f e } <. f - > r: l l, 4 # t } l ' h 66 Supplement. Selsø Hovedgaard (V, 187): Hovedbygnngen er opført c af Jacob Ulfeldt; den var da bygget eet højt Stokværk og prydet med 3 T aarne; dsse er senere nedrevne og en Etage bygget tl. Portbygnngen stam m er fra Torp Ladegaard horer kke med tl S tam huset; den er Grevens p rvate Ejendom. Arealet er 1198 Tdr. Ld., hvoraf Ager 509, Eng 100, Skov 300, ud tørret Areal 16, Sø 242, Teglværk 16, Have, Park og Gaardsplads 15 Tdr. Ld. Mejeret er bortforpagtet. Teglværkets Aarsprodukton er 5 600,000 M ursten. Storgaarden (V, 192) er 1909 af Plantageejer Lassen-Landorph solgt tl Hr. Charles Henrk Chrstensen, f. Rudkøbng 1870 og g. m. Emle, f. Damm, f. København Baron Blle-Brahe, Svanholm, dannede Gaarden er tlkobt 55 Tdr. Ld., c. 5 d r. Hartk., (hvorved Ejendomsskylden faar en anseelg Forhøjelse); lgeledes er Bvgnngerne betydelgt forandrede. Arealet udgør 465V2 Td. Ld., deraf Ager 405^4, Eng 20, Skov 33, Veje m. m. 3V4, Have m. m. 4 Tdr. Ld. En ny Bygnng, med Forvalterbolg og Folkelejlgheder, er opført. Besætn. er nu forskret for 40,000 Kr., nv. for 15,000 og Avl for 75,000 Kr. Svanholm (V, 193): Arealet er 1185 Tdr. Ld., deraf Ager 770, Eng 25, Kær 5, Skov 330, Mose 5, Have, Park og Gaardsplads 50 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Hans Bergshagen Dons, er g. m. Frede Henrette, f. Gottleb. nspektoren, Hr. Elas Larsen, er f v. Jægersprs; han har tllge Haven Entreprse, leder Skovenes Drft og Bygnngsarbejdet og er nkassator for Hovedgaarden med Tllggende. O v e r b e r g (V, 195): Ejeren, Hr. Carl Johan Hellmers, er g. m. Nanna A., f. Werner. Ejendom sskylden forhøjet tl 189,000 Kr. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Olavus Ludvg Fog, som er g. m. Dorthea Mare Carolne, f. Soncksen. Leergaard (V, 198) tlhorer Hr. fhv. A m tsraadsm edlem Chrsten Jacobsen, f. Venslev 1845, som var g. m. Hanne Mare, f. Hansen, f. Monnerup, Skbby S., 1841, dod Hendes F aster var g. m. Anders Andersen, der 1834 havde faaet Gaarden ved Gftermaal med Enken efter Nels Jensen; denne overtog Gaarden 1821 efter sn Fader og købte den samtdg tl Arvefæste(under Unverstetet). Gaarden laa nde Vejleby, ndtl den nuv. E jer 1873 flyttede den ud. Blakke Mollegaard ^V, 200): Hr. Wlhelm Fr. Krschner er f. Marbo 1853 og g. m. Margrethe, f. Wollesen, f. Hellnge, Lollands S. H., P. V. Dahlberg ( ) købte Gaarden af Grosserer Rasmussen, som 1885 havde købt den af Andersen, tl hvem Carl Schønemann havde solgt Sch.s Slægts Eje var Gaarden 3 Generatoner; den ældste Sch. hed oprndelg Peder Blak deraf Ejendommens Navn. Gaarden var Fæste under Svanholm, ndtl den 60 erne købtes tl fr Ejendom. Arealet er 95 Tdr. Ld., deraf Ager 87, Eng 2, Mose 31 o, Hede 1, Have m. m. 1V2 Td. Ld. Hagelsegaard lgger Ølsted S., Strø H., Frederksborg A. Matr.-Nr. 2 m. fl. af Store Hagelse og 6 b m. fl. af Store Lyngby. Postog Jernbanef.: Ølsted. Gaarden lgger 1 Ml fra Frederkssund og W 4 Ml fra Frederksvæ rk. Ejendom m en tlh o rer Arvngerne efter Peder Pedersen, som var f. paa Kongsgaarden Thorup S og dode 1890, og var g. m. Krsten, f. Jensdatter, f. paa Hagelsegaard Llle Hagelse 1828, død Ejendomsskylden er 75,000 Kr. Hartk.: 19 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. Bygnngerne er forskrede for c Kr., Besætn. osv. for c. 44,000 Kr. Arealet er 180 Tdr. Ld., hvoraf Ager 66Y2, Eng 4, Mose 3, Strand 4, Veje Have m. m. 2 Tdr. Ld. Gaarden Valleshoj, som blev tlkobt 1873 og er nybygget, er bortforpagtet tl den yngste af Sønnerne, Hr. Bendt Heje Pedersen, f. paa Ejendommen 1871 og g. m. Bertha Sophe, f. Jacobsen, f. Llle Hagelse Resten af Ejendommen bestyres af de tre Brodre: d Hrr. Jens, Peter og Jørgen Pedersen; deres Søster, Frk. Karen Pedersen, bor lgeledes paa Gaarden. Besætnngen bestaar f. T. af 43 Køer, 50 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 12 Heste, 8 Plage og Fol sam t 11 Faar og Lam. Tl Gaarden hører 1 jo rd lø st Hus. F 0 1h o 1 m (V, 203) ejes nu af Hr. Nels Kolnd Gjodesen, som er født paa Tjørnegaard, T rustrup v. Grenaa 1865 og g. m. Jakobne Mare Sofe, f. Wetzlar, f. Aarhus Hr. Gjodesen kobte Gaarden 1910 af Chr. Funder, der 1908 havde købt den af Nels Chrstensen; denne havde 1900 købt Ejendommen af Ole Chrstensen, og denne af Mads Nelsen (1898), hvlken havde samlet Gaarden af tre m ndre Gaarde (Følholm, Dyrelund og 1877 bygget Hovedbygnngen og tre Længer. Ejendom sskylden er 55,000 Kr. H artk.: 10 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Arealet er 102 Tdr. Ld. ' «, $.1 J

141 Københavns Amt. 67 K øbenhavns Amt. olstrupgaard (V, 453): Ejernden, Fru Karen Nelsen, f. Sorensdatter, er f Baarup, Holbæk A., og er Enke efter Jens Nelsen, f. her paa Ejendommen 1833, dod Han arvede 1857 Gaarden efter sn Moder. Elsabeth, f. Chrstoffersen, Enke efter Nels Andersen; denne fk Gaarden 1816 efter sn Fader, Anders Nelsen, som fæstede Gaarden Om den foregaaende Fæster, Hans Larsen, var af samme Slægt, fremgaar kke af Skødet, der opbevares paa Gaarden. E jendom m en var Fæste under Københavns Magstrat, ndtl J. N. købte den tl Arvefæste (Den er lg. Købekontrakten fr for Arvefæste- Afgft, saalænge den nuv. Ejernde lever.) Arealet udgør 116 Tdr. Ld. Avlsbruget bestyres af Ejerndens Son, Hr. Chrstoffer L u d vg Nelsen, som er f. paa Ejendommen 1863 og g. m. Karen Mare, f. Smonsen, f. Mortenstrup, Jy d stru p S., Bag, f. paa Sønderup v. Vborg 1860 og g. m. Ulla, f. Nelsen, f. Stege Østergaard (V, 466): Hr. Nels Severn Buh, som er f. paa Hovedgaarden Tveden, er g. m. Mare Bavnegaard, f. Thomsen. Han overtog Gaarden efter Enkefru Olva Rosleff. Ejendomsskylden er, efter Nybygnng, 84,000 Kroner. E g h o 1m M o 11 e g a å r d (V, 470): Arealet er 286 Tdr. Ld., deraf Ager 253 Tdr. Ld Forpagteren, Hr. Rasmus Hartvg Chrstoffer von Blow, er f. paa Bjergbygaard, Holbæk A., 1860 og var g. m. Cecle, f. WullT, f. Aalborg 1859, død Aggershvle (V, 322): H artk.: 14 Tdr. Ousted Krogaard (V, 446): Hr. Nels Jensen var g. m. Ane Sophe Frederkke, f. Olsen, f. Sæby, Horns H., 1863, død Vennelyst (V, 456': Den nuv. Ejer, Hr. Chr. Vtus Wthusen, arvede 1880 Gaarden efter sn Fader, Fr. W thusen, der havde købt den 1868 af Axel Trolle. Fredensly (V, 457) tlhorer sden Maj 1910 Hr. Peter W thusen, som h ar arvet Ejendommen efter sn Moder, Johanne W., Enke efter Fr. W. Hr. Peter W thusen er f. paa Gaarden Af tdl. Ejere kan nævnes Plambeck, der 1794 købte den fra Fæste tl Arvefæste under Aastrup Gods; Rasm us W thusen, der købte den 1815 (for 7000 Rdl.) og 1843 efterlod den tl Sonnen, Fr. W. Lndholm Avlsgaard (V, 461): Ejendom sskylden er efter Brand forhøjet tl Kr. Forpagteren, Hr. Peter Hansen Petersen Horn, er f. Ladng v. M undelstrup 1877 og g. m. Krstne, f. Nelsen, f. paa Klntegaard, Tune H., Præsto A., Trudsholm (V, 464): Arealet udgor 298 Tdr. Ld., deraf Ager 260, Eng 35, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Chrstanslund (V, 465): Arealet er 93 Tdr. Ld. Egholm Avlsgaard (V, 469): Arealet udgor 693 Tdr. Ld., deraf Ager 563, Eng 66, Mose 1, Have, Park, Gaardsplads m. m. 63 Tdr. Ld. Forpagter er sden 1908 Hr. Oscar Rasm us Havdrupgaard (V, 514) tlhører Hr. P ropretæ r A. L. Beck Kroggaard lgger Syv S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 2 af Krke Sogn. Post- og Jernbaneforb.: Vby. Gaarden lgger V4 Ml fra Rosklde og 2 Ml fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Ole Larsen, der arvede den 1890 efter sn Svgerfader, Jørgen Jensen. Hr. O. Larsen er f. Ramsomagle 1866 og g. m. Margrethe, f. Jensen, f. paa Ejendom men Jørgen Jensens Fader overtog 1826 Gaarden efter sn Fader, Jens Jensen, og ejede den ndtl solgtes G aarden fra Fæste (under Københavns U nverstet) tl Arvefæste. Ejendomsskylden er 46,400 Kr. H artk.: 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2l 2 Alb. Bygnngerne er forskrede»østfternes Brandf.«for 29,000 Kr., Besætn. for 12,000 Kr., nv. for 4000 Kr. og Avl for 7000 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«. Det samlede Areal udgor Td. Ld., deraf Ager 57. Eng 12, Have og Gaardsplads 1V2 Td. Ld. Besætn. er f. T. 20 Koer, 20 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 4 Plage og Fol. Dalsgaard lgger Ørsted S., Ramsø H., København A. Matr.-Nr. 9 m. fl. af Ørsted. Post- og J e rn baneforb.: Havdrup. Gaarden lgger l l/2 Ml

142 - -1! 1

143 ! J ;!! : ' '!

144 68 Supplement. fra Køge og Rosklde. Dens Ejer er Hr. H ans Sørensen, som er fodt paa Gaarden 1862 og g. m. nger, f. Andersen, f. Gjøderup Hr. Sørensen har arvet Gaarden 1890 efter sn Fader, Søren Nelsen, der overtog den 40 erne. Hans Fader, Nels Je n sen, havde arvet den efter sn Fader, Jens Andersen Skov, der fk den Gaarden købtes tl fr Ejendom Ejendom sskylden er 48,300 Kr. H artk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. l/2 Alb. Hovedbygn. er forskret for 4000 Kr., Avlsbygn. for 19,900 Kr.»Den alm. Brandf. f. Landb.«; Besætn. for 10,000 Kr., nv. for 4000 Kr. og Avl for 11,000 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«Arealet er 84 Tdr. Ld., deraf Ager 72, Eng 8, Mose 2, Have- og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Besætn. bestaar af 28 Koer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre og 5 Heste. Bakketofte lgger Daastrup S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 12 a m. fl. af Assnglose. Post- og Jæ rnbaneforb.: Vby. Telef.: Ousted Nr. 6. Gaarden lgger V2 Ml fra Rosklde og 21 2 Ml fra Koge. Dens nuv. Ejer er Hr. Peter Petersen, som er f. Llle Taarøje, Stevns H., 1865 og g. m. Elna Mare, f. Nelsen, f. her paa Ejendommen Hr. P. Petersen arvede Gaarden 1906 efter sn Svgerfader, Lars Nelsen, der overtog den 1857 efter sn Fader, Nels Larsen; denne havde 1842 købt Ejendommen fra Fæste tl Arvefæste (under Vbygaard); han havde faaet Fæstet ved Gftermaal med Enken Margrethe Andersen. Ejendomsskylden er 46,000 Kr. H artk.: 7 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 23/4 Alb. Bygnngerne er brandforskrede»østfternes Brandf.«, Hovedbygn. for 7990 Kr., Avlsbygn. for 11,650 Kr.; Besætn. er forskret for 12,400 Kr., nv. for 4400 Kr., Avl for 6000 Kr.»Danmark«. Arealet er 72 Tdr. Ld., deraf Ager 66V2) Eng 4, Have m. m. U/2 Td. Ld. Agermarken drves en 7 M arksdrft. Der avles af Rug,- Byg og Blandsæd gennemsn. 16, af Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 18 Køer, 7 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 5 Heste og 6 Plage og Føl. Gaardens Bygnnger er opførte 1861, hvlket Aar den ud flyttedes fra Assngløse By. Tl Ejendom m en hører 1 jo rd lø st Hus. Langagergaard lgger Daastrup S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Daastrup. Post-, Jærnbane- og Telefonforb. (Nr. 4): Vby. Gaarden lgger l 3/4 Ml fra Rosklde, 21/4 Ml fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Søren Jørgen Olsen, som er f. Højby v. Lejre 1860 og var g. m. Ane Kathrne, f. Hansen, f. Assngløse 1864, død Hr. S. J. Olsen købte Ejendommen 1886 for 40,000 Kr. af V. Bertelsen; denne havde 1884 købt den af Hans Nelsen, der 1854 havde arvet den efter sn Fader, Nels Olsen. Gaarden købtes 1808 fra Fæste tl Arvefæste under U nverstetet. Ejendomsskylden er 56,000 Kr. H artk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1 /2 Alb. Hovedbygn. er assureret for 6800 Kr., Avlsbygn. for 17,100 Kr.»Østfternes Brandf.«, Besætn. for 20,000 Kr., nv. for 4000 Kr. og Avl for 7000 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«. Det samlede Areal udgør alt 91 Tdr. Ld., hvoraf Ager 85, Eng 2, Mose 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Agermarken drves dels en 8, dels en 7 Marksdrft. Af Hvede avles gennemsn. c. 20 Fold, af Rug og Bvg 15 Fold og af Havre 25 Fold. Besætnngen bestaar f. T. af 32 Køer, 24 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 6 Plage og Føl sam t 10 F aar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Af Gaardens Bygnnger er Hovedbygnngen opført 1850, 0. Længe 1860, s. Længe 1870 og en Vnkelbygnng derfra En Staldbj'gnng og en Kornlade er opført henholdsvs 1903 og Den n. Længe er gam mel den er bygget Tl Ejendommen hører 4 jordløse Huse. Fra Gaardens Vandværk leveres Vand tl begge Byens Skoler. Storkesnaggaard [denne Form for Navnet er at foretrække for den anførte: Staarssnakgaard] (V, 533): Ejeren, Hr. J. P. Jensen, er g. m. Ellen Johanne Chrstne, f. Petersen, f. paa Mellemgaard Llle Skjensved Ejendomsskylden er efter Frasalg af 3 Tdr. 6 Skpr. Ld. sat ned tl 72,000 Kr. H artk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. l l 2 Alb. Arealet er 134l,4 Td. Ld. Søren Nelsen købte Gaarden fra Fæste tl Arvefæste 1809; ved Gftermaal med hans Enke overtog Peder Nelsen den gk den over tl dennes Svgersøn, Lars Je n sen, den nuv. Ejers Fader. Arvefæste tl Unverstetet svares 17 Tdr. 5 Skpr. 33/4 Fdk. af Rug, Byg og Havre. 30 Tdr. Ld. er købt fra Svenstrup Gods (1895); heraf svares Arvefæste 18 Tdr. 6 Skpr. Byg. Bygn. er forskrede»østfternes Brandforskrng«. Tornebjerggaard lgger Ejby S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 7 a af Valore. Postforb.: Vby; nærm. S t.: Borup; Telef.: Vby Nr. 3. Gaarden lgger V 4 Ml fra Koge. Dens nuv. Ejer er Hr. Julus E m l

145 Københavns Amt. 69 Peter Nelsen, som er f. B rket S. paa Lolland 1865 og g. m. Anna, f. Nelsen, f. Knudstrup, Gjerslev S., Love H., Hr. Nelsen købte Gaarden 1902 af Lvsforskrngsselskabet»Hafnå«, der havde overtaget den efter Nels Pedersen; denne havde kobt Gaarden 1884 af Peder Jensen, som havde arvet den efter sn Fader c Gaarden købtes fra Fæste (under Kobenhavns Unverstet) tl Arvefæste c Ejendomsskylden er 60,000 Kr. H artk.: 9 Tdr. 1 Skp. 3 / Alb. Hovedbygn. er assureret for 11,000 Kr., Avlsbygn. for 17,000 Kr.»Den alm. Brandf. f. Landb.«, Besætn. for Kr., nv. for 5500 Kr. og Avl for Kr.»Danmark«. Arealet udgør alt Td. Ld., deraf Ager 10072, Skov 3, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Hvede 20 22, Byg 16 18, Blandsæd 20 og Havre Fold. Besætn. bestaar f. T. af 30 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 3 Plage og Fol. Den gennemsn. Mælkemængde pr. Ko var sdste Aar c Pd. Hovedbygnngen er opført 1909 efter Brand, paasat af den russske M order Bulott. Tl Ejendom m en horer 1 jo rd lø st Hus. H ø j gaard lgger Dalby S., Bamsø H., Kobenhavns A. Matr.-Nr. 7 a af Neder Dalby. Post- og Jæ rnbaneforb.: Borup. Afstanden fra Rngsted og Koge er 2 Ml. Gaarden tlhører Hr. fhv. Sogneraadsformand Hans Ole Hansen, f. paa Ejendommen 1860 og g. m. Karen Sophe, f. Andreassen, f. Llle Dalby Hr. Hansen arvede Gaarden 1892 efter sn Fader, Ole Hansen ( ). Den er længe formentlg sden 1784 gaaet Arv fra Fader tl Son, horte oprndelg under Vartov, men købtes det nævnte Aar tl fr Ejendom. Ejendomsskylden er 47,000 Kr. H artk.: 9 Tdr. 4 Skpr. l l/4 Alb. Hovedbygn. er brandforskret for 6897 Kr., Avlsbygn. for 12,561 Kr.»Østfternes Brandf.«, Besætn. for 11,406 Kr., nv. for 2685 Kr. og Avl for 6049 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«. Arealet er 8672 Td. Ld., deraf Ager 70V'2, Eng 6, Skov 9, Have m. m. 1 Td. Ld. Foruden Hovedbygnngen, der er opfort af G rundm ur 1874, fndes der 4 Længer, dels grundm urede dels af Bndngsværk, sam t en Stublade. Stalden er bygget 1895, s. Længe 1869, ø. Længe Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Hvede 16 18, Rug 16, Byg 16, Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f T. af 20 Koer, 10 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 5 Heste, 6 Plage og Fol, 3 F aar og Lam. Mørkøjegaard lgger Dalby S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 6 a m. fl. af Nørre Dalby. Post-og Jærnbaneforb.: Borup. Gaarden lgger 2 Ml fra Koge og 2 Ml fra Rngsted. Dens uuv. Ejer er Hr. Vlh. Johannes Jørgensen, som er f. paa Tune Mark, Kobenhavns A., 1869 og g. m. Karen Bolne Sophey f. Jensen, f. her paa Ejendommen Hr. Jørgensen arvede Gaarden 1908 efter sn Svgerfader, Nels Jensen, som 1873 fk den ved Gftermaal med en Datter af Jacob Jensen; ogsaa denne havde tlgftet sg Gaarden med den forr. Ejer Mads Jensens Datter. (Sden 1784 er Gaarden gaaet Arv paa denne Maade, fra Moder tl D atter; nævnte Aar købtes den tl fr Ejendom fra Vartov København.) Ejendom sskylden er 47,300 Kr. H artk.: 9 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Hovedbygn. er brandforskret for 7308 Kr., Avlsbygn. for 15,356 Kr.»Østfternes Brandf.«, Besætn. for 9400 Kr., nv. for 3510 Kr. og Avl for 4752 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«. Arealet er alt 83 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Eng 5, Skov 9, Have m. m. 1 Td. Ld. Agermarken drves en 8 Marksdrft. Det gennemsn. Foldudbytte er: af Hvede 20, Rug 15, Byg 16 og Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 20 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Fol sam t 9 Faar og Lam. Tl Gaarden hører 1 jo rd lø st Hus. Holmagergaard (V, 535) har skftet Ejer d. 20. Febr. 1909, det Frtz Vedel da har solgt den for 70,000 Kr. tl Hr. Alfred Ballng-Petersen, som er f. paa Amagergaarden Høje T aastrup Borgegaard (V, 536): Ejeren, Hr. Lars Nelsen, er f. paa Lodskovgaard; hans Hustru, Anna Amale Krstne, f. Nelsen, er f. Aashøj 1871 (Datter af Overskovfoged N., G. Køgegaard). Den tdlgere Ejer, Ole Hansen, overtog Gaarden 1880 efter sn Broder, Søren Hansen. Dennes Fader, Hans Pedersen, døde 1813 hans Enke først 1869 (hun var bleven gft 16-Aars Alderen). Gaarden var oprndelg Fæste under Unverstetet, men købtes tl Arvefæste 1798 (samtdg med Udflytnngen fra 01 by By). Vestervang (V, 539) er sden Aprl 1905 bortfæstet Lvsfæste tl Hr. Hans Hansen, som er f. Løvetofte, Rngsted H., 1865 og g. m. Ane Mare, f. Godtfredsen, f. Skogerup v. Rønnede Højgaard, Matr.-Nr. 3 a af Assendrup, Hojelse S., Ramso H., Københavns A. Postforb.: Koge, nærm. Staton: Skensved, Telef.: Ejby Nr. 8. Ejendommen, der lgger 1 Ml fra Koge. tlhører Hr. Nels Nelsen, som er f. her 1863 og g. m. Krstne, f. Rasmussen, f. paa Karlemosegaard, Ølby Mark, Hr. Nelsen arvede Gaarden 1893 efter sn Stedfader, Peter Jensen. Denne fk den 1870 ved Gftermaal med Ane Krstne, f. Nelsen, Enke efter Lars Nelsen (nuv. Ejers Fader), der 1860 havde overtaget den efter sn Fader, Nels Larsen. Gaarden, der saa langt man kan mndes, har været denne Slægts Hænder, var sn Td Fæste under Gesegaard, men købtes tl Arvefæste Ejendom sskylden er 48,000

146 - - - J

147 h

148

149 ;!! 1 t t. J!

150 70 Supplement. Kr. H artk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 23/4 Alb. Hovedbygn. er forskret for 12,474 Kr., Avlsbygn. for 18,541 Kr. (»Den alm. Brandf. f. Landb.<), Besætn. for Kr., luv. for 3022 Kr. og Avl for 5670 Kr.»Rosklde Amts Brandf.«). Arealet er alt 73 Tdr. Ld., deraf Ager 70, Torvemose 1, Have m. m. c. 2 Tdr. Ld. Hovedbygnngen er opfort af rod G rundm ur og tæ kket med Skfer. Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Hvede 19 20, Rug 14 15, Byg 17 18, Havre 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 27 Koer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Fol, 6 Faar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Folkeholdet er norm alt: 1 Forkarl, 1 Fodermester, 1 Karl, 1 Pge og Hosten 2 Mand extra. Tl Gaarden horer 1 jordløst Hus med Have. Essetoftegaard lgger Hojelse S., Ramso H., Københavns A. Matr.-Nr. 17 a m. fl. af Ølby. Post- og Jærnbaneforb.: Køge, hvortl der er 1/2 Ml. Den nuv. Ejer er Hr. Chrstoffer Olsen, f. Jerslev, Fakse H., 1870 og g. m. Chrstne M argrethe, f. Nelsen, f. her paa Ejendom m en Hr. Olsen arvede Gaarden efter sn Svgerfader, Nels Chrstensen, 1897; denne havde overtaget den c ved Gftermaal med en Datter af Morten Pedersen. Gaarden købtes fra Fæste tl Arvefæste (under U nverstetet) Ejendomsskylden er 51,000 Kr. (deraf 3000 Kr. for 4 jordløse Huse). Hartk.: 9 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 1/., Alb. Hovedbygn. er brandforskret for 9500 Kr., Avlsbygnngerne for Kr.»Østfternes Brandf.«; Besætn. for 12,000 Kr., nv. for 6000 Kr. og Avl for Kr.»Rosklde Amts Brandf.«. Arealet er 75 Tdr. Ld., deraf 72 Tdr. 6 Skpr. Ager, Eng 2 Skpr., Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drves 2 7 M arksdrfter. Det gennemsn. Foldudbytte er af Hvede 22, Byg 18, Havre 25 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 28 Koer, 6 Heste, 3 Plage og Fol. Gaardens Hovedbygnng er grundm uret, Avlsbygnngerne dels (væsentlg) af G rundm ur, dels af Egebndngsværk. Aavadgaard lgger Hojelse S., Ramso H., Kobenhavns A. Matr.-Nr. 2 a af Llle Skjensved. Post- og Jærnbaneforb. sam t Telef. Nr. 33: Llle Skjensved. Tl Koge er Afstanden knap 1 Ml. Den nuv. Ejer er Hr. Ole Pedersen, som er f. Gummersmark, Præsto A., 1879 og g. m. Nelsne Frederkke, f. Nelsen, f. Slmmnge, Præsto A., Hr. Pedersen har tlbyttet sg Gaarden 1910 (tl en Prs af 56,000 Kr.) fra H. O. Hansen, som 1909 havde købt den af Henrksen; C. Bdstrup ejede den , J. Chrstensen fra c tl Gaarden har været Fæste under G. Kjo^egaard, som er købt tl fr Ejendom. Ejendom sskylden er 46,500 Kr., H artk. c. 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Arealet udgor alt 70 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drves en 8 Marksdrft. Der avles gennemsn. af Rug 15, Byg 14, Blandsæd og Havre 22 Fold. Kvægbesætn. bestaar f. T. af 25 Koer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 4 Heste, 4 Plage og Fol. } Det øvrge m l a 1 verdrevsgaarden (V, 1220): W Mælken blver solgt tl Lundegaard Mejer, som er belggende ved Gaardens Mark (tdlgere Andels-, nu Fællesmejer). Den sælges saaledes, at der for Prsen af 1 Pd. Smor skal leveres 22 Pd. de 5 og 23 Pd. de 7 Maaneder af Aaret. Pengene fordeles mellem Leverandørerne efter Fedtprocent. Tl Gaarden horer en Smede og et K aretmagerværksted med Beboelse, bortlejet for 200 Kr. aarlg. Gaardens Telef. er: Præsto Nr Sjæ lland. Store Tvedegaard (V, 1144): Telef.: Tybjerg Nr. 16. Ejendom sskylden er nu 67,000 Kr. Flensborggaard (V, 1156): Ejendomsskylden er 190,000 Kr. Ougtvedgaard lgger Sæby S., Love H., Holbæk A Matr.-Nr. 2 a m. fl. af Ougtved. Post- og Jærnbaneforb.: Ruds Vedby. Gaarden lgger 23 4 Ml fra Slagelse, 3 Ml fra Soro. Dens nuv. Ejer er Hr. H ans Laurts Jørgen

151 sen, f. Uglerap 1850 og g. m. Ane Krstne Nelsen, f. Sonderød Hr. Jørgensen købte Gaarden 1875 af cand. jurs Fensm ark for 60,000 Kr. Fensm ark var Ejer , Holm Ejendomsskylden er 70,000 Kr. H artk.: 12 T d r.3/4 Alb. Hovedbygnngen er assureret for 7000 Kr., Avlsbygnngerne for 17,000 Kr.»Den alm. Brandf. f. Landb.<; Besætnngen for 16,000 Kr., nventaret for 5000 Kr. og Avl for 10,000 Kr. Arealet er 150 Tdr. Ld. Avlsbruget drves af Ejeren. Besætn. bestaar f. T. af 38 Koer, 20 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste, 4 Plage og Føl sam t 5 Faar og Lam. Værslevgaard (V, 774) tlhører Hr. C. Chr. Quaade. «Bornholm. rændesgaard (V, 1325): Hr. Em l psen er g. m. Anna Larsen, f. Svanekevangl882. Kvægbesætn. bestaar nu af 28 Køer, 5 Tyre, 22 Stkr. Ungkvæg, 6 Heste, 3 Plage og Fol. Mælkemængden var sdste Aar gennemsn Pd. pr. Ko. Paa Gaarden er Avlscenter for Landsvn. Eskldgaard (V, 1334): Efter Kaptajn Koefoeds Død 1907 ejer Enkefru Mare Koefoed Gaarden. Koefoedgaard (V, 1316): Ejendomsskylden er nu 105,000 Kr. Maglegaard (V, 1317): Ejendomsskylden er nu 105,000 Kr. Kannkegaarden (V, 1339) tlhører, efter M. Kjøllers Dod, hans Énke, Fru Anna Kjoller. Fyn. wfø:wnnhof under Stam huset Moltkenborg (, 171): Der staar Hovedværket S. 171: >Matr.-Nr. 1 a m. fl. 7 w JLL afsvndnge. H artk.: 30 Tdr. 3 Skpr. 3 F d k r 23/4 Alb. Tendefr Hovedgaardsjord med Undtagelse af c. 19 Tdr. Hartk. ndtaget Bondejord«. Forholdet er m dlertd det, at de 30 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr Alb. er tendefr Hovedgaardsjord, og desuden hører der under Gaarden c. 19 Tdr. H artkorn ndtaget Bondejord, belggende dels Svndnge, dels Øksendrup Sogne. Glorup under Stam huset Moltkenborg (, 165): Svndnge Sogns hele Krke- og halve Kongetende udgør af Rug 77 [kke 27] Tdr. 2 Skpr. l s/8 Fdkr. Møllegaarden (, 267) ejes af Enkefru Ane Jørgensen, f. Knudsen. Fdekommsbesdder, D rektør Gustav Adolf Frederk Ludvg Conrau, R. af D. pp. M ø 11 e g a a r d (, 308): Ejeren, Hr. C. M. Petersen, er f og g. m. Sgrd A. J. Petersen. Raahaugegaard (, 815) lgger 3'4 Ml fra Assens (kke»fra M ddelfart«, som fejlagtg anført]. Det S. 815 gengvne Bllede er kke af Raahaugegaard, m en af den, S. 807 beskrevne Ejendom Skovlunde. Brahesborg Avlsgaard (, 821): Naar det Omtalen af Gaardens Besætnng hedder, at der fndes»14 Arbejdsheste«, da er dette en Trykfejl; der skal selvfølgelg staa: 14 Spand Heste. * - t Broholmgaarden lgger Bellnge S., Odense H., Odense A. Postadresse, Jærnbane- forbndelse og Telefon Nr. 13: Bellnge. Gaar-

152

153 '! Z \ 1 l 3 V 1 r

154 72 Supplement. den er belggende 1 Ml fra Odense. Dens nuv. Ejer er Hr. Dyrlæge Hans Peder Hansen, som er f. paa Gaarden 1864 og g. m. Laurne Petrne Mare, f. Jørgensen, f. Bellnge Hr. H. P. Hansen overtog Ejendommen 1893 efter sn Fader, Hans Chr. Pedersen (for 75,000 Kr.). Denne var Ejer af Gaarden ; hans Fader, Peder Jørgensen, ejede den fra 1822 tl 1840; fra 1840 tl 1863 havde Enken Ejendom m en Besddelse. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. H artk.: 11 Tdr. 3 4 Alb. Gaardens Hovedbygnng er brandforskret for 10,000 Kr., Avlsbygnngerne for 19,857 Kr. Brandassurancen for Besætnngen er 11,500 Kr., for nventar 18,000 Kr. og for Avl 9500 Kr. Der svares Skatter tl et samlet Beløb ef 1000 Kr. Det samlede Areal udgør 83 Tdr. Ld., hvoraf Ager 70, Eng 8, Skov 3, Have og G aardsplads 2 Tdr. Ld. Avlsbruget drves af Ejeren. Agermarken drves 8 Skfter: 1. Havre, 2. Hel- og Halvbrak med Staldfoder, 3. Vntersæd, 4. Roer, 5. Byg, 6. Blandsæd, 7. og 8. Græs. Tl V ntersæd og Roer bruges Kunstgødnng, alt 4000 Pd., deraf 2000 Pd. 18 pct. Superf., 1000 Pd. Chlsalpeter tl Roer og 1000 Pd. Kal tl Vntersæd. Staldgodnng anvendes tl Roer og tl Udlægsmarken, med 30 Læs pr. Td. Ld. tl Roer og 20 Læs pr. Td. Ld. tl Udlægsmarken. Ajlen benyttes tl 2. Aars Græs. En Græs...., belggende S. for Gaarden, ndeholder c. 4 Tdr. Ld. Gødnngspladsen, som lgger S. for Hestestalden, er belagt med Brosten og omgven af Cementmur. Jordens Bontet er: god Muldjord med Lerunderlag og udm ærket Drft. Der avles som Regel c. 600 Tdr. Korn (18 å 19 Fold). Besætnngen bestaar f. T. af 22 Koer, 24 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 6 Heste, 3 Plage og Føl sam t 10 Faar. Kvægbesætnngen er af rød fynsk Race (gennemgaaende Sanderum Stamme). Borreby Mejer behandler Mælken; Mælkemængden var sdste Regnskabsaar gennem sntlg c Pd. pr. Ko. Det normale Folkehold er: 1 Forkarl, 1 Foderm ester, 2 Karle, 3 Pger og 1 Daglejer. Broholmgaarden lgger sydlgst Bellnge By, et Par Hundrede Alen fra Krken, m dt mellem Assens og Faaborg Landevejene (600 Alen fra hver). Gaarden er rundbvgget af Egetræs Bndngsværk med StraatagA Mod S. lgger Hestestalden, mod 0. Kostalden, mod V. K ornladen (med Vognport). 0. for Kostalden lgger en nybygget Svnestald af G rundm ur med Cementtag, V. for Kornladen en lgeledes nyopført Kornhjelm af Fjæle og med Tag af Tagpap. Ved ndkørslen tl Gaarden lgger en Materallade, opfort af Egetræs Bndngsværk og tæ kket med Straa. Stuehuset rum m er foruden Økonomrummene en Lejlghed paa 15 Værelser. Den smukke Have, der er rg paa gamle Frugttræer, er c. l 1/2 Td. Ld. stor. Den kønne llle Skov (3 Tdr. Ld.), der hører tl Gaarden, er en Løvskov., Jylland. cw ^Vensbjerggaard (, 973): Det bør Al» ' [ tlføjes, at >Stendrup Strandgaardc 1649 blev overladt en Enke tl ^ Brug, og at den 1716 af Kong Frede- J rk V overdroges tl Mogens Frost, hvs Slægts Eje den sden h ar været. / Grumstrup [og kke Gramstrup] er Navnet paa Hr. Th. J. Therkelsens Ejendom, som er beskreven, S fra 1822 var Landnspektør Wesenberg Tkke Wer-]. Møllersmnde (, 867) tlhorer Hr. N. Hvdsmnde (, 891): St. f. Hjørup skal læses: Hjarup. Sandagergaard (, 901): Hr. Bestyrer H ybschm ann er f. Llle N ustrup.

155 Moller Nelsen og er belggende Pjedsted S., H olm anns H., Vejle A. 1743], at Buchwald solgte Gaarden. Ejer fra 1883 tl 1904 var Georg Petersen. Vang (, 992): Lsten over Gaardens Ejere fra det 17. Aarhundrede t) vore Dage ser saaledes ud: Tage Jessen f 1659, Jes Thøgersen f 1715, Tage Jessen f 1734, Jes Togersen f 1769, Tage Jessen f 1811, Jens Thygesen tl 1832, Kancellraad Albnus fra 1832, Fres tl 1851, Bottzauw fra , J. Thygesen 1897, Brasch , Eml Straarup fra 1907.*) (Th.s Farfader læs: Faders Farfader.) R y Nørskov (, 344) tlhører Hr. Godsejer H enrk Nørgaard. Landerupgaard(, 917): Bemærknngen om, at der stadg fnder»klderejser«sted, bør udgaa. Agnethesmnde (, 957): Ejeren, Hr. J. L. Petersen, købte Gaarden for 75,300 Kr. H. Buh blev Ejer H artk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 3/4 Alb. Ejendom sskylden er 80,000 Kr. (Desuden er 1907 ndkøbt 10 Tdr. Ld.) Arealet er 174 Tdr. Ld. C a t h r n e b e r g (, 970) er Gaardens Navn kke Cathrneborg. Hr. Juel-Bogh er f. paa Kjellerup. Steensgaard (, 976): Mdtgaarden, der nævnes som Hr. Jørgensens Fodegaard, er det nuv. Troldkær. Pndshøj (, 978): En bedre Stavemaade er: Penshøj. Trold kær (, 980) kaldtes tdlgere Mdtgaarden. Dorthealund (, 985): Det var under C athrneberg [kke Cathrneborg], at Halvdelen af Jorderne tdl. hørte. G a m m e l hjem (, 989) lgger c. 400 Al. S. V. for Stenderup Krke. Kldevæld (, 990): Denne nye Gaards første Ejer var M. Tonnesen. (Muldrup Brandk. læs: M ol trup.) Aakjær (, 994): Matr.-Nr. er: 4 a m. fl. Salategaardfo: Salaregaarden] (, 1040): Hovedværket staar, at Gaarden»blev rm e lgvs af Staten solgt...«m dlertd var de gamle Herredsfogedbolger kke mere end andre Gaarde Statseje; Herredsfogederne var jo sn Td Bønder Koldngegnen m est Fæstebønder under Kongen eller Staten. Sønderholm (, 1063): Fru Klara Tngleff, f. Schulz, er f. paa Ankerhus [kke -gaard]. Sonderskovgaard (, 1073): Der skal staa H jarup [kke Hjorup]. Langkjærgaard (, 1076): Hovedbvgn. er forskret for 8000 Kr., Avlsbygnngerne for 18,000 Kr. og nventaret for 7000 Kr. Ankerhus (, 1082): Fru Jørgne Petersen Schultz er f. Vesterby. ( Hovedværket staa r fejlagtg: f. Vesterb}7.) Dalby Mølle (, 1083) er kobt fra Statskassen. Naar der staar:»fra Haderslev Amt«da betyder dette kun, at Handelen er ordnet paa Am tshuset. H ø j gaard (, 1088) har kke været Statens Eje. Sodrngholm (, 27): Hovedbygn. be-' staar nu af 3 grundm urede Fløje af rode Sten med Tegltag. Mdterflojen (forsynet med Frontespce) er en 2 Etages, 75 Al. lang Bygnng; Sdefløjene er 43 og 41 Al. lange. Vestre Sdefløj beboes af Forpagteren. Alle Avlsbygnngerne er af Egebndngsværk. Hovedbygn. er assureret for 40,300 Kr., Avlsbygn. for 28,000 Kr. Forpagter er Hr. Jacob Jacobsen Scrver, f paa Sondergaard Rougsø H., g. m. Else Mare Jensen, f paa Maarupgaard, Rougsø H. Frederksdal lgger Haslund S., Nørhald H., Randers A. Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Haslund, 135 b m. fl. af Krstrup. Postforb. osv.: Randers, hvortl der er l/2 Ml. Den nuv. Ejer er Hr. J. V. Eefsen, f. O utrup S. v. Varde 1865, g. m. Krstne Eefsen, f. Bram m nge Hr. Eefsen købte *) D enne og flere a n d re v æ rd fu ld e O p ly sn n g er og T lfø jelser v ed rø ren d e K oldngegnens G aard e s ta m m e r fra den n u afdøde) fo r E gnens H sto re s tæ rk t n teressered e E jer af L ykkesg aard. J. T hygesen. A f et Brev fra h am tl Hed. a f *D anske G aarde«a n fø rer v flg. k a ra k te rstsk e U d talelse: K oldng H erred skal v æ re : Norre Tyrstrup H erred. Selv om A m tstu e m e og M atrk u lk o n to re t sk rv e K oldng H erred, e r d et fo rk ert og sk al nok en g an g blve r e tte t: se S ta tsk a le n d e re n, u n d e r G ejstlg h ed en. VM v lle n ø d g t a f m ed d et g am le sø n d erjy d sk e N avn.«

156

157

158 74 Supplement. Gaarden 1907 af Soren Hansen for 100,000 Kr. Blandt tdl. Ejere kan nævnes: Etatsraad F. Hvass og Propretæ r Kltgaard Ejendomsskylden er 95,000 Kr. H artk.: 17 Tdr. o Skpr. 1 Fdkr. l l/2 Alb. Hovedbygn. er brandforskret >Danmark< for 19,600 Kr., Avlsbygn. for Kr.; Besætn. for 23,000 Kr., nv. for 5600 Kr. og Avl for 16,000 Kr. Det samlede Areal udgør 161 Tdr. Ld., deraf Ager 135, Eng 81/«, Skov 11, Mose 2, Have m. m. 3l/2 Td. Ld. Besætnngen bestaar f. T. af 35 Køer, 32 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 8 Heste, 2 Plage, 15 Faar og Lam. Sdste Aar leveredes c. 150 Fedesvn. Mælkemængden har gennemsn. været c Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 1 Foderm ester, 3 Karle, 3 Pger og 2 Daglejere. Skoven er en Naaleskov. Clausholm Avlsgaard (, 85): Ejendomsskylden er c. 450,000 Kr. H artk.: 86 Tdr., hvoraf 60 Tdr. er tendefr. Hovedbygn. er brandforskret for 20,600 Kr., Avlsbygn. for 90,400 Kr.; Besætn., nv. og Avl for 220,000 Kr. Det samlede Areal udgør c. 700 Tdr. Ld., hvoraf Ager c. 630, Eng og Mose 70, Have m. m. 2 Tdr. Ld. nspektør er Hr. Magnus Olesen. Forpagteren, Hr. Chr. Brask, er f. Kousted v. Randers 1859 og g. m. Krstne, f. Stenld, f. Volstrup v. Hobro Besætnngen bestaar af 210 Koer, 140 Stkr. Ungkvæg, 9 Tyre, 27 Heste, 8 Plage og Fol. Sdste Aar leveredes c. 450 Fedesvn. Den gennem sn. Mælkemængde vare Pd. pr. Ko. Folkeholdet er no rm alt: 1 Forvalter, 1 Forkarl, 1 Fodermester, 3 Pger, 4 Elever, 10 Daglejere sam t 20 fremmede Arbejdere og 5 Malkekoner. Trustrupgaard lgger Lyngby S., Sønder H., Randers A. Matr.-Nr. 7 m.'fl. af Balle. Post-, Telef.- og Jæ rnbaneforb.: T rustrup. Gaarden lgger 1l/2 Ml fra Grenaa. Dens nuv. Ejer er Hr. Godsforvalter (for Stam huset Benzon og Godset Katholm) A. M. Andersen, g. m. Else, f. Laurtzen. Hr. A ndersen købte Ejendom m en 1883 af K redtforenngen for 68,000 Kr. Bl. tdl. Ejere nævnes: Peter Davdsen. Ejendomsskylden er 90,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb. Gaarden ejer selv sn Krketende. Bygnngerne er forskrede >Den alm. Brandf. f. Landb.«for 45,518 Kr., Besætn., nv. og Avl for 43,000 Kr. Wstofts Brandkasse. Arealet er alt 190 Tdr. Ld., deraf Ager 164, Eng 17, Skov 3, Mose 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. P. C. Sand, g. m. Johanne, f. Nelsen. Besætn. bestaar f. T. af 50 Koer, 40 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 10 Heste, 4 Plage og Føl, 5 Faar og Lam. Mælkemængden var sdste Aar gennem sn. c Pd. pr. Ko. Det norm ale Folkehold om fatter: 1 Forvalter, 1 Forkarl, 1 Fodermester, 2 Karle, 3 Pger, 1 Elev, 3 Daglejere sam t Høsten 1 Mand og 2 3 Koner ekstra. Tl Ejendom m en hører 3 jordløse Huse. Kvelstrup (, 203): Alle Ladegaardsbygnngerne nedbræ ndte F oraaret 1908, hvorefter der er opført nye, tdssvarende Bygnnger af Cement-Beton med Paptage (assurerede for c. 55,000 Kr.). Gaardens faste Maskner drves ved en P etroleum sm otor (6 H. \.). F r ø vads holm lgger Hornbæk S., Vborg A. Matr.-Nr. 8 b m. fl. Postforb. m. m.: Randers, hvortl der er 12 Ml. Den nuv. Ejer er Hr. Hans Andersen, f og g. m. Mathea, f. Gotzsche, f Hr. Andersen købte Gaarden 1903 af Propr. Neckelmann. Ejendom s skylden er 75,000 Kr. (samt for et tlhorende Hus 5500 Kr. H artk.: c. 4 Tdr. 3 Fdkr. 43/4 Alb. Hovedbygnngen er assureret for 46,200 Kr., Stalden for 1500 Kr. >Den alm. Brandf. for Landb.«. Avlsbruget er bortforpagtet tl Hr. Andersen Ladefoged. Haven (c. 8 Tdr. Ld.) og Parken (c. 5 Tdr.) er bortforpagtet tl et G artner.

159 fov k -... t : $ f '. REGSTER ' ' f fe.*" ;..V

160

161

162 Tallene henvser tl den Sde det paagældende Bnd, hvor Gaarden er beskreven. Et S med tlføjet Sdetal betegner, at der Supplementet fndes yderlgere Oplysnnger om vedkommende Gaard.

163 FØRSTE BND. / Sde F o r o r d......*... 5 Aarhus A m t Aarhus Kommune Hasle Herred Vester-Lsbjerg H erred Sabro Herred Framlev Herred Nng Herred Hads Herred Hjelmslev H erred Gjern Herred Tyrstng Herred Vrads Herred Voer Herred Nm Herred Vejle A m t Bjerge Herred Hattng Herred Nørvang Herred Tørrld Herred Jerlev H erred....' 710 Elbo Herred Holmans H erred Brusk H erred Koldng Herred eller Xørre-Tyrstrup Herred Rngkøbng A m t Skodborg Herred Vandfuld Herred...; Hjerm Herred Gndng Herred Hammerum Herred Ulvborg Herred Hnd Herred Bøllng Herred Nørre-Horne Herred

164 1 as *! ) l <

165

166 78 Regster. Rbe A m t... Vester-Horne Herred Øster-Horne Herred Skads Herred... Andst Herred... Malt Herred... Gjørdng Herred... Rbe Herred... Sde Aaberg, Vedersø, Aaabogaard, Ormslev, 170. Aaboskovgaard, Ormslev, 109. Aaby Bækgaard, Aaby, 62. Aaby Østergaard, Aaby, 59. Aakjær, Fallng, 221. Aakjær, Stenderup, Aalebogaard, Gammel, Stenderup, 987. Aarslev, Gaard (C. Jensen), Aarslev, 71. Aarslevgaard, Aarslev, 67. Aarslevskovgaard, Aarslev, 6 6. Aarungaard, Tamdmp, 465. Aarup Mølle, Skovby, 526. Aaatorp, Gaard (R. A.. M. Raffnsøe), Taps, Aastorp, Gaard (P. N. Skott), Taps, Abldballegaard, Hornborg, Abldgaard, Norun, 687. Addthus, S.-Vssng, Vndng, Them og Ry, 346. Agersbøl, Ø.-Snede, 634. Agerskov, Fregerslev, 285. Agnethesmnde, Starup, Agtrupgaard, Bjært, Agtrup Østergaard, Bjært, Aldebertsmnde, Hojen, 714. Aldumgaard, Stenderup, 587. Alrø Møllegaard, Alro, 233. Alrø Præstegaard, Alro, 231. Alstedgaard, Øster Nykrke, 657. Anehøjsgaard, Lyngby, 56. Amoshave, Stenderup, 996. Anbækgaard, Hammel, 315. Andkjær, Gaard (Enkefru M. Anthonsen), Gaverslund, 828. Andkjær, Gaard * (J. P. p. Bjerre), Gaverslund, 823. Andkjær, Gaard (S. P. Krng), Gaverslund, 827. Andkjær, Gaard (P. S. Ladegaard), Gaverslund, 829. Andkjærgaard, Gaverslund, 826. Anelyst (P. A. Pedersen), Brabrand, 6 6. Anelyst (J. S. Jørgensen, Tyrsted, 576. Anesmnde, Jellng, 689. Ankerhus, Dalby, Annasmnde, Hattng, 562. Anneksgaarden, Bjerge, Annelyst, Vejlby, 754. Ansgaard, Venge, 289. (. Arnelund, Mjesng, Asbolgaard, Lejrskov, Askely, Øds, Askgaard, Astrup, 141. Askovgaard, Malt, Asmusgaard, Elsted, 75. Assendrupgaard, Nølev, 230. Ausumgaard, Vejrum, Baastrupgaard, Ø.-Snede, 638. Bakkegaard, Ry, 339. Balle, Gaard (H. C. Hansen), Bredsten, 675. Ballegaard, Hejs, Ballegaard, Heldum, Balle Nygaard, Odder, 242. Banggaard, Eltang, 912. Barrtskov, Barrt, 517. Baungaard Landhusholdnngsskole, Vejen, Baunehøj, Koldt Bechsmnde, Kattrup, 425. Bellevue, Sest Bnderup, Gaard (H. J. Bogh), Bjært, Bnderup, Gaard (C. N. Lnd), Bjært, Bnderupgaard, Bjært, Brkeballegaard, Daugaard, 605. Brkedommergaarden, Hammel, 314. Brkehøj, Ørum, 616. Brkely, Lejrskov, Bsgaard, Tamdrup, 463. Bspegaard, Aaby, 60. Bjarup Mosegaard, Laasby, 326. Bjerager Hovgaard, Bjerager, 204. Bjerager Svejgaard, Bjerager, 202. Bjeragergaard, Bjært, Bjergegaard, Dalby, Bjerge Krogaard, Bjerge, 533. Bjerrebo, Tyrstng, 358. Bjerregaard, Aale, 374. Bjersgaard, Vejlby, 758. Bjerthsmnde, Vndng, 834. Bjært, Gaard (C. N. Bramsen), Bjært, Bjærtgaard, Bjært, 999. Bleldgaard, Nebel, 459. Bleld Overgaard, Nebel, 460. Blokager, Gjesten, Boeøkjær, Vndng, 831. Bollegaard, Herslev, 938. Boller, Ut, 581. Bomholtgaard, Allng-Tulstrup, 331. Borchsmnde, Hornum, 548. Borum Østergaard, Borum, 133. Borupgaard, Kattrup, 420. j Bottrupgaard, Ølsted, 595.

167 Første Bnd. 79 Braagaarden, Stenderup, 591. Braaskov, Stenderup, 592. Braaskovgaarden, Stenderup, 593. Bramdrupgaard, Bramdnp, 893. Bramdrupgaard, Øds, Braramnge Hovedgaard, Brammnge, Brammnge Nygaard, Brammnge, Brandbjerg, Kollerup, 707. Brandbjerglund, Hansted, 414. Brande Gæstgvergaard, Brande, 661. Brandstub, Raarup, 540. Brandtbjerggaard, Pjedsted, 869. Bredal, Gaard (Fru N. K. Sørensen), Engom, 625. Bredstengaard, Bredsten, 678. Bredstenlund, Bredsten, 679. Bredstrup, Gaard (M. Nelsen), Bredstrup, 785. Bredstruo, Gaard (N\ A. Sørensen), Bredstrup, 784. Bredstrupgaard, Bredstrup, 783. Brenholt, Humlun, Brejnng, Gaard (J. Jakobsen), Gaverslund, 818. Brejnnggaard, Brejnng, Brendgaard, Vejrum, Brenore, Gaard (J. Jørgensen), Taps, Brogaard, Harte, 889. Bromsgaard, Dybe, Brændsmadgaard, Lejrskov, Brødregaard, Stenderup, 984. Brødsgaard, Harte, 890. Brøndsted, Gaard 1 (N. M. Jørgensen), Gaverslund, 816. Brøndsted, Mølle, Gaverslund, 815. Buhlseje, Eltang, 904. Buhsmnde, S.-Vlstrup, 918. v Buhsmnde, Smdstrup, 860. Bundgaard, Smdstrup, 857. Bundgaard, Skbet, 665. Bundsgaard, Gaverslund, 817. Bygballegaard, Gaarslev, 881. Bygebjerg, Hejs, Bygholm, Hattng, 551. Bygholm Mølle, Hattng, 554. Bygholm Teglværk, Hattng, 555. Bæklund, Hejs, Bækmark, Flynder, Bøgeager Teglværk, Hover, 702. Bøgeagergaard, Hover, 702. Bøgelund, Dalby, Bøgeløkke, Eltang, 910. Bøllng, Gaard (N. F. Nelsen), Egtved, 737. Bønstrupgaard, Vamdrup, Børkopgaard, Gavers-lund, 810. Børkop Møllegaard, Gaverslund, 813. Børupgaard, Tavlov, 801. Carlsmnde, Vamdrup, Cathrneberg, Stenderup, 970. Cathrnelund, Ørrtslev, 429. Chrstansdal, Ødsted, 731. Chrstansholm, Ods, Chrstanslund, Odder, 235. Chrstansmnde, Almnd, 942. Chrstansmnde, Ut, 583. Chrstansmnde, Vonsld, Chrstnelund, Astrup, 140. Constantnsborg, Ormslev, 171. Dagmarsgaard, Lundum, 408. Dagnæsgaard, Tyrsted, 581. Dahlmannsmnde, Bjært, 997. Dahlsgaard, Herslev, 927. Dahsmnde, Eltang, 899. Dahsmnde, Herslev, 925. Dalagergaard, Bjært, Dalbygaard, Dalby, Dalby Mølle, Dalby, Dalbygaard, Hedensted, 600. Dalbygaard, Skannerup, 321. Dalhavegaard, Taps, Dallerup, Gaard (J. Nelsen Hjerrld), Tyrsted, 577. Damgaard, Errtsø, 779. Damgaard, Fallng, 218. Damgaard, Raarup, 545. Damgaard, Vby, 147. Damsgaard, Fallng, 223. Damsmark, Alslev, Daugaard, Gaard (J. J. Jensen), Daugaard, 606. Daugaarden, Daugaard, 603. Daugaard Teglværk, Daugaard, 610. Daugaardsmnde, Højen, 718. Dollerupgaard, Skanderup, Donneruplund, Gve, 660. Dons, Gaard (H Ravn), Almnd, 943. Donsgaard, Almnd, 941. Dons Mølle, Almnd, 939. Dorthealund, Stenderup, 985. Dortheashvle, Fårup, Dovergaard, Dover, 300. Drenderupgaard, Øds, Duusgaard, Ødsted, 726. Dybvad, Gosmer, 213. Dyrehavegaard, Koldng Landsogn, Edelsborg, Skanderup, 262. Egebjerggaard, Hansted, 419. Egeland, Sndstup, 863. Egeland, Starup, 952. Egelund, Bjært, Egeskov, Gaard (Enkefru A. K. Dahl), Vejlby, 758. Egum, Gaard (J. Abrahamsen Krng), Ullerup, 747. Egeskov, Gaard (J. A. & Mare Krng), Vejlby Egeskov, Gaard (S. Jensen Ousen), Vejlby, 757. Egum, Gaard (Enkefru J. Thomsen), Ullerup Egumgaard, Ullerup, 745. Ejergaard, Ousted, 395. Elbækgaard, Ullerup, 749. Elev, Gaard (R. Holm Poulsen), Elev, 87. Elgaardsmnde, Soften, 92. Elsabethslyst, Skanderup, Elsabethsmnde, Vuf Elsalund, Hjarup, Elseholm, Jellng, 690. Elkjærholm, Vester-Nebel, 968. Elmshøj, Langskov, 648. Elstedgaard, Elsted, 76. Eltanggaard, Eltang, 897. Emtkjær, Trans-, Endrupholm, Vester-Nykrke, Engbjerggaard, Engbjerg, Engelsholm, Nørup, 681. Engelsborg, Nolev, 250. Enggaard, Vejlby, 760.

168 ] lm 1; t «3

169 - * *: * *T***p**«*»*-.., **' < * M>t; *+<<«*«'» * p * % # «0 < * «*» " ^w-r-t- < * % * ««. ^ T.». «t f,

170 80 Regster. Enghavegaard, Taps, Enghøjgaard, Hjarup, Engomgaard, Engon, 624. Engom Præstegaard, Engom, 622. Ennergaard, Tamdrup, 471. Erkaholm, Vedslet, 442. Errtaøgaard, Errtsø, 775. Eratgaard, Lejrskov, Eakelund Krogaard, Brørup, Eapekær, Daugaard, 608. Eatrup, Malt, Eatvodgaard, Estvod, Faarupgaard, Faarup, 95. Faarupgaard, Jellng, 695. Faurgaard, Odder, 240. Faurakov, Lyngaa, 110. Feldngholm, Nørre-Feldng, Fellngaborg, Saksld, 227. Fellundgaard, Ry, 345. Felahøj, Fallng, 223. Fen8bjerggaard, Stenderup, 973. Ferup, Gaard (H. Johnsen Koed), Lejrskov, Ferupgaard, Lejrskov, Fllerup Storgaard, Odder, 243. Fjederholt Enggaard, Knd, Fjordvang, Vellng, Foerlevgaard, Skanderup, 271. Foerlev Mølle, Skanderup, 273. Follerupgaard, Herslev, 935. Foldbygaard, Foldby, 101. Fovalet, Øds, Framlevgaard, Haslev-Framlev, 124. Framlev-Bakkegaard, Framlev, 124. Fredensborg, Skanderup, 261. Fredenagaard, Vby, 158. Fredenshjem, Ousted, Fredenaholm, Tyrsted, 579. Frederkamnde, Skanderup, Frederkamnde, Taps, Fredagaard, Bjært, Frfeldt, Smdstrup, 847. Frjsenborg, Gjern Herred, 304. Frjsenlund, Skjold, 550. Frodeadal, Tamdrup, 473. Frydenlund, Vor Frue, 37. Frydenlund, Sest, Frøkjærgaard, Framlev, 127. Fuglers, Grædstrup, 361. Fuglaang, Hammel, 313. Fuglaang, Ut, 584. Fuldbro Møllegaard, Skanderup, 259. Fælledgaard, Højen, 719. Fælleshaab, Gaverslund, 806. Gammelby Præstegaard, Stovby, 526. Gammelby, Store, Me'jrup, Gammeleje, Starup, 962. Gammelgaard, Bjært, Gammelgaard, Storrng, 114. Gammelhjem, Stenderup, 989. Gauer Mølle, Skjern, Gaverslundgaard, Gaverslund, 804. Gersdorffslund, Gosmer, 215. Gmanghoved, Gmsng, Gve Kro, Gve, 658. Gjedvedgaard, Tolstrup, 436. Gjeldballegaard, Skanderup, Gjellerupgaard, Brabrand, 64. Gjern Gaard, Hammel, 316. Gjertrudsmnde, Smdstrup, 846. Gjørdnglund, Gjørdng, Gjørdng Møllegaard, Gjørdng, Glentholm, Ry, 340. Glbnggaard, Søvnd, 448. Glud Præstegaard, Glud, 513. Godthaab, Sest, Godthaab, Skanderup, 252. Graahøjgaard, Egtved, 738. Graa Mølle, Lsbjerg, 7 4. Gramgaard, Raarup, 542. Gravengaard, Stovby, Gravengaard, Thorsted, 571. Gredatedbro Krogaard, Jernved, Grejs Mølle, Grejs, 639. Grejsdal Hammerværk, Hover, 705. Grejadal Hotel, Hornstrup, 626. Grumatrup, Vedslet, Grumatrup Overgaard, Vedslet, 441. Grund, Gaard (J. Bay Thomsen), Stovby, 528. Grundet, Llle (N. Skou), Hornstrup, 633. Grundet, Store (Greve C. F. Knuth), Hornstrup,630. Grundfør Mølle, Grundfør, 82. Grættrup Nedergaard, Xørre-Snede Grønhavegaard, Smdstrup, 864. Grønlund, Brørup, Grønnnghoved, Gaard (P. J. Laurdsen Damgaard), Vejstrup, Grønnnghoved, Gaard (P. Bertelsen Juhl), Vejstrup, Grønnnghoved, Gaard (J. Andersen Ravn), Vejstrup, Grønnnghovedgaard, Gaard (J. Andersen Østergaard), Vejstrup, Grønvang, Vejen, Grønvanggaard, Skanderup, Gudsø Mølle, Tavlov, 798. Gudumkloater, Gudum, Gyllngnæa, Gyllng, 200. Gyllng Præstegaard, Gyllng, 197. Gyllng Øatergaard, Gyllng, 198. Haaatrup, Gaard (H. P. Hansen). Smdstrup, 845. Haaatrup, Gaard (H. V. & Frk. M. Hartvgsen), Smdstrup, 843. Haaatrup Nedergaard, Smdstrup, 848. Hadrupgaard, Hundslund, 210. Hadsten Møllegaard, Hadsten, 109. Halkjærgaard, Fallng, 219.? Hanbjerg Hovgaard, Hanbjerg, Hanstedgaard, Hansted, 412. Haraldakjær, Skbet, 671. Haraldskjær Fabrk, Skbet, 667. Haraldalund, Grundfør, 83. Hardtamnde, Øds, Haslegaard, Hasle, 42. Haaselager Vestergaard, Koldt, 179. Hastendal, Daugaard, 609. Hattng Præstegaard, Hattng, 561. Haughus, Jellng, 691. Haurum, Gaard (J. Jakobsen), Hornborg 480. Haurum Vestergaard, Hornborg, 481. Havgaard, Ørrtslev, 428.

171 Første Bnd. 81 Havreballegaard, Vluf, 048. Hebo, Store, Janderup, Hejl8, Gaard (B. Chrstansen Juhl), Hejs, Hejlsgaard, Hejs, Hejs Kro, Hejs, Hejlsmnde Kro & Ckoretørrer, Hejs, Heldbjerg Mølle, Klakrng, 508. Hemstok, Gaard (K. Andersen;, Dover, 295. Hemstok, Gaard (R. Pedersen), Dover, 296. Henneberg Ladegaard, Errtsø, 781. Hermansmnde, Ullerup, 743. Herpngaard, Trans, Herschendsgave, Fruerng, 278. Herslevgaard, Herslev, 924. Herslev Præstegaard, Herslev, 928. Hesselballegaard, Starup, 959. Hesselballegaard, Gammel, Starup, 960. Hesselby, Eltaug, 900. Hesselmed, Aal, Hesselvg Enggaard, Skarrld, 1216 (se Omtalen under Vborg Amt). Hllersborg, Gmsng, Hmmelbjærggaarden, Ry, 342. Hjarup, Gaard (F. Vnd), Hjarup, Hjarupgaard, Hjarup, Hjarup Vestergaard, Hjarup, Hjøllund, Store, Vrads, 362. Holme Præstegaard, Holme, 187. Holmgaard, Vedslet, v - Holms Mølle, Hover, 704. Holmstrupgaard, Brabrand, 69. Holtbjerg, Hernng, : Holtegaard, Errt-so, ; Hopballe Mølle, Hover, ' : v * Hornumgaard, Hornum, 547. v. x* Hornumkjærgaard, Honum, 546. Horskjærgaard, Vamdrup, Horstedgaard, Højen, 717. Hostrupgaard, Stovby, 528. Hovedgaard, Store, Ørrdslev, 432. Hovgaard, Elsted, 78. Hundsbæk, Læborg, Hustedgaard, Verst, Hvejselgaard, Hvejsel, 652. Hvejsel Præstegaard, Hvejsel, 654. Hvdsmnde, Bramdrup, 891. Hvlsbjerggaard, Gaverslund Hvolgaard, Langskov, 649. Hvolgaard, Pjedsted, 868.' Hyllerslev Østergaard, Janderup, Højbygaard, Framlev, 126. Højengaard, Højen, 713. Højen Kjær, Vejle Landsogn, 664. Højgaard, Bredsten, 676. Højgaard, Dalby, Højgaard, Grejs, 641. Højgaard, Starup, 963. Højgaard, Ullerup, 751. Højgaard, Øds, Højlund, Dover, 298. Højrs, kast, Højrup, Gaard (H. Jensen Ladegaard), Herslev, 930. Højrup, Gaard (P. Pedersen Skov), Herslev, 933. Højrupgaard, Lejrskov, Højrupgaard, Herslev, 932. Højvang, St. Johannes. 41. Hørgaard, Stenderup, 988. Hørnnggaard, Hernng, 283. Hørregaard, Taps, Hørslev, Gaard (N. Jensen), Skovby, 128. Høver, Gaard (N. Nelsen), Storrng, 115. ldved, Tyrsted, 580. ngersholm, Vonsld, ngerslevgaard, Tset, 186. sagergaard, Rndum, Jakobsmnde, Søften, 91. Jarlsmnde, Koldt, 178. Jaunsgaard, Errtsø, 774. Jegstrup, Gaard (S. Nelsen), Holme-Tranbjerg, 193. Jegstrup Skovgaard, Tranbjerg, 191. Jennum Bundgaard, Skbet, 669. Jensgaard, Gjesten, Jensgaard, Glud, 512. Jensgaard, Smdstrup, 851. Jerlevgaard, Jerlev, 720. Jernt, Hammel-Voldby-Søby, 309. Jexen Hovgaard, Adslev, 286. Johannesmnde, Bjerager, 207. Johannesmnde, Skjold, 516. Jordbjerggaard, Hylke, 400. Jordrupgaard, Jordrup, Jordrup Nedergaard, Jordrup, Juelsbjerg, Hornstrup, 629. Juelsmnde, Stenderup, 995. Juelsmnde Kysthosptal, Klakrng, 511. Juelsmnde Teglværk, As og Klakrng, 509. Juhlsgaard, Bjært, Juhlsmnde, Bjært, Julanebjerg, Engom Julanelyst, Østbrk, 383. Justenborg, Skanderup, 258. Juulsmnde, Tavlov, 803. Kabbel, Nørlem, Kajbjerggaard, Øds, Kalbygaard, Laasby, 326. Kalsbøl, Raarup, 535. Karenshaab, Gangsted, 444. Karenslund, (J Jensen Brgsted), Dover, 293. Karenslund, (C. H. Wegelt), Dover, 302. Karensmnde, Mallng, 182. Karensmnde, Vejlby, 761. Karlsmnde, Ørrdslev, 434. Katrnebjerg, St. Johannes, 38. Katrnelund, Malt, Kejlstrupgaard, Vedslet, 437. Kellerske Aandssvage-Anstalt Brejnng, Gaverslund, 819. Kollerup, Bjært, Kddegaard, Jellng, 694. Kelsgaard, Tulstrup, 332. Kldegaard, Vamdrup, Kldevæld, Stenderup, 990. Krkegaard, Dybe, Krkegaard, Nørlem, Krkegaard, Tranbjerg, 192. Krstneberregaard, Tavlov, 799. Krstnebjerg, Vejlby, 769. Krstnelund, Herslev, 937. Krstnelund, Skanderup, 253. Danske G aarde: Regster. 6

172

173 , «< -) \\h! '. ;.

174 82 Regster. Krstnelund, Smdstrup, 853. Krstnesmnde, Skejby, 4 5. Krstnesmnde, Skorup, 318. Kjeldkjær, Bredsten, 672. Kjærgaard, Elsted, 7 7. «Kjærgaard, Ulvborg, Kjærholm, Gjesten, Kjær Mølle, Hejs, Kjærsgaard, Bredstrup, 791. Kjølholt, Skbet, Klags Mølle, Hornborg, 479. Klejsgaard, Raarup, 536. Klostergaarden, Hejs, Knudesgaard, Dybe, Knudsbøl, Gaard (K. Knudsen), Jordrup, Kobbelgaard, Eltang, 908. Kokholm, Vonsld, Koldt, Gaard (R. R. Krkegaard), Koldt, 173. Kolkjærgaard, Kasted, 55. Kongensgaard, Nørre-Nssum, Kongsgaard, Ry, 334. Kongstedgaard, Bredstrup, 790. Kongstedsmnde, Hejs, Korsdalsgaard, Gaverslund, 808. Kouben, Nebsager, 530. Kragelund, Holme, 190. Kragelundgaard, Gaverslund, 812. Kransbjerggaard, Øds, Krekjær, Gaard (S. Jensen Sørensen), Mallng, 183. Krstnedal, Skovby, 130. Krogagergaard, Bjært, Krogsdal, Nørre-Feldng, Krogsgaard, Flynder, Krogsgaard, Gudum, Krogsgaard, Tjæreborg, Kvstgaard, Gaverslund, S07. Kvstgaard, Vejrum, Kvstrup, Gmsng, Kysnggaard, Saksld, 229. Kærbygaard, Tst, 53. Kærsholm, Stenderup, 589. Laage, Sndbjerg, 643. Landerupgaard, Vlstrup, 916. Landtng, Ejsng, Langager, Raarup, 543. Langbjerggaard, Øds, Langholtgaard, Bjært, Langholtgaard, Sest, Langkjærgaard, Vonsld, Lamalyst, Svs, Laurdsmnde, Vamdrup, Laurtzmnde, Stenderup, 983. > Leegaardslyst, Skanderup, 255. Leerbæk, Hover, 696. Leerbæk Mølle, Hover, 698. Lemmnggaard, Koldt, 176. Lemmng Østergaard, Koldt, 175. Lergrav, Avlum, Lethenborg, Hylke, 405. Lethsmnde, Hørnng, 282. Lllerup, Østbrk, 379. Ld Møllegaard, Hedensted, 601. Lllerupholm, Østbrk Lndbjerggaard, Gjellerup, Lndgaard, Dalby, Lndholm, Tm, Lndnggaard, Thorstrup, Lottrup Ladegaard, Raarup, Lousenhøj, St. Pauls, 36. Lousenlund, Endelave, 474. Ludvgsholm, Harlev, 122. Lundbæk, Raarup, 541. Lunderup, Varde Landsogn, Lundgaard, Gaarslev, 879. Lundhof, Ørtng Fallng, 220. Lundskov, Gaarslev, 882. Lundsmnde, Taps, Lundum Mølle, Lundum, 406. Lykkebjerg, Aale, 376. Lykkegaard, Sest, 1311.' Lykkesgaard, Stenderup, 979. Lykkesholm, Vamdrup, 1331/ Lyngaa Præstegaard, Lyngaa, 112. Lyngballegaard, Ladng, 106. Lyngbygaard, Lyngby, 58. ' Lyngbygaard, Sporup, 324. Lyngby Østergaard, Lyngby, 57. Lyngsodde Teglværk, Errtsø, 778. Lysgaard, Vldbjerg, Lysholtgaard, Jordrup, Lysholt, Store, Hornstrup, 628. Lystrupgaard, Stenderup, 590. Lægaard, Maabjerg, 11S3. Løgballegaard, Øster-Snede, 636. Lønborggaard, Lønborg, Løndal, Sonder-Vssng, 348. Lørupgaard, Vejrum, Løvballegaard, Hattng, 563. Løvenholt, Tem, 364. Malkstedgaard, Vonsld, Mallng, Gaard (0. Chrstansen), Mallng, 184. Mallnggaard, Skanderup, 266. Mallng Landbrugsskole, Mallng, 185. Margrethelyst, Fallng, 216. Maregaard, Gjesten, Maregaard, Skanderup, Marelvst, Hørnng, 281. Marelyst, Jellng, 693. Marelyst, Ødsted Maremølle, Vejlby, 47. Marenborg, Tamdrun, 466. Marendal, Mallng, 167. Marenlyst, Tlst, 50. Marselsborg, St. Pauls, 33. Matrup, Tyrstng, 352. Mejbygaard, P.ndum, Melvanv j.ard, Malt, Merrngfcdard, Kornng, Mdtgaard, Øds, Mndstrun, Store, Hvejsel, 655. Moesgaard, Maarslet, 161. Mollerupgaard, Lsbjerg Mosegaard, Vejrum, Mosegaard, Thorsted, 570. Mosevraagaard, Almnd, 945. Mundelstrupgaard, Faarup, 96. Munkdal, Ry, 345. Munkebjerg Badehotel, Gaverslund, 830. Møballegaard, Kattrup, 424. Møgelgaard, Dybe, Møgelkjær, Raarup, 544. r-

175 Første Bnd. 83 Møllersmnde, Grundfor, 79. Møllersmnde, Pjedsted, S67. Møltrup, Tmrng, Mørkholt, Gaard (J. H. Klemraensen), Gaarslev, 883. Nagbølgaard, Skanderup, Nebbegaard, Gaarslev, 885. Nebelgaard, Nebel, 458. Nebsagergaard, Nebsager, 529. Nebsager Præstegaard, Nebsager, 531. Neder-Brendstrup, Tst, 49. Nederdal, Vejrum, Nedergaard, Eltang, 906. Nefgaard, Taps, Ncolajgaard, Vby, 152. Nelsbygaard, Føvlng, * Nssumgaard, Hylke, 403. Noesgaard, Vamdrup, Nordbygaard, Daugaard, 607. Nordbygaard, Vby, 150. Norrng, Gaard (J. Chrstensen), Foldby, 99. Norrng Mølle, Foldby, 98. Norslund, Mallng, 180., Nygaard, Ejsng, Nygaard, Starup, 965. Nygaard, Taps, Nygaarde, Dover, 299. Ny Mølle, Lsbjerg, 72. Nølevgaard, Nolev, 249. Nørgaard, Vonsld, Nørgaardslund, Skanderup, Nørholm, Thorstrup, Nørkjær, Rønbjerg, Nørre-Bjært, Gaard (O. C. Petersen), Eltang, 913. Nørre Holmgaard, Moborg, Nørre Hulvadgaard, Brorup, Nørremarksgaard, Hattng, 551. Nørrers, Foldby, 97. Nørre-Snede Kro, N.-Snede, 369. Nørre-Stenderupgaard, Eltang, 903. Nørre-Vosborg, Ulvborg, Nørupgaard, Lejrskov, Nøttrup, Gaard (ver Sørensen), Raarup, 537. Nøttrupgaard, Raarup, 538. Odder Præstegaard, Odder, 234. Oksvggaard, Højen Ollerupgaard, Ødsted, 725. Oudrupgaard, Hundslund, 208. Over-Brendstrup, Tlst, 48. Overbygaard, Vonsld, Overby Nedergaard, Kattrup, 427. Overgaard, Hattng, 564. Overgaard, Navr, Overgaard, Tavlov, 802. Overgaard, Vndng, 837. Overlund, Navr, Overskovgaard, Galten, 139. Ovesmnde, Tranbjerg, 195. Pallesbjerg, Staby, Pallesgaard, Vejlby, 762. Palsgaard, As, 506. Paulnesmnde, Vonsld, Petersbjerggaard, Bramdrup, 894. Petersborggaard, Vamdrup, Petersholm, Hansted Petersholm, Lsbjerg, 72. Petersholm, Vejle Landsogn, 663. Petersmnde, Hover, 706. Petersmnde, Laasby, 330. Petersmnde, Odder-Nølev, Petersmnde, Srndstrup, 850. Petersmnde, Taps, Petersmnde, Trge-Ølsted, 90. Phønxborg, Starup, 964. Plegaard, Øds, Pndshøj, Stenderup, 978. Pjedsted, Gaard (H. J. Aamand), Pjedsted, 878. Pjedsted, Gaard (Th. Andersen), Pjedsted, 876. Pjedsted, Gaard (H. Basse), Pjedsted, 875. Pjedsted, Gaard (J. B. A. Jensen), Pjedsted, 872. Pjedsted, Gaard (Th. Jørgensen), Pjedsted, 871. Pjengaard, Højen, 712. Plantørhuset, Ry, 345. Pontoppdans Mosestaton, Hernng, (Se Omtalen under Vborg Amt. Porskær, Galten, 139. Provstlund, Tamdrup, 469. Præstholm Præstegaard, Gosmer, 212. Raadved Kjærsgaard, Hansted, 417. Raastgaard, Ejsng, Rammegaard, Ramme, Randbølgaard, Randbøl, »Randsgaard, Gaarslev, 884. Rantzausgave, Hvlsted, 144. Rask, Hvrrng, 476. Rathlousdal, Odder, 244. Ravnholtgaard, Gjesten, Ravnng, Gaard (J. Hndhede), Bredsten, 677- Ravnsbjerg, Vby, 149. Ravnsmnde, Skjærup, 842. Ravnsmnde, Vejstrup, 1033 Reballegaard, Søvnd, 451. Refstrup, Gadbjerg, 680. Resenborg, Resen, Resengaard, Spørrng, 85. Rndumgaard, Rndum, Rngholm, Ry, 345. Rngkloster, Hylke, 402. Rngstholm, As, 506. Rstrup, Sabro, 94. Rodegaard, Skjørrng, 136. Rodelund, Skjørrng, 137. Rodsteenseje, Odder, 247. Rodvgsballe, Grædstrup, 359. Roedsmnde, Egtved, 734. Rohdegaard, Sabro, 93. Rohden, Stovby, 522. Rolles Møllegaard, Skanderup, Romvg, Ørre, Rosenlund, Skanderup, Rosenlund, Tem, 367. Rosenvold, Raarup, 539. Rosenvold, Stovby, 520. Rossvang, Øds, Rudolfgaard, Vby, 154. Rudstrup, Tem, 365. Rugballegaard, Hattng, 556. Rugballegaard, Hover, 699. Rugstedgaard, Ødsted, 733. Rybjerg, Vellng, Rydhave, Ryde, 1204.

176 \ '!l <! 1! l ; M

177 s s

178 84 Regster. Ryegaard, Ry, 338. Ryeholmgaard, Vndng, 833. Ry Krogaard, Ry, 336. Ry Nørreskov, Ry, 344. Rysensteen, Bøvlng, Ryttergaarden, Smdstrup, 843. Røjgaard, Gjesten, Rønhøjgaard, Taps, Saabygaard, Ydng, 390. Sahlholdt, Hernng, Saksldgaard, Saksld, 226. Salategaard, Vejstrup, Sandagergaard, Eltang, 901. Sandal, Errtsø, 773. Sandby, Gaard (N. S. Braad), Haldum, 108. Sandergaard, Odder, 238. Sandholm, Lejrskov, Saralyst, Holme, 188. Schjødtsmnde, Skovby, Seemgaard, Seem, Sejersgaard, Bjerager, 205. Selvkjær, Brabrand, 65. Serrdslevgaard, Xehel, 456. Sestgaard, Sest, Sestskovgaard, Sest, Sest Vandmølle, Sest, Shamrock, Eltang, 911. Slkeborg Domænegods, Ten og Ry, 364. Sndballegaard, Sndbjerg, 642. Sndnggaard, Sndng, Sjølund, Gaard (L. M. P. Raffnsøe), Vejstrup, Sjølundgaard, Vejstrup, Skanderborg Ladegaarde (C. V. Damrn), Skanderup, 264. Skanderborg Ladegaarde (S. Jensen), Skanderup,265. Skanderup Nygaard, Skanderup, Skanderup Nørgaard, Skanderup, Skartved, Gaard (J. H. Petersen), Bjært, Skartvedgaard, Bjært, Skejbygaarden, Skejby, 43. Skbbygaard, Harlev, 120. Skbby Enggaard, Harlev, 118. Skbby Vestergaard, Harlev, 121. Skbdræt Mølle, Eltang, 907. Skkballegaard, Gaverslund, 809. Skkkld, Store, Vejrum, Skvholme Præstegaard, Skvholme, 129. Skjerrldgaard, Xebsager, 532. Skjold Præstegaard, Skjold, 515. Skjoldelev, Gaard (X. Baatrup), Ladng, 104. Skjoldelevgaard, Ladng, 103. Skjoldelev Præstegaard, Ladng, 102. Skjærbækgaard, Nørre-Vum, Skjærum Mølle, Ulvborg, Skjærup, Gaard (H. D. Nelsen), Skjærup, 840. Skjærup, Gaard (X. Nelsen), Skjærup, 839. Skjødebjerggaard, Vorbasse, Skjørrng Overskov, Skjørrng, 139. Skovbjerg Mosestaton, Sønder-Feldng, (Se Omtalen under Vborg Amt). Skovby Nygaard, Skovby, 132. Skovby Vestergaard, Skovby, 131. Skovdalgaard, Lejrskov, Skovdruplund, Sest, Skovgaard, Kollerup, 709. Skovgaard, Lejrskov, Skovgaard, Starup, 953. Skovgaard, Vlstrup, 922. Skovgaard, Ødsted, 723. Skovgaard, Llle, Vejen Skovgaardsmnde, Taps, Skovhuset, Lnaa, 325. Skovladen, Søby, 318. Skovlund Møllegaard, Raarup, 541. Skovlykke, Starup, 956. Skovlyst, Malt, Skovløberhuset, Ry, 345. Skovsbo, Ry, 345. Skovsmnde, Gjesten, 1286., Skulsballegaard, Vrgsted, 519. Skvæt Mølle, Skanderup, 268. Slet Mølfegaard, Tranbjerg, 194. Slotsgaarden, Ry, 335. Slumstrup, Sæddng, Smdstrupgaard, Smdstrup, 855. Smdstrup Præstegaard, Smdstrup, 854. Snaastrup Mølle, Frarnlev, 125. Snaptun Handelsplads, Glud, 515. Sneptrup Præstegaard, Ousted, 398. Sneumgaard, Sneum, n Snoghøj Færgegaard, Errtsø, 771. Sodborg, Rom, Solbjerggaard, Eltang, 914. Solkjær, Stenderup, 981. Solvang, Egtved, 736. Sommerlyst, Skejby, 44. Sophendal, Venge, 290. Sophendal Avlsgaard, Venge, 291. Sophenlund, Fruerng, 280. Sophenlund, Hjerm, Spangsbjerg Mølle, Brondum, Sporuplund, Sporup, 323. Stallerup, Gaard (J. Jensen), Bredstrup, 786. Stavnbjerggaard, Dalby, 602. Stavnsbjerg, Hejs, Stavshede, Xorre-Feldng, Steensgaard, Stenderup, 976. Steenslund, Odder, 237. Stenagergaard, Langskov, 646. Stenderupgaard (X. P. Bech), Stenderup, 585. Stenderupgaard (J. C. Thygesen), Stenderup, 972. Stenege, Maarslet, 166. Stenkldegaard, Vby, 153. Stenkjær, Lundum, 409. Stensballegaard, Vær, 453. Stensgaard, Skanderup-Stllng, 256. Stenumgaard, Raasted, Stllng, Gaard (J. A. J. Jørgensen), Stllng, 274. Stllng Østergaard, Stllng, 275. Sts Mølle, Tyrstng, 356. Stokballegaard, Smdstrup, Storrng Præstegaard, Storrng, 113. Stougaard, Tørrng, 367. Stovbylund, Stovby, 523. Stovstrup, Gaard (J. P. Thygesen), Ullerup, 744. Stovstrupgaard, Ullerup, 741. Straarup, Dalby, Strandbjerggaard, Humlum, Strandgaard, Hansted Strandgaard, Vejlby, 763. Stubbergaard, Sevel, Styvelgaard, Jellng, 696.

179 u& m m m m m m. mmmm: Første Bnd. Svanemosegaard, Øds, Svejstrup Østergaard, Dover, 292. Svendsholm, Staby, Søbjerggaard, Herslev, 931. Søbygaard, Soby, 317. Søften Præstegaard, Soften, 90. Søgaard, Vamdrup, Sølund, Skanderup, 253. Sølyst, Hanbjerg, 11S5. Sønder Aldumgaard, Stenderup, 588. Sønderbygaard, rlerup, 740. Sønder-Byskov, (C. O. Byskov), Hygum, Sønder-Byskov (S. Rasmussen), Hygum, Søndergaard, Elsted, <8. Søndergaard, Gjesten, Søndergaard, Jernved, Søndergaard, Vejstrup, Sønderholm, Vonsld, Sønder-Holmgaard, Sonder-Lem, Sønder-Hulvadgaard, Brorup, Søndermarksgaard, Herslev, 923. Sønderskov, Malt, Sønderskovgaard, Errtso, 777. Sønderskovgaard, Vonsld, Sønderskovgaard, Ydng, 392. Sønderskovgaard, Øds, Sønder-Søgaard, Torrng Søndervang, Pjedsted, 8<3. Sønder-Vllstrup, Gaard (H. M. Hansen), \ lstrup, 919. Sønder-Vnkel, Heldum, Søvnd Kro, Sovnd, 450. ' Taarupgaard, Tavlor, 797. Taarup Møllegaard, Tavlov, 795. Taastrupgaard, Harlev, 111. Tagkjærgaard, Øds, Tammestrup, Ousted. 39<. Tanderup, Snejbjerg, Tanderupgaard, Fårup Tandholm, Borum, 134. Tangsgaard, Gudum Tankedal, Hjarup Taptere, Baard (F.nkefru M. Jørgensen), Taps, Tarskov Mølle, H arlev, 116. Tavlovgaard, Tavlov, 794. Teglgaard, Vonsld, Tennegaard, Grundfor, 80. Terp Mølle, Skvholme Terpsmnde, Starup, 967. Testrupgaard, Kattrup, 423. Testrupgaard, Maarslet, 168. Thomasmnde, Hjarup, Thomasmnde, Pjedsted Thomasmnde, Trge-Ølsted, 88. Thorsgaard, Thorsted, 569. Thorsmnde, Laasby, 329. Thorsted, Gaard (J. Chrstensen), Thorsted, 565. Thorsted, Gaard (Fru L. J. Jorgensen), Thorsted, 567. Thorsted, Gaard (E. Lerche), Thorsted, 567. Thygesmnde, Stenderup, 974. Thyrasmnde, Ut, 585. Tdsvlde, Gaverslund, 822. Tmgaard, Tm, Tnghuset, Ry, 345. Tngstedholm Mølle, Ostbrk, 377. Trsbæk, Engom, 618. Toftdal, Bjært, Toftegaard, Gjesten, Tofthøj, Smdstrup, 861. Toftvang, Starup, 955. Tolstrupgaard, Herslev, 929. Torpgaard, Bredstrup, 793. Torrld Præstegaard, Torrld, 225. Tousgaard, Brabrand, 63. Tranbjerggaard, Maarslet, 160. Trge Præstegaard, Trge, 8 8. Troelstrup Overgaard, Tæmnng, 350. Troldkjær, Stenderup, 980. Trællegaard, Vejlby, 766. Trøjsel, Bjært, Tudvadgaard, Ødsted, 727. Tvedgaard, Dalby, Tvedgaard, Vejlby, 755. Tvendesmnde, Vonsld, Tvlumgaard, Skorup-Tvlum, 320. Tværsggaard, Bjerge, 534. Tyrrestrup, Sovnd, 445. Tyrsted Præstegaard, Tyrsted, 575. Tyrstnggaard, Tyrstng, 355. Tønballegaard, Glud, 514. Udstrup, Sonder-Nssum, Uldrupgaard, Fallng, 223, Uldum Præstegaard, Uldum, 645. Ulsund, Nees, Ulsøe, Store, Ryde, Ulvtofte, Gaverslund Underup Kjærsgaard, Underup, 462. Urlev, Gaard ((V. Sorensen), Urlev, 594. Urlev Præstegaard, Urlev, 593. Urup, Østbrk, 380. Ussnggaard, Komng, 597. Vaabensholm, Fovlng, 354. Vaarsø, Sovnd, 455. Vadgaard, Norre-Nebel, Vadskjærgaard, Torrng Vads Mølle, Fallng, 223. Vagnsbjerggaard, Smdstrup Vamdrupgaard, Vamdrup, Vanddamgaard, Vejen, Vang, Stenderup, 992. Vangegaard, Eltang, 895. Vanggaard, Lejrskov, Værgaarde, Hejs, Varmarkgaard, Stenderup, 991. Vedelsbo, Sonder Vssng, 350. Vedelslund, Sjelle, 134. Vederslund, Skanderup, 269. Vejbjerggaard, Hunlum, Vejlby, Gaard (X. S. Hjortshoj), Vejlby, 46. Vejlby, Gaard (N. J. Poulsen), Vejlby, 46. Vejlbygaard, Vejlby, 752. Vejlefjord Sanatorum, Stovby, 523. Vejstrupgaard, Vejstrup, Vejstruprod, Gaard (A. Bruhn), Vejstrup, 1032 Vellnggaard, Smdstrup, 858. Verstgaard, Verst, Vestbrk Fabrk, Østbrk, 388. Vestbrk Højskole, Østbrk, 389. Vester-Ausum, Hjerm, Vesterby, Gaard (C. Knudsen), Ødsted. 730.

180 j * «f * t * - * * «9* + * *» * -»»4! : :! ;l l,' ; 1 1 l ' l 1!

181 332 l"!'u m U U L ml\ l ^SSSSSSS^ ;! * H '! ' t : '»

182 86 - Regster. Vesterbygaard, Bjært, Vesterbygaard, Klakrng, 510. Vestereng, Tlsfc, 52. Vestergaard, Vandborg, Vesterkjær, Ladng, 105. Vester Mølle, Fruerng, 277. Vester-Palsgaard, Nørre-Snede, 373. Vester-Refsgaard, Ulvborg, Vester-Rysensteen, Bøvlng, Vestersøgaard, Aaby, 61. Vester-Vamdrup, Gaard (Enkefru E. K. Pouln), Vamdrup, Vester-Vamdrup, Gaard (L. J. Thuesen), Vamdrup, Vby, Gaard (J. Eskldsen), Vby, 151. Vby, Gaard (R. Pedersen), Vby, 148. Vby, Gaard (P. Sørensen), Vby, 159. Vby Mark, Gaard paa (J. Rasmussen), Vby, 155. Vby Præstegaard, Vby, 146. Vby Terp, Gaard (J. S. Jensen), Vby Vlhelmsborg, Baron, Beder. Maarslet og Mallng Vlhelmsborg Hovedgaard, Maarslet, 164. Vllemosegaard, Vejrum, Vllesholm, Gjesten, Wllamsborg, Daugaard, 611. Vlslev Præstegaard, Vlslev, Vlstrupgaard, Sønder-Vlstrup, 920. Vndelevgaard, Vndelev, 651. Vndng, Gaard (J. Hartvgsen), Vndng, 837. Vndnggaard, Vndng, 835. Vndng Ladegaard, Vndng, 838. Vngsted Mølle, Bredsten, 674. Vrkelyst, Sest, Vrkelyst, Vejlby, 770. Vssngsmnde, Skanderup, Vuf, Gaard (Enkefru A. P. Nelsen), Vuf, 950. Vuf, Gaard (N. J. Terp), Vuf, 951. Vuf gaard, Vuf, 946. Vumgaard, Sønder-Vrum, Vumgaard, Ulvborg, ' Voldbjerg, Hee, Volder, Ramme, Voldstrup, Lyngaa, 111. Volstrup, Hjerm, Vonsld, Gaard (O. skov), Vonsld Vonsld Gæstgvergaard, Vonsld, Vorgaard, Framlev, 127. Vorregaard, St. Johannes, 39. Vosborg Teglværk, Ulvborg, Vrøndnggaard, Tamdrup, 468. Ødsgaard, Øds, Ødstedgaard, Bredstrup, 788. Ødstedgaard, Ødsted, 722. Øllufgaard, Vester-Nebel, Ørnstrup, Gaard (J. Rasmussen), Thorsted Ørnstrupgaard, Thorsted, 572. Ørrdslevgaard, Ørrtslev, 431. Ørskovgaard, Ørrdslev, 435. Ørum, Gaard (Enkefru Chrstansen), Ørum Ørumgaard, Gmsng, Ørumgaard, Orum, 613. Ørumgaard, Ny, Ørum, 617. Ørum Præstegaard, Orum, 615. Østbrk Præstegaard, Østbrk, 385. Østengaard, Skbet, 670. Øster-Bjerg, Vejrum, Øster-Bjødstrup, Gjellerup, Østerbygaard, Vamdrup Østerbygaard, Vejlby, 767. Østergaard, Hejs, Østergaard, Hjarup, Østergaard, Sr, Østergaard, Stenderup, 975. Østergaard, Tulstrup, 143. Øster-Gjesten, Gaard (M. Lund), Gjesten Østerhaab, Llle, Hattng, 558. Østerhaab Store, Hattng, 559. Østerholm, Eltang, 898. Østerkjær, Stenderup, 978. Øster-Ldegaard, Estvad, Østerskovgaard, Hundslund, 211. #

183 ANDET BND. Sde Randers A m t... Onsld Herred... Gjerlev Herred... Nørhald Herred... Støvrng' Herred... Galten Herred... Rougsø Herred... Sønderhald Herred... Nørre H erred... Sønder Herred... Mols Herred... Øster-Lsbjerg Herred Vborg A m t... Fjends Herred... Rnds Herred... Nørlyng Herred... Sønderlyng Herred Mddelsom Herred. Lysgaard Herred. Hds Herred... Hovlbjerg Herred. Hndborg Herred. Nørre Herred... Harre H erred---- Ræddng Herred.. T h sted A m t... Vester Han-Herred---- Hllerslev Herred... Hundborg Herred----- Hassng Herred... Refs Herred... Morsø Sønder Herred Morsø Nørre Herred ;

184 l 53 1 : ]É ' [ 1; b l!!

185 ! * ' : m ( l!

186 88 Regster. \ Aalborg A m t... Kjær Herred... Fleskum Herred Hornum Herred Helum Herred. Hndsted Herred Aars Herred Gslum Herred. Slet Herred... Hjørrng A m t... Horns Herred... Vennebjerg Herred.. Dronnnglund Herred Børglum Herred... Hvetbo... Øster Han-Herred... Sde Aabenterp, Vrejlev, 830. Aagaard, Kjettrup, 405. Aagaard, Sejlstrup, 840. Aagaardsholm, Forura, 371. Aalborggaard, Forslev, 790. Aalegaard, Skræm, 881. Aalerodegaard, Aalso, 1G6. Aarslev Møllegaard, Aarslev, 134. Aarup, (/aard (C. Nel.ven), Kvornng, 292. Aarup, Gaard (J. L. Nelsen), Kvornng, 293. Aarupgaard, Kvornng, 292. Aarup Møllegaard, Snedsted, 439. Aas, Taars, 887, Aas, Gaard (Th. Boesen), Skjoldborg, 430. Aastrup, (L. C. Aastrup), Aaby, 550. Aastrup, (Fr. Obel), Aaby, 551. Aastrup, St. Hans, 749. Aastrup, Gaard (P. Rasmussen Petersen), Skjodstrup, 222. Abldgaard, Grurup, 451. Abgaelsmnde, Ajstrup, 561. Agdrup, Sulsted, 555. Aggersborggaard, Aggersborg, 882. Albertnesmnde, Voer, 800. Albæk, Gaard (Chr. N. Møller), Albæk, 61. Aldershvle, Knebel, 200. Allnggaard, Svostrup, 325. Allngskovgaard, Svostrup, 323. Alstrupgaard, Rud, 88. Amalegaard, Kastbjerg, 25. * Amdrupgaard, Ødum, 91. Amstrupgaard, Haslum, 65. Anderstrup, Lyngby, 646. Andsgaard, Skjørrng, 141. Andrup, Gaard (A^ Jensen Dssng), Frøslev, 487. Anholt, Øen, 162. Ansgaard, Grønbæk, 316. Asdal, Asdal, 772. Asgaard, Gnnerup, 159. Asmldkloster, Asrnld, 277. Asmldkloster Landbrugsskole, Asmld, 278. Alstrup, Grnderslev, 364. Attrupgaard, Rosmus, 184. Avnsbjerg, Sjørslev, 310. Baadsgaard, Hojslev, 255. Baadsgaard, Krejberg, Baggesvogn, Sndal, 764. Baggesvogn Avlsgaard, Sndal, 766. Bajlumgaard, Hjerk, 376. Bajensgaard, Volstrup, 784. Bakkegaarden, Nørre-Tranders, 619. Bakkjærgaard, Lavrbjerg, 80. Ballegaard, Falslev, 16. Ballegaard, Vejerslev, 496. Balle Møllegaard, Rosmus, 185. Balskov, Mørke, 212. Bangsbo, Flade, 744. Bannerslund, Ellng, 730. Beatesmnde, Sonder-Tranders, 595. Bedholm, Jetsmark, 867. Bendstrupgaard, Todbjerg, 232. Benthnesmnde, Frøslev, 485. v Benzon, Gjerrld, 148. Benzon Avlsgaard, 150. Benzonshøj, Kolnd, 194. Bdstrup, Granslev, 340. Blgrav, Ballng, 384. Brkeholm, Ølst, 69. Brkelse, Aaby, 546. Brkelse Avlsgaard, Aaby, 549. Brkelund, 152. Brkemosegaard, Spentrup, 41. Brkelt, Hørmested Brkumgaard, Gjøl, 871. Bsgaard, Skyum, 444. Bjellerup Ladegaard, Randers Landdstrkt, 48. Bjergbygaard, Borup, 50.

187 Bjerregrav, Gaard (J. Bugge), Bjerregrav, 293. Bjørndalgaard, Odhy, 481. Bjørnholm, Trstrup, 187. Bjørnhøjgaard, Kastbjerg, 24. Bjørnsholm, Bjørnsholm. C88. Bjørum, Vadum, 544. Blaakjær, Tved, 204. Blegvadgaard, Raasted, 55. Bldstrup, Bldstrup, 498. Boelsgaard, Brovst, 874. Bodumbsgaard, Bodum, 465. Bodumbsgaard, Ny, Bodum, 466. Bodum Præstegaard, Bo<lum, 466. Bollegaard, Dronnnglund, 809. Bollehede, Dronnnglund, 809. Boller, Taars, 824. Boller, Ny, Taars, 825. Bonderup, 263. Borregaard, Hvdbjerg, 476. Borrdsølund, Gjemng, 334. Borupgaard, ngstrup, 863. Borupgaard, Krogsbæk, 141. Bouet, Store, Dronnnglund, 812. Bramslevgaard, Valsgaard, 660. Bratbjerggaard, Tranum, 872. Bratskov, Brovst, 873. Bredholt, Sal, 332. Broager, Nørhaa, 438. Brorholt, Vadum, 545. Brorstrupgaard, Brorstrup, 671. Brusgaard, Ølst, 66. Bruunshaab, Asmld, 280. Bræmgaard, Ottng, 355. Brøndum, Gaard (K. Jensen Ejskjær), Brøndura, 357. Brøndumgaard, Sallng Bubbel, Vestervg, 459. Buderupholm, Buderup, 624. Budstedgaard, Veggerby, 628. Bundgaard, Gjernng, 334. Bundgaard, Hem, 346. Burholt, Gammel, Øster-Bronderslev, 855. Burholt, Ny, Øster-Bronderslev, 856. Bustrup, Ramsng, 386. Bygballe, Mejlby, 237. Bækkelund, 284. Bælumgaard, Bælum, 637. Bøgelund, Nødager Bøgely, Skjodstrup, 223. Bøgldgaard Opdragelsesanstalt, Tomng, 320. Bøgsted, Astrup, 768.»Bøllng Sø«, Kragelund Børglumkloster, Børglum Børglumkloster Avlsgaard, Børglum, 842. Carlsberg, Haslum, 63. Carlslund, Ølst, 68. Charlottendal, T/dbyneder, 21. Charlottenlund, Kragelund, 328. Chrstensmnde, Aunng, 117. Chrstansdal, Børglum, 842. Chrstanshede, Sndal, 706. Chrstansholm, Sejlflod, 608. Chrstanslund, (under Stenalt), Ørsted, 112. Chrstanslund, (Kammerherrende C. M. Bruun), Ørsted, 110. Chrstanslund, Ørum, 73. Chrstansmnde, Enslev, 144. Chrstansmnde, Hjørrng, 748. Cvagaard, Dronnnglund, 806. Clausholm, Voldum, 85. Dahl, Torslev, 789. Dalsgaard, Hvlsager, 139. Dalsgaard, Hørup, 317. Dalsgaard, Vve, 656. Damgaard, Lødderup, 483. Damsgaard, Ovtrup, 489. Demstrup, Raaby, 25. Dernæs, Store, Vang, 431. Djursgaard, Enslev, 146. Dollerup Mølle, Dollerup, 282. Donsted, Albæk, 797. Dovergaard, Ydby, 469. Dover-Vestergaard, Ydby, 470. Dover-Østergaard, Ydby, 468. Dragsgaard, Bælum, 637. Drammelstrupgaard, Trstrup, 190. Drastrupgaard, Essenbæk, 114. Dronnngborg, Randers Landdstrkt, 47. Dronnnggaard, Dronnnglund, 805. Dronnnglund, Dronnnglund, 603. Dronnnglund Avlsgaard, Dronnnglund Duelund, Sjørslev, 312. Dybro, Skjærum, 741. Dybvad, Skæve, 792. Dybvadgaard, Lundby, 703. Dødskovgaard, Vester-Hassng, 572. Dølbygaard, Dolby, 348. Døstrup Møllegaard, Døstrup, 668. Ebbestrupgaard, Ødum, 95. Edelslund, Todbjerg, 233. Egaa, en Gaard (V. J. Vladsen), Egaa, 228. Egebaksande, Vang, 432. Egebjerg, Uglt, 759. Egegaarden, Borup, 52. Egensekloster, Mov, 617. Eget, Skjærum Estrup, Asferg, 36. Estrup Møllegaard, Asferg, 37. Ejstrupgaard, Aarslev Ejstrupgaard, Hvdbjerg, 492. Eldrup, Gjesng, 125. Elkangaard, Bjørnsholm, 690. Ellnggaard, Ellng, 728. Elsnat, Ulsted, 578. Enebo, Mare Magdalene, 129. Engelsholm, Haslum, 63. Enggaard, Vester-Brønderslev, 853. Enggaarden, Astrup, 769. Engholm, Hammer, 562. Engholm, Jørsby, 528. Enslevgaard, Enslev, 30. Erkkasmnde, Aaby, 549. Erksborg, Ølst, 67. Erslevgaard, Galten, 82. Erstedgaard, Aarestrup, 626. Eskjær, Grnderslev, 365. Eskjær, Mosbjerg, 724. Estrup, 117. Estrup, Gammel, Favsng, 117. Estrup Avlsgaard, Gammel, 119. Estruplund, Estruplund, 106. / /

188 r!!!

189 !v J, '! '? :l

190 90 Regster. j *!.rar t-xtao«. f r, r e j Faartoft, Gaard (P. Mkkelsen), Thsted Landsogn, 423. Fannerupgaard, Gnnerup, 158. Favrholt, Horsens, 565. Ferslevgaard, Ferslev, 595. Flholm Vestergaard, Tse, 847. Fskergaarden, Borup, 54. Fjeld Skove, Mare Magdalene, 129. Fjordvang, Gnnng, 57. Flaget, Jelstrup, 779. Flarupgaard, Tjele, Fogedgaard, Rold, 665. FoJsted, Ajstrup Fousngø, Aalum, 294. Fousngø Avlsgaard, 295. Frammerslev, Gaard (A. P. P. Rs), Oddense Frammerslevgaard, Oddense, 351. Frausnggaard, Hnge, 317. Fredenslund, Solbjerg, 641. Frederkkesmnde, Draaby, 198. Frederksdal, Haslum, 64. Frederksdal, Haslund, S 73. Frederksdal, Lyngby, 175. Frederkshvle, Dronnnglund, 815. Frederkshøj, Svenstrup, 624. Frederkslund, Mare Magdalene, 127. Frjsendahl, Havrum, 342. Frsenvold, Ørum, 72. Frydensberg, Rosmus, 183. Frydsbrønd, Lødderup, 481. Frøslevgaard, Frøslev, 484. Frøvadsholm, Hornbæk, S 74. Fuglsg, St. Ola, 754. Fuglsøgaard, Udbyneder, 22. Fuldbækgaard, Gjerrld, 151. Fællesgaarden Hoed, 169. Færgegaard, Vang, 433. Fævejle, Lyngby, 175. Følle Strandgaard, Bregnet, 208. Gaardbogaard, Raabjerg, 722. Gadegaard, Hellgsø, 470. Gadegaard, Sundby, 518. Gamlegaard, Dolby Cammelbygaard, Grurup, 452. Cammelgaard, Skve Landsogn, 345. Gammellund, Oster-Assels, 503. Gammelmølle, Ørum, 155. Gandrupgaard, Vebbestrup, 666. Georgsmnde, Gjesng, 124. Gmmng, Gaard (A. R. Nelsen), Gmmng, 56. Gmmng, Gaard (N. Thomsen), Gmmng, 56. Gnnerup, Gaard (P. Andersen), Heltborg, 464. Gnnerupgaard, Heltborg, 463. Gsselbæk, Hassng, 448. Gjersholt, Torslev, 791. GJessnggaard, Tvede. 45. Gjettrupgaard, Gjettrup, 472. Gjøttrupgaard, Farsø, 687. Glomstrup, Hvdbjerg, 491. Cravballegaard, Svostrup, 322. Crnderslevkloster, Grnderslev, 367. Crshøj, Tolstrup, 850. Grove, Gaard (A. Johnsen), Brøndum Gudumlund, Gudum, 611. Gudumlund Fabrk, Gudum, 613. Gunderupgaard, Strandby, 684. Gunderstedgaard, Gundersted, 700. Gundestrup, Skræm, 882. Gundestrupgaard, Glenstrup, 31. Gynderupgaard, Vrejlev, 829. Haabendal, Store, Aasted, 738. Haabet, Brovst, 876. Hagenstrup Møllegaard, Hvorslev, 333. Hagsholm, Hovlbjerg, 340. Hald, Dollerup, 283. Hald, Gaard (N. J. A. Be), Hald, 43. Halkjær, Ejdrup, 675. Hallng, Gaard (H. L. Rasmussen), Hallng, 101 Hals Ladegaard, Hals, 586. Halvagergaard, Støvrng, 62. Hammelevgaard, Hammelev, 143. Hammelmose, Gammel-, Tse Hammelmose, Ny-, Tse, 846. Hangaard, Sundby, 517. Hannerupgaard, Stenld, 681. Hannesmnde, Bregnet, Haradsmark, Ødum, 93. Harken, Vrejlev, 834. Harrdslevgaard, Harrdslev, 59. Hastrupgaard, Spentrup, 41. Haurholm, Vrejlev, 831. Haven, Hørby, 785. Haverslevgaard, Haverslev, 669. Haverslevgaard Præstegaard, Haverslev, 881. Havnø, Vsborg, 655. Hedegaard, Ballng, 383. Hedeselskab, Det danske, 276. Hegelund, Torum, 370. Hegnet, Tønderng, 374. Heselt, Torslev, 788. Hejlskovgaard, Lme, 140. Hellgkldegaard, Hvdbjerg, 477. Hellgsøgaard, Hellgs«, 471. Hellumlund, Helum, 820. Helmnggaard, Ulstrup, 677. Helstrup, Gaard (J. H. Nelsen), Helstrup, 303. Helstrup, Gaard (R. H. Nelsen, Helstrup, 302. Henrksdal, Blenstrup Henrksholm, Romdrup Hersongaard, Hersom, 270. Hessel, Aalsø, 164. Hessel, Lovns, 683. Hestehave, Røddng, 380. Hevrngholm, Vvld, 119. Hevrng Møllegaard, Estruplund, Hllerslev Præstegaard, Hllerslev, 414. Hmmelstrup, Le, 299. Hndsels, Hvdbjerg, 473. Hnge, Gaard (A. V. Fsker), Galten, 85. Hngegaard, Galten, 84. Hjelm, 117. Hjermeslevgaard, Tolstrup, 849. Hjortnæs, Børglum, 844. Hjortshøjlund, Hjorthøj, 224. Hjortshøj Præstegaard, Hjortshøj, 224. Hodals Møllegaard, Hørby, 667. Hoed, Gaard (A. P. Buh), Hoed, 170. Holbækgaard, Holbæk, 102. Holbæk Møllegaard, Holbæk, 103. Holkasmnde, Vlsted, 693. Hollerupgaard, Langaa, 305. Holmegaard, Skjodstrup, 220.

191 A ndet Bnd. 91 Holmgaard, Helum, 822. Holmgaard, Skals, 271. Holtegaard, Dronnnglund, 810. Hornsgaard, Farstrup, 702. Hostrup, Lem, 387. Hostrup Teglgaard, Lem, 3SS. Hougaard, Brøndum, 350. Hovlbjerg Præstegaard, Hovlbjerg, 339. Hovmark, Borup, 51. Huelbækgaard, Mørke, 211. Hunderup, Store-, Skallerup, 776. Hundstrupgaard, Hundstrup, 421. Hundstrup Præstegaard, Hundstrup, 420. Hvanstrup, Farsø, 685. Hvdbjerggaard (J. M. Hyldgaard), Hvdbjerg, 476. Hvdbjerggaard (C. Mehl), Hvdbjerg, 493. Hvdbjerg Møllegaard, Hvdbjerg, 357. Hvdstedgaard, Taars, 825. Hvlshøjgaard, Øster-Bronderslev, 857. Hvolgaard, Øland, 886. Hvorupgaard, Hvorup, 541. Hvoruptorp, Hvorup, 542. Hylen, Ulsted, 581. HyllestedgaardjVlsted, 694. Hyllestedgaarden, 182. Hyllested Mølle, 182. Hæstrupgaard, Hæstrup, 837. Høgholm, Trstrup, 186. Høgholt, Hørmested, 733. Høglund, Hørmested, 734. Høgstedgaard, Vrejlev, 830. Højbjerggaard, Højbjerg, 314. Højbjerg Møllegaard, Elsborg, 315. Højgaard, Hallng, 100. Højmark, Borup, 53. Højrs, Ljørslev, 501. Højslet, Randers Lands., 46. Højslev Mølle, Smested, 266. 'Højstrup, Ødum, 97. Hølledg, Alsted, 523. Hølund, Øster-Hassng, 574. Hørbylund, Hørby, 784. Horsted Møllegaard, Horsted, 441. Høstemark, Mov, 616. dasmnde, Sknnerup, 426. lsøgaard, Skjern, 302. ngerslev, Gaard (F. G. Gæmelke), Estruplund, 108. ngerslevgaard, Holbæk, 104. ngstrup, Gaard (P. H. Madsen), ngstrup, 864. ngvorstrup, Vejlby, 170. rup, Hørdum, 445. sgaard, Tved, 202. Johannesbjerg, Langaa, 303. Johannelund, Nørager, 126. Jonstrup, St. Hans, 753. Julaneholm, Sulsted, 554. Julaneholm, Vvld, 120. Julelund, Vejlby, 121. Jungetgaard, Junget, 369. Jægergaarden, 182. Jægerum, Brovst, 877. Jølbygaard, Solbjerg, 513. Kaas, Lme, 389. Kalkværker, De jydske, Mønsted, 262. Kallerupgaard, Hvdbjerg, 479. Kalstrupgaard, Mejlby, 239. Kalum Nørgaard, Serrdslev, 854. Kalø, Bregnet, 207. Karlby Præstegaard, Karlby, 148. Karmark, Skjern, 301. Karmark Møllegaard, Skjern, 301. Kastrupgaard, Testrup, 268. Katholm, Aalsø, 163. Katrnelund, Øster-As sels, 505. Kathrnesmnde, Albøge Kddalgaard, Sejlflod, 609. Kelstrup, Volstrup, 783. Krkegaard, Skyum, 444. Krkegaard, Sundby, 519. Krkholm, Glenstrup, 32. Krstneborg, Hjortshøj, 226. Krstnedal, Ljørslev, 502. Krstneholm, Vesterbølle, 265. Kjeldgaard, Sede, 372. Kjellerup, Svenstrup, 17. Kjettrupgaard, ngstrup, 862. Kjærgaard, Vestervg, 458. Kjærhavegaard, Gjesng, 125. Kjærsgaard, Balle, 326. Kjærsgaard, Højbjerg, 314. Kjærsgaard, Tornby, 773. Kjølbygaard, Hundstrup, 419. Kjølskegaard, Hallund Klarupgaard, Klarup Klarupgaard Avlsgaard, Klarup, 605. Kltgaard, Nørholm, 622. Kltgaard, Sundby, 516. Kltgaard, Ulsted, 577. Knakkergaard, Øster-Vandet, 413. Knarmose, Mov, 618. Knvholt, Flade, 745. Knudseje, Skæve, 793. Knudsgaard, Sennels Kokholm, 263. Kokkedal, Torslev, 87S. Koldbygaard, Hordum, 446. Kolnd, Gaard (M. B. Andersen), Kolnd, 194. Kolndsund, 147. Kollerup, Hadbjerg, 99. Kongsgaard, Store, Helgenæs-, 205. Kongstedlund, Sonder-Kongerslev, 631. Kongsvad Møllegaard, Glenstrup, 33. Kornumgaard, Vester-Brønderslev, 852. Kornum-Østergaard, Kornum, 687. Korsholt, Hørmested, 737. Korslund, Hellevad, 817. Korsøgaard, Smested Kortbek, Flade, 522. Kovstedgaard, Kovsted, 38. Kovstrup, Sønderhaa, 440. Krabbesbro, Ulsted, 578. Krabbesholm, Resen, 345. Kragelund, Aaby, 870. Kragelund, Haverslev, 669. Kraglund, Havrum Krannestrup, Mejlby Krarupgaard, Hem, 347. Krastrup, Farstrup, 701. Krngelhede, Albæk, 798. Krngsholm, Karby, 491. Krstanshøj, Romdrup, 601.

192 'l. r!r

193 1 1 ; r! ', 1 > J H H f : : >!! '1! ) '»! : l

194 -' 1 5. *.* :3 >! l ;! >1 :;l j V ;V!l: * <!!:M ; 92 Krstnesmnde, Næshorg, 095. Krogtoft, Jelstrup, 780. Kvelstrup, Tved, 203. Kvsselholt, Dronnnglund, 807. Kyø, Ajstrup, 706. Kællngbrogaard, Dronnnglund, 816. Kærager, Klamp, 606. Kærholm, Randers Fjord, 117. Ladegaarde (N. R. Helles), Essenbæk, 117. Ladegaarde (J. A. Petersen), Essenbæk, 116. Landbolyst, Hundborg, 435. Landlytt, Thsted Landsogn, 422. Landlyst, Vrejlev, 836. Langaagaard, Langaa, 304. Langbæksmnde, Dronnnglund, 813. Langesgaard, Grnderslev, 366. Langeslund, Brovst, 875. Langheden, Store*, Dronnnglund, 811. Langholt, Horsens, 569. Langskovgaard, Ødum. 98. Langtoftegaard, Ørsted, 113. Lemmergaard, Hjermeslev, 865. Lemmng*Nygaard, Lemmng, 321. Lengsholm, Lendum, 740. Lerbæk, Ellng, 727. Lerkenfeld, Vesterbolle Lerkenfeld Mølle, Vesterbolle, 264. Lndenborg, Blenstrup, 647. Lndenborg Avlsgaard, Blenstrup, 650. Lndumgaard, Uglt, 760. Lnderupgaard, Øster-Bronderslev, S61. Lndet, Aasted, 739. Lndholm, Flade, 521. Lndholt,Taars, 826. Lsedal, Lyby, 360. Lselund, Sjørslev, 309. Lvø, Øen, Bjornsholm, 691. Lousendal, Gudum, 615. Lousendal, Hobro, 14. Ludvgsmnde, Æbeltoft Lands., 195. Lundberg, Ørum, 74. Lundbygaard, Gunderup, 597. Lundbæk, Aalso, 167. Lundbæk, Bslev, 628. Lundergaard, St. Hans, 752. Lundgaard, Bjornsholm, 692. Lundgaard, Gamraelstrup, 260. Lundgaard, Store, Ørum, 75. Lundholm, Haasum, 380. Lundskovgaard, Homaa, 173. Lykkeeje, Nørre-Tranders, 592. Lykkensprøve, Dronnnglund, 583. Lykkesholm, Lyngby, 173. Lynderupgaard, Lynderup, 273. Lyngdalsgaard, Homaa, 172. Lynggaard, Lodderup, 482. Lynggaard, Tødse, 509. Lyngholm, Hvdbjerg, 452. Lyngbækgaard, Draaby, 199. Løgten, Ny, Skjodstrup, 222. Løjstrup Hovedgaard, Lavrbjerg, 81. Løjstrup Nymølle, Lavrbjerg, 77. Løjstrup, Store, Lavrbjerg, 76. Løvenholm, Gjesng, 123. Marager Klosters Hovedgaard, Marager Lands., 15. Regster. Marelykke, Aalsø, 168. Marenborg, Randers Landdstrkt, 49. Marendal, Ellng, 729. Marenhof, Mare Magdalene, 127. Marenlyst, Vnderslev, 320. Maresmnde, Draaby, 197. Maresmnde, Bedsted, 495. Marsvnslund, Vum, 308. Mejlgaard Avlsgaard, 154. Mejlgaard, Glæsborg, 152. Melholtgaard, Dronnnglund Mellergaard, Horsens, 567. Mellemmølle, VoMum, 87. Menholt, Sndal, 767. Moestrupgaard, Hald, 44. Moen, Hormested, 735. Momtoft, Sennels, 418. Mosegaard, Hals, 589. Mosegaard, Jetsmark, 868. Moselund, Engesvang, 330. Mosskovgaard, Skørpng, 650. Moutrup, Bldstrup, 500. Musted, Jerslev, 854. Mygdamgaard, Vester-Assels, 507. Mylenberg Gods, Rold, (563. Mylenberg Avlsgaard, Rold, 665. Møgelbjerg, Hammer, 564. Møgelvanggaard, Skjoldborg, 429. Mølgaard, Havbro, 676. Mølgaard, Hvdbjerg, 494. Mølgaard, Lyby, 361. Mølgaard, Uglt, 758. Mølholt, Hals, 588. Møllehave, Sejerslev, 525. Mellerup, Feldballe, 191. Mølskovgaard, Uglt, 761. Nandrup, Flade, 520. Nannerupgaard, Jebjerg, 359. Nedergaard, Vellev, 337. Nedergaard, Ødum, 96. Neder*Randrup, Gassum, 42. Neder*Testrupgaard, Lysgaard, 321. Neergaard, Kaastrup, 415. Neesgaard, Nørhaa, 438. Nejst, Øster-Bronderslev, 861. Nestldgaard, Oddense, 352. Nbstrup, Vester-Bronderslev, 851. Nelsmnde, Børglum, 843. Nlelsmnde, Sulsted, 554. Nelsmnde, Tse, 848. Nmtofte Møllegaard, Nmtofte, 161. Njær Præstegaard, Havrum, 342. Nordkjær, Brsted, 552. Nordre-Melholtgaard, Dronnnglund, 814. Nors, Gaard (N. K. P. Bach), Nors, 411, Nygaard, Lyngby, 177. Nyholm, Haasum, 384. Nylund, Øster-Assels, 507. Nymandsgaarden, Hoed, 170. Næsborggaard, Næsborg, 698. Næsborg Præstegaard, Næsborg, 696. Næsbygaard, Bjornsholm, 689. Næsgaard, Aalsø, 168. Næssund, Heltborg, 464. Nøragergaard, Durup, 682. Nørbo, Vestervg, V, yv *; M. S t

195 A ndet B nd. 93 Nørgaard, Bælum, 636. Nørgaard, Grnderslev, 363. Nørgaard, Hellgso, 472. Nørgaard, Solbjerg, 515. Nørgaard, Tolne, 732. Nørhaagaard, Nørhaa, 437. Nørhedegaard, Vsby, 449. Nørlund Hovedgaard, Ravnklde, 673. Nørlund Ladegaard, Ravnklde, 674. Nørre-Andrup, Gaaard (Mehlsen Madsen), Krejbjerg, 381. Nørre-Bjerregaard, Gjøttrup, 40/. Nørreby, Ballng, 382. Nørre-Elkjær, Tversted, 723. Nørre-Flødal, Svenstrup, 624. Nørregaard, Sundby, 517. ' Nørre-Mølle, 284. Nørre-Ravnatrup, Ørum, 817. Nørrera, Lynderup, 274. Nørre-Skovsgaard, Svenstrup, 879. Nørre-Ullerupgaard, Sennels, 417. Nørre-Vnatrup, St. Ola, 757. Nørre-Vrangbæk, Gjerum, 747. Nørakovgaard, Hals, 589. Nørskovgaard, Lavrbjerg, 79. Nørtjerret, Vrejlev, 832. Nørtorupgaard, Hjortdals, 404. Nøruplund, Trstrup, 188. Obdrupgaard, Lyngby, 177. Odbygaard, Odby, 480. Odden, Mygdal, 771. Odderahedegaard, Hllerslev, 414. Odgaard, Lyngs, 479. Ogstrupgaard, Mejlby, 236. Ommeatrup, Gaard (P. B. Jørgensen), Mørke, 214. Ommeatrupgaard, (P. M. Skrver), Mørke, 214. Ommeatrupgaard, (Enkefru E. K. Sørensen), Mørke, 213. Ormholt, Torslev, 788. Ormatrup, Sal, 331. Otteatrup, Volstrup, 782. Ovegaard, Ove, 659. Overgaard, Hllerslev, 414. Overgaard, Sundby, 516. Overgaard, Todbjerg, 231. Overgaard, Udbyneder, 20. Overgaardamnde, Hvdbjerg, 475. Overklt, Vennebjerg, 777. Over-Løjatrup, Lavrbjerg, 78. Overuglt, Uglt, 763. Ovatrupgaard, Øster-Allng, 132. Oxholm, Øland, 884. Padkjær, Bjørnsholm, 691. Palatrup, Højbjerg, 313. Pandum, Vokslev, 630. Parcelgaarden, Lyngby, 178. Peeratrupgaard, Nodager, 193. Peteraborg, Nørre-Tranders, 591. Peteralund, Øster-Assels, 506. Peteramnde, Aalsø, 165. Plgaard, Jetsmark, 868. Plgaard Avlagaard, Helum, 822. Plgaards Mølle, Helum, 821. Pndamnde, Hornng, 136. Poragaard, Solbjerg, 642. ^ Poatgaard, Sønder-Tranders, 594. Poulaenaeje, Als, 652. Poulatrup, Øster-Hassng, 574. Povlholm, Blære, 675. Raaballegaard, Hernng, 137. Raakldegaard, Elldshøj, 623. Raaatrup, Hundborg, 436. Ramang, Llle, Gaard (L. Nelsen Ladefoged), Oddense, 353. Ramanggaard, Oddense, 353.»Randera Blokke«, Hobro, 32. Randrup, Skbsted, 644. Randrup, Vnkel, 295. Rane Ladegaard,.-Ebeltoft Lands., 196. Raamuamnde, Galten, 83. Ravnborg, Solbjerg, 640. Ravnholt, Homaa, 173. Ravnholt, Hornng, 137. Ravnatrup, Ny, Ørum, 818. Refabagaard, Hurup, 462. Refsgaard, Hurup, 461. Refagaard, Vollng, 358. Refagaard, Ny, Vollng, 359. Refanæa, Korndrup, 634. Reatrup, Llle, Hvam, 269. Reatrup, Store, Sønderholm, 621. Rndaholm Mølle, Rnd, 296. Raagergaard, Spentrup, 39. Rodakov, Gaard (Enkefru A. Svejstrup). Hornslet, 217. Rodakov Stradgaard, Hornslet, 217. Rolghed, Thsted Kommune, 424. Rolsegaard, Rolse, 201. Romdrupgaard, Romdrup, 599. Romdrupholm, Romdrup, 602. Roaendal, Horby, 667. Roaenholm, Hornslet, 216. Roavang, Sjørrng, 427. Rottrup, (J. Jensen), Ulsted, 581. Rottrup, (Overretssagfører J. K. Larsen), Ulsted, 579. Rugaard, Rosmus, 181. Rugaard Avlagaard, 182. Rugtved, Llle, Albæk, 800. Rugtved, Store, Albæk, 794. Rybjerggaard, Rybjerg, 374. Ryomgaard, Mare Magdalene, 126. Ryomgaard, Ny, Mare Magdalene, 128. Rævkjærgaard, Aaby, 869. Rødegaard, Vstoft, 205. Rødalet, Vadum, 543. Røndegaard, Bregnet, 209. Røngegaard, Vnge, 305. Rønnebjerg Storgaard, Vrejlev, 835. Rønnovsholm, Vrejlev, 828. Rørbæk-Hovgaard, Rorbæk, 679. Rørdal, Nørre-Tranders, 593. Røved, Gaard (M. P. Nelsen), Ødum, 98. Saaatrupgaard, 225. Savatrupgaard, Oddense, 354. Scheelamnde, Bodolfl, 620. Sebberkloater, Sebber, 704. Sejeralev, Gaard (P. K. Pedersen Sondergaard), Sejerslev, 526.

196

197 ;.! ' f > 1 1

198 94 Regster. Sejlflod, Gaarde (Grevskabet Lndenhorg), Sejlflod, 010. Sejlflod, Gaard (N. Jensen Lndby), Sejlflod, 007. Sejlgaard, Funder, 329. Sejletrupgaard, Sejlstrup, 838. Sellnggaard, Ødum, 94. Sgsgaard, Nørre-Kongerslev, 033. Sndbjerggaard, Redsted, 494. Sndrup, Gaard (C. Pedersen Hansen), Ydby, 470. Svested Odde, Koed, 131. Sverholm, Hammer, 563. Sverslet, Albæk, 796. Sjørrng Præstegaard, Sjorrng, 427. Skaarupgaard, Todbjerg, Skaarupgaard, Tolne, 731. Skaarupgaard, Vester-Vandet, 412. Skaføgaard, Hvlsager, 138. Skalborggaard, Budolfl, 620. Skallerup, Gaard (J. G. Jensen), Skallerup, 513. Skarregaard, Sejerslev, 527. Skavngaard, Vndurn, 298. Skeel8lund, Aaby, 550. Skbstedgaard, Nors, 411. Skbstedgaard, Ydby, 467. Skvehus, Ny, Skve Landsogn, 344. Skjerngaard, Skjern, 300. Skjarng Mark, Gaard r,aa (K. Jorgensen), Egaa, 229. Skjærng-Munkgaard, Egaa, 229. Skjærsø, Draaby, 197. Skjærvad, Gunnerup, 156. Skjærvad Avlsgaard, 157. Skjødstrup Præstegaard, Skjodstrup, 220. Skjødtsmnde, Gmmng, 56. Skovgaardsgaarden, 182. Skovsgaard, Skejllerup, 18. Skovsgaard, Tapdrup, 281. Skrvensgaard, Øster-Bronderslev, Skrold, Vester-Hassng, 573. Skudshale, Dal, 596. Skyum Præstegaard, Skyum, 443. Slemmngsgaard, Enslev, 145. Slettegaard, Hjortdals, 404. Sludstrup, Skjærum, 743. Smerupgaard, Hvdbjerg, 478. Smdstrupgaard, Sejlstrup, 839. Smorup, Brors trup, 670. Sohngaardsholm, Nørre-Tranders, 590. Solbjerg, Gaard (P. Jensen Poulsen), Solbjerg, 514. Solholt, Skæve, 794. Sophe Amalegaard, Todbjerg, 235. Sophenlund, Vellev, 335. Sophesmnde, Romdrup, 601. Sorvad, Gjesng, 122. Spangerhede, Uglt, 758. Spentrupgaard, Spentrup, 38. Spøttrup, Røddng, 378. Spøttrup, Ny, Røddng, 380. Staagaard, Vester-Hassng, Staarupgaard, Højslev, 254. Stadegaard, Vennebjerg, 778. Stavad, Tse, 849. Steensgaard, Ojettrup, 473. Stenalt, Ørsted, 110. Stenalt Avlsgaard, Ørsted, 111. Stenbejrggaard, Børglum, 845. Stendalgaard, Vum, 309. Stenld Mosegaard, Vesterbolle, 265. Stensgaard, Nørre-Kongerslev, 633. Stensbæk, Bndslev, 726. Stensmark, Hammelev, 142. Stobdrupgaard, Rud, 89. Storgaard, Hald, 43. Storupgaard, Ørdng, 502. Stranderhom, Klarup, 605. Strandet, Ørum, 257. Strben, Vester-Hassng, 570. Størup, Skallerup, 775. Støvrnggaard, Støvrng, 61. Sundbygaard, Stagstrup, 443. Sundbygaard, Sundby, 519. Svallnggaard, Asferg, 35. Svanholmsmnde, Skbsted, 643. Svejstrup, Gaard (M. C. Sørensen Stenz), sted, 54. Svejstrupgaard, Raasted, 54. Sæbygaard, Volstrup, 780. Sæbygaard Avlsgaard, Volstrup, 782. Sø, Sejerslev, 524. Søbygaard, Albøge, 181. Sødal, Røddng, 284. Sødrngholm, Sødrng, 27. Søgaard, Nors, 410. Søgaard, Sejerslev, 526. Søholm, Albøge, 180. Søndenaaen, Uglt, 762. Sønder-Elkjær, Sulsted, 556. Søndergaard, Hundborg, 437. Søndergaard, Øslos, 408. Søndermølle, Asmld, 279. Sønder-Skovsgaard, Svenstrup, 880. Sønderstrupgaard, Bejstrup, 883. Sønder-Ullerupgaard, Sennels*, 416. Søvang, Bedsted, 451. Søvang, Kobberup, 259. Søvangs Søndergaard, 260. Taabæk Møllegaard, Ødum, 91. Taarupgaard, Taamp, 258. Taastrupgaard, Ødum, 94. Tanderupgaard, Bejstrup, 884. Tandrup, Bedsted, 450. Tammestrup, Essenbæk, 115. Tastumgaard, Kobberup, 259. Teglgaarden, Dollerup, 2S4. Teglgaarden, Rosmus, 182. Teglgaarden, Vestervg, 458. Teglværksgaarden, Mørke, Thnggaard, Næsborg, 697. Thorsager, Store, Vskura, 291. Thorsmark, Vester-Bronderslev, 853. Thostrup Hougaard, Øls, 666. Thygeslund, Vve, 658. Thykjærgaard, Mørke, 211. Tdemandsholm, Taars, 823. Tendegaarden, Gudum, 614. Tlsted, Gaard (J. Jeppesen), Tlsted, 424. Tlstedgaard, Tlsted, 425.* Trstrup, Gaard (N. K. Jensen), Trstrup, 189. Tjele, Tjele, 285. Tjele Avlsgaard, 286. Tjæreby, Gaard (N. S. Skjødt), Gmmng, 58. Tjæreby, Gaard (J. Sørensen), Gmmng, 58. Tjærebygaard, Gmmng, 58.

199 Andet Bnd. 95 Tjærbyvang, Gmmng, 57. Tjørnegaard, Lyngby, 176. Todbjerg Præstegaard, Todbjerg, 230. Todbøl Hovedgaard, Kallenp, 430. Toftegaard, Borup, 50. Toftegaard, Jetsmark, 867. Toftkærgaard, Sejlflod, 607. Tollestrup Storgaard, Vrejlev, 834. Tolstrupgaard, Dolby, 350. Tordrup Slot, 72. Torpet (Øster-Vadskjær), Vadum, 544. Torstedlund, Aarestrup, 627. Torsølund, Torso, 338. Torupgaard, 72. Tranum, Gaard (Enkefru M. Larsdatter), Tranum, 873. Trendgaard, Strandby., 685. Trnderup, Hvornum, 19. Trudsholm, Kastbjerg, 241. Trustrupgaard, Lyngby, S 74. Tustrup, Hornng, 135. Tustrup, Fræer, 651. Trstrup Krogaard, Trstrup, 190. Tveden, Albæk, 799. Tvevang, St. Hans, 749. Tækkersmnde, Aalso, 166. Tøf tng, St., Vester-Vandet, 411. Tørslevgaard, Estruplund, 109. Tøstrupgaard, Tostrup, 161. Tøttrupgaard, Hordum, 447. Udbygaard, Udby, 105. Ullerup, Galtrup, 511. Ulstedbo, Sndal, 767. Ulstrup, Hundborg, 434. Ulstrup, St. Olu, 755. Ulstrup, Vnge, 306. Undallslund Plant., Vborg Landsogn, 275. Vaar, Farstrup, 700. Vaarbjerggaard, Nørre-Sundby Landsogn, 540. Vadsholt, Ulsted Valstedgaard, Sebber, 705. Vang, Sulsted, 552. Vanggaard, St. Hans, 751. Vangkjær, Torslev, 790. Vedø, Koed, 130. Vejelbjerregaard, Udbyneder, 23. Vejerslevgaard (J. F. Baden), Vejerslev, 337. Vejerslevgaard (A. Clausen), Vejerslev, 497. Vejgaard, Nørre-Tranders, 592. Vejlegaard, Vestervg, 460. Vejrhøjgaard, Brorstrup, 672. Vellev Præstegaard, Vellev, 335. Wellnggaard, Næsborg, 696. Vellnggaard, Udbyneder, 22. Vellnghø), St. Ola, 756. Vesløsgaard, Vesløs, 409. Vesterbygaard, Ballng, 382. Veater-Drøstrupgaard, Gjottrup, 406. Vester-Estrup, Horby, 786. Vestergaard, Horsens, 566. Vestergaard, Hvdbjerg, 476. Vestergaard, Kollerup, 403. Vestergaard, Nr.-Onsld, 18. Vestergaard, Skbsted, 643. Vestergaard, Tjele, 287. Vestergaard, Torum, 372. Vestergaard, Todse, 509. Vestergaard, Vrejlev, 833. Vestergaard, Øster-Brønderslev, 858. Vestergaard, 0.-Torslev. 29. Vester-Gjerndrup, Øster-Bronderslev, S59. Vester-Hassng Krogaard, Vester-Hassng, 571. Vesterheden, Hals, 587. Vester-Kejlstrup, Balle, 327. Vesterladen, Horsens, 565. Vestermark, Hørmested, 737. Vester-Nejsg, Øster-Hassng, 575. Vester-Nordentoft, Sjørrng, 428. Vester-Nyholm, Horby, 787. Vesterrs, Testrup, 269. Vester-Rævdal, Gjerum, 747. Yester-Toftum, Heltborg, 463. Vester-Vandet, Gaard (P. Kusk Wgh), Vester- Vandet, 413. Vestervg-Nedergaard, Vestervg, 456. Vestervg-Overgaard, Vestervg, 457. J Vestrup, Gaard (N. C. Møller), Albæk, 59. Vestrup, Gaard (N. C. Moller), Albæk, 60. Vestrup, Gaard (J. S. Skjodt), Albæk, 60. Vestrupgaard, Saltum, 866. Vdjekjærgaard, Dolby,**349. Vdtskue, Rosmus, 186. Vdtskue, Aarslev, 134. Vffersholm, Gammel-, Solbjerg, 639. Vffersholm, Ny-, Solbjerg, 640. Vhøjgaard, Grnderslev, 368. Vldmosegaarden, Mov, 617. Vlhelmsborg, Thsted Kommune, 423. Vlhelmsmnde, Grum, 455. Vllerup, Skallerup, 775. Vllestrun, Astrup, 661. Vllestrup Avlsgaard, Astrup, 663. Vllumgaard, Haasun, 385. Vlsbæksmnde, Brovst, 875. Vlsgaard, Vejerslev, 497. Vndbylund, Gjerlev, 31. Vnderslevgaard, Ny, Vnderslev Vnderslevholm, Vnderslev, 318. Vndumovergaard, Vndum, 297. Vndø Teglværk, Hobro, 15. Vngegaard, Vnge, 2S9. Vrupgaard, Egaa, 227. Vsborggaard, Vsborg, 653. Vsborggaard Avlsgaard, Vsborg, 654. Vskum Hovedgaard, Vskum, 290. Vssegaard, Nøvlng, 597. Vsse Ladegaard, Xovlng, 598. Vttrupgaard, Hjorrng, 748. Vum Møllegaard, Hjerk, 377. Vvebrogaard, V ve, 657. Voergaard, Voer, 801. Voergaard Avlsgaard, Voer, 803. Volstrup, Rorbæk, 6S0. Vornnggaard, Vornng, 292. Vorregaard, Sk jodstrup, 221. Vosnæsgaard, Skjodstrup, 218. Votborggaard, Trebrng, 488. Vraa, Gammel-, Ajstruo, 559. Vraa, Ny-, Ajstrup, 560. Vrejlevkloster, Vrejlev, 827. Værumgaard, Værum, 71. Værum Møllegaard, Værum, 70.

200

201 j. t l ;'.

202 96 Regster. Ydby Krkegaard, Ydby, 467. Ødumgaard, Ødum, 90. Ødum Landbrugsskole, Ødum, 91. Øland, Harrng, 441. Ørbækgaard, Ørum, 154. Ørbækgaard, Rosnus, 182. Ørndrup, Hersom, 270. Ørndrup, Karby, 490. Ørndrup, Vestor-Hornum, 678. Ørslevkloster, Ørslevkloster, 256. Ørsted Præstegaard, Ørsted, 112. Ørumgaard, Ørum, 73. Ørumgaard, Gammel-, Ørum, 454. Ørumgaard, Ny-, Ørum, 455. Ørupgaard, Rosmus, 183. Østeraagaard, Hals, 584. Øster-Allng Præstegaard, Øster-Allng, 131. Øster-Alslund, Øster-Hassng, 576. Østerbroen, Albæk, 795. Øster-Brønderup, St. Ola, 755. Østergaard, Aasted, 375. Østergaard, Fjellerup, 151. Østergaard, Frøslev, 4867 Østergaard, Galtrup, 512. Østergaard, Gjettrup, 473. Østergaard, Hjortshøj, 225. Østergaard, Horsens Østergaard, Lyby, 362. Østergaard, Malle, 693. Østergaard, Mørke Østergaard, Tlsted, 425. Østergaard, Tødse, 510. Østergaard, Vellev, 336. Øster-Gjerndrup, Øster-Brønderslev, 860. Øster-Habbelstrup, Hallund, 820. Øster-Hunderup, Ejerslev, 527. Øster-Kejlstrup, Gjodvad, 325.! Østerled, Dronnnglund, 806. Øster-Møllegaard, Dronnnglund, 808. Øster-Nejsg, (N. Larsen), Øster-Hassng, 575. Øster-Nejsg (Enket'ru Chrstane Erksen), Øster- Hassng, 575. Øster-Nordentoft, Sjørrng, 429. Øster-Sortkær, Ellng, 730. Østerteglgaard, Vborg Landsogn, 275. Øster-Trup, Astrup, 770. Øster-Toftum, Heltborg, 462. Øster-Ulstrup, Gaard (J. Krogh), Nørre-Tranders, Østervang, Asferg, 34.

203 TREDE BND. Svendborg Amt.. Sunds Herred... Sallng Herred... Gudme Herred... Vndng Herred... Langelands Nørre Herred. Langelands Sønder Herred Ærø Herred... Odense A m t... Odense Herred Aasum Herred Bjerge Herred. Lunde Herred. Skam Herred.. Skovby Herred Vends Herred. Baag Herred , 493, Sde Marbo A m t...? Lollands Sønder Herred ' Lollands Nørre Herred. Fuglse Herred... Musse Herred... Falsters Nørre Herred.. Falsters Sønder Herred , Aadal, True, 404. Aagaarde, Haarslev, 658. Aahøjrup, Gaard (C. Thomsen), Brenderup, 787. Aalebækgaard, S.-Alslev, 1329, S 43. Aalholm, Nys.'-ed Landsogn, Aalholm Ladegaard, Nysted Landsogn, 1256, S 88. Aalstrup, Landet, 1012, S 23. Aalykke, Ø.-Skjernnge, S 6. Aalykkegaard, St. Hans Aaløkkegaard, Aunslev, 224. Aarslevgaard, Aarslev, 233. Aarsmarke, Hunseby, Aaskovgaard, Anslev, 228. Aasum, Gaard (Enkefru A. M. Hansen), Aasum, 930. Aasum, Gaard* (H. J. Mollegaard), Aasum, 929. Dunske G uarde: Regster. 7

204

205 !!'! :;» l': :.

206 98 Regster. Aasum, Gaard (N. P. Nelsen), Aasum, 493. Aasum, Gaard (Enkefru A. Walther), Aasum, 930 Abed Mejer, Stokkemarke, 1031, S 24. Abldtorpegaard, Nakskov Lands. 1036, S 24. Abkjeldsgaard, Helnæs, 918. Aborre, Gaard (H. J. Hansen), Gamtofte, 829. Aborre, Gaard (M. P. Rasmussen), Gamtofte, 826 Aborre Nygaard, Gamtofte, 827. Adamsgaard, Hou, 307, S 16. Adamsgave, Branderslev, 1045, S 25. Afbyggergaarden, Kværndrup, 36. \ Agerhøjgaard, Munkebo, 539. Agernassgaard, Krogsbølle, 620. Agernæsgaard, Ny, Dreslette, 906. Agernæsgaard, Gammel, Dreslette, 905. Aggerup, Vaabensted, 1209, S 36. Akkerup Præstegaard, Haarby, 901. Alfaregaard, Nørre-Vedby, 1272, S 3 9. Alléenborg, Utterslev, 1091, S 28. Allerup, Gaard (Enkefru A. K. Hansen), Allerup, 508. Allested Præstegaard, Allested, 146. Allested, Gaard (P. Nelsen), Allested, 147, S l. Amagergaard, Vgerslev, 680. Andersens, O., Teglværk, Tngsted, S 41. Anderstrupgaard, Hunseby, 1199, S 3 5. Anderupgaard, Lumby, 614. Anhof, Svndnge og Øksendrup, 171. Annalyst, Nysted Lands., 1257, S 38. Annasholm, St. Hans Annasmnde, Holeby, 1166, S 33. Appegaard, Store, Tommerup, Arreskov, Ø.-Hæsnge, 143, S 11. Asperup Hedegaard, Asperup, 716. Asperup Lndegaard, Asperup, 715. Asperup Præstegaard, Asperup, 7 1 4, Assenbølle, Gaard (J. Mathasen), Vssenbjerg, 488. Assenbølle, Gaard (H. Poulsen), Vssenbjerg,488. Asserstrup, Sandhy, 1061, S 26. Anglykkegaard, Lndelse, 322, S 17. Aunslev, Gaard (H. Hansen), Aunslev, 227. Avlskovgaard, True, 400. Avlsmosegaard, Stokkemarke, 1033, S 24, S 47. Baadesgaard, Græshave, 1004, S 23. Baagegaard, Tommerup, 479. Baarng, Gaard (A. Smonsen), Asperup, 721. Bakkegaard, Ø.-Tngsted, S 40. Bakkevejle, Arnnge, 977, S 21. Ballegaard, Haarby, 902. Bandholm, Hotel, Bandholm, S 35. Bankegaard, Flødstrup, 215. Barløseborg, Barløse, 806. Barløsegaard, Barløse, 804. Barnehøjgaard, Dernsse, 114, S 9. Bartoftegaard, Vestenskov, 963, S 20. Bejerholm, Ollerup, 41. Beldrngegaard, Lunde, Bellnge, S.-Krkeby, 1327, S 43. Berrtzgaard, Taars, 1222, S 36. Blleshave Hovedgaard, Vejlby, 712. Blleskov, Kjerte, 799. Bndernæs, Rodby Købstad, 1138, S 31. Bnntse, Hllested, Brkelund, Gamtofte, 838. Brkemose, Vndeby, 1085, S 27. Brkholm, Ejlby, 649. Brkumgaard, Fraugde, Bskopstorp, Skjellerup, 248. Bskopstorp, Smmerbølle, 266, S 14. Bskorup, Gaard (K. Hansen), Frue, 405. Bjergbygaard, Tullebølle, 269. Bjerggaard, Lndelse, 323, S 18. Bjerregaard, S.-Krkeby, 1328, S 4 3. Bjørnemose, Tved, 63. ' Bjørnemose (Baronet Holstenshus), 113, S 9. Blangstedgaard, Fruesogn, Blangstrup, Gaard (Enkefru A. K. Hansen), Turup, 851. Blangstrup, Gaard (J. N. Hansen), Turup, 854. Blangstrupgaard, Turup, Blanke Østergaard, Roerslev, 722. Blegholm, Tullebølle, 268. Blæsbjerg, Falkerslev, Boderup, Ønslev, 1291, S 40. Boelsgaard, Arnnge, 977, S 2 1. Bogøgaard, Humble, 334, S 18. Bogøgaard, Kappel, 970, S 20. Boltnggaard, Rnge, 180. Bondegaarden, Longelse, Borgeskov, 224. Borgnæsdal, Rse, 361. Borreby Mølle, Bellnge, 459. Borreby Møllegaard, Bellnge, 458. Bovense, Gaard (L. C. Larsen), Bovense, 231. Brahesborg, Gamtofte, 819. Brahesborg Avlsgaard, Gamtofte, 821. Brahesholm, Vedtofte, 881. Brahesmnde, 133. Brahetrolleborg, Brahetrolleborg, 125, S 10. Brahetrolleborg Avlsgaard, 129. Brahetrolleborg Garver, S 10. Bramslykke, Musse, 1245, S 37. Bramstrup, Nr.-Lyndelse, 522. Bramstrup Mølle, Nr.-Lyndelse, 522. Brandsbygaarden, Humble, 332. Brangstrupgaard, Nr.-Aaby, 767. Brarup, Sonder, Gaard (G. Foged), Brarup, 1286, S 40. Bred, Gaard (N. Andersen), Vssenbjerg, 486. Bredelandsgaarden, Arnnge, Bregnebjerggaard, Humble, 337. Bregnnge, Gaard (P. R. Jørgensen), Bregnnge, 356. Bremersvold, Errndlev, 1148, S 32. Bremersvold Avlsgaard, Errndlev, 1149, S 32. Bremlebjerg, Fuglsbølle, 316. Brende Mølle, Tanderup, 795. Brendegaard, Vester-Aaby, 115. Brendeklde, Gaard (M. Nelsen), Brendeklde, 928. Brendekldegaarden, Brendeklde, 457. Brendeklde Vestergaard, Brendeklde, 456. Brenholt, Orte, S64. Brngstrupgaard, Aastrup, 1345, S 46. Bro, Gaard (C. J. Kromann). Rse, 362. Brobygaard, Sonder-Broby, 90, S Brobygaard Avlsgaard, 92. Brockdorff, Stubberup, 584. Brogaard, Brenderup, 730. Broholm, Gudme, 190. Broholm Avlsgaard, Broholmgaard, Bellnge, S 7 1. Broholmgaard, Brylle, Brolykke, Magleby, 346.

207 Brolykke, Vby, 577. Bruunshøj, Brket, 1130, S 30. Bruunsvang, Vesterborg, 1122, S 30. Brydebjerg Andelsmejer, Herrdslev, S 38. Brydebøllegaard, Vestenskov, 965, S 20. Brydegaard, Dreslette, 904. Brydegaard, St. Jørgens, 68. Brylle, Gaard (S. Nelsen), Brylle, 480. Brænderupgaard, Gudbjerg, 154, S 12. Brændeskovgaard, Gudbjerg, 154, S 12. Brændte Ege, destrup, 1315, S 42. Brødresmnde, Lunde, 610. Brøndstrupgaard, Skamby, 628. Bubbelgaard, ndslev, 772. Buchs Teglværk, Krkeby, S 6. Bukkegaard, Snøde, 302, S 16. Bukkehavegaard, Nebbelunde, 1176, S 34. Bukkehave Møllegaard, Bregnnge, 73. Bukkemose, Fodslette, S 19. Bukkeruplund, Søllested, 878. Bukgaarden, Kværndrup, 37. Bulskovgaard, Halsted, 1118, S 30. Byllerup, Gaard (Enkefru A. Jørgensen Skyt), Nr.*Aaby, 766. Bækgaard, Krarup, 89, S 8. Bækstrupgaard, Ellnge, 249. Bødstrup Præstegaard, Bødstrup, 289,S 14. Bøgebjerg, Vby, 579. _ Bøgebjerggaard, Barløse, 808. Bøgegaard, St. Knuds, 389. Bøgehavegaard, Lndelse, 318, S 17. Bøgeskovgaard, Skaarup, 47, S 3. Bøgeskovgaard, Vndeby, 1086, S 27. Bøgeskovsholm, Nørre-Alslev, 1275, S 39. Bøllemose, Gaard (Enkefru Henrksen), Sanderum, 454. Bøllesmnde, Stokkemarke, 1029, S 24. Bønneykke, Longelse, 311. Børsholt, Home, 139. Bøtøgaard, Veggerløse, 1321, S 43. Carlsfeld, Aastrup, 1349, S 46. Carolnelund, Marslev, 558. Carstensmnde, Arnnge, 979, S 21. Cathrnebjerg, Vejlby, 707. Cathrnedal, Købelev, 1066, S 26. Cathrnesmnde, Horslunde, Charlottenlund, Hou, 306, S 16. Charlottenlund, Vesterborg, 1123, S 30. Chrstaneslund, Bødstrup, 292, S 15. Chrstansdal, Branderslev, Chrstanseje, Orte, S62. Chrstansholm Skovrdergaard, S 38. Chrstanslund, Kauslunde, 702. Chrstanslund, Skovby, 634. Chrstansmnde, Døllefjelde, 1243, S 37. Chrstansmnde, St. Hans Chrstansmnde, Systofte, 1305, S 42. Chrstanssæde, Skjørrnge, Chrstanssæde Avlsgaard, Skjørrnge, 1184, S 34. Classenske Agerbrugsskole, Aastrup, 1349, S 46. Cypressegaard, Sakskøbng Lands., 1221, S 36. Dagelykkegaard, Bødstrup, 293, S 15. Dagelykke Teglværk, Bødstrup, S 15. Dalbygaard, Brket, 1133, S 31. Dalbygaard, Falkerslev, 1343, S 45. Dalengaard, Stoense, 303, S 16.. Dalgaard, Kjerte, 802. Dalgaard, Ullerslev, 219. Dallund, Søndersø, 684. Dalmosegaard, Arnnge, 976, S 21.,. Dalsgaard, Bovense, 230. Daltoftegaard, Avnede, 1022, S 23. Dalumgaard, Dalum, 435. Dalum Landbrugsskole, Dalum, 438. Damgaard, ndslev, 769. Damgaard, Sandby, 1054, S 25. Damsbo, Jordløse, 119, S 10. Damsmosegaard, Hunseby, 1197, S 35. Dansted, Nebbelunde, 1175, S 34. T 0 * t Darket, Taagerup, 1145, S ' Daugstrupgaard, Østrup, 601. Dgetgaard, Haarslev, 665. Dallund Avlsgaard, 686. Dongsgaard, Gslev, 177. Dorthealund, Jordløse, 122, S 10. Drostgaard, Humble, 332, S 18. Drudgaard, Kjærum, 845. Druelund, Nordlunde, 1104, S 29. Duegaarden, Arnnge, 978, S 21. Dunkær, Rse, 362. Dyregravede, Ubberup, 427. Dyrehaugegaard, Nyborg Lands., 202, S 13. Dyrehavegaard, Tommerup, 928. Dyrupgaarde, (A. Knudsen), Sanderum), 452. Dyrupgaarde, (K. Rasmussen), Sanderum, 45 Dærupgaard, Flemløse, 894. Efterstgaard, Systofte. 1306, S 42. Egebjerg Teglværk, Stenstrup, S 4. Egehavegaard, Flemløse, 890. Egelevgaard, Nørre-V7edby, 1267, S 39. Egelund, Brket, 1129, S 30. Egelykke, Bødstrup, 287, S 14. Egemosegaard, Vndeby, 1081, S 27. Egeskpv, Kværndrup, 32. Egeskov Avlsgaard, Kværndrup, 36. Egeskovgaard, Fuglsbølle, 314. Eggerupgaard, Gamtofte, 834. Eggerup Holmegaard, Gamtofte, 837. Egholm, Herrdslev, 1252, S 37. Egholmgaard, Horslunde, 1101, S 29. Egneborg, Brahetrolleborg, 130. Ensdelsborg, Krogsbølle, 617 (Hovedsædet for Grevsk. Roepstorfl). Ensdelsborg Avlsgaard, Krogsbølle, 619. Ejby, Gaard (J. Madsen), Fruesogn, 398. Ejby Gæstgvergaard, Ejby, 764. Ejby Højgaard, Ejby, 761. Ejby Møllegaard, Ejby, 762. Ejegod, Engestofte, 1213, S 36. Ejegod, Nykøbng, 1300, S 41. Ejerslykke, Frue, 399. Ejersmnde, Sanderum Elselund, Bødstrup, 297, S 15.. Ellegaard, Føns, 776. Ellegaard, Gjelsted, 742. Ellehavegaard, Horreby, 1336, S 44. Ellemosegaard, Sandby, 1050, S 25. Elmelund, Branderslev, 1042, S 25. Elmelund, Gaard (R. Pedersen), Sanderum, 926. Elmelund, Gaard (S. Pedersen), Sanderum Elsemarehøj, Fraugde, *

208 > ' 1.!j l! t «

209

210 100 Regster. Elsesmnde, Sanderum, 444. Elvedgaard, Veflnge, 667. Emmelevgaard, Hjadstrup, 605. Emmerbøllegaard, Bodstrup, 291, S 15. Enehøjøgaard, Sandby, 1062, S 26. Engbækgaard, V.-Hæsnge, 140, S 11. Engeskovgaard, Vesterborg, 1124, S 30. Engestofte, Vaabensted-Engestofte, 1210, S 36. Engesyen, Hllerslev, S 7. Enggaard, 644. Enghavegaard, Smmerbølle, 267, S 14. Ennebøllegaard, Snøde, 303, S 16. Erholm, Hørup, 752. Erholm Avlsgaard, Rørup, 754. Erksdal, Horbelev, 1339, S 44. Erksholm, Nr.-Sandager, 647. Erksmnde, Gslev, 175. Ernebjerg, Store, Ubberud, 428. Ernstmnde, Brket, 1131, S 31. Errndlev Præstegaard, Errndlev, Eskelund, Gslev, 178. Eskelund (H. J. Hansen), Søllnge, 207. Eskelund (N. Hansen), Søllnge, 208. Eskldstrup Gæstgvergaard, Eskldstrup, S 40. Etterupgaard, Rørup, 756. Faarevejle, Skrobelev, 256, S 13. Faarevejle Avlsgaard, 258. Faldengaard, Søllested, 880. Fallegaard, Kværndrup, 37, S 3. Falsensgave, Nr.-Lyndelse, 527. Falsled Kro, Svannnge, 99, S 8. Fangel Aagaard, Fangel, 466. Fangel Møllegaard, Fangel, 464. Farsbøllegaard, Haarslev, 660. Faurskov Mølle, Kjerte, 797. Ferrtslevgaard, Rolfsted, 516. Fskebæk Fællesmejer, Skjelby, 1324, S 43. Fjellebro, Herrnge, 82, S 7. Fjellebro Avlsgaard, 83. Flenstofte, Dreslette, 911. Flntholm, Hundstrup, 77. Flntngegaarden, Thoreby, 1240, S 37. Flødstrup Præstegaard, Flødstrup, 215. Fogedgaard, Eskldstrup, 1297, S 40. Fogedgaarden, Vemnge, 470. Forhaabnngslund, Ryslnge, 157, S 12. Forældresmnde, Skrøbelev, 264, S 13. Fraugde Kjærby, Gaard (N. J. Andersen), Fraugde, 506. Fraugde Kjærby, Gaard (M. J. Hansen), Fraugde, 503. Fraugde Kjærby, Gaard (Enkefru A. M. Jespersen), Fraugde, 505. Fraugdegaard, Fraugde, 495. Fredenslund, Arnngen, 980. Frederksberg, Humble, 333, S 18. Frederksdal, Sandby, 1058, S 26. Frederksgave, Sønderby, 914. Frederksgave Avlsgaard, Sønderby, 915. Frederkshøj, Frørup, 199, S 13. Frederkslund, Ørsted, 873. Frederkslund Avlsgaard, Ørsted, 875. Frederksmnde, Fuglse, 1159, S 33. Frederksmnde, Vndeby, 1081, S 27. Fredsholm, Vestenskov, 966, Frbjerggaard, Bødstrup, 296, S 15. Frhedsmnde, Brørup, Frhedsmnde, Skjørrnge, 1184, S 34. Frhedsprs, Utterslev, S 28. Frsenfelt, Gjedesby, 1324, S 43. Frsenlund, Enges'tofte, 1213, S 36. Frsenlund, Horslunde, Frsenlund, Skovlænge, 1021, S 23. Frsenlund, Systofte, 1305, S 42. Frydenlund, Nr.-Lyndelse, 529. Frørup Præstegaard, Frørup, 198. Fuglevglund, Vssenbjerg, 487. Fuglsang, Brket, 1135, S 31. Fuglsang, Kappel, S 21. Fuglsang, Thoreby, 1232, S 36. Fuglsang Avlsgaard, Thoreby, Fuglsegaard, Fuglse, 1159, S 33. Fuglse Præstegaard, Fuglse, 1158, S 33. Fyllested, Gaard (Enkefru M. Hansen). Brende rup, 731. Fynbogaard, Veggerløse, 1319, S 43. Fædresmnde, Sanderum, 445. Fælledgaard, Krogsbølle, 623. Fælleseje, Slemrange, 1241, S 37. Fænøgaard, Mddelfart Landsogn, 693. Færgelandsgaard, Nakskov Fjord, S 24. Fønsvang, Føns, 782. Gaabense Færgegaard, Nørre-Vedby, 1273, S 39. Gaagerupgaard, Ørsted, 872. Gabrelsmnde, Græshave, 1007, S 23. Gadsbøllegaard, Vssenbjerg, 492. Galebjerggaard, Humble, 335, S 18. f Gammeleje, Herredskrke, 1110, S 30. Gammelgaard, Fons Gammelgaard, Ryde, 1013, S 23. Gammelkær, Kobelev, 1079, S 26. Gammelsmnde, Horreby, 1336, S 44. Gavnbygaard, Skydebjerg, 859. Georgsdal, Købelev, 1075, S 26. Gertrudsmnde, Branderslev, Gldebro Mølle, Fjelsted, 738. Gllestedgaard, Frue, 397. Gslev Præstegaard, Gslev, 173. Gjedsergaard, Skjelby, 1322, S 43. Gjelbjerg, Balslev, 760. Gjedskov, Hllerslev, 84. GJelsted, Gaard (C. Hansen), Gjelsted, 739. Glamsbjerg Teglværk, Kjøng, 884. Glorup, Svndnge, 165. Glorup Avlsgaard, 169. Glostrup, Købelev, 1065, S 26. Godthaab, Brarup, Godthaabgaard, Arnnge, 984, S 21. Gottesgabe, Kappel, 974. Graasten, Rse, 365. Gravendal, Rse, 364. Gravergaard, Flemløse, 889. Grevegaard, Tommerup, 476. * * Grubbe Mølle, Svannnge 93, S 8. Grængegaard, Thoreby, 1239, S 37. Græshave Saftstaton, Græshave, S 23. Crøftebjerg, Vssenbjerg Grønnegaard, Heden. 81, S 7. Grønslettegaarden, Tranekær-Tullebølle, 260, S 14. Gudbjerg Præstegaard, Gudhjerg, 153. Guldborg Færgegaard, Brarup, Guldborg Købmandsforretnng, Majballe, S 36.

211 Gundersgaard, Bødstrup, 295. Gustavsmnde, Nykøbng Lands., 1302, S 41. Gyldensteen, Skovby, 642. Gyldensteen Avlsgaard, Skovby, 644. * Hallngkjær, Nr.-Ørslev, 1338, S 44. Halmtoftegaard, Vestenskov, 964, Halmø, Marstal Landsogn, 356. Halstedgaard, Halsted, Hanemosegaard Teglværk, Thoreby, S 37. Hannesborg, Flødstrup, 212. Hardenberg, Radsted, (Hoveds, for Grevsk. Hardenberg-Reventlow). Hardenberg Avlsgaard, Radsted, Hardenberg Skovrdergaard, Radsted, S 36. Harnbjerggaard, Humbe, 330, S 18. Harpelunde, Gaard (K. Krogh), Sandby, Harrtslevgaard, Skovby, 632. Hasagergaard, Hunseby, 1197, S 35. Haugaard, Utterslev, 1088, S 28. Haugaard, Vgerslev, 682. Haugstedgaard, St. Knuds, 389. Hausnæsgaard, Kappel, 974, S 21. Havegaard, Lndelse, 325, S 18. Havegaarden, Lndelse, 318, S 17. Havgaard, Longelse, 310, S 17. Havrevængegaard, Østofte, 1188, S 34. Hedegaard, Utterslev, 1090, S 28. Hedengaard, Heden, 80, S 7. Hedevgslund, St. Hans, 407. Hejegaard, Horslunde, Hejegaard, Købelev, 1075, S 26. Hejesdal, Købelev, S 27. Heldagergaard, Tved, 65, S 5. Helgenæs, Branders-lev, 1038, S 25. Hellerup, Hellerup, 210. Hellngegaard, Halsted, S 30. Helnæs, Gaard (L. Hansen), Helnæs, 917. Helnæs, Gaard (J. Larsen), Helnæs, 919. Helnæsgaard, Helnæs, 920. Herslevgaard, Lndelse, 323, S 18. Hesbjerg, Korup-Ubberud-Dalum-Sanderum, 423. Hesbjerggaard, Stoense, 304, S 16. Heslegaard, Turup, 855. Hesselagergaard, Hesselager, 160. Hesselagergaard Avlsgaard, Hesselager, 162, S 12. Hesseldal, Gamtofte, 839. Hestehavegaard, Bødstrup, 296, S 15. Hestehavegaard, Gslev, 175. / Hestholmgaard, Gamtofte, 835. Hndemae, Skjellerup, 246. Hnderupgaard, St. Knuds, 390. Hndsgavl, Mddelfart Landsogn, 690. Hndsgavl Avlsgaard, Mddelfart Landsogn, 691. Hjadstrup, Gaard (J. L. Nelsen), Hjadstrup, 603. Hjallese, Gaard (J. Jensen Nørregaard), Dalum, 441. Hjallesegaard, Dalum Hjallese Torpgaard, Dalum, 440. Hjorslevgaard, Otterup, 592. Hjortholm, Fodslette, 343, S 19. Hoby, Gaard (J. Jørgensen), Gloslunde, 1000, S 22. Hoby, Gaard (P. Larsen), Gloslunde, Hofgaard, destrup, 1310, S 42. Hofmansgave, Norup, 586. Holckenhavn, Vndnge, 250. Holckenhavn Avlsgaard, 252. Holeby Masknfabrk, Holeby, S 33. Holebygaard, Holeby, 1166, S 33. Holegaard, Kjærum, 844. Holevgaarden, Marslev, 556. Holgershaab, Nørre-Alslev, Holleby, Gaard (A. Pedersen Thorsen), Arnnge, 982. Hollebygaarden, Arnnge, 981. Hollufgaard, Fraugde, 496. Holmegaard, Branderslev, 1040, S 25. Homegaard, Gjelsted, 749. Holmegaard, Herrested, 240. Holmegaard, Kjærum, 843. Holmegaard, Lumby, 614. Holmegaard, Magleby, 350. Holmegaard, Sanderum, 448. Holmegaardens Udflyttergaard, Ø.-Skjernnge, 76, S 6. Holsegaard, Brenderup, 729. Holstenshus, Dernsse, 109, S 9. Holtegaard, Bursø, 1172, S 34. Holtegaard, Horslunde, 1100, S 29. Horne Møllegaard, 137. Horslunde Saftstaton, Horslunde, S 29. Houlykkegaard, Bandholm, 1191, S 35. Hovgaard, Vestenskov, 961, S 20. Hovhavegaard, Ubberud, 925. Hugget, Ore, 637. Humbe Kro, Tryggelev, S 19. HumblePræstegaard, Humbe, 329, S 18. Hunderupgaard, St. Knuds, 387. Hunderupgaard, Ny, St. Knuds, 388. Hunderupgade Nr. 2, St. Knuds, 922. Hunderuplund, Frue, 396. Hundslev Skovgaard, Kjølstrup, 548. Hunseby Præstegaard, Hunseby, 1196, S 35. Husemosegaard, Ubberud, 429. Hesselager Møllegaard, Hesselager, 162. Hvedholm, 133. Hvedholm Avlsgaard, 137. Hverrnge, Vby, 574. Hverrnge Avlsgaard, Vby, 576. Hvdemose, Sandby, 1057, S 26. Hvdklde, Egense, 27. Hvdklde Ladegaard, Sørup, 30, S 3. Hvdklde, Vesterborg, 1122, S 30. Hyldegaard, Maglebrænde, 1260, S 38. Hækkebøllegaard, Rørup, 758. Høbbet, Brahetrolleborg, 131, S 11. Højbjerglund, Ubberud, 426. Højby, Gaard (J. Jørgensen), Højby, 533. Højby, Gaard (F. Madsen), Højby, 530. Højbygaard, Taagerup, Højgaard, Kjerte, 803. Højme, Gaard (Frk. N. K. Madsen), Sanderum, 449. Højme, Gaard (A. Nelsen), Sanderum, 451. Højmegaard, Sanderum, 450. Højrupgaard, Hllerslev, 87. S 7. Højrupgaard, S.-Hojrup, 205. Højrup Købmandsgaard, Hllerslev, S 7. Højsgaard, Gloslunde, 1003, S 23. Højsmarkegaard, Sandby, 1050, S 25. Højstrup, Ryslnge, 159.! Højstrup, St. Knuds, 391.! Højvang, Ryslnge, S 12. Højvanggaard, Munkebo, 541.

212 ; r-7; WK. <> " mtm m n, t. 3 r u 4 * 1 \

213 1 : :!!»j K r r v r»r.t!! 11

214 102 Regster. Hønnerup Hovgaard, Gjelsted, 747. Hønneruplund, Gjelsted, 746. Høvængegaard, Øster-Ulslev, dalund, Radsted, 1231, S 36. dasmnde, Hunseby og Marbo, ngeetofte, tebækgaard, Oure, 187, S 13. Jarlstensgaard, Branderslev, S 25. Jensgaard, Roerslev, 724. Jershave, 574. Jerstrup, Grndløse, 631. Johannesmnde, Gloslunde, 1002, S 22. Juellnge, Halsted, Juellnge Avlsgaard, Halsted, 1115, S 80. Juelsberg, Aunslev, 220. Juelsberg Avlsgaard, 223. Juelsbjerg Teglværk, Stenstrup, S 5. Jullerup, Gaard (Enkefru M. K. Jensen), Melby, 650. Julegaard, Skaarup, 46, S 3. Juulskov, Kullerup, 241. Juulsmnde, Sandby, 1051, S 25. Jægersbo, Olstrup, S 32. Kaalsbjerggaard, Kauslunde, 700. Kaaregaard, Veggerlose, 1318, S 43. Kallehavegaard, Rappel, 068, S 20. Kalør, Uhberud, 430. Kamgaard, Tommerup, 474. Kamgaard, Vssenbjerg, 489. Kammerraadsmnde, Sanderum, 446. Kaptajnsgaarden, Aarslev, 234. Karensmnde, Fraugde, 504. Karensmnde, Marslev, 554. Karlebygaard, Halsted. 1119, S 30. Karleby Præstegaard, Karleby, Karolneklde, Paarup, 412. Kasbækholm, Horslunde, 1093, S 29. Kastagergaard, Utterslev, 1092, S 28. Kattekær, Bregnnge, 357. Katrneberg, Humble, 333, S 18. Kauslunde, Gaard (P. Jensen), Kauslunde, 695. Kauslundegaard, Kauslunde, 697. Kejrup, Kjølstrup, 550. Kertnge, Gaard (H. Johansen), Kjølstrup, 550. Kertnge, Gaard (N. L. Nelsen), Kjølstrup, 549. Kldegaard, Rnge, 184, S 12. Kllerup, Gaard (H. Andersen), Fruesogn, 403. Kllerup, Gaard (H. A. M. Hansen), Fruesogn, 405. Kllerupgaard, Fruesogn, 402. Kmesbjerg, Home, 138. Knderballegaard, Tryggelev, 341. Kppngø Præstegaard, Kppnge, Klrkendrup, Gaard (H. H. Hansen), Næsbyhoved- Broby, 413. Klrkendrup, Gaard (J. P. Jensen), Næsby hoved* Broby, 414. Klrkendrup, Gaard (J. Rasmussen), Næsbyhoved - Broby, 415. Krstneberg, G., Tngsted, Krstneberg Avlsgaard, G., Tngsted, Krstneberg, Ny, Ønslev, 1295, S 40. Krstnelund, Hemseby v. Marbo, Klssendrupgaard, Flødstrup, 217. Kjelngsmnde, Sønder-Alslev, 1330, S 44. Kjelshøj, Rorup, 757 Kjærbygaard, Agedrup, 552. Kjærbygaard, Drgstrup, 536. Kjærbygaard, (A. J. L. Andersen), Fraugde, 502. Kjærbygaard, (P. Knudsen), Fraugde, 502. Kjærbyholm, Gaard (H. A. J. Hansen), ndslev, 771. Kjærbyholm, Gaard (M. Rasmussen), ndslev, 770. Kjærsgaard, Brenderup, 734. Kjærsgaard, Lunde, 59, S 5. Kjærstrup, Fuglse, 1160, S 33. Kjærumgaard, (Søskende Jensen), Kjærum, 840. Kjærumgaard, (K. L. Schmdt), Kjærum, 841. Kjøgegaard, Græshave, Kjørup, Krogsbølle, 621. Klarskov, Marslev, 560. j Klauserogaard, Stokkemarke, Klngstrup, Skaarup, 42, S 3. Klngstrup, Ny, Skaarup, 44, S 3. Klnkegaard, Købelev, S 27. Klodskovgaard, Ønslev, 1293, S 40. Knudstrup, Horslunde, Knuthenlund. Stokkemarke, 1028, S 24. Knuthenborg Avlsgaard, Hunseby, 1207, S 35. Knuthenborg, Hunseby, Kogaard, Stokkemarke, 1030, S 24, S 47. Kogsbøllegaard, Vndnge, 255. Kokkedal, Stokkemarke, 1031, S 24. Kongsgaard, Nørre-Aaby, 764. Korsebølle, Tranekær, 283, S 14. Korseltse, Sonder-Alslev, Korseltse Avlsgaard, Sønder-Alslev, 1332, S 44. Korshøjgaard, Aunslev, 229. Korupgaard, Korup, 423. Kosterlev, Gaard (N. J. Jespersen), Særslev, 656. Krageskov, Sandby, 1048, S 25. Kroghgaard, Mesnge, 581. Kragholmgaard, Skrøbelev, 263, S 13. Kragnæs, Marstal Landsogn, 355. Kragsberg, St. Knuds, 385. Kragsmnde, St. Knuds, 386. Krenkerup, Rodsted, Krestnedal, Lndelse, 320. Krngelborg, destrup, 1316, S 42. Krstensmnde, Særslev, 654. Krstnefeldt, Græshave, 1006, S 23. Kroggaard, Næsbyhoved-Broby, 418. Kroghenlund, Stenstrup, 50, S 4. Kroghgaarden, Bodstrup, 294! Kroglykkegaard, destrup, Krogsgaard, Græshave, 1008, S 23. Krogshøjgaard, Ubberud, 431. Krumstrup, Ryslnge, 156. Kustrupgaard, Vejlby, 706. Kvstgaard, Barløse, 809. Kædebygaard, Humble, 336, S 18. Købelevgaard, Købelev, 1066, S 26. Købelevgaard, Llle, Købelev, 1064, S 26. Ladegaarde, Gaard (J. P. Rasmussen Dalgaard), Orte, 870. Ladegaarde, Gaard (H. Jensen), Orte, 867. Ladegaarde, Gaard (H. Chr. Jørgensen), Orte, 868. Lammehave, Rnge, 181. Landklde, Fraugde, 498. Langedlgaard, Haarby, 900.

215 **»»«*«* «** ** '»»»»4 f««.-«****» <»»+«t ^ ^ ««- -»«- - rw r.«c x v ts v r.3 7 *»? -*. fr ". 7 ~ r Langensø, Vgerslev, 675 (under Baronet Holstenshus). Langensø Avlsgaard, 676. Langeskov, Hundstrup, 79, S 6. La'ngeskovgaard, Frørup, 201. Langeskovgaard, Ullerslev, 218. Langgaard, Thoreby, 1237, S 37. Langshøj Møllegaard, Stenstrup, 57. Langshøj Teglværk, Stenstrup, S 4. Langkldegaard, Lunde, 61. Langstedgaard,. Vernnge, 467. Langtved, Gaard (H. Jensen), Flødstrup, 216. Langøgaard, Koppel, 969, S 20. Laurasmnde, Snøde, 302, S 16. Lavndsgaard, Rønnnge, 515. Lebymarksgaard, Bregnnge, 357. Lehn, Egense, 27. Lehnshøj, Sørup, 66. Lehnskov, Egense, 31. Lejbøllegaard, Bødstrup, 293. Lenesgave, Nørre-Vedby, 1270, S 39. Lerbjerggaard, Bandholm, 1193, S 35. Ldsø, Rødby Købstad, 1137, S 31. Lllevang, Ullerslev, 217. Lltofte, Gamtofte, 824. Lndegaard, Flemløse, 888. Lndegaard, Horslunde, 1092, S 47. Lndegaard, Karleby, 1333, S 44. Lndegaard, Lndelse, 319, S 17. Lndegaard, Tlltse, S 22. Lndegaarden, Fraugde, 500. Lndelse Præstegaard, Lndelse, 317. Lndeskovgaard, Højby, 532. Lndevods Mølle, Vester-Aaby, 117. Lndved, Stenløse, 462. Lndved Vandmølle, Stenløse, 463. Lselund, Maglebrænde, 1261, S 38. Lselund, Refsvndnge, 243. Lstrup Skovgaard, Nørre-Ørslev, 1339, S 44. Lohals, Badehotellet, Hou, S 16. Lohalsgaarden, Hou, 307, S 16. Longelse Præstegaard, Longelsv, 309, S 17. Lousehøj, Øster-Ulslev, 1247, S 37. Ludvgsgave, Gjedesby, 1325, S 43. Lumby, Gaard (R. Pedersen), Lumby, 612. Lumbygaard, Lumby, 611. Lumbygaard, Nørre-Lyndelse, 526. Lundager, Gaard (H. Andersen), Gamtofte, 823. Lundbjerggaard, Kauslunde, 703. Lundbygaard, Brarup, Lundby Møllegaard, Brarup, Lundegaard, Lunde, 60, S 5. Lundegaard, Magleby, 349. Lundegaard, Nørre-Broby, 102, S 8. Lundegaard, Sønderby, 912. Lundegaard, Veflnge, 671. Lunde Mølle, Lunde, 607. Lundgaard, Skrøbelev, 260, S 13. Lundsgaard, Aasum, 493. Lundsgaard, Frørup, 201. Lundsgaard, Guldbjerg, 641. Lundsgaard, Revnnge, 571. Lundsgaard Avlsgaard, 573. Lunge, Gaard (H. J. Hansen), Gjelsted, 744. Lungholm, Olstrup, 1154, S 32. Lungholm Avlsgaard, Olstrup, Lydnge Møllegaard, Krarup, 88, S 8. j Ly Fællesmejer, Herredskrke, S 29, S 47. j Lykkegaard, Asperup, 719. Lykkenssæde, Fangel, 465. Lykkenssæde, Hllerslev, 87, S 7. Lykkenssæde, Olstrup, 1152, S 32. Lykkesborg, Haarslev, 661. Lykkesholm, Ellested, 196. Lykkesholm Avlsgaard, 198. Lykkesholm, Tryggelev, 338, S 18. Lykkesmnde, Sanderum, 447. Lysemose, Bovense, 232. Løgsmose, Haarby, 897. Løjgaard, Systofte, 1304, S 42. Løjtoftegaard, Løjtofte Herredskrke, Løjtofte, Llle, Gaard (H. B. Bærendsen), Løjtofte, 1111, S 30. Løjtved, Stenstrup, 51, S 4. Lønstrup, Avnede, 1024, S 23. Madeskovgaard, Nakskov Kommune, S 24. Magaard, Skaarup, 45, S 3. Mageltvnggaard, Vesterborg, 1128, S 30. Magelundegaard, Købelev, 1074, S 26. Maglebjerggaard, Vejleby, 1185, S 34. Magleby Præstegaard, Magleby, 347. Maglebøgegaard, Stokkemarke, Majbølle Saftstaton, Tlltse, S 22. Mallehøjgaard, Falkerslev, 1340, S 45. Mandgaard, Brylle, 482. Marendal, Lndelse, 319, S 17. Margaard, Nørre-Aaby, 765. Margaard Hovedgaard, Vgerslev, 678. Margrethesmnde, Ulbølle, 107, S 9. Marbo Ladegaard, Marbo Lands., 1195, S 35. Marebjerg, Købelev, 1078, S 26. Marelyst, St. Hans Marelyst Østersøbad, Veggerløse, S 43. Marendal, Lndelse, 321, S 17. Marendal, Sandby, 1053, S 25. Marendal, Skamby, 630. Marendal, Stenstrup, 56. Marenlund, Købelev, Marenlund, St. Hans, 408. Marenlund, Tullebølle, 271, S 14. Marenlyst, Veggerløse, Maresmnde, Kauslunde, 705. Maresmnde, Olstrup, 1152, S 32. Maresmnde, Rønnnge, 514. Markersdal, Taagerup, Marslev, Gaard (H. E. Clausen), Marslev, 553. Marslev, Gaard (Brdr. N. & L. Ottosen), Marslev, 552. Marslev Præstegaard, Marslev, 555. Marstal Bondeby, Gaard (Fru Rasmussen), Marstal Landsogn, 355. Marthasmnde, Kobelev, 1071, S 26. Masknfabrken Svendborg, A S, Sørup, S 5. Mejergaarden, Tryggelev, 341. Mellemballegaard, Gjelsted, 741. Mensalgaard, Tlltse, 991. Mndebo, Nordlunde, 1103, S 29. Mnendal, Tanderup, 794. Mogensegaard, Humble Moseby Præstegaard, Aastrup, 1344, S 45. { Mosegaard, Gloslunde, 998, S 22. Mosegaard, Næsbyhoved-Broby, 416. Mosegaard, St. Hans, 410.

216 * pt* _.s*_r. *, w.-. r : '-lj;; ~z^_-^_l t_ /:-:, rj-y y

217 - :! :-: & \

218 104 Regster. Mosegaard, Tommerup, 475. Mullerup, Gudbjerg, 150. Munkerod, Gaard (A. Andersen), Paarup, 924. Munkgaard, Brenderup, 733. Munkgaarde, Rorup, 755. Mygndgaard, Holevad, 816. Mullerup, Gaard (Enkefru K. Chrstensen), Barløse, 811. Myrebjerggaard, Magleby, 349, S 19. Mølagergaard, Smmerbølle, 267, S 14. Møllebjerggaard, Snøde, 301, S 16. Møllegaard, Drgstrup, 538. Møllegaard, Kauslunde, 701. Møllegaard, Kværndrup, 39, S 3. Møllegaard, Longelse, 308, S 17. Møllegaard, Næsbyhoved-Broby, 417. Møllegaard, Stenløse, 461. Møllegaard, Sønder-Højrup, 206. Møllegaard, G., Fruesogn Møllegaard, Ny, Fruesogn, 923. Møllergaard, Skrøbelev, 264, S 13. Mørkebjerggaard, Lndelse, 324, S 17. Naarup, Gaard (C. A. Hansen), Vemnge, 469. Naarup, Gaard (H. Hansen), Vemnge, 468. Nagelet Skovgaard, Thoreby, 1238, S 37. Nakkebølle, Aastrup, 118, S 10. Nakskov Ladegaard, Branderslev, 1044, S 25. Nebbelunde, Gaard (H. J. Hansen), Nebbelunde, 1172, S 34. Nebbelunde, Gaard (H. Pedersen), Nebbelunde, Nebøllegaard, Nørre-Krkeby, 1290, S 40. Nedergaard, Humble, 331, S 18. Nedergaard, Bødstrup, 285, S 14. Nedergaard Avlsgaard, Bødstrup, 286. Neder Mølle, Skovby, 636. Nelstrup, Købelev, 1077, S 26. Nelstrup, Ollerup, 40. Nelstrup, Vaabensted, 1208, S 35. Nslevgaard, Otterup, 590^(under Stamhuset Ravnholt). Nonnebogaard, Marslev, 564. Nordbogaard, Horslunde, S 29. Nordbygaard, Kjærum, 848. Nordenbrogaard, Magleby, 347, S 19. Nordskov, Gjestelev, 99, S 8. Nordskovlund, Kjølstrup, 545. Norgaard, Gundslev, 1264, S 39. Norregaard, Nebbelunde, Norupgaard, Veggerløse, S 42. Nybogaard, Søllested, 876. Nyborg Avlsgaard, Nyborg Lands., 204. Nybøllegaard, Hllerslev-Espe, 85, S 7. Nyfæste, Kjerte, 800. Ny gaard, Avnede, Nygaard, Brket, 1134, S 31. Nygaard, Skaarup, 49, S 4. Nygaard, Stoense, 305. s. Nygaard, Ulbølle, 108, S 9. Nykøbng F. Bryghus, Nykøbng Landsogn, S 41. Nymarksgaarden, Haarslev, 663. Næraagaard, Sønder-Næraa, 520. Næsbyhoved, Næsbyhoved-Broby, 421. Næsby Søgaard, Næsbyhoved-Broby, 418. Næsgaard, Aastrup, 1348, S 46. Nøbbøllegaard, Holeby, 1168, S 33. \ Nøjsomhed, destrup, Nøjsomhed, Købelev, 1063, S 26. Nøjsomhed, Skaarup, 48. N.-Alslev Gæstgvergaard, N.-Alslev, S 39. Nørre-Broby Præstegaard, Nørre-Broby, 103, S 8. Nørreballegaard, Tryggelev, 342, S 19. Nørregaard, Gloslunde, 999. Nørregaard, Landet, S 23. Nørregaard, Slemmnge, 1242, S 37. Nørregaard, Særslev, 655. Nørregaard, Ø.-Skjernnge, 76, S 6. Nørre-Gyldenbjerg, Dannemarre, 988, S 22. Nørre-Højrup, Gaard (C. Nelsen), Nørre-Hojrup, 625. Nørre Ladegaard, Nykøbng, Nørre-Lyndelse, Gaard (N. Jørgensen), Nørre-Lyndelse, 526. Nørremosegaard, Østofte, 1189, S 35. Nørrevang, Veggerløse, 1320, S 43. Nørre-Vedby, en Gaard (F. P. Jørgensen), Nørre- Vedby, 1266, S 39. Odnsborg, Vndeby, 1086, S 28. Olde, Gaard (H. Nelsen Chrstensen), Rse, 359. Oldenbjerggaard, Tullebølle, 269. Oldnggaard, Nørre-Vedby, 1266, S 39. Olesmnde, Lndelse, 320, S 17. Osensmnde, Skovlænge, 1021, S 23. Onkels Mnde, Aunslev, 228. Orebygaard, Sakskøbng Landsogn, Orebygaard Avlsgaard, Sakskøbng Landsogn, S 36. Oregaard, Ore, 638. Orehavegaard, Horslunde, 1098, S 29. Orelund, Sandager, 813. Orenæs, Nørre-Vedby, 1271, S 39. Ore Skovmølle, Ore, 640. Orte, Gaard (P. Knudsen), Orte, 861. Ottelundsgaard, Rødby, 1140, S 31. Otterup Gæstgvergaard, Otterup, 595. Oure Præstegaard, Oure, 187. Ourupgaard, destrup, 1311, S 42. Ourupgaard Avlsgaard, destrup, 1314, S 42. Paarupgaard, Ellnge, 249. Paarupgaard, Østofte, 1189, S 34. Palleholm, Lndelse, 325. Pallesmnde, destrup, 1309, S 42. Pandebjerg, Ønslev, 1294, S 40. Pederstrup, Vesterborg, 1125, S 30. Pederstrupgaard, S. Højrup, 207, S 13. Pejrupgaard, Orte, 865. Petersgaard, 258. Petersgave, Kappel, 972, S 20. Petersmnde, Stenstrup, 55. Petersmnde, Uggerslev, 625. Plegaard, Gloslunde, 1002, S 23. Plegaard, Vester-Aaby, 116, S 10. Pleskovgaard, Nordlunde, 1105, S 29. Pletgaard, Olstrup, 1153, S 32. Poustrup, Vndeby, 1082, S 27. Prorskov (R. V. de Neergaard), Thoreby, Prorskov (under Fuglsang Gods), Thoreby, 1235, Provstegaarden, St. Knuds, 392. Prydsgaard, Bødstrup, 289, S 15. Prydsgaard, Longelse, 312, S 17. S 3-, ' f f #

219 105 Pudselykkegaard, Skrøbelev, 261. Puge Mølle, Barløse, 810. Pæregaard, Tranekær, 278, S 14. Qvade, C. A., Rasmussen og Faber, A/S, S 35. Raagelund, Gaard (A. Rasmussen Øbro), Aasum, 494. Raahaugegaard, Holevad, 815. Raahavegaard, Holeby, 1169, SS. Raastrup, Gslev, 176. Rabenslyst, Aunslev, 226. Radstrupgaard, Marslev, 560. Radstruplund, Marslund, 561. Ravnebjerg, Gaard (M. C. Madsen), Sanderum, 453. Ravnholt, Herrested, 235. Ravnholt Avlsgaard, 239, S 13. Ravnsborg, Nr.-Ørslev* 1338, S 44. Ravnsø, Gaard (O. Hansen, Nørre-Alslev, 1277, S 39. Ravnsø, Gaard (H. Rasmussen Stgel), Nørre-Alslev, 1278, S 39. Rejstrup, Gaard (Lars Larsen), Aunslev, 229. Rkkesmnde, Dalum, 436. Rdderborg, Nakskov Kommune, S 24. Rngsebygaard, Herredskrke, 1108, S 29. Rngsebøllegaard, Rngsebølle, 1142, S 31. Rngsgaard, Ulbølle, 108, S 9. Rngstedgaard, Asperup, 718. Rngstedgaard, Sønder-Næraa, 519. Rsbro, Føns, 779. Rse, Llle-, en Gaard (J. Grodt Hansen), Rse, 359. Rsnge, Flødstrup, 214. Rodal, Brahetrolleborg, 132, S 11. Rodemnde, Aastrup, 1346, S 46. Rodsnæs, Sakskøbng Landsogn, 1218, S 36. Roerslev, Gaard (M. Henrksen Vædéle), Roerslev, 723. Roerslev, Gaard (Søstrene B. M. og M. J. Jørgensen), Roerslev, 725. Roerslev Møllegaard. Roerslev Rolfsted Mølle, Rolfsted, 517. Rolghed, Tryggelev, 340, S 18. Rolykkegaard, Købelev,* 1067, S 26. Rosenbjerggaard, Tlltse, 992. Rosendal, Lunde, 608. Rosengaard, Frue, 401. Rosenlund, Kjølstrup, 547. ' Rosenlund, Tboreby, Rudbjerggaard, Tlltse. 993, S 22. Rudbjerggaard Avlsgaard, Tlltse, 996. Rudkøbng, Gaard (J. Bay), Rudkøbng, 265, S 13. Rugaard, Veflnge, 672. Rullekrogaard, Næsbyhoved-Broby, 420. Rygaard, Langaa, 194, S 13. Rynkebygaard, Rnge, 182. Rødbjerghavn, Fodslette, 345, S 19. Rødemøllegaard, Svndnge, 172, S 12. Rødklde, Ulbølle, 105, S 9. Rønnemosegaard, Haarslev, 664. Rønnngesøgaard, Rønnnge, 512. Rørbæk Hovedgaard, Flødstrup, 211. Saksfjedgaard, Taagerup, 1143, S 31. Sakshøj, Hunseby, 1198, S 35. Saltofte, Gaard (H. C. Jensen), Kjærum, 847. Sandagergaard, Arnnge, 986, S 21. Sandagergaard, Nr.-Sandager, 648. Sandalgaard, Rse, 365. Sandbygaard, Sandby, Sanderumgaard, Davnde, 509. Sandholt, Sandholt Lyndelse, 140, S 11. Sandholt Avlsgaard, 142. St. Knuds Sogn, Gaard (H. Andersen), St. Knuds, 393. Sannagaard, Herredskrke, 1108, S 29. Sarumgaard, Marslev, 558. j Sarup Mølle, Haarby, 896. Sarumsøgaard, Vestenskov, 961, S 20. Schelenborg, Dalby, Stubberup og Mesnge, 582. Schelenborg Avlsgaard, 584. Sebjerggaard, Svannnge, 93. Selleberg, Brkende, 565. Snelund, Kappel, 971, S 20. Svkjærsgaard, Lunde, 58. Sø, under Bodstrup, 287, S 14. SJødgaarden, Gamtofte, 825. Skaarupgaard, Herrdslev, 1253, S 38. Skalbjerggaard, Gaard (J. J. Greve), Vssenbjerg, 486. j Skalbjerg, Gaard (P. Nelsen), Vssenbjerg), 485. Skamby Præstegaard, Skamby, 627. Skattebøllegaard, Stoense, 304, S 16. Skebjerggaard, Tullebølle, 270, S 14. Skjelby, Gaard (J. Tønnesen Lolle), Skjelby, 1322, S 43. Skjellerup Præstegaard, Skjellerup, 247. Skjeltofte, Vesterborg, 1127, S 30. ; Skjelstrupgaard, Hunseby, j Skjelstrupgaard, Købelev, 1073, S 26.! Skjernnggaard, V. Skjemnge, 104, S 9. Skjoldemose, Stenstrup, 53. Skjørrnge, Falkerslev, Skjørrnge Avlsgaard, Falkerslev, Skovballegaard, Vndeby, Skovbjerggaard, Ønslev, 1292, S 40. Skovby, Gaard (H. J. Lollke), Gundslev, 1265, S 39. Skovby, Gaard (H. J. Jakobsen), Vestenskov, S 20. Skovby, Gaard (C. Jensen Paaske), Vestenskov,, 962. Skovbygaard, Gundslev, 1264, S 38. Skovbøllegaard, Llle, Købelev, 1076, S 26. Skovgaard, Allerup, 506. Skovgaard, Gslev, 179. Skovgaard, Købelev, 1069, S 26. Skovgaard, Systofte, 1303, S 41. Skovgaard, Vester-Ulslev, 1251, S 37. Skovgaarde, Søby, 850. Skovkjærgaard, Vgsnæs, 1225, S 36. Skovlunde, Barløse, 807. Skovlundegaard, Eskldstrup, 1296, S 40. Skovlyst, Tved, 64. Skovmøllen, Veflnge, 669. j Skovnæs, Marbo, 1194, S 35.! Skovsbo, Fuglsbølle, 313, S 17. Skovsbo, Rynkeby, 567. Skovsbogaard, Lumby, 616. Skovsbogaard, Vernnge, 473. Skovbøllegaard, Købelev, 1072, S 26. Skovsgaard, Espe, 148, S 12. Skovsgaard, Humble, 327, S 18. Skovsgaard, Nakskov Købstadjord, 1037, S 24.

220 t \

221 V -*1 s < > : ; * 1 - t r }! - S 1'

222 106 Regster. \ \ Skovshøjrup Kro, Brenderup, 735. Skovsoddegaard, Nørre-Alslev, 1276, S 39. Skredtorpe, Gaard (L. Chrstensen), Vndeby, 1087, Skredtorpegaard, Vndeby, 1087, S 27. Skrllngegaard, Kauslunde, 698. Skrnshave, Kjøng, 883. Skrøbelevgaard, Skrøbelev, 259, S 13. Skrøbeshave, Aunslev, 225. Skullerod8holm, Nr.-Lyndelse, 524. Skydebjerg, Gaard (M. K. Jensen), Skydebjerg, 857. Skyttegaard, Brahetrolleborg, 132, S 11. Skyttegaard, Holevad, 818. Skyttegaard, Skaarup, 48, S 3. Skævenborg, Herredskrke, 1107, Sagstrup, Gaard (H. C. Larsen), Særslev, 657. Slettemark, Brket, 1134, S 31. Sludegaard, Frørup, 200, S 13. Slæbækgaard, Krkeby, 42, S 3. Snaremosegaard, Fuglsbølle, 315, S 17. Snave, Gaard (L. Rasmussen), Dreslette, 909. Snave, Gaard (R. Rasmussen), Dreslette, 908. Snøde Præstegaard, Snøde, 300, S 16. Sognefogedgaarden, Lndelse, 324, S 17. Solbakkegaard, Næsbyhoved-Broby, 419. Solevadgaard, Vernnge, 471. Sollerup, Ø.-Hæsnge, 145. Solvang, Sædnge, 1179, S 34. Sommersang, Nørre-Alslev, 1275, S 39. Sophedal, Sandby, 1052, S 25. Sophehøj, Holeby, Sophenberg, Vndnge, 254. Sophendal, Utterslev, 1090, S 28. Sophenlund, Herrested, 239, S 13. Sofenlyst, Lndelse, 326. Sophenlyst, Nordlunde, 1105, S 29. Sparretorn, Føns, 775. Splborg, Vejstrup, 188. Stadager, Stadager, Stadagergaard, Asperup, 719. Staunbrogaard, Orte, 863. Steensgaard, Snøde, 297, S 16. Steensgaard Avlsgaard, 299. Steensgaard, Svannnge, Q4. Steffensmnde, Brarup, 1284, S 40. Steffensmnde, Sandby, 1049, S 25. Stejlbjerggaard, Assens Byjord, 793. Stenagergaard, Mesnge, 580. Stenbækgaard, Magleby, 349, S 19. Stendyssegaard, Tlltse, 990, S 22. Stengadegaard, Humble, 330, S 18. Stenløsegaard, Stenløse, 460. Stensgaard, Sandby, 1060, Stensgaard, Stokkemarke, Stenstrupgaard, Kappel, 973, S 21. Stenstrupgaard, Vaabensted, 1351, S 36. Stenstrup Præstegaard, Stenstrup, 55. Stenstrup Akteteglværk, Stenstrup, S 4. Stenstrup ny Teglværk, Stenstrup, S 4. Stensø, Vestenskov, 965. Stenvængegaard, Nysted Landsogn, 1258, S 38. Stokkeby, Gaard (A. H. Andersen), Rse, 360. Stokkeby, Gaard (H. C. Jensen), Rse, 361. Stokkemarkegaard, Stokkemarke, 1026, S 23. Stokkemarke Saftstaton, Stokkemarke, S 23. tftorgaard, Kjøng, 886. Stormklde, Nørre-Vedby, 1267, S 39. Stovnngen, Kværndrup, 37. Strammelse, Gaard (Enkefru A. Hansen Lolk), Bjerreby, 69. Strandagergaard, Sandby, 1056, S 26. Strandgaard, Brket, 1132, S 31. Strandgaard, Hesselager, 163, S 12. Strandgaard, Nørre-Vedby, Strandgaard, Sandby, 1047, S 25. Strandholm, Rødby, 1141, S 31. Strandskov, Bovense, 232. Strandholm, Nørre-Vedby, 1266, S 39. Strbgaard, Vejlby, 711. j Strb Færgegaard, Vejlby, 710. S Strognæse, Errndlev, Stubberup, Søllnge, 209. Stuttergaarden, Vejlby, 709. j Stæhrsmnde, Maglehrænde, Stubberupgaard, Herrdslev, S 38. Stærmosegaard, Fruesogn, 398.! Suderballegaard, Arnnge, 985, S 21. Sundsgaarden, 83. Sundvedgaard, Stadager, 1287, S 40. Surholdtgaard, Stokkemarke, 1027, S 24. Svalebøllegaard, Bødstrup, 290, S 15. Svendborg Akteteglværk, Krkeby, S 6.! Svendekldegaard, Musse, 1244, S 37.! Svendstrup, Halsted, 1116, S 30. * Svendstrup, Købelev, Svendstrupgaard, Skrøbelev, 262, S 13. Svngelgaard, Nakskov Kommune, S 25 Sydrnggaard, Snøde, 300, S 16. Sæbyholm, Halsted, 1116, S 30. Sædballegaard, Magleby, 348, S 19. Sædngegaard, Sædnge, 1177, S 34.! Søbo, Jordløse, 121. Søbygaard, Søby, 366. Søby Kro, Søby, 366. Søbysøgaard, Nørre-Søby, 533. Sødal, destrup, 1308, S 42. Søgaard, Branderslev, 1041, S 25. Søgaard, Kappel, 975, S 21. Søgaard, Lndels«, 320, S 17. Søgaard, Magleby, 351. Søgaard, Trsted, 1180, S 34. Søgaarde, Bursø, 1170, S 34. Søholm, Kjøng, 885. Søholt, Krønge, Søholt Avlsgaard, Krønge, 1164, S 33. Søllestedgaard, Søllested, 1015, S 23. Søllestedgaard Avlsgaard, Søllested, Sølund, Brahetrolleborg, 132, S 11. Sølyst, Sørup, 67. Sømosegaard, St. Hans, 410. Søndenbro Møllegaard, Magleby, 351, S 19. Sønder-Alslev, Gaard (A. J. Rasmussen), Sønder- Alslev, Sønder-Esterbølle, Gaard (H. P. Hansen), Særslev, 652. Sønder-Esterbølle, Gaard (R. Hansen Rasmussen), Særslev, 653. Søndergaard, Olstrup, S 33. Søndergaard, Rørup, 752. Sønder-Gyldenbjerg, Dannemarre, 988, S 22. Sønder-Højrup Præstegaard, Sønder-Højrup, 204. Sønder-Krkeby, Gaard (H. P. Andersen), Sønder- Klrkeby, 1326, S 43.

223 Sønder-Krkeby, Gaard (J. Rasmussen Skovby), 1 Sønder-Krkeby, 1326, S 43. Sønder-Næraa, Gaard (H. Hansen), Sønder-Næraa, 522. Sønderskovgaard, Bødstrup, S 15. Søndertofte, Horslunde, 1097, S 29. Søvertorp, Skrøbelev, 258, S 13. Taaderup, Gaard (N. P. Nelsen Plle), Tngsted, 1299, S 41. Taaderup, Gaard ved (H. J. Pedersen), Tngsted, 1300, S 41. Taaderup, Gaard (H. P. Olsen), Tngsted, 1299, S 41. Taaderup Teglværk, Tngsted, S 41. Taagerudsgaard, Østofte, 1190, S 34. Taagerup Præstegaard, Taagerup, 1142, S 31. Taars, Gaard (F. Mogensen), Sandby, Taarup, Gaard (H. Nelsen), Gjelsted, 748. Taarup, Gaard (O. M. Jeppesen), Lumby, 613. Taarupgaard, Skydebjerg, 858. Taarupgaard, Torkldstnp, 1262, S 38. Taasnge, Bregnnge, 69. Tagemoeegaard, Sandager, 814. Talleruplund, Tommerup, 478. Tangegaard, Oure, 186, S 13. Tanggaard, Ubberud, 425. Tarupgaard, Paarup, 924. Thaarupgaard, Fangel, 467. Thobogaard, Brylle, 483. Thorebygaard, Vantnge, 149. Thorslundegaard, Thorslunde, 1146, S 32. Thorupgaard, Rse, 358. Thostrup, Skjørrnge, Teelholt, Ouse, 184, S 13. Tjørnebjerggaard, Humble, 336, S 18. TJørnebygaard, Utterslev, 1089, S 28. Tjørnevang, Sandby, 1055, S 26. Toftegaard, Landet, Toftegaard, Vndeby, 1083, S 27. Toftegaard, Ørsted, 871. Toftekjær, Søndersø, 689. Toftekjærgaard, Vgsnæs, Torbenhøj, Føns, 780. Tornbjerg, Store, Fraugde, 498. Torpe, Gaard (O. Larsen), Errndlev, 1150, S 32. Torpe, Gaard (H. P. Pedersen), Errndlev,' 1151, S 32. Torpegaard, Avnede, 1023, S 23. Torpegaard, Sønder-Næraa, 518. Torslund, Mesnge, 582. Torup, Gaard (J. C. Olsen), Allerup, 509. Torup, Gaard (A. C. Sørensen), Allerup, 508. Tranekær Slot, Tranekær, 272. Tranekær Slots Ladegaard, 277, S 14. Tranemosegaard, Søllested, 1019, S 23. Trente Mølle, Haastrup, 124, S 10. Troelsebygaard, Søllested, 1018, S 23. Trollelundsgaard, Herredskrke, 1106, S 29. Trudstolpegaard, Vaabensted, 1350, S 36. Trunderupgaard, Kværndrup, 38, S 3. Tryggelevgaard, Tryggelev, 339. Tryggelev Præstegaard, Tryggelev, 339, S 18. Trøstrup, Gaard (A. Hansen), Korup, 424. Tunnerup, Gaard (N. Chrstansen Bødker), Karleby, 1335, S 44. Tvedegaard, Lllebrænde, 1263, S 38. Tvedegaard, Store, Horslunde, Tvedegaard, Tved, S 5. Tverskov Mølle, Vgerslev, 681. Tvnge, Gaard (N. Bendxen), Rynkeby, 571. Tybrnd (under Grevskabet Wedellsborg), Ørslev, 783. Tybrnd Avlsgaard, Ørslev, 786. Tønnæs, Føns, 781. Tøystrup, Ryslnge, 158, S 12. Ubberud, Store, Ubberud, 425. Uggerslefgaard, Uggerslev, 623. Ulkendrup (under Stamhuset Dallund), Lunde, 606. Ullemose, Øster-Skjernnge, 74, S 6. Ullerslevgaard, Ullerslev, 219. :. Ulrksdal, Godsted, 1250, S 37. Ulrksdal, Nørre-VTedby, 1269, S 39. j Ulrksdal, Vaabensted-Engestofte, Ulrksholm, Kjølstrup, 542. Ulslev, Gaard (H. Nelsen), destrup, 1311, S 42. Urnegaard, Horslunde, 1096, S 29. Urup, Gaard (R. Klausen), Rynkeby, 569. Urup, Gaard (Enkefru K. Larsen), Rynkeby, 5<0. Vaalse nddæmnng, Nørre-Vedby, j Vaarskov, Bandholm, 1192, S 35. Valdemarslot, Bregnnge, 69, S 5. ; Valdnæs, Vaalse, 1279, S 40. Wedellsborg, 786. j Wedellsborg Avlsgaard, 790. Vejlegaard, Vejle, 14^, S 11. Vejleskov, -Vejle, S 11. Vejnæsgaard, Rse, 363. Vejrnge, Gaard (H. P. Petersen Skytte), Aastrup. 1345, S 45. Vejrnge, Gaard (C. Rasmussen Lejre), Aastrup. 1347, S 46. Vejrupgaard, Marslev, 562. Vejstrupgaard, Vejstrup, 188. Velstrupgaarden, Kværndrup, 37. Vendesmnde, Rødby, 1139, S 31. Vennerslund, Stadager, 1288, S 40. Vennerslund Avlsgaard, Stadager, Vennersmnde, Brylle, 481. Venslykke, Holeby, 1167, S 33. Westenborg, Nykøbng, 1301, S 41. Vester-Aaby Præstegaard, Vester-Aaby, 116, S 10. Vesterballegaard, Gjelsted, 743. Vesterbogaard, Købelev, 1070, S 26. Vesterborggaard, Vesterborg, 1120, S 30. Vesterborg Saftstaton, Vesterborg, S 30. Vesterbygaard, Fuglsbølle, 314, S 17. Vestergaard, Gjestelev, 101, S 8. Vestergaard, Humble, 328, S 18. Vestergaard, Højby, 529. Vesterhøj, Nørre-Ørslev, 1337, S 44. Vesterlund, Tryggelev, 342, S 19. Vester-Skjernnge Præstegaard, Vester-Skjernnge, 104, S 8. Vesterskovgaard, Tlltse, 991, S 22. Vestre Snaremosegaard, Fuglsbølle, 316, S 17. Vester-Ulslev Præstegaard, V'.-Ulslev, 1251, S 37. Vbegaard, Dannemarre, 986, S 22. Vby Ellegaard, Udby, 773. Vegaard, Home, 139, S 11. Vgelsøgaard, Østrup, 602. Vgsnæs Præstegaard, Vgsnæs, 1224, S 36. Vhavgaard, Karleby, 1334, S 44. *

224 ! : t n ( l! t w 1.1 >

225

226 108 / Regster. Vldmosegaard, Stokkemarke, 1030, S 24, S 47. Vlhelmegaard, Utterslev, S 28. Vlhelmsborg, Gamtofte, 836. Vlhelmsdal, Brarup, Vlhelmshøj, Søllested, Vndebygaard, Vndeby, 1084, S 27. Vndnge Søgaard, Vndnge, 253. Vndmøllergaard, Skaarup, 49. Vntersborg, TJtterslev, Wsbecksmnde, Kauslunde, 696. Vstorp, Store, Gamtofte, 832. Vstorp, Llle, Søllested, 879. Voldbrogaard, Gamtofte, 831. Voldbygaard, Kauslunde, 704. Voldgaard, Stenløse, 461. Voldtofte, Gaard (H. J. Hansen), Flemløse, 891. Voldtoftegaard, Flemlose, 893. Voldsgaard, Vernnge Vormark Møllegaard, Hesselager, 164. Vosemo8egaard, Sanderum, 442. W redeslund, Bursøe, Zastrow, Søndersø, 687. Æblegaarden, Ørbæk, 245. Æbeløgaarden, 620. Ødegaard, Sakskøbng Landsogn, Taars, 1220, S 36. Øelngsøgaard Avlsgaard, Græshave, Øksenhave, Lunde, 60. Øksenkjærgaard, Gamtofte, 830. Øllngsøgaard, Græshave, 1009, S 23. Ølstedgaard, Sønder-Broby, 92. S 8. Ølstrupgaard, Skrøbelev, 261, S 13. Ølundgaard, Skeby, 587. Ønslev, Gaard (L. Jensen), Ønslev, Ørbygaard, Stokkemarke, 1034, S 24. Ørbæk, Dreslette, 907. Ørbæklunde, Ørbæk, 243. Ørnfeldt, Kjølstrup, 544. Ørrtslev, Gaard (R. Jensen Rasmussen), Skeby, 589. Ørrtslevgaard, Otterup, 594. Øster Amaleagergaard, Dannemarre, 989, S 22. Østerbygaard, Holevad, 817. Østerbygaard, Kjærum, 846. Østergaard, Højby, 531. Østergaard, Munkebo, 539. Østergaard, Veggerløse, 1317, S 42. Øster-Lunde, Gaard (J. Madsen), Lunde, 609. Øster-Skjernnge Præstegaard, Ø.-Skjemnge, 73, S 6. Østerskovgaard, Rynkeby, 566. Østerskovgaard, Tlltse, 997, S 22. Øster*Trsted, Gaard (H. P. Rasmus-sen), Trsted, 1180, S 34. Øster-Ulslev Fællesmejer, Øster-Ulslev, Øster-Ulslev Præstegaard, Øster-Ulslev, 1246, S 37. Østervang, Tanderup, 796. Østoftegaard, Østofte, 1187, S 34. Østrupgaard, Haastrup, 123, S 10. Østrupgaard, Østrup, 598. Østrupgaard Avlsgaard, Østrup, Skeby og Otterup, 600. Østrupgaard Slot, 599. Østrupskovgaard, Østrup, 596.

227 FJERDE BND. Sde Frederksborg A m t Lynge-Kronborg Herred Holbo Herred Strø Herred... H3, 203 Lynge-Frederksborg Herred , 202 Ølstykke Herred w Horns Herred Københavns A m t Sokkelund Herred , 541 Smørum Herred , 540 Sømme Herred Voldborg Herred----' Tune Herred Ramsø Herred Holbæk A m t Merløse Herred Tudse Herred Løve Herred , 815 Arts Herred Skppnge Herred Ods Herred Samsø Sorø A m t Alsted Herred Rngsted Herred Slagelse Herred Vester Flakkebjerg Herred Øster Flakkebjerg Herred Præstø A m t Bjeverskov Herred Stevns Herred Fakse Herred... lllo

228 msm * V., to. K ' W : < '!:!

229 r r f\ j j ;.l4 1! h*' ; r MÉAHkÉÉNfedÉÉ > 4.. *

230 110 Regster. Tybjerg Herred. Hammer Herred Baarse Herred.. Møenbo Herred. Bornholms A m t... Vester Herred Nørre Herred Øster Herred. Sønder Herred Sde Aabjerggaard, Rngsted Landsogn, 875, S 50. Aabygaard, Nyker, Aagaard, Gjørlev, 693. Aagaard, Østerlarsker, Aagerupgaard, Aagerup, 437. Aagesholm, Sengelose, 390. Aalebækgaard, Borre, Aalekjær, Gjørlev, 692. Aasdegaard, Snesere, Aastrup, Saaby, 453. Aastrup Avlsgaard, Saaby, 455. Aavadgaard, Højelse, 70. Abelsmnde, Taarnby, 235. Adamshøj, Kværkeby, 902, S 53. Adamshøj Avlsgaard, Kværkeby, 902. Adlersborg, Baronet, Faarevejle, 797. Aflandshagegaard, St. Magleby, 244. Agergaard, Esbønderup, 88. Aggershvle, Søllerød, 322. Aggersvold, Hjembæk, 633. Aggersøgaard, Agersø, 1026, S 60. Agregaard, Nyker, Albertslund, Herstedvester, 359. Aldersro, Værslev, 773. Algstrup, Følleslev, 744. Allégaarden, Taarnby, 228. Allehøjgaard, Snoldelev, 499. Allerup, Gaard (N. P. Nelsen), Tudse, 626. Allerupgaard, Tudse, 626. Allesøgaard, Ny, Bloustrød, 69. Alleshave, Gaard (S. Chrstensen), Bregnnge), 749. Alleshave, Gaard (F. D. Wenrech), Bregnnge, 748. Allndemaglegaard, Allndemagle, 891, S 52. Almegaard, Store, Knudsker, Almndegaard, Rosklde Fruesogn, 413. Alslevgaard, Alslev, Alstedgaard, Alsted, 838. Ambæk, Gaard (P. Andersen, Dbmd.), Juneshoved, Anneberg, Højby, 782. Annebjerggaard, Magleby, 1025, S 59. Anneksgaarden, Ovrø, 207. Anneksgaarden, Rødovre, 257. Anneksgaarden, Veksø, 171. Annssegaard, Annsse, 112. Antonettesmnde, Skamstrup, 651. Antvorskov Braendergaard, St. Peders Landsogn, 944. Antvorskov Parcelgaard, St. Peders Landsogn, 943. Appelsbjerggaard, Hyllested, Arnakke, Svnnnge, 636. Aabjerggaard, Gjerlev, 975, S 56. Aamnderupgaard, Værslev, 775 (tl Kjelleklntegaard Ubby). Asnæsgaarden, Aarby, 721. Asnæs Møllegaard, Asnæs, 794. Assendrup, Avers, Astrup, Bjergsted, 758 (tl Lerchenborg). Atterupgaard, Boeslunde, 991. Atterupgaard, Jydstrup, 893, S 52. Andebo, Hagested, 624. Aunsøgaard, Aunsø, 769. Aunøgaard, Kjøng, Avedøre, Gaard (L. H. Nelsen), Glostrup, 352. Badegaard, Krummerup, 1031, S 61. Baaldhougaard, Daastrup, 528. Baandhøjgaard, Magleby, Baarse Præstegaard, Baarse, Baarupgaard, Esklstrup, 587. Baggaard, Klemensker, Bakkebøle, Gaard (C. Chrstensen), Vordngborg Landsogn, Bakkegaard, Aaker, Bakkegaard, Gladsakse, 270. Bakkegaard, Herfølge, Bakkegaard, Maarum, 102. Bakkegaard, Rslev, Bakkegaard, Snodstrup, 165. Bakkely, Flnterup, 858, S 48. Bakketofte, Daastrup, S 68. Baldersbrønde, Gaard (R. Hansen, Høje*Taastrup, 382. Baldershøj, Tune, 508. ' Balstrupgaard, Rngsted Landsogn, 868. Bannerhøj, Slangerup Landsogn, 146. Barfredshøj, Reerslev, 491. Basnæs, Tjæreby, Basnæs Avlsgaard, Tjæreby, Basnæs Gods, Tjæreby, Bastbjerg, Ndløse, 606. Baunegaard, Lyngby, 306.

231 Baunehøjgaard, Sengeløse, 388. ; Baunehøjsgaard, Fnderup, 685. Bavelse, Bavelse, Bavelse Møllegaard, Bavelse, Bavnbjerggaard, Hagested, 623.! Bedstegaard, Kværkeby, 906, S 53. Beldrnge, Beldrnge, Bellevue, Beldrnge, Benløse Teglværk, Benlose, 877, S 51. Benzonsdal, Thorslunde, 540. Benzonseje, Ørsted, 527. * j Bernggaard, Hvdovre, 248. Bernstorf Avlsgaard, Gentofte, 292. Bernstorf Slot, Gentofte, 293. Bernstorf Hovmarksgaard, Gentofte, 293. Besser Præstegaard, Besser, 810. Bllesborg, Herfølge, Brkegaard, Ballerup, 404. Brkegaard, Herlov, 130. Brkelund, Hvedstrup, 432. Brkemosegaard, Helsnge, 698. Brkendegaard, Værslev, 772. Brket, Grevnge, 791. Brkholm; Herlev, 275. Brkholm, 564. Bsgaard, Onsbjerg, 809. Bstrup Gods, St. Jørgensbjerg, 425. Bstrup Parcelgaard, St. Jørgensbjerg, 426. BJergbygaard, Stfts-Bjergby, 644. Bjergby Præstegaard, Bjergby, 642. Bjernedegaard, Bjernede, 847, S 49. Bjerremarksgaard, Vordngborg Landsogn, Bjørnshøjgaard, Hjørlunde, 155. ' Bjøsegaard, Bjerre, 1017, S 59.! Blakke Møllegaard, Ferslev, 200. ; Blangslev, Gaard (P. Krstensen), Mogenstrup,, Bleghøjsgaard, Skjensved, 519. Blndkldegaard, St. Peders Landsogn, 951. Blykoppegaard, Nyker, Blyskovgaard, Brngstrup, 882, S 51. Bodal, Stenllle, 614. Boelshøjgaard, Storehednge Kommune, j Bognagergaard, Sengeløse, 389. > Bognæsgaard, Herslev, 429. Bognæsgaard, Udby, 617. Bognæsgaard, Vg, 787, 791. j Boholtegaard, Herfølge, Bolbygaard, Klemensker, Bonderup, Taarnborg, 994. j Bonderup Avlsgaard, Taarnborg, 995. Bonderup, Tostrup, 593. Borgegaarden, Hojelse, 536. Borreby, Magleby, 1022.! Borreby Avlsgaard, Magleby, Borrevang, Højby, 781. Borsholmgaard, Hornhæk-Hellebæk, 41. J Borupgaard, Gjørlose, 152.! Borupgaard, Rønnebæk, Borupgaard, Tkjøb, 28. j Boskovgaard, Herfølge, j Bousagergaard, Herstedvester, 361. j Bovsplegaard, Soderup, 583. Braadegaard, Egebjerg, 788. Brandsgaard, Bodlsker, j Brandstrupgaard, Tersløse, 611. Bransbjerggaard, Glostrup, 348. j j Brattngsborg, Tranebjerg, S06. Brattngsborg Avlsgaard, Tranebjerg, 807. Bredalsgaard, Hvdovre, 247. Bredegaard, Hvdovre, 249. ^ Brede Ladegaard, Lyngby, 311. Bredekjærgaard, shøj, 375. Bredeløkke, Holtug, Bredeshave, Snesere, Bregentved, Haslev, 928. Bregentved Avlsgaard, Haslev, 931. Bregnegaard, Everdrup, Bregnngegaard, Bregnnge, 755. Bremegaard, Gyrstnge, 853, S 49. Brnkgaard, Førslev, 917, S 54. Brogaard, Aaker, Brogaard, Gentofte, 285. Brogaard, Greve, 477. Brogaard, Klemensker, Brogaard, Nyker, Broksø, Herlufmagle, Bromme Møllegaard, Bromme, 850, S 48. Brorupgaard, Furendal, 1045, S 62. Brorupgaard, St. Mkkels Landsogn, 952. Brosteensgaard, Reerslev, 489. Brunsgaard, Nylarsker, Brydegaard, Ledøje, 397. Brændesgaard (A. Dam), bsker, Brændesgaard (E. psen), bsker, Brændesgaard (H. A. psen, Dbmd.), bsker,1321. Brødaksgaard, Skuldelev, 184. Brødebæk, Vester-Egede, Brøndbyvester, Gaard (H. Pedersen), Brøndbyvester, 335. Brøndbyøster, Gaard (A. Chrstensen), Brøndbyøster, 342. Brøndbyøster, Gaard (J. P. H. Chrstensen), Brøndbyøster, 340. Brøndbyøster, Gaard (C. Olsen), Brøndbyøster, / 342. Brøndshøjgaard, Lynge, 135. Brønshøj Bakkegaard, Brønshøj, 250. Buddnge, Gaard (H. Nelsen), Gladsakse, 264. Bukkegaard, Nyker, Store Bukkegaard, Aaker, Bulbjerggaard, Vg, 785. Buske, Hvalsø, 451. Buskysmnde, Ruds-Vedby, 667. Bybjerggaard, Sorterup, 964, S 56. Bækkeskov, Everdrup, Bæks Krogaard, Jordløse, 776. Bævergaard, Bjeverskov, Bødstrup, Drøsselbjerg, 701. Bøgede, Gaard (Enkefru A. Larsen), Gjørslev, Bøgeskovgard, Helsnge, 103. Carlsbjerg Møllegaard, Raklev, 713. Carlshøj, Lyngby, 308. Carlsmnde, Herstedvester, 354. Cathrneberg, Sengeløse, 386. Cathrnedal, Kundby, 631. Cathrneholm, Krummerup, 1028, S 60. Charlottegaard, Hoje-Taastrup, 383. Charlottendal, St. Peders Landsogn, 945. Charlottenlund Slot, Ordrup, 300. Chrstansdal Kloster, Bavelse, Chrstansholm, Gentofte, 299.

232 l! - t > j! 1«:!!'.!

233

234 112 Chrstanshus, Brkerød, 74 Chr 9'a ahaj Vester-Egede, Chrstanslund, L yngby, 463. C h rs ta n,mnde, Asmnderød, 51 C hretlanem lnde, Draaby, «.* C h n st.n elu n d, Skbbnge, 1215 C hretnelund, Skbby, m C lau sb o rg g aard, Kværkeby, 905 C onradefeld, Broby, 940. Crone8^He, Lundforlund, 971. S 56. D alsg aard, Ørsted, S 67. D am gaard, Besser, 811. D am gård, Herstedvester, 357 D am sb jerg g aard, Asmndrup787 D aneruo, Bjergsted, 759.»D ansk K alk san d stensfab rk «, 613 D a n stru p lu n d, Tkjøb, 33 Darupgaard, Kosklde Fruesogn, 414.» erg aard en, Sengeløse, 387 d d alg aard, H jø rlu n d e, 15«l,aSerSaard, Stllng«, 982, 8 57 N ø rre-jern lø se, ^ D o rth easm n d e, M ørke, 645. O ragsholm, Faarevejle, 797. Orags Mellegaard, Hørve, Dragør, Gaard ( v t \r ^ O ronnnggaard, Sø,L o d, Z ^ D ruedal, Gjerlev, 176 O u eb jerg g aard, Flnterup, 857, S 50. O uem osegaard, Maarum, 101 O y reh av eg aard, Lyngby, 310.' D yrehavegaard, Mørke, 647 D yssegaard, Gentofte, 294 D yssegaard, Karlebo, 58. D yvekjæ rgaard, Reerslev, 400 D ønnerm osegaard, Brngstrup 884 Oønnerup, Holmstrup, 763. E delesm nde, Broby, 933. Edelgave, Smørum, 398. EePh83Ve * V,8gaard» Smørum, 399. gebjerg, Rerslev, 666. E g eb jerg g aard, Egebjerg, 790 E gebygaard, A aker, Egedal, Karlebo, 6 3. Egede, Llle, Boeslunde, 992 S 5«E gegaard, Lyngby, 315. E geledgaard, T e stru p, 941. E g elu n d sg aard, Gjerlev, 178 E gem arke, F ø llesler, 742. Egholm,mAggerLæ om.aar<' Eges,eTnla«le-»005.^ Egholm, Sæby, 437. Egholm Avl,gaard, Sæby, 469. E gholm M ellegaard, Sæbv o«rr E jby, Gaard (N F S o / 8 f yu ge 47 - E lb y g aard, Glotrup,' L. E llsegaard, Bodlsker, 1333 E H ebrudgaard, Kallehave, E. L 8a- rd ' V e8te,' M ar«. 1M6. ogaard, S tore, G en to fte, 288. Ellm ge, 5«4. E lllngegaard, H øjby, 783 E llsbjerg, H jørlunde, 159. E lv erd am sg aard, R efsnæ s, 707 E n d ru p g aard, A sm nderød, 45. G,0 s tr u P-»» ' 246. Regster. E n g b jerg g aard, Vallensbæk, 363. ngegaard, Store, Bodlsker, Engelholm, Snesere, E ngelsborg, Alsted, 841. E nggaard, Gudum, 959, S 55. E nggaard, Herlev, 280. E n ghavegaard, Gladsakse, 267 E nghavegaard, Kastrup, 1197 E n ghavegaard, Sengeløse, 395 E nghavegaard, Terslev, 921, S 54 E n g leru p g aard, Sgersted, 888 E ngheden, Taarnby, 229. E nrum, Søllerød, 321. E rem tagen, 305. Erksholm, Aagerup, 579. E rk,holm A vlsgaard, Aagerup 581 s r r r r r - " E skebjerggaard, Bregnnge E skem osegaard, Brkerød, 75. E kem o, egaard> Herfølge, m : E, k. r r g a a rd K m m m e P. 1030, 8 1 Esk l f ' Pc<lerSk er' 1 «. Eskldstrup, Sneslev, 918 Sksksø, S T 7 Selsø,! A,l,s 188. a a r d SneslCT- 9o-' E Pe, Roeslunde, 989 " s» E sro m g aard, Esbonderup, 85 E srom M ellegaard, Esbonderup, 86 E sse to fte g a a rd, Højelse. S 70 ^ E verdrup P ræ ste g a a rd, Everdrup, 203. E ag erh u lt, Ferslev, 199. E alkenhøj, Sæby, 658. F alk ensteen, Gjerlev, 974. F alk ensteen A vlssaarr r> t 8gaard» gjerlev, 975. umgaard, Farum, 175. F au rb o g aard, Særslev, 743. Faurholm, Frederksborg Slotssogn, 107 F ed g aard, Roholte, Femhejgaard, Vg, 786. F sk e b æ k,g a a rd, Nestelsø, 1178 F e n n e sle. M elle, Alsted, 8 4 2, S 49 F jo rd g aard en, Aagerup, 438. F lad sa a, Mogenstrup, F lagsm osegaard, Stenmagle, 859 F e m s to tte g a a rd, Krummerup. 10*9 s 60 F len sb o rg g aard, Glumsø, 1,5«., 6 - F ln tp ru Pgaard F ln te ru P. 655, S 49. F nthl?ps:a,ard Store Fu8ode, 741. Flntholm, Lynge, 137. F lynderup, Tkjøb, 38. F lø jg aard, Stllnge, 978. Eløng M ellegaard, Fløng, 434 F o d b y g aard, Fodby, 1050, S 63 1 F o leh av eg aard, Hørsholm, 79. F orvnge, Gaard ( J. Hansen), Ubby 731 F ra u v a rd,g a a rd, Tjæreby, 117. " 73L F rebogaard, Græsted, 98. Fredem Bolg, Sundby, 227 F redensborg Slot, Asmnderød, 5* F redenslyat, Saaby, 457. F rederk sb o rg Slot, 122. F rederksdal, Lyngby, 302. F rederk sd al A vlsgaard, Lyngby, 303.

235 Frederkseg, Herlufmagle, 114G. Frederkshøj, Sondersted, 605. Frederksklde, Lynge, 835. Frederkslund, Store, Kndertofte, 909. Frederkelund Avlsgaard, Store, Kndertofte, 970, S 56. Frederkslund, Llle, Ottestrup, 968. Frederksmnde, Farum, 174. Fredsholm, Helsngør, 26. Fredtoftegaard, Karlebo, 59. Frenderupgaard, Damslolte, Frenderupgaard, Grevnge, 793. Frennegaard, Brkerod, 73. Frennegaard, bsker, Frheden, Brkerød, 72. Frheden, Hvdovre, 250. Frhedslund, Sæby, 659. Frsbjerggaard, Gudum, 960, S 56. Frjsenvang, Soborg, 95. Frstrup Møllegaard, Soderup, 582. Frydenlund, Græsted, 99. Frydenlund, Søllerød, 320. Frydendal, Llle, Tuds«,, 628. Frydens Gave, Gladsakse, 271. Fuglagergaard, Alsted, 840. Fuglebjerggaard, Fuglebjerg, Fuglebjerggaard Avlsgaard, Fuglebjerg, Fuglebjerg Krogaard, Fuglebjerg, 1033, S 61. Fuglebjerggaard, Stenmagle, 684, S 50. Fuglesang, Kregorme, 120. Fuglesangsgaard, Ldemark, Fuglesangsgaard, Tybjerg, Furendal, Furendal, 1045, S 62. Fæbygaard, Ørslev, 12*23. Fællesskovgaard, Stege Landsogn, Fæltergaard, Vsknge, 765. Følholm, Ølsted, 203. Førslevgaard, Førslev, 1034, S 61. Førslevgaard Avlsgaard, Forslev, Gaardagergaard, St. Peders Landsogn, 948, S 55. Gaasebjerggaard, Hyllnge, 1043, S 61. Gadebygaard, Øster-Maræ, Gadegaard, Bodlsker, Gadegaard, Store, Pedersker, Gadegaard, Store, Vester-Maræ, Gammelgaard, Herlev, 276. Gammelgaard, Vallensbæk, 365. Gammel Køgegaard Avlsgaard, Koge Landdstrkt, 521. Gammelmosegaard, Gentofte, 299. Gammelrand, Bregnnge, 756. Garbogaard, Stenløse, 169. Garbogaard, Strø, 119. Gaunø, Vejlø, Gaunø Avlsgaard, Vejlø, Gedemarksgaard, Hemmershøj, 986, S 58. Gesegaard, Nordrup, 907. Gesegaard Avlsgaard, Nordrup, 909. Glbjerggaard, Soborg, 94. Glsagergaard, Llle, Rngsted Landsogn, 873. Clsagergaard, Store, Rngsted Lundsogn. 874, S 50. Glsgaard, Krslemark, 1044, S 62. Gtlngegaard, Gslnge, 624. Gsselfeld Kloster, Broby, 934. Csselfeld Kloster«Avlsgaard, Broby, 937. Gjeddesdal, Greve og Reerslev, Gjelsøgaard, Egebjerg, 789. Gjerdrup, Egeslevmagle, Gjerdrup Avlsgaard, Egeslevmagle, Gjorslev, Holtug, Gjæshøjgaard, Tølløse, 577. Gjødstrupgaard, Toksværd, Cladsaksegaard, Gladsakse, 257. Glostrup, Gaard (A. Chrstansen), 345. Glostrup, Gaard (N. A. Petersen), Glostrup, 343. Glostrupgaard, Glostrup, 343. Glostruphus, Glostrup, 344. Godthaab, Godthaab, Herstedvester, 356.! Godthaab, Storehednge Kommune, Godthaab, Lundby, 226. Gammelgaard, Store, Aaker, Gravesholm, Søstrup, 569. Grevegaard, Greve, 475. Grevensvænge, Rønnebæk, Grubberholm, Hmlngøje, Grundmosegaard, Holmstrup, 762. Grydebjerggaard, Rosklde Fruesogn, 415. j Gryde Mølle, Bjergsted, 777. Grønhøjgaard, Skjørpnge, 1008, S 59. Grønnebjerggaard, Fløng, 436. Grønnebjerggaard, Soderup, 585. Grønnegaard, Gladsakse, 541. Grønnemosegaard, Gladsakse, 260. Grønnæsgaard, Torup, 121. Gudum, Guard (J. Ejlersen), Gudum, 962. Gudum, Gaard (H. Jacobsen), Gudum, 961. Gudumgaard, Gudum, 963. Cundeklde, Vejby, 109. Gunderslevholm, Gunderslev, 1038, S 61. Gunderslevholm Avlsgaard, Gunderslev, j Gunderup, Herfølge, Gundsøgaard, Gundsomugle, 445. Gundsølllegaard, Krkerup, 441. Gurrehus, Tkjob, 32. Gyldenholm, Krkerup, Gyldenholm Avlsgaard, Krkerup, Gyldensgaard, Øster-Maræ, Gyldensten, Oppesundby, 164. Gyngemosegaard, Gladsakse, 270. Gyrstnge Præstegaard, Gyrstnge, 853, S 49. Gøjestensgaard, Snoldelev, 500. Haarlev Brygger, Haarlev, Hagelbjerggaard, Benløse, 878, S 51. Hagelsegaard, Ølsted, S 66. Hagestedgaard, Hagested, 621. Halkevad Møllegaard, Skjørpnge, Hallebygaard, Sæby, 657. Hallegaard, Store, Aaker, Hallegaard, Store, Bodlsker, Hallegaard, Store, Olsker, Hallelev, Gaard (L. P. Jensen), Sønderup, 958. * Hammeldrupgaard, Solbjerg, 676. Hammersholm, Allnge-Sandvg Landdstrkt, j Hammershus, Tostrup, 591. Haradsmnde, Herstedøster, 353. Hareskovgaard, Værløse, 408. Hammerødgaard, Tkjøb, 36. Harrested, Hyllnge, Harrested Avlsgaard, Hyllnge, Hastrupgaard, Snoldelev, 498. Haslev Højskole, Haslev, 927, S 54. f Danske G a ard e : Regster. 8

236 f t!! H t ;! ;.

237

238 1 1 4 Regster. Haugbyrdgaard, Rngsted Landsogn, 869. Haughøjgaard, Skbby, 190. Haunsø Møllegaard, Følleslev, 746. Havarthgaard, Søllerød, 330. Havdrupgaard, Havdrup, 514. Havegaard, Hornbæk-Hellebæk, 42. Haveland, Sengeløse, 393. Havebjerggaard, Fløng, 436, Havmosegaard, Esbønderup, 87. Havrebjerg Møllegaard, Havrebjerg, 677. Havreholmgaard, Rngsted Landsogn, 867, S 50. Havegaard, Gentofte, 294. Hedegaard, Ballerup, 406. Hedevg8lyet, Aarby, 722. Hegneholt, Grønholt, 54. Hegnstrupgaard, Grønholt, 56. Hejnetrupgaard, Gundsømagle, 444. Helgeehøj, Høje-Taastrup, 378. Hellebækgaard, Hornbæk-Hellebæk, 44. Hellested Præetegaard, Hellested, Helleetrup, Flnterup, 858, S 50. Hellgdomegaarden, Rø, Helengegaard, Helsnge, 695. Hendrkeholm, Rødovre, 255. Henrettelund, Testrup, 942. Henrksholm, Bjergsted, 760. Henrksholm, Søllerød, 325. Herbertely8t, Gladsakse, 258. Herfølge Præetegaard, Herfølge, Herlev, Gaard (N. C. Hansen), Herlev, 282. Herlev, Gaard (M. Nelsen), Herlev, 280. Herlev, Gaard (F. C. W. Wørle), Herlev, 282. Herlevgaard, Herlev, 281. Herlufmagle Krogaard, Herlufmagle, Herlufsholm, Herlufsholm, Herlufsholm Avlsgaard, Herlufsholm, Herlufsholm Præetegaard, Herlufsholm, Herlevgaard, Herløv, 129. Hermosa, Brøndbyvester, 334. Herrngløse, Gaard (L. Jensen), Hvedstrup, 433. Herrngløse, Gaard (P. Jensen), Hvedstrup, 433. Herrngløse, Gaard (Tuten), Hvedstrup, 434. Hesede, Broby, 939, S 55. Hesselbjerggaard, Uvelse, 150. Hesselbjerggaard, Rerslev, 664. Hesselbjerggaard, Furendal, 1046, S 62. Hestkjøbgaard, Brkerød, 77. *Hldegaard, Brngstrup, 882, S 51. Hllerødsholm, Frederksborg Slotssogn, 125. Hfndholm Højskole, Tørslev, 1037, S 61. Hntzehougaard, Esbønderup, 91. Hjalmarsgaard, Tranebjerg, 805. Hjelmgaard, Damsholte, Hjelmsømaglegaard, Sneslev, 917. HJortegaard, Østerlarsker, Hoglebjerggaard, Klemensker, Holbæk Slots Ladegaard, Merløse, 558. Holdsbjerggaard, Herstedvester, 360. Holløsegaard, Vejby, 111. Holløse Møllegaard, Skjelby, Holmagergaard, Dalby, 535. Holmagergaard, Soderup, 583. Holmagergaard, Sorterup, 965. Holmegaard, Gentofte, 284. Holmegaard, Hvdovre, 246. Holmegaard, Lyngby, 313. Holmegaard, Olstrup, S l \1 Holmegaard, Ordrup, 301. Holmegaard, Tønnnerup, 715. Holmerødgaard, Herløv, 131. Holmgaard, Besser, 812. Holstenborg, Holstenborg, 1015, S 59. Holstenborg Avlsgaard, Holstenborg, Holstensmnde, Førslev, Holtegaard, Asmnderød, 48. Holtegaard, Brngstrup, 885, S 51. Holtegaard, Frerslev, 933. Holtegaard, Stege Landsogn, Holtegaard, Gammel, Søllerød, 328. Holtegaard, Ny, Søllerød, 325. Holtuggaard, Holtug, Hove Møllegaard, Smørum, 400. Hovedgaard, Nylarsker, Hovedskovgaard, Stege Landsogn, Hulby Møllegaard, Taarnborg, 999. Hulhøjgaard, Lynge, 138. Hullegaard, Olsker, Humlemosegaard, Lyderslev, Humleore Skov, S 53. Hummeltofte, Lyngby, 316. Hundegaard, Kldebrønde, 481. Hunosøgaard, Magleby, Husagergaard, Lundforlund, 973, S 5G. Huusbjerggaard, Stllnge, 976, S 57. Huustoftegaard, Stllnge, 980, S 57. Hvedbjerg, Refsnæs, 708. Hvedlykkegaard, Bregnnge, 752. Hvessnge, Gaard (S. L. Jensen), Glostrup, 346). Hvessngegaard, Glostrup, 346. Hvdegaard, Lyngby, 542. Hvdesteensgaard, Stllnge, 977. Hvdkldegaard, Stege Landsogn, Hyldegaard, Farrngløse, 909. Hyldegaard, Gladsakse, 262. Hyldegaard, Ordrup, 301. Hækkelund, Damsholte, Hækkerupgaard, Tybjerg, Højagergaard, Slangerup By og Landsogn, 144. Højbakkegaard, Høje-Taastrup, 383. Højeloftgaard, Værløse, 408. Højergaard, Herlev, 278. Høje Sandbjerg, Søllerød, 327. Høje-Taastrup, Gaard (N. Chrstensen), Høje-Taa strup, 376. Høje-Taastrup, Gaard (H. C. Jensen), Hoje-Taa strup, 375. Høje-Taastrup, Gaard (H. Jeppesen), Høje-Taa * strup, 378. ] Høje-Taastrup, Gaard (Enkefru L. Olsen), Høje Taastrup, 376. Høje-Taastrup Præstegaard, Høje-Taastrup, 375.! Højgaard, Dalby, S 69. Højgaard, Gladsakse, 273. Højgaard, Højelse, S 69. Højgaard, Herlev, 280. Højgaard, St. Hans, S 50. Højgaard, Tune, 502. Højlunde, Uvelse, 147. Højrupgaard, Vallensbæk, 366. Højsgaard, Gentofte, 295. j Højstrup, Helsngør, 27. Højstrup, Lyderslev, Højstrupgaard, Bjerreskov, j Højstrupgaard, Høve, 1007, S 59.

239 F je rd e Bnd. 115 Hømbgaarden, Hømb, 916. Hørbygaard, Hørby, 618. Hørbygaard Avlsgaard, Hørby, 619. Høvdngsgaard, Mern Høve Præstegaard, Høve, 1006, S 59. Høveltegaard, Bloustrød, 66. bstrup, Gentofte, 290. dagaard, St. Peders Landsogn, 947, S 55. ndelukkegaard, Esbønderup, 87. ndre Mssons Landbrugsskole, Haslev, 933, S 54. ngebjerggaard, Hoje-Taastrup, 382. ngermandsgaard, Rutsker, ngersholm, Faarevejle, 799. shøj, Gaard (A. Madsen), shøj, 373. shøj, Gaard (C. Olsen), shøj, 372. shøjgaard, shøj, 372.» Skoven«, Bodlsker, slegåard, Rødovre, 251. Ulehus, Rødovre, 252. slemark, Gaard (C. L. Chrstensen), Rødovre, 252. stebjerggaard, Tømmerup, 716. Jellerødgaard, Karlebo, 65. Jensensmnde, Kallehave, Jernbjerggaard, St. Mkkels Landsogn, 954. Jerse, Gaard (C. Ammtzbøll), Jerse, 516. Jesmnde, Kallehave, Johannesdal, Lundforlund, 973, S 56. Jomfruens Egede, Øster-Egede, Juelnge, Hellested, Juellund, Vollerslev, Juelsborg, Gjerslev, 680. Juledal, Flnterup, 854, S 49. Jungshovedgaard,, Jungshoved, Jyderup Præstegaard, Jyderup, 640. Jægershus, Boeslunde, 991. Jægersprs Hovedgaard, Draaby, 181. Jægersprs Slot, Draaby, 179. Jørgenssæde, Saaby, 455. Jørslevlyst, Karse, Kaabæksgaard, Kværkeby, 903, S 53. Kaastrupgaard, Tømmerup, 717. Kagsgaard, Herlev, 279. Kalby, Gaard (Sognefoged P. Hansen, Dbmd.), Olstrup, Kallehave Færgegaard, Kallehave, Kallerup, Gaard (C. Hansen), Høje-Taastrup, 385. Kallerup, Gaard (H. P. Henrksen), Høje-Taastrup, 385. Kallerupgaard, Raklev, 712. Kallsgaard, Haraldsted, 890, S 52. Kallundborg Slots Ladegaard, Kallundborg Landdstrkt, 702. Kaltredgaard, Bregnnge, 757. Kammergave, Munke-Bjergby, 849. Kannkegaard, Aaker, Kannkegaard, Store, Bodlsker, Kappelkjær, Storehednge Landsogn, Kappellevgaard, Gammel, Kldebrønde, 483. Kappellevgaard, Kldebrønde, 482. Karlslunde, Gaard (N. Larsen), Karlslunde, 512. Karlslundegaard, Karlslunde, 511. Karlstrupgaard, Karlstrup, 513. Kassegaard, Esbønderup, 90. Kastanenborg, Glostrup, 350. Kastrup, Gaard (H. Geertsen), Taarnby, 240. Kastrup, Gaard (P. Nelsen), Taarnby, 239. Kastrup, Gaard (H. Petersen), Taarnby, 242. Kastrup, Gaard (C. Thønnesen), Taarnby, 242. Kastrupgaard, Fuglebjerg, 1031, S 61. Kastrupgaard, Taarnby, 238. Kastrupgaard, Ny, Taarnby, 238. Kathrnedal, Stege Kommune, Katrnelyst, Pedersborg, 833, S 49. Kattngeværk, St. Jørgensbjerg, 428. Kattrup, Sæby, 662. Kelstrupgaard, Brkerød, 76. Kldebjerggaard, Aagerup, 438. Kkebæksgaard, Krkerup, Kldegaard, Gentofte, 297. Kldegaard, Karlebo, 63. Kldegaard, Stllnge, 978, S 57. Kldegaard, Terslev, 921, S 54. Kldegaard, Ubby, 733. Kldeholm, Ølstykke, 167. Krkebjerggaard, Brøndbyvester, 337. Krkebredegaard, Vallensbæk, 367. Krkehavegaard, Lllerød, 133. Krke Helsnge Præstegaard, Helsnge, 699. Krke-Stllnge Møllegaard, Stllnge, 976, S 57. Krstnelund, Ballerup, 404. Kjeldby Præstegaard, Kjeldby, Kjeldbyllle, Gaard (H. J. Rasmussen), Kjeldby, Kjelleklnte, Gaard (J. P. Andersen), Ubby, 734 Kjelleklnte, Gaard (M. S. Chrstoffersen), Ubby, 736. Kjelleklntegaard, Ubby, 732. Kjelleklntegaard, Llle, Ubby, 735. Kjærebjerg, Stllnge, 984, S 58. Kjærup, Benløse, 880. Kjærup Avlsgaard, Benløse, 881. Kjøllergaard, Bodlsker, Kjøllergaard, Rø Klarupgaard, Haraldsted, 890. Klemensker Præstegaard, Klemensker, Klemmenstrupgaard, Herfølge, Klntholm, Magleby, Klntholm Avlsgaard, Magleby, Klntsø, Højby, 784. Klppngegaard, Magleby, Klockesmnde, Havdrup, 515. Klonemosegaard, Hmmelev, 419. Klostergaarden, Syv, 522. Klostemosegaard, Helsngør, 26. Klosterskovgaard, Kjeldby, Klovby Møllegaard, Ubby, 730. Klovtofte, Gaard (J. Andersen), Høje-Taastrup, 384. Knabstrup, Sdr.-Jernløse, 567. Knardrupgaard, Gandløse, 172. Knudsnygaard, Vordngborg Landsogn, Knudskovgaard, Vordngborg Landsogn, Knudslund, Brøndbyvester, 340. Knudslund, Kværkeby, 901. Knudsmnde, Ballerup, 403. Knudsrødgaard, Stllnge. 985, S 58. Knudstrupgaard, Alsted, 842, S 49. Knurvang, Lundsforlund, 971, S Kobbegaard, Østerlarsker, Koefoedsgaard, Øster-Maræ, Kokkedal, Hørsholm, 82.

240 t! s M t t,!!! t

241

242 1 H R egster. Koldekldegaard, Skjørpnge, 10ft7, S 59. Koldemo8egaard, Lynge, 833, S 48. Kollekolle, Værløse, 409. Kollerød, Gaard (Enkefru D. Frandsen), Lynge, 137. Kongens Mølle, Aunsø, 777. Kongsdal, Ondløse, 602. Kongsgaard, Broby, 837, S 49. t Kongsklde Mølle, Lynge, 8.34, S 48. Kongstrup, Gaard (J. Nelsen), Refsnæs, 708. Kongsvlle, Gladsakse, 272. Konradnelyst, Ruds-Vedby, 666. Kornerupgaard, Kornerup, 430. Kornerup Møllegaard, Kornerup, 431. Kornsbakke, Tybjerg, Korsager, Kvslenark, S 62. Korsagergaard, Vallensbæk, 363. Korsbjerggaard, Hmmelev, 421. Korsgaard, Herstedøster, 353. Korshøjgaard, Sfc. Peders Landsogn, 949, S 55. Korsvejgaard, Næsby, Koster Færgegaard, Stege Landsogn, Krabbesholm, Gjershøj og Sæby, 471. Krabbesholm Avlsgaard, Gjershøj og Sæby, 472. Kragbjerggaard, Lyngby, 306. Kragemosegaard, Bjeverskov, Kragerupgaard, Ørslev, 673. Kraghavegaard, Høje-Taastrup, 381. Kragsbjerggaard, Havrebjerg, 677. Krebsehuset, Slagllle, 845, S 49. Krogegaard, Østerlarsker, J Krogerup, Asmnderød, 50. Kroggaard, Syv, S 67. Kroghholtsbjerg, Glostrup, 352. Kroghslyst, Glostrup, 347. Kronborg Slot, Helsngør, 22. Kronborg Ladegaard, Helsngør, 23. Kroppedal, Sengeløse, 394. Krummerupgaard, Krummerup, Krusegaard, Store, Bodlsker, j Kruusesmnde, Korsør, Krænkerup, Gaard (N. Rasmussen), Havrebjerg, 678. Kulhus, Værløse, 410. Kuregaard, Aaker, Kvellnghøj, Stenllle j Kvslemark Præstegaard, Kvslemark, 1044, S 61. Kvstgaard, Tkjøb, 31. Kværkebygaard, Kværkeby, 900. Kykenhøj, Bjemede, 848, S Kyndegaard, Nyker, Kærgaard, Hømb, 914, S 54. ' Kærgaard, Vester Maræ, Køgegaard, Gammel, Køge Landdstrkt, 520. Køllegaard, Stfts-Bjergby, 644. Kølleregaard, bsker, Ladbygaard, Herlufsholm, Ladby Teglværk, Herlufsholm, Ladbygaard Teglværk, Herlufsholm, Ladegaard, Klemensker, Ladegaardsmøllen, Frederksborg Slotssogn, 128., Lammehavegaard, Stenmagle, 863. Landlynggaard, Stenllle { Landsgravegaard, St. Peders Landsogn, 950, S 55. Landsledgaard, Kjeldhy, j Langagergaard, Daastrup, S 68. Langagergaard, Herstedvester, 354. Langagergaard, Sengeløse, 391. Langagergaard, Tune Langebjerggaard, Stllnge, 983. Langedamsgaard, Refsnæs, 707. Langemyregaard, Aaker, Langensgaard, shøj, 373. Langerødgaard, Merløse, 560. Langkærgaard, Søllerød, 328. Langmosegaard, Borre, Langskftegaard, Svallerup, 740. Lauegaard, Aaker, Lautrupgaard, Ballerup, 405. Ledbjerggaard, Stenmagle, 860, S 50. Leergaard, Ferslev, 198. Ledreborg, Allerslev, 448. Ledreborg Avlsgaard, Allerslev, 450. Ledøje Præstegaard, Ledøje, 395. Lehnsgaard, Østerlarsker, Lekkende, Øster-Egesborg, Leragergaard, Gudum, 962. Leragergaard, Herløv, 131. Leragergaard, Hømb, 915, S 54. Lerbjerggaard, Asmnderød, 49. Lerchenborg, Grevskabet, 718. Lerchenborg, Aarby, 720. Lerchenfeldt, Kallundborg Landdstrkt, 704. Lerchesmnde, Vsknge, 768. Lellngegaard, Gammel, Højelse, 538. Lellngegaard, Ny, Lellnge, Ldemark, Gaard (C. J. Jørgensen), Ldemark, Lllendal, Øster-Egesborg, Lndeborg, Hemmershøj, 987. Lndegaard, Lyngby, 308. Lndegaard, Stege Landsogn, Lndegaarden, Skbby, 191. Lndersgaard, Karrebæk, 1049, S 62. Lndersvold, Roholte, Lndeskovgaard, Boeslunde, 990, S 58. Lndholm, Gjevnnge, 459. Lndholm Avlsgaard, Gjevnnge, 461. Lndholm, Stllnge, 981. Lndholmgaard, Maarum, 100. Lndholmgaard, Uggeløse, 141. Lndholtsgaard, Skamstrup, 650. Loftsgaard, Nylarsker, Loftsgaard, Store, Aaker, Loftsgaard, Store, Pedersker, Lottesmnde, Tkjøb, 35. Louseholm, Draaby, 183. Lousenlund, 937. Ludshøjgaard, Bldstrup, 108. Lundby, en Købmandsgaard (S. L. M. Andersen), Lundby, Lundebakkegaard, Lynge, 135. Lundegaard, Ballerup, 402. Lundegaard, Bjerre, 1018, S 59. Lundegaard, Gjørløse, 153. Lundegaard, Gladsakse, 261. Lundegaard, Ny, Store Magleby, 243. Lundegaard, Tune, 506. Lundegaard, Øster-Maræ, Lundforlundgaard, Lundforlund, 972, S 56. Lundsgaard, Bjeverskov, Lundegaard, Lynge Lydertlev Præstegaard, Lyderslev, 1111.

243 Fjerde Bnd. 117 Lykkensgave, Høje-Taastrup, 378. Lykkesdal, Høje-Taastrup Lyngbakkegaard, Gladsakse Lyngby, Gaard (N. C. Bache), Lyngby, 309. Lyngbygaard, Egeslevmagle, Lyngbygaard, Lyngby, 306. Lyngby, Landboskolen ved, Lyngby, 310. Lyngebæksgaard, Karlebo, 64. Lynggaard, Søndersted, 603. Lyngholt, Klemensker, Lysholm, Glostrup, 351. Lysholmgaard, Rosklde Landdstrkt, 410. Lystagergaard, Krunmeru), Lystrup, Kongsted, Lystrupgaard, Uvelse, 148. Løgtvedgard, Vsknge, 767. Løtegaard, Taarnby, 237. Lønsgaard, Tjæreby, 116. Løvegaard, Gjerslev, 682. Løve Krogaarø, Gjerslev, 679. Løvenborg, 563. Løvenborg Hovedgaard, Butterup, 565. Løvendal, Gjerslev, 681. Maalevgaard, Maalev, 407. Madebjerggaard, Besser, 812. Maglebjerggaard, Borre, Magleby, Store, Gaard (P. Jacobsen Bacher). Store Magleby, 244. Magleby, Store, Gaard (C. Jansen), Store Magleby, 246. Magleby, Store, Gaard (J. Zbrandt Jansen). Store Magleby, 245. Magleby, Store, Gaard (P. Petersen), Store Magleby, 244. Magleby, Store, Gaard (T. C. Schmdt). Store Magleby, 245. Maglebygaarden, Magleby, Maglegaard, Gladsakse, 259. Maglegaard, Grandløse Maglegaard, Hømb, 915, S 54. Maglegaard, Rosklde Landdstrkt, 411. Maglegaard, Øster-Maræ, Maglehøjgaard, Reerslev, 488. Maglekjærgaard, Gjørløse, 151. Malkegaard, Søllerød, 324. Mallngsmnde, Tostrup Mannerup Møllegaard, Ovsted, 447. Marbjerg, Gaard (Københavns Kommune), Flong, 436. Margrethelund, Ledøje, 398. Margrethenlund, Fakse, Marehøj, Karlebo, 60. Marehøj, Sandby, Marelyst, Gladsakse, 265. Marenholm, Kundby, 630. Marenhøj, Frøslev, Marenlund, Stenmagle, 861, S 50. Marenlyst, Herlev, 283. Marlenlyst, Store Magleby, 243. Marenlyst, Vordngborg Landsogn, Marthagaard, Gjørlev, 691. Maenedøgaard, Vordngborg Landsogn, Masnedøgaard, Ny, Vordngborg Landsgon, Maxhavegaard, Nestelsø, Melbygaard, Aarby, 724. Mellemekovgaard, Lynge, 139. Mentegaarden, Gentofte, 290. Merløeegaard, Merløse, 559. Merløsegaard, Tostrup, 595. Merløse Møllegaard, Store, Tostrup, 588. Mern Saftstaton, Mern Mdlergaard, Brøndbyvester, 333. Mndstrupgaard, Vndnge, 492. Mneslund, Aarby, 723. Mnnslyst, Uggerløse, 597. Mosegaard, Gentofte, 284. Mosegaard, Kjeldby, j Mostrupgaard, Raklev, 711. Mullerupgaard, Drosselbjerg Munkegaard, bsker, Munkegaard, Pedersker, Munkegaard, Store, Aaker, Munkegaard, Llle, Aaker, Myertyggegaard, Bregnnge, 751. Myhregaard, Knudsker, Myregaard, Store, Aaker, Myregaard, Store, Nylarsker, Myregaard, Llle, Pedersker, Møbergaard, Vndnge, 492. Møllegaard, Fnderup, 685. Møllegaard, Store, Holbæk Kommune, 556. Mørdrupgaard, Uggeløse, 142. Mørkhøjgaard, Gladsakse Mørkøjegaard, Dalby, S 69. Mørup, Fjenneslev, 843, S 49. j Nebbegaard, Bloustrod, 68. : Nebbegaard, Tjæreby, 115. Nebs Møllegaard, Valsøllle, 894, S 52. Nerldgaard, Sædder, Nellerupgaard, Søborg, 97. ' Ncolnegaard, Strøby, Ndløsegaard, Ndløse, 608. Ndløse Møllegaard, Ndløse, 607. Nelsmnde, Rslev, Nssegaard, Helsnge, 696. Nvaagaard, Karlebo, 61. Nvaa Mølle, Karlebo, 62. Nverødgaard, Karlebo, 60. Nonnegaard, Smørum, 400. Nordfeld, Elmelunde, Nordfeld Avlsgaard, Elmelunde Nordgaard, Rngsted Landsogn, 866. Nordgaarden, Krkerup, 440. Nordholm, Greve, 480. Nordre Hulegaard, Gentofte, 289. Nordre Munkegaard, Gentofte, 290. Nordruplund, Nordrup, 958. Nordskovgaard, Flnterup, 856, S 50. Nordskovgaard, Haslev, 927, S 54. Nybogaard, Asmnderød, 48. Nybrogaard, Gladsakse, 272. Nygaard, Næstved St. Mortens Landdstrkt, Ny gaard, Præstø Købstads Landdstrkt, Nygaard, Rødovre, 254.! Nygaard, Snoldelev, 494. Nygaard, Ubby, 731. Nylandsgaard, Skjensved, 518. Nylars Præstegaard, Nylarsker, Nyløkkegaard, Hammer, Nymølle, Rosklde Landdstrkt, 412. Nyraad Brygger, Vordngborg Landsogn, 1240.! Nyrupgaard, Raklev, 711.

244 m \! s ;> l j t. 1!

245 ",r.. : ' '-'.? ; O * VV? >: ; " y-t '' ' -. s>: rs V..., ' w >. " 'r ''.-'T -.r *..., v ;..' j.?. *.4.. T ' V--N v.'.; X f '.-.v -ntvj : v, ^ vv- ; --af _ ;». j'- ' - 1 -r.a;, f ;. ' ' trtr-,..?».. :v j y - :. v ^ v j - s v.-»,lv: ; v 'v ". >-. t - : Y* / 1 '', ' 3. ' ' ~J" v ; v J >..'... ' V... V - : ' ;.*>* ' :'r *. "...:. *; '>' ' : yt - r. -fr\ - v:*;-..- :..-<%',-ft. ** *! '** "s-'tfubrf'- = ' - 'v

246 118 Regster. Nyrupgaard, Sonnerup, 464. \ Nyrupgaard, Tkjøb, 29. Nyrupgaard, Øster-Egede, Nysø, Præstø Landdstrkt, Nyvangsgaard, Holbæk Kommune, 553 : Nærumgaard, Søllerød, 331.! Næsby, Gaard (under Store Frederkslund), Sorte- rup, 964. Næsby, Gaard (Store Frederkslund), Sorterup, 967. Næsbygaard, (J. Hansen), Sorterup, 967. Næsbygaard, <.H. P. Jørgensen), Sorterup, 967. Næsbyholm, Næsby, Næsbyholm Avlsgaard, Næsby, Næsgaard, Faarevejle, 796. Næstved Mark, Llle, Gaard paa (Enkefru R. 0. Hansen), Herlufsholm, Næstved Møllegaard, Llle, Herlufsholm, Nævlngegaard, Hmmelev, 420., Nøkkentvedgaarden, Mørke, 646. Nørager, Sæby, 660. Nøragersmnde, Taarnby, 233. Nørgaard, Rødovre, 255. Nørregaard, bsker, Nørregaard, Ledøje, 397. Nørregaarden, Stege Landsogn, Nørreskovgaard, Ørslev, Odnsgaard, Sengeløse, 389. Oldebjerggaard, Lynge, 836, S 49. Oldengaard, Fjenneslev, 844. Osensmnde, Snesere, Olstrupgaard, Bregnnge, 754. Ondløse Møllegaard, Ondløse, 599. Oregaard, Kastrup, Orelund, Skamstrup og Frydendal, 652. Oremandsgaard, Allerslev, Ottestrup, Ørslev, 926. Ougtvedgaard, Sæby, S 70. Overberg, Krogstrup, 195. Overdrevsgaarden, Allerslev, Overdrevsgaarden, Hmmelev, 419. Overdrevsgaarden, Vgersted, 899, S 53. Ovsted Krogaard, Ovsted, 446. Paastrupgaard, Hjørlunde, 157. Pagterold, Krogstrup, 197. Parcelgaarden, Ørslev, 673. Pedersholm, Oppesundby, 165. Pedersmnde, Olstrup, Pedersmnde, Uggerløse, 596. Penstrupdal, Tune, 501. Peter Bastans Mnde, Sundby, 225. Petersdal, Hyllnge, Petersdal, Taarnby, 230. Petersgaard, Kallehave, Petershvle, Annsse, 113. Peterslund, Baarse, Peterslyst, Aarby, 727. Petersmnde, Førslev, Petersmnde, Stenllle, 612. Petersmnde, Sønderup, 957, S 56. Phllpsdal, Svallerup, 739. Pbe Møllegaard, Helsnge, 105. Pllegaard, Brøndbyøster, 341. Plegaard, Klemensker, Pllegaard, St. Peders Landsogn, 949, S 55. Plegaard, Store, Bodlsker, Pleby, Sorterup, 966. Place Gaarden, de, Vgersted, 898. Provstegaarden, Stege Kommune, Præstegaarden, Knudsker, Prøvegaard, Farrngløse, 910. Prøvelyst, Karlebo, 57. Prøvesten, Lllerød, 133. Pudebjerg, Stenløse, 170. Raadegaard, EVerdrup, ^ Raagaards Mnde, Sundby, 223. Ragnesmnde, Brøndbyvester, 336. Raklev Præstegaard, Raklev, 710. Rangle Møllegaard, Holmstrup, 761. Raschenberg, Sæby, 662. Ravnstrup, Herlufsmagle, Reedtzholm, Karrebæk, 1049, S 62. Reerslev, Gaard (O. Sørensen), Reerslev, 486. Reerslevgaard, Reerslev, 485. Reerslev Præstegaard, Reerslev, 484. Refdalsgaard, Sengeløse, 388. Refsnæsgaard, Refsnæs, 709. Rendebjerggaard, Tune, 503. Rengegaard, Storehednge Landsogn, Rerslev Præstegaard, Rerslev, 665. Rettestrup Møllegaard, Rønnebæk, Rngebygaard, Vester-Maræ, Rngholm, Nykøbng Kommune, 780. Rngsted Kloster, Rngsted Landsogn, 871. Rngsted Kloster Avlsgaard, Rngsted Landsogn, 872. Rsbjerggaard, Hvdovre, 248. Rsbygaard (L. Nelsen), Herstedvester, 361. Rsbygaard (M. Petersen), Herstedvester, 362. Rsegaard, Aaker, Rsegaard, Faarevejle, 797. Rsegaard, Olsker, Rsenholm, Nyker, Rodegaard, Store, Dalby, Rolandsgaard, Taarnborg, 998, S 58. Rolykkegaard, Kundby, 629. Roppehøvsgaard, Bregnnge, 750. Rosenbækgaard, Herfølge, Rosendal, Fakse, Rosenfeld, Kastrup, Rosengaard, Kværkeby, 903, S 53. Rosengaard Avlsgaard, Kværkeby, 904. Rosenlund, l ggelose Rosklde Frue S., Gaard (P. Jeppesen), Sømme, 415. Rosklde adelge Jomfrukloster, Hmmelev, 423. Rosklde adelge Jomfruklosters Forpagtergaard, Hmmelev, 424. Rosklde Kro, Herstedvester, 357. Rosmannegaard, Knudsker, Rud8*Vedby Teglværk, Ruds-Vedby, 670. Rugskov, Ørslev, 673. Ruhedal, Gyrstnge, 853. Rungsted Ladegaard, Hørsholm, 78. Ryegaard, Rye, 461 (Greve F. C. R. Scheel). Ryegaard Avlsgaard, Rye, 462. Ryegaard, Søllerød Rygaard, Annsse, 114. Rymarksgaard, Jydstrup, 892, S 52. Rynkevanggaard, Aarby, 726. Røddnge, Gaard (P. Larsen), Damsholte, Rødehus, Thureby, Rødevejrmøllegaard, Herstedvester, 355.

247 ) Rødklde Folkehøjskole, Stege Landsogn, 124G. Rødkldegaard, St. Peders Landsogn. 952, S 55. ' Rødkldegaard, Stege Landsogn Rødovregaard, Rodovre, 253. Rødsbjerggaard, Kallehave, Rødstensgaard, Hømb, 913, S 54. Røjlegaard, Egeslevmagle, 1006, S 59. Rønnebæksholm, Rønnebæk, Rønnebærgaard, Gladsaks-e, 274. Rønnede Krogaard, Vester-Egede, Rønneholtgaard, Lllerød, 134. Rønnerødgaard, Lyngby, 313. Rørby Præstegaard, Rørby, 728. Rørendegaard, Sengeløse, 393.»Salbæk«Vg«, Raklev, 705. Sallerupgaard, Kjøng, Saltofte, Ubby, 737. Saltø, Karrebæk, Saltø Avlsgaard, Karrebæk, 1048, S 62. Sandbjerggaard, Brkerød, 70. Sandbjerggaard, Brøndbyvester, 339. Sandbygaard, Sandby, Sandemandsgaard, Rutsker, Sandholm, Bloustrød, 66. Sandtoftegaard, Stennagle, 860, S 50. St Jørgensbjerg S., Gaard (P. Hansen), Sømme, 428. St. Jørgensbjerg S., Gaard (C. Pedersen), Sømme, 427. St. Jørgensgaard, Ny, Rngsted Landsogn, 864. Sannholm, Besser, 814. Sauntegaard, Hornbæk-Hellebæk, 40. Schæfergaarden, Ledøje, 401. Senhusgaard, Storehednge Landsogn, Sejersgaard, Knudsker, Selchausdal, Sæby, 655. Selsø Hovedgaard, Selsø, 187. Sengeløse, Gaard (H. Larsen), Sengeløse, 388. Sevedø, Gaard paa (H. Petersen), Magleby, S 60. Severnsmnde, Butterup, 565. Sdnge Fjordgaard, Grevnge, 791. Serslev Møllegaard, Storehednge Landsogn, Sgersted Teglværk, Sgersted, 887. Sgrdshøj, Aarby, 725. Slergaard, Brøndbyvester, 335. Smblegaard, Klemensker, Smonsborg, Alsted, 839. Sndshve, Hornbæk-Hellebæk. 43. Skaderedegaard, Haldagerllle, Skalstrup, Gaard (O. Jørgensen), Rosklde Fruesogn, 417. Skalstrupgaard, Rosklde, Fruesogn, 416. Skattegaard, Taarnby, 241. Ske Møllegaard, Haraldsted, 890, S 52. Skelbækgaard, Sgerslevvester, 154. Skelskør Frugtplantage, Skelskør, S 60. Skppngegaard, Valleklde, 802. Skjeldgaard, (P. Jansen), Taarnby, 236. Skjeldgaard (C. Clausen), Taarnby, 235. Skjelgaard, Hvdovre, 250. Skjellebjerg, Gaard (H. Sørensen), Skjellebjerg, 671. Skjoldenæsholm, Valsøllle, 895. Skjoldenæsholm Avlsgaard, Valsøllle, 897, S 52. Skjoldgaard, Gentofte, 298. j Skjæppelund, Strøby, 1107.! Skjævnge Præstegaard, Skjævmge, 119.! Skortskjærgaard, Følleslev, 745. Skovager, Sgersted, 886, S 52. Skovbygaard, Jydstrup, 892. Skovgaard, Bodlsker, 1327 Skovgaard, Herlufsholm, Skovgaard, Klemensker, Skovgaard, Sædder, Skovlund, Frøslev, Skovlund, Tkjøb, 34. Skovlundegaard, Ballerup, 406. Skovly, Søllerød, 329. Skovlyst, Everdrup, Skovlyst, Vgersted, S 53. Skovmarksgaard, Hellested, Skovsbogaard, Syv, 523. Skovsgaard, Krkerup, Skovsholm, bsker, Skovsø, Gaard (J. P. C. Nelsen), St. Mkkels Landsogn, 955, S 55. Skovvænge, Kastrup, Skuggebakke, Ndløse, 607. Skullerupgaard, Glumsø, Skullerupholm, Kdserup, 458. Skumgaard, Furendal, 1047, S 63. Slangerup, Gaard (N. P. V. Mørck), Slangerup Bysogn, 146. Slangerupgaard, Rngsted Landsogn, 870. Slangerupgaard, Slangerup Bysogn, 143. Slettegaard, Helsnge, 106. Slmmnge Krogaard, Gjørslev, Slæggerup, Gaard (J. Jensen), Aagerup, 440. Smakkegaard, Gentofte, 296. Smederupgaard, Bjergsted, Smdstrupgaard, Hørsholm, 84. Smørengegaard, Store, Vester-Maræ, Snednge, Ørslev, Snedkærgaard, Dalby, Snekkerup, Gaard (S. J. Olsen), Faardrup, Snekkerupgaard, Faardrup, Snertngegaard, Sværdborg, Snesere Teglværksgaard, Snesere, Sneslev Møllegaard, Førslev, 1038, S 61. Snogegaard, Gentofte, 287. Snoldelevgaard, Snoldelev, 496. Snubbekorsgaard, Sengeløse, 392. Solbakkegaard, Brngstrup, 886. Solbakken, Hørsholm, 81. Solbjerggaard, Gjørslev, 688. Solbjerggaard, Solbjerg, 674. Soldatergaard, Aaker, Solvang, Farum, 173. Sonnerupgaard, Hvalso, 452. Sonnerupgaard, Tkjøb, 35. Sophenberg, Hørsholm, 81. Sophenborg, Tjæreby, 118. Sophendal, Terslev, 923. Sophenholm, Tølløse, 578. Sophenhøj, Sundby, 224. Sophenlund, Glostrup, 342. ' Sophenlyst, Helsngør, 25. Sopheshvle, Hagested, 620. Sorgenfr Slot, Lyngby, 304. Sorø Akadem, Sorø Landdstrkt, 830, S 49. Sorø llle Ladegaard, Sorø Landsogn, 830, S 49. Sorø store Ladegaard, Slagllle, 846.

248

249 Ésmmth

250 120 Regster. Sosegaard, Vester-Maræ, Spaannebækgaard, Merløse, Spanager, Ejby, 534. Spanager, Mogenstrup, Sparresholm, Toksværd, Sparresmnde, Damsholte, Spejlsbygaard, Kjeldby, Spjellerupgaard, Marvede, Spltsgaard, Klemensker, Sprettngegaard, Sædder, Spurvegaarden, Hvdovre, 247. Staalvængegaard, Kallehave, Stakhavegaard, Rngsted Bygrund, 876, S 51. Stamperegaard, Øster-Maræ, Statafgaard, Haslev, 932. Statonsgaarden, Herlev, 277. Steensbjerg, Hjorlunde, 160. Stenagergaard, Sengeløse, 391. Stenborggaard, Sengeløse, 395. Stenhallergaard, Tostrup, 590. Stenkelstrupgaard, Ejby, 534. Stenlængegaard, Mern, Stenængegaard, Mogenstrup, Stenrødgaard, Lyngby, 309. Stensgaard, Vsknge, 764. Stenstrupgaard, Jungshoved, Stentegaard, Taarnborg, 998, S 58. Sternborggaard, Gudum, 961, S 56. Stevnsbogaard, Glostrup, 350. Storagergaard, Herstedøster, 353. Storehednge, Gaard (E. H. Permn), Storehednge Kommune, Storehednge Hovedgaard, Storehednge Kommune, Storehednge Præstegaard, Storehednge Kommune, Storelnde Overdrevsgaard, Karse, Storgaard, Krogstrup, 192. Storgaard, Terslev, 922, S 54. Storkesnaggaard, Ejby, 533. Stormarksgaard, Storehednge Kommune, Strandbygaard, Store, Nylarsker, Strandegaard, Roholte, Strandgaard, Hmmelev, 418. Strandgaard, Rørby, 729. Strandgaard, Taarnby, 234. Strenghøjgaard, Uvelse, 150. Strødam, Esbønderup, 93. Stubberupgaard, Borup, 532. Stubberupholm, Faarevejle, 800. Stærregaard, Reerslev, 487. Sundby S., Gaard (P. J. Hansen), Sundby, 222. Sundby S., Gaard (O. Jansen), Sokkelund, 225. Sundbygaard, Sundby, 223. Suserupgaard, Lynge, 836. Svallerup Præstegaard, Svallerup, 738. Svanholm, Krogstrup, 193. Svebøllegavn, Aunsø, 771. Svegaard, Gentofte, 298. Svejgaard, Gladsakse, 274. Svendsbjerg, Hørve, 803. Svendsmark, Gaard (Enkefru E. K. Jensen), Stege Landsogn, Svendstrupgaard, Taarnborg, 1000, S 58. Svenstrup, Borup, 529. Svenstrup Avlsgaard, Borup, 531. Svendstrup, Llle, Brngstrup, 883. Svndngegaard, Sværdborg, Svnnngegaard, Svnnnge, 637. Svnnnge Hovgaard, Svnnnge, 636. Svnnnge Krogaard, Svnnnge, 635. Sydgaard, Brøndbyvester, 338. Syvhøjgaard, Stege Landsogn, Sæbygaard, Sæby, 815. Sæbygaard Avlsgaard, Sæby, 816. Sæderegaard, Klemensker, Særslevgaard, Særslev, 747. Søbjerggaard, Jyderup, 639. Søborggaard, Hjørlunde, 161. Søborg Sø, Søborg, 95. Søbygaard, Jungshoved, Søegaard, Rslev, Søgaard, Asmnderup, 572. Søgaard, Gjørlev, 689. Søgaard, Gladsakse, 262. Søgaard, Krkerup, 443. Søgaard, Magleby, Søgaard, Rngsted Landsogn, 865. Søgaard, Stllnge, 983, S 57. Søgaard, Tkjøb, 35. Søgaard, Vester-Maræ, Søholm, Asnæs, 795. Søholm, Magleby, Søllerødgaard, Søllerød, 323. Søndergaard, Gentofte, 289. Søndergaard, Magleby, Søndergaard, Stllnge, 980, S 57. Søndre Bakkegaard, Gentofte, 288. Søregaard, Hjørlunde, 156. Sørup, Vetterslev, 911. Sørup Avlsgaard, Vetterslev, 912. Taageskovgaard, Everdrup, Taarnborg, Taarnborg, 995, S 58. Taarnby, Gaard (C. Raagaard), Taarnby, 231. Taarnholm, Taarnborg, 996. Taarnholm Avlsgaard, Taarnborg, 997. Taarnhøj, Helsngør, 24. Taarnhøjgaard, Stllnge, 977, S 57. Taastrup, Gaard (H. Hansen), Merløse, 562. Taastrupgaard, Merløse, 561. Taastrup Teglværk, Høje-Taastrup, 385. Taastrup-Valby, Gaard (N. Knudsen), Høje-Taa strup, 380. Taastrup-Valby, Gaard (Frk. M. Petersen), Høje Taastrup, 380. Tangegaard, Munke-Bjergby, 849, S 49. Tappernøje Dampmølle, Snesere Teglgaard, Ørslev, Telgværksgaarden, Herlev, 277. Teglgaarden, Lyngby, 316. Teglværksgaarden, Valleklde, 802. Teglstrupgaarden, Udby, Terslev Bakkegaard, Terslev, 920. Thngfogedgaard, bsker, Thnggaard, Tune, 501. Thnghøjgaard, Gladsakse, 263. Thnghøjgaard, Vejlø, Thorshoj, Frøslev, Thorshøjgaard, Esbønderup, 88. Thorslundegaard, Thorslunde Thorsmnde, Glm, 432. Thorsvggaard, Stege Landsogn, Thurebyholm, Thureby, 1133.

251 Thurebyllle, Thureby, Thureby Møllegaard, Thureby, Tendegaard, Borre, Tjæreby, Gaard (C. J. Chrstensen), Rosklde Fruesogn, 416. Tjæreby Præstegaard, Tjæreby, 1021, S 59. Tjørnagergaard, Vallensbæk, 367. Tjørnegaard, Gentofte, 287. Tjørnegaarden, Gladsakse, 268. Toftagergaard, Vgersted, 899, S 53. Toftebjerg, Tjæreby, 1021, S 59. Toftegaard, Flnterup, 856, S 49. Toftegaard, Greve, 479. Toftegaard, Herlev, 279. Toftegaard, Homb, 912, S 53. Toftegaard, Ølstykke, 166. Toftegaard, Gammel, Stege Landsogn, Toftegaard, Llle, Stege Landsogn, Toftekjærgaard, Fløng, 435. Toftekjærgaard, Herstedvester, 358. Toftholm, Mørke, 649. Tolstrupgaard, Rngsted Landsogn, 875. Toletrupgaard, Særløse, 453. Torbenfeld, Frydendal, 653. Torbenfeld Avlsgaard, Frydendal, 655. Tornbygaard, Klemensker, Tornebjerggaard, Ejby, S 68. Tornegaard, Knudsker, Tornegaard, Nyker, Tornved, Gaard (S. Olsen), Jyderup, 641. Tornvedgaard,* Jyderup, 640. Torpegaard, Benløse, 878, S 51. Torpegaard, Bregnnge, 753. Torp Ladegaard, Skuldelev, 185. Torrøyel, Oppesundbv, 163. Tostrupgaard, Kjeldby, Trandsgaard, Skuldelev, 184. Tranegaard, Helsnge, 107. Traneglde, Gaard (H. Chrstensen), shøj, 373. Tranemosegaard, Brøndbyvester, 338. Tranemosegaard, Herstedvester, 360. Trannerupgaard, Boeslunde, 993, S 58. Transbygaard, Tjæreby, 1020, S 59. Trelleborggaard, Hejnnge, 956. Tremlgaarden, Kldebrønde, 481. Trfolum, S 54. Troelstrupgaard, Haslev, 927. Troldbjerge, Ørslev, Trollegaarden, Draaby, 179. Trollesgave, Fensmark, Trollesmnde, Frederksborg Slotssogn, 126. Trondekldegaard, Terslev, 923, S 54. Trudsholm, Sonnerup, 463. Tryggevælde, Karse, Trørød, Gaard (Enkefru Chrstoffersen), Søllerød, 323. Trørødgaard, Søllerod, 326. Tulstruplund, Asmnderød, 47. Tune, Gaard (P. Jensen), Tune, 509. Tune, Gaard (H. P. Madsen), Tune, 504. Tunegaard, Tune, 505. Tune Landbo skole, Tune, 509. Tvedegaard, Store, Tybjerg, Tvnnemosegaard, Uvelse, 149. * Tybjerggaard, Tybjerg, Tyskegaard, Rø, Tyvelsegaard, Tyvelse, F je rd e Bnd. 121 Tølløsegaard, Tølløse, 575. Tømmerup, Gaard (C. C. Jansen), Taarnby, 234. Tømmerup, Gaard (J. C. Nelsen), Tømmerup, 714. Tømmerupgaarden, Ondløse, 598. Ubberupgaard, Tømmerup, 717. Udlejregaard, Ølstykke, 168. Uglerup, Gaard (A. Gjertsen), Taarnby, 243. Ulfshalegaard, Stege Landsogn, Ulrkkenborg, Lyngby, 307. Ulstrup, Gaard (P. Jensen), Gjorlev, 690. Ulstrupgaard, Bakkendrup, 694. Ulstrup Møllegaard, Refsnæs, 706. Ulsøgaard, Ulsø, 1129., Ulvg, Ondløse, 601. ' Unnerupgaard, Vejby, 111. Vaadagergaard, Tngjellnge, 1014, S 59. Vaarbygaard, Hemmershøj, 988, S 58. Vadgaard, Gladsakse, 266. Vadstrup, Onsbjerg, Valbygaard, Høje-Taastrup, 381. Valbygaard, St. Mkkels Landsogn, 953. Valbygaard Avlsgaard, St. Mkkels' Landsogn, 954. Valby, Llle, Gaard (Københavns Kommune), j Aagerup, 439. Valby, Llle, Gaard (Københavns Kommune), Aagerup, 440. Valdemarsgaard, Fnderup, 687. Valdemarsklde, St. Peders Landsogn, 948, S 55. Valdemarsmnde, Haldagerllle, 1027, S 60. Vallebogaard, Øster-Egesborg, j Valeklde Folkehøjskole, Valleklde, 801. Vallensbæk, Gaard (Enkefru U. Kortsen), Vallens- ' bæk, 362. j Vallensbæk, Gaard (O. P. Olsen), Vallensbæk, 364. Vallensbæk Præstegaard, Vallensbæk, 362. j Vallensgaard, Aaker, Vallerød, Gaard (Enkefru Jørgensen), Hørsholm),. 83. Vallerød, Gaard (Hans Pedersen), Hørsholm, 83. Vallestrupgaard, Asmnderup, 570. Vallø Hovedgaard, Valløby, 1089.! Valsølllegaard, Valsøllle, 897, S 52. Vandløsegaard, Stenmagle, 862. ' Vangegaard, Haraldsted, 889. Vasebækgaard, Køge Landdstrkt, 1070.! Vassegaard, Pedersker, Vedbygaard, Ruds-Vedby, 668. j Wegenersmnde, Holbæk Kommune, 354. Vejbjerggaard, Fnderup, 686. Vejby Præstegaard, Vejby, 109. j Vejlegaard, Krkerup, 442. Vejlegaard, Søllerød, 324. Vejlegaard, Llle, shøj, 374. Vejlegaard, Store, Vallensbæk, 368. Vejløgaard, Vejlø, Vejsgaard, Taarnborg, 1000, S 58. J Vellenbygaard, Nylarsker, j Vemmelev Præstegaard, Vemmelev, 985, S 58. Vemmetofte Kloster, Vemmetofte, Vemmetofte Avlsgaard, Vemmetofte, Vengesbjerggaard, Kjøng, Venlgheden, Brkerød, 70. Vennekrogsgaard, Eskldstrup, 586. Vennelyst, Saaby, 456. Venners Enghed, Taarnby, 229.

252

253

254 122 Ventegodtgaard, Skjensved, 517. Venatrupgaard, Greve, 476. Verupgaard, Ndløse, 609. Veatborggaard, Kolby, 808. Veaaelamnde, Søllerød, 332. Veaterbygaard, Jordlose, 778. Veatergaard, Glostrup, 344. Veatergaard, Greve, 477. Veatergaard, Lundby, Veatergaard, Stllnge, 982. Veatergaard, Taarnby, 230. Veatergaard, Vester-Egesborg, Veatergaard, Vester-Maræ, Veater-Slamregaard, Bodlsker, Veatervang, Fnderup, 684. Veatervang, Højelse, 539. Ve8tervang, Tudse, 627. Vbeholm, Brøndbyøster, 340. Vberupgaard, Taarnby, 236. Vborggaard, Herlufmagle, Vbygaard, Syv, 524. Vbygaard Avlagaard, Syv, 525. Vgeradalgaard, Benløse, 877, S 51. Vgøgaard, Gjerslev, 683. Vlhelmadal, Stfts-Bjergby, 642. Vlhelmahaab, Thorslunde, 370. Vlhelmalyat, Holbæk Kommune, 555. Vlhelrmro, Asmnderød, 46. Vlkeatrupgaard, Højelse, 537. Vlated Mølle, Flnterup, 857, S 48. Vndbyholt, Kobolte, Vndnge, Gaard (N. Jensen), Vndnge, 493. Vndamnde, Nestelsø, Vnnerupgaard, Landby, Vntappergaarden, Gentofte, 284. Vpperødgaard, Granløse, 574. Vrum, Gaard (C. Petersen), Lyngby, 314. Vrumgaard, Lyngby, 317. Vakngegaard, Vsknge, 766. Vogn8erup, Kundby, 632. % Vognatrup, Kundby, 632. Vogatrupgaard, Esbønderup, 92. \ Voldgaard, Raklev, 714. R egster. Vrangatrupgaard, Vrangstrup, Vrdaløaellle, Gaard (P. Casse), Herstedvester, 359. Vrøj Pumpeataton, 706. Væddelev, Gaard (Brdr. L. V. og V. P. Larsen), Hmmelev, 422. Væddelevgaard, Hmmelev, 423. Vællenagaard, Nyker, Væralevgaard, Værslev, 774. Værløae, Llle, Gaard (V. Olsen), Værløse, 407. Ydernæa, Fodby, Ydnggaard, Hmmelev, 421. Y8leholm, Snoldelev, 495. Zeuthen, Baronet, 575. Ølbakkegaard, Ledøje, 396. Øbjerggaard, Kjøng, Ødemark, Bromme, 852, S 49. Ølandagaard, Stllnge, 976, S 57. Øllngegaard, Gjørløse, 151. Ørbækgaard, Brkerød, 71. Øreaø Fabrk, Jordløse, 777. Ørnegaard, Gentofte, 286. Øraholt, Tkjøb, 38. Øralevgaard, Ørslev, 924. Øralev Præategaard, Ørslev, 672. Øratedgaard, Ørsted, 526. Ørumgaard, Oppesundby, 162. Øater-Egeaborg Præategaard, Øster-Egesborg, Øatergaard, Benløse, 879. Øatergaard, Frøslev, Øatergaard, Greve, 478. Øatergaard, Lyngby, 466. Øatergaard, Mern, Øatergaard, Stllnge, 979. Øatergaard, (S. Hansen), Taarnby, 232. Øatergaard, (N. M. Nelsen), Taarnby, 234. Øaterholm, Besser, 813. Øaterhovedgaard, Magleby, øatrupgaard, Krkerup, 442. Øtoftegaard, Høje-Taastrup, 377. Øverupgaard, Esbønderup, 91.

255 11 «H l

256 11 l! ;j!t l n : l»

257

258 M. s r! ' a ; ; l ; P! -; - " '-$ %:

259

260

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

J.C.B. la Cour. Danske Gaarde III. 4. bd. Bornholms Amt jesper@vang-hansen.dk 2013

J.C.B. la Cour. Danske Gaarde III. 4. bd. Bornholms Amt jesper@vang-hansen.dk 2013 BORNHOLMS AMT. BORNHOLM ligger fjernt fra den Øvrige Del af Danmark, ude i østersøen ca. 40 Km. fra den sydøstlige Spids af Skaane, og i hele sin Karakter er Øen vidt forskellig fra den Øvrige Del af Landet

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn.

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn. 1. Ellen Louse Ruth Nelsen, * 11-02-1941 Sasserup. Ellen kom lge som sne andre søskende på Tølløse børnehjem, og senere tl Hesselager på Fyn sammen med Inger. I 1960 var hun hjemme tl en Komfmaton ( hendes

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN 1. Anders Chrstan Pedersen, * 14.02.1884 Bersted sogn Kær herred, Aalborg amt, barnedøbt 22.05.1884 Bersted Krke, konfrmeret 17.04.1898 Bersted Krke, stllng: Landmand,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN 1. Agnes Jensne Mare Madsen, * 13.09.1890 Bersted Hede, Bersted sogn, Kær herred, Aalborg amt, døbt 27.03.1891 Bersted Krke, konfrmeret 02.10.1904 Aaby Krke, 09.05.1968

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012

En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012 Trine Jensen ejer af Jellerødgaard fra 1886 til 1938. En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012 side 1 Udsigt fra vognporten på Jellerødgaard

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

De første Jerseyavlere i Danmark

De første Jerseyavlere i Danmark Side 1 af 42 De første Jerseyavlere i Danmark Medlemsliste Danmarks Jerseyforening 1902-1907. Medlemsliste Danmarks Jerseyforening 1902-1907. [Medlemsliste+la Cours gårdbeskrivelser 1907] Ordnet efter

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955.

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955. 1. Karsten Ib Mortensen, født 30-04-1954 på Moderhjælpen Næstved. Gft 08-05-1976 Rørvg krke, Karen Margrethe Hansen, født 30-03-1958 på Frederksberg hosptal, KBH, døbt 1960-61 Havrebjerg krke, Slagelse,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Familiegrupperapport for Jacob Rasmussen Brun og Karen Rasmusdatter Mand Jacob Rasmussen Brun 1

Familiegrupperapport for Jacob Rasmussen Brun og Karen Rasmusdatter Mand Jacob Rasmussen Brun 1 Mand Jacob Rasmussen Brun 1 Født Omkr 1684 2 Død Før 21 Nov. 1730 Humble, Langeland Sønder, Svendborg 2 Begravet 21 Nov. 1730 Humble, Langeland Sønder, Svendborg 2 Ægteskab 22 Okt. 1714 Humble, Langeland

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Født Omkr 1731 2 Død Før 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Begravet 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Ægteskab

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op.

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. O. Chr. Olsen. Kristiansminde, Uggerslev. Uddrag af hans dagbog for 1910. 03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. 04.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen Thorup var og brækkede

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere