Transport og færdsel på landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport og færdsel på landbrug"

Transkript

1 Transport og færdsel på landbrug

2 Transport og færdsel på landbrug Udgiver: BAR Jord til Bord Tekst & layout: Videncentret for Landbrug Foto: Gert Skæerlund Andersen og Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Tryk: GP Tryk, Grenaa Oplag: December 2012 ISBN Varenr Side 2 Transport og færdsel på landbrug 2012

3 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om transport og færdsel på landbrug. BAR Jord til Bord består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Vejledningen præsenterer metoder til, hvordan den interne transport kan tilrettelægges, så risikoen for ulykker minimeres. BAR Jord til Bord har nedsat Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, som er et permanent udvalg. Dette udvalg beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet denne vejledning i samarbejde med Videncentret for Landbrug. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet materialet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen findes også i elektronisk udgave på For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3F Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 3

4 Indhold Forord...3 Indholdsfortegnelse...4 Indledning...5 Eksempler på ulykker og hvordan de kan forebygges...6 Generelt om transport og færdsel på bedrifter...8 Sådan kommer du i gang...9 Kortlægning og vurdering...14 Adfærdsregler på bedriften...16 Tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport...16 Tænk intern og ekstern transport allerede ved planlægning og projektering...18 Læs mere...19 Side 4 Transport og færdsel på landbrug 2012

5 Indledning Transport og færdsel på landbrugsejendomme udgør en risiko for ulykker. Landmanden har ansvaret for, at både arbejdsmiljø- og færdselsloven overholdes. Transport omfatter i denne vejledning, når der køres med fx korn, ensilage, strøelse, gylle, dyr, bigbags, halmballer, eller når dyr transporteres fra ét sted til et andet. Færdsel er det samlede begreb for både transport og anden trafik, fx børn på cykel eller gående og medarbejderes færdsel mellem bygninger. Mange arbejdsulykker kan forebygges, hvis den interne færdsel er planlagt forsvarligt og der er aftalt klare retningslinjer for færdslen på ejendommen. I denne vejledning fokuseres på al færdsel, der foregår i bygninger, mellem bygninger, siloer, gyllebeholdere samt på gårdspladsen og på de nærmeste private områder og veje. Færdsel kan både være gående og kørende. Ud over medarbejdere og familiemedlemmer færdes også inseminører, rådgivere, dyrlæger, post og andre, der skal have adgang til landbrugsejendommen. Mange forskellige køretøjer bruges i forbindelse med transport på bedriften fx traktorer, minilæssere, gummiged, lastbiler og ATV er. Formålet med vejledningen er at vise metoder, der kan medvirke til at skabe overblik og forbedre sikkerheden ved transport og færdsel på landbruget. Vejledningen indeholder en tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport, som kan bruges i forbindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Vejledningen afsluttes med et afsnit, der beskriver, hvordan sikre færdselsveje skal indgå i planlægning af nybyggeri. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 5

6 Eksempler på ulykker og hvordan de kan forebygges Ulykke i stalden En medarbejder havde kørt gårdens ATV ind på en tværgang i enden af kostalden, så han kunne komme af med et par sække. Han havde høreværn på for at høre musik og for at undgå ATV ens motorlarm. Netop som han bakkede ud fra tværgangen til fodergangen, kørte gårdens ejer gummigeden ind ad porten for at påbegynde fordeling af grovfoderet. Heldigvis nåede medarbejderen at springe af ATV en, inden den blev ramt af gummigedens skovl men der skete stor materiel skade på ATV en. Hvordan kunne ulykken være undgået? De færdselsregler, som gælder på offentlig vej, kan med fordel anvendes i stalde og andre bygninger. Ubetinget vigepligt gælder, når der bakkes/køres ud på en mere befærdet vej, der i denne situation er en gennemgående fodergang. Spejle opsat ved portåbningen kan afhjælpe de dårlige oversigtsforhold, fordi begge chaufførerne får mulighed for at se hinanden. I nogle tilfælde kan det være nyttigt at male hajtænder på gulvet/belægningen. Man bør så vidt muligt undgå, at kørende trafik skal bakke, især hvor der forekommer anden trafik. Det kan gøres ved, at man skaber plads til at vende, hvor der er behov. Info om ATV Høj fart stor risiko Husk hjelm og evt. nyrebælte (ved lange ture på ujævnt underlag) Tilpas hastigheden til det område du kører i Hvis ATV en kan køre mere end 30 km i timen, skal den forsynes med nummerplader, og betragtes som en motorcykel. Figur 1. Illustration af hvordan ulykken opstod. Brug af vægspejle kan være med til at undgå sådanne ulykker. Striber, hajtænder eller lignende kunne også indikere, hvem der holder tilbage for hvem. Påmalinger på gulv er dog ikke særligt holdbare pga. slitage eller snavs. Side 6 Transport og færdsel på landbrug 2012

7 Ulykke på gårdspladsen Majsensilagen skulle indlægges i plansiloer, og der var flere udefrakommende hjælpere, som havde parkeret i området, da parkeringspladsen ikke kunne rumme både medarbejderbiler, servicebiler og gæstebiler. Nogle af bilerne var parkeret langs en gennemkørselsvej. Traktorer med majsvogne kørte ad gennemkørselsvejen langs plansiloerne, der dækkede for hovedparten af kørertøjet. En minilæsser kørte ud fra en staldport, rundt om bedet på gårdspladsen med høj hastighed. Træerne i bedet tog noget af udsynet til gennemkørselsvejen og førerens blik fangede de mange biler og så derfor ikke traktoren, der kom frem bag plansiloen. Hvordan kunne ulykken være undgået? Mulige løsninger på den farlige situation: Hvis gårdspladsen opfattes som en rundkørsel, så har trafikanter på tilstødende veje til rundkørsler ubetinget vigepligt. Det betyder, at traktoren skal holde tilbage for minilæsseren. Det blå påbudsskilt med tre pile for rundkørsel kan sættes op for at vise, hvordan kørslen på gårdspladsen skal foregå. Man kan indbyrdes aftale, at hvis andre regler ikke er angivet, er der almindelig højre vigepligt. Det betyder, at minilæsseren skal holde tilbage for traktoren. Vigepligtstavle kan sættes op for at vise, at der er almindelig højre vigepligt. Besøgende må ikke parkere i vejkryds eller inden for en afstand på 10 m fra en tværgående kørebane. Man kan med fordel etablere flere parkeringspladser og sætte et P-skilt op. Hastighedsgrænser for trafik tæt på bygninger mv. kan klares med et skilt, der angiver den maksimale hastighed. Kørselskulturen på bedriften bliver drøftet med de ansatte og der aftales interne færdselsregler, som skal overholdes også i travle perioder. Figur 2. Illustration af ulykken, hvor traktoren kommer kørende langs plansiloerne, mens minilæsseren kommer kørende fra staldporten og rundt om bedet på gårdspladsen. Ulykken ses som resultatet af, at der ikke er indgået aftaler om hvem, der holder tilbage for hvem, hvor besøgende skal parkere, og i det hele taget at interne færdselsregler ikke er blevet drøftet på bedriften. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 7

8 Generelt om transport og færdsel på bedrifter Færdselslovens regler gælder for landbrugsejendommes udendørsområde herunder også gårdspladsen og arealer, hvor der er adgang for andre fx postbiler, renovationsbiler, ansatte og besøgende i egne biler. For at forebygge ulykker på udendørsområdet kan to skiltetyper anvendes: Brug af officielle tavler og afmærkninger, som kræver godkendelse. Er der mange brugere på veje og gårdspladser på bedriftens område, kan en færdselsplan sendes til kommunens tekniske forvaltning. I nogle tilfælde videresender kommunen den til høring hos politiet. Brug af egne skilte. Egne skilte skal ikke godkendes, men det bør vurderes, om egne tavler og skilte får en tilstrækkelig forebyggende effekt. Når den interne transport skal vurderes, bør nedenstående punkter overvejes: Drøft, hvordan hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel praktiseres Instruér medarbejdere og medhjælpere om transport og brug af transportredskaber Renhold og vedligehold alle færdselsveje Undgå stabling af halmballer og bigballer i højder, der tager udsynet, ved hjørner og færdselsveje Vær ekstra opmærksom på færdslen i områder hvor materiale løftes i højden, overvej afspærring/indhegning Udvid udsyn og overblik over færdslen med spejle fx ved porte, døre og skarpe hjørner Porte og døre bør have vinduer Anlæg veje tilstrækkeligt langt fra bygninger Figur 3. Skiltet ved indkørslen til ejendommen er meget anvendeligt for besøgende til at danne sig et overblik over bedriften. På en stor bedrift, som den der er afbilledet på skiltet, kommer der mange besøgende med forskelligartede ærinder. Det er på oversigten nemt at se, hvor man finder kontoret DAKA skal afhente og vende foder skal aflæsses på paller foder skal indblæses i siloer mælk skal afhentes kreaturer skal afhentes der er plads til parkering. Nogle transporter behøver ikke at komme helt ind på bedriften, mens andre skal hele vejen igennem. Ved hjælp af oversigten undgås unødig trafik og dermed minimeres også risikoen for sammenstød og ulykker. Skiltet har en signalværdi om, at der arbejdes systematisk på denne bedrift ikke ønskes unødvendig trafik på bedriften. Side 8 Transport og færdsel på landbrug 2012

9 Undgå så vidt muligt krydsende færdsel, ændringer i niveauer og smalle passager ved planlægning af byggeri Undgå skarpe hjørner med blinde vinkler. Hvis det ikke er muligt, skal der være ensrettet færdsel rundt om skarpe hjørner eller være opsat spejle Adskil kørende og gående færdsel med ledelåger, drivgange, afstribning eller skiltning Lav klare markeringer som fx hajtænder, striber og færdselstavler. Almindelige færdselsregler som vigepligt, højrekørsel, holde afstand og kørsel efter forholdene overføres ikke altid til de hjemmelige forhold på bedriften, hvor bedriftsejeren selv skal vedligeholde færdselsveje og udarbejde klare færdselsregler. Derfor er det nødvendigt at aftale, hvordan færdsel og transport skal foregå og hvilke regler, der gælder. Sådan kommer du i gang Når du har besluttet dig for at sikre og minimere den interne transport af dyr, foder og redskaber, kan du få et overblik over færdslen, ved at følge metoden, som er beskrevet nedenfor. Få overblik over færdslen Anskaf to oversigtsplaner over bedriften en der viser udendørsforhold, og en der viser indendørsforhold (plantegning). Se figur 4 og figur 5. Brug fx et luftfoto, en skitse over ejendommen eller brug google maps. Tegn færdslen ind på oversigterne Find ud af hvor mange typer af færdsel, der er, både gående og kørende. Tegn al færdslen ind på de to oversigter med streger, der viser ruten på ejendommen. Det er vigtigt, at medarbejdere og fx familiemedlemmer eller andre, der har deres daglige gang på bedriften, deltager. På den måde kortlægges al færdslen på ejendommen. Man kan vælge at give de forskellige typer færdsel forskellige farver på oversigtskortene, så man tydeligt kan se, hvor der er risiko for, at blød og hård trafik krydser hinanden. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 9

10 Figur 4. Oversigt over bedriften. Fotoet viser tydeligt udendørsforholdene og er god at benytte til at få dannet sig et indtryk af de færdselsveje der er omkring bedriften. Oversigten over alle udendørs forhold på bedriften kan hentes på: ved at indtaste bedriftens postadresse. Zoom lidt ind, klik på Microsoft flaget i nederste venstre hjørne, vælg klippeværktøj, afgræns billedet, så kun det nødvendige udeareal kommer med ved at klikke på saksen, aktiver gem-ikonet for at gemme luftfotoet som en jpg-fil, der kan udskrives. Side 10 Transport og færdsel på landbrug 2012

11 Figur 5. Plantegning af kvægstalden. Plantegningen viser tydeligt indendørsforholdene og er god at benytte til at få dannet sig et indtryk af den færdsel, der vil være i stalden. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 11

12 Eksempler på færdsel, der tegnes på oversigterne Arbejdskørsel og anden kørsel (blåt) Ensilagekørsel fra plansilo til foderbord Gyllekørsel og hjemkørsel af markafgrøder, som korn, halm, majs, græs mv. Kørende færdsel på gårdspladsen, fx indkørsler som lastbiler, biler, traktorer m.fl. benytter Færdsel på gennemkørselsveje til bagvedliggende ejendom, foder biler og slagteribilers køreruter. Figur 6. Oversigt over bedrift med indtegnet færdsel omkring bedriften. Automatisk kørsel (lilla) Automatiseret færdsel fx strørobotter, foderbånd, skrabeanlæg mv. Parkering (orange og grønt) Til sidst markeres de steder hvor rådgivere, servicefolk og medarbejdere m.fl. oftest parkerer deres biler. Gående færdsel, bløde trafikanter mv. (rødt) Drivning af dyr Gående færdsel, fx inseminører, kontrolassistenter, dyrlæger, børn, familiemedlemmer m. fl. Færdsel på cykel eller knallert. Under udarbejdelse af denne tegning blev det tydeligt, at børn og legekammerater færdes en del på området omkring kalvestalden. I området er der også maskinparkering, hvilket kan give anledning til STOR ulykkesrisiko, da det er svært at få øje på børnene fra de store maskiner. Side 12 Transport og færdsel på landbrug 2012

13 Tegningen viser en mulig konflikt mellem bløde trafikanter og automatiske anlæg. Figur 7. Plantegning over kvægstald med indtegnet færdsel. På tegningen ses Arbejdskørsel, der er fodertransport (minilæsser eller fuldfodervogn) Automatik, der er skrabere på gangarealet Blød trafik, der er arbejdende folk på bedriften. Kun et sted er det muligt for arbejdende at krydse fra det ene sengebåseafsnit til det andet og det er netop stedet, hvor der også er arbejdskørsel. Dertil er der i gangarealerne, hvor skraberne kører, også gående, der inspicerer, rengør sengebåse og strør strøelse, hvilket også giver en potentiel risiko for ulykker. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 13

14 Kortlægning og vurdering Notér problemområderne Når al færdslen på bedriften er kortlagt på de to oversigter, synliggøres de steder hvor der er problemer. Problemområderne er de steder, hvor sammenstød let kan ske mellem mennesker og køretøjer, mellem mennesker og dyr eller mellem de forskellige køretøjer. Problemområderne opstår, hvor der er: Krydsende færdsel Sammenblanding af gående og kørende færdsel Bakkende kørsel Dårlige oversigtsforhold. Antal personer eller køretøjer, der passerer stedet Hvor høj risiko, der er for sammenstød Hvor farligt et sammenstød vil være fx ved krydsende færdsel af bløde trafikanter og maskiner. Ulykker forbundet med intern transport sker både som eneulykker og som samfærdselsulykker. Fastklemninger udgør også en anseelig del af ulykkerne, hvor konsekvenserne rækker fra død over amputationer til bløddelsskader og forstuvninger. Kørehastighed, brug af høreværn med musik, træthed og travlhed forøger risikoen for sammenstød. Oversigterne kan også bruges til at finde ud af, om der er færdselsveje og transporter, der er uhensigtsmæssige eller helt unødvendige. Gennemgå færdselsvejene og færdslen i praksis Gå en rundtur på hele bedriften både ude og inde for at se, hvordan problemområderne og færdselsvejene ser ud: Er udsynet og oversigtsforholdene i orden? Er færdselsvejene ujævne, glatte eller smalle? Er der hensigtsmæssigt skiltet og fx markeret P-pladser til gæster? Er der tilstrækkelig belysning? Er der grene, kabler eller andre ting i højden, der er i vejen? En 43- årig mand mistede livet, da han på sin gård blev klemt ihjel under en bobcat. Politiet har ikke kunnet fastslå præcist, hvordan ulykken er sket. Hjulsporene viste, at bobcatten pludselig svingede brat og ramte en anden maskine. Manden faldt ud og kom ind under bobcatten. En ung landmand brugte gummigeden til at fylde fuldfodervognen. Under blandearbejdet bakkede han ind og ud af foderladen og så under bakningen ikke, at farfaren var kommet på besøg og havde placeret sig inden for kørezonen. Farfaren blev kørt over og døde af kvæstelserne. Under gennemgangen opnås en detaljeret viden om de lokale forhold, som bidrager til, at risikovurderingen bliver mere nøjagtig. Prioritering Lav en prioritering af problemområderne ud fra risikovurderingen og overfør dem til en handlingsplan. I risikovurderingen og prioriteringen kan fx indgå: Side 14 Transport og færdsel på landbrug 2012

15 Løsningsforslag Herefter skal der findes løsninger til hvert problemområde. Inddrag medarbejderne og andre, der færdes dagligt på bedriften, da de bedste forbedringsforslag ofte kommer fra de mennesker, der kender arbejdsgangene på stedet. Gennemgå hvert problemområde igen og drøft hvilke mulige løsninger, der både er realistiske og holdbare. Det kan fx være: Indførelse af nogle klare færdselsregler på bedriften Opsætning af relevante skilte Benyttelse af midlertidig skiltning ved sæsonkørsel fx gylletransport, kørsel af ensilage, halm Tidspunkter med begrænset/ingen kørsel på bestemte veje og pladser Indførelse af ensrettet færdsel på bestemte steder Ændring i tilkørselsforhold Opsætning af spejle, lys og evt. reflekser Etablering af adskillelse mellem gående og kørende trafik Påmaling af markeringer på veje og belægninger Rilning af glatte gulvområder Ændring i logistik, fx nye køre- og drivveje Brug af refleksveste/reflekser på arbejdstøjet i mørke perioder. Når løsningerne er etableret, skal alle medarbejdere og familiemedlemmer informeres og instrueres i de valgte løsninger. Husk også eventuelle anvisninger til de eksterne konsulenter, dyrlæger mv. der kommer regelmæssigt på bedriften. Sikker adfærd Den enkeltes kørselsadfærd er afgørende, når den interne transport skal gøres mere sikker. Arbejdsgiveren kan sikre en god færdselskultur på bedriften ved i samarbejde med de ansatte at udarbejde få, klare færdselsregler og retningslinjer. Alle ansatte skal informeres om færdselsreglerne og overholdelse heraf skal løbende håndhæves. Fasthold resultatet I hverdagen er det vigtigt, at de retningslinjer, der er lagt for transporten, følges af alle, der færdes på bedriftens område. Nyansatte og andre skal informeres om, hvordan det forventes, at de færdes på bedriftens område. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 15

16 Adfærdsregler på bedriften Den enkeltes adfærd har stor betydning for ulykker i forbindelse med færdsel internt på landbrug. Når I aftaler færdselsregler og retningslinjer for bedriften, så hav fokus på følgende: Forlad ikke førerpladsen med motoren tændt, fx når udstyr skal tilkobles eller repareres. Det indebærer fare for utilsigtet igangsætning af tilbehør. Husk at sikre effektiv afbremsning af køretøj. Arbejd ikke og gå ikke tæt på køretøjer, især foran eller bagved i kørselsretningen. Bak, eller kør ikke, når der er dårligt udsyn. Du risikerer at påkøre andre. Få hjælp til at blive vinket frem, forbedre udsynet via udstyr på køretøjet eller ved forbedring af udsynet på kørevejen. Accepter ikke flere personer på køretøjet, end det er beregnet til, og aldrig stående på trinbræt, i grab eller på gafler. Opbevar ikke uvedkommende genstande på førerpladsen, fx værktøj, redskaber, der kan udgøre fare for utilsigtet betjening af kontrolpanelet. Hav orden i førerhuset! Betjen ikke et køretøj, når der samtidig er børn nærved eller på køretøjet. Hold kørevejen ved lige, så den er fri for huller og genstande eller kør meget langsomt. Anvend kun et køretøj der er vedligeholdt, så der ikke kan opstå svigt i fx sikkerhedsudstyr og betjeningsorganer. Eftersyn af maskiner er lovpligtigt! Anvend kun køretøjer med førerværn og en førerplads, der er sikret mod, at man kan falde ud, ved kørsel på steder, hvor der kan opstå fare for at vælte. Tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport Til den årlige arbejdsmiljødrøftelse og arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV) kan tjeklisten bruges som huskeliste. Øverst på tjeklisten skrives, hvilket område der er gennemgået. Alt efter om et punkt er i orden eller ikke i orden noteres et eller. I skemaet er der plads til at skrive bemærkninger til de enkelte punkter. Efterhånden som et punkt bliver udbedret, kan der i tjeklisten noteres et sammen med datoen for udbedringen. Side 16 Transport og færdsel på landbrug 2012

17 Hvilken del af bedriften er gennemgået?: Dato for gennemgang: Registrer om tingene er i orden - og om noget skal ordnes eller forbedres Skriv til sidst dato for løsning af problem. Udsyn Er udsynet hindret ved: Bemærkning Løst dato: Punkt skal med i bedriftens færdselsregler (Sæt kryds) Færdsel gennem porte og døre Færdsel omkring hjørner og i sving Færdsel hen af foderbord og gange Orden og rydelighed Er færdselsveje og vendepladser ryddelige? Er gulve og belægninger i orden, plane og ikke unødigt våde og glatte? Instruktion og færdselsregler Er nyansatte instrueret i færdselsregler? Kendes færdselsreglerne (vigepligt, hastighed, signaler, kørsel med høje læs mv.)? Følges færdselsreglerne? Reageres der, hvis overtrædelser ses? Adskillelse Er der faste drivgange? Kan bomme og låger let anvendes, når dyr skal passere en færdselsvej? Er der steder, hvor kørende og gående trafik skal adskilles for at nedsætte ulykkesrisiko? Lovpligtige uddannelser og eftersyn Har medarbejderen de lovpligtige uddannelser til at føre køretøjet (traktor, truck, minilæsser og teleskoplæsser)? Lys og lyd Benyttes manuelle lydsignaler som aftalt, fx at dytte bestemte steder? Respekteres signalerne? Risiko for nedfaldende genstande Er stablede bigbags sikrede mod påkørsel/nedfald? Er bigbags på stativ faldsikret? Opmærkning, skilte og spejle Er skilte og spejle intakte og synlige? Er der skilte, der viser maks. akseltryk på plansilovægge? Er der opmærkning og skiltning ved områder hvor der arbejdes i højden, foderblandeområde og diverse robotter? Køretøjer og maskiner Er dæk og bremser på køretøjer i orden? Er der foretaget lovpligtige eftersyn på maskiner og redskaber mv.? Fungerer lys og lydsignaler på køretøjet? Er spejlene på køretøjet i orden? Er der afskærmning omkring korngrav, snegle mv.? Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 17

18 Tænk intern og ekstern transport allerede ved planlægning og projektering Intern og ekstern transport skal tænkes ind allerede i byggeriets planlægning- og projekteringsfase. Det er bygherren/landmanden, der skal bringe sine ønsker og krav til transport ind i samarbejdet med rådgiver og entreprenør. Målet er sikre transportveje, kortest mulig afstande og mindst mulig spild i form af unødig transport. Generelt er ejendommens opbygning meget styret af hensynet til bedriftens interne og eksterne logistik og trafik. Det optimale er en adskillelse af den overordnede trafik, så der eksternt ikke er krydsende trafik mellem afhentning af mælk, levering af indkøbte fodermidler, transport af eget foder og udbringning af husdyrgødning. Ligeledes er det heller ikke ønskeligt med krydsende trafik med dyr, foder og gødning. I forhold til den eksterne logistik opdeles adgangsveje og interne veje i en adgangszone og et arbejdsområde. Adgangszonen er adgangsvej til anlægget for staldens personale og eksterne besøgende. Samtidig er det også tilkørselsvej for fx mælkeafhentning, servicefirmaer og levering af diverse foderstoffer. Er der ønske om dyr på afgræsning, skal dyrene kunne komme ud og ind af staldene uden at krydse hverken interne eller eksterne veje. Endelig skal der være en helt særskilt adgangsvej og facilitet til opbevaring af og afhentning af selvdøde dyr. Diagram I forbindelse med de første ideer og tanker om planlægning af nye staldanlæg skal man fastlægge hovedfunktionerne i det samlede anlæg med baggrund i et overordnet diagram. Senere i processen i projekteringen vil udarbejdelse af et mere detaljeret diagram være med til at sikre en god logistik, såvel internt som eksternt. Nedenstående råd kan benyttes i samarbejdet mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og medarbejder under byggefaserne: Brug metoden med at indtegne trafik på bygningsskitser, så man på forhånd kan se trafik-knudepunkter og planlægge hensigtsmæssige færdselsveje i forhold til det billede, der tegner sig. Indtænk ny teknik, fx loftmonteret strømaskine mv,. som kan reducere færdslen i og rundt om staldbygningerne. Side 18 Transport og færdsel på landbrug 2012

19 Figur 8. Diagram over drivgange. Diagrammet er benyttet i planlægningsfasen, hvor man ønskede logistisk at arbejde med transporten med det mål at opnå større effektivitet. På diagrammet er udelukkende indtegnet fodertransporten (pilene illustrerer fodertransporten), men kunne nemt suppleres med de andre eksisterende transporter og dermed illustrere områder, hvor der er risiko for ulykker. Læs mere At-vejledning F.0.7 Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder. At-vejledning F.0.6 Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. At-vejledning F.0.4 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder. At-bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. At-folder : Det tilsyneladende ufarlige ulykker ved brug af interne transportmidler. Rapport, Videncentret for Svineproduktion, Vurdering af fremtidens produktionssystemer til svin. Færdselsloven, LBK nr af 24. oktober 2011, 26 og 28. Transport og færdsel på landbrug 2012 Side 19

20 Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park Aarhus N Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Telefon:

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Styr på den interne færdsel Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Program Indledning/baggrund Regler Metode Løsninger (gode og dårlige) Opfølgning i hverdagen Dialog Ulykker ved Intern transport

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed.

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Intern transport Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Uddannelsesdag. for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Uddannelsesdag. for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen Program Kl. 09.00 Velkomst og morgenkaffe v/fabrikschef (ledelse) Kl. 09.10 Præsentation af styregruppen,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7. Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7. Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7 Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig?

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Sikker på skolevejen Alt det og meget mere kan du læse om i

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Ny plan skal give færre ulykker

Ny plan skal give færre ulykker Ny plan skal give færre ulykker Ved at sætte ind allerede i projekteringen kan mange skader og ulykker undgås. Samtidig kan logistikken forbedres, tiden gøres mere effektiv og der kan i sidste ende spares

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv At-VEJLEDNING A.1.6 Februar 2002 Faldrisiko på gulv Vejledning om forebyggelse af fald på gulv 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Denne vejledning beskriver hvad der skal opfyldes for at etablere nedgravede affaldssystemer og kuber. Nedgravede affaldssystemer til kildesorteret

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere