Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpolitik Odense. Odense Kommune"

Transkript

1 Boligpolitik Odense Odense Kommune

2 2

3 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag 12 Boligpolitik 12 Planer i dag - mål og initiativer 12 Samarbejdspartnere 18 Virkemidler i boligpolitikken 19 Boligmarkedet - nye behov 20 Boligmarkedet i Danmark frem til Det fremtidige boligbehov i Odense 23 Boligudviklingen de seneste 10 år 27 Boligudviklingen i Odense Kommune 27 Ung og studerende 30 Børnefamilier 32 Enlige 34 Par uden børn 36 Ældre 38 Litteratur,, planer og love 40 Udgivet af: Odense Kommune Juni

4 Indledning Indledning På baggrund af en stigende fraflytning de senere år blev der i foråret 2001 udarbejdet undersøgelse af udviklingen i flyttemønstret i Odense Kommune. Et af de virkemidler, der blev fremhævet for at ændre denne udvikling var en aktiv og helhedsorienteret boligpolitik der igen fremmer bosætningen i Odense. Økonomiudvalget besluttede derfor, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger skulle udarbejde et forslag til en samlet boligpolitik for Odense Kommune. Byrådet har den 4. juni 2003 efter en forudgående offentlig debat vedtaget den nye boligpolitik for Odense. 4

5 Sammenfatning Sammenfatning Boligpolitiske mål Det overordnede mål for den fremtidige boligpolitik i Odense Kommune er, at der skal være egnede boliger til alle. Dette gælder både for unge, familier, ældre, personer med anden etnisk baggrund, samt borgere som af en eller anden grund ikke kan bebo en almindelig bolig. Boligpolitikken skal sikre, at der er mulighed for at vælge mellem forskellige botilbud, som henholdsvis tiltrækker nye borgere og fastholder nuværende borgere. Der er bl.a. opstillet følgende boligpolitiske mål: der skal gøres en særlig indsats for at fastholde og tiltrække erhvervsaktive familier unge skal garanteres en bolig ved uddannelsesstart udbuddet af boliger til studerende skal svare til efterspørgslen og være tidssvarende antallet af familieboliger i udlejningsbyggeri skal fastholdes udbuddet af grunde skal størrelses- kvalitetsog prismæssigt være differentieret. der skal bygges flere seniorboliger og plejeboliger i takt med det voksende antal ældre. Der skal også opføres et begrænset antal ælderboliger udbuddet skal være af en kvalitet, størrelse og pris, der tilskynder til at seniore, enlige og par uden børn fraflytter store udlejnings- og ejerboliger (flyttekæden påvirkes) der skal sikres lejligheder, som tilgodeser flygtninge/indvandrerfamiliernes behov og efterspørgsel. Andre overordnede mål i boligpolitikken er, at der skal ske forbedring af eksisterende bebyggelser og boligkvarterer, og at fremtidige boliger skal være bæredygtige. Begge disse mål søges sikret ved den fysiske planlægning i kommunen. Yderligere centrale boligpolitiske mål er, at Odense skal have et stort, attraktivt og varieret boligudbud af tidssvarende boliger, og der skal ske en boligudbygning af de boligtyper, som efterspørges. Begge disse mål søges sikret ved, at det fremtidige boligbehov og boligefterspørgslen følges tæt i samarbejde med de øvrige partnere på boligområdet. Ungdomsboliger - Ørstedsgade, Glasvejskvarteret. Solsikkemarken 5

6 Sammenfatning 6 Den fremtidige boligefterspørgsel i Danmark I de senere år er der udarbejdet flere forskellige analyser på den fremtidige boligefterspørgsel. Arbejderrådets Erhvervsråd udarbejdede i 2000 en prognose for boligefterspørgslen i fremtiden. Prognosen viste, at boligefterspørgslen vil stige. AKF (Amternes- og Kommunernes Forskningsinstitut) og Statens byggeforskningsinstitut har belyst flyttemønstret og boligbehovet i en undersøgelse Konklusionen var bl.a. at mobiliteten kan øges, hvis der bygges boliger målrettet til bestemte befolkningsgrupper. Boligselskabernes Landsforenings registeringsundersøgelse fra 2000, belyste de fortsatte problemerne i det sociale boligbyggeri. Det fremtidige boligbehov i Odense I de seneste 10 år er der taget flere boliger i brug i Odense Kommune. Befolkningstallet er kun steget med ca Antallet af beboere pr. bolig er i 2001 på 2,09 personer. Frem til 2013 forventes ifølge befolkningsprognosen for 2002 for Odense ca flere indbyggere. Det samlede behov for nye boliger vurderes til ca Der forventes primært at blive brug for rækkehuse/andelsboliger og lejligheder især til enlige og ældre, samt få ungdomsboliger. Der skal imidlertid også sikres attraktive bomuligheder for bl.a. børnefamilier. På kort sigt frem til 2005 forventes der opført tre nye plejecentre med hver ca. 45 nye boliger og ca. 80 ældreboliger. Udviklingstendenserne i de kommende år tegner sig således: Unge Der er i de senere år blevet flere studerende. De fleste unge bor til leje i lejligheder. På kort sigt forventes der færre unge. Børnefamilier Ca. 50 pct. af børnefamilierne bor i dag i parcelhuse. Der forventes et svagt fald i antallet af børnefamilier de næste 10 år. Enlige Enlige uden børn bor for det meste i lejligheder. Der forventes flere enlige de kommende 10 år. Par ar uden børn De fleste ugifte par bor i lejlighed, mens ægtepar uden børn fortrinsvis bor i parcelhuse. Der forventes at blive færre unge ugifte par uden børn de kommende år, mens antallet af ægtepar uden børn ventes at stige. Ældre Mange ældre bor i lejligheder, men der er en tendens til, at flere og flere bor i parcelhuse og rækkehuse. Der forventes et stigende antal ældre i de næste år. Ny regeringsaftale i folketinget om flere og bedre boliger. Der afsættes 1 mia. kr. til støtte til opførelse af ekstra boliger til unge under uddannelse over de næste fem år. Byfornyelsen skal være mere effektiv og den privat finansierede modernisering af den gamle del af boligbestanden skal styrkes. Der indføres fuld regulering af beboerbetaling i offentlig byfornyelse. Investeringerne boligforbedring koncentreres om private udlejningsboliger. Støtten til boligforbedringer af andelsboliger bortfalder. Som forsøg indføres der et skattemæssigt fradrag ved opførelse af udlejningsboliger. Pensionsinstitutter må opføre både leje- og ejerboliger. Der indføres fri husleje ved indretning af nye boliger i tagetager. Det private udlejningsbyggeri ventes øget med 800 nye boliger om året. Støtten til nye andelsboliger nedsættes og bortfalder i Kvoten skal fortsat udgøre boliger i årene 2003 og Nedsat kommunalgrundkapital frem til 2004 forventes at medføre øget byggeri af almene familieboliger og ældreboliger i Landsbyggefonden får mulighed for at yde støtte til renovering og forbedring i nedslidte almene afdelinger i perioden , i alt 8,7 mia. kr. Landsbyggefonden yde støtte til forbedring rettet mod handicappede og tilgængelighed i almene boliger.

7 Boligpolitik for Odense Boligpolitik for Odense Boligpolitik - overvejelser Flere familieboliger Odense har i de seneste år haft en stagnerende befolkningsudvikling. Fraflytningen har været større end tilflytningen. I 2000 valgte ca. 550 børnefamilier at flytte fra Odense, mens kun ca. 300 børnefamilier flyttede til Odense. Flere par uden børn vælger også at flytte fra Odense, mens flere enlige søger til Odense. Odense er landsdelscenter og regionalt center for Fyn. Det er vigtigt, at Odense har et befolkningsunderlag i balance med det store udbud af service-, kultur- og fritidstilbud, byen byder på og fremover må ventes at få. Der skal gøres en særlig indsats for at fastholde og tiltrække erhvervsaktive familier, der bidrager i væsentlig grad til det økonomiske fundament og en stabil befolkningsudvikling. Øget fleksibilitet på boligmarkedet - ældres og enliges hurtigere fraflytning fra store boliger kan være med til at fastholde og tiltrække børnefamilier. Et bredere og større udbud af familieboliger kan også være med til at tiltrække erhvervsaktive familier. Attraktive pacelhusgrunde og byomdannelsesområder Byggegrunde i attraktive områder - fx ved skov og golfbane kan medvirke til, at reducere fraflytning blandt børnefamilierne til omegnskommunerne. Samtidig kan dette betyde, at Odense Kommune beholder flere yngre familier, som har et indkomstgrundlag fra og opefter. Udbuddet af parcelhusgrunde skal svare til efterspørgslen. Men det er også vigtig, at der kan tilbydes attraktive parcelhusgrunde med forskellige kvaliteter og beliggenhed. Der er derfor udpeget attraktivt beliggende parcelhusgrunde forskellige steder bl.a. i Kirkendrup og Fraugde. Byomdannelse er også en vigtig kilde til nye attraktive boligområder. Billige byggegrunde Omkostningerne ved at opføre et nyt parcelhus er stort set ens i hele landet. Grundpriserne kan for nogen være afgørende for, hvor man vælger at bygge sit parcelhus. Odense bør derfor også have et udbud af parcelhusgrunde til konkurrencedygtige priser. Almene familieboliger Yngre danske personer/familier, som ønsker at bo i alment byggeri vil gerne bo tæt/lavt, d.v.s. i række- eller klyngehuse. I forbindelse med flytning fremføres ofte ønsket om at komme "ned til jorden", at der er have til, og at børnene kan lege ude. Flere rækkehuse til børnefamilier kunne være en del af løsningen. Personer/familier med anden etnisk baggrund end dansk ønsker ofte at flytte til en bolig, hvor der i nærheden bor andre med samme etniske baggrund. Denne gruppe ønsker tillige ofte en bolig, som ikke er særlig dyr. Det er her ikke afgørende, at boligen er placeret "nede ved jorden". Løsning kan være flere almene lejligheder i mindre enheder. Nye typer seniorboliger årige bor ofte i husstande med 1-2 personer i relativt store boliger (mellem m2). Antallet af ældre over 70 år, der bor i parcelhuse er steget i de sidste 10 år. For at opnå en større mobilitet må man skabe nye attraktive boligmiljøer, som tiltrækker dem, der i dag bor i meget store boliger. Boligerne skal være af en størrelse af minimum 100 m2. Byggeriet kan opføres som andelsboliger eller ejerboliger med visse udgifter til fælles faciliteter. Byggeriet skal være egnet for gangbesværede, det skal derfor være enten lav byggeri eller etagebyggeri med elevatorer. 7

8 Boligpolitik for Odense Boligmiljøet skal være attraktivt med faciliteter som: mulighed for forplejning/restaurant, motionscenter, diverse hobbyfaciliteter, gæsteværelser med badefacilitet, garageanlæg m.m. Byggeri efter dette koncept kunne opføres som forsøgsprojekt, og erfaring deraf kunne bruges på fremtidige seniorbebyggelser. Boliger til unge. Odense er en stor uddannelsesby. Det skal derfor sikres, at der er et tilstrækkelig antal boliger til de nye unge studerende, der kommer til byen. Der er et godt udbud af kollegieværelser og ungdomsboliger i byen i dag. Men med forsat vækst i antallet af studerende bør der bygges flere ungdomsboliger, men de må ikke være for dyre. Ombygning af eksisterende almene boliger, der er blevet for små som familieboliger, kan også være en god måde at skaffe flere ungdomsboliger på. Byfornyelse Byfornyelsen af private udlejningsboliger og boligforeningsboliger i bymidten og de ældre boligkvarterer nær bymidten vil give mulighed for at indpasse nye boligtyper og opfylde nye krav til boliger om fleksibilitet, kvalitet, medbestemmelse og medejerskab. Formålet med byfornyelsen er bl.a., at udnytte den ressource de gamle boliger udgør, deres centrale placering og deres gode image til at skabe nogle bedre boligkvarterer, der opfylder nutidens boligbehov og ønsker. Byfornyelsen kan også bidrage til integration af befolkningens forskellige social- og aldersgrupperinger. I såvel nye som gamle boligområder bør der være plads til forsøg med nye boligtyper, og ikke mindst boligtyper der appellerer til den stigende ældre befolkning. Nye små etageboligområder til lejligheder kunne også være interessant i fremtiden. Byfornyelse - familieboliger, Glasvejskvarteret. 8

9 Boligpolitik for Odense De boligpolitiske mål og handlinger Målsætninger og handlinger for udbygning af boliger i Odense Kommune De efterfølgende kapitler danner grundlaget for de kommende års planlægning og budgetlægning på boligområdet i kommunen. Mål egnede boliger til alle Initiativer/handlinger boligudbygningen skal være helhedsorienteret/ flerstrenget og baseres på samarbejde med boligmarkedets aktører boligudbygningen skal være helhedsorienteret/ der skal tages initiativ til at indkalde aktører Odense skal have et attraktivt og varieret boligudbud af tidssvarende boliger fremtidige boligområder skal være bæredygtige der skal ske udbygning af de boligtyper der efterspørges forbedring af eksisterende bebyggelser og boligkvarterer der skal tages initiativ til at indkalde aktørerne på boligmarkedet med henblik på at samarbejde om konkrete udviklingsprojekter der skal udvikles nye boligtyper, som imødekommer fremtidens boligbehov som fx - at bo centralt i den højteknologiske bolig - byboligen af høj kvalitet med et lavt arealforbrug, - at bo med udfordringer - i den fleksible, multianvendelige, "rå" bybolig indrettet i tidligere erhvervsbygninger, - at bo alene, aktivt og i fælleskab - i den ny seniorbolig for den aktive senior - flexible skillevægge i boligen, så det er muligt selv at foretage rumindretning gennem den fysiske planlægning skal der skabes mulighed for at bydele kan indeholde både boliger, arbejdspladser, lokale aktiviteter, rekreative områder og service i samarbejde med boligorganisationerne udarbejdes løbende status over den aktuelle boligstandard med henblik på at fastlægge, hvilke boligtyper der kan tilbydes eller udvikles for at opfylde den fremtidige efterspørgsel på almene boliger i samarbejde med boligmarkedets aktører udarbejdes status for den aktuelle efterspørgsel og for boligønsker der skal løbende gennemføres omdannelse og byfornyelse på baggrund af kommuneplan, lokalplan og byfornyelsesbeslutninger 9

10 Boligpolitik for Odense Mål markedsføring af Odense, som en god by at bo i der skal gøres en særlig indsats for at fastholde og tiltrække erhvervsaktive familier, der bidrager i væsentlig grad til det økonomiske fundament og en stabil befolkningsudvikling udbygningen af familieboliger skal primært ske ved nybyggeri af rækkehuse eller parcelhuse udbuddet af parcelhusgrunde skal størrelses-, kvalitets- og prismæssigt være differentieret der skal være et passende udbud af udlejningsboliger. I perioder med mangel på private udlejningsboliger bør offentligt støttet udlejningsbyggeri bidrage til at dække et eventuelt behov for udlejningsboliger udbuddet af boligerskal være af en kvalitet, størrelse og pris, der tilskynder til at seniorer og par uden børn fraflytter store udlejningsog ejerboliger (flyttekæden påvirkes) udbuddet af boliger til studerende skal svare til den aktuelle efterspørgsel og være tidssvarende. I det omfang at udbuddet ikke sker gennem privat initiativ, skal det sikres ved opførelse af almene ungdomsboliger boliger til studerende skal placeres i bymidten eller nær uddannelsesinstitutionerne unge garanteres en bolig ved uddannelsesstart Initiativer/handlinger boligmarkedet i Odense skal markedsføres på internettet en aktiv jordforsyningspolitik skal sikre, at der i privat og kommunalt regi løbende er et udbud der modsvarer efterspørgslen. Der skal i kommunalt regi være et udbud på ca. 75 parcelhusgrunde og storparceller svarende til boliger udbuddet sikres gennem udarbejdelse af 4- årige produktionsplaner, som indarbejde i budgetterne i første kvartal hvert år udarbejdes en statistik der viser status for antallet af boliger i henholdvis privatfinansieret og offentligt støttet byggeri det foregående år. Denne statusopgørelse indgår i den politiske budgetbehandling om midler til opførelse af almene boliger der søges maksimal kvote ved staten til opførelse af støttede andelsboliger. Kommunen afsætter nødvendige midler til det kommunale anlægstilskud for at imødekomme efterspørgslen og skabe mobilitet. Der forsøges etableret en garantiordning, der sikrer, at enlige og ældre igen får en almen bolig, hvis parforhold opløses eller flytning til sommerhus fortrydes. der gennemføres analyse af det forventede ungdomsboligbehov set over 5, 10 og 15 år der udarbejdes en handlingsplan for udbygningen af ungdomsboliger, der skal redegøres for, hvordan udbygningen kan gennemføres - eksempelvis ved omdannelse af utidssvarende almene familieboliger, ombygning/renovering af kollegieboliger der udstedes en boliggaranti til unge der starter uddannelse i Odense fra uddannelsesstart september

11 Boligpolitik for Odense Mål Initiativer/handlinger alment boligbyggeri skal opføres spredt og i mindre enheder dog sådan, at der kan opnås en fornuftig økonomi ved både anlæg og drift antallet af familieboliger i alment udlejningsbyggeri skal fastholdes - dvs. at der skal ske udbygning i takt med nedlæggelser og omdannelser der skal skabes botilbud i alment udlejningsbyggeri, som bl.a. tilgodeser flygtninge- og indvandrerfamiliernes behov der skal sikres store almene lejligheder ved nybyggeri og ombygninger flygtninge og indvandrere skal bo spredt så der skabes forbedret grundlag for integration i det danske samfund det skal sikres, at der skabes særlige botilbud til borgere (skæve eksistenser), som af den ene eller anden grund ikke kan bebo en almindelig bolig. "Boligerne" skal etableres i små enheder og tildeles definerede målgrupper der skal tilbydes boliger med nødvendig støtte til handicappede og sindslidende. Boligerne skal opføres i mindre enheder og integreres i de bestående boligområder. Boligtilbudet skal give mulighed for at tilrettelægge støtte i forhold til den enkeltes handicap der skal bygges et begrænset antal ældreboliger. Ældreboligerne skal placeres i de bydele, hvor behovet er størst. i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdes et konkret forslag til udbygningsplan for familieboliger i det støttede byggeri. Planen udarbejdes på baggrund af en vurdering af behovet for omdannelse af utidsvarende almene familieboliger til eksempelvis ungdomsboliger der skal ved nybyggeri og ombygning stilles krav om etablering af nogle større boliger i den samlede bebyggelse. Dette vil samtidig bevirke en naturlig spredning i beboersammensætningen der skal ikke boligplaceres flygtninger/indvandrere i boligafdelinger, hvor der i forvejen bor mange flygtninge/indvandrere der skal efter behov og i samarbejde med de almene boligorganisationer etableres opgangsfællesskaber, skurvognsbyer og lignende. "Boligerne" skal medvirke til at der er relevante botilbud til "skæve eksistenser" og "utilpassede borgere" der skal i de kommende 4 år findes placeringsmulighed for ét bofællesskab for udviklingshæmmede med sindslidelser i de kommende 4 år skal der opføres 3 nye plejecentre med hver 45 boliger. Og der skal bygges 80 ældreboliger inden 2005 der skal oprettes boligrådgivning for ældre der skal findes egnede lokaliteter/arealer til opførrelse af attraktive seniorboliger behovet for ældreboliger blandt. borgere over 60 år bør undersøges, det kan danne beslutningsgrundlaget for byggeriet af ældreboliger. 11

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 24. juni Politik for boligområdet

Vedtaget af Viborg Byråd den 24. juni Politik for boligområdet Vedtaget af Viborg Byråd den 24. juni 2009 Politik for boligområdet Indhold Forord Forord.......................................................... 2 Indledning.....................................................

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Bilag: Datagrundlag Den overordnede ramme for arbejdet udgøres af Kommuneplan 213 og Erhvervsplan 214: Byrådet lægger vægt på, at der i Aarhus Kommune

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse Almindelig Senioregnede Ældreboliger Plejeboliger familieboliger boliger og handicapegnede boliger Forord Velkommen til

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE FORORD FORMÅL MED STRATEGIEN Alle har brug for et godt sted at bo og leve. Et sted, hvor man trives og holder af at være. I Assens Kommune arbejder vi

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 9. NOVEMBER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

DEN DEMOGRAFISK BETINGEDE UDVIKLING I BOLIGEFTERSPØRGSLEN

DEN DEMOGRAFISK BETINGEDE UDVIKLING I BOLIGEFTERSPØRGSLEN i:\marts-2000\bent-a.doc Af Bent Madsen 6. marts 2000 RESUMÈ DEN DEMOGRAFISK BETINGEDE UDVIKLING I BOLIGEFTERSPØRGSLEN En mekanisk fremskrivning af boligefterspørgslen ved hjælp af den seneste befolkningsprognose

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014 Miniseminar om boligområdet Potentiel boligefterspørgsel Nuuk, den 22. marts 2014 Den potentielle boligefterspørgsel Potentiel boligefterspørgsel er antal af boliger, der skal være til rådighed, hvis

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Almindelig familiebolig Ældreegnet bolig Ældre- og handicap bolig Plejebolig Visitationsboliger oktober 2013 Indledning Furesø Kommune er

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Skrænten & Højvangshaven, Esbjerg. (Esbjerg Byhistoriske Arkiv) November 2010. Boligpolitik 2010. Redegørelsesdel

Skrænten & Højvangshaven, Esbjerg. (Esbjerg Byhistoriske Arkiv) November 2010. Boligpolitik 2010. Redegørelsesdel Skrænten & Højvangshaven, Esbjerg. (Esbjerg Byhistoriske Arkiv) November 2010 Boligpolitik 2010 Redegørelsesdel Boligpolitik 2010 Redegørelse Indhold REDEGØRELSE... 3 Indledning... 4 Boligmarkedet...

Læs mere