E R H V E R V S P O L I T I K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E R H V E R V S P O L I T I K"

Transkript

1 E R H V E R V S P O L I T I K - HVOR VIL VI HEN OG HVAD SKAL VI LEVE AF? TÆ T PÅ M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N AT U R ERHVERVSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE 2012 Maj 2012 PLANAFDELINGEN STRUER KOMMUNE

2 INDHOLD HVORFOR EN ERHVERVSPOLITIK 03 POLITIKKENS AFSÆT HVAD VIL VI? 05 TVÆRGÅENDE TEMAER TEMA: ATTRAKTIVT ERHVERVSKLIMA 07 TEMA: IVÆRKSÆTTERI & VÆKST TEMA: KLIMA & MILJØ 09 TEMA: VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER TEMA: TEKNOLOGI 11 TEMA: OPLEVELSESØKONOMI & HANDEL UDGANGSPUNKT FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN 13 IDÈER TIL HANDLING 01

3 BEFOLKNING Den fak ske befolkning i Struer Kommune var d. 1. januar Det var et fald i befolkningstallet på 92 indbyggere. ERHVERVSLIV Der er arbejdssteder i Struer Kommune. 82 pct. af dem har under 10 ansa e. 3 pct. har over 50 ansa e. ARBEJDSSTYRKEN Ca borgere i Struer er i den erhvervsak- ve alder og erhvervsfrekvensen er på 79,5 pct. UDDANNELSE Selvom Struer Kommune har oplevet en s gning i uddannelsesniveauet gennem de sidste 10 år, er det generelle uddannelsesniveau fortsat lavt og ca. 1/5 af en ungdomsårgang får fortsat ikke en kompetencegivende uddannelse. ERHVERVSSTRUKTUR Struer er kendetegnet ved rela vt mange arbejdspladser inden for elektronikindustri og forskning og udvikling, landbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fødevareindustri, træ- og papirindustri, plast-, glas- og betonindustri og transport. BAGGRUND De sidste år har budt på store forandringer i Struer Kommune og der er sket en række posi ve ng på erhvervsområdet. Byrådet har etableret BusinessPark Struer. Den basale erhvervsservice har været i udbud med Væksthuset som ny operatør. Det har blandt andet medført en s gning i antallet af iværksæ ere, nye arbejdspladser og nye samarbejder mellem virksomheder. Sammen med andre kommuner i regionen har vi fået analyseret styrkeposi oner og vækstpoten- aler, byrådet har vedtaget en udviklingsstrategi med fokus på bosætning - og der er blevet sat fokus på detailhandlen, på erhvervshavnens betydning og på udvikling af Lim ordsturismen. I Børsens kåring af årets erhvervskommune tog Struer et gazellespring og blev kåret som årets højdespringer, mens Dansk Industris undersøgelse af erhvervsbe ngelserne i de danske kommuner peger på en del muligheder for forbedring. PENDLING Pendlingen er rela vt høj i Struer. 39 pct. af de beskæ igede i Struer pendler l andre kommuner for at arbejde, mens 34 pct. af arbejdspladserne i Struer er besat af arbejdskra fra andre kommuner. En ny motorvej syd for Struer, verdens første bioraffinaderi og et stort midt- og vestjysk storsygehus, er alt sammen nærmere en realisering l gavn for virksomhederne i Struer Kommune. Udviklingen vidner alt i alt om et behov for s llingtagen l, hvad vi som kommune - i rollen som myndighed, som serviceudbyder, rådgiver, kunde og igangsæ er - kan gøre for at påvirke erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder fremadre et. 02

4 HVORFOR EN ERHVERVSPOLITIK? OVERORDNET GRUNDLAG Byrådet har en overordnet vision om at styrke erhvervslivets posi on inden for teknologi, krea vitet og oplevelsesøkonomi. Struer Kommune er og vil være en kommune, der er tæt på Mennesker, Teknologi og Natur. UDVIKLINGSSTRATEGI Udviklingsstrategien er byrådets mulighed for at udtrykke deres ambi oner i forhold l kommunens udvikling - og er første skridt på vej mod den kommuneplan som skal vedtages inden udgangen af Udvikling af erhvervslivet er blandt de vig gste succesfaktorer for vækst og udvikling - og gode rammevilkår er af afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Kommunen har stor indflydelse på rammevilkårene og derfor vil Struer Kommune sæ e fokus på at udarbejde en mere bevidst plan for erhvervsudviklingen i Struer Kommune. Overordnet kan man sige, at kommunens rolle i dag mere proak vt er at iværksæ e konkrete erhvervsudviklingsak viteter, skabe services og rammebe ngelser, der gør det a rak vt at drive og udvikle sin virksomhed i Struer Kommune. I Struer Kommune skal vi i høj grad selv skabe nye arbejdspladser vi kan ikke forvente virksomheder fly er l! Byrådet vil med en mere strategisk lgang forsøge at understø e den erhvervsudvikling som allerede er i gang - og sæ e handling på ltag som skal iværksæ es. Struer Kommune vil gerne være katalysator for den lokale erhvervsudvikling og poli kken skal sæ e retning for det vi vil 5 år frem i den. Strategien har fokus på bosætning som er det byrådet mener, er mest aktuelt for udviklingen og udfordringerne i Struer Kommune. 03

5 POLITIKKENS AFSÆT Figur: Vejen l vækst Erhvervsfremmeloven giver kommunerne mulighed for at udarbejde en lokal erhvervspoli k. Det er en frivillig opgave, og det er det enkelte byråd der suverænt afgør hvad poli kken eller strategien skal indeholde. Erhvervspoli kken tager afsæt i kommunens overordnede grundlag og skal ses som en del af den kommende revision af kommuneplanen - og i naturlig forlængelse af udviklingsstrategien. Erhvervspoli kken vil også forholde sig l de regionale indsatsområder som Væks orum for Region Midtjylland har prioriteret i deres erhvervsudviklingsstrategi En globalt konkurrencedyg g region. OECD s VÆKSTDRIVERE MENNESKELIGE RESSOURCER Virksomhedernes adgang l lstrækkelig kvalificeret arbejdskra. IVÆRKSÆTTERI Etablering af nye virksomheder, der på sigt overlever og vokser. NY TEKNOLOGI Ibrugtagning og anvendelse af ny teknologi både i virksomheder og private husholdninger. INNOVATION Introduk on og implementering af nye eller væsentligt forbedrede varer/tjenesteydelser, produk onsprocesser, markedsføringsmetoder og organisatoriske ltag. Erhvervspoli k har de seneste 5-10 år været orienteret mod såkaldte vækstkilder (eller vækstdrivere), men udover at satse på disse som grundlag for den erhvervsmæssige vækst er det også nødvendigt, at iden ficere de nære forudsætninger for erhvervsudvikling. Udgangspunkt i områdets særlige kompetencer og kvaliteter giver ikke bare de bedste forudsætninger for erhvervsmæssig vækst og udvikling - men det bliver hermed også muligt at mobilisere lokale drivkræ er om færre indsatser. Den erhvervsmæssige vækst og udvikling er også a ængig af globaliseringen som blandt andet kan betyde outsourcing af produk on l lavtlønsområder, adgang l nye interna onale markeder, inspira on fra udenlandske virksomheder, samt nye virksomheder og forretningsområder funderet på globale markeder. Rammebe ngelser er de forhold i kommunen, som indirekte kan fremme ovenstående vækstkilder eksempelvis infrastruktur, sociale og kulturelle lbud, fysisk planlægning og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, videnog uddannelsesins tu oner m.fl. 04

6 HVAD VIL VI? MÅL Erhvervspoli kken er vig g for kommunens økonomi. Gode rammebe ngelser skaber flere job, flere virksomheder, højere produk vitet og større indtjening i virksomhederne. Det bidrager igen l større ska eindtægter og færre sociale udgi er. Det overordnede mål med poli kken er, at finde ud hvad Struer Kommune som lokalsamfund skal gøre for fortsat at udvikle sig - og skabe retning for hvad vi vil satse på i frem den. Det handler om at vi 5 år frem i den har skabt: Figur: Temaer for indsatser for erhvervsudviklingen i Struer Kommune - Flere arbejdspladser Flere iværksæ ere Vækst i kommunes virksomheder Et image for kommunen som et a rak vt sted at drive virksomhed HVORDAN NÅR VI MÅLENE? Med udgangspunkt i baggrundsanalyser af kommunens erhvervsmæssige udfordringer og muligheder, fem a oldte temamøder med erhvervsliv, lokale viden- og uddannelsesins tu oner, samt en dialog med en lang række andre relevante erhvervsfremmeaktører, har byrådet valgt 6 overordnede og 2 tværgående tema- / indsatsområder hvorigennem de ops llede mål skal nås. 05

7 TVÆRGÅENDE TEMAER DET INTERNATIONALE Mange af kommunens virksomheder orienterer sig globalt og flere virksomheder har mange udenlandske ansa e som opholder sig i kommunen i en kortere eller længere periode. Også i frem den får vi brug for, og er a ængige af deres kompetencer. Sam dig bliver lovgivningen i større og større grad bestemt interna onalt. Det er med andre ord nødvendigt, at vi erhvervsmæssigt har et interna onalt fokus. I Struer Kommune tror vi på, at det interna- onale er én måde hvorpå vi kan være med l at skabe udvikling i hele kommunen. Vi skal dyrke det interna onale for at øge indsigt, udsyn og mangfoldighed.kval Det handler om interna onale uddannelsesmuligheder lokalt, ltrækning og fastholdelse af interna onale medarbejdere l virksomhederne, men også om at beny e sig af de interna onale kontakter og samarbejder som kommunen har - som eksempelvis venskabsbysamarbejdet - l netværk eller som nyt eksportmarked for kommunens virksomheder. ede medarbejdere. Derfor vil Byrådet dyrke det interna onale for at øge indsigt, udsyn og mangfold LYDENS BY Byrådet har i Udviklingsstrategien for Struer Kommune peget på, at der skal arbejdes videre med at gøre Struer l Lydens By. Det indebærer at der satses på lyd som omdrejningspunkt i forhold l uddannelse, kultur, turisme, fysisk planlægning mv. men også, at det er noget der satses på i en erhvervsmæssig sammenhæng, hvor vi her i kommunen har - og e erfølgende måske kan ltrække - nogle særlige kompetencer inden for blandt andet audioområdet. 06

8 TEMA: ATTRAKTIVT ERHVERVSKLIMA SERVICE & MYNDIGHED Struer Kommune har en grundlæggende opgave med at sikre en god service og smidig sagsbehandling l kommunens virksomheder - og l de iværksæ ere som overvejer at starte ny virksomhed i Struer Kommune. Om fem år vil Struer Kommune i endnu højere grad være (aner)kendt som en erhvervsvenlig kommune som virksomhederne har nemt ved at komme i kontakt med. Alle indgange i kommunen skal være den rig ge for virksomhederne når de henvender sig, og der skal være en integreret mentalitet blandt medarbejdere, der gør Struer a rak v i forhold l at drive virksomhed i kommunen. Der vil også blive arbejdet med smartere og arbejdskra sbesparende måder at løse opgaverne på - blandt andet i forhold l at forbedre den digitale service. Der skal hele den arbejdes med, at de kommunale udbud er gennemskuelige og sagsbehandlings derne korte. Vi skal være løsningsorienterede, dialogsøgende, have en erhvervsvenlig kultur i service- og myndighedsbetjeningen og sørge for at afstemme forventningerne l hinanden. De mere grundlæggende rammebe ngelser i form af a rak ve byggegrunde, pasnings lbud, skoler, kultur- og fri ds lbud skal være blandt de bedste i landet for at kunne fastholde og ltrække borgere l kommunen - og i udviklingsstrategien peger byrådet netop på de områder der skal gøre Struer a rak v som bokommune. MIDT- & VESTJYSKE INTERESSER Byrådet vil presse på for, at der na onalt træffes beslutning om, at motorvejen l Holstebro Nord gøres færdig. Derudover skal udviklingen omkring Maabjerg Energy konceptet og det nye sygehus i Gødstrup også udny es l fordel for kommunens virksomheder. Det handler om lokal og regional samarbejde for indflydelse. 07

9 TEMA: IVÆRKSÆTTERI & VÆKST Vi skal i høj grad selv være med l at skabe de nye arbejdspladser i kommunen - det betyder også, at vi gerne vil levere en speciel erhvervsservice l dem der gerne vil starte deres egen virksomhed op. Gode iværksæ erbe ngelser betyder udover kurser, vejledning og rådgivning også adgang l risikovillig kapital og forretningsudvikling - eksempelvis gennem såkaldte springboards, at afprøve og udvikle de gode eller skæve idéer i samarbejde med kommunen, den lokale erhvervsservice og evt. lokale mentorer. BusinessPark Struer skal være med l hæve overlevelsesgraden for iværksæ ere, men skal også sørge for, at der skabes kontakter og samarbejder i miljøet i og omkring udviklingsparken. IVÆRKSÆTTERI VÆKST I Struer Kommune er der mange små- og mellemstore virksomheder og for dem, er det evnen l at differen ere sig fra konkurrenterne, deres unikke produkter og forretningsmodeller det, der skal sikre væksten i frem den. Struer Kommune vil gerne gennem mere samarbejde og dialog med kommunens virksomheder være med l skabe flere muligheder for strategiske offentlige-private partnerskaber. Vi vil have fokus på at gøre det nemmere at være produk onsvirksomhed i området. Det handler om planlægning og infrastruktur, men eksempelvis også om, at der skabes nogle faciliteter som kan understø e erhvervslivets behov - eksempelvis en slags showroom for de virksomheder der har behov for referencer i form af demonstra onsprojekter. DIALOG Stærke lokale netværk og sociale bånd er væsentlige elementer for erhvervsudviklingen i Struer Kommune. Derfor skal der med udgangspunkt i BusinessPark Struer inviteres l en række årlige temamøder - både branchespecifikt og på tværs af brancher, hvor utradi onelle alliancer kan give ngene kant og lade ngene udvikle sig videre. Dialog og mere viden om hinanden giver synlighed og synergi i forhold l de muligheder der findes lokalt - eksempelvis i forhold l rekru ering - men det kan også give opbakning l at søge nye og mere utradi onelle veje. 08

10 TEMA: KLIMA & MILJØ Danmark har store ambi oner på energiområdet. Det handler overordnet om, at klimaet ændrer sig og det bliver mere og mere nødvendigt, at vi også som kommune oms ller os for at imødegå disse forandringer. Sam dig påfører de s gende priser på fossile brændsler, husstande og virksomheder store meromkostninger. Det betyder med andre ord, at vores velstand og velfærd forudsæ er energieffek viseringer og mere vedvarende energi. De næste fem år vil Struer Kommune have fokus på en lokal forankring af EU s klimamål, på at nedbringe energiforbruget fra egne ak viteter og på at øge andelen af vedvarende energi. Sam dig skal de interna onale, na onale, regionale og lokale ini a ver der kommer på klima- og miljøområdet udnyttes og understø es således, at vi kan skabe arbejdspladser og skabe en bæredyg g industri med den teknologi og viden som findes lokalt. Fokus på affaldshåndtering, lavenergibyggeri i lokalplaner, energibesparende foranstaltninger i forbindelse med byggeri og renovering af kommunale ins tu oner, vindmøllerne ved Quistrup og Ausumgård, bioraffinaderiet ved Maabjerg, de mange virksomheder som enten direkte eller indirekte beskæ iger sig med energi eller miljøteknologi - lige fra udviklingen af solcelleanlæg og energistyringsprogrammer l at være underleverandører l vindmølleindustrien - giver Struer Kommune et godt udgangspunkt l at lave en mere fokuseret erhvervsmæssig satsning. Derfor vil kommunen fremadre et, og i dialog med og rådgivning fra relevante virksomheder lokalt, udarbejde en varmeplan og en strategi og handleplan med fokus på energieffek vitet, klima lpasning og brug af lokale, bæredyg ge energikilder. Det skal dels kortlægge nuværende energikilder, men også sæ e nogle klare ambi oner for mere vedvarende energi og nedbringelse af kommunens energiforbrug. Målet er, at vi som kommune får en klar profil og gennemfører en række ltag, der ikke kun er godt for klimaet, men også kan genere nye arbejdsplader og vækst for de virksomheder der allerede i dag er beskæ iget inden for området. 09

11 TEMA - VIDEN, UDDANNELSE & KOMPETENCER UDDANNELSE Uddannelse er en god investering både for den enkelte men også for kommune og samfund som helhed. De næste fem år skal flere unge i Struer Kommune have en ungdomsuddannelse og der skal samarbejdes med uddannelsesins tu oner og virksomheder med henblik på, at flere får mulighed for en læreplads. På grundskole niveau vil der blive arbejdet mere med entreprenørskab - gerne i forlængelse af de idéer omkring entreprenørskab som også Struer Statsgymnasium arbejder med. Sam dig er det også vig gt at koble os tæ ere sammen med vækstcentre og viden- og uddannelsesmiljøer i de større byer, og der skal blandt andet samarbejdes med videregående uddannelsesin tu oner om at få mere viden ud i virksomhederne og flere studerende i prak k og projek orløb - både hos virksomheder og i kommunen. Ligeledes vil der blive arbejdet for, at der bliver flere uddannelsesmuligheder i Nordvestjylland - herunder eksempelvis velfærdsuddannelser. DEN RETTE ARBEJDSKRAFT Struer Kommune vil ak vt gøre en ekstra indsats for at virksomhederne kan få adgang l arbejdskra med de re e kompetencer. Om fem år vil kommunen også komme l at mangle folk bl.a. inden for professionsområdet - det vil sige flere i arbejdsstyrken i kommunen skal opkvalificeres og løbende e eruddannes - både fra ufaglært l faglært og fra mellemlang l længerevarende uddannelse. Derfor vil der være en særlig indsats i forhold l at fastholde og ltrække udenlandsk arbejdskra. Der skal også være en indsats for ægtefæller - og for unge dligere i deres studieforløb. De mange spændende jobmuligheder også i de mindre virksomheder skal synliggøres. Der vil specielt være fokus på at styrke de sociale rela oner som kan gøre det a rak vt for nye borgere at fly e l området. HVAD GØR VI SOM KOMUMUNE? Struer Kommune stø er etablering af videncentre og videregående uddannelsesins tu oner i midt- og vestjylland - bl.a.: AU Herning - 6 midt- og vestjyske kommuner har indgået en resultatkontrakt ( l en værdi af 2 mill. kr.) bl.a. med henblik på at unge kan tage længere videregående uddannelser lokalt. VIFU (Videnscenter for Fødevareudvikling) og de tre nordvestjyske kommuner har indgået en samarbejdsa ale med det formål, at give fødevareerhvervet i området adgang l den nyeste viden og dermed ekstra mulighed for vækst. Vi forsøger at koble studerende fra de videregående uddannelser i lokalområdet l lokale virksomheder bl.a. igennem det regionale projekt: kontaktmæglerne. STRUER INTERNATIONAL LIVING er en del af et regionalt projekt, der har l formål at ltrække og fastholde udenlandsk arbejdskra. Der er specielt fokus på understø e de sociale rela oner som o e er af afgørende betydning for om de bliver. Sam dig vil jobcenteret også fremadre et have en tæt dialog med erhvervslivet om at sørge for at virksomhederne har adgang l kvalificeret arbejdskra. 10

12 TEMA - TEKNOLOGI Struer har en styrkeposi on inden for teknologiområdet og i forhold l højtspecialiseret arbejdskra og byrådet har en ambi on om at styrke denne posi on. Om fem år skal vi have styrket vores teknologiske profil endnu mere. Vi skal i kommunen have skabt et højteknologisk miljø der er center for viden og know-how. Det kunne være inden for niche områder hvor vi har særlige kompetencer - eksempelvis RFID teknologi eller inden for audioområdet - i rela on l at byrådet har en ambi on om at Struer skal være Lydens By. DEN MIDT- OG VESTJYSKE IT-SATSNING - ikraft 6 kommuner samarbejder om den Den midt- og vestjyske it-satsning. ikraft er et lbud l alle virksomheder uanset branche med henblik på at styrke deres forretning ved at anvende it. BusinessPark Struer er omdrejningspunkt for denne satsning og der skal blandt andet a oldes konferencer og workshops, hvor folk med specifik viden inden for disse områder inviteres. Derudover skal der arbejdes på at udvikle en Teknologi Camp der kan være med l at udvikle specifikke produkter eller idéer som der e erfølgende kan arbejdes videre med. Det skal sam dig understø e den Innova on Camp med unge studerende fra hele Europa som Bang & Olufsen hvert år a older med stor succes. STRUER ER EN SMART BY De næste fem år skal der satses ekstra på at understø e velfærdsteknologi som en vækstmotor for kommunens virksomheder. Den danske konkurrenceevne handler i høj grad om, at vi finder nyere og smartere måder at gøre ngene på, og at der er i Struer er et stort poten ale, for på en og samme d, at være med l skabe vækst og løse samfundsmæssige problems llinger. Struer Kommune skal være i front med brug af teknologi og digital innova on. Struer Kommune er allerede langt på ins tu onsområdet, i forhold l at bruge teknologiske løsninger. Udover sundhed, pleje- og omsorg, hvor kommunen har særlige forudsætninger, kan der også være andre muligheder for samarbejde med lokale virksomheder om at udvikle teknologiske og digitale løsninger, der kan komme både borgere og erhvervsliv l gode - eksempelvis inden for miljø, turisme, detailhandel, skoler, borgerservice mv. 11

13 TEMA - OPLEVELSESØKONOMI & HANDEL De næste fem år skal der satses på at dyrke og videreudvikle få men større iden tetsskabende ak viteter. Det vil sige flagskibe som er særlige for kommunen og som man kan få øje på - eksempelvis Sansefes valen, Lim orden Rundt, Plantemarked på Gimsinghoved. Det kan også være mere lokale ltag der kunne have en bredere værdi for kommunen. Struer Kommunes poten aler som oplevelses- og handelsområde skal udny es og udvikles. Det gælder både som Nordeuropas Spisekammer men også i forhold l de ak viteter og naturoplevelser der kan opleves i og omkring Lim orden og i kommunens byer. Struer Kommune vil gerne understø e ini a ver der relaterer sig l velfærd og sundhed og som besidder en oplevelsesbaseret forretningsdimension. Der skal satses på tværs af brancher og aktører, på konferencer der relater sig l nicheområder som vi erhvervsmæssigt satser på - men også på at besøgende lbydes en digital service. Detailhandlen i Struer står over for særlige udfordringer - vi vil medvirke l at bruge midtbyen som ressource l at skabe vækst, ltrække nye bu kker og flere borgere. Det handler om at fastholde bu kkerne i centrum, om at understø e mulighederne for bedre og bredere bu ksoplevelser, og om at få eksempelvis pendlere l at handle lokalt. BRANDING Vi vil bruge de næste fem år på at posi onere os. Både turist- og handelsmæssigt men også erhvervsmæssigt - og mere generelt som et a rak vt sted at bo. Bosætning, arbejdskra og erhvervsudvikling hænger uløseligt sammen - og et godt image er vig gt for kommunens evne l at ltrække og fastholde succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Vi vil gerne opnå et posi vt image i omverdenens opfa else af det nordvestjyske område. Det kræver synlighed omkring det vi kan og vil - og hvorfor vi vil det. Det vil vi gerne samarbejde med erhvervslivet om. 12

14 UDGANGSPUNKT FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN INTERNE STYRKER Mange iværksæ ere Højtspecialiseret arbejdskra Teknologi og it Struer er den kommune med flest beskæ iget i it-branchen Natur, Lim ordsturisme og Fødevarer Stærke lokale udviklingskræ er Struer Statsgymnasium science / entreprenørskab / IB SVAGHEDER Uddannelsesniveau rela vt lavt og større andel af unge som sandsynligvis ikke opnår en kompetencegivende uddannelse Unge der rejser væk for at uddanne sig og sjældent kommer lbage Få virksomheder vækster Erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien gør kommunnen sårbar - industribeskæ igelse er konjunkturfølsom Svært at ltrække specialist uddannede Interna onalt fokus Svagt image som erhvervs- og bokommune - trods stort poten ale Bred vi e af uddannelsesmuligheder i nærområdet - styrke if. t. velfærdsuddannelser (bl.a. Adipositas Center Lim orden) MULIGHEDER Nye forretningsområder inden for klima og energi og smart udny else af den digitale og teknologiske udvikling - bl.a. på velfærdsområdet TRUSLER Demografi andelen af ældre er voksende færre unge og erhvervsak- ve EKSTERNE Turisme og oplevelsesøkonomi Verdens første bioraffinaderi ved Maabjerg Motorvej på vej Struer kobles l det europæiske vejnet! Nyt stort sygehus i det midt- og vestjyske Geografi - udfordringen mht. at blive en del af vækstdanmark Udflytning af arbejdspladser inden for industri og produk on men også af uddannelsessteder og statslige arbejdspladser i arbejdskra soplandet Mangel på kvalificeret arbejdskra og varme hænder i den offentlige sektor AU Herning et lokalt vidensmiljø Genera onsski e i små- og mellemstore virksomheder med ejerleder

15 IDÉER TIL HANDLING ERHVERVSPOLITIKKEN ER VEDTAGET AF BYRÅDET DEN 26. JUNI 2012 NÆSTE OPGAVE BLIVER AT VI SÆTTER HANDLING PÅ INDSATSERNE! DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE STRUER KOMMUNE, HVIS DU HAR FORSLAG TIL HAND LINGER INDEN FOR INDSATSERNE I ERHVERVSPOLITIKKEN: Borgmester Niels Viggo Lynghøj Telefon: Kommunaldirektør Claus Damgaard Telefon: Planafdelingen Struer Kommune Østergade Struer

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI

UDVIKLINGSSTRATEGI DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE DJURSLAND UDVIKLINGSSTRATEGI 2014-2020 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Idé-katalog Fra Tanke l Handling

Idé-katalog Fra Tanke l Handling Indhold By ebørs Bedre Selvværd for udsa e kvinder Mentorer/rollemodeller l unge sårbare mødre Madklub for unge udsa e Netværk for bisiddere Fædregruppe for unge fædre Gå busser GUF: Gra s udendørs fitness

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Øget inklusion - et fælles ansvar

Øget inklusion - et fælles ansvar Øget inklusion - et fælles ansvar Glostrup Kommune 2013 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad mener vi med inklusion? 4 Hvorfor inklusion? 5 Mål for inklusion 6 Fokusområder for inklusion 7 Ledelse af inklusion

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE 1 Specialiseret rehabilitering Kommunika onscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade består af neuropsykologer og talepædagoger alle med specialviden og stor erfaring inden for hjerneskadeområdet. Vi

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

MasterPlan. Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker. Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel

MasterPlan. Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker. Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel MasterPlan Big Data og geografisk so ware l op meret investeringsplanlægning i kædens bu kker Gilling præsenterer MasterPlan for dansk detailhandel Investeringsplanlægning i detailhandlen vil fremover

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere