Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat..."

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen Afbud: Mødesekretær: Kim Petersen Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Orientering om forsøgsordning på sygeplejerskeuddannelsen Orientering om arbejdet med handleplaner på koncernstrategien Orientering om, samt drøftelse af arbejdet med studieaktivitetsmodel Orientering om og drøftelse ph.d kvalifikationer i sygeplejerskeuddannelsen Eventuelt + næste møde /7

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 1.1 Sagsfremstilling Formanden byder velkommen 1.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes 1.3 Beslutningsreferat 1.4 Bilag 2/7

3 2. Orientering om forsøgsordning på sygeplejerskeuddannelsen 2.1 Sagsfremstilling At undlade prøve på modul 13 og afprøve modul 13 og 14 sammen, for at mindske antallet af prøver. Forsøget er en del af et landsdækkende forsøg med at mindske antallet af prøver. 2.2 Indstilling 2.3 Beslutningsreferat 2.4 Bilag 3/7

4 3. Orientering om arbejdet med handleplaner på koncernstrategien 3.1 Sagsfremstilling 3.2 Indstilling 3.3 Beslutningsreferat 3.4 Bilag 4/7

5 4. Orientering om, samt drøftelse af arbejdet med studieaktivitetsmodel. 4.1 Indstilling 4.2 Beslutningsreferat 4.3 Bilag 5/7

6 5. Orientering om og drøftelse ph.d kvalifikationer i sygeplejerskeuddannelsen 5.1 Sagsfremstilling Vi har en sygeplejerske, der er færdiguddannet ph.d i forsknings- og udviklingsafdelingen og vi modtager en ph.d tilbage efter endt ph.d projekt, med forsvar efter jul. I den forbindelse gør vi os en række overvejelser over anvendelsen af ph.d kompetencer på tværs af uddannelsen. 5.2 Indstilling 5.3 Beslutningsreferat 5.4 Bilag 6/7

7 6. Eventuelt + næste møde 6.1 Sagsfremstilling 6.2 Indstilling 6.3 Beslutningsreferat 6.4 Bilag 7/7

8 Studieaktivitetsmodel Studieaktiviteter anvendt i sygeplejerskeuddannelsen -University College Sjælland. 29.August 2012 red. 3. september 2012 Kim Petersen

9 Rammer og redskaber for undervisningstilrettelæggelse National modulopbygget studieordning Uddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point fordelt med120 ECTS point til teoretisk undervisning og 90 ECTS point til klinisk undervisning. Stofbeskrivelse og stofrækkefølge UCSJ 2011 Modulbeskrivelser Et modul er en afsluttet undervisningsenhed, der angiver tema, læringsudbytte og centrale fagområder, samt bedømmelse, hvor den studerendes opnåelse af modulets læringsudbytte bedømmes efter hvert modul. Modulbeskrivelser er en præcisering heraf. Skema/undervisningsplaner Strukturerer det enkelte modulforløb.

10 UCSJ læring Kvalitet og udviklingsmodel fra FU Tjenestetidsaftale for UCSJ undervisere Aftaler med de kliniske undervisningssteder om klinisk undervisning UCSJ tilrettelægger udover den i modellen illustrerede undervisningstilrettelæggelse uddannelsen som e læring.

11 Sygeplejerskeuddannelsens struktur og opbygning I Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje bilag 1 står der om struktur og opbygning: 3. Uddannelsens struktur og opbygning Sygeplejerskeuddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et studieår er opdelt i to semestre. Et semester har en varighed på uger og er opdelt i to moduler. Et modul er en afsluttet uddannelsesenhed, der har til hensigt, at den studerende udvikler en helhed af faglige kompetencer. Modulet indeholder teoretiske eller kliniske elementer eller en kombination heraf. Uddannelsen består af 14 moduler. Hvert modul har et omfang af 15 ECTS point med undtagelse af modul 13 og modul 14, der har et omfang af henholdsvis 10 ECTS point og 20 ECTS point. Modulernes begyndelsestidspunkt er koordineret med de andre sundhedsprofessionsuddannelser. Uddannelsesinstitutionernes lokale forhold giver mulighed for at tilrettelægge modulerne således: Modul 4 kan afvikles før modul 3 Modul 5 8 kan afvikles i vilkårlig rækkefølge Modul 12 kan afvikles før modul 11 Hvert modul har fokus på et sygeplejefagligt tema. Modulets centrale fagområder reflekterer det professionsrettede og bidrager til belysning og fordybelse af modulets tema, indhold og kompetencer. Det faglige indhold bidrager til opfyldelse af det sygeplejefaglige tema og de kompetencer som modulet retter sig mod. Fagområdernes indhold retter sig mod de aspekter af sygeplejerskens virksomhed, som er i fokus i modulet. Fagområdernes indhold retter sig ligeledes mod den udvikling og de ændringer, som foregår inden for professionen, sundhedsområdet og det sociale område. Undervisningen tilrettelægges med faglig progression fra det enkle til det komplekse på inden for det enkelte modul og som helhed. Kilde: BEK nr 29 af 24/01/2008, bilag 1.kap 3.

12 Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel I Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje bilag 1., står der om uddannelsens struktur og opbygning: 5. Undervisnings og arbejdsformer Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at den studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som sygeplejerske og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse. Læreprocesser tilrettelægges med henblik på, at den studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og til at skabe faglig fornyelse. Dette sker i samspil med undervisere, klinisk vejledere og medstuderende og kræver en aktiv deltagelse fra de studerende. En udforskende indstilling til sygepleje og det omgivende samfund er gennemgående og bidrager til at fremme den studerendes refleksion over egen viden, færdigheder, holdninger og relationer. Undervisningen tilrettelægges med henblik på faglig og pædagogisk progression og giver den studerende mulighed for at kombinere sin teoretiske viden med klinisk erfaring. Undervisnings og arbejdsformer afspejler det faglige indhold, der arbejdes med og støtter herved udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer. Variation, differentierede arbejdsformer og brug af relevante medier medvirker til, at den studerende oplever perspektiv og sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fag og fagområder og mellem den teoretiske og kliniske undervisning. Der anvendes undervisningsformer og metoder, der søger at fremme innovative kompetencer. Bredde i undervisnings og arbejdsformer giver mulighed for at imødekomme forskelle i den enkelte studerendes læringsprofil. Kilde: BEK nr 29 af 24/01/2008, bilag 1.kap 5.

13 Opgørelse af studieaktiviteter Studerendes workload er gennemsnitlig 40 timer pr uge pr. modul Skemalagte aktiviteter er angivet i timer. De angivne timetal er et udtryk for de aktiviteter, der skal til for at opnå modulets læringsudbytte. Studieaktiviteterne i modul 13 er beskrevet ud fra et valgmodul med såvel teoretisk som klinisk undervisning Der er ikke taget hensyn til divergerende undervisningsformer/studieformer Der er lavet et tidsmæssigt estimat i forhold til de ikke skemalagte aktiviteter Klinisk undervisning er fordelt jf. modellen ud fra følgende elementer: Klinisk forberedelse, klinisk undervisning og faglig vejledning, deltagelse i klinisk virksomhed. Viden/teori der formidles praksis Skriftlige studieprodukter

14 Oversigt over studieaktiviteter i modul 1 13 ECTS teoretisk undervisning 2 ECTS klinisk undervisning 130 timer/33 (32,5) % 90 timer/ 23 (22.5)% Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til studiet, modulet og portfolio. Studiesamtaler med studievejleder. Optakt, vejledning og feedback på opgaver. Informationssøgning. Klinisk forberedende undervisning og klinisk bearbejdende undervisning. Introduktion til prøve samt gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning. Klinisk undervisning ved studentervejleder. Fronterundervisning, kursus i Informationssøgning, intro til bibliotek, besvarelser af opgaver, arbejde med Portfolio. Elektronisk vejledning via Fronter. Udarbejdelse af opgaver herunder intern prøve. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. evaluering af læringsudbytte og egen læring. Fremlæggelse af opgaver. Selvstændige studier, forberedelse, til intern prøve, klinisk forberedelse, intro til SIS/DSR, studentervejledning, og studiegruppearbejde 10 timer/3(2,5)% 170 timer/43(42,5)%

15 Oversigt over studieaktiviteter i modul 2 11 ECTS teoretisk undervisning 4 ECTS klinisk undervisning 110 timer/28(27,5) % 120 timer/ 30 % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til modulet. Studiesamtaler ved studievejleder. Optakt, vejledning og feedback på opgaver. Introduktion til prøve,. Klinisk forberedende undervisning demonstration/simulation og øvelser med vejledning. Informationssøgning. Gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet Øvelser af kliniske færdigheder. Besvarelser af opgaver, elektronisk vejledning via Fronter, arbejde med portfolio. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Fremlæggelse af opgaver. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, forberedelse til intern prøve, klinisk forberedelse, studentervejledning, og studiegruppearbejde 15 timer/4(3.75) % 155 timer/39 (38.75) %

16 Oversigt over studieaktiviteter i modul 3 15 ECTS teoretisk undervisning 150 timer/ 38 (37,5) % 136 timer/34 % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til modulet. Optakt, vejledning og feedback på opgaver. Informationssøgning.Klyngev ejledning, introduktion til ekstern prøve og gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Udarbejdelse af opgaver og arbejde med portfolio. Elektronisk modulevaluering. Fremlæggelse af opgaver. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring Selvstændige studier, forberedelse til ekstern prøve, studentervejledning og studiegruppearbejde. 14 timer/ 4(3,5)% 150 timer/38 (37.5) %

17 Oversigt over studieaktiviteter i modul 4 15 ECTS klinisk undervisning 6 timer/ 2(1,5)% 294 timer/74(73,5)% Holdundervisning, og forelæsning. Introduktion til klinisk modul og prøve, gennemførelse af af prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning, faglig vejledning, deltagelse i grundlæggende klinisk virksomhed. Arbejde med individuel studieplan og portfolio. Afvikling af prøve. Elektronisk modulevaluering.. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, og klinisk forberedelse. Forberedelse til intern prøve, 10 timer/3(2,5) % 90 timer/23(22,5)%

18 Oversigt over studieaktiviteter i modul 5 12 ECTS teoretisk undervisning 3 ECTS klinisk undervisning 120 timer/ 30 % 135 timer/ 34(33,75) % Holdundervisning og forelæsning Optakt, vejledning og feedback på opgaver. Introduktion til modulet og intern prøve, gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Udarbejdelse af opgave/projekt og arbejde med portfolio. Informationssøgning. Tilstedeværelse i klinisk praksis / empiriindsamling. Elektronisk modulevaluering. 25 timer / 6 (6,25) % Fremlæggelse af opgaver. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, forberedelse til intern prøve, studentervejledning og, studiegruppearbejde. 120 timer/ 30 %

19 Oversigt over studieaktiviteter i modul 6 3 ECTS teoretisk undervisning 12 ECTS klinisk undervisning 30 timer/8 (7,5)% 240 timer/ 60 % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til klinisk modul og intern prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning, faglig vejledning, deltage i observation, intervention, og sundhedspædagogisk virksomhed. Arbejde med individuel studieplan og portfolio. Gennemførelse af prøve. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier og klinisk forberedelse. Forberedelse til intern prøve. 10 timer /3( 2,5) % 120 timer/30%

20 Oversigt over studieaktiviteter i modul 7 15 ECTS teoretisk undervisning 150 timer /38(37,5)% 100 timer/25 % Holdundervisning og forelæsninger. Introduktion til modulet. Optakt, vejledning og feedback på opgaver. Introduktion til ekstern prøve og gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet Udarbejdelse af opgaver/projekt og arbejde med portfolio. Informationssøgning. Elektronisk modulevaluering. Fremlæggelse af opgaver. Fællesmøder, faglige/ sociale arrangementer, og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, forberedelse til ekstern prøve, studentervejledning og studiegruppearbejde 50 timer / 13(12,5) % 100 timer/ 25 %

21 Oversigt over studieaktiviteter i modul 8 3 ECTS teoretisk undervisning 12ECTS klinisk undervisning 30 timer/ 8(7,5)% 240 timer/ 60 % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til klinisk modul og prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning, faglig vejledning, deltagelse i relationel, kommunikativ og vejledende klinisk virksomhed. Individuel studieplan og portfolio. Gennemførelse af prøve. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/ sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier og klinisk forberedelse. Forberedelse til intern prøve. 10 timer/ 3(2,5)% 120 timer/ 30 %

22 Oversigt over studieaktiviteter i modul 9 15 ECTS teoretisk undervisning 150 timer/ 38(37.50) % 105 timer/ 26 (26,25)% Holdundervisning, og forelæsning. Introduktion til modulet. Klyngeseminar, Introduktion, vejledning og feedback på opgaver. Introduktion til ekstern prøve og gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Udarbejdelse af opgaver/projekt. Informationssøgning. Arbejde med portfolio. Elektronisk modulevaluering. Fremlæggelse af opgaver. Faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier. Forberedelse til ekstern prøve. Studentervejledning og studiegruppearbejde. 50 timer/ 13 (12.5)% 95 timer/ 24(23.75) %

23 Oversigt over studieaktiviteter i modul ECTS teoretisk undervisning 150 timer/ 38 (37,50)% 110 timer/ 28 (27.50)% Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til modulet. Demonstration/simulation og øvelser. Introduktion til ekstern prøve og gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Udarbejdelse af opgave og arbejde med portfolio. Informationssøgning. Elektronisk modulevaluering. Fremlæggelse af opgave, evaluering af læringsudbytte og egen læring. Fællesmøder, faglige/ sociale arrangementer og temadage. Selvstændige studier, forberedelse til ekstern prøve. Studentervejledning og studiegruppearbejde. 50 timer/ 13 (12,5)% 90 timer/ 23(22.5) %

24 Oversigt over studieaktiviteter i modul 11 15ECTS klinisk undervisning 6 timer/ 2(1,5) % 294 timer/ 74(73,5) % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til klinisk modul og prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning, faglig vejledning og deltagelse i kompleks klinisk virksomhed. Arbejde med Individuel studieplan og portfolio. Gennemførelse af prøve. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/ sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, og klinisk forberedelse. Forberedelse til intern prøve. 10 timer/ 3(2,5) % 90 timer/23(22,5) %

25 Oversigt over studieaktiviteter i modul ECTS klinisk undervisning 6 timer/ 2(1,5) % 294 timer/74(73,5) % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til klinisk modul og prøve. Evaluering af modulet. Klinisk undervisning, faglig vejledning i relation til selvstændig professionsudøvelse. Arbejde med Individuel studieplan og portfolio. Gennemførelse af prøve. Elektronisk modulevaluering. Fællesmøder, faglige/ sociale arrangementer, temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier og klinisk forberedelse. Forberedelse til intern prøve. 10 timer/3(2,5) % 90/ 23(22,5) %

26 Oversigt over studieaktiviteter i modul 13 Standard for valgmodul i UCSJ 6 ECTS teoretisk undervisning 4 ECTS klinisk undervisning 60 timer/25 % 120 timer30 % Holdundervisning og forelæsning. Introduktion til modulet og evaluering af modulet. Klinisk undervisning og faglig vejledning med fokus på udvikling af praksis,udviklings og forskningsviden. Arbejde med Individuel studieplanlog portfolio. Fremlæggelse af opgaver. Fællesmøder, sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, klinisk forberedelse. 10 timer/ 4(4,2)% 50 timer/ 13(12,5) %

27 Oversigt over studieaktiviteter i modul ECTS teoretisk undervisning 6 ECTS klinisk undervisning 140 timer/ 25 % 180 timer/ 32 % Holdundervisning og forelæsning. Klyngeseminar målrettet bachelorprojektet. Introduktion til modulet og ekstern prøve,. Gennemførelse af prøve. Evaluering af modulet. Tilstedeværelse i klinisk praksis/empiriindsamling undervisning. Faglig vejledning. Elektronisk evaluering af uddannelsen Formidlingsseminar. Fællesmøder, faglige/sociale arrangementer og temadage. Evaluering af læringsudbytte og egen læring. Selvstændige studier, samarbejde med interessenter/aftagere. Forberedelse til ekstern prøve. 20 timer /4(3,50) % 220 timer/39 (39,4) %

28 Opgørelse af UCSJ s studerende på grunduddannelserne pr. 1. oktober 2012 Følgende indeholder en oversigt over samtlige studerende på grunduddannelserne pr. 1. oktober De studerende er opdelt på uddannelse, lokation og køn i den første tabel og på uddannelse, undervisningsform, lokation og semester i den anden oversigt. Gæstestuderende indgår ikke i oversigten. Data udtrukket fra SIS pr 8. oktober 2012 Undervisningsform (e-læring/tilstedeværelsesundervisning) er kun opdelt gennem de sidste 5 semestre. Tidligere semestre kan ikke opdeles og eventuelle e- læringsstuderende er medtalt under tilstædeværelsesundervisning. Dette gælder for uddannelserne ernæring og sundhed, sygeplejerske og pædagog. Ledelsessekretariatet 8. oktober 2012

29 Studerende på grunduddannelserne pr. 1. oktober 2012 Antal studerende Uddannelse og lokation Kvinder Mænd I alt Bioanalytiker UCSJ, Campus Næstved Ergoterapeut UCSJ, Campus Næstved Ernæring og sundhed UCSJ, Campus Slagelse (Sorø) Fysioterapeut UCSJ, Campus Næstved UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) Leisure management UCSJ, Campus Roskilde (Bakkesvinget) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) Lærer UCSJ, Campus Roskilde (Holbæk) UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) Pædagog UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 17) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) Socialrådgiver UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) Sygeplejerske UCSJ, Campus Næstved UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Slagelse (ingemannsvej 35) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) Meritlærer UCSJ, Campus Roskilde (Holbæk) UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) Meritpædagog UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) I alt Excl. Gæstestuderende KWE

30 Indskrevne studerende pr. 1. oktober 2012 Igangværende semester Uddannelse, undervisningsform og lokation Ikke igang med et semester orlov pr. 1. oktober 2012 Bioanalytiker tilstede UCSJ, Campus Næstved e-læring UCSJ, Campus Næstved Ergoterapeut tilstede UCSJ, Campus Næstved e-læring UCSJ, Campus Næstved Ernæring og sundhed tilstede UCSJ, Campus Slagelse (Sorø) e-læring UCSJ, Campus Slagelse (Sorø) Fysioterapeut tilstede UCSJ, Campus Næstved UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) e-læring UCSJ, Campus Næstved Leisure management tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Bakkesvinget) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) Lærer tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Holbæk) UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) e-læring UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) Meritlærer tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Holbæk) UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) Meritpædagog tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) Pædagog tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 17) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg) e-læring UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) Socialrådgiver tilstede UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) e-læring UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) Sygeplejerske tilstede UCSJ, Campus Næstved UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner) UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 35) UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing) e-læring UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 35) I alt E-læring er kun registreret separat i de seneste 5 semestre. For 6. og 7. semester er e-læring medtalt sammen med tilstedeværelsesundervisning

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Dagsorden med referat

Dagsorden med referat Dagsorden med referat Mødedato: 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Oplyses på dagen Uddannelsesudvalg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen. Psykomotorikuddannelsen

Studieaktivitetsmodellen. Psykomotorikuddannelsen Studieaktivitetsmodellen anvendt i forhold til Psykomotorikuddannelsen udarbejdet af Psykomotorikuddannelsen i Randers Første udgave, oktober 2012, revideret december 2014 og december 2015 Revideret jf.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere