KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE"

Transkript

1 KOMMISSORIUM FOR ANSVARSOMRÅDERNE NOVEMBER 2017 KBA INDLEDNING Formålet med ansvarsområderne er at medvirke til, at de prioriterede politiske indsatsområder realiseres, samt at sikre at der er sammenhæng mellem den politikudvikling og -implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt. Efter landsmødets beslutning af nye prioriterede politiske indsatsområder fastlægger hovedbestyrelsen ansvarsområderne indholdsmæssigt såvel som antalsmæssigt. Rammerne for arbejdet i ansvarsområderne fastlægges i dette Kommissorium for ansvarsområderne. Kommissoriet består af tre dele: En politisk del der sætter de overordnede og tværgående politiske og indholdsmæssige mål og rammer for arbejdet i ansvarsområderne En strukturel del, der beskriver struktur, rollefordeling og arbejdsform for ansvarsområderne. En bilagsdel der i ansvarsområdespecifikke kommissorier fastlægger de politiske mål og rammer for de fem ansvarsområder. Hovedbestyrelsen nedsatte i efteråret 2016 en arbejdsgruppe, der fik til formål at komme med forslag til, hvordan man kunne forbedre Finansforbundets politiske arbejdsstruktur. En del af arbejdsgruppens forslag er indtænkt i dette kommissorium mens andre forslag vil skulle løftes via ansvarsområdernes egne valg af arbejdsform og struktur. CVR-NR

2 SIDE 2 / 14 DEL 1: TVÆRGÅENDE POLITISKE MÅL OG RAMMER Hos Finansforbundet arbejder vi for, at medlemmerne lykkes i deres arbejdsliv. Det gør vi, dels ved at understøtte medlemmerne i at have et holdbart arbejdsliv, dels ved at arbejde for, at der skabes en sund og bæredygtig udvikling af det finansielle område - med mennesket i centrum. Vores politikker og handlinger skal skabe værdi og mening for medlemmerne, og dette sikrer vi bedst ved at være i dialog med medlemmerne - og ved at involvere dem. Efter landsmøde 2017 besluttede hovedbestyrelsen af etablere fem ansvarsområder: Bæredygtighed og Branche, Digitalisering og Arbejdsplads, Arbejdsliv og Trivsel, Work Life Investment samt Kommunikation, Branding og Markedsføring. Ansvarsområdestrukturen for perioden ser ud som følger: Der opereres i denne landsmødeperiode med ansvarsområdespecifikke indsatsområder. Indsatsområderne er gjort ansvarsområdespecifikke vel vidende, at som politik tænkes, udvikles og eksekveres på i dag så er det svært at putte politik ned i en skarpt opdelt struktur. Mange af indsatsområderne er relevante og vil også i et vist omfang være nødvendige at medtænke i mere end èt ansvarsområde/udvalg. Når den relativt skarpe opdeling alligevel er valgt, er det for at undgå, at man på tværs af ansvarsområderne løber efter de samme bolde. Det vil være uhensigtsmæssigt, og der etableres blandt andet derfor en koordinationsgruppe 2

3 SIDE 3 / 14 bestående af Kent Petersen som repræsentant for formandskabet samt de politisk ansvarlige HB-medlemmer. Koordinationsgruppens opgaver beskrives senere under den strukturelle del af kommissoriet. Udover de indsatsområder, som er henført til hver af de fem ansvarsområder, indgår en række overordnede tværgående målsætninger, som alle ansvarsområder skal forsøge at indfri. Der indgår fem tværgående målsætninger de tre første er indsatsområder vedtaget af landsmødet, mens de sidste to er formuleret og besluttet af hovedbestyrelsen i den efterfølgende bearbejdning og udmøntning af dels landsmødets beslutning af indsatsområder, dels kernefortællingens strategiske pejlemærker. I det følgende sættes der ord på de tværgående målsætninger. Medlemsrelevans (Merværdi og mening) Den altafgørende succesparameter for alt det vi gør i Finansforbundet, er at det opleves relevant og skaber merværdi til og mening for medlemmerne. Merværdi til medlemmerne sikrer vi ved konstant at syreteste vores indsatser i forhold til deres grad af medlemsrelevans. Mening for medlemmerne skaber vi via de politiske prioriteringer og indsatser, som vi beslutter i forhold til at sikre vores medlemmer de bedste muligheder og vilkår. Rustet til fremtiden (Udfordringer og muligheder) I Finansforbundet insisterer vi på at se på mulighederne og løsningerne i de udfordringer, som vores medlemmer står over for i deres hverdag. Det gælder hverdagen, som den tager sig ud her i 2017, men det gælder også i forhold til fremtiden. Vi insisterer altså på at se ud i fremtiden og forholde os proaktivt til de udfordringer, som vi vurderer, at vores medlemmer på et tidspunkt vil stå over for. Vores mål er, at medlemmerne er rustede til at møde fremtidens udfordringer. 3

4 SIDE 4 / 14 Dialog og involvering - Vi har i Finansforbundet stor viden om medlemmerne og deres løn og arbejdsvilkår. Men vi tror på, at vi kan udvikle vores indsatser yderligere, hvis vi i højere grad kommer i dialog med og involverer vores medlemmer i udviklingen af de enkelte indsatser. Synliggørelse og formidling For alle beslutninger vi tager, og for alle indsatser vi igangsætter, skal der være et særligt fokus på at tydeliggøre og kommunikere såvel medlemsrelevans som mening til medlemmerne. For kan medlemmerne ikke se den nødvendige relevans og mening med det, vi foretager os, vil vi gradvist miste deres opbakning. Indsatser på flere niveauer Vi har tidligere med succes opdelt de prioriterede indsatser på niveauerne Samfund, Sektor, Arbejdsplads og Forbund. Denne opdeling gør vi ikke brug af i denne landsmødeperiode, men det fjerner ikke vigtigheden af fortsat at forholde de prioriterede indsatsområder for perioden til de fire niveauer. Det vil i praksis indebære, at ét indsatsområde vil generere aktiviteter på flere niveauer hvis det giver mening. 4

5 SIDE 5 / 14 DEL 2: STRUKTURERING AF ARBEJDET I ANSVARSOMRÅDERNE I denne del fastlægges de strukturelle rammer og retningslinjer for arbejdet i ansvarsområderne: Beslutningsstruktur, Rollefordeling og samarbejdsflader Formandskab Formandskabet har til opgave at sikre den overordnede politiske koordination, fx ved bemandingen af de politiske teams samt den løbende supervision i forhold til udviklingen i de politiske ansvarsområder og den organisatoriske struktur. Formandskabet har sammen med hovedbestyrelsen det politiske ansvar for koordinering af arbejdet i ansvarsområderne. Hovedbestyrelsen kan således i landsmødeperioden benytte sig af muligheden for at nedlægge eksisterende og/eller oprette nye ansvarsområder. For at sikre fremdriften, afholdes der løbende møder mellem de politisk ansvarlige og Finansforbundets formand. Formandskabet deltager efter en intern fordeling i ansvarsområdernes arbejde. Formandskabet deltager i de politiske teams møder samt på ad hoc basis i øvrige møder. Formandskabet har ansvaret i forhold til samfundet og sektoren, herunder kontakten til pressen. Formandskabet skal endvidere sikre, at Finansforbundets overordnede interesser varetages i eksterne repræsentationer, hvor det er vigtigt, at Finansforbundet er repræsenteret. Indsatsområdet Alliancer og partnerskabsdannelse er derfor henført til formandskabet. Politisk ansvarlige På baggrund af indstilling fra formandskabet, beslutter hovedbestyrelsen, hvilke HB-medlemmer der skal være politisk ansvarlig for de enkelte ansvarsområder. De politisk ansvarlige skal sikre, at der er sammenhæng mellem forbundets centrale politikudvikling og politikudviklingen i ansvarsområdet. Den politisk ansvarlige skal sikre fremdriften i ansvarsområdet samt udviklingen af samarbejdet med hovedbestyrelse, det politiske team og øvrige mødefora. 5

6 SIDE 6 / 14 Den politisk ansvarlige beslutter i samråd med det øvrige politiske team, hvordan arbejdet i ansvarsområdet skal organiseres inden for rammerne af kommissorium og budget for ansvarsområdet. Den politisk ansvarlige har ansvaret for den samlede koordinering af arbejdet i ansvarsområdet. Politisk team På baggrund af indstilling fra formandskabet nedsætter hovedbestyrelsen et politisk team for hvert ansvarsområde. Et politisk team består i udgangspunktet af en politisk ansvarlig fra HB, to medlemmer fra HB eller en kredsbestyrelse, samt en repræsentant fra formandskabet. Det enkelte politiske team kan alt efter behov og valg af ansvarsområdets organisering anmode om at blive udvidet med en eller flere medlemmer. I så fald er det formandskabet, der efter samråd med de enkelte kredsformænd indstiller udpegningen til hovedbestyrelsen. Politisk team deltager i koordineringen af arbejdet i ansvarsområdet samt i de indstillinger og rapporteringer, som ansvarsområderne forelægger til behandling i hovedbestyrelsen. Politisk team medvirker til at sikre fremdriften inden for ansvarsområdet. Politisk team bidrager til, at kredsene involveres mest hensigtsmæssigt i ansvarsområdets arbejde, samt at kredsene involveres i udviklingen af de indsatser, der gennemføres i ansvarsområderegi. Ansvarsområdernes interne organisatoriske struktur De politiske teams har mandat til at vælge den organisatoriske struktur, som de vurderer, vil være den optimale ift. at nå de udstukne politiske mål. Uanset valg af politisk arbejdsstruktur for det enkelte ansvarsområde skal politisk team i sit arbejde: Arbejde med afsæt i Finansforbundets værdier om Dialog, Ansvarlighed, Respekt og Tillid Sikre sammenhæng mellem og koordinering af den politikudvikling og - implementering, der foregår hhv. centralt og decentralt. 6

7 SIDE 7 / 14 Arbejde for at fremme involveringen af KB-medlemmer, tillidsvalgte og medlemmer i udviklingen af ansvarsområdets indsatser. Kredsteam Hvis der gøres brug af kredsteam, er det den politisk ansvarlige, der leder disse møder. Kredsrepræsentanterne udpeges af de enkelte kredsbestyrelser. Kredsbestyrelserne beslutter ud fra en samlet vurdering af behov og ressourcer, om de vil deltage med en eller to kredsrepræsentanter i det enkelte kredsteam. Kredsteamet deltager i udviklingen af ansvarsområdernes aktivitetsplaner samt i udviklingen og implementeringen af de aktiviteter, som ansvarsområdet vælger at igangsætte. Politisk koordinering For at sikre den nødvendige koordinering af de mange aktiviteter, der sættes i gang i ansvarsområderne, etableres en koordinationsgruppe med deltagelse af Finansforbundets formand og de politisk ansvarlige for de 5 ansvarsområder. Koordinationsgruppen får via en styrket og intensiveret koordinering til opgave: At sikre at der er den nødvendige smidighed og fleksibilitet mellem ansvarsområderne - og de indsatsområder, der løftes her. At sikre at de tværgående indsatsområder er i fokus i ansvarsområder og udvalg. Sekretariat Sekretariatet har ansvaret for den administrative koordinering af arbejdet i ansvarsområderne og på tværs af disse. Det er desuden sekretariatets ansvar at bemande ansvarsområderne med en fagligt ansvarlig og faglige ressourcepersoner fra sekretariatet i øvrigt. De fagligt ansvarlige har ansvar for følgende: - faglig sparring over for de politisk valgte - de administrative opgaver, som fx mødeindkaldelser, referater, aftalte oplæg og notater - yde rådgivning, når kredsene efterspørger det i forbindelse med diskussioner på kredsbestyrelsesmøder 7

8 SIDE 8 / 14 - at tilegne sig ny viden og inspiration, som kan bringes ind i ansvarsområdet. Arbejdsform og mødehyppighed Arbejdsformen i de enkelte ansvarsområder er fleksibel og aftales nærmere i politisk team. Der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat fra møderne i ansvarsområderne. I tilfælde af, at et eller flere ansvarsområder ønsker at igangsætte et projekt indstilles det til hovedbestyrelsen, som samtidigt bevilger midler til dets gennemførelse. Der afholdes i landsmødeperioden stormøder med deltagelse af kredsbestyrelsesmedlemmer, hvor temaer i forhold til arbejdet i ansvarsområderne drøftes. Stormøder indkaldes af formandskabet. Budget Ansvarsområderne får hvert år tildelt et samlet budget til afholdelse af aktiviteter. I forbindelse med den årlige fastlæggelse af forbundets samlede budget indstiller den politiske ansvarlige og formandskabet i fællesskab til økonomiudvalg og hovedbestyrelse, hvilket budget der er behov for til gennemførelse af konkrete aktiviteter indenfor ansvarsområdet. 8

9 SIDE 9 / 14 DEL 3: KOMMISSORIUM FOR DE 5 ANSVARSOMRÅDER Indledning Det overordnede formål med ansvarsområderne er at sikre realiseringen af de prioriterede politiske indsatsområder, der er knyttet til området. Det gælder såvel de specifikke indsatsområder som de tværgående målsætninger. Ansvarsområderne skal herudover forholde sig til relevant lovgivning, regulering og social dialog såvel internationalt som nationalt. Ansvarsområderne skal være en politisk driver og sikre en gensidigt forpligtende dialog mellem det decentrale og centrale niveau på sit område. Ansvarsområderne skal sikre sammenhæng mellem politik, handling og implementering i de initiativer, som ansvarsområdet tager. Ansvars- og arbejdsdeling ansvarsområderne imellem De 5 nedsatte ansvarsområder (Bæredygtighed og Branche, Digitalisering og Arbejdsplads, Arbejdsliv og Trivsel, Work Life Investment og Kommunikation, Branding og Markedsføring) har hver især ansvaret for at løfte en række prioriterede politiske indsatsområde og tværgående målsætninger. Arbejdsdelingen fremgår mellem ansvarsområderne fremgår af nedenstående figur: 9

10 Ansvarsområder Bæredygtighed og Branche Digitalisering og Arbejdsplads Arbejdsliv og Trivsel Work Life Investment Kommunikation, Branding og Markedsføring FMS-ansvarlig Michael Budolfsen Steen Lund Olsen Michael Budolfsen Kent Petersen Steen Lund Olsen Ansvarsområdefokus Samspillet med samfund og andre interessenter i bæredygtigt perspektiv Digitaliseringens betydning for udvikling af arbejdspladsen, samt beskæftigelsespolitik Fokus på arbejdslivet og trivsel, med de forskellige aspekter der er for dette Understøtte det enkelte medlem i at lykkes i arbejdslivet. Aktiviteter for fagligt valgte. Kernefortælling og digital fagforening Ansvarsområdespecifikke indsatsområder Bæredygtighed og etik Fleksibel regulering CSR Digitalisering med muligheder Innovation og Jobskabelse Digitalisering over grænser Trivsel og stolthed Ledere og trivsel Forandringer og trivsel Livsfaser og livssituationer Medlemmernes kompetenceudvikling Digitale Kompetencer Livslang kompetenceudvikling Mindset Fremtidens Tillidsvalgte Digital fagforening Udvikling af brand Hverveindsats og medlemstilbud 14. NOVEMBER 2017 KBA Tværgående målsætninger Medlemsrelevans (Merværdi og mening) - indsats Rustet til fremtiden - indsats Dialog og involvering - indsats Indsatser på flere niveauer Synliggørelse og formidling CVR-NR

11 På det første møde i politisk team drøfter ansvarsområderne temaer, som ansvarsområderne vil beskæftige sig med udover de nævnte politiske indsatsområder. Temaerne koordineres på det første møde i den politiske koordinationsgruppe. Nye temaer kan løbende komme til som følge af forandringstakten i samfund, sektor, arbejdsplads og forbund. Ansvarsområderne har hver især ansvar for at prioritere sine indsatser, og de har tillige i samarbejde ansvaret for at afstemme og koordinere implementeringen af de enkelte indsatser. Fra mere til bedre skal være det styrende princip for denne prioritering. Årsplaner På baggrund af kommissoriet udarbejder de politisk team i samarbejde med eventuelle kredsteams en gang årligt aktivitetsplaner for ansvarsområderne. Årsplanerne og orientering om fremdriften i realiseringen af disse fremsendes hovedbestyrelsen til orientering. 14. NOVEMBER 2017 KBA Uddybning af indsatsområder Ansvarsområde Bæredygtighed og Branche Bæredygtighed og etik Vi skal bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund og et finansielt område med bæredygtige virksomhedsstrategier og en høj etik, der tager ansvar for at skabe værdi og ikke kun afkast til ejerne. CSR Vi skal arbejde for, at virksomhederne skal levere noget tilbage til samfundet og have en CSR-politik, så man tager ansvar for sin forretning uanset hvor, den er placeret. Fleksibel regulering Vi skal arbejde for, at reguleringen er tilpasset forskellige virksomhedstyper på et digitalt og internationalt finansielt område. CVR-NR

12 SIDE 12 / 14 Ansvarsområde Digitalisering og Arbejdsplads Digitalisering med muligheder Vi skal arbejde for, at digitaliseringen ikke alene ses som automatisering og afvikling, men også som en mulighed. Innovation og jobskabelse Vi skal arbejde for, at virksomhederne på det finansielle område udnytter de digitale muligheder og prioriterer innovation, jobskabelse og vækst. Digitalisering over grænser Digitaliseringen forandrer vores verden, og virksomhederne får flere muligheder for, hvor og hvordan opgaver skal udføres. Det betyder, at Finansforbundet skal have et stærkt fokus på den stigende internationalisering. Ansvarsområde Arbejdsliv og Trivsel Trivsel og stolthed Vi skal arbejde for, at virksomheder og forbund har en fælles opgave i at styrke medlemmernes trivsel og stolthed af deres arbejdsplads. Ledere og trivsel Vi skal arbejde for, at lederne får rammer og støtte til at drive ledelse, der er med til at fremme vækst og trivsel. Forandringer og trivsel Vi skal arbejde for, at kompetenceudvikling, omstillingsparathed og fleksibilitet bliver afgørende faktorer i et arbejdsliv i forandring. Det kræver organisatorisk modstandsdygtige virksomheder, der arbejder med meningsfuldhed, retning, trivsel og ansvar. Livsfaser og livssituationer Vi skal arbejde for, at medlemmerne oplever, at de har en plads på et foranderligt arbejdsmarked i de livsfaser og livssituationer, de befinder sig i. 12

13 SIDE 13 / 14 Ansvarsområder Work Life Investment Medlemmernes kompetenceudvikling Vi skal understøtte medlemmerne i deres fortsatte kompetenceudvikling, og dette kan i flere tilfælde ske via aftaler om partnerskaber i bred forstand. Digitale kompetencer Vi skal i samspil med virksomhederne udvikle vores medlemmers digitale kompetencer som en del af vejen til et holdbart arbejdsliv på fremtidens arbejdsmarked. Livslang kompetenceudvikling Vi skal understøtte alle medlemmer i at træffe aktive valg ift. livslang kompetenceudvikling og sikre at medarbejderne får mulighed for at vælge at være en del af forandringerne. Mindset Vi skal arbejde for, at den enkelte fortsat kan udvikle sig gennem Finansforbundet, virksomheden og det offentlige uddannelsessystem og at der fortsat er fokus på et fælles mindset om vigtigheden af Work Life Investment. Fremtidens tillidsvalgte Vi skal udvikle og understøtte nuværende og fremtidige tillidsvalgte også med en individuel tilgang - så de både kan være strategiske samarbejdspartnere over for virksomhederne og værne om medlemmernes rettigheder. Ansvarsområde Kommunikation, Branding og Markedsføring Udvikling af brand Vi skal udvikle vores brand, så både potentielle medlemmer og beslutningstagere ser os som attraktive samarbejdspartnere. Digital fagforening Vi skal arbejde for, at medlemmerne til stadighed oplever Finansforbundet som en relevant, målrettet og digital fagforening. Finansforbundet skal undergå en digital transformation, der skal føre os frem i førerfeltet inden for digitalisering. Hverveindsats og medlemstilbud Vi skal fastholde og udvikle vores legitimitet som fagforening gennem en høj medlemstilfredshed, en udbygget hverveindsats, sikring af en høj organisationsprocent og tidssvarende medlemstilbud og services. 13

14 SIDE 14 / 14 Tværgående indsatsområder Medlemsrelevans Vi skal arbejde for, at medlemmerne oplever, at de er medlemmer af Danmarks bedste fagforening Vi skal levere, hvad medlemmerne har brug for i netop deres arbejdsliv. Rustet til fremtiden Vi skal arbejde for, at medlemmerne oplever at være rustet til en fremtid i en digitaliseret verden. Dialog og involvering Vi skal arbejde for en styrket dialog med og involvering af det enkelte medlem, så medlemmet kan være med til at udvikle fremtidens Finansforbund. 14

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Sund By Netværket Christina Krog crk@kl.dk tlf. 3370 3375 / 22909105 D. 4. marts 2013 Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Indeværende forslag er snarere en opdatering af vedtægterne end

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere