Mindre bureaukrati - helt konkret!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindre bureaukrati - helt konkret!"

Transkript

1 Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1

2 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt papirarbejde skal væk Bureaukrati. Ordet i sig selv får de fleste mennesker til at ryste på hovedet. Gennem årtier har skiftende statsministre af forskellig farve lovet et opgør med de voksende papirbunker i det offentlige. Og de har ikke manglet støtte fra Folketingets partier alle ønsker mindre bureaukrati, ingen ønsker mere. Alligevel er udviklingen gået i den forkerte retning. Vi har aldrig haft flere regler, mere dokumentation og strengere kontrol, end vi har i dag. Alene i 2010 strømmede nye love og regler fra Christiansborg og ud til offentligt ansatte, virksomheder og borgere. Det svarer til 4,5 nye love om dagen! Vi må altså konstatere, at ord og gode intentioner langt fra er nok. Skal der ske noget, er man nødt til at være helt konkret. Derfor har Liberal Alliance indsamlet en lang række forslag til afbureaukratisering fra de mennesker, som hver dag bliver plaget af det offentliges snærende regler og urimelige dokumentationskrav. I dette katalog præsenterer vi 62* konkrete afbureaukratiseringsforslag på baggrund af input fra Dansk Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, HORESTA, Dansk Byggeri, Dansk Taxi Råd og FOA. Desuden foreslår vi selv at afskaffe en lang række afgifter, som også hæmmer erhvervslivet og bidrager til bureaukratiseringen. Vi foreslår endvidere at fjerne politiske elementer fra årsregnskabsloven, såsom CSR og måltal og politikker for ligestilling, ligesom vi foreslår at ophæve de kollektive overenskomster med henblik på indgåelse af nye, tidssvarende og mere enkle overenskomster. Opgøret med det offentlige bureaukrati er en af Liberal Alliances mærkesager, fordi unødvendige administrative byrder hæmmer erhvervslivet og dermed væksten, gør den offentlige sektor stor, dyr og ineffektiv og spolerer arbejdsglæden for de offentligt ansatte. For Liberal Alliance er det afgørende, at det er de offentlige myndigheder, der indretter sig på virksomhedernes arbejdsgange og ikke omvendt. Private virksomheder er drivkraften i den danske samfundsøkonomi. Derfor skal vi skabe de bedst mulige vilkår for at etablere, drive og udvikle virksomhed i Danmark. Den offentlige interaktion med virksomhederne skal forenkles og effektiviseres, så regler og ordninger ikke hæmmer virksomhedernes konkurrenceevne og modarbejder nytænkning i erhvervslivet. Med dette afbureaukratiseringskatalog er det Liberal Alliances håb at sparke opgøret med det offentlige papirvælde i gang. *De to forslag om afskaffelse af fedt- og sukkerafgifter optræder ikke længere i kataloget, fordi regeringen har afskaffet dem, og antallet af forslag er derfor nu på 60. Anders Samuelsen Partileder, Liberal Alliance 2

3 Citater fra erhvervsorganisationerne: Kataloget indeholder mange gode forslag til områder, hvor administrative byrder med fordel kan lettes. Virksomheder skal bruge deres tid på at drive forretning og sørge for indtjening, vækst og arbejdspladser, frem for på unødvendigt, administrativt arbejde. Udmøntning af katalogets forslag vil være en stor hjælp i den rigtige retning. Erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri Virksomhederne er udsat for store administrative byrder til skade for konkurrenceevnen og virksomhedernes vækstmuligheder. Det er essentielt, at der kommer fokus på, hvordan man faktisk kan hjælpe virksomhederne, og det er derfor positivt, at der er taget initiativ til at få indsamlet en række konkrete afbureaukratiseringsforslag. Vicedirektør Povl-Christian Jensen, Dansk Arbejdsgiverforening Administrativ tung lovgivning, der i værste fald mangler rimelighed i sin anvendelse kan være virkeligheden, som virksomhederne møder. Der bliver ofte lagt nye regler ovenpå eksisterende lovgivning, fremfor at give fundamentet, selve loven, en revision. Derfor er der behov for reformer af eksisterende love, og konsekvensvurderinger af nye regler bør tænkes sammen med den øvrige lovgivning. Det vil også være med til at modvirke, at der vedtages love, der virker modsatrettede. Enkel og logisk lovgivning vil give mening i virksomhedernes hverdag og for de ansatte i den offentlige sektor. Kataloget skal være en inspiration hertil, og dets forslag vil overlade plads til, at virksomhederne kan drive deres forretning, med fornuften som overlægger for den regulering de møder. Lone Saaby, erhvervspolitisk direktør, Landbrug & Fødevarer Virksomheder skal bruge deres tid til det de er bedst til nemlig at drive deres forretning! Derfor er det vigtigt, at alt overflødigt bøvl fjernes. Regelforenkling er en politisk billig måde at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, og er derfor et vigtigt instrument i at få den danske vækst kørt op i gear igen Jonas Wilstrup, politisk direktør, HORESTA 3

4 Indhold Mindre papirarbejde... 5 Bedre IT Lidt mere frihed lidt færre tilladelser og krav Bryd mure mellem myndigheder ned Færre skatter og afgifter Forenklinger af arbejdsretten Mere fairness Færre krav til statistik Mere rimelige frister Upolitiske regnskabsregler Forenkling af boligområdet

5 Mindre papirarbejde Afskaf registrering af komme- og gåtider Forslag: Registreringer af komme- og gåtider hos den enkelte bør afvikles. 53 % af de ansatte i hjemmeplejen bruger, ifølge FOA s undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering fra august 2009, nogen eller meget tid på at tidsregistrere, og næsten 6 ud af 10 (56 %) af de ansatte i hjemmeplejen angiver registrering af tid som en af de tre største tidsrøvere. Der er altså grund til at forvente, at afskaffelse af komme- og gåtider vil kunne frigøre væsentlige ressourcer blandt andet i hjemmeplejen. Foreslået i FOA-undersøgelsen FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering, august Afskaf registreringer af ting der ikke finder sted Forslag: Afskaf registreringer af ting der ikke finder sted Lad være med at registrere handlinger/ting, der IKKE har fundet sted. F.eks. registreringer om, at hr. Jensen ikke har fået vasket hår eller klippet negle i dag. Ifølge de ansatte i hjemmeplejen bruger de i dag, jf. FOA s undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering fra august 2009, meget eller nogen tid på at registrere, om de har udført bestemte opgaver. Denne type registrering er med til at drive den tid hjemmeplejere i gennemsnit bruger på netop registrering og dokumentation helt op på 39 minutter om dagen. Denne tid går fra deres egentlige opgave nemlig at udøve pleje og hjælp, til de borgere der har bruge for det. I stedet for at spilde tid på registrering af handlinger, der ikke har fundet sted, kan man nøjes med at registrere dem der rent faktisk er udført f.eks. at der ER klippet negle eller vasket hår. Foreslået i FOA-undersøgelsen FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering, august Afskaf mindre vigtige registreringer Forslag: Registreringer af mindre vigtige dagligdagshændelser (fx rengøring af en specifik køkkengenstand) kan med fordel afvikles. Langt de fleste ansatte på alle mulige arbejdsområder finder det, i FOA s undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering fra august 2009, slet ikke eller i mindre grad nødvendigt at registrere om, der er blevet udført specifikke opgaver. På stort set alle arbejdsområder finder mindst to-tredjedele (el. ca. 66 %) af de ansatte det slet ikke eller i mindre grad nødvendigt at registrere om, der er blevet 5

6 udført specifikke opgaver. Undtaget herfra er sygehusene (somatisk) hvor kun 57 % finder det slet ikke eller i mindre grad nødvendigt at registrere om, der er blevet udført specifikke opgaver. Foreslået i FOA-undersøgelsen FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering, august Afskaf dobbeltregistreringer Forslag: Afskaf dobbeltregistreringer. Dobbeltregistreringer er et udbredt problem, der med fordel kan afvikles. Især når der både foretages elektronisk registrering og registrering på papir. I FOA s undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering fra august 2009, angiver 6 ud af 10 (60 %) i behandlingspsykiatrien, at de ofte eller meget ofte skal registrere/dokumentere det samme flere gange. Det samme siger omkring hver anden i hjemmeplejen (51 %) og på plejehjemmene (47 %). I behandlingspsykiatrien vurdere de ansatte, at de dagligt bruger 79 minutter på diverse registreringsopgaver. Foreslået i FOA-undersøgelsen FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering, august Afskaffe de lovpligtige grønne regnskaber Kravene til virksomhederne om at udarbejde grønne regnskaber er en ren dansk ordning. Indberetning skal foretages digitalt på virk.dk. Der er mange tekniske problemer forbundet med denne indberetning. Dette i sammenhæng med, at der ikke er nogen efterspørgsel efter de grønne regnskaber gør, at a bejdet i vid udstrækning synes administrativt tungt og overflødigt. Forslag: At man afskaffer kravet om lovpligtige grønne regnskaber. Danmark er forpligtet til at fremskaffe data for at leve op til vores internationale forpligtigelser. Det betyder, at de miljømæssigt mest betydende virksomheder skal rapportere om deres udledninger til luft og vand for 91 forurenende stoffer samt om overførsel af affaldsmængder såfremt en udledningstærskel overskrides. Dette krav er implementeret via bekendtgørelse om grønne regnskaber. En ophævelse af loven om de grønne regnskaber vil lette en lang række virksomheders administrative byrder. Forslaget medfører imidlertid ikke en administrativ lettelse for de virksomheder, som er omfattet af ovennævnte internationale forpligtigelser. Denne problemstilling skal derfor håndteres ved særskilt lovgivning. Foreslået af: DI, januar 2012 Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter 6

7 Dansk fiskeindustri importerer 60 pct. af råvarerne fra tredjelande. En række produkter er mængde- og toldreguleret ved import til EU. Når en importforretning arrangeres og forberedes, kan man ikke forudsige, om en toldfri kvote evt. er opbrugt på det senere tidspunkt, hvor varen toldbehandles. hvorved man ikke slipper toldfrit, men i stedet pålægges 6, 12 eller 20 pct. told. Hvis man uventet pålægges f.eks. 20 pct. told, kan man ønske at varerne alligevel ikke importeres men i stedet forbliver oplagt på toldfrit lager i afventning af start på en ny toldfri kvote eller anvende varerne til eksport ud af EU. Hvis man ønsker det, skal man udfylde ny ansøgning og afvente afgørelsen, mens varerne ikke må røres. Det pålægger virksomhederne papirarbejde, udgifter til lager og belaster likviditeten. Varerne kan i afventning af afgørelsen ikke disponeres til andet formål herunder heller ikke reeksport. Forslag: At der indføres en samlet ansøgning, og at man i denne ansøgning angiver to prioriterede ønsker: Primært ønsket om import uden told, og sekundært, hvis kvoten på importtidspunktet er opbrugt, anmodning om, at varerne blot forbliver liggende på lager ufortoldet og dermed umiddelbart kan disponeres til andre formål, herunder eksport. Den nugældende praksis følger EU s toldkodeks, mens det ikke er klart, om enkelte lande kan forvalte nationalt i henhold til forslaget. Forslaget vil spare papirarbejde, likviditet, og lagerleje. Foreslået af: DI, januar 2012 Orientering om ændrede skatte- og momsregler, indberetningsmetoder og frister samt omfanget af ændringer Virksomhederne oplever, at de ikke orienteres om ny regler, indberetningsmetoder eller frister. I stedet for oplever virksomhederne i stigende grad, at de skal finde oplysningerne på SKATs hjemmeside. Taget omfanget af ændringer i betragtninger er det ikke rimeligt at forvente, at virksomheder kan holde sig orienteret. Forslag: At SKAT overvejer, hvordan de direkte kan kommunikere relevante ændringer til virksomhederne. Eksempelvis bør det være muligt at orientere om ændringer i afgiftslovgivningen til de virksomheder, som afregner de pågældende afgifter. Tilsvarende for momsregistrerede virksomheder omkring momsregler. Danmark har en række formelle forpligtelser ikke mindst i forhold til EU-retten. Dette hindrer dog ikke, at der kan ske en direkte orientering, ligesom en lang række af ændringerne udspringer af nationale regler. Løbende ændringer af regelsættene medfører store omstillingsbyrder og medfører brud på administrative rutiner. Herudover øger regelændringer virksomhedernes compliance-risiko. Foreslået af: DI, januar 2012 Indberetninger ved EU-handel til Intrastat og Listesystem (EU-Salg uden moms) Virksomhederne fremhæver, at indberetningerne til listesystemet og Intrastat opleves som en stor, administrativ byrde. Dette skyldes ikke mindst, at det opleves som om, det er de samme oplysninger, der skal afgives, og at løbende småændringer skaber problemer for virksomhederne i forbindelse med 7

8 overførsel af data. Hertil kommer, at virksomhederne ikke oplever, at oplysninger rent faktisk benyttes hverken i Danmark eller i resten af Europa. Forslag: At SKAT forbedrer indberetningssystemerne og i højere grad informerer om, hvordan oplysningerne anvendes, herunder hvilke fordele virksomhederne kan drage af oplysningerne. Hertil kommer, at SKAT bør revurdere frekevensen, hvormed der justeres i eksempelvis indberetningsfelter og drop-down-lister, specielt hvis dette medfører, at hidtidige automatiske indberetninger skal ændres hos virksomhederne. Virksomhederne forsøger at automatisere deres indberetninger løbende. Hvis virksomhederne oplever småændringer i indberetningerne, der kræver en ændring i deres it-systemer, medfører det ekstra omkostninger og opleves som en stor byrde. Foreslået af: DI, januar 2012 Forenkling af årsregnskabsloven Forenklet regnskab for mindre virksomheder Den nuværende regnskabsregulering for mindre virksomheder er på en række områder så kompliceret, at virksomheder kun ved at benytte uforholdsmæssig megen tid er i stand til at udarbejde selskabsregnskaber uden ekstern assistance. Hertil kommer, at de europæiske regnskabsregler for mikro-virksomheder netop er blevet væsentligt lempet, ligesom der er foreslået ændringer til regnskabsreglerne for mindre virksomheder. Forslag: Regnskabsreglerne for mindre virksomheder (regnskabsklasse B) forenkles og understøttes af et digitalt, intelligent regnskab, der vejleder virksomhederne og samtidig sikrer overholdelse af formalia. Forenklingen skal sikre, at virksomhederne generelt forstår regnskabsreglerne, således at de også kan bruges i den daglige styring af virksomheden, og således at arbejdet med at udarbejde det formelle årsregnskab reduceres til et fornuftigt niveau. Det elektroniske system skal følgelig designes til brug for virksomhederne, og regnskabsprincipperne for indregning og måling skal være enkle og forståelige. Det skal fortsat være muligt for virksomhederne at tilvælge regnskabsprincipper fra højere regnskabsklasser. De administrative omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af finansielle årsrapporter udgør godt 2 mia. kr. for regnskabsklasse B. Forenklinger for de mindre virksomheder vil derfor medføre store, administrative besparelser og samtidig højne kvaliteten. Foreslået af: DI, januar

9 Én ejer trods fysisk adskilte besætninger Forslag: En ejer = en rådgivningsaftale, et medicinregnskab, etc. Stadig flere landbrugsbedrifter består af flere fysisk adskilte besætninger. En og samme ejer af flere besætninger bør fremover kunne nøjes med én rådgivningsaftale, et medicinregnskab mv. Foreslået af Landbrug & Fødevarer - Forenklingspostkassen 1 Fodersporbarhedsoplysninger ift. fødevaresikkerheden Forkortelse af krav om 5 års opbevaring af fodersporbarhedsoplysninger i forhold til fødevaresikkerheden Forslag: Landbrug & Fødevarer finder, at kravet bør lempes, da 5 år er unødigt lang tid at gemme foderholdbarhedsoplysningerne På nuværende tidspunkt findes der et krav om 5 års opbevaring af fodersporbarhedsoplysninger vedr. indlægssedler i forhold til fødevaresikkerheden. Dette krav virker som unødigt lang tid. Foreslået af Landbrug & Fødevarer - Forenklingspostkassen Undgå dobbeltregistrering til myndigheder Forslag: Undgå dobbeltregistrering. Der skal laves bl.a. egenkontrol for dyrevelfærd, E-kontrol og mange registreringer til myndighederne i husdyrbesætninger, og landmanden får derfor en del dobbeltregistrering. Foreslået af Landbrug & Fødevarer - Forenklingspostkassen Arbejdspladsbrugsanvisninger afskaffes Danske virksomheder er omfattet af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og særlige kemiske APV er. Pga. dansk overimplementering af EU-direktivet om kemiske agenser, blev virksomhederne også omfattet af et krav om leverandøranvisninger (SDS), som skal indgå i arbejdspladsbrugsanvisningerne. 1 I forbindelse med Landbrug & Fødevarers fokus på bedre offentlig regulering har medlemmerne af Landbrug & Fødevarer haft mulighed for at indsende forenklingsforslag via en elektronisk postkasse. Der er blevet indsendt en lang række forslag. 9

10 Forslag: Det foreslås, at arbejdspladsbrugsanvisningerne, som er et dansk krav, afskaffes, og at man i fremtiden støtter sig til de oplysninger, der findes i henholdsvis: Leverandørbrugsanvisningen i overensstemmelse med REACH-gennemførelsen fra 2008 Den særlige APV, i det omfang denne er nødvendig I forhold til arbejdsgiverens almindelige pligt om, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en forsvarlig måde Virksomhederne har svært ved at forstå værdien og behovet for både leverandørbrugsanvisninger (SDS), arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og særlige kemiske APV er. Virksomhederne oplever, at de i det væsentlige skal afgive de samme oplysninger i henholdsvis arbejdspladsbrugsanvisninger og i de særlige APV er, som i forvejen forefindes i leverandørbrugsanvisningerne. Kravet om leverandørbrugsanvisninger (SDS) retter sig mod leverandørerne af farlige kemiske stoffer og materialer. Det bunder i REACH. Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) retter sig derimod mod arbejdsgiverne. Systemet er dansk og har været et centralt element i den danske kemiregulering siden Systemet implementerer imidlertid også kravet i direktivet om kemiske agenser 98/24/EF om, at arbejdsgiveren skal dokumentere en risikovurdering af arbejdet med farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen den særlige kemiske APV. APB en skal således supplere leverandørens oplysninger i SDS en med oplysninger om de særlige virksomhedsspecifikke forhold på den konkrete virksomhed, og den kan dokumentere arbejdsgiverens særlige vurdering, som ligger til grund for valget af sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på virksomheden. Det kan f.eks. være hvilken form for ventilation der forefindes, om arbejdet foregår i et lukket system, hvilke handsker bruges osv. Der vil være tale om ikke ubetydelige administrative lettelser for virksomhederne. I AMVAB-rapporten fra 2005 anslås det, at der er tale om virksomheder, og tidsforbruget er vurderet til 255 min. Det giver et årligt beløb på 80,9 mio. kr. (2005-priser) Der vil således være tale om en administrativ lettelse for de berørte arbejdsgivere. Foreslået af DA Antal timer dokumenteres ubureaukratisk Når virksomheden anmoder om udbetaling af løntilskud, skal anmodningen indeholde oplysninger om virksomhedens navn, SE-nr., adresse, tlf.nr., gironummer eller kontonummer i et pengeinstitut, praktikantens navn og cpr. nummer, samt det antal arbejdstimer for hvilke, der er udbetalt løn m.v. Forslag: Myndighederne skal anvende e-indkomst til, at dokumentere, hvor mange arbejdstimer der er udbetalt løn for. Det er administrativt besværligt for virksomheder at indgå løntilskudsaftaler. Som minimum skal der udfyldes blanketter for at få forhåndsgodkendt tilskud, ligesom der skal udfyldes blanketter for at få 10

11 tilskuddet udbetalt, herunder antallet af timer. Der er derfor behov for at sikre en mindst mulig bureaukratisk administration. Med indførsel af e-indkomst kan det administrative besvær reduceres. At undtage de særlige grupper i beregningerne bør ikke give problemer, idet det må antages, at jobcentret i forvejen ligger inde med oplysninger om, hvem de yder tilskud til. Der forventes ikke at være direkte økonomiske konsekvenser af forslaget. Det vil dog lette administrationen for virksomhederne og for jobcentrene. Foreslået af DA Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk For private virksomheder er der krav til forholdet mellem antallet af ansatte og antallet af ansatte med løntilskud samt virksomhedspraktik. I forbindelse med opfyldelsen heraf er der en række tekniske opgørelsesmetoder og undtagelser f.eks., at: Ledige med tilskud, som ansættes i forbindelse med jobrotation, ikke tæller med i begrænsningsreglen, samt at der ved opgørelsen af antallet af beskæftigede ikke medregnes ansatte med offentlige tilskud Alle beskæftigede - uden hensyn til arbejdstidens længde - indregnes i antallet af ordinært ansatte. Personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, indgår dog ikke i beregningerne Opgørelsen over antallet af ordinært ansatte beregnes som det gennemsnitlige antal ansatte i en 3 måneders periode før ansættelsen af en løntilskudsperson sammenlignet med samme periode året før. For virksomheder, hvor antallet af ansatte skifter, som følge af sæsonudsving, eller som kun drives en del af året, gælder der særlige referenceperioder Forslag: Merbeskæftigelseskravet skal fremover administreres på baggrund af eindkomst-oplysninger. Det er administrativt besværligt at vurdere, hvorvidt virksomheden opfylder beskæftigelseskravet. En automatisk overførsel af løninformation mv. vil lette administrationen heraf og dermed gøre løntilskuds- og praktikaftaler mindre bureaukratiske og mere attraktive for virksomhederne. Der skønnes ikke at være nævneværdige økonomiske konsekvenser af forslaget. Foreslået af DA Afskaffelse af obligatoriske elevplaner Forslag: De obligatoriske elevplaner afskaffes. Det følger i dag af folkeskolelovens 13 b, at der for hver elev i folkeskolen, fra børnehaveklassen til og med 9. klasse (dog med særlige regler for 8. og 9. klasse), skal udarbejdes en såkaldt elevplan. Liberal 11

12 Alliance mener, at lærere i højere grad skal fokusere på deres kerneopgave - undervisningen, i stedet for at bruge tid på dokumentation og bureaukratiske formalia. Med forslaget lægges der ikke op til en svækkelse af evaluering på skoleområdet, men der er tale om et opgør med den detailstyring, elevplanerne er udtryk for. Skoleelever evalueres også gennem eksamener, prøver, test og skole-hjem-samarbejde. Ved at give skolerne metodefrihed i den løbende evaluering af den enkelte elevs faglige udvikling, gøres det muligt at bruge lærernes tid mere effektivt, reducere unødigt bureaukrati og åbne for lokalt drevet innovation, når skolerne selv søger den bedste og mest effektive metode. Foreslået af Liberal Alliance Bedre IT Personalisering af Virk.dk Virk.dk er et væsentligt bidrag til en simplere og mere omkostningseffektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er imidlertid den gængse opfattelse blandt virksomhederne, at hjemmesiden kan virke meget uoverskuelig og ikke opfylder sidens potentiale. Forslag: At udviklingen af Virk.dk prioriteres højt således, at hjemmesiden tager brugernes behov i betragtning og at der hurtigst muligt etableres en personalisering af siden. Personaliseringen af Virk.dk kan bl.a. ske gennem etableringen af en personlig kalender for den enkelte virksomhed, således at virksomhedslederne kan se, hvilke indberetninger virksomheden står overfor i nær fremtid. En personalisering af Virk.dk vil medføre en betydelig lettelse af virksomhedernes kontakt til det offentlige. En hurtig udvidelse af Virk.dk s brugervenlighed vil derfor bidrage til en betydelig administrativ lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Foreslået af: DI, januar 2012 Øget digitalisering Øget digitalisering rummer store forenklingsmuligheder - under forudsætning af en samlet koordinering, og at der tages hensyn til, at ikke alle er lige IT-parate. Det er vigtigt, at digitaliseringen indføres på en måde, der ikke påvirker virksomhederne negativt. Forslag: Den øgede digitalisering bør medføre, at virksomheder kun skal indberette de samme ting ét sted, og at de respektive myndigheder trækker oplysninger på tværs. Foreslået af Landbrug & Fødevarer 12

13 Lidt mere frihed lidt færre tilladelser og krav Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne Det er i dag meget omstændigt og ressourcekrævende at få etableret pile-rensningsanlæg i landdistrikter. I dag er det sådan, at både beplantede filter anlæg på ca. 16 m2 og pilerensningsanlæg, som typisk er mellem 200 og 300 m2, skal pilles ud af landzone på trods af, at jorden efter endt brug kan bruges til landbrugsjord igen. Både virksomheder og kommuner bruger uforholdsmæssigt lang tid til en sagsbehandling og høring, der ikke finder reel anvendelse i samfundet. Forslag: At der indføres en minimumsstørrelse, hvorunder der ikke behøves at søges om godkendelse af rensningsanlæg i landzonen. Ændringerne vil lette myndigheder og virksomhedernes arbejde i forhold til etablering af rensningsanlæg i landzoner. Det vurderes at den eksisterende regulering repræsenterer en betydelig irritationsbyrde for virksomhederne. Foreslået af: DI, januar 2012 Virksomheder, der udfører godshåndtering på havne og terminalområder, bør undtages fra registrering af farligt gods Ændringerne af risikobekendtgørelsen i 2005 indebærer, at virksomheder, som udfører godshåndtering på havne- og terminalområder, skal registrere farligt gods. Reglerne tager imidlertid udgangspunkt i varig oplagring af stoffer, varer mv., men for visse havne- og terminalvirksomheder gælder det, at de udelukkende har containere, stoffer, varer mv. "i transit". Det er særligt tilfældet på containerterminaler og færgehavne, hvor virksomhederne håndterer lukkede enheder, som henstilles i et relativt kort tidsrum. Ifølge risikobekendtgørelsen skal virksomhederne registrere mængderne af farligt gods, som til et hvilket som helst tidspunkt befinder sig på virksomhedens areal. Dette kan være yderst vanskeligt, når der er tale om terminaler, hvor gods kommer og går i mange små lukkede enheder. En godshåndteringsvirksomhed får oplyst et UN-nummer på den transporterede enhed, som kan anvendes til at finde informationen om, hvilken type gods, der er i enheden. Dette er en teknisk og administrativt vanskelig og omfattende opgave, som slet ikke står mål med risikoen ved henstilling af farlige stoffer i containere og trailere. Konsekvensen er, at godshåndteringsvirksomhederne skal have personale ansat til at sidde og lede efter UN-numre, stoffer, udregne mængder, sammenligne opbevaringstider og samle det hele i en beredskabsplan. Hele proceduren er imidlertid en dansk overimplementering af EU's direktiv om transport og håndtering af farligt gods Seveso II-direktivet (96/82/EF). EU s Seveso II-direktiv undtager direkte forskellige 13

14 transportvirksomheder herunder oplagring og omladning (artikel 4c). Kommissionens forslag til den kommende revision af direktivet (KOM(2010)781) gør det samme. Da reglerne ikke er en del af EU-direktivet, pålægger den danske risikobekendtgørelse altså en ekstra omkostning for danske virksomheder. Det skader den danske konkurrenceevne. Forslag: Risikobekendtgørelsen skal bringes i overensstemmelse med EU's regler, så transport- og havnevirksomheder får de relevante undtagelser. Det vurderes, at en lempelse vil fjerne en betydelig administrativ byrde. Set i forhold til de få historiske uheld med farlige stoffer under transport, håndtering og oplagring af intermodalt gods er den sikkerhedsmæssige gevinst af de skrappere danske regler yderst begrænset og står på ingen måde mål med de omkostninger, der påføres virksomheder og forbrugere. Foreslået af: DI, januar 2012 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning Reglerne for import og eksport af affald er generelt meget bureaukratiske. Det giver ikke en reel ekstra miljøbeskyttelse, at de danske regler bliver udformet, så de indeholder pligter, der rækker udover de i forordningen fastsatte krav. Derfor bør Miljøstyrelsen genoverveje, om der ikke på dette område kan gennemføres regelforenklinger. F.eks. i form af at reducere kravene til de oplysninger, der fremgår af 3, og som ligger udover forordningens krav. Der bør ikke opretholdes særlige danske regler på affaldsområdet. I stedet skal det sikres, at de nødvendige regler til at sikre mennesker og miljø eksisterer på europæisk plan. Det væsentlige er, hvordan affaldet håndteres og bortskaffes, og ikke hvor det geografisk finder sted i EU/EFTA-landene. Forslag: Den danske bekendtgørelse skal ikke indføre komplicerede ekstra regler i forhold til EU's regler. Der er ikke grundlag for at opretholde udvidede særlige danske regler, det giver ingen miljøeffekt kun administrative byrder. Forslaget vil føre til en mærkbar administrativ lettelse for virksomhederne. Ligeledes vil forslaget være med til at fjerne en betydelig irritationsbyrde. Foreslået af: DI, januar 2012 Genindførelse af dispensationsbestemmelse ved opførelse af nye private boliger Forslag: Genindførelse af dispensationsbestemmelse i bygningsreglementet vedr. tilgængelighedskrav Det må fastholdes, at det er folks ret at indrette deres private bolig ud fra de behov og ønsker, de måtte have. Tilgængelighedskravet pålægger besværlige og urimeligt omkostningskrævende reguleringer for private boligejere, når boligejere eksempelvis tvinges til at udligne niveauforskelle fra terrasse til terræn eller alternativt anlægge ramper, såfremt niveauforskelle ikke på anden vis kan udlignes. 14

15 Urimeligheden i kravet blev imødekommet i perioden fra 1998 til 2008, da man reelt gav private bygningsejere tilladelse til at se bort fra tilgængelighedskravet, idet en dispensationsbestemmelse muliggjorde en undtagelse for private boliger. Tilgængelighedskravet kan være fordelagtigt ved offentlige byggerier, men bør ikke belemre private boligejere. Denne dispensationsbestemmelse blev fjernet pr. januar 2009 og ønskes således genindført for at sikre, at private boligejere ikke besværes med de bureaukratiske reguleringer, tilgængelighedskravet indebærer. Foreslået af Liberal Alliance Omlægning af staldanlæg Forslag: Det skal være muligt at omlægge indenfor eksisterende staldanlæg til det, markedet efterspørger. Hvis en landmand i dag f.eks. ønsker at ombygge en svinestald til en kvægstald, hvor gulvtypen skal ændres, skal han igennem en miljøgodkendelse. Det bør i stedet være muligt at foretage en sådan ombygning gennem anmeldeordningen under forudsætning af, at miljøbelastningen ikke stiger. Foreslået af Landbrug & Fødevarer - Forenklingspostkassen Arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år bør væk Arbejdsmiljølovens 60, stk. 8 pålægger arbejdsgivere, der beskæftiger unge under 18 år fuldtid i en sammenhængende periode på 3 måneder, at underrette kommunen med henblik på tilbud om uddannelsesvejledning. Reglen gentages i bekendtgørelsen om unges arbejde. Underretningen skal ikke foretages, hvis beskæftigelsen indgår i en uddannelse. Forslag: Det foreslås, at reglen ophæves snarest. EU-direktivet om beskyttelse af unge på arbejdspladsen indeholder ikke forpligtelser, der stiller sig hindrende i vejen for afskaffelse. Reglen, der først og fremmest har et uddannelsespolitisk sigte, vurderes ikke at have nogen praktisk betydning på de unges erhvervs-uddannelsesvalg. Det er vurderingen, at reglen skaber unødvendigt bureaukrati og irritation hos arbejdsgiverne. Forslaget vurderes ikke at have videre økonomiske konsekvenser, men forventes at kunne fjerne irritationsbyrde hos de berørte arbejdsgivere. Foreslået af DA Virksomheder skal selv kunne vælge sagkyndig rådgivning Arbejdsmiljørådgivere skal være fra Arbejdstilsynet og skal være autoriserede (godkendt). For at opnå autorisation skal rådgiverne råde over medarbejdere med bestemte faglige kompetencer, og der skal etableres en arbejdsprocedure i rådgivningsvirksomheden, der sikrer en fortsat kvalitetsudvikling. 15

16 I bekendtgørelsen herom siges det, at autorisationen har til formål at sikre, at arbejdsmiljørådgiverne har de nødvendige kompetencer til at kunne bistå med rådgivning til efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet om brug af rådgivning. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 258 af 20. marts 2007 om autorisation af arbejdsmiljørådgivere. Som led i autorisationen skal rådgiverne kontrollere og stå inde for, at rådgivningspåbuddene opfyldes på fyldestgørende vis. I betydelig udstrækning har de autoriserede arbejdsmiljørådgivere afløst bedriftssundhedstjenesterne samtidig med, at de reelt har overtaget Arbejdstilsynets kontrol af efterkommelse af rådgivningspåbud. Kravene i autorisationsordningen ligger meget tæt på de krav, der blev stillet til de tidligere bedriftssundhedstjenester, der efter en udfasnings-periode på fire år er vedtaget fra 1. januar Forslag: Ordningen med autorisation af arbejdsmiljørådgivere afskaffes eller som et minimum forsimples væsentligt. Det foreslås samtidig at pligten til, at arbejdsmiljørådgivere med autorisation efter bestemte regler skal bistå virksomhederne med opfyldelsen af rådgivningspåbud, ophæves. I fremtiden skal virksomhederne på et frit marked selv kunne vælge, hvilken sagkyndig rådgivning, virksomheden ønsker at anvende. Der er ikke dokumentation for, at autorisationsordningen har været nødvendig for at sikre en rimelig kvalitet af arbejdsmiljørådgivningen, og der er heller ikke belæg for at hævde, at autorisationsordningen har medført en bedre rådgivning til virksomhederne og/eller gennemførelse af kvalitative bedre arbejdsmiljøløsninger end tidligere. Der er ikke gennemført videnskabelige undersøgelser eller lignende, der viser, at autorisationsordninger på arbejdsmiljøområdet giver bedre arbejdsmiljøforhold. Tiden er inde til, at almindelig konkurrence og fri næring under ansvar bør herske på området for arbejdsmiljørådgivning. For at sikre ordentlig og sagkyndig bistand på dette område, findes det tilstrækkeligt, at den almindelige lovgivning, herunder markedsføringsloven og et almindeligt rådgiveransvar, gælder. Ændringerne vil ikke medføre samfundsøkonomiske konsekvenser, men vil føre til beskedne omkostningsmæssige lettelser for virksomhederne, da disse ikke længere ud over prisen på rådgivning skal betale udgifterne til opretholdelse af autorisationsordningen. Foreslået af DA Ophævelse af funktionærlovens averteringsregler Funktionærlovens 19 indeholder forskellige begrænsende bestemmelser om avertering efter funktionærer. Det er forbudt ved avertering at angive, at der søges eller foretrækkes militærfri arbejdskraft. Det er forbudt at angive, at en eventuel ansættelse er betinget af kapitalindskud. Hvis en virksomhed, der averterer, ikke oplyser sit navn eller sin adresse, skal det udtrykkeligt af averteringen fremgå, hvilken foruddannelse eller hvilke kvalifikationer ansøgeren skal have, og mindstelønnen skal fremgå. 16

17 Forslag: Bestemmelsen i 19 ophæves. Reglerne i bestemmelsen er udtryk for en passeret retstilstand og uden praktisk betydning. Reglerne har i realiteten karakter af ordensforskrifter og er bødebelagte. Hertil kommer, at de ikke skønnes at være af større værdi. Det samfundsmæssige sigte, der var baggrunden for reglen om militærfri tjeneste, er i dag i realiteten forsvundet. Reglen om kapitalindskud er næppe af nogen værdi, og bestemmelsen om anonym avertering har i dag ingen partisk betydning. Med en ophævelse af bestemmelsen vil der være samme retstilstand for funktionærer som for øvrige ansatte. Ophævelsen har ingen økonomiske konsekvenser. En ophævelse vil være udtryk for en regelforenkling. Foreslået af DA Bryd mure mellem myndigheder ned De enkelte kommuner skal kunne udbyde almindelig rutekørsel (sammenkøre forskellige befordringsgrupper) Forslag: De enkelte kommuner skal kunne udbyde almindelig rutekørsel (sammenkøre forskellige befordringsgrupper). Der stilles krav om, at der foretages en ændring af lov om trafikselskaber (jf. bestemmelsen om almindelig rutekørsel for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber), så det ikke længere kun er trafikselskaberne, der kan udføre alm. rutekørsel. De enkelte kommuner skal fremadrettet også kunne udbyde alm. rutekørsel og dermed sammenkøre forskellige befordringsgrupper. Baggrund: Når landets kommuner selv udbyder social kørsel, så må de ikke sammenkøre forskellige kørselsgrupper (fx skolelever og borgere til beskæftigelsescentre, plejehjem osv.), da dette defineres som alm. rutekørsel, der kun må varetages af trafikselskaberne i henhold til lov om trafikselskaber. Trafikselskaberne må derimod gerne sammenkøre flere kørselsgrupper sammen i flexsystemet. Dermed har trafikselskabernes via flextrafik en konkurrencemæssig fordel i forhold til kommunale udbud. Særligt i udkantskommunerne med store geografiske afstande kan der ligge store rationaliseringsgevinster for kommunerne ved at sammenkøre flere kørselsgrupper i sammen vogn. Men det er p.t. ikke muligt, hvis det ikke foregår i Flex-regi. Dette er en klar skævridning i lovgivningen, som favoriserer trafikselskaberne, hvilet samtidigt hæmmer kommunernes effektiviseringspotentiale indenfor befordringsområdet. Det vurderes, at et sådant forslag vil medføre positive provenueffekter grundet øget konkurrence og effektiviseringspotentiale i kommunerne (særligt administrative besparelser) 17

18 Foreslået af Dansk Taxi Råd Én indgang for erhvervslivet i alle kommuner. Forslag: Én indgang for erhvervslivet i alle kommuner. Mange virksomheder oplever, at de bliver sendt rundt i den kommunale forvaltning, når de henvender sig med erhvervsrelaterede spørgsmål. Set med virksomhedens øjne er det en ressourcekrævende og administrativ byrde i en travl hverdag, hvor virksomheden bør bruge sin tid til det, den er bedst til at skabe aktivitet, indtjening og arbejdspladser. Der bør derfor etableres én erhvervsindgang, både fysisk og digitalt på kommunens hjemmeside, hvor virksomheder kan henvende sig, som fungerer som samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i kommunen, hvor virksomheder kan henvende sig, så der ikke opstår tvivl herom. Foreslået af Dansk Byggeri Sammenkøring af registre Der udstedes i dag skattekort til alle. Således også til personer der ikke har en arbejdstilladelse og derfor ikke lovligt kan søge job. Forklaringen findes i, at man med brutto overførselsindkomster er nødt til at kunne afregne skat af alle herunder hvis man kun lovligt kan modtage en overførselsindkomst. En lang række virksomheder tror fejlagtigt, at personer der kan modtage et skattekort, også har en arbejdstilladelse. Det er desværre ikke tilfældet. Mange virksomheder, har derfor i god tro ansat medarbejdere, som de tror, har en arbejdstilladelse. Derfor modtager de høje bøder, som kunne have været undgået. Forslag: Sammenkør registre om arbejdstilladelser og skattekort. Reglerne bør derfor forenkles, så en virksomhed der trækker et skattekort via e-indkomstsystemet, også automatisk får besked, hvis personen ikke har en arbejdstilladelse. 18

19 Foreslået af HORESTA Forenkling af den danske implementering af IE-direktivets (Industrial Emissions) krav til godkendelser af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder Den europæiske og internationale lovgivning åbner mulighed for en national lovgivning, som opererer med tre niveauer: 1. Ændringer, som ikke kan få konsekvenser for miljøet, samt ændringer af ikke-ie-virksomheder. Her foretages ingen anmeldelse. 2. Ændringer, som kan få konsekvenser for miljøet. Her anmelder driftsherren, men myndigheden træffer ingen afgørelse, hvis myndigheden er enig i driftsherrens vurdering af miljøeffekten. Anmeldelser skal indeholde et minimum af oplysninger, som er egnede til at vurdere konsekvenserne for miljøet. 3. Ændringer, som efter den kompetente myndigheds opfattelse kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø. Her kræver IE-direktivet forudgående godkendelse. Den danske lovgivning modsvarer ikke direktivets definitioner, væsentlighedskriterier, betingelser eller oplysningskrav og har desuden et krav om godkendelse af bygningsmæssige ændringer, der ikke er nødvendigt efter IE-direktivet. Forslag: Den danske lovgivning bringes i overensstemmelse med internationale regler, så miljøgodkendelsesproceduren opererer med 3 niveauer. Da driftsændringer fortsat skal anmeldes, er myndighederne sikret fuld information om ændringer og vil kunne gribe ind, hvis der er miljømæssigt behov for det. De regelmæssige miljøtilsyn på miljøgodkendte virksomheder, vil kunne opfange eventuelle driftsændringer, som burde have været anmeldt. Ordningen forringer således ikke det eksisterende miljøbeskyttelsesniveau. Forslaget vil medføre væsentlige administrative lettelser både for virksomheder og myndigheder, mens et krav om egentlige afgørelser af alle anmeldelser, fjerner gevinsten for myndighederne. Formålet med offentlighedsreglerne om at give borgere og NGO er mulighed for at vurdere om myndighederne opfylder deres pligter ses dog at lide skade ved denne model for implementering. Foreslået af: DI, januar 2012 Samordning og sanering af de forskellige myndigheders bekendtgørelser om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer Fem forskellige myndigheder planmyndighederne, miljømyndighederne, Arbejdstilsynet, redningsberedskabet og politiet med Miljøstyrelsen som toneangivende udsteder regelsæt, der skal mindske risikoen for større uheld med farlige stoffer. 19

20 Der anvendes i nogen udstrækning forskellig terminologi om forhold, f.eks. sikkerhedsdokument og sårbarhedsvurdering, der må vurderes som ens eller næsten ens. Som et eksempel på anvendelsen af forskellig terminologi kan nævnes, at der som følge af de forskellige bekendtgørelser stilles krav om udarbejdelse af forskellige beredskabsplaner, hvor oplysningerne er de samme. De samme oplysninger skal således afgives flere gange. Der forekommer tillige en overimplementering af EU-reglerne i forhold til de krav, der stilles i Seveso-direktivet, som der ikke er sagligt behov for. Der gælder for virksomheder på bl.a. havneområder. Forslag: De forskellige bekendtgørelser saneres og samkøres, så definitionerne bliver ens. Der bør tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens regelsæt og terminologi. Som et led i denne samkøring bør der udarbejdes en "standardberedskabsplan", som virksomhederne kan anvende. Det efterlyser mange virksomheder, idet de samtidig understreger, at det vil være en betydelig lettelse. Saneringsøvelsen bør gennemføres samtidig med, at overimplementeringen i forbindelse med Seveso-direktivet kritisk vurderes med henblik på afskaffelse. Det vurderes, at det vil medføre en betydelig administrativ lettelse, såfremt der indføres et forenklet system til dokumentation. Foreslået af: DI, januar 2012 Koordinering af kontrolbesøg Forslag: Bedre koordinering af kontrolbesøg. Kontrolbesøg omhandler tit de samme forhold, hvor forskellige kontrollører skal kontrollere samme forhold. Det giver dobbeltarbejde for både landmand og kontrollør. Bedre koordinering af kontrolbesøg vil spare tid og penge for både landmand og myndighed. Foreslået af Landbrug & Fødevarer - Forenklingspostkassen Godkendte teknologier skal ikke igennem nye tests Forslag: Allerede godkendte teknologier skal ikke igennem nye tests Landmænd der én gang har valgt miljøteknologi ud fra Miljøstyrelsens BAT-dokumentation skal ikke reguleres yderligere. Der skal fastlægges BAT-standard vilkår. Foreslået af Landbrug & Fødevarer Forenklingspostkassen Gennemgang af sagsgange Der bør iværksættes en række projekter, hvor konsulenter og sagsbehandlere kommer ud i virksomhederne og følger konkrete sagsgange. Det vil give øget viden til at forenkle og effektivisere regler og offentlige krav. Effektiviseringen skal ske på tværs af myndigheder. 20

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Regulering i den private servicesektor

Regulering i den private servicesektor 12-0865 - JKRO - 05.03.2013 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Regulering i den private servicesektor FTF er positiv overfor at fjerne regulering, hvis det balanceres med samfundsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden IDA Miljø Miljøgodkendelser nu og i fremtiden Fremtidens miljø- og Miljø- og ken skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle og producere konkurrencedygtige produkter i en ressourceeffektiv økonomi

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 59 Offentligt J.nr. MST-705-00106 Den 15. oktober 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Overimplementeringer af EUregler. Lone Saaby, Natur & Miljø 2014

Overimplementeringer af EUregler. Lone Saaby, Natur & Miljø 2014 Overimplementeringer af EUregler Lone Saaby, Natur & Miljø 2014 Hvad er overimplementering? Overimplementeringer (gold plating) er, når myndighederne i forbindelse med implementeringen af EU-regler går

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere