Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark."

Transkript

1 Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr af 21. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Breve Indland er breve indleveret til Post Danmark, og som sendes til modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Forretningsbetingelserne gælder for forsendelser, der indleveres til postbefordring den 1. januar 2015 og senere. Post Danmark omdeler breve på alle hverdage. Ved hverdage forstås i det følgende mandag til lørdag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 1 BREVE (A) 1.1 SERVICE OG KVALITETSKRAV I henhold til Individuel tilladelse for Post Danmark A/S er servicekravet for indenlandske Breve (A) dagtil-dag befordring på alle hverdage, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (A) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 1.2 FYSISKE MÅL Alle breve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller en stang: længde 10 cm og længden + 2 x diameter/højde = 17 cm. Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde = 90 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller stang: længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm. 1.3 VÆGT Et brev må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 1.4 INDHOLD Post Danmark påtager sig ikke befordring af breve, hvis brevets udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af det, overtræder en forskrift, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Penge, rejsechecks, ihændehaverpapirer, ædelmetaller, herunder platin, guld og sølv, ædelsten samt andre kostbare genstande. Dette indhold kan dog med visse beløbsmæssige begrænsninger sendes som Rekommanderet Brev eller Værdibrev. Ved ihændehaverpapirer forstås gældsbreve, aktier, checks, der ikke er crossede, veksler, depotbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, som er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumentet, at modtage betaling i henhold til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til dokumentet. Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktions maskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" (FN s modelbestemmelser). Post Danmark har udarbejdet brochuren "Farlige stoffer, der ikke må sendes med Post Danmark", som kan fås på posthuset. Våben/softguns af enhver art og aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Levende dyr, bortset fra f.eks. bier, rovmider og andre dyr, der ikke er hvirveldyr og ikke kræver særlig pleje under transporten. Det er afsenderens ansvar, at forsendelsen ikke er i strid med Dyreværnsloven med dertil hørende regulering. Kopivarer og forfalskninger. Konstateres, at et brev har farligt eller ikke-tilladt indhold, vil det blive returneret til afsenderen mod betaling eller overgivet til den relevante myndighed. 1.5 EMBALLAGE Det er afsenderens ansvar, at et brev har den fornødne emballage eller forsvarligt kan sendes uden emballage, således at det sikres, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig posthåndtering, herunder maskinsortering, og det endvidere forhindres, at brevet volder skade på andre forsendelser, Post Danmark eller tredjemand. Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. 1.6 INDLEVERING En afsender kan indlevere et brev til forsendelse på følgende måder: På posthuset På postcenter eller erhvervsindlevering I de af Post Danmark opstillede postkasser For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Breve (A) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. Post Danmark kan mod betaling give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. PP-frankerede breve kan betragtes som indleveret næste dag, hvis indleveringsoplysningerne er mangelfulde eller indleveringsbetingelserne ikke er opfyldt. Omkostning for eventuel opsplitning af partiet pålægges afsender. 1.7 RÅDERET Afsenderen har, indtil brevet er afleveret til eller anmeldt overfor den modtager, der er anført på brevet, ret til at kræve brevet tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. Post Danmark refunderer ikke portoen for et brev, der er tilbageleveret. Hvis afsenderen benytter sig af råderetten, er Post Danmark berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af anmodningen om den ændrede disposition. 1.8 UDLEVERING Post Danmark omdeler overalt i Danmark breve en gang om dagen på alle hverdage til den adresse, der står på brevet. Et større brev udleveres ved henstilling på modtageradressen, såfremt det er sendt med Flexlevering eller Modtagerflex. Der henvises i øvrigt til forretningsbetingelserne for Modtagerflex. Hvis modtageren har valgt ordningen Modtagerflex, lægges forsendelsen foran døren eller placeres et andet forsvarligt sted. Modtageren informeres om forsendelsens placering med en anmeldelse. Der foretages ikke daglig omdeling, hvis der er tale om: særlige afsides eller utilgængelige steder, der er beliggende i landdistrikter, eller øsamfund, hvortil der ikke er normal forbindelse med færge eller båd. Post Danmark er berettiget til i særlige tilfælde, hvor forhold hos modtageren besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at undlade omdeling af breve, for eksempel på grund af løsgående bidske hunde på adressen, manglende snerydning/grusning, chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende adfærd. Post Danmark afleverer - medmindre andet er aftalt for eksempel for modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, kollegier eller lignende brevene i modtagerens brevkasse, i modtagerens brevindkast eller brevkasseanlægget på den adresse, der er anført på brevet. Hvis modtageren ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller hvis adressatens navn ikke er anført i forbindelse med brevkassen, brevkasseanlægget eller brevindkastet, kan Post Danmark undlade at omdele brevet. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op. Breve, Post Danmark undlader at omdele, bliver normalt returneret til afsenderen. Post Danmark kan dog vælge at forsøge at genudbringe brevet, aflevere det til en voksen person på adressen eller lægge brevet til afhentning på et posthus. Breve, der udleveres mod kvittering eller der på grund af størrelsen ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller i brevkasseanlæg, forsøger Post Danmark at aflevere direkte til modtageren. Hvis dette ikke er muligt, forsøger Post Danmark at aflevere brevet til et voksent medlem af modtagerens husstand eller til modtagerens forretningspersonale, der befinder sig på adressen. Hvis dette ikke lykkes, afleverer Post Danmark, såfremt det er muligt, en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt dertil, kan herefter afhente brevet på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation indenfor den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. Hvis Post Danmark ikke kan aflevere brevet til modtageren, og fristen på en eventuelt afleveret postanmeldelse er udløbet, returneres brevet til afsender.

2 Side 2af 6 MODTAGERFLEX ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE Breve, som efter modtagers bestemmelse er udleveret ved henstilling på modtagers adresse i henhold til en aftalt ordning herom, kaldet Modtagerflex, betragtes som modtaget, når brevet er udleveret af Post Danmark. Efter sådan udlevering er Post Danmark endvidere uden ansvar for evt. bortkomst eller beskadigelse af brevet FLEXLEVERING Breve, der sendes med Flexlevering, er omfattet af de for breve gældende forretningsbetingelser, dog med følgende fravigelser: INDHOLD Et brev med et indhold, der har en ubetydelig værdi for uvedkommende, kan sendes med Flexlevering PÅTEGNING Ved forsendelse af et brev med Flexlevering skal afsender over adresselabelen med tydelig skrift anføre "FLEXLEVERING", samt angive et forslag til, hvor brevet kan henstilles på adressen UDLEVERING Breve med Flexlevering må henstilles på den anførte modtageradresse, f.eks. i carporten, hvis brevet ikke kan afleveres i modtagers brevkasse, brevkasseanlæg eller brevindkast. Hvis modtager har indgået aftale med Post Danmark om Modtagerflex, kan brevet tillige henstilles på de af modtager valgte afleveringssteder i henhold til aftalen om Modtagerflex ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve. For breve, der sendes med Flexlevering, er Post Danmark ikke erstatningsansvarlig for, hvad der måtte ske med brevet, efter Post Danmark har henstillet det på modtageradressen, herunder hverken for skader forårsaget af vejrlig eller tyveri. Afsender har bevisbyrden for, at et brev med Flexlevering ikke er afleveret i overensstemmelse med ovenstående regler. 1.9 ADRESSEÆNDRING Hvis modtageren har meddelt adresseændring til Post Danmark, eftersendes brevet gratis til den nye adresse i en periode, der normalt vil være 6 måneder. Når afsenderen har påført stregkoden "flytteoplysning" på maskinegnede standard- og storbreve, får afsenderen elektronisk oplysning (flyttefil) om modtagerens nye adresse i Danmark. Navnet i flyttefilen må ikke anvendes som ændringsgrundlag af modtagernavnet i afsenders eget register, men udelukkende anvendes til at matche op imod afsenders register, således at den pågældende person kan findes og adressen ændres. De modtagne adresser må alene anvendes af afsender selv og alene til brug for befordring af forsendelser. De til enhver tid gældende betingelser for anvendelse af stregkode fremgår på Post Danmark kan endvidere videregive oplysninger om den nye adresse til afsenderen, såfremt der i øvrigt er indgået særskilt aftale herom. Adresseoplysninger videregives aldrig til afsenderen, hvis modtageren udtrykkeligt overfor Post Danmark har anmodet om hemmeligholdelse af adressen UANBRINGELIGE BREVE Breve, som er uanbringelige, behandles af Post Danmark efter reglerne i Postlovens 12 med tilhørende bestemmelser (lov nr af den 21. december 2010) POSTHEMMELIGHEDEN OG POSTÅBNING Post Danmark behandler enhver information om afsenderens brug af postale ydelser fortroligt. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 878 af den 14. september 2009 om Det Centrale Personregister med eventuelle senere ændringer kan Post Danmark dog af kommunalbestyrelser blive afkrævet oplysninger til brug for en bopælsundersøgelse. Forsendelser, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af Post Danmark i overensstemmelse med reglerne i Postlovens 12 (lov nr af den 21. december 2010). Forsendelser kan ligeledes åbnes uden retskendelse, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen FRANKERING Et brev skal frankeres med frimærker, frankeringsmærker, frankeringsaftryk, mobilporto, PP-påtryk eller som ufrankeret svarforsendelse. "PP-påtryk" kan fås på PPpåtrykket placeres på forsendelsen efter de regler, der er anført på PP-påtryk kan anvendes, såfremt følgende vilkår er opfyldt: Forsendelserne indleveres på en erhvervsindlevering, et brevpostcenter eller på visse posthuse. Se Partier på mindre end 500 eksemplarer kan indleveres mod betaling af et tillæg. Breve og Økonomibreve må ikke indleveres i samme parti. De indleverede forsendelser er fra samme afsender Forsendelserne skal være forsynet med afsenders navn og adresse Forsendelserne skal ledsages af en følgeseddel eller tilsvarende liste, hvoraf antal forsendelser pr. prisområde og format fremgår. For Storbreve og Maxibreve skal desuden fremgå antal pr. vægtinterval eller pr. faktisk styk-vægt. Det skal på det grundlag være muligt for Post Danmark at gennemføre portokontrol. Forsendelserne skal ved indleveringen være opdelt pr. prisområde og format. Storbreve og maxibreve skal desuden være opdelt efter vægtinterval. Hvis oplysningerne om antal pr. vægtinterval (samt eventuelt styk-vægt) på følgesedlen er dannet på baggrund af et itsystem kan opdeling i vægtintervaller undlades (Post Danmark kan kontaktes for yderligere oplysninger herom). Hvis forsendelserne indleveres i en stand, der ikke muliggør en umiddelbar portokontrol, vil Post Danmark opsplitte partiet, så portokontrol bliver mulig. For dette merarbejde vil Post Danmark opkræve en timebetaling. Der opkræves betaling for mindst 20 minutter PRIS Oversigter over de til enhver tid gældende listepriser findes på og på posthusene, der i øvrigt giver oplysninger om alle gældende priser. Med frimærker og frankeringspåtryk prissættes efter brevets vægt. Med frankeringsmaskine og PP-påtryk prissættes efter både vægt og format. Ufrankerede svarforsendelser prissættes efter maskinfrankering. Standardbreve er max 23x17x0,5 cm, højst 50 gr. Storbreve er max 33x23x2 cm, højst 1000 gr. Maxibreve er breve, der er større end storbreve Se pkt. 1.2 for minimums- og maksimumsmål gældende for alle breve. Breve, der ikke er frankerede eller er utilstrækkeligt frankerede befordres som ønsket af afsenderen. Post Danmark er berettiget til for denne service at sende regningen for den manglende frankering samt et administrationsgebyr til afsenderen. Gebyrets størrelse fremgår af pristabellerne, som findes på posthusene og på Forsendelser, der overskrider maksimumkravene for breve for mål og/eller vægt, behandles og prissættes som postpakker. Hvis afsenderen ikke er Post Danmark bekendt, kan modtageren få udleveret brevet mod at betale administrationsgebyret og den manglende frankering BETALING Afsenderen betaler kontant ved indleveringen, med mindre der er indgået skriftlig aftale om ydelse af kredit RABAT Post Danmark kan på visse betingelser yde rabat. Post Danmark giver oplysninger om betingelserne for at opnå rabat samt om rabattens størrelse ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR Afsenderen er forpligtet til at holde Post Danmark skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider, som følge af, at brevets indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i nærværende forretningsbetingelser, herunder kravene i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for Rekommanderede breve kravene i pkt. 7.1 og for Værdibreve kravene i pkt. 8.1, 8.2 og 8.4. Herudover er afsenderen erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

3 Side 3af KLAGER Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over Post Danmarks befordring af et brev, skal klagen indgives til Post Danmark, Kundelinjen. Klagen skal indgives inden 6 måneder efter forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamationsfrister i pkt. 7.6, 8.8, og 9.5. Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. Kundelinjens afgørelse kan indbringes for Post Danmark, Direktionsstaben, Tietgensgade 37, 1566 København V. Direktionsstaben yder i øvrigt klagevejledning. 2 ØKONOMIBREVE (B) Økonomibreve (B) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 2.1 SERVICEKRAV Servicekravet for indenlandske Økonomibreve (B) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen til Post Danmark, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (B) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 2.2 PÅTEGNING Et Økonomibrev (B) skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes "B" eller mærket B-Economque.. Såfremt denne påtegning ikke er anført på et Økonomibrev (B), vil brevet blive behandlet som et Brev (A), med eventuel deraf følgende opkrævning for den manglende frankering jf. pkt PPfrankerede økonomibreve, kan på adressesiden påtegnes/mærkes B, hvis dette ønskes. 2.3 INDLEVERING Økonomibreve (B) kan indleveres på posthus, på erhvervsindlevering, på postcenter eller lægges i en postkasse. For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Økonomibreve (B) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. 3 ØKONOMIBREVE (B) MED 2 OMDELINGER Økonomibreve (B) med 2 omdelinger er omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 3.1 DEFINITION Økonomibreve (B) med 2 omdelinger omfatter alene maxibreve, der sendes af en erhvervsafsender til en privatperson, og hvor 1. omdeling finder sted mandag-fredag. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er en betingelse for at kunne sende Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, at afsenderen har indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark. 3.2 FYSISKE MÅL OG VÆGT Kun maxibreve kan sendes som Økonomibreve (B) med 2 omdelinger. De fysiske mål for maxibreve er følgende: Breve, der er over 2 cm tykke og/eller større end 33x23 cm, samt alle breve, som har form som rulle eller stang. I øvrigt finder maksimummålene for Breve (A) anvendelse, jf. pkt Uanset de fysiske mål anses alle breve for maxibreve i det omfang, de har en vægt på mere end 1 kg. 3.3 PÅTEGNING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal frankeres med PP-påtryk. Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes 2 omdelinger, samt forsynes med et afkrydsningsfelt til registrering af datoen for 1. omdelingsforsøg. Det skal være muligt at skrive på påtegningen/mærkningen med en kuglepen. Post Danmark skal på forhånd godkende afsenderens påtegning/mærkning. 3.4 INDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal indleveres på den erhvervsindlevering eller det postcenter, der fremgår af Kundeaftalen. 3.5 UDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger vedrører kun breve, som ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller brevkasseanlæg, men som skal forsøges afleveret direkte til modtageren. 1. omdeling af Økonomibreve (B) med 2 omdelinger finder sted inden for servicekravet for Økonomibreve (B), jf. pkt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, der ikke kan afleveres til modtageren ved 1. omdeling, forsøges omdelt igen den førstkommende lørdag. I den mellemliggende periode kan forsendelsen ikke afhentes på posthuset. Kun såfremt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger ikke kan afleveres ved 2. omdeling, afleverer Post Danmark en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt hertil, kan herefter afhente forsendelsen på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation inden for den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. 4 ERHVERVSBREVE (C), STANDARD OG STORE BREVE Erhvervsbreve (C) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve (C) kan ikke kombineres med tillægsydelser. 4.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE (C) For at kunne sende Erhvervsbreve (C) skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Produktionsplanen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdatoer, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen, såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne skal opfylde kravene til at kunne behandles på Post Danmarks sorteringsmaskiner. Læseraten skal være på mere end 96 %. 7 Forsendelserne skal være forsynet med stregkode indeholdende Information om afsender tillige med indikation om eventuel flytteservice jf. pkt Stregkoden leveres af Post Danmark. 4.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve (C) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. 4.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: 33 x 23 cm Tykkelse højst 2 cm 4.4 VÆGT Et Erhvervsbrev (C) må maksimalt veje 1 kg inklusive emballage. 4.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen. 4.6 INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve (C) indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter.

4 Side 4af 6 Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve (C) skal ved indlevering være opdelt på følgende måde: Opdeling Postnummer Københavns Postcenter 00xx 37xx + 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på indleverede brevbakker eller på brevbure/paller hvis brevbakker indleveres adskilt heri/herpå. Indeholder en brevbakke breve til flere postcentre, skal opdelingen markeres ved brug af faneblade mellem brevene. Der kan dispenseres fra kravet om opdeling mod betaling af et tillæg, der fremgår af Post Danmarks prisoversigt på postdanmark.dk. Partier på over stk. skal dog indleveres 1 dag tidligere, end hvad følger af sædvanlige indleveringskrav. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20%, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, benyttes i stedet en elektronisk følgeseddel, B68. Erhvervsbreve (C) indleveres i gule brevbakker. Standardbreve stilles på højkant i brevbakken med adressen og frankeringen fremad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. Storbreve lægges i brevbakken med adressen og frankeringen opad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. 4.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve (C) skal være forsynet med en stregkode i overensstemmelse med Post Danmarks anvisninger. Stregkoden skal være synlig i ruden på en rudekonvolut lige over modtageradressen. Stregkoden skal kunne læses til maskinel sortering. Vælges påtryk på konvolutten printes stregkoden oven over modtageradressen. Information om afsender skal indgå i stregkoden tillige med indikation om eventuel flytteservice. 4.8 FRANKERING Erhvervsbreve (C) skal frankeres med PP-påtryk. 4.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev (C) tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. 5 ERHVERVSBREVE MAXI Erhvervsbreve Maxi er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve Maxi kan ikke kombineres med tillægsydelser. 5.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE MAXI For at kunne sende Erhvervsbreve Maxi skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Planen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdato, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks. 850 stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne indleveres med angivelse af omdelingsinformationer, herunder X/Y, over modtageradressen. Adressevask foretages af Post Danmark. Efter adressevasken får kunden en returfil med de vaskede adresser påført X/Y m.m. 7 Forsendelserne skal indleveres opsplittet i postnummer-rækkefølge efter Post Danmarks anvisning (forudbehandling). 8 Adressekvaliteten skal være på mere end 96 %. 9 Forsendelserne skal være mærket 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger. 10 PP med særlig afregning eller elektronisk fil anvendes som kontrol og afregningsmetode. 5.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve Maxi er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. 5.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve Maxi skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Minimum rulle og stang: Længde 10 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 17 cm Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm Maksimum rulle og stang: Længde 90 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 104 cm 5.4 VÆGT Et Erhvervsbrev Maxi må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 5.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen. Erhvervsbreve Maxi er ligeledes omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, jf. pkt INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve Maxi indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter. Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve Maxi indleveres i postcontainere og skal ved indlevering som minimum være opdelt på følgende måde for X- h.h.v. Y-forsendelser: Opdeling Postnummer Københavns 00xx 37xx + Postcenter 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på postcontainerne. Ved indlevering af et parti i flere end 6 postcontainere skal der ske en yderligere opdeling i mindre postnummerintervaller efter nærmere aftale med Post Danmark. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20 %, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. 5.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve Maxi skal være forsynet med mærkning 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger. 5.8 FRANKERING Erhvervsbreve Maxi skal frankeres med PP-påtryk. 5.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev Maxi tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager.

5 Side 5af 6 6 BLINDEFORSENDELSER Blindeforsendelser er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med de fravigelser der fremgår nedenfor, og af bilag 1 til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. 6.1 VÆGT En Blindeforsendelse må maksimalt veje 7 kg. 6.2 INDHOLD Blindeforsendelser må udelukkende indeholde kommunikationsmateriale til brug for blinde. Der henvises endvidere til betingelserne i bilag 1 til ovennævnte tilladelse. 6.3 PÅTEGNING Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig etiket, der fås på visse posthuse. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse etiketten kan fås. Oplysninger herom findes også på 6.4 PRIS Blindeforsendelser befordres portofrit, såfremt der er tale om et ikke-kommercielt forhold mellem afsender og modtager. 7 REKOMMANDERET Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, der sendes Rekommanderet, er omfattet af forretningsbetingelserne for henholdsvis Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, jf. pkt , og 6-6.4, dog med følgende fravigelser: 7.1 INDHOLD Et Rekommanderet Brev, bortset fra Blindeforsendelser, må indeholde penge og/eller ihændehaverpapirer til en værdi af maksimalt kr pr. brev. Værdien af ihændehaverpapirer opgøres på grundlag af den aktuelle værdi af dokumentet. Angiver dokumentet ikke en værdi, eller repræsenterer den værdi, som dokumentet angiver, ikke den aktuelle værdi, skal værdien fastsættes til den økonomiske værdi, som dokumentet repræsenterer. Post Danmark kan forlange, at afsenderen dokumenterer den økonomiske værdi. 7.2 PÅTEGNING Et Rekommanderet Brev skal på adressesiden påtegnes/mærkes "R" eller "Rekommanderet". 7.3 INDLEVERING Et Rekommanderet Brev skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod rekommanderede forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. 7.4 UDLEVERING Post Danmark udleverer et Rekommanderet Brev mod kvittering. 7.5 ERSTATNING ERSTATNING VED FORSINKELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S, er Post Danmark erstatningspligtig for forsinkelse af Rekommanderede Breve, såfremt forsinkelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, kan tilregnes Post Danmark. Post Danmark yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Rekommanderede Breve (A) og (B) anses for at være forsinkede, hvis de bliver omdelt eller forsøgt omdelt senere end en hverdag efter de i henholdsvis pkt. 1.1 og pkt. 2.1 fastsatte servicekrav. Rekommanderede Breve (A) og (B), der sendes til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt. 1.8, anses dog alene for at være forsinkede, hvis den faktiske befordringstid overskrider den tid, som under normale omstændigheder med rimelighed kan forventes. Der ydes alene erstatning for enten afsenders eller modtagers dokumenterede økonomiske tab, og erstatningen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse som et Rekommanderet Brev ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S er Post Danmark erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af brevets indhold, eller beskadigelse af et Rekommanderet Brev, såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark. Udlevering af et Rekommanderet Brev til en anden end den, Post Danmark er berettiget til at aflevere forsendelsen til, sidestilles med bortkomst, såfremt brevet ikke efterfølgende er kommet rette modtager i hænde. Post Danmark yder ikke erstatning, hvis afsender ikke har overholdt kravene i nærværende forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i brevet. Post Danmarks erstatningspligt bortfalder desuden, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af brevet. Der ydes ikke erstatning for hverken afsenders eller modtagers tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden. Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan maksimalt udgøre kr Udover nedenstående godtgørelse kan Post Danmark efter konkret vurdering vælge at godtgøre et beløb op til det til enhver tid gældende erstatningsmaksimum, uanset om det lidte tab helt eller delvist ikke kan dokumenteres. Hvis hele brevet er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse Rekommanderet. Det samme gælder, når forsendelsen er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes, eller hvis et uanbringeligt Rekommanderet Brev modtages retur uden bemærkning om årsag. Post Danmark yder kun erstatning og godtgørelse for forsendelsesprisen, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til Post Danmark. Udbetaling af erstatning eller godtgørelse for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at modtager ikke har modtaget forsendelsen eller det pågældende indhold. Erstatning eller godtgørelse kan med frigørende virkning udbetales til afsender. Hvis brevet er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning eller godtgørelse med frigørende virkning kun ske til denne. 7.6 REKLAMATIONSFRISTER Afsender henholdsvis modtager skal ved enhver reklamation medsende en kopi af indleveringsblanketten for den pågældende forsendelse. Reklamation til Post Danmark i anledning af synlig beskadigelse af et Rekommanderet Brev, eller ved helt eller delvist tab af indhold af brevet, skal ske straks ved modtagelsen af brevet. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Post Danmark inden 7 dage fra modtagelsen, søn- og helligdage ikke medregnet. Krav i anledning af forsinkelse af et Rekommanderet Brev skal fremsættes skriftligt af afsender eller modtager senest 21 dage efter, at brevet er blevet udleveret til eller anmeldt over for modtager. I tilfælde af bortkomst af hele brevet skal krav fremsættes uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter brevets indlevering til befordring. Afsender henholdsvis modtager fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for de angivne frister. 7.7 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 7.8 SMS/ -ADVISERING Gælder for Rekommanderet brev købt i PostSelvautomat. Et Rekommanderet brev, der sendes med SMS/ -advisering er omfattet af de for Rekommanderede breve gældende forretningsbetingelser, jf. pkt dog med følgende fravigelser: DEFINITION Afsender af et Rekommanderet brev kan vælge at advisere modtageren om, at der er et Rekommanderet brev på vej med oplysning om, hvornår det Rekommanderede brev vil blive forsøgt omdelt (Post på vej). Afsender af Rekommanderet brev kan vælge at modtage advisering om, at et Rekommanderet brev er udleveret og med oplysning om udleveringstidspunktet (Post Afleveret) SMS/ -advisering sendes ikke i tidsrummet kl

6 Side 6af ERSTATNING For et Rekommanderet brev, der sendes med SMS/ -advisering finder pkt anvendelse, dog er Post Danmark uden ansvar for SMS-beskeden hhv. e- mailens indhold, forsinkelse eller manglende modtagelse af SMS-beskeden hhv. en uanset årsagen hertil. Der kan ikke gøres krav gældende mod Post Danmark af nogen art for SMS/ advisering. 8 (UDGÅET) 9 POST EXPRÈS Breve (A), der sendes som Post Exprès, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 9.1 PÅTEGNING Et Post Exprès skal på adressesiden påtegnes/mærkes "Post Exprès". 9.2 INDLEVERING Post Exprès skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod Post Exprés forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på 9.3 OMDELING Post Danmark tilstræber, at Post Exprès afleveres hos modtageren inden kl hverdagen efter, at brevet er blevet indleveret til Post Danmark. 9.4 ERSTATNING VED FORSINKELSE Hvis en Post Exprès forsendelse bliver omdelt eller forsøgt omdelt til modtager senere end kl hverdagen efter indleveringen til Post Danmark, godtgør Post Danmark efter anmodning herom brevets forsendelsespris samt tillægget for forsendelse som Post Exprès til afsender. Omdeles Post Exprès forsendelsen senere end kl , betaler Post Danmark endvidere efter anmodning herom en yderligere godtgørelse på 500 kr. til afsender. Modtager har ikke krav på nogen form for godtgørelse for forsinkelse. Der ydes ikke godtgørelse ved forsinkelse af Post Exprès sendt til visse småøer uden fast broforbindelse eller til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt Post Danmark giver nærmere oplysninger herom. Post Danmark yder ikke godtgørelse for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Post Danmark yder endvidere ikke godtgørelse for forsinkelse i force majeure situationer, herunder ved afbrud af den almindelige samfærdsel pga. vejrlig m.v., samt i situationer, hvor det ikke har været muligt eller har været forbundet med risiko at aflevere forsendelsen til modtager, jf. pkt Ud over godtgørelserne nævnt i dette punkt, yder Post Danmark ikke erstatning ved forsinkelse af Post Exprès. 9.5 REKLAMATIONSFRISTER Krav i anledning af forsinkelse af en Post Exprès forsendelse skal fremsættes skriftligt af afsender senest 21 dage efter, at forsendelsen er blevet afleveret til eller anmeldt over for modtager. Afsender fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for den angivne frist. 9.6 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 10 POSTFORKYNDELSER Breve (A), der sendes med Postforkyndelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 10.1 DEFINITION Breve (A) med Postforkyndelse kan kun sendes af retslige instanser. Breve (A) med Postforkyndelse er forsendelser indeholdende en stævning eller en anden retslig meddelelse, der skal forkyndes for adressaten PÅTEGNING Breve (A) med Postforkyndelse påtegnes Postforkyndelse og mærkes på forsiden med en særlig etiket Postforkyndelse, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Postforkyndelse, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse udleveres efter særlige udleveringsregler, jf. Retsplejeloven 157 og i henhold til vejledningen optrykt på bagsiden af blanketten Postforkyndelse, hvortil der henvises. Breve (A) med Postforkyndelse anmeldes ikke og lægges ikke til afhentning. Hvis et Brev (A) med Postforkyndelse ikke kan afleveres efter 2 forsøg, bliver det straks returneret til afsenderen. Blanketten påtegnes om udleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 11 AFLEVERINGSATTEST Breve (A), der sendes med Afleveringsattest, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 11.1 PÅTEGNING Breve (A) med Afleveringsattest påtegnes Afleveringsattest og mærkes på forsiden med en særlig etiket Afleveringsattest, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Afleveringsattest, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest afleveres på adressen. Blanketten påtegnes om afleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 12 FRATAGELSE AF BREVE Breve (A), Økonomibreve (B) og Økonomibreve (B) med 2 Omdelinger, der af modtageren er bestemt til Fratagelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for det pågældende brevprodukt, dog med følgende fravigelser: 12.1 DEFINITION Fratagelse indebærer, at modtageren ved indgåelsen af en Kundeaftale med Post Danmark kan bestemme, at breve tilstillet modtageren kan leveres til en anden af modtageren valgt adresse end den påført brevet UDLEVERING Breve omfattet af Fratagelse vil blive leveret til modtageren én (1) hverdag senere end i forhold til det oprindelige servicemål for det pågældende brevprodukt. Ved Breve (A) vil dette for eksempel indebære, at dag-til-dag leveringen i pkt. 1.1 fraviges til fordel for en to-dags levering.

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere