Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark."

Transkript

1 Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr af 21. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Breve Indland er breve indleveret til Post Danmark, og som sendes til modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Forretningsbetingelserne gælder for forsendelser, der indleveres til postbefordring den 1. januar 2015 og senere. Post Danmark omdeler breve på alle hverdage. Ved hverdage forstås i det følgende mandag til lørdag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 1 BREVE (A) 1.1 SERVICE OG KVALITETSKRAV I henhold til Individuel tilladelse for Post Danmark A/S er servicekravet for indenlandske Breve (A) dagtil-dag befordring på alle hverdage, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (A) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 1.2 FYSISKE MÅL Alle breve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller en stang: længde 10 cm og længden + 2 x diameter/højde = 17 cm. Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde = 90 cm. Såfremt et brev har form som en rulle eller stang: længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm. 1.3 VÆGT Et brev må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 1.4 INDHOLD Post Danmark påtager sig ikke befordring af breve, hvis brevets udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af det, overtræder en forskrift, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Penge, rejsechecks, ihændehaverpapirer, ædelmetaller, herunder platin, guld og sølv, ædelsten samt andre kostbare genstande. Dette indhold kan dog med visse beløbsmæssige begrænsninger sendes som Rekommanderet Brev eller Værdibrev. Ved ihændehaverpapirer forstås gældsbreve, aktier, checks, der ikke er crossede, veksler, depotbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, som er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumentet, at modtage betaling i henhold til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til dokumentet. Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktions maskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" (FN s modelbestemmelser). Post Danmark har udarbejdet brochuren "Farlige stoffer, der ikke må sendes med Post Danmark", som kan fås på posthuset. Våben/softguns af enhver art og aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Levende dyr, bortset fra f.eks. bier, rovmider og andre dyr, der ikke er hvirveldyr og ikke kræver særlig pleje under transporten. Det er afsenderens ansvar, at forsendelsen ikke er i strid med Dyreværnsloven med dertil hørende regulering. Kopivarer og forfalskninger. Konstateres, at et brev har farligt eller ikke-tilladt indhold, vil det blive returneret til afsenderen mod betaling eller overgivet til den relevante myndighed. 1.5 EMBALLAGE Det er afsenderens ansvar, at et brev har den fornødne emballage eller forsvarligt kan sendes uden emballage, således at det sikres, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig posthåndtering, herunder maskinsortering, og det endvidere forhindres, at brevet volder skade på andre forsendelser, Post Danmark eller tredjemand. Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. 1.6 INDLEVERING En afsender kan indlevere et brev til forsendelse på følgende måder: På posthuset På postcenter eller erhvervsindlevering I de af Post Danmark opstillede postkasser For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Breve (A) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. Post Danmark kan mod betaling give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. PP-frankerede breve kan betragtes som indleveret næste dag, hvis indleveringsoplysningerne er mangelfulde eller indleveringsbetingelserne ikke er opfyldt. Omkostning for eventuel opsplitning af partiet pålægges afsender. 1.7 RÅDERET Afsenderen har, indtil brevet er afleveret til eller anmeldt overfor den modtager, der er anført på brevet, ret til at kræve brevet tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. Post Danmark refunderer ikke portoen for et brev, der er tilbageleveret. Hvis afsenderen benytter sig af råderetten, er Post Danmark berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af anmodningen om den ændrede disposition. 1.8 UDLEVERING Post Danmark omdeler overalt i Danmark breve en gang om dagen på alle hverdage til den adresse, der står på brevet. Et større brev udleveres ved henstilling på modtageradressen, såfremt det er sendt med Flexlevering eller Modtagerflex. Der henvises i øvrigt til forretningsbetingelserne for Modtagerflex. Hvis modtageren har valgt ordningen Modtagerflex, lægges forsendelsen foran døren eller placeres et andet forsvarligt sted. Modtageren informeres om forsendelsens placering med en anmeldelse. Der foretages ikke daglig omdeling, hvis der er tale om: særlige afsides eller utilgængelige steder, der er beliggende i landdistrikter, eller øsamfund, hvortil der ikke er normal forbindelse med færge eller båd. Post Danmark er berettiget til i særlige tilfælde, hvor forhold hos modtageren besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at undlade omdeling af breve, for eksempel på grund af løsgående bidske hunde på adressen, manglende snerydning/grusning, chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende adfærd. Post Danmark afleverer - medmindre andet er aftalt for eksempel for modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, kollegier eller lignende brevene i modtagerens brevkasse, i modtagerens brevindkast eller brevkasseanlægget på den adresse, der er anført på brevet. Hvis modtageren ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller hvis adressatens navn ikke er anført i forbindelse med brevkassen, brevkasseanlægget eller brevindkastet, kan Post Danmark undlade at omdele brevet. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op. Breve, Post Danmark undlader at omdele, bliver normalt returneret til afsenderen. Post Danmark kan dog vælge at forsøge at genudbringe brevet, aflevere det til en voksen person på adressen eller lægge brevet til afhentning på et posthus. Breve, der udleveres mod kvittering eller der på grund af størrelsen ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller i brevkasseanlæg, forsøger Post Danmark at aflevere direkte til modtageren. Hvis dette ikke er muligt, forsøger Post Danmark at aflevere brevet til et voksent medlem af modtagerens husstand eller til modtagerens forretningspersonale, der befinder sig på adressen. Hvis dette ikke lykkes, afleverer Post Danmark, såfremt det er muligt, en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt dertil, kan herefter afhente brevet på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation indenfor den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. Hvis Post Danmark ikke kan aflevere brevet til modtageren, og fristen på en eventuelt afleveret postanmeldelse er udløbet, returneres brevet til afsender.

2 Side 2af 6 MODTAGERFLEX ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE Breve, som efter modtagers bestemmelse er udleveret ved henstilling på modtagers adresse i henhold til en aftalt ordning herom, kaldet Modtagerflex, betragtes som modtaget, når brevet er udleveret af Post Danmark. Efter sådan udlevering er Post Danmark endvidere uden ansvar for evt. bortkomst eller beskadigelse af brevet FLEXLEVERING Breve, der sendes med Flexlevering, er omfattet af de for breve gældende forretningsbetingelser, dog med følgende fravigelser: INDHOLD Et brev med et indhold, der har en ubetydelig værdi for uvedkommende, kan sendes med Flexlevering PÅTEGNING Ved forsendelse af et brev med Flexlevering skal afsender over adresselabelen med tydelig skrift anføre "FLEXLEVERING", samt angive et forslag til, hvor brevet kan henstilles på adressen UDLEVERING Breve med Flexlevering må henstilles på den anførte modtageradresse, f.eks. i carporten, hvis brevet ikke kan afleveres i modtagers brevkasse, brevkasseanlæg eller brevindkast. Hvis modtager har indgået aftale med Post Danmark om Modtagerflex, kan brevet tillige henstilles på de af modtager valgte afleveringssteder i henhold til aftalen om Modtagerflex ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve. For breve, der sendes med Flexlevering, er Post Danmark ikke erstatningsansvarlig for, hvad der måtte ske med brevet, efter Post Danmark har henstillet det på modtageradressen, herunder hverken for skader forårsaget af vejrlig eller tyveri. Afsender har bevisbyrden for, at et brev med Flexlevering ikke er afleveret i overensstemmelse med ovenstående regler. 1.9 ADRESSEÆNDRING Hvis modtageren har meddelt adresseændring til Post Danmark, eftersendes brevet gratis til den nye adresse i en periode, der normalt vil være 6 måneder. Når afsenderen har påført stregkoden "flytteoplysning" på maskinegnede standard- og storbreve, får afsenderen elektronisk oplysning (flyttefil) om modtagerens nye adresse i Danmark. Navnet i flyttefilen må ikke anvendes som ændringsgrundlag af modtagernavnet i afsenders eget register, men udelukkende anvendes til at matche op imod afsenders register, således at den pågældende person kan findes og adressen ændres. De modtagne adresser må alene anvendes af afsender selv og alene til brug for befordring af forsendelser. De til enhver tid gældende betingelser for anvendelse af stregkode fremgår på Post Danmark kan endvidere videregive oplysninger om den nye adresse til afsenderen, såfremt der i øvrigt er indgået særskilt aftale herom. Adresseoplysninger videregives aldrig til afsenderen, hvis modtageren udtrykkeligt overfor Post Danmark har anmodet om hemmeligholdelse af adressen UANBRINGELIGE BREVE Breve, som er uanbringelige, behandles af Post Danmark efter reglerne i Postlovens 12 med tilhørende bestemmelser (lov nr af den 21. december 2010) POSTHEMMELIGHEDEN OG POSTÅBNING Post Danmark behandler enhver information om afsenderens brug af postale ydelser fortroligt. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 878 af den 14. september 2009 om Det Centrale Personregister med eventuelle senere ændringer kan Post Danmark dog af kommunalbestyrelser blive afkrævet oplysninger til brug for en bopælsundersøgelse. Forsendelser, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af Post Danmark i overensstemmelse med reglerne i Postlovens 12 (lov nr af den 21. december 2010). Forsendelser kan ligeledes åbnes uden retskendelse, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen FRANKERING Et brev skal frankeres med frimærker, frankeringsmærker, frankeringsaftryk, mobilporto, PP-påtryk eller som ufrankeret svarforsendelse. "PP-påtryk" kan fås på PPpåtrykket placeres på forsendelsen efter de regler, der er anført på PP-påtryk kan anvendes, såfremt følgende vilkår er opfyldt: Forsendelserne indleveres på en erhvervsindlevering, et brevpostcenter eller på visse posthuse. Se Partier på mindre end 500 eksemplarer kan indleveres mod betaling af et tillæg. Breve og Økonomibreve må ikke indleveres i samme parti. De indleverede forsendelser er fra samme afsender Forsendelserne skal være forsynet med afsenders navn og adresse Forsendelserne skal ledsages af en følgeseddel eller tilsvarende liste, hvoraf antal forsendelser pr. prisområde og format fremgår. For Storbreve og Maxibreve skal desuden fremgå antal pr. vægtinterval eller pr. faktisk styk-vægt. Det skal på det grundlag være muligt for Post Danmark at gennemføre portokontrol. Forsendelserne skal ved indleveringen være opdelt pr. prisområde og format. Storbreve og maxibreve skal desuden være opdelt efter vægtinterval. Hvis oplysningerne om antal pr. vægtinterval (samt eventuelt styk-vægt) på følgesedlen er dannet på baggrund af et itsystem kan opdeling i vægtintervaller undlades (Post Danmark kan kontaktes for yderligere oplysninger herom). Hvis forsendelserne indleveres i en stand, der ikke muliggør en umiddelbar portokontrol, vil Post Danmark opsplitte partiet, så portokontrol bliver mulig. For dette merarbejde vil Post Danmark opkræve en timebetaling. Der opkræves betaling for mindst 20 minutter PRIS Oversigter over de til enhver tid gældende listepriser findes på og på posthusene, der i øvrigt giver oplysninger om alle gældende priser. Med frimærker og frankeringspåtryk prissættes efter brevets vægt. Med frankeringsmaskine og PP-påtryk prissættes efter både vægt og format. Ufrankerede svarforsendelser prissættes efter maskinfrankering. Standardbreve er max 23x17x0,5 cm, højst 50 gr. Storbreve er max 33x23x2 cm, højst 1000 gr. Maxibreve er breve, der er større end storbreve Se pkt. 1.2 for minimums- og maksimumsmål gældende for alle breve. Breve, der ikke er frankerede eller er utilstrækkeligt frankerede befordres som ønsket af afsenderen. Post Danmark er berettiget til for denne service at sende regningen for den manglende frankering samt et administrationsgebyr til afsenderen. Gebyrets størrelse fremgår af pristabellerne, som findes på posthusene og på Forsendelser, der overskrider maksimumkravene for breve for mål og/eller vægt, behandles og prissættes som postpakker. Hvis afsenderen ikke er Post Danmark bekendt, kan modtageren få udleveret brevet mod at betale administrationsgebyret og den manglende frankering BETALING Afsenderen betaler kontant ved indleveringen, med mindre der er indgået skriftlig aftale om ydelse af kredit RABAT Post Danmark kan på visse betingelser yde rabat. Post Danmark giver oplysninger om betingelserne for at opnå rabat samt om rabattens størrelse ERSTATNING Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er reguleret af Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Post Danmark yder ikke erstatning for hverken forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af breve AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR Afsenderen er forpligtet til at holde Post Danmark skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider, som følge af, at brevets indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i nærværende forretningsbetingelser, herunder kravene i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for Rekommanderede breve kravene i pkt. 7.1 og for Værdibreve kravene i pkt. 8.1, 8.2 og 8.4. Herudover er afsenderen erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

3 Side 3af KLAGER Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over Post Danmarks befordring af et brev, skal klagen indgives til Post Danmark, Kundelinjen. Klagen skal indgives inden 6 måneder efter forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamationsfrister i pkt. 7.6, 8.8, og 9.5. Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. Kundelinjens afgørelse kan indbringes for Post Danmark, Direktionsstaben, Tietgensgade 37, 1566 København V. Direktionsstaben yder i øvrigt klagevejledning. 2 ØKONOMIBREVE (B) Økonomibreve (B) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 2.1 SERVICEKRAV Servicekravet for indenlandske Økonomibreve (B) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen til Post Danmark, jf. dog punkt 12 (Fratagelse af Breve), hvor modtageren har mulighed for at bestemme, at brevet leveres én dag senere end servicekravet. Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Breve (B) omdeles normalt inden kl For breve, der er så store, at de ikke kan afleveres i brevkasser m.v., kan omdelingen til private modtagere i byzone dog udstrækkes til kl Dette gælder dog kun den omdeling, der foregår mandag til fredag. 2.2 PÅTEGNING Et Økonomibrev (B) skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes "B" eller mærket B-Economque.. Såfremt denne påtegning ikke er anført på et Økonomibrev (B), vil brevet blive behandlet som et Brev (A), med eventuel deraf følgende opkrævning for den manglende frankering jf. pkt PPfrankerede økonomibreve, kan på adressesiden påtegnes/mærkes B, hvis dette ønskes. 2.3 INDLEVERING Økonomibreve (B) kan indleveres på posthus, på erhvervsindlevering, på postcenter eller lægges i en postkasse. For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankerede Økonomibreve (B) endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af serviceydelser. 3 ØKONOMIBREVE (B) MED 2 OMDELINGER Økonomibreve (B) med 2 omdelinger er omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 3.1 DEFINITION Økonomibreve (B) med 2 omdelinger omfatter alene maxibreve, der sendes af en erhvervsafsender til en privatperson, og hvor 1. omdeling finder sted mandag-fredag. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er en betingelse for at kunne sende Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, at afsenderen har indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark. 3.2 FYSISKE MÅL OG VÆGT Kun maxibreve kan sendes som Økonomibreve (B) med 2 omdelinger. De fysiske mål for maxibreve er følgende: Breve, der er over 2 cm tykke og/eller større end 33x23 cm, samt alle breve, som har form som rulle eller stang. I øvrigt finder maksimummålene for Breve (A) anvendelse, jf. pkt Uanset de fysiske mål anses alle breve for maxibreve i det omfang, de har en vægt på mere end 1 kg. 3.3 PÅTEGNING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal frankeres med PP-påtryk. Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal på brevets adresseside påtegnes/mærkes 2 omdelinger, samt forsynes med et afkrydsningsfelt til registrering af datoen for 1. omdelingsforsøg. Det skal være muligt at skrive på påtegningen/mærkningen med en kuglepen. Post Danmark skal på forhånd godkende afsenderens påtegning/mærkning. 3.4 INDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger skal indleveres på den erhvervsindlevering eller det postcenter, der fremgår af Kundeaftalen. 3.5 UDLEVERING Økonomibreve (B) med 2 omdelinger vedrører kun breve, som ikke kan afleveres i modtagerens brevkasse/brevindkast eller brevkasseanlæg, men som skal forsøges afleveret direkte til modtageren. 1. omdeling af Økonomibreve (B) med 2 omdelinger finder sted inden for servicekravet for Økonomibreve (B), jf. pkt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, der ikke kan afleveres til modtageren ved 1. omdeling, forsøges omdelt igen den førstkommende lørdag. I den mellemliggende periode kan forsendelsen ikke afhentes på posthuset. Kun såfremt Økonomibreve (B) med 2 omdelinger ikke kan afleveres ved 2. omdeling, afleverer Post Danmark en postanmeldelse på adressen. Modtageren eller den, der har fuldmagt hertil, kan herefter afhente forsendelsen på posthuset mod forevisning af den fornødne legitimation inden for den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil normalt være 14 dage. 4 ERHVERVSBREVE (C), STANDARD OG STORE BREVE Erhvervsbreve (C) er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve (C) kan ikke kombineres med tillægsydelser. 4.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE (C) For at kunne sende Erhvervsbreve (C) skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Produktionsplanen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdatoer, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen, såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne skal opfylde kravene til at kunne behandles på Post Danmarks sorteringsmaskiner. Læseraten skal være på mere end 96 %. 7 Forsendelserne skal være forsynet med stregkode indeholdende Information om afsender tillige med indikation om eventuel flytteservice jf. pkt Stregkoden leveres af Post Danmark. 4.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve (C) er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. 4.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: 33 x 23 cm Tykkelse højst 2 cm 4.4 VÆGT Et Erhvervsbrev (C) må maksimalt veje 1 kg inklusive emballage. 4.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen. 4.6 INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve (C) indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter.

4 Side 4af 6 Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve (C) skal ved indlevering være opdelt på følgende måde: Opdeling Postnummer Københavns Postcenter 00xx 37xx + 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på indleverede brevbakker eller på brevbure/paller hvis brevbakker indleveres adskilt heri/herpå. Indeholder en brevbakke breve til flere postcentre, skal opdelingen markeres ved brug af faneblade mellem brevene. Der kan dispenseres fra kravet om opdeling mod betaling af et tillæg, der fremgår af Post Danmarks prisoversigt på postdanmark.dk. Partier på over stk. skal dog indleveres 1 dag tidligere, end hvad følger af sædvanlige indleveringskrav. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20%, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, benyttes i stedet en elektronisk følgeseddel, B68. Erhvervsbreve (C) indleveres i gule brevbakker. Standardbreve stilles på højkant i brevbakken med adressen og frankeringen fremad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. Storbreve lægges i brevbakken med adressen og frankeringen opad. Brevbakken må ikke fyldes mere end til stablekanten. 4.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve (C) skal være forsynet med en stregkode i overensstemmelse med Post Danmarks anvisninger. Stregkoden skal være synlig i ruden på en rudekonvolut lige over modtageradressen. Stregkoden skal kunne læses til maskinel sortering. Vælges påtryk på konvolutten printes stregkoden oven over modtageradressen. Information om afsender skal indgå i stregkoden tillige med indikation om eventuel flytteservice. 4.8 FRANKERING Erhvervsbreve (C) skal frankeres med PP-påtryk. 4.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev (C) tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager. 5 ERHVERVSBREVE MAXI Erhvervsbreve Maxi er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: Erhvervsbreve Maxi kan ikke kombineres med tillægsydelser. 5.1 BETINGELSER FOR AT SENDE ERHVERVSBREVE MAXI For at kunne sende Erhvervsbreve Maxi skal der være indgået en Kundeaftale herom med Post Danmark, og følgende betingelser skal være opfyldt: 1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier afleveres en månedsproduktionsplan for den kommende måned. Planen afleveres senest 2 uger før månedsstart. Planen skal indeholde samlet antal forventede forsendelser i perioden fordelt på indleveringsdato, mængder, formater og hastigheder. 2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage før indlevering. Varslingen meddeles via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes varslingen via til 3 Den enkelte varslede indlevering skal bekræftes/anmeldes senest kl , hverdagen før indleveringen såfremt der er ændringer til det varslede. Anmeldelsen skal ske via kundeportalen Post Danmark Online. Hvis kunden ikke er oprettet i kundeportalen, sendes anmeldelsen, med angivelse af ordrenummer, via til 4 En indlevering skal være på mindst ens eksemplarer (samme pris, format og vægtgruppe). Der kan betales op til minimum på stk., således at der altid betales for mindst stk., selvom der kun indleveres f.eks. 850 stk. 5 Forsendelserne skal være fra samme afsender, som skal fremgå af forsendelserne. 6 Forsendelserne indleveres med angivelse af omdelingsinformationer, herunder X/Y, over modtageradressen. Adressevask foretages af Post Danmark. Efter adressevasken får kunden en returfil med de vaskede adresser påført X/Y m.m. 7 Forsendelserne skal indleveres opsplittet i postnummer-rækkefølge efter Post Danmarks anvisning (forudbehandling). 8 Adressekvaliteten skal være på mere end 96 %. 9 Forsendelserne skal være mærket 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger. 10 PP med særlig afregning eller elektronisk fil anvendes som kontrol og afregningsmetode. 5.2 SERVICEKRAV Servicekravet for Erhvervsbreve Maxi er, at de skal være omdelt senest 4 hverdage efter indleveringen. 5.3 FYSISKE MÅL Erhvervsbreve Maxi skal overholde følgende formater: Minimum: 14 x 9 cm Minimum rulle og stang: Længde 10 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 17 cm Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm Maksimum rulle og stang: Længde 90 cm eller længde + 2 x diameter eller højde = 104 cm 5.4 VÆGT Et Erhvervsbrev Maxi må maksimalt veje 2 kg inklusive emballage. 5.5 UDLEVERING Erhvervsbreve (C) omdeles over op til 4 hverdage (inkl. lørdage) efter indleveringsdagen. Erhvervsbreve Maxi er ligeledes omfattet af forretningsbetingelserne for Økonomibreve (B) med 2 omdelinger, jf. pkt INDLEVERING OG OPDELING Erhvervsbreve Maxi indleveres på den erhvervsindlevering eller det Brevpostcenter, der fremgår af Kundeaftalen, med mindre der er indgået en skriftlig aftale om afhentning. Indlevering på erhvervsindlevering sker mod særlig betaling og de indleverede forsendelser viderebringes af Post Danmark til et brevpostcenter senest næste dag (inden kl ). Forsendelser registreres dog først som indleveret på det tidspunkt, de ankommer i et brevpostcenter. Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter kl i et brevpostcenter, registreres de som indleveret den følgende hverdag. Afhængigt af Post Danmarks produktionskapacitet vil sådanne forsendelser i visse tilfælde dog blive behandlet straks og omdelt allerede fra den følgende hverdag. Erhvervsbreve Maxi indleveres i postcontainere og skal ved indlevering som minimum være opdelt på følgende måde for X- h.h.v. Y-forsendelser: Opdeling Postnummer Københavns 00xx 37xx + Postcenter 4xxx Sydjyllands Postcenter 5xxx 7xxx + 87xx Østjyllands Postcenter 80xx 86xx + 88xx 99xx Den nævnte opdeling skal fremgå på postcontainerne. Ved indlevering af et parti i flere end 6 postcontainere skal der ske en yderligere opdeling i mindre postnummerintervaller efter nærmere aftale med Post Danmark. Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end +20 %, dog mindst stk., kan det overskredne antal forsendelser blive forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra det anmeldte antal med mere end -20 %, dog mindst stk., betales et tillæg pr. forsendelse for det antal forsendelser, der ligger herudover. Samtidig med indleveringen afleveres et print af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. 5.7 PÅTEGNING Erhvervsbreve Maxi skal være forsynet med mærkning 2 omdelinger med enten label eller print af de samme oplysninger. 5.8 FRANKERING Erhvervsbreve Maxi skal frankeres med PP-påtryk. 5.9 RÅDERET Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev Maxi tilbageleveret eller udleveret til en anden modtager.

5 Side 5af 6 6 BLINDEFORSENDELSER Blindeforsendelser er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med de fravigelser der fremgår nedenfor, og af bilag 1 til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S. 6.1 VÆGT En Blindeforsendelse må maksimalt veje 7 kg. 6.2 INDHOLD Blindeforsendelser må udelukkende indeholde kommunikationsmateriale til brug for blinde. Der henvises endvidere til betingelserne i bilag 1 til ovennævnte tilladelse. 6.3 PÅTEGNING Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig etiket, der fås på visse posthuse. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse etiketten kan fås. Oplysninger herom findes også på 6.4 PRIS Blindeforsendelser befordres portofrit, såfremt der er tale om et ikke-kommercielt forhold mellem afsender og modtager. 7 REKOMMANDERET Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, der sendes Rekommanderet, er omfattet af forretningsbetingelserne for henholdsvis Breve (A), Økonomibreve (B) og Blindeforsendelser, jf. pkt , og 6-6.4, dog med følgende fravigelser: 7.1 INDHOLD Et Rekommanderet Brev, bortset fra Blindeforsendelser, må indeholde penge og/eller ihændehaverpapirer til en værdi af maksimalt kr pr. brev. Værdien af ihændehaverpapirer opgøres på grundlag af den aktuelle værdi af dokumentet. Angiver dokumentet ikke en værdi, eller repræsenterer den værdi, som dokumentet angiver, ikke den aktuelle værdi, skal værdien fastsættes til den økonomiske værdi, som dokumentet repræsenterer. Post Danmark kan forlange, at afsenderen dokumenterer den økonomiske værdi. 7.2 PÅTEGNING Et Rekommanderet Brev skal på adressesiden påtegnes/mærkes "R" eller "Rekommanderet". 7.3 INDLEVERING Et Rekommanderet Brev skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod rekommanderede forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering. 7.4 UDLEVERING Post Danmark udleverer et Rekommanderet Brev mod kvittering. 7.5 ERSTATNING ERSTATNING VED FORSINKELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S, er Post Danmark erstatningspligtig for forsinkelse af Rekommanderede Breve, såfremt forsinkelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, kan tilregnes Post Danmark. Post Danmark yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Rekommanderede Breve (A) og (B) anses for at være forsinkede, hvis de bliver omdelt eller forsøgt omdelt senere end en hverdag efter de i henholdsvis pkt. 1.1 og pkt. 2.1 fastsatte servicekrav. Rekommanderede Breve (A) og (B), der sendes til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt. 1.8, anses dog alene for at være forsinkede, hvis den faktiske befordringstid overskrider den tid, som under normale omstændigheder med rimelighed kan forventes. Der ydes alene erstatning for enten afsenders eller modtagers dokumenterede økonomiske tab, og erstatningen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse som et Rekommanderet Brev ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE I henhold til Individuel tilladelse til Post Danmark A/S er Post Danmark erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af brevets indhold, eller beskadigelse af et Rekommanderet Brev, såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark. Udlevering af et Rekommanderet Brev til en anden end den, Post Danmark er berettiget til at aflevere forsendelsen til, sidestilles med bortkomst, såfremt brevet ikke efterfølgende er kommet rette modtager i hænde. Post Danmark yder ikke erstatning, hvis afsender ikke har overholdt kravene i nærværende forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i brevet. Post Danmarks erstatningspligt bortfalder desuden, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af brevet. Der ydes ikke erstatning for hverken afsenders eller modtagers tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden. Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan maksimalt udgøre kr Udover nedenstående godtgørelse kan Post Danmark efter konkret vurdering vælge at godtgøre et beløb op til det til enhver tid gældende erstatningsmaksimum, uanset om det lidte tab helt eller delvist ikke kan dokumenteres. Hvis hele brevet er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for forsendelsesprisen inkl. tillægget for forsendelse Rekommanderet. Det samme gælder, når forsendelsen er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes, eller hvis et uanbringeligt Rekommanderet Brev modtages retur uden bemærkning om årsag. Post Danmark yder kun erstatning og godtgørelse for forsendelsesprisen, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til Post Danmark. Udbetaling af erstatning eller godtgørelse for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at modtager ikke har modtaget forsendelsen eller det pågældende indhold. Erstatning eller godtgørelse kan med frigørende virkning udbetales til afsender. Hvis brevet er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning eller godtgørelse med frigørende virkning kun ske til denne. 7.6 REKLAMATIONSFRISTER Afsender henholdsvis modtager skal ved enhver reklamation medsende en kopi af indleveringsblanketten for den pågældende forsendelse. Reklamation til Post Danmark i anledning af synlig beskadigelse af et Rekommanderet Brev, eller ved helt eller delvist tab af indhold af brevet, skal ske straks ved modtagelsen af brevet. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Post Danmark inden 7 dage fra modtagelsen, søn- og helligdage ikke medregnet. Krav i anledning af forsinkelse af et Rekommanderet Brev skal fremsættes skriftligt af afsender eller modtager senest 21 dage efter, at brevet er blevet udleveret til eller anmeldt over for modtager. I tilfælde af bortkomst af hele brevet skal krav fremsættes uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter brevets indlevering til befordring. Afsender henholdsvis modtager fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for de angivne frister. 7.7 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 7.8 SMS/ -ADVISERING Gælder for Rekommanderet brev købt i PostSelvautomat. Et Rekommanderet brev, der sendes med SMS/ -advisering er omfattet af de for Rekommanderede breve gældende forretningsbetingelser, jf. pkt dog med følgende fravigelser: DEFINITION Afsender af et Rekommanderet brev kan vælge at advisere modtageren om, at der er et Rekommanderet brev på vej med oplysning om, hvornår det Rekommanderede brev vil blive forsøgt omdelt (Post på vej). Afsender af Rekommanderet brev kan vælge at modtage advisering om, at et Rekommanderet brev er udleveret og med oplysning om udleveringstidspunktet (Post Afleveret) SMS/ -advisering sendes ikke i tidsrummet kl

6 Side 6af ERSTATNING For et Rekommanderet brev, der sendes med SMS/ -advisering finder pkt anvendelse, dog er Post Danmark uden ansvar for SMS-beskeden hhv. e- mailens indhold, forsinkelse eller manglende modtagelse af SMS-beskeden hhv. en uanset årsagen hertil. Der kan ikke gøres krav gældende mod Post Danmark af nogen art for SMS/ advisering. 8 (UDGÅET) 9 POST EXPRÈS Breve (A), der sendes som Post Exprès, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 9.1 PÅTEGNING Et Post Exprès skal på adressesiden påtegnes/mærkes "Post Exprès". 9.2 INDLEVERING Post Exprès skal indleveres på et af de posthuse, der tager imod Post Exprés forsendelser. Post Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering kan ske. Oplysninger herom findes også på 9.3 OMDELING Post Danmark tilstræber, at Post Exprès afleveres hos modtageren inden kl hverdagen efter, at brevet er blevet indleveret til Post Danmark. 9.4 ERSTATNING VED FORSINKELSE Hvis en Post Exprès forsendelse bliver omdelt eller forsøgt omdelt til modtager senere end kl hverdagen efter indleveringen til Post Danmark, godtgør Post Danmark efter anmodning herom brevets forsendelsespris samt tillægget for forsendelse som Post Exprès til afsender. Omdeles Post Exprès forsendelsen senere end kl , betaler Post Danmark endvidere efter anmodning herom en yderligere godtgørelse på 500 kr. til afsender. Modtager har ikke krav på nogen form for godtgørelse for forsinkelse. Der ydes ikke godtgørelse ved forsinkelse af Post Exprès sendt til visse småøer uden fast broforbindelse eller til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt Post Danmark giver nærmere oplysninger herom. Post Danmark yder ikke godtgørelse for forsinkelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen. Post Danmark yder endvidere ikke godtgørelse for forsinkelse i force majeure situationer, herunder ved afbrud af den almindelige samfærdsel pga. vejrlig m.v., samt i situationer, hvor det ikke har været muligt eller har været forbundet med risiko at aflevere forsendelsen til modtager, jf. pkt Ud over godtgørelserne nævnt i dette punkt, yder Post Danmark ikke erstatning ved forsinkelse af Post Exprès. 9.5 REKLAMATIONSFRISTER Krav i anledning af forsinkelse af en Post Exprès forsendelse skal fremsættes skriftligt af afsender senest 21 dage efter, at forsendelsen er blevet afleveret til eller anmeldt over for modtager. Afsender fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for den angivne frist. 9.6 FORÆLDELSE Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 10 POSTFORKYNDELSER Breve (A), der sendes med Postforkyndelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 10.1 DEFINITION Breve (A) med Postforkyndelse kan kun sendes af retslige instanser. Breve (A) med Postforkyndelse er forsendelser indeholdende en stævning eller en anden retslig meddelelse, der skal forkyndes for adressaten PÅTEGNING Breve (A) med Postforkyndelse påtegnes Postforkyndelse og mærkes på forsiden med en særlig etiket Postforkyndelse, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Postforkyndelse, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Postforkyndelse udleveres efter særlige udleveringsregler, jf. Retsplejeloven 157 og i henhold til vejledningen optrykt på bagsiden af blanketten Postforkyndelse, hvortil der henvises. Breve (A) med Postforkyndelse anmeldes ikke og lægges ikke til afhentning. Hvis et Brev (A) med Postforkyndelse ikke kan afleveres efter 2 forsøg, bliver det straks returneret til afsenderen. Blanketten påtegnes om udleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 11 AFLEVERINGSATTEST Breve (A), der sendes med Afleveringsattest, er omfattet af forretningsbetingelserne for Breve (A), jf. pkt , dog med følgende fravigelser: 11.1 PÅTEGNING Breve (A) med Afleveringsattest påtegnes Afleveringsattest og mærkes på forsiden med en særlig etiket Afleveringsattest, der fås på posthuset INDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest skal indleveres på posthuset og må ikke indleveres ved at blive lagt i en postkasse. Inden indleveringen skal afsenderen udfylde en særlig blanket Afleveringsattest, der lægges i en plastlomme og klæbes bag på forsendelsen. Post Danmark kan give kvittering for indleveringen på en forudfyldt blanket Postkvittering UDLEVERING Breve (A) med Afleveringsattest afleveres på adressen. Blanketten påtegnes om afleveringen af omdeleren og returneres til den adresse, der er skrevet på blanketten. 12 FRATAGELSE AF BREVE Breve (A), Økonomibreve (B) og Økonomibreve (B) med 2 Omdelinger, der af modtageren er bestemt til Fratagelse, er omfattet af forretningsbetingelserne for det pågældende brevprodukt, dog med følgende fravigelser: 12.1 DEFINITION Fratagelse indebærer, at modtageren ved indgåelsen af en Kundeaftale med Post Danmark kan bestemme, at breve tilstillet modtageren kan leveres til en anden af modtageren valgt adresse end den påført brevet UDLEVERING Breve omfattet af Fratagelse vil blive leveret til modtageren én (1) hverdag senere end i forhold til det oprindelige servicemål for det pågældende brevprodukt. Ved Breve (A) vil dette for eksempel indebære, at dag-til-dag leveringen i pkt. 1.1 fraviges til fordel for en to-dags levering.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag.

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag. Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Erhvervspakker. Forretningsbetingelserne gælder for Erhvervspakker, der indleveres til befordring den 1. januar 2016

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen... 3 1.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Privatpakker med eller uden omdeling. I tillæg til forretningsbetingelserne gælder reglerne i lov nr. 1536 af 21. december

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere