Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment. Dokumenttype: Teknisk anvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment. Dokumenttype: Teknisk anvisning"

Transkript

1 Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Martin M. Larsen TA henvisninger TA nr.: M24 Version: 2 Oprettet: Gyldig fra: Sider: 13 Sidst ændret: M03 Indhold 1 Indledning Metode Tid, sted og periode Udstyr Procedure Tjekliste Vedligehold af instrumenter Særlige forholdsregler - faldgruber Databehandling Kvalitetssikring Kvalitetssikring af metode Kvalitetssikring af data og dataaflevering Referencer Anbefalet litteratur Bilag Oversigt over egnede prøvebeholdere til opbevaring af sedimentprøver Skema til beskrivelse af sedimentoverfladen Relaterede TA er Oversigt over versionsændringer... 13

2 1 1 Indledning Denne tekniske anvisning (TA) er udarbejdet for at sikre sammenlignelighed af målinger udført for at undersøge forekomsten af miljøfarlige stoffer i det marine miljø. Den beskriver prøveindsamling til analyse af miljøfarlige stoffer i marine sedimenter.

3 2 2 Metode Én sedimentprøve (også benævnt blandingsprøve) skal udtages som en sammenblanding af mindst 5 individuelle nedstik til en dybde af 1 cm i overfladesedimentet (se afsnit 2.3 nedenfor), hvor lige store mængder fra hvert nedstik blandes. Analyselaboratoriet skal oplyse den nødvendige prøvemængde i gram til prøvetageren. Sedimentprøverne skal opbevares og transporteres på køl (ca. 4 C) og nedfryses inden for 24 timer efter prøvetagning, hvis de ikke afleveres direkte til analyselaboratoriet. Bemærk at en delprøve til støtteparameteren sigteanalyser skal tages fra før nedfrysning. De øvrige støtteparametre (Al, Li, TOC, glødetab og tørstof) kan uden problemer analyseres i prøver, der har været nedfrosset. Der udtages 2 blandingsprøver på hver station, der anvendes til tidstrend (fremgår af den årlige MFS programoversigt), ellers udtages én blandingsprøver på hver af to adskilte stationer inden for hvert vandområde (i alt 2 blandingsprøver) for at give bedre geografisk dækning. Dette gøres for at sikre en reel vurdering af vandområdet (typisk en fjord eller inderfjord), hvis der er forskel på sedimenttypen eller lokale forureningskilder, der påvirker en enkelt station. 2.1 Tid, sted og periode Prøverne skal indsamles i perioden 1. september december. Prøver fra de åbne farvande i Skagerrak og Nordsøen kan også indsamles i perioden 1. januar - 1. marts. Prøvetagningen foretages derfor uden for de tidsperioder, hvor der kan forekomme algeopblomstring, som kan give et betydeligt sedimentationsbidrag til den øverste cm af sedimentet. Der skal indsamles finkornet sediment, og stationerne skal derfor placeres i sedimentationsområder (OSPAR 2015), da analyse af de allerfleste parametre i sandede prøver med stor sandsynlighed fører til resultater under detektionsgrænsen.

4 3 2.2 Udstyr Der anvendes: D-GPS til positionering Boxcorer, Van Veen grab, HAPS (min. 80 mm Ø) eller kajakrør stempler til HAPS- og kajakrør ske eller spatel af rustfrit stål eller glas rør + stempler til eventuel subsampling (kajakrør eller lign.) CTD-sonde til måling af saltholdighed eller flasker til indsamling af saltprøver Rilsanposer eller glasvarer Plastikprøvebeholder til sigteanalyse (anvist af analyselaboratorium) Køletaske med frosne kølelementer Udstyr, der bruges til prøvetagning eller til opbevaring af prøver, skal være renset som foreskrevet af det laboratorium, som skal udføre analysen (se også 6.1 Oversigt over egnede prøvebeholdere til opbevaring af sedimentprøver). Anvendes der rustfrit stålværktøj, må dette ikke syreskylles, da det vil gøre overfladen ru og give større afsmitning. 2.3 Procedure Positionen på stationen skal fastlægges med et D-GPS eller et system med en tilsvarende nøjagtighed. Saltholdighed i bundvandet skal bestemmes ved brug af CTD-sonde (se TA M03 CTD måling) eller i en bundvandsprøve evt. indsamlet med vandhenter. På vadeflader indsamles vandprøven umiddelbart uden for vadefladen. Salinitet kan bestemmes med refraktometer på lille prøve (en dråbe) med en præcision på ca. 1 psu eller ved brug af salinometer med en præcision bedre end 0,05 psu (prøvestørrelse ml havvand). Det er tilstrækkeligt med refraktometer i kystnære områder. Inden prøvetagningen skylles udstyret grundigt med vand fra prøvetagningsstedet, så der ikke er synlige rester af sediment på overfladen af udstyret. Rens evt. med en ren børste eller papir og skyl grundigt efter. Undgå sæbe og lignende. Sedimentet indsamles enten med o Box-corer, Van Veen grab eller HAPS fra skib: Indsaml sedimentet så uforstyrret som muligt, så overfladen ikke hvirvles op ved prøvetagningen. Prøvehenteren skal ramme bunden vinkelret på overfladen og efterfølgende hejses jævnt op. Vær opmærksom på, at der skal være klart (bund)vand over det indsamlede sediment, hvilket viser, at sedimentoverfladen

5 4 ikke er forstyrret, og at det indsamlede sediment ikke har overfyldt det benyttede prøvetagningsudstyr, hvorved overfladesedimentet er gået tabt. Bemærk her, at en Van Veen grab oftere end det øvrige prøvetagningsudstyr kan resulterer i en forstyrret sedimentoverfalde og/eller tab af overfladesediment. o Kajak- eller HAPS-rør af dykker: Indsaml sedimentet i kajak- eller HAPS-rør så uforstyrret som muligt, så overfladen ikke hvirvles op ved prøvetagningen. Sæt proppen forsigtig i toppen af prøverøret og træk langsomt lige op. Sæt en prop i bunden af røret (løsn topproppen mens bundproppen sættes i) eller hold en hånd under prøverøret, når sedimentprøven bringes op til skibet. o Ske eller spatel på vadeflader: I lavvandede tidevandsområder, hvor sedimentprøven kan udtages til fods, kan den krævede sedimentmængde indsamles fra de øverste 2-3 mm af sedimentoverfladen med en ske eller spatel. Sedimentet kan også indsamles med kajakrør. Inspicer sedimentkernen for at se, om den er intakt/uforstyrret, og at der står lidt vand over sedimentet i prøvehenteren. Hvis dette ikke er tilfældet, kasseres prøven, og en ny indsamles (gælder ikke sedimentprøver indsamlet på vadeflader). Prøven kasseres også, hvis sedimentkernen indeholder større dyr, sten, skaller eller lignende. Kig, lugt og beskriv sedimentoverfladen ved brug Bilag 6.2: Skema til beskrivelse af sedimentoverfladen. Prøven indsamles fra o Box-corer ved at indsamle den øverste 1 cm med brug af ske eller spatel undgå at indsamle sediment, der har været i kontakt med siderne af prøvetageren. ved at subsample sediment i kajakrør eller lign. og fortsætte som beskrevet nedenfor. o Van Veen grab med en eller flere inspektionsluger (låg): Låget åbnes og sediment indsamles fra den øverste 1 cm med brug af ske eller spatel i den centrale uforstyrrede del af prøven, eller der tages en subsample med kajakrør eller lign. og fortsættes som beskrevet for kajakrør nedenfor. uden inspektionsluger (låg): Sedimentet tømmes ud i en rengjort balje eller lign. på en sådan måde, at sedimentoverfladen bevares intakt og uforstyrret. Sediment indsamles fra den øverste 1 cm med brug af ske eller spatel i den centrale uforstyrrede del af prøven, eller der tages en subsample med kajakrør eller lign. og fortsættes som beskrevet for kajakrør nedenfor.

6 5 o o HAPS ved at indsamle den øverste 1 cm med brug af ske eller spatel undgå at indsamle sediment, der har været i kontakt med siderne af prøvetageren. ved forsigtigt at presse sedimentkernen 1 cm op over kanten af prøvetagningsrøret med stempel uden, at det øverste oftest meget bløde fritlagte lag forsvinder med vandet. Den yderste ½ cm af det frilagte sediment fjernes, hvorefter resten af det fritlagte sediment overføres til prøvebeholder. ved at subsample sediment i kajakrør eller lign. og fortsætte som for kajakrør beskrevet nedenfor. Kajakrør ved forsigtigt at presse sedimentkernen 1 cm op over kanten af kajakrøret med stempel uden, at det øverste oftest meget bløde fritlagte lag ikke forsvinder med vandet. Den yderste ½ cm af det frilagte sediment fjernes, hvorefter resten af det fritlagte sediment overføres til prøvebeholder. Der udtages én eller to blandingsprøver på hver station, som beskrevet i årets MFS-oversigt. Der skal udtages to blandingsprøver på hver station til tidstrendanalyser. For stationer, der udtages for geografisk dækning, udtages inden for hvert vandområde én blandingsprøver på hver af to adskilte stationer (i alt 2 blandingsprøver). Én blandingsprøve skal, hvis sedimentet indsamles med HAPS, Box-corer eller i kajakrør, bestå af en sammenblanding at mindst 5 delprøver fra den øverste cm af overfladesedimentet fra hver sin individuelle prøvetagning. Med to blandingsprøver på hver station skal der altså indsamles mindst 10 HAPS, Box-corer eller kajakrør fra hver station. Bemærk at det endelige antal delprøver pr. blandingsprøve afhænger af sedimentets vandindhold. Et 1-cm segment fra en kerne med en diameter på 80 mm vejer ca g ved en vægtfylde på 1,0-1,4 g cm 3. Specielt organiske sedimenter (Gytje) kan have et højt vandindhold (op til 90 % vand), som gør, at der skal udtages en større mængde sediment end for almindelige siltede/sandede sedimenter (normalt % vand). Sedimentblandingsprøverne opbevares i prøvebeholder som anført i Bilag 6.1. Hvis prøven fryses, skal der udtages en delprøve til sigteanalyse inden frysning. Denne sigteprøve skal opbevares på køl. Delprøvens størrelse oplyses af det laboratorium, der skal udføre analysen. Frosne sigteprøver kan give sammenkitning af korn, som ikke løsnes ved optøning og derfor resulterer i en mindre <63µ fraktion.

7 6 2.4 Tjekliste Følgende stationsoplysninger skal noteres i en logbog: navn position fastlagt med D-GPS tidspunkt vejrforhold (vindstyrke, temperatur og skyforhold, vindretning og bølgehøjde) vanddybde saltholdighed i bundvand ansvarlig for prøvetagning Desuden skal Bilag 6.2 Skema til beskrivelse af sedimentoverfladen udfyldes for hver station. Data fra skemaet skal overføres til relevante databaser (pt. MFS-basen via STANDAT-fil, alternativt kan skemaet skrives ind efter analysedata er lagt ind i MFSbasen). 2.5 Vedligehold af instrumenter Prøvetagningsudstyr renses ved afskylning med saltvand imellem hver station og skylles grundigt med ferskvand ved hjemkomst fra togt. Rustent udstyr kasseres, da det vil give afsmitning af metaller. 2.6 Særlige forholdsregler - faldgruber Det skal sikres, at prøven ikke bliver kontamineret ved håndteringen ombord på skibet, fx at dækket er godt rengjort (skyllet med havvand), så prøven ikke kan komme i kontakt med olie og lignende stoffer. Røg fra skorstenen kan også indeholde stoffer, fx PAH er og metaller, der kan kontaminere prøven. Prøven kan også kontamineres, hvis den tages op gennem et lag af spildolie eller spildevand, der flyder på vandets overflade. Kobber, messing og andre bløde metaller må ikke komme i berøring med prøver, der skal analyseres for metaller. Rustent udstyr må ikke anvendes ved prøvetagning, da det vil give afsmitning af metaller til prøverne.

8 7 3 Databehandling For en udførlig beskrivelse af databehandlingen henvises til datateknisk anvisning DT04 - Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota (fisk og muslinger) og i marint sediment (se her).

9 8 4 Kvalitetssikring 4.1 Kvalitetssikring af metode Prøvetagning kvalitetssikres ved at udtage dobbeltprøver på tidstrendstationer. For kvalitetssikring af analyserne anbefales det at deltage i interkalibreringer på internationalt niveau, mindst en gang om året. OSPAR anbefaler QUASIMEME (QUAISMEME 2017), der kører 2 gange om året med relevante sedimentprøver for danske farvande og er akkrediteret. 4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering For en udførlig beskrivelse af kvalitetssikringen henvises til Bilag til datateknisk anvisning DT04 - Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impoog intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota (fisk og muslinger) og i marint sediment (se her).

10 9 5 Referencer Larsen MM, Pedersen B, Jacobsen J, Clemann M (2004) NOVANA - Teknisk anvisning for marin overvågning. Teknisk appendiks miljøfarlige stoffer, 20 s. OSPAR (2015) JAMP Guidelines for Monitoring Contaminants in Sediments. Update Agreement (direkte link: Anbefalet litteratur Loring DH, Rantala RTT (1992) Manual for the geochemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter. Earth Science Reviews 32: HELCOM COMBINE manual (2017) Vadehavssamarbejdet (2013): Quevauviller Ph, Roose P, Vereet G (Eds.) (2011) Chemical Marine Monitoring. Policy Framework and Analytical Trends. John Wiley & Sons, Ltd., 466 pp. Chicester/GB. QUASIMEME (2017) Programme

11 10 6 Bilag 6.1 Oversigt over egnede prøvebeholdere til opbevaring af sedimentprøver Parameter Beholder Rensningsprocedure Organotin, PAH, dioxin Glas/aluminium Beholderen skal vaskes med en detergent, udglødes og straks inden brug skylles med et organisk opløsningsmiddel (fx hexan/acetone). For yderligere detaljer henvises til Larsen et al. 2004). Blødgørere/nonylphenoler Glas/aluminium Beholderen skal være glødet umiddelbar før prøvetagningen (<2 dage før brug) og opbevares lukket, indtil prøven kommes i. Metaller og støtteparametre 1) Glas/polyethylen/ polypropylen Teflon Beholderen skal vaskes i 10 % v/v HNO3 og derefter skylles tre gange med demineraliseret vand. Alle ovenstående Rilsan-poser Kan anvendes direkte. 1) Al, Li, TOC, glødetab, tørstof og sigteanalyser.

12 Skema til beskrivelse af sedimentoverfladen

13 Relaterede TA er TA M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger TA M25 Miljøfarlige stoffer i fisk

14 13 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne Ændring Metode Præcisering af anvisning til indsamling af 2 blandingsprøver Tid, sted og periode Periode for indsamling udvidet Udstyr Van Veen grab tilføjet udstyrslisten Procedure Præcisering af anvisning til indsamling af 2 blandingsprøver Brug af Van Veen grab beskrevet Databehandling Der henvises til datateknisk anvisning DT Kvalitetssikring af data og dataaflevering Der henvises til datateknisk anvisning DT Oversigt over Tabel opdateret egnede prøvebeholdere til opbevaring af sedimentprøver Tidl. 6.3 Kodelister Slettet Relaterede TA er Tidl. benævnt 6.4

Miljøfarlige stoffer i sediment 0 Indhold

Miljøfarlige stoffer i sediment 0 Indhold Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Martin M. Larsen TA henvisninger TA. nr.: M24 Version: 1 Oprettet: 01.11.2013 Gyldig fra: 01.11.2013 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i muslinger. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i muslinger. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Miljøfarlige stoffer i muslinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Martin M. Larsen TA henvisninger TA nr.: M22 Version: 1 Oprettet: 21.05.2013 Gyldig fra: 21.05.2013 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger Versionsnummer: 2

M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger Versionsnummer: 2 Titel: Miljøfarlige stoffer i muslinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Martin M. Larsen TA henvisninger TA nr.: M22 Version: 2 Oprettet: 21.05.2013 Gyldig fra: 21.05.2013 Sider: 13 Sidst ændret:

Læs mere

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Version: 2 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger http://bios.au.dk/videnudveksling/til

Læs mere

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Martin M. Larsen TA henvisninger TA nr.: M25 Version: 1 Oprettet: 21.05.2013 Gyldig fra: 21.05.2013 Sider: 15 Sidst ændret:

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.4 Miljøfarlige stoffer i sediment Britta Pedersen Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.4-1 Indhold

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

0 Indhold. Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløb: Sediment og biota. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløb: Sediment og biota. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V20 Version: 1 Oprettet: 12.5.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 12 Sidst ændret: V18

Læs mere

Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug P03

Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug P03 Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Anna Gade Holm, FDC Punktkilder TA henvisninger TA. nr.: P03 Version: 1 Gyldig fra: 01.03.2012 Sider:

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L03 1.0 07.09.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 5 Sidst

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.4 Miljøfarlige stoffer i muslinger Britta Pedersen Martin M. Larsen Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund i december 2006

Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund i december 2006 Delrapport, Turen med det chartrede fartøj L151 Pernille Kim, 4.-15. december 2006 Nordsøen 11 dage. Projektet: Fiskeriudsigt for tobis i Nordsøen DFU/HFI 2188 Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Plastik i fjorden - i miljø og spildevand

Plastik i fjorden - i miljø og spildevand Plastik i fjorden - i miljø og spildevand Jakob Strand Aarhus Universitet Institut for Bioscience Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde AARHUS UNIVERSITY Department of Bioscience Temaaften om Plastikforurening

Læs mere

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 2 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø.

AARHUS UNIVERSITET. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål. J.nr. NST-4200-00050

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret:

0 Indhold. Dokumenttype: Datateknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 21 Sidst ændret: Titel: Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota fisk og muslinger- og i marint sediment Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere:

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

0 Indhold. Titel: Ilt i vandsøjlen. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Version: 1

0 Indhold. Titel: Ilt i vandsøjlen. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Version: 1 Titel: Ilt i vandsøjlen Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Torben Vang og Jens W. Hansen TA henvisninger TA. nr.: M04 Version: 1 Oprettet: 14.06.2013 Gyldig fra: 14.06.2013 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 1.4 Ilt Gunni Ærtebjerg Afd. for Marin Økologi Verner Dam Århus Universitet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 1.4-1 Indhold 1.4 Måling af ilt 1.4-3

Læs mere

Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen

Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen 11424 Videregående arktisk teknologi Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT c960989 Mette Mygind Nielsen Center for Arktisk Teknologi, BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 2

0 Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 2 Titel: Miljøfarlige stoffer i fisk Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Martin M. Larsen og Jakob Strand TA henvisninger TA. nr.: M25 Version: 2 Oprettet: 21.05.2013 Gyldig fra: 15.09.2017 Sider:

Læs mere

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, profilmålinger samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 5 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

Effekt af kobber forurening på grave adfærd hos marine invertebrater

Effekt af kobber forurening på grave adfærd hos marine invertebrater Effekt af kobber forurening på grave adfærd hos marine invertebrater Forsøgsvejledning af Annemette Palmqvist Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) Roskilde Universitet September 2015

Læs mere

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet TA henvisninger TA.

Læs mere

Notat om Udredning af metode til databehandling og datavurdering af miljøfarlige stoffer i vand, sediment og biota fra vandløb, søer og kystvande

Notat om Udredning af metode til databehandling og datavurdering af miljøfarlige stoffer i vand, sediment og biota fra vandløb, søer og kystvande Notat om Udredning af metode til databehandling og datavurdering af miljøfarlige stoffer i vand, sediment og biota fra vandløb, søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Badevandsprofil 2012 Badevandsprofil for Tversted Strand, Tversted Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis der

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.3 Filtrerende organismer Jens Kjerulf Petersen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.3-1 4.3 Filtrerende organismer

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

Marin - Vurdering af biologiske effekter baseret på NOVANA-data

Marin - Vurdering af biologiske effekter baseret på NOVANA-data Marin - Vurdering af biologiske effekter baseret på NOVANA-data Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 29. oktober 2013 Jakob Strand Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

0 Indhold. Titel: Filtrerende organismer. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Filtrerende organismer. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Filtrerende organismer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jørgen L. S. Hansen og Jens Kjerulff Petersen TA henvisninger TA. nr.: M21 Version: 1 Oprettet: 14.06.2013 Gyldig fra: 14.06.2013

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Metaller i marine sedimenter. Metode til totalbestemmelse. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger

Metaller i marine sedimenter. Metode til totalbestemmelse. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Metaller i marine sedimenter Metode til totalbestemmelse Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Titel: Metaller i marine sedimenter, metode til totalbestemmelse Resume: Overvågningen

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 6.2 Miljøfarlige stoffer i fisk Britta Pedersen Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 6.2-1 Indhold 6.2

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

0 Indhold. Titel: CTD måling. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 14 Sidst ændret: M03

0 Indhold. Titel: CTD måling. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 14 Sidst ændret: M03 Titel: CTD måling Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Torben Vang TA henvisninger TA. nr.: M03 Version: 1 Oprettet: 21.11.2013 Gyldig fra: 21.11.2013 Sider: 14 Sidst ændret: M01 - M04 0 Indhold

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning af havvand

Usikkerhed ved prøvetagning af havvand Usikkerhed ved prøvetagning af havvand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport September 2002 Usikkerhed ved prøvetagning af havvand September 2002 Agern Allé 11 DK-2970 Hørsholm,

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Ilt- og temperaturovervågning i vandløb Versionsnummer: 1

Ilt- og temperaturovervågning i vandløb Versionsnummer: 1 Titel: Ilt- og temperaturovervågning i vandløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen & Anette Baisner Jægerfeldt TA henvisninger 0 Indhold TA. nr.: Version: V01 1 Gyldig fra: 1.10.2013

Læs mere

Badevandsprofil for Lusig Strand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Lusig Strand i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet Klassifikationen bliver bestemt ud fra indholdet af E. Coli bakterier

Læs mere

Titel: Ilt i vandsøjlen. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Dokumenttype: Teknisk anvisning.

Titel: Ilt i vandsøjlen. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Dokumenttype: Teknisk anvisning. Titel: Ilt i vandsøjlen Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Torben Vang og Jens W. Hansen TA henvisninger TA nr.: M04 Version: 2 Oprettet: 14.06.2013 Gyldig fra: 01.01.2015 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1 Titel: Interviewdata i LOOP Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Stofudvaskning fra dyrkede arealer: Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen NST: Kirsten Broch TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version:

Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak Dokumenttype: Teknisk anvisning FDC Punktkilder, Bo Skovmark TA henvisninger TA. nr.: P01 Version: 1.0 Oprettet: 22.nov.2012 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: Sidst

Læs mere

Naturvidenskabelig ekskursion med Aarhus Universitet

Naturvidenskabelig ekskursion med Aarhus Universitet Naturvidenskabelig ekskursion med Aarhus Universitet Tema: salt og bunddyr Biologi kemi Indhold Program for naturvidenskabelig ekskursion med Aarhus Universitet.... 3 Holdinddeling... 3 Kemisk Institut:

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere:

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere: Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02 Version: 3 Forfattere: Gyldig fra: 1.7.2014 Peter Wiberg-Larsen Sider: 17 FDC for Ferskvand, Bioscience, AU

Læs mere