RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport"

Transkript

1 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang baseret på 4 efter hinanden følgende trin: I. Reducering af transportbehov II. Effektivisering af den nuværende transport III. Udskiftning af transportform til mindre miljøbelastende transport IV. Sikring af mindst miljøbelastende brug af transportmidler Virksomhedens ledelse bør indledningsvist etablere et overblik over virksomhedens nuværende transportforbrug, fastlægge en overordnet politik og rammer for virksomhedens indsats på området, tage ansvar for gennemførelsen af projektet og afsætte de nødvendige ressourcer til opgaven. Virksomheden kan formentlig spare en del penge ved at gennemføre en sådan indsats. Ikke blot virksomhedens, men hele varekædens transport bør medtænkes. Det skal sikres, at virksomhedens egne transportvalg ikke medfører et tilsvarende eller højere transportbehov i andre dele af varekæden. Barrierer for gennemførelse af indsatsen bør analyseres og håndteres af ledelsen. I mange tilfælde vil analysen formentlig vise, at de vigtigste barrierer er knyttet til holdninger og sædvane, herunder f.eks. indtænkning af transportlogistik i beslutningsprocessen fra produktion til kunde, beslutninger om transportform mv. Det vil være vanskeligt for alvor at ændre virksomhedens kultur/adfærd, hvis ikke ledelsen går foran

2 1. Indledning Transport udgør en meget væsentlig del af de fleste virksomheders miljøbelastning, ikke mindst relateret til energiforbrug og klimaeffekter. Set i et varekædeperspektiv anvender virksomheden transport til: Varetransport til kunder Kundebesøg og service Persontransport i relation til arbejdsmøder, marketing mv. Persontransport til og fra arbejde, herunder firmabiler, bus, tog, egne køretøjer Transport i forbindelse med serviceydelser på virksomheden: Håndværkere, rengøring, affaldstransport mv. Leverandørens transport af sekundære og primære indkøb til virksomheden Øvrig transport i værdikæden, som er relateret til virksomhedens indkøb eller salg (forbrugernes transport ved køb i detailforretninger, transport af underleverancer til leverandøren mv.) De fleste virksomheder vil være i stand til at reducere denne miljøbelastning betydeligt og uden de store omkostninger. Ofte vil der faktisk være økonomiske gevinster ved fornuftige omlægninger af transporten. I EU tegner transporten sig for ca. en fjerdedel af CO2-udslippene. Det er imidlertid meget vanskeligt at enes om politiske initiativer, der kan reducere transportens miljøbelastning, og især hvis sådanne initiativer kan påvirke en grundlæggende præmis for den internationale samhandel, nemlig at transporten skal ske billigt og hurtigt. Også den lokale transport har været mere præget af at sikre en god logistik end at transporten er mindst mulig belastende for klima og miljø. EU s indsats er primært målrettet på at gøre den europæiske bilpark mindre forurenende, f.eks. via reduktion af bilers udstødning, forskning i innovative grønne transportteknologier, fælles europæiske standarder for opladning af el-biler mv. EU sætter i stigende grad fokus på at anvende det offentliges indkøb til at fremme grøn transport. Et EUdirektiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport er for nylig implementeret i Dansk lovgivning 1. Alle offentlige institutioner mv. er herefter forpligtiget til at lade en vurdering af køretøjets miljøeffekter og energiforbrug i hele køretøjets levetid indgå i indkøbsbeslutningen. I Danmark går 65% af olieforbruget til transportsektoren. Regeringen og oppositionen har i januar 2009 udarbejdet en grøn transportpolitik for Danmark. De primære virkemidler er mere kollektiv transport, bæredygtige teknologier gennem en forstærket forskningsindsats og adfærdsregulerende grønne afgifter. Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen skal medvirke til gennemførelse af den grønne del af planen, herunder bl.a. Certificering af grønne transportvirksomheder og kommuner Energimærkning af varebiler Energieffektiv køreteknik kurser og kampagner Energieffektive transportløsninger Anbefaling og rådgivning om offentligt indkøb af transportmidler og -ydelser Centret skal primært fokusere på det offentlige område, men har også en opgave i at inspirere det private erhvervsliv til en mere grøn transportadfærd. Mange kommuner har i disse år formuleret en transporthandlingsplan, der set i lyset af den offentlige indkøbspolitik, fokuserer på indkøb af mindre miljøbelastende transportmidler (diesel- og elbiler). Der er i erhvervslivet stigende fokus på transportområdet både på grund af stærkt stigende energipriser og som en integreret del af virksomhedens CSR-arbejde. Men kun et fåtal har indtil nu formuleret en aktiv strategi for en mindre miljøbelastende transport. 1 (4. december 2010)

3 Nærværende vejledning opstiller forslag og anbefalinger til elementer til en grøn transportstrategi for erhvervsvirksomheder, der både adresserer virksomhedens egen transport, og den transport som virksomheden foranlediger i den værdikæde, som virksomheden er en del af. Her ud over indeholder vejledningen også mere konkrete specifikationer via en eksempelliste. Det er udelukkende landbaseret transport der er afspejlet i listen. Der forligger pt. relativt begrænset viden om hvordan henholdsvis lufttransport og skibstransport kan differentieres. Der mangler også internationalt anerkendte værktøjer til beregning af transportens klimabelastning indenfor landbaseret transport i almindelighed og indenfor luft- og søtransport i særdeleshed. Vejledningen skal ses i sammenhæng med RBE s andre vejledninger om virksomhedens CSR arbejde: Vejledning om bæredygtigt indkøb; Vejledning om ansvarlig leverandørstyring; Vejledning om miljø- og energihensyn ved byggeri og Vejledning om bæredygtige produkter (se RBE vil om muligt indgå i et samarbejde med Center for Grøn Transport, for både at gøre brug af centrets anbefalinger til det offentlige og for at bidrage med virksomhedernes erfaringer til centrets vidensbasis. RBE ønsker dermed at bidrage til en god overensstemmelse mellem det offentliges og privates efterspørgsel efter og udbud af miljøeffektiv transport. 2. Formål og målgruppe RBE ønsker med nærværende vejledning dels at inspirere virksomhederne til at opstille en sammenhængende transport og logistikstrategi, der indtænker hensyn til energi- og miljøbelastning og dels at give konkrete forslag til, hvordan virksomheden gradvist kan reducere miljøbelastningen i forbindelse med transport via sine indkøb. Målgruppen for vejledningen er: Virksomhedens ledelse, der fastlægger virksomhedens transportstrategi og sikrer dens gennemførelse Funktioner i virksomheden, der rådgiver ledelsen om transport og logistikhensyn i relation til virksomhedens produktion og salg Funktioner i virksomheden, der rådgiver ledelsen om miljø- og energihensyn Funktioner, der udarbejder specifikationer vedrørende indkøb af transportmidler og -ydelser. Logistik- og indkøbsfunktioner 3. Strategiske overvejelser Strategiske overvejelser om hvordan en mere miljøvenlig transport kan opnås, skal ses i tæt sammenhæng med virksomhedens arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser virksomhedens Carbon foot print. De virksomheder der baserer dette arbejde på f.eks. The Green House Gas Protocol Initiative 2 eller på det engelske Carbon Trust initiativ, har i realiteten også væsentlige aspekter af en transporthandlingsplan, idet en opgørelse af virksomhedens udledninger af CO2 forudsætter detaljeret kendskab til virksomhedens transport. Der kan også henvises til en vejledning udarbejdet af en arbejdsgruppe under RBE i En transportstrategi bør baseres på følgende 6 sammenhængende trin: I. Rammer for indsatsen II. Kortlægning III. Reducering af transportbehov IV. Effektivisering af den nuværende transport V. Udskiftning af transportform til mindre miljøbelastende transport 2 (www.wbcsd.org) 3 Vejledning om opgørelse af virksomhedens klimabelastning (www.rbenet.dk)

4 VI. Sikring af mindst miljøbelastende brug af transportmidler 3.1 Rammer for indsatsen Virksomhedens ledelse bør indledningsvist fastlægge en overordnet politik og rammer for virksomhedens indsats på området, herunder f.eks: Identifikation af de områder af forretningen man ønsker at fokusere på. I denne beslutning indgår både hensyn til væsentlighed og forretning/brand. Afgrænsning af virksomhedens direkte og indirekte påvirkningsområde samt værdikæden virksomheden indgår i med hensyn til de valgte forretningsområder. Sikre en kobling mellem virksomhedens produktions- og transportstrategi, herunder lokalisering af produktionsfaciliteter og øvrig faciliteter. Vurdering af behov for en risikovurdering af transportområdet dels i forhold til transportkvaliteten, men også øgede fremtidige omkostninger/afgifter knyttet til transporternes energiforbrug. Strategisk valg af transport som virksomheden selv vil stå for og den transport der skal overlades til eksterne transportører (hensyn til transporteffektivitet/ kritisk transportvolumen i relation til omkostninger) Organisering af indsatsen, herunder organisatorisk placering af projektledelsen samt direktionens direkte involvering i gennemførelse af transportændringer. Barrierer for gennemførelse af indsatsen bør analyseres af ledelsen. I mange tilfælde vil analysen formentlig vise, at en af de vigtigste barrierer er holdninger og vanetænkning. Det vil være vanskeligt for alvor at ændre virksomhedens kultur/medarbejdernes holdning, hvis ikke ledelsen går foran Cases (jf. bilag 4): Arla har besluttet at sætte ind i relation til transport fra ko til butik. Dvs. at alle transportled fra landbrugsproduktionen til detailkæderne indgår i deres indsats for at reducere klima- og miljøpåvirkninger fra transporten. Arla har sat som overordnet mål, at reducere CO2 emissionen fra transport med 25% i perioden Danske bank har besluttet at reducere medarbejdernes flytransport med 15% i perioden Denne beslutning har afledt behov for etablering af strukturer vedrørende internetkommunikation og videomøder samt at motivere medarbejdere i relation til denne omlægning. Post Danmark har sat som mål at reducere sin samlede CO2 udledning med 40% i perioden % af virksomhedens CO2 udledning skyldes i dag transport og man regner med et større transportarbejde i 2020 end i dag pga af stigende godstransport. 3.2 Kortlægning En god basis for at træffe beslutninger på, er et overblik over det nuværende transportforbrug. Det vil være mest logisk så at sige at starte indefra dvs. med den del af transporten, som man selv er herre over: varetransport ud fra virksomheden, personale transport i virksomhedens tjeneste, servicebesøg mv. Herfra kan man bevæge sig længere ud i værdikæden dels i kundekæden og dels tilbage i leverandørkæden. Virksomheden må selv definere en bagatelgrænse som kunne være kilder, der bidrager med < 1% til virksomhedens samlede transportbehov. Den endelige opgørelse, bør som minimum omfatte den del af værdikæden, hvor man har ejerskab til eller yder indflydelse over. Vedrørende afgrænsning af værdikæden og strategi for opgørelse kan man finde inspiration i The Green House Gas Protocol Initiative 4 Der er basalt set brug for oplysninger om transportformål, -form og -volumen f.eks. opgjort efter følgende hierarki 1. Transport, som virksomheden selv er direkte ansvarlig for a. Vare/servicetransport 4 World Business Council for Sustainable Development (www.wbcsd.org).

5 i. Transportformål. Der bør vælges en opdeling der giver mening for den enkelte virksomhed. For vareproducerende virksomheder med et internationalt marked kan en opdeling i national transport, regionalt og oversøisk være brugbar Transportform (vej, tog, skib, fly) b. Persontransport i. Transportformål opdelt efter virksomhedens primære behov for (betalt) persontransport: servicebesøg/udvikling/marketing/indkøb/ledelse etc. og foretaget lokalt, regionalt eller oversøisk. Transportform (vej, tog, fly) 2. Transport som virksomhedens foranlediger, men som medarbejderne er ansvarlig for a. Transport hjem/arbejde i. Transportform Biltransport Offentligtransport, tog/bus cykel 3. Transport som virksomheden delvist har indflydelse på a. Services, som virksomheden køber (håndværkere, rengøringsservice) b. Leverandørers transport af varer til virksomheden c. Underleverandørers transport til leverandøren for den del af leverandørkæden, hvor virksomhedens indkøb udgør en betydelig del af leverandørens omsætning 4. Transport som virksomheden ikke har indflydelse på a. Det offentliges transport i relation til betalt services: affald, vejvedligehold mv. b. Indkøb af virksomhedens varer i detail/grossist forretninger Det konkrete hierarki kan se væsentligt forskelligt ud for produktions- og servicevirksomheder. F.eks. vil 1a ovenfor være dominerende for produktionsvirksomheder, mens 1b vil være væsentlig for servicevirksomheder. Selvom tilvejebringelse af et overblik over virksomhedens transportforbrug kan synes triviel, vil der for mange virksomheder være tale om et større arbejde, idet virksomhedens eller leverandørernes transport ikke nødvendigvis i alle detaljer er centralt administreret, eller dokumentationen foreligger ikke i en direkte aggregeret form. F.eks. har virksomhedens bogholderi ikke nødvendigvis et samlet overblik over medarbejdernes rejseaktiviteter men skal igennem alle relevante rejsebilag først. Når et overblik som ovenfor er etableret kan man prioritere hvilke transportområder man vil inddrage f.eks. med hensyn til opgørelse af transportens CO2 udledning eller anden miljøbelastning. Hertil skal anvendes relevante nøgletal for f.eks. tons CO2 pr transporteret tons gods pr transportform og pr km. Der foreligger ingen officielle nøgletal eller beregningsmetoder hertil endnu, men ofte anvendes beregningsværktøjer udviklet af NTM i Sverige, eller TEMA-modellen udviklet for Trafikministeriet 5. Der er en CEN standard under udarbejdelse for beregning af CO2 tal for transport (land, vand og luft). I sammenhæng med klimakompasset (Erhvervs- og selskabsstyrelsen) er der indarbejdet hensyn til transport. Key2Green har udarbejdet værktøjer med miljønøgletal for bla. transport og CO2, som er tilgængelig direkte fra hjemmesiden. 6 Der er i bilag 4 givet nogle eksempler på virksomheders opgørelse af gennemsnitlige CO2 emissioner til inspiration. Et centralt punkt i kortlægningen er en vurdering af hvilke tidskrav, der er sat til de forskellige transporter, og vurdering af om det i højere grad er præcision i afleveringerne (at aftalt tid overholdes) der er det vigtigste. Krav om transporthastighed har i høj grad indflydelse på transporternes miljøbelastning. Sammenhæng mellem krav til transporthastighed, transportform samt transport tonnage er illustreret nedenfor. For virksomheden kunnet et overordnet mål være på sigt, at bevæge sig fra hurtig og tung transport til let og langsom transport. 5 Se 6 Key2Green, Miljønøgletal for transport

6 Hurtig Leveringstid Express/kurer Kurer Cargo/fly Langsom Post/stykgods Tonnage/sø/tog Let Vægt Tung Cases (jf. bilag 4): Novozymes har i 2010 afsluttet en grundig opgørelse over CO2, NOx og partikel emission fra transport i leverandørkæden. På baggrund heraf vil virksomheden fastsætte konkrete reduktionsmål Grundfos er i færd med et tilsvarende projekt. Grundfos har yderligere besluttet interne afregningspriser for CO2, leveringstider der favoriserer, at gods kan transporteres via skib i stedet for via fly samt minimumskrav for transportørers miljøadfærd baseret på euronormer (jf. bilag 3) Post Danmark har anvendt kortlægningen til at udarbejde produktdeklarationer og lagt en miljøberegner på sin hjemmeside, så kunderne kan beregne transportens CO2 belastning. 3.3 Reducering af transportbehov For hver enkelt transportkategori (afsnit 3.2), bør man gennemgå muligheden for at reducere sit transportbehov fsva den del af transporten, der forbruger fossile brændstoffer. Afgørende for transportbehovet er bl.a. hvilken lagerstrategi, udlægning af produktionsfaciliteter og terminalplaceringer virksomheden har valgt/vælger for at sikre at transporterne kan konsolideres. Man bør herefter prioritere sin indsats således, at man sætter ind der hvor der kan ske den største reduktion, for de midler man har til rådighed. Virksomheden kan formentlig spare en del penge ved at gennemføre en sådan indsats og den største barriere er derfor ikke økonomien men virksomhedens tradition/kultur/holdninger. Eksempler på reduktion af transportbehov, med henvisning i parentes til hierarkiet i ovenstående afsnit (3.2): Transport volumen skal udnyttes optimalt både transport til kunder og til virksomheden fra leverandører. Medfører et mindre og mere cost-effektivt køb af transportydelser (1a) Optimering af transportlogisitk, herunder vurdere mulighed for at ændre transportiden, sænke vægten/volumen ved en anden transport emballering eller anden lastbærer samt at vurdere om modulvogntog evt. kan anvendes (1a) Bedre planlægning af kundebesøg medfører en besparelse i kørt km (og formentlig også en mere effektiv arbejdsindsats)(1b) Arrangere video eller telefonmøder i stedet for nogle af de fysiske møder: Interne møder mellem en koncerns forskellige afdelinger/fabrikker, møder med leverandører og kunder etc. (1b)

7 Arbejde for bedre offentlig transportforbindelser, motivere medarbejdere til fælleskørsel, brug af cykel hvor muligt etc. (2a) I et samarbejde med leverandører mv. afdække muligheder for en indsats, der reducerer kørselsbehov (3a) Cases (jf. bilag 4) Den Danske Bank forsøger målrettet at reducere behov for persontransport via etablering af let tilgængelige videokonference rum. I 2010 er der afholdt mere end telepresence møder med en CO2 besparelse på ca tons Grundfos har indført en særlig beslutningsprocedure vedrørende medarbejdernes rejser til udlandet. 3.4 Effektivisering af den nuværende transport En effektivisering af transporten vil også reducere energiforbrug og miljøpåvirkning. Der er nedenfor en ikke udtømmende liste over overvejelser i den sammenhæng: Indføre en logistik der gør en mere effektiv transport af varer muligt (ab. Fabrik). F.eks. forbedret overblik over virksomhedens transportopgaver og dermed bedre muligheder for at vælge den rette transportform og fylde op, kollektive transportformer for pakker og stykgods hvor det er det mest effektive, optimering af emballager mv. (1a) 7 Anvende Transportrådets definition på effektiv godstransport i byer: Koncentrer transporten, så en bil afsætter hele sin last indenfor et afgrænset geografisk område og anvend store forsendelsesstørrelser med høj kapacitetsudnyttelse, så antallet af transporter minimeres 8 (1a) Varsko transportører, at virksomheden forventer at transportørerne gør brug af Center for Grøn Transports certificeringsordning eller ISO 14001/EMAS vedrørende miljøledelse. Virksomheden kan f.eks. fremover give et fortrin til certificerede transportører eller direkte stille krav om certificering når nye kontrakter skal forhandles (1a) Varsko kunder om en fremtidig længere leveringstid, der muliggør, at virksomheden kan vælge en billigere og mindre klimabelastende transportform pr. km (f.eks. fra fly til tog) (1a) Varsko leverandører om fremtidige krav om minimum Euronorm (1a) Medvirke til delebilsordninger for medarbejdere (2) Cases (jf. bilag 4): Der er leasingfirmaer, der som en del af leasingaftalen tilbyder et overblik over de leasede bilers energiforbrug og emissioner, herunder at medvirke til en effektivisering af transporten. Nordania Leasing lancerede i 2008 Nordania Greenfleet, hvor virksomheder dels tilbydes et overblik over miljøbelastningen samt rådgiver om, hvordan kunden kan indarbejde miljøhensyn i valget af firmabiler (1b) Post Danmark bruger et geografisk informationssystem til optimal ruteudlægning, der sammen med konsolidering af pakker og breve effektiviserer transporterne betydeligt (1a) Udskiftning til mere miljøeffektive transportmidler Der kan i dag hentes inspiration til mere miljøeffektive transportmidler hos forhandlere, hos en række erhvervsorganisationer og hos Center for Grøn Transport. Ofte vil resultatet af kortlægningen være at relativt få transporter står for langt den største miljøpåvirkning. Her må det vurderes om f.eks. fly kan erstattes af sø eller landtransport, ligesom muligheden for at anvende modulvogntog eller tog må overvejes. Center for Grøn Transport foreslår overordnet følgende indledende analyse, som institutionen/virksomheden bør gennemføre i forbindelse med indkøb 1. overvej hvilket transportmiddel, der mest miljøvenligt løser transportopgaven 7 Der henvises til systematikken i ovenstående afsnit 2) 8 Effektivisering af godstransport i byer, Transportrådets notat nr august 1996

8 2. Udnyttes den eksisterende bilpark optimalt? 3. Prioriter hvilke biler, der skal udskiftes først ud fra et sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt hensyn 4. Vælg det rette transportmiddel til den konkrete transportopgave 5. Formuler en politik for firmabiler Muligheden for at anvende alternative køretøjer bør overvejes, som eksempelvis elbiler og muligheder for brug af forskellige bio brændstoffer. Den største barriere er formodentligt i dag ikke så meget et manglende udbud, som en ikke særlig stærk motivation internt i virksomheden til at bryde med de sædvanlige normer for transport. Firmabilen er et godt eksempel men også indkøb af varebiler, biler til kundebesøg mv. følger nok også traditionelle mønstre. Cases (jf. bilag 4): 50 af Post Danmark s biler i Aalborg kører med højere iblandig af 2. generations biodiesel udvindet af slagteriaffald. Arla og Post Danmark har sat partikelfiltre på lastbiler så alle bilerne overholder de nyeste skærpede krav til partikelfiltre uanset om bilerne kører i miljøzoner eller ej. 3.6 Sikring af mindst miljøbelastende brug af transportmidler Når det er besluttet hvorledes transportopgaverne udføres og der er valgt transportmidler skal driften varetages på en så miljøforsvarlig måde som muligt. Her er det vigtigt at kigge på om de rigtige kompetencer er på plads i organisationen og involvere medarbejderne for at sikre deres opbakning. Der kan knyttes itløsninger til at sikre, at transportopgaverne gennemføres mindst miljøbelastende, og række informationer kan gøres tilgængelige for medarbejderne som kan sikre så lille en miljøbelastning som muligt. Eksempler på muligheder: Indføre obligatoriske kurser i miljøskånsom køreteknik af virksomhedens chauffører og etabler en opfølgning, der evt. omfatter passende honorering i forhold til brændstofforbrug pr kørt km. (1) Indarbejde krav i forbindelse med indkøb af serviceydelser, om at leverandørens chauffører (varetransport, taxa mv.) skal have gennemført kurser i miljøskånsom kørsel mv.(3) Stil krav om dokumentation for, at leverandøren overholder transportrestriktioner, f.eks. miljøzoner i byer, hastighedsbegrænsninger mv. (3) Tilbyde medarbejdere kurser i miljøskånsom kørsel (2) Opretholde en god vedligeholdelsesstandard på transportmidlerne Cases: Post Danmark afholder mesterskab for sine chauffører i miljørigtig kørsel og vinderne går videre til et nordisk mesterskab en såkaldt ECO-rally konkurrence for hele Post Nord koncernen. 4. Barrierer for implementering af strategi At opstille en transportstrategi og også gennemføre de nødvendige analyser synes overkommeligt, men at sikre planens gennemførelse kan straks være mere vanskelig. Forudsætningen for succes er formentlig ikke anderledes end for succesfuld gennemførelse af andre nye projekter, nemlig at ledelsen stiller sig i spidsen for opgaven, afsætter de nødvendige ressourcer, går foran med et godt eksempel og sikrer, at der er den nødvendige fokus på opfølgning. Eksempler på overvejelser: Identifikation af nogle relativt få konkrete projekter af gangen, som virksomheden kan overkomme at igangsætte og følge op på

9 Sørge for at gennemførelse af projekterne forankres hos medarbejderne og at der ledelsesmæssigt følges op på resultaterne Opstille relevante KPIér så overordnede målsætninger nedbrydes til relevante måltal i organisationen. Dokumentere og sikre synlighed omkring de opnåede resultater både internt og eksternt og både de økonomiske og energi- og miljømæssige resultater. Anvende (nogle af) de sparede økonomiske ressourcer til at sætte projekter i gang, der ikke nødvendigvis kan forventes at resultere i økonomiske gevinster, men som miljø- og energimæssigt må have høj prioritet også i en samfundsmæssig kontekst Bruge sædvanlige ledelsesmæssige redskaber til at sikre projekternes prioritet på virksomheden Ledelsen bør gå foran med et godt eksempel. Involvering af medarbejdere og faglige organisationer. 5 Konkrete miljø- og energihensyn Der er i bilag 1 listet en række eksempler på mere konkrete overvejelser ved opstilling og gennemførelse af en transportstrategi samt ved indkøb i forbindelse hermed - opdelt på Reduktion af transportbehov Miljøeffektiv brug af transport Udskiftning af transportmidler Indkøb Listen, der alene håndterer vejtransport, er delvist baseret på de anbefalinger, som Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen har udgivet i og suppleret med anbefalinger fra forskellige kommuner samt EU s vejledning til brug for offentligt indkøb Anbefalinger ved offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige biler 1.a anbefalinger til indkøb af tunge køretøjer 10

10 BILAG 1: Eksempler på konkrete overvejelser ved opstilling af transportstrategi samt ved indkøb (Alene landtransport - Ikke udtømmende inspirationsliste) Emne Generelle anbefalinger 11 Konkrete aktiviteter/krav 12 Potentielle udviklingsområder 13 A. Reducering af transportbehov Videokonferencer og webseminarer Opgrader udvalgte møderum med videokonferenceudstyr til brug for både videokonferencer og webseminarer Ved nybyggeri bør videokonferenceudstyr være standard Transportlogistik Vælge bil med den kapacitet, der er behov for planlægge transporten, så transportmidlet fyldes så meget som muligt Anvendelse af ruteplanlægningssystem med henblik på valg af den mest optimale transportrute Anvend kollektiv varetransport hvor relevant Køb af En analyse af de nuværende transportformer med henblik på at transportydelser omlægge til mindre klimabelastning pr kørt km Krav til leverandøren om dokumentation for fyldte containere og dermed mindre klimabelastning pr transporteret gods B. Miljøeffektiv brug af eksisterende transportmidler effektivisering Opgrader et-flere møderum som forbeholdes videokonferencer Udvælge nogle områder, hvor videokonferencer gennemføres i en periode og saml op på erfaringerne Analyser virksomhedens transportlogistik med henblik på optimering Omlægge transporten fra f.eks. fly til landevej; landevej til skib og fra landevej til tog baseret på en klimamæssig og økonomisk vurdering Ved renovering af mødelokaler bør der etableres fastmonterede kameraer og fladskærme til brug for videokonferencer Indkøb af transportydelser kan optimeres baseret på virksomhedens beslutninger om ændret transportmidler og logistik Sætte konkrete lave mål for transportens maksimale klimabelastning pr transporteret gods og km med klare tidspunkter for målenes opfyldelse Transportform Vælg den samlet set mest optimale transportform Gennemfør et internt projekt med 11 Forhold som anbefales af myndigheder mv., som allerede indgår i offentlige udbud eller er indeholdt i SKI s kontrakter. På grund af EU s udbudskriterier kan offentlige virksomheder ifm udbud ikke stille krav om energi- og miljømærkede varer, men godt efterlevelse af de underliggende kriterier. Derfor forekommer afprøvede krav i offentlig regi ofte ret komplicerede, men kan i mange tilfælde omskrives direkte af private virksomheder til krav om leverance af de tilsvarende miljø- eller energimærkede varer del omfatter forslag om konkrete aktiviteter indenfor de enkelte indsatsområder. 2. del vedrører hensyn i indkøbet, der er blandt de miljø- og energimæssigt væsentligste forhold, der uden videre bør kunne anvendes. De fleste af kravene er allerede afprøvet af (offentlige) virksomheder/myndigheder og uden at dette i væsentlig grad begrænsede muligheden for konkurrence blandt tilbudsgiverne. Kravene kan både stilles i forbindelse med udbud og ved direkte indkøb. 13 Miljø- og energihensyn som dels kan medføre en umiddelbar stigning i tilbudspris, idet kun meget få leverandører på det danske marked kan levere ydelser, der lever op til disse kriterier eller som dels vil kræve forudgående analyser og forhandlinger med leverandører om den konkrete løsning. For at give leverandøren tid til at finde underleverandører eller operationelle løsningsmuligheder kan leverandøren varskos, at disse krav forventes at indgå i fremtidige kontrakter vedrørende transportydelser. Leverandøren får dermed tid til at finde ud af hvordan kravene kan efterleves indenfor en fornuftig økonomi.

11 Anvendelse af modelværktøj, der kan foreslå transportform ved at kombinere behov, økonomi og miljøhensyn (godstransport) Skab incitamenter for miljørigtig transport. Anskaf f.eks. firmacykler til små ture, udlever klippekort til offentlig transport etc. (persontransport) henblik på optimering af transportformer Transportkapacitet Bedre udnyttelse af den eksisterende transportkapacitet Delebiler mellem afdelinger Medarbejder delebiler Effektivt bookingsystem med færre biler Skrotning af biler, der ikke anvendes Fylde bilen op ved vare- og persontransport C. Udskiftning af transportmidler Behovsanalyse: Udarbejd en analyse over virksomhedens fremtidige behov for transportydelser Ledelsesbeslutning om hvordan dette behov skal imødekommes på kort og lang sigt (type af transportmidler, transportlogistik, opfylde behov med andre midler end transport (videokonferencer mv.) Masterplan for Hvilke biler skal udskiftes først? udskiftning af Udarbejd en masterplan for udskiftning af biler, baseret på bilpark behov, økonomi og miljø/energihensyn D. Indkøb Energimærke: Anvend anbefalinger fra Center for Grøn Transport Jf bilag 2 nedenfor 4-hjulstrækkere: Indkøbes kun såfremt der er et veldokumenteret behov Brændstof: Køb dieselbiler med partikelfilter Medvirk i et markedspres i retning af anvendelse af el-biler og biobrændstof Euronorm Miljøvenlighed baseret på Euronorm. (jf. bilag 3) Center for Grøn Transport anbefaler at der (2010) efterspørges personbiler med norm 5 EU anbefaler ved offentlig indkøb, at personbilers CO2 emission ikke må overstige 130 g CO2/km og 175 g for varebiler Anvend ikke under euronorm 3 for lastbiler (incl partikelfilter). Euronorm 5 for lastbiler er på markedet (2011) sikkerhed Euro NCAP (European New Car Assement Program) Køb biler med minimum 4 sikkerhedsstjerner. Ved indkøb af person og varebiler op til kg efterspørg 5 stjerner. Euro NCAP rating fremgår af energimærket Køb biler med ESC (elektronisk stabiliseringskontrol) Analyser virksomhedens transportkapacitet med henblik på optimering Analyse af behov og ledelsesbeslutning Masterplan Anvend anbefalingerne i fremtidige anskaffelser Anbefaling vedr. 4-hjulstrækkere effektueres Køb dieselbiler med partikelfilter Efterspørg biler med Euronorm 5 Og max. CO2 udledning på 130 g CO2/km og 175 g for henholdsvis personbiler og varebiler Efterspørg biler med 4 stjerner Euro NCAP og med ESC Inddragelse af CO2 i TCO beregnings-/udvælgelseskriterier ved valg af transportform/leverandør/.. krav til leverandøren om skærpelse år for år Indkøb el-biler til egnede opgaver Varsko, at virksomheden fra 2013 (?) alene vil indkøbe biler med Euronorm 6 Efterspørg biler med 5 stjerner fra 2012 (?)

12 Dæktryksovervågn ing Kørecomputer Rette dæktryk medfører optimal brænstofeffektivitet Efterspørg biler med automatisk dæktryksovervågning fra 2012(?) Informerer om brændstofforbrug i relation til den gennemførte kørsel mv. Efterspørg biler med kørecomputer Gearskifteindikator Optimal gearskifte reducerer brændstofforbrug Efterspørg biler med gearskifteindikator Hastighedsalarm Brændstofforbrug er omvendt proportional med hastigheden Efterspørg biler med hastighedsalarm aircondition 14 smøreolier Dæk Dæk Hvis bilen forsynes med et airconditionsystem med HFC gasser (eller tilsvarende), bør den anvendte gas have et globalopvarmingspotentiale (GWP) < 150 (relateret til CO2 og en tidshorisont på 100 år). Hvis GWP er højere må afdampning ikke overstige 40g HFC (eller tilsvarende)/år for enkeltsystemer og 60g for dual systemer 15 Service og vedligehold: Anvend lav viskøs motor olie (LVL svarende til SAE 0W30, 5W30 eller tilsvarende) eller regenereret olie med et minimumindhold på 25% regenereret basis olie Anvend lavfriktionsdæk, der kan opfylde følgende specifikationer (ISO 8767) Dæk belastningsgrænse rullemodstand < 80 1,25% % > % Dæk må ikke indeholde olier, der skal mærkes ifølge direktiv 67/548/EEC 12 Anvend anbefalingen Anvend anbefalingen Anvend anbefalingen Obligatorisk dækmærkningsordning træder i kraft fra Kriterierne er (sept 2010) ikke på plads. Spørg forhandleren Varsko forhandler Støj Indkøb af transportydelser Der er ikke anbefalinger om krav, der går ud over EU lovgivningen Forhandleren bør garantere, at støjniveauet lever op til denne lovgivning 16 Center for Grøn Transport har etableret en certificeringsordning for transportvirksomheder og kommuner, der arbejder for en grønnere profil på transportområdet. Ordningen svarer til EMAS/ISO på miljøområdet dvs. at den certificerede virksomhed dokumenterer stadige og væsentlige skridt i retning mod en mere miljøansvarlig transport Varsko at virksomheden efter 201? Alene vil anvende certificeret varetransport i Danmark Overvej om Virksomheden slev vil certificeres evt. i samarbejde med kommunen (om muligt?) 14 De opregnede krav er opfyldte i nye biler, idet det er en del af typegodkendelsen (2010)

13 BILAG 2: Anbefalinger fra Center for Grøn Transport ved indkøb af nye biler Bilag 3: Euronormer EU-lovgivning som fastlægger grænseværdierne for, hvor meget CO2, NOx og partikler køretøjer må udlede. Grænseværdierne adskiller sig afhængigt af motortype og transportform. Euro1 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. juli 1992 (for motorcykler 17. juni 1999) og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar Euro2 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. januar 1996 (for motorcykler 1. april 2003) og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar Euro3 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. januar 2000 (for motorcykler 1. januar 2006) og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar Euro4 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. januar 2005 og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar Euro5 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. september 2009 og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar Euro6 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. september 2014 og/eller indregistreres første gang fra og med 1. januar 2015 For tungere køretøjer (Lastbiler og busser) gælder aktuelt EURO norm 5, mens EURO norm 6 er vedtaget og bliver gældende fra hhv og 2015

14 Bilag 4: Eksempler på konkrete transportprojekter og aktiviteter (forventes løbende opdateret på RBE s web) Emne Projekt/aktivitet Kilde Fastsættelse af mål og rammer Danske Bank-koncernen har sat et mål om at reducere CO2-udledningen fra flyrejser med 15% i 2010 i forhold til Dette mål er nået i 2010 bl.a. ved at skærpe koncernens rejsepolitik og tilbyde alternativer til flyrejser. Med 2005 som start år vil Arla inden 2020 reducere sit CO2 udslip med 25% inden for områderne produktion, transport og emballage. I perioden vil Arla reducere sit forbrug af brændstof med 5%. Fokusområderne er Anvende biobrændstof Uddannelse i miljøvenlig kørsel Øget effektivitet/bedre ruteplanlægning Fødevareproduktion Reducere emballagemængden Danske Bank Arla Til beregning af totaløkonomi anvendes en internt fastsat afregningspris på 3 mill. DKK for 1000 tons CO2 Der er som norm fastsat transporttype bestemte leveringstider, der specielt på oversøiske markeder medfører, at lufttransport i de fleste tilfælde kan fravælges Grundfos vil fra 2011 fastlægge realistiske mål for reduktion af transportens klimabelastning Grundfos Reducering af koncernens totale CO2 udslip reduceres med 10 % i en treårig periode fra De største CO2-belastninger stammer fra henholdsvis elektricitets- og varmeforbrug samt forretningsrejser med fly og bil. I forbindelse med ombygningerne af hovedkontorerne i Danmark og Norge har TRYG installeret nye, klimavenlige varmesystemer, styrkede videokonferencekapaciteten og etablerede nye energieffektive systemer for belysning, ventilation og aircondition Post Danmark har sat som mål at reducere sin samlede CO2 udledning med 40% i perioden % af virksomhedens CO2 udledning skyldes i dag transport og man regner med et større transportarbejde i 2020 end i dag pga af stigende godstransport. Virkemidlerne er: Køb af grøn el, el-besparelser, færre lokaler og mindre varme, mindre fly, TRYG Post Danmark

15 el køretøjer, biodrivmidler, bedre brændstofudnyttelse, mere tog, bedre kapacitetsudnyttelse. Opgørelse af transportforbrug og emission Novozymes har kortlagt leverandørkædens emission af CO2, NOx samt partikler med en dækning på mere end 90% af transportaktiviteterne i Opgørelsen er differentieret på primære leverandørlande, samt på forskellige transport typer. Normaliseret til transport af 20 tons varer 1000km er de gennemsnitlige emissioner af CO2 167kg ved transport med skib, 826kg ved transport med lastbil og 27613kg med fly. Post Danmark har siden 1997 udarbejdet grønne regnskaber med opgørelser af transporternes miljøbelastning opdelt på hvert led i logistikkæden og efter transportmiddel og køretøjstyper. Opgørelserne er brugt til at udregne og følge miljøbelastningen per forsendelsestype, og der er en miljøberegner tilgængelig for kunderne på virksomhedens hjemmeside. Grundfos har i 2009 kortlagt CO2 udledning fra transport af komponenter og færdigvarer indenfor transporttyperne Landevej, Skib og Luft. Alle leverandører er fra 2010 forpligtet til detaljeret at rapporterer deres CO2 udledning. Novozymes Post Danmark Grundfos Reduktion af transportbehov Foreløbige opgørelser viser følgende gennemsnitstal: Landevej: 130 kg CO2/ton, Skib: 112 kg CO2/t og fly: 7640 kg CO2/t. Eftersom der ikke eksisterer nationale/internationale anerkendte måleprincipper for carbon footprint i relation til transport KUNNE fremtiden godt tilskynde til at vor forretningsstrategi på området søges understøttet at de leverandører i markedet der kan leve op til vore standarter. Teoretisk KUNNE modellen godt være baseret på en beregningsmetode, som i dag anvendes af en af de nuværende transportører. For nuværende koncentrerer vi os om, sammen med vore leverandører, at kortlægge mulige forbedringsområder. Værktøjer TelePresence Alle medarbejdere kan benytte koncernens 19 TelePresence konferencerum i 11 lande. Rummene giver medarbejdere og ledelse mulighed for at holde møder med kollegaer i andre lande uden at skulle rejse. Store skærme Danske Bank

16 giver medarbejderne en oplevelse af, at de sidder omkring det samme mødebord. Koncernens medarbejdere har taget godt imod rummene, og i 2010 er der blevet afholdt TelePresence møder med en estimeret CO2 besparelse på tons CO2 E-møder Ligeledes er E-møde-faciliteterne også blevet bedre. E-møder er et værktøj, som alle medarbejdere kan bruge både internt og eksternt med blandt andet kunder og leverandører. Ved afholdelse af e-møder sidder hver deltager ved sin egen PC og er i kontakt med de øvrige deltagere via computerskærmen og telefonen/headset. Godstransport Post Danmark har et værktøj til at optimere udlægningen af ruter på land og i by, som begrænser antallet af kørte kilometer. Værktøjet bygger på et geografisk informationssystem, som samler og bearbejder digitale landkort. Disse oplysninger sammenkobles med informationer om afleveringssteder i Danmark. Persontransport System for samkørsel via intranet Anvendelse af videokonferencer i videst mulige omfang. Flyrejser til udland skal godkendes af nærmeste leder Miljøeffektiv brug af transportmidler Post Danmark Grundfos Gods En sammenhængende strategi, der har til formål at opnå et betydeligt lavere energiforbrug/reduceret carbon foot print indenfor varekæden. Grundfos vil fremover forudsætte, at virksomhedens transportleverandører rapporterer CO2-udledning samt forslag til nedbringelse heraf Landevej: Bl.a. krav om Euronorm 3 i hele forsyningskæden samt at trafikken foregår med fyldte trailere/containere => Dette har betydning for transport tiden. I 2011 søges afdækket hvilke økonomiske og udledningsmæssige konsekvenser det vil medføre, hvis al transport opfylder Euronorm 4/5 => forventes klar Q Sammen med leverandører arbejdes der strategisk med udlastningsgrader som faste KPI målepunkter. Luftfart: Søges reduceret så meget som muligt med udgangspunkt i den med kunden aftalte leveringstid. Luftfragt til vælges kun hvis absolut tidsmæssigt nødvendigt ellers baseret på en totaløkonomisk betragtning. Indsatsen forventes at medføre en betydelig reduktion af luftfragt idet op mod 80% af luftfragt anses for vanebaseret. Søvej: Vanskelig at stille krav til globale rederier som Mærsk, Hapag Lloyd mm.. Sammen med leverandører arbejdes der strategisk med udlastningsgrader som faste KPI målepunkter. Bane: Grundfos har, tilbage i 2003 til 2004, med Bane Danmark afdækket Grundfos

17 muligheder for banetransport men uden positivt resultat. Grundfos har derfor fravalgt transport via bane som en fremtidig strategisk løsningsmulighed Da optimal køreteknik kan spare 15-20% i CO2 udledning, vil der fra 2012/13 blive indført krav om at transportleverandører gennemfører og dokumenterer strategi for køretekniske kurser for chaufførerne. => vi har et ønske om at måle både på indførelsen af færdigheden samt konsekvens heraf. Post Danmark har indført fartbegrænsere på køretøjer over 3,5 tons, som betyder færre Post Danmark accelerationer, der koster ekstra brændstof. Post Danmark afholder ECO-rally konkurrencer for sine chauffører, som supplement til Post Danmark uddannelsen af chauffører i miljørigtig kørsel. Vinderne af konkurrencerne går videre til et Nordisk mesterskab som afholdes af Post Nord. Post Danmark har 50 køretøjer med en højere iblanding af 2. generations biobrændstoffer Post Danmark baseret på slagteriaffald, og har el-køretøjer på Bornholm som led i et projekt om at køre på vindmølle strøm. Persontransport Aftale med Taxa, der også stiller krav om miljø/energi-hensyn Grundfos Har indgået en aftale med Stockholms Taxa om taxakørsel alene ved brug af biobrændstof. Der arbejdes på en lignende aftale i København Opfordrer medarbejdere til mindst miljøbelastende transport mellem hjem og arbejde Nordania Leasing lancerede i 2008 Nordania Greenfleet, hvor virksomheder rådgives om, hvordan de kan indarbejde miljøhensyn i deres valg af firmabiler CODAN Danske Bank Miljøpakken indeholder bl.a.: Online miljørapporter med data på virksomhedens firmabilsflåde, herunder firmabilers brændstof- samt CO2- og SO2-forbrug Rådgivning om udvikling af incitamentsordninger til medarbejdere i forbindelse med omlægning til grønne bilpolitikker Kurser i energirigtig kørsel Kurser med introduktion til bilers sikkerhedsudstyr samt førstehjælpskurser

!"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1

!#$% &'()'*+,+-./0!#$%& '()*+*,(-*+./+) ),*#01'+)1#)1,0+.2',1 !"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1 I'()'*+,+-.&'*2J. 0,)(GK/-.'+'2-,D'+%5+.&'*.=2:+%?/2= LM) I'()'*'./-.,+%?,2'2'.&,2>%/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler...

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Henrik Køster & Erling Hvid, COWI Baggrund Der har i de seneste år været stigende opmærksomhed om godstransport i centrale byområder og den deraf følgende miljøbelastning.

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Center for Grøn Transport Center For Grøn Transport

Center for Grøn Transport Center For Grøn Transport Center For Grøn Transport Niels-Anders Nielsen Centerleder Center for Grøn Transport Baggrund Opgaver Foreløbig plan for 2009 Regeringsoplæg i december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Politiske

Læs mere

Assens Kommunes. bilpolitik

Assens Kommunes. bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik 1. Indledning og grundlag for bilpolitikken Assens Kommune benytter en større mængde køretøjer i forbindelse med levering af service og indsatser til

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Citylogistik baseret på dialog

Citylogistik baseret på dialog 1 1 Citylogistik Citylogistik er transport- og logistikservice i byområder, som er specielt rettet mod at øge effektiviteten af den bynødvendige gods- og servicetransport, samtidig med at de miljømæssige

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Historie Familieejet siden 1882 Startede i Frihavnen i København Kontor i Århus siden 1982 Kontor i Hamburg siden 1/4 2008 Kontor i Gøteborg

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Center for Grøn Transport Et center i centret Ulrich Lopdrup Problemet! Transportens CO 2 Vejtransportens CO 2 udledning står for mere end 20 % af EU s totale CO

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere