FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013

2

3 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager Finansielle sager Betalingskortområdet Kreditmarkedet og korrekte oplysninger om lån Fokus på prismarkedsføring og salgsfremmende foranstaltninger Fokus på nye former for markedsføring via internettet Fokus på markedsføring af bredbåndsforbindelser Fokus på aftaler og bindingsperioder Fokus på internationalt håndhævelsessamarbejde Øvrigt fokus i It- og teleområdet Ajourføring af retningslinjer/vejledninger Andre store retssager i Statistik Oprettede henvendelser Oprettede sager Fordeling af faglige timer Retssager Straffesager... 34

4 SIDE hos Forbrugerombudsmanden 2013 har igen været et spændende år som forbrugerombudsmand. Oprydningen efter den finansielle krise, styrkelse og afklaring af mine kompetencer samt et fortsat behov for at prioritere mine ressourcer. Det er tre ting, som har præget året. På det finansielle område har jeg afsluttet flere sager om pengeinstitutters mangelfulde rådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer. Mange forbrugere er kommet i klemme, fordi markedsføringen af værdipapirerne har været vildledende. Jeg har blandt andet indgået forlig med Finansiel Stabilitet om Roskilde Banks salg af egne aktier og med ledelsen i Diba Bank ved forvaltning af formueplejeaftaler. Også på pensionsområdet har jeg i 2013 lagt væsentlige ressourcer i at sikre forbrugernes rettigheder. En større sag resulterede i, at jeg indgik et forlig med Sampension. Det betød, at forbrugerne kunne beholde de rettigheder, de tidligere var blevet lovet. Der er dermed sat punktum i store og væsentlige finansielle sager sidste år, men oprydningen efter den finansielle krise er endnu ikke ovre. Jeg venter, at der i de kommende år fortsat vil være et betydeligt arbejde med at sikre forbrugernes rettigheder på det finansielle område. Netop adgangen til at sikre forbrugerrettighederne på det finansielle område blev styrket sidste år. Folketinget vedtog en vigtig ændring til markedsføringsloven, som trådte i kraft 1. maj Den gør det muligt igen at anvende markedsføringslovens bestemmelser om vildledning. Herefter er kompetencerne på det finansielle område stort set bragt på niveau med det, de var i Højesteret afsagde i 2013 en meget principiel dom i en sag om inkassogebyrer og mine tilsynskompetencer. Højesteret fastslog, at Forbrugerombudsmanden har en generel kompetence til at føre tilsyn inden for markedsføringslovens område, og at tilsynet omfatter alle typer af erhvervsdrivende. Højesteret fastslog endvidere, at det er uden betydning for tilsynskompetencen, at der samtidig gælder en særlovgivning med et

5 SIDE 5 særskilt tilsyn, medmindre der følger noget andet af lovgivningen. Dommen er vigtig for beskyttelsen af forbrugerne, fordi den giver mig mulighed for også at anlægge retssager på områder, hvor der findes særlovgivning og andre tilsynsmyndigheder. Som tidligere år fik jeg også i 2013 mange henvendelser fra forbrugerne. Knap 6000 løb det op i. Jeg kan ikke - hvor gerne jeg end ville hjælpe alle. Det stiller store krav til min prioritering af sagerne. Det er vigtigt, at jeg får udvalgt præcis de sager, hvor der kan opnås mest forbrugerbeskyttelse, og hvor ressourcerne bruges bedst muligt. Jeg lægger stor vægt på selv at læse de henvendelser, der kommer til institutionen. I 2013 indledte jeg en egentlig undersøgelse i 1250 sager, og det ligger mig meget på sinde, at alle får et ordentligt svar især de henvendelser, hvor vi ikke har mulighed for at tage sagen op. Forbrugerombudsmanden er en institution, som skal være tæt på borgerne og sikre, at forbrugerrettighederne overholdes, men jeg skal ikke være borgernes advokat. Det er min opgave at behandle enhver henvendelse med uvildighed, uafhængighed og høj retssikkerhed og altid søge det rigtige resultat. Det bestræber jeg mig på i dag, og det vil jeg også gøre fremover. Rigtig god læselyst. Henrik Øe Forbrugerombudsmand

6

7 SIDE 7

8 SIDE 8 Nye kompetencer og beføjelser Med virkning fra den 1. maj 2013 trådte nye lovbestemmelser i kraft (lov nr. 378 af 17. april 2013). De indebærer en udvidelse og styrkelse af Forbrugerombudsmandens beføjelser på flere områder. Det er ændringer i markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed samt lov om betalingstjenester og elektroniske penge. De nye lovbestemmelser har til formål at gennemføre dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge. Konkret er der tale om følgende beføjelser mv.: Børn og unge Det er blevet præciseret i markedsføringsloven ( 8), at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Administrative bøder Forbrugerombudsmanden har i markedsføringsloven ( 30 a) fået hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg i rene tilståelsessager. Det vil sige sager, hvor den erhvervsdrivende både kan erklære sig enig i overtrædelsen og enig i bødens størrelse. Der skal udarbejdes en bekendtgørelse, der nærmere angiver de sagstyper, hvor Forbrugerombudsmanden kan udstede administrative bødeforelæg (fx spamsager). Bekendtgørelsen er endnu ikke udarbejdet. Individuelle erstatningssager Det er blevet præciseret i markedsføringsloven ( 27), at Forbrugerombudsmanden også kan anlægge individuelle erstatningssager i forbindelse med erhvervsdrivendes overtrædelse af markedsføringsloven. Det giver mulighed for, at Forbrugerombudsmanden fx kan vælge at anlægge en enkelt erstatningssag som prøvesag for andre lignende sager. Mandatarsager Forbrugerombudsmanden møder som udgangspunkt i egne retssager ved egne juridiske medarbejdere. Det er nu blevet præciseret i retsplejeloven ( 260), at Forbrugerombudsmandens medarbejdere også kan møde i såkaldte mandatarsager, det vil sige sager, hvor Forbrugerombudsmanden optræder på vegne af en forbruger. Finansielle virksomheder Forbrugerombudsmanden kan nu anvende markedsføringslovens strafbelagte regler om vildledning ( 3), købsopfordringer ( 12 a) og kreditaftaler ( 14 a) over for finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden kan også behandle sager om overtrædelse af strafbelagte prisoplysningsregler i den finansielle lovgivning. Overtrædelser begået af henholdsvis en finansiel og ikke-finansiel virksomhed kan således nu håndhæves af den samme myndighed.

9 SIDE 9 Betalingstjenesteområdet Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med visse dele af betalingstjenesteområdet. Det følger nu af betalingstjenesteloven ( 97), at Forbrugerombudsmanden udover at give administrative påbud og anlægge gruppesøgsmål, også kan anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Det svarer til Forbrugerombudsmandens beføjelser på det øvrige tilsynsområde. Informationspligt om forældelse Markedsføringsloven ( 27 a) giver nu mulighed for, at Forbrugerombudsmanden i særlige tilfælde kan pålægge en erhvervsdrivende at informere sine kunder om retsstillingen ved forældelse. Bestemmelsen skal afhjælpe den situation, hvor flere forbrugere med ensartede krav mod den samme erhvervsdrivende kan være uvidende om, at deres krav kan blive forældet, selv om der er rejst en sag af Forbrugerombudsmanden, og at de selv skal foretage en aktiv handling for at afbryde forældelsen. De nye lovbestemmelser har til formål at gennemføre dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge. Samarbejdsaftale med Finanstilsynet Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har indgået en samarbejdsaftale, der sikrer klare retningslinjer for tilsynet med finansielle virksomheders adfærd over for forbrugerne. Samarbejdsaftalen fastlægger, hvornår Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden skal informere hinanden om forbrugerrelaterede problemstillinger i den finansielle sektor og skal sikre et effektiv og koordineret tilsyn. Aftalen er en følge af en ændring i markedsføringsloven, der trådte i kraft 1. maj 2013, og som giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at tage sager op over for finansielle virksomheder med henblik på strafferetlig forfølgelse på samme måde, som over for andre ikke-finansielle virksomheder. Finanstilsynet fører kun tilsyn med finansielle virksom heder, mens Forbrugerombudsmanden fører et generelt tilsyn, der dækker hele markedet. Samarbejdsaftalen kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside: www. Forbrugerombudsmanden.dk

10 SIDE 10 Fokusområder i 2013 og de store sager 1. Finansielle sager Også i 2013 har Forbrugerombudsmanden modtaget en lang række henvendelser på det finansielle område. De sager, som er taget op til egentlig behandling, er ofte komplekse med mange komplicerede juridiske forhold, som der skal tages stilling til. Sagernes omfang gør, at de er meget tidskrævende, og en stor del af ressourcerne anvendes som følge heraf på de finansielle sager. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en forligsmæssig løsning som oftest er en fordel både for de implicerede personer og for den pågældende virksomhed, ikke mindst i lyset af den tid, der vil gå, inden en sag kan være endeligt afgjort ved domstolene og den procesrisiko, der er ved at anlægge en retssag. Roskilde Bank I 2013 indgik Forbrugerombudsmanden forlig med Finansiel Stabilitet A/S vedrørende den konkursramte Roskilde Bank s salg af egne aktier. Forbrugerombudsmanden vurderede, at banken i forbindelse med markedsføringskampagner i 2006 og 2007 havde haft et særligt aggressivt salg af sine egne aktier uden at have givet tilstrækkelig rådgivning til kunderne, og at dette var i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at banken, der senere blev overtaget af Finansiel Stabilitet A/S, var erstatningsansvarlig. Forliget indebar, at de aktionærer, der købte bankens aktier i forbindelse med de to markedsføringskampagner, blev tilbudt en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60 % af deres nettotab. Erstatningen på 60 % tog blandt andet højde for den generelle risiko, der er ved at investere i bankaktier, og den øgede risiko der reelt var, ved at investere i den pågældende banks aktier i forhold til andre bankers aktier. Inkassosagen Den 4. juli 2013 afsagde Højesteret dom i en ankesag, som Forbrugerombudsmanden havde anlagt mod et inkassofirma. Sagen handlede om de maksimumsatser for gebyrer, som må tages i forbindelse med ekstern inkassovirksomhed, såkaldt fremmedinkasso, jf. rentelovens 9 b, stk. 1, og bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (inkassoomkostningsbekendtgørelsen) 3, jf. bilag 1. I sagen blev der desuden rejst spørgsmål om Forbrugerombudsmandens kompetence. Sø- og Handelsretten havde i første instans afvist sagen med henvisning til, at Forbrugerombudsmanden ikke havde kompetence til at rejse sagen, fordi Rigspolitiet tidligere havde udtalt sig om fortolkningen af reglerne om inkassogebyrer.

11 SIDE 11 Højesteret var enig med Forbrugerombudsmanden i, at inkassovirksomheder ikke kan opkræve gebyrer for almindeligt inkassoarbejde, der overstiger de beløb, der er i bekendtgørelsen. Samtidig slog Højesteret fast, at Forbrugerombudsmandens kompetence ikke er begrænset af, at der er særlovgivning eller andre tilsynsmyndigheder på et specifikt område. Højesteret udtalte, at Inden for markedsføringslovens anvendelsesområde er Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence generel og omfatter alle typer af erhvervsdrivende. I overensstemmelse med forudsætningerne herom i forarbejderne til markedsføringsloven finder Højesteret, at sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov. Diba Bank I 2013 indgik Forbrugeombudsmanden og DiBa bank forlig i en sag, der vedrørte en stor gruppe kunder, som havde formueplejeaftaler med lav eller moderat lav risiko, og som havde tabt penge på, at banken havde investeret deres midler i Scandinotes og Kalvebod obligationer. Forliget indebar, at de berørte kunder fik tilbudt en kompensation, der dækkede 80 % af deres tab. Forbrugerombudsmanden havde anlagt 22 retssager mod banken på vegne af en række bankkunder De havde alle fået medhold i Pengeinstitutankenævnet i, at banken havde investeret for mange af deres midler i Scandinotes og Kalvebod obligationer i forhold til den risikoprofil, som de havde aftalt. Desuden havde Højesteret i en afgørelse fra efteråret 2012 givet en kunde medhold i det samme spørgsmål. Højesteretsdommen angav ikke den konkrete grænse for, hvor stor en andel der kunne investeres i disse værdipapirer i forhold til risikoprofilen, men for at undgå langstrakte retssager indgik Forbrugerombudsmanden og banken forlig i sagen. Inden for markedsføringslovens anvendelsesområde er Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence generel og omfatter alle typer af erhvervsdrivende. I overensstemmelse med forudsætningerne herom i forarbejderne til markedsføringsloven finder Højesteret, at sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov.

12 SIDE 12 Sampension Forbrugerombudsmanden indgik i maj 2013 forlig med pensionsselskabet Sampension og en forening dannet af nogle af pensionsselskabets kunder ydelsesgaratiforeningen - angående pensionsselskabets afskaffelse af ydelsesgarantien. Det var Forbrugerombudsmandens op fattelse, at pensionsselskabet ikke var aftaleretligt berettiget til at afskaffe ydelsesgarantierne med tilbagevirkende kraft uden samtykke fra den enkelte kunde. Aftalen gav kunderne mulighed for selv at vælge, om de ville have en garanteret pensionsydelse for indbetalinger frem til 2011, eller om de hellere vil have en bonus på 5 % af deres opsparing. De 5 % svarer til den del af egenkapitalen, som lå til sikkerhed for garantierne. Den samlede bonus udgjorde i alt ca. 4 mia. kr. Med forliget blev der dermed givet mulighed for, at de berørte kunder kunne blive stillet som om, ydelsesgarantien ikke var afskaffet pr. 1. januar Betalingskortområdet I de senere år er forbrugernes anvendelse af internettet til køb af varer og tjenesteydelser steget markant. Samtidig er der kommet flere nye betalingsmuligheder til, og den teknologiske udvikling på dette område forventes at fortsætte også i de kommende år. Også i 2013 har Forbrugerombudsmanden fået mange henvendelser vedrørende spørgsmålet om træk af betaling på kortet, inden den bestilte vare afsendes, og om den manglende mulighed for at standse løbende betalinger i forbindelse med abonnementer. En særlig problemstilling er også mindreåriges køb på internettet, hvor den juridiske regulering i mange tilfælde ikke er klar. Retningslinjer for betaling ved fjernsalg På baggrund af dette udarbejdede Forbrugerombudsmanden derfor i 2013 efter forhandlinger med blandt andet de relevante erhvervsorganisationer og Forbrugerrådet Tænk retningslinjer, der præciserer hvilke krav der gælder for betalingsmodtagere, når der sker betaling med et betalingsinstrument, fx et betalingskort eller en mobiltelefon i forbindelse med fjernsalg. Retningslinjerne behandler blandt andet følgende emner: Vilkår for betalingen, fx vedrørende delvis/forsinket levering af det købte, annulering af køb og om depositum. Forudbetaling. Reservation af beløb på forbrugerens konto. Tilbagevendende betalinger, fx abonnementsbetalinger o.l. Efterfølgende køb og betalinger, hvor betalingskortets data har været registreret hos den erhvervsdrivende. Kvittering /ordrebekræftelse. Som bilag til retningslinjerne er vedlagt et notat udarbejdet af Forbrugerombudsmanden, som behandler spørgsmålet om umyndiges aftaleindgåelse primært ved køb af spil og tjenester på nettet. Retningslinjerne forventes at træde i kraft medio Retningslinjerne kan læses på Forbruger ombudsmandens hjemmeside

13 SIDE 13 Automatiske kortbetalinger Forbrugerombudsmanden har fået mange henvendelser fra forbrugere, som har bestilt fx en prøvepakke eller en næsten gratis vare, og herefter opdager at der bliver trukket penge fra deres konto for et abonnement, som de enten ikke har accepteret eller har forsøgt at opsige. I sådanne tilfælde tilbyder bankerne i øjeblikket alene at spærre forbrugerens betalingskort, hvilket kan være til stor gene for forbrugeren. Det er imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det bør være muligt, at forbrugerne kan henvende sig til sin bank for at få standset betalingerne. Forbrugerombudsmanden vil i 2014 arbejde videre med dette. GE Money Bank Forbrugerombudsmanden gik i 2013 ind i en sag, hvor der var blevet trukket penge 43 gange på en forbrugers konto uden dennes vidende. Misbruget strakte sig over ca. tre måneder, og beløbet udgjorde samlet ca. kr Banken afviste klagen, fordi banken mente, at kunden burde have konstateret misbruget på et tidligere tidspunkt og derfor havde udvist passivitet. Kunden fik imidlertid medhold i sin klage i Pengeinstitutankenævnet, men banken ønskede ikke at følge afgørelsen. Forbrugerombudsmanden anførte over for banken, at indsigelser efter betalingstjenestelovens 63 skal rejses snarest muligt efter kundens faktiske konstatering af misbruget, og banken valgte herefter at imødekomme kunden.

14 SIDE 14 Rejsekortet Forbrugerombudsmanden har i løbet af 2013 modtaget mange klager over rejsekortet og har været i løbende forhandlinger med Rejsekort for at få rettet op på en række uhensigtsmæssigheder ved systemet, vilkår i selskabets forretningsbetingelser og markedsføringen af kortet: Forbrugerombudsmanden har over for selskabet påtalt, at kortindehaverne via rejsekort.dk alene kan se de seneste 200 transaktioner. Rejsekortet levede derfor ikke op til reglerne i betalingstjenesteloven, hvorefter alle kortindehavere skal have adgang til 13 måneders rejsehistorik, hvilket selskabet accepterede. En kortindehaver kunne via rejsekort.dk tilmelde sig en tank-op-aftale. Derimod var det ikke muligt at ændre eller framelde sig tank-op-aftalen igen, uden kortindehaver mødte op med sit rejsekort på et bemandet salgssted. Forbrugerombudsmanden fandt vilkåret i strid med god markedsføringskik, og selskabet ændrede herefter systemet, så det også blev muligt at opsige en tank-op-aftale via hjemmesiden.

15 SIDE 15 Herudover meddelte Forbrugerombudsmanden selskabet, at det skulle forbedre sin prismarkedsføring væsentlig, så disse informationer bliver mere gennemskuelige og forståelige for kortindehaverne, og det skal være helt tydeligt for kunderne, hvad prisen er, og om der findes billigere alternativer til rejsekortet. Endvidere skal betingelser og vilkår for de forskellige rabatordninger fremgå klart og tydeligt, herunder hvornår rabatten ikke gælder. Det blev endvidere aftalt, at selskabet indfører oplysning om sagsbehandlingstider i forbindelse med kundeklager, at selskabets kvitteringsskrivelse gengiver indholdet af en klage, når kontaktformularen på rejsekort.dk benyttes, og at uretmæssigt opkrævede beløb tilbageføres kortindehaverens konto få dage efter, at selskabet har besluttet at imødekomme en klage. Endelig har Forbrugerombudsmanden gjort selskabet opmærksom på, at selskabet er ansvarlig for, at standerne på stationerne virker, så kortindehavere let kan gennemføre korrekt check ind og check ud. 3. Kreditmarkedet og korrekte oplysninger om lån Forbrugerombudsmandens tilsyn i 2013 med kreditmarkedet har både omfattet revision af retningslinjerne for de kortfristede lån samt behandling af konkrete sager med henblik på at få fastlagt kravene til markedsføringen af lån. Revision af retningslinjerne for kortfristede lån Forbrugerombudsmanden har forhandlet nye retningslinjer på plads med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer. Der er tale om retningslinjer for markedsføring af kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, der skal betales tilbage inden tre måneder, også kaldet kviklån. Selvom kviklån siden 2010 i vidt omfang har været reguleret af kreditaftaleloven, har Forbrugerombudsmanden fundet det rigtigst at fastholde retningslinjer på området, fordi antallet af nye låneaftaler og størrelsen af lånene er steget i de senere år. I retningslinjernes punkt 3 om markedsføring af lånetilbud redegøres for, hvordan oplysningskravene i markedsføringslovens 14 a og 12 a supplerer hinanden. Derudover kan der særligt henvises til et afsnit om betingelserne for, hvornår byrdefulde vilkår kan anses for vedtaget, et afsnit om kreditvurdering, der skal medvirke til at sikre forsvarlig långivning samt omtale af fortrydelsesreglerne i kreditaftalelovens 19, da de fleste kviklån vil være omfattet af denne lov. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. april Statistik for sms- og web-lån Forbrugerombudsmanden modtager hvert kvartal indberetninger om sms-lån. Indberetningerne giver et repræsentativt billede af tendenserne, der viser sig inden for denne lånetype. Gennem de seneste fire år har Forbrugerombudsmanden set en markant stigning i antallet af kviklån, og 2013 er indtil nu det år, hvor der blev optaget flest lån. De fleste lån var på eller kr., og låntagerne var typisk mellem 20 og 29 år. Indberetningerne viser også, at hver tiende låntager benytter sin lovbestemte fortrydelsesret til at fortryde et lån. I det sidste halvår af 2013 var der en stigende tendens til, at flere og flere låntagere misligholdt deres låneaftale. En tendens Forbrugerombudsmanden vil være opmærksom på fremover.

16 SIDE 16 Sager om markedsføring af forbrugerkreditter I 2013 afsluttede Forbrugerombudsmanden fire sager vedrørende to finansieringsselskabers og to kreditformidleres overtrædelse af markedsføringslovens 3 og 14 a, i forbindelse med markedsføring af forbrugerkreditter på deres respektive hjemmesider. En sag blev afsluttet med et udenretligt bødeforelæg på kr., mens de øvrige tre sager blev afgjort ved dom i byretten, hvor et af selskaberne blev idømt en bøde på kr., mens de to øvrige selskaber blev idømt en bøde på hver især kr. Der er tale om de første sager om, hvordan standardoplysningerne efter markedsføringslovens 14 a, stk. 1 og 2, skal gives. Dommene fastslår, at det ikke er tilstrækkeligt at give disse oplysninger et-klik-væk på hjemmesiden, eller hvis forbrugeren skal scrolle ned på siden for at se oplysningerne. Endvidere er det vildledende og i strid med markedsføringslovens 3, når der markedsføres en rentesats uden angivelse af, hvilken rente, der er tale om eller kun at oplyse den laveste rente i et rentespænd, hvis den højeste rente i spændet er næsten tre gange højere. 4. Fokus på prismarkedsføring og salgsfremmende foranstaltninger Forbrugerombudsmanden har også i 2013 behandlet mange sager angående vildledende markedsføring og markedsføring af salgsfremmende foranstaltninger. Endvidere har nye markedsføringsformer medført, at det har været nødvendigt at revidere retningslinjerne for prismarkedsføring. Revision af retningslinjer for prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har pr. 1. juli 2013 revideret retningslinjerne for prismarkedsføring fra 2010 i samarbejde med de erhvervs- og interesseorganisationer, der også var med til at forhandle de hidtidige retningslinjer. De primære ændringer er følgende: Hvis der markedsføres med fremtidige priser, fx at forbrugerne skal skynde sig at købe varen nu, da prisen vil stige i nær fremtid, vil det kunne være vildledende, hvis prisen rent faktisk ikke bliver hævet, medmindre det skyldes udefrakommende omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forudse. Den 1. juli 2011 blev forbuddet mod rabatkuponer ophævet, og en ny bestemmelse i retningslinjerne fastslår derfor, at hvis markedsføringen af rabatkuponer har et sådant omfang, at det faktisk må sidestilles med et almindeligt besparelsesbudskab med en normalpris og en tilbudspris (også kaldet før- og nu-priser), skal den erhvervsdrivende overholde reglerne herom. Prisen uden rabatkuponen vil så blive anset for varens normalpris, og prisen med rabatkuponen for varens tilbudspris. Forbrugerombudsmanden har justeret den eksisterende regel i retningslinjerne om brugen af ordet gratis på baggrund af EU-Kommissionens vejledning til EU s markedsføringsdirektiv, som indeholder en regulering af ordet gratis. Dealsites Forbrugerombudsmanden har i 2013 behandlet en række konkrete sager vedrørende markedsføringen af såkaldte deals. Sagerne har særligt vedrørt spørgsmålet, om den oplyste normalpris har været korrekt samt spørgsmålet om gyldighedsperioden på de værdibeviser eller vouchers, der er knyttet til de pågældende deals. Forbrugerombudsmanden har derfor

17 SIDE 17 besluttet at iværksætte et projekt, hvori der skal foretages en mere generel undersøgelse af disse spørgsmål i forhold til en række udvalgte udbydere af deals. Ryanair Flyselskabet Ryanair fik i 2013 en bøde på kr. for i tre avisannoncer at have markedsført flybilletter til priser på 1 kr., 59 kr. og 79 kr., uden at oplyse, at prisen forudsatte betaling med betalingskortet Visa Electron. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var vildledende og i strid med markedsføringsloven, at det ikke i annoncerne var oplyst, at der ved betaling med andre betalingskort end Visa Electron tillige skulle betales et handling fee på 40 kr. Forbruger ombudsmanden anmeldte derfor selskabet til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens 3. Sagen blev afsluttet med, at selskabet accepterede en bøde på kr. Skjult reklame i et gratis magasin I en dom fra foråret 2013 blev en annoncør, der også var ansvarshavende redaktør og udgiver af gratismagasinet Nyt i Boligen, idømt en bøde på kr., fordi magasinet indeholdt reklamer, der delvist fremstod som almindelig redaktionel tekst. Der var tale om overtrædelse af markedsføringslovens 4 om skjult reklame og medieansvarslovens 27, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., hvorefter den, der indrykker en annonce, er ansvarlig for indholdet, og redaktøren er medansvarlig. Desuden blev den tiltalte dømt for overtrædelse af mediansvarslovens 53, stk.1, jf. 3, stk. 1, jf. stk. 3, da det ikke var anført, hvem der var ansvarshavende redaktør af magasinet. Det tikkende ur Dealsitet TilbudiByen reklamerede med, at en natlampe kunne købes med en rabat på 55 % ved bestilling inden midnat. Tilbudsperiodens udløb fremgik af et tikkende ur, der talte ned til midnat. Det viste sig imidlertid, at tilbudsperioden hver dag begyndte forfra. Dette skete igennem flere perioder. Forbrugerombudsmanden politianmeldte indehaveren af dealsitet for vildledende markedsføring, og sagen blev afsluttet med en udenretlig bøde på kr. Markedsføring af miljøfortrin ved Coca Colas PlantBottle Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen af en plastflaske (PlantBottle), der delvist er fremstillet af plantebaseret materiale, gav indtryk af, at flasken havde klare, miljømæssige fortrin. Den blev således blandt andet markedsført med Den nye PlantBottle tænker på miljøet, illustreret med et billede af flasken, hvor der ud af flaskehalsen groede løv, grønne marker, gårde, vindmøller, dyr, sommerfugle, blomster mv. Flasken blev endvidere markedsført med, at det plantebaserede materiale og genbrugsplast var det første skridt på vejen til fremtidens flaske lavet af 100 % fornybare ressourcer. Det blev imidlertid ikke oplyst, at 35 % af flaskens materialeindhold var oliebaseret materiale, og udtryk som miljøvenlig og reduktion i CO2-aftrykket skal kunne dokumenteres, hvilket ikke var sket. Sammenfattende fandt Forbrugerombudsmanden derfor, at markedsføringen ikke gav et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af flasken, og udsagnene blev derfor anset for vildledende, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, og jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i markedsføringsdirektivet.

18 SIDE Fokus på nye former for markedsføring via internettet Vi har modtaget mange henvendelser i 2013 fra erhvervsdrivende, der ønsker at markedsføre sig ved brug af fx konkurrencer på Facebook. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at hvis en forbruger ved sin deltagelse i en konkurrence spreder et budskab til sine venner, skal den erhvervsdrivende sikre sig, at vennerne kan frabede sig fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende. Meddelelser, der viser sig i Newsfeed, anses nemlig for at være andre direkte meddelelser end elektronisk post, som personer skal have mulighed for at frabede sig. Der har også været eksempler på vildledende markedsføring i annoncer på Facebook, ligesom der også er set eksempler på, at erhvervsdrivende, uden udtrykkeligt samtykke fra en person, har brugt oplysninger om personen i deres markedsføring på Facebook. 6. Fokus på markedsføring af bredbåndsforbindelser Forbrugerombudsmanden udarbejdede i 2012 retningslinjer om markedsføring af bredbånds hastigheder i samarbejde med en række organisationer. Retningslinjerne kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Retningslinjerne trådte i kraft 1. marts 2013, og Forbrugerombudsmanden har siden haft fokus på området, men har imidlertid kun modtaget ganske få klager over markedsføring af bredbåndshastigheder. De fleste klager har vedrørt TDC, der på sin hjemmeside brugte udsagnet Bredbånd, garanteret 20 Mbit/s, selvom det kun var 45 % af den danske befolkning, der kunne opnå denne hastighed. De opfordrede samtidig forbrugerne til at ringe og høre, hvilken hastighed de kunne få. Forbrugerombudsmanden udtalte, at markedsføringen var vildledende, idet det ikke var alle, der kunne opnå den garanterede hastighed, ligesom opfordringen til at ringe til selskabet måtte opfattes således, at forbrugeren ville kunne få oplyst, om de kunne få en højere hastighed. TDC ændrede herefter sin markedsføring. Det er Forbrugerombudsmandens overordnede opfattelse, at et løbende abonnement slet ikke bør markedsføres som prøvetilbud. Et prøvetilbud er - i lighed med fx en vareprøve - netop en prøve, der ikke binder forbrugeren

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Forbrugergruppen Vest

Forbrugergruppen Vest Hjælp os med at blive flere medlemmer. Vedlagte folder om Forbrugergruppen har vi tilladt os at vedlægge til uddeling blandt interesserede, eller til at lægge på strategiske steder. Forbrugergruppen Vest

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere