FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013

2

3 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager Finansielle sager Betalingskortområdet Kreditmarkedet og korrekte oplysninger om lån Fokus på prismarkedsføring og salgsfremmende foranstaltninger Fokus på nye former for markedsføring via internettet Fokus på markedsføring af bredbåndsforbindelser Fokus på aftaler og bindingsperioder Fokus på internationalt håndhævelsessamarbejde Øvrigt fokus i It- og teleområdet Ajourføring af retningslinjer/vejledninger Andre store retssager i Statistik Oprettede henvendelser Oprettede sager Fordeling af faglige timer Retssager Straffesager... 34

4 SIDE hos Forbrugerombudsmanden 2013 har igen været et spændende år som forbrugerombudsmand. Oprydningen efter den finansielle krise, styrkelse og afklaring af mine kompetencer samt et fortsat behov for at prioritere mine ressourcer. Det er tre ting, som har præget året. På det finansielle område har jeg afsluttet flere sager om pengeinstitutters mangelfulde rådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer. Mange forbrugere er kommet i klemme, fordi markedsføringen af værdipapirerne har været vildledende. Jeg har blandt andet indgået forlig med Finansiel Stabilitet om Roskilde Banks salg af egne aktier og med ledelsen i Diba Bank ved forvaltning af formueplejeaftaler. Også på pensionsområdet har jeg i 2013 lagt væsentlige ressourcer i at sikre forbrugernes rettigheder. En større sag resulterede i, at jeg indgik et forlig med Sampension. Det betød, at forbrugerne kunne beholde de rettigheder, de tidligere var blevet lovet. Der er dermed sat punktum i store og væsentlige finansielle sager sidste år, men oprydningen efter den finansielle krise er endnu ikke ovre. Jeg venter, at der i de kommende år fortsat vil være et betydeligt arbejde med at sikre forbrugernes rettigheder på det finansielle område. Netop adgangen til at sikre forbrugerrettighederne på det finansielle område blev styrket sidste år. Folketinget vedtog en vigtig ændring til markedsføringsloven, som trådte i kraft 1. maj Den gør det muligt igen at anvende markedsføringslovens bestemmelser om vildledning. Herefter er kompetencerne på det finansielle område stort set bragt på niveau med det, de var i Højesteret afsagde i 2013 en meget principiel dom i en sag om inkassogebyrer og mine tilsynskompetencer. Højesteret fastslog, at Forbrugerombudsmanden har en generel kompetence til at føre tilsyn inden for markedsføringslovens område, og at tilsynet omfatter alle typer af erhvervsdrivende. Højesteret fastslog endvidere, at det er uden betydning for tilsynskompetencen, at der samtidig gælder en særlovgivning med et

5 SIDE 5 særskilt tilsyn, medmindre der følger noget andet af lovgivningen. Dommen er vigtig for beskyttelsen af forbrugerne, fordi den giver mig mulighed for også at anlægge retssager på områder, hvor der findes særlovgivning og andre tilsynsmyndigheder. Som tidligere år fik jeg også i 2013 mange henvendelser fra forbrugerne. Knap 6000 løb det op i. Jeg kan ikke - hvor gerne jeg end ville hjælpe alle. Det stiller store krav til min prioritering af sagerne. Det er vigtigt, at jeg får udvalgt præcis de sager, hvor der kan opnås mest forbrugerbeskyttelse, og hvor ressourcerne bruges bedst muligt. Jeg lægger stor vægt på selv at læse de henvendelser, der kommer til institutionen. I 2013 indledte jeg en egentlig undersøgelse i 1250 sager, og det ligger mig meget på sinde, at alle får et ordentligt svar især de henvendelser, hvor vi ikke har mulighed for at tage sagen op. Forbrugerombudsmanden er en institution, som skal være tæt på borgerne og sikre, at forbrugerrettighederne overholdes, men jeg skal ikke være borgernes advokat. Det er min opgave at behandle enhver henvendelse med uvildighed, uafhængighed og høj retssikkerhed og altid søge det rigtige resultat. Det bestræber jeg mig på i dag, og det vil jeg også gøre fremover. Rigtig god læselyst. Henrik Øe Forbrugerombudsmand

6

7 SIDE 7

8 SIDE 8 Nye kompetencer og beføjelser Med virkning fra den 1. maj 2013 trådte nye lovbestemmelser i kraft (lov nr. 378 af 17. april 2013). De indebærer en udvidelse og styrkelse af Forbrugerombudsmandens beføjelser på flere områder. Det er ændringer i markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed samt lov om betalingstjenester og elektroniske penge. De nye lovbestemmelser har til formål at gennemføre dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge. Konkret er der tale om følgende beføjelser mv.: Børn og unge Det er blevet præciseret i markedsføringsloven ( 8), at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Administrative bøder Forbrugerombudsmanden har i markedsføringsloven ( 30 a) fået hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg i rene tilståelsessager. Det vil sige sager, hvor den erhvervsdrivende både kan erklære sig enig i overtrædelsen og enig i bødens størrelse. Der skal udarbejdes en bekendtgørelse, der nærmere angiver de sagstyper, hvor Forbrugerombudsmanden kan udstede administrative bødeforelæg (fx spamsager). Bekendtgørelsen er endnu ikke udarbejdet. Individuelle erstatningssager Det er blevet præciseret i markedsføringsloven ( 27), at Forbrugerombudsmanden også kan anlægge individuelle erstatningssager i forbindelse med erhvervsdrivendes overtrædelse af markedsføringsloven. Det giver mulighed for, at Forbrugerombudsmanden fx kan vælge at anlægge en enkelt erstatningssag som prøvesag for andre lignende sager. Mandatarsager Forbrugerombudsmanden møder som udgangspunkt i egne retssager ved egne juridiske medarbejdere. Det er nu blevet præciseret i retsplejeloven ( 260), at Forbrugerombudsmandens medarbejdere også kan møde i såkaldte mandatarsager, det vil sige sager, hvor Forbrugerombudsmanden optræder på vegne af en forbruger. Finansielle virksomheder Forbrugerombudsmanden kan nu anvende markedsføringslovens strafbelagte regler om vildledning ( 3), købsopfordringer ( 12 a) og kreditaftaler ( 14 a) over for finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden kan også behandle sager om overtrædelse af strafbelagte prisoplysningsregler i den finansielle lovgivning. Overtrædelser begået af henholdsvis en finansiel og ikke-finansiel virksomhed kan således nu håndhæves af den samme myndighed.

9 SIDE 9 Betalingstjenesteområdet Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med visse dele af betalingstjenesteområdet. Det følger nu af betalingstjenesteloven ( 97), at Forbrugerombudsmanden udover at give administrative påbud og anlægge gruppesøgsmål, også kan anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Det svarer til Forbrugerombudsmandens beføjelser på det øvrige tilsynsområde. Informationspligt om forældelse Markedsføringsloven ( 27 a) giver nu mulighed for, at Forbrugerombudsmanden i særlige tilfælde kan pålægge en erhvervsdrivende at informere sine kunder om retsstillingen ved forældelse. Bestemmelsen skal afhjælpe den situation, hvor flere forbrugere med ensartede krav mod den samme erhvervsdrivende kan være uvidende om, at deres krav kan blive forældet, selv om der er rejst en sag af Forbrugerombudsmanden, og at de selv skal foretage en aktiv handling for at afbryde forældelsen. De nye lovbestemmelser har til formål at gennemføre dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge. Samarbejdsaftale med Finanstilsynet Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har indgået en samarbejdsaftale, der sikrer klare retningslinjer for tilsynet med finansielle virksomheders adfærd over for forbrugerne. Samarbejdsaftalen fastlægger, hvornår Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden skal informere hinanden om forbrugerrelaterede problemstillinger i den finansielle sektor og skal sikre et effektiv og koordineret tilsyn. Aftalen er en følge af en ændring i markedsføringsloven, der trådte i kraft 1. maj 2013, og som giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at tage sager op over for finansielle virksomheder med henblik på strafferetlig forfølgelse på samme måde, som over for andre ikke-finansielle virksomheder. Finanstilsynet fører kun tilsyn med finansielle virksom heder, mens Forbrugerombudsmanden fører et generelt tilsyn, der dækker hele markedet. Samarbejdsaftalen kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside: www. Forbrugerombudsmanden.dk

10 SIDE 10 Fokusområder i 2013 og de store sager 1. Finansielle sager Også i 2013 har Forbrugerombudsmanden modtaget en lang række henvendelser på det finansielle område. De sager, som er taget op til egentlig behandling, er ofte komplekse med mange komplicerede juridiske forhold, som der skal tages stilling til. Sagernes omfang gør, at de er meget tidskrævende, og en stor del af ressourcerne anvendes som følge heraf på de finansielle sager. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en forligsmæssig løsning som oftest er en fordel både for de implicerede personer og for den pågældende virksomhed, ikke mindst i lyset af den tid, der vil gå, inden en sag kan være endeligt afgjort ved domstolene og den procesrisiko, der er ved at anlægge en retssag. Roskilde Bank I 2013 indgik Forbrugerombudsmanden forlig med Finansiel Stabilitet A/S vedrørende den konkursramte Roskilde Bank s salg af egne aktier. Forbrugerombudsmanden vurderede, at banken i forbindelse med markedsføringskampagner i 2006 og 2007 havde haft et særligt aggressivt salg af sine egne aktier uden at have givet tilstrækkelig rådgivning til kunderne, og at dette var i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at banken, der senere blev overtaget af Finansiel Stabilitet A/S, var erstatningsansvarlig. Forliget indebar, at de aktionærer, der købte bankens aktier i forbindelse med de to markedsføringskampagner, blev tilbudt en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60 % af deres nettotab. Erstatningen på 60 % tog blandt andet højde for den generelle risiko, der er ved at investere i bankaktier, og den øgede risiko der reelt var, ved at investere i den pågældende banks aktier i forhold til andre bankers aktier. Inkassosagen Den 4. juli 2013 afsagde Højesteret dom i en ankesag, som Forbrugerombudsmanden havde anlagt mod et inkassofirma. Sagen handlede om de maksimumsatser for gebyrer, som må tages i forbindelse med ekstern inkassovirksomhed, såkaldt fremmedinkasso, jf. rentelovens 9 b, stk. 1, og bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (inkassoomkostningsbekendtgørelsen) 3, jf. bilag 1. I sagen blev der desuden rejst spørgsmål om Forbrugerombudsmandens kompetence. Sø- og Handelsretten havde i første instans afvist sagen med henvisning til, at Forbrugerombudsmanden ikke havde kompetence til at rejse sagen, fordi Rigspolitiet tidligere havde udtalt sig om fortolkningen af reglerne om inkassogebyrer.

11 SIDE 11 Højesteret var enig med Forbrugerombudsmanden i, at inkassovirksomheder ikke kan opkræve gebyrer for almindeligt inkassoarbejde, der overstiger de beløb, der er i bekendtgørelsen. Samtidig slog Højesteret fast, at Forbrugerombudsmandens kompetence ikke er begrænset af, at der er særlovgivning eller andre tilsynsmyndigheder på et specifikt område. Højesteret udtalte, at Inden for markedsføringslovens anvendelsesområde er Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence generel og omfatter alle typer af erhvervsdrivende. I overensstemmelse med forudsætningerne herom i forarbejderne til markedsføringsloven finder Højesteret, at sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov. Diba Bank I 2013 indgik Forbrugeombudsmanden og DiBa bank forlig i en sag, der vedrørte en stor gruppe kunder, som havde formueplejeaftaler med lav eller moderat lav risiko, og som havde tabt penge på, at banken havde investeret deres midler i Scandinotes og Kalvebod obligationer. Forliget indebar, at de berørte kunder fik tilbudt en kompensation, der dækkede 80 % af deres tab. Forbrugerombudsmanden havde anlagt 22 retssager mod banken på vegne af en række bankkunder De havde alle fået medhold i Pengeinstitutankenævnet i, at banken havde investeret for mange af deres midler i Scandinotes og Kalvebod obligationer i forhold til den risikoprofil, som de havde aftalt. Desuden havde Højesteret i en afgørelse fra efteråret 2012 givet en kunde medhold i det samme spørgsmål. Højesteretsdommen angav ikke den konkrete grænse for, hvor stor en andel der kunne investeres i disse værdipapirer i forhold til risikoprofilen, men for at undgå langstrakte retssager indgik Forbrugerombudsmanden og banken forlig i sagen. Inden for markedsføringslovens anvendelsesområde er Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence generel og omfatter alle typer af erhvervsdrivende. I overensstemmelse med forudsætningerne herom i forarbejderne til markedsføringsloven finder Højesteret, at sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov.

12 SIDE 12 Sampension Forbrugerombudsmanden indgik i maj 2013 forlig med pensionsselskabet Sampension og en forening dannet af nogle af pensionsselskabets kunder ydelsesgaratiforeningen - angående pensionsselskabets afskaffelse af ydelsesgarantien. Det var Forbrugerombudsmandens op fattelse, at pensionsselskabet ikke var aftaleretligt berettiget til at afskaffe ydelsesgarantierne med tilbagevirkende kraft uden samtykke fra den enkelte kunde. Aftalen gav kunderne mulighed for selv at vælge, om de ville have en garanteret pensionsydelse for indbetalinger frem til 2011, eller om de hellere vil have en bonus på 5 % af deres opsparing. De 5 % svarer til den del af egenkapitalen, som lå til sikkerhed for garantierne. Den samlede bonus udgjorde i alt ca. 4 mia. kr. Med forliget blev der dermed givet mulighed for, at de berørte kunder kunne blive stillet som om, ydelsesgarantien ikke var afskaffet pr. 1. januar Betalingskortområdet I de senere år er forbrugernes anvendelse af internettet til køb af varer og tjenesteydelser steget markant. Samtidig er der kommet flere nye betalingsmuligheder til, og den teknologiske udvikling på dette område forventes at fortsætte også i de kommende år. Også i 2013 har Forbrugerombudsmanden fået mange henvendelser vedrørende spørgsmålet om træk af betaling på kortet, inden den bestilte vare afsendes, og om den manglende mulighed for at standse løbende betalinger i forbindelse med abonnementer. En særlig problemstilling er også mindreåriges køb på internettet, hvor den juridiske regulering i mange tilfælde ikke er klar. Retningslinjer for betaling ved fjernsalg På baggrund af dette udarbejdede Forbrugerombudsmanden derfor i 2013 efter forhandlinger med blandt andet de relevante erhvervsorganisationer og Forbrugerrådet Tænk retningslinjer, der præciserer hvilke krav der gælder for betalingsmodtagere, når der sker betaling med et betalingsinstrument, fx et betalingskort eller en mobiltelefon i forbindelse med fjernsalg. Retningslinjerne behandler blandt andet følgende emner: Vilkår for betalingen, fx vedrørende delvis/forsinket levering af det købte, annulering af køb og om depositum. Forudbetaling. Reservation af beløb på forbrugerens konto. Tilbagevendende betalinger, fx abonnementsbetalinger o.l. Efterfølgende køb og betalinger, hvor betalingskortets data har været registreret hos den erhvervsdrivende. Kvittering /ordrebekræftelse. Som bilag til retningslinjerne er vedlagt et notat udarbejdet af Forbrugerombudsmanden, som behandler spørgsmålet om umyndiges aftaleindgåelse primært ved køb af spil og tjenester på nettet. Retningslinjerne forventes at træde i kraft medio Retningslinjerne kan læses på Forbruger ombudsmandens hjemmeside

13 SIDE 13 Automatiske kortbetalinger Forbrugerombudsmanden har fået mange henvendelser fra forbrugere, som har bestilt fx en prøvepakke eller en næsten gratis vare, og herefter opdager at der bliver trukket penge fra deres konto for et abonnement, som de enten ikke har accepteret eller har forsøgt at opsige. I sådanne tilfælde tilbyder bankerne i øjeblikket alene at spærre forbrugerens betalingskort, hvilket kan være til stor gene for forbrugeren. Det er imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det bør være muligt, at forbrugerne kan henvende sig til sin bank for at få standset betalingerne. Forbrugerombudsmanden vil i 2014 arbejde videre med dette. GE Money Bank Forbrugerombudsmanden gik i 2013 ind i en sag, hvor der var blevet trukket penge 43 gange på en forbrugers konto uden dennes vidende. Misbruget strakte sig over ca. tre måneder, og beløbet udgjorde samlet ca. kr Banken afviste klagen, fordi banken mente, at kunden burde have konstateret misbruget på et tidligere tidspunkt og derfor havde udvist passivitet. Kunden fik imidlertid medhold i sin klage i Pengeinstitutankenævnet, men banken ønskede ikke at følge afgørelsen. Forbrugerombudsmanden anførte over for banken, at indsigelser efter betalingstjenestelovens 63 skal rejses snarest muligt efter kundens faktiske konstatering af misbruget, og banken valgte herefter at imødekomme kunden.

14 SIDE 14 Rejsekortet Forbrugerombudsmanden har i løbet af 2013 modtaget mange klager over rejsekortet og har været i løbende forhandlinger med Rejsekort for at få rettet op på en række uhensigtsmæssigheder ved systemet, vilkår i selskabets forretningsbetingelser og markedsføringen af kortet: Forbrugerombudsmanden har over for selskabet påtalt, at kortindehaverne via rejsekort.dk alene kan se de seneste 200 transaktioner. Rejsekortet levede derfor ikke op til reglerne i betalingstjenesteloven, hvorefter alle kortindehavere skal have adgang til 13 måneders rejsehistorik, hvilket selskabet accepterede. En kortindehaver kunne via rejsekort.dk tilmelde sig en tank-op-aftale. Derimod var det ikke muligt at ændre eller framelde sig tank-op-aftalen igen, uden kortindehaver mødte op med sit rejsekort på et bemandet salgssted. Forbrugerombudsmanden fandt vilkåret i strid med god markedsføringskik, og selskabet ændrede herefter systemet, så det også blev muligt at opsige en tank-op-aftale via hjemmesiden.

15 SIDE 15 Herudover meddelte Forbrugerombudsmanden selskabet, at det skulle forbedre sin prismarkedsføring væsentlig, så disse informationer bliver mere gennemskuelige og forståelige for kortindehaverne, og det skal være helt tydeligt for kunderne, hvad prisen er, og om der findes billigere alternativer til rejsekortet. Endvidere skal betingelser og vilkår for de forskellige rabatordninger fremgå klart og tydeligt, herunder hvornår rabatten ikke gælder. Det blev endvidere aftalt, at selskabet indfører oplysning om sagsbehandlingstider i forbindelse med kundeklager, at selskabets kvitteringsskrivelse gengiver indholdet af en klage, når kontaktformularen på rejsekort.dk benyttes, og at uretmæssigt opkrævede beløb tilbageføres kortindehaverens konto få dage efter, at selskabet har besluttet at imødekomme en klage. Endelig har Forbrugerombudsmanden gjort selskabet opmærksom på, at selskabet er ansvarlig for, at standerne på stationerne virker, så kortindehavere let kan gennemføre korrekt check ind og check ud. 3. Kreditmarkedet og korrekte oplysninger om lån Forbrugerombudsmandens tilsyn i 2013 med kreditmarkedet har både omfattet revision af retningslinjerne for de kortfristede lån samt behandling af konkrete sager med henblik på at få fastlagt kravene til markedsføringen af lån. Revision af retningslinjerne for kortfristede lån Forbrugerombudsmanden har forhandlet nye retningslinjer på plads med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer. Der er tale om retningslinjer for markedsføring af kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, der skal betales tilbage inden tre måneder, også kaldet kviklån. Selvom kviklån siden 2010 i vidt omfang har været reguleret af kreditaftaleloven, har Forbrugerombudsmanden fundet det rigtigst at fastholde retningslinjer på området, fordi antallet af nye låneaftaler og størrelsen af lånene er steget i de senere år. I retningslinjernes punkt 3 om markedsføring af lånetilbud redegøres for, hvordan oplysningskravene i markedsføringslovens 14 a og 12 a supplerer hinanden. Derudover kan der særligt henvises til et afsnit om betingelserne for, hvornår byrdefulde vilkår kan anses for vedtaget, et afsnit om kreditvurdering, der skal medvirke til at sikre forsvarlig långivning samt omtale af fortrydelsesreglerne i kreditaftalelovens 19, da de fleste kviklån vil være omfattet af denne lov. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. april Statistik for sms- og web-lån Forbrugerombudsmanden modtager hvert kvartal indberetninger om sms-lån. Indberetningerne giver et repræsentativt billede af tendenserne, der viser sig inden for denne lånetype. Gennem de seneste fire år har Forbrugerombudsmanden set en markant stigning i antallet af kviklån, og 2013 er indtil nu det år, hvor der blev optaget flest lån. De fleste lån var på eller kr., og låntagerne var typisk mellem 20 og 29 år. Indberetningerne viser også, at hver tiende låntager benytter sin lovbestemte fortrydelsesret til at fortryde et lån. I det sidste halvår af 2013 var der en stigende tendens til, at flere og flere låntagere misligholdt deres låneaftale. En tendens Forbrugerombudsmanden vil være opmærksom på fremover.

16 SIDE 16 Sager om markedsføring af forbrugerkreditter I 2013 afsluttede Forbrugerombudsmanden fire sager vedrørende to finansieringsselskabers og to kreditformidleres overtrædelse af markedsføringslovens 3 og 14 a, i forbindelse med markedsføring af forbrugerkreditter på deres respektive hjemmesider. En sag blev afsluttet med et udenretligt bødeforelæg på kr., mens de øvrige tre sager blev afgjort ved dom i byretten, hvor et af selskaberne blev idømt en bøde på kr., mens de to øvrige selskaber blev idømt en bøde på hver især kr. Der er tale om de første sager om, hvordan standardoplysningerne efter markedsføringslovens 14 a, stk. 1 og 2, skal gives. Dommene fastslår, at det ikke er tilstrækkeligt at give disse oplysninger et-klik-væk på hjemmesiden, eller hvis forbrugeren skal scrolle ned på siden for at se oplysningerne. Endvidere er det vildledende og i strid med markedsføringslovens 3, når der markedsføres en rentesats uden angivelse af, hvilken rente, der er tale om eller kun at oplyse den laveste rente i et rentespænd, hvis den højeste rente i spændet er næsten tre gange højere. 4. Fokus på prismarkedsføring og salgsfremmende foranstaltninger Forbrugerombudsmanden har også i 2013 behandlet mange sager angående vildledende markedsføring og markedsføring af salgsfremmende foranstaltninger. Endvidere har nye markedsføringsformer medført, at det har været nødvendigt at revidere retningslinjerne for prismarkedsføring. Revision af retningslinjer for prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har pr. 1. juli 2013 revideret retningslinjerne for prismarkedsføring fra 2010 i samarbejde med de erhvervs- og interesseorganisationer, der også var med til at forhandle de hidtidige retningslinjer. De primære ændringer er følgende: Hvis der markedsføres med fremtidige priser, fx at forbrugerne skal skynde sig at købe varen nu, da prisen vil stige i nær fremtid, vil det kunne være vildledende, hvis prisen rent faktisk ikke bliver hævet, medmindre det skyldes udefrakommende omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forudse. Den 1. juli 2011 blev forbuddet mod rabatkuponer ophævet, og en ny bestemmelse i retningslinjerne fastslår derfor, at hvis markedsføringen af rabatkuponer har et sådant omfang, at det faktisk må sidestilles med et almindeligt besparelsesbudskab med en normalpris og en tilbudspris (også kaldet før- og nu-priser), skal den erhvervsdrivende overholde reglerne herom. Prisen uden rabatkuponen vil så blive anset for varens normalpris, og prisen med rabatkuponen for varens tilbudspris. Forbrugerombudsmanden har justeret den eksisterende regel i retningslinjerne om brugen af ordet gratis på baggrund af EU-Kommissionens vejledning til EU s markedsføringsdirektiv, som indeholder en regulering af ordet gratis. Dealsites Forbrugerombudsmanden har i 2013 behandlet en række konkrete sager vedrørende markedsføringen af såkaldte deals. Sagerne har særligt vedrørt spørgsmålet, om den oplyste normalpris har været korrekt samt spørgsmålet om gyldighedsperioden på de værdibeviser eller vouchers, der er knyttet til de pågældende deals. Forbrugerombudsmanden har derfor

17 SIDE 17 besluttet at iværksætte et projekt, hvori der skal foretages en mere generel undersøgelse af disse spørgsmål i forhold til en række udvalgte udbydere af deals. Ryanair Flyselskabet Ryanair fik i 2013 en bøde på kr. for i tre avisannoncer at have markedsført flybilletter til priser på 1 kr., 59 kr. og 79 kr., uden at oplyse, at prisen forudsatte betaling med betalingskortet Visa Electron. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var vildledende og i strid med markedsføringsloven, at det ikke i annoncerne var oplyst, at der ved betaling med andre betalingskort end Visa Electron tillige skulle betales et handling fee på 40 kr. Forbruger ombudsmanden anmeldte derfor selskabet til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens 3. Sagen blev afsluttet med, at selskabet accepterede en bøde på kr. Skjult reklame i et gratis magasin I en dom fra foråret 2013 blev en annoncør, der også var ansvarshavende redaktør og udgiver af gratismagasinet Nyt i Boligen, idømt en bøde på kr., fordi magasinet indeholdt reklamer, der delvist fremstod som almindelig redaktionel tekst. Der var tale om overtrædelse af markedsføringslovens 4 om skjult reklame og medieansvarslovens 27, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., hvorefter den, der indrykker en annonce, er ansvarlig for indholdet, og redaktøren er medansvarlig. Desuden blev den tiltalte dømt for overtrædelse af mediansvarslovens 53, stk.1, jf. 3, stk. 1, jf. stk. 3, da det ikke var anført, hvem der var ansvarshavende redaktør af magasinet. Det tikkende ur Dealsitet TilbudiByen reklamerede med, at en natlampe kunne købes med en rabat på 55 % ved bestilling inden midnat. Tilbudsperiodens udløb fremgik af et tikkende ur, der talte ned til midnat. Det viste sig imidlertid, at tilbudsperioden hver dag begyndte forfra. Dette skete igennem flere perioder. Forbrugerombudsmanden politianmeldte indehaveren af dealsitet for vildledende markedsføring, og sagen blev afsluttet med en udenretlig bøde på kr. Markedsføring af miljøfortrin ved Coca Colas PlantBottle Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen af en plastflaske (PlantBottle), der delvist er fremstillet af plantebaseret materiale, gav indtryk af, at flasken havde klare, miljømæssige fortrin. Den blev således blandt andet markedsført med Den nye PlantBottle tænker på miljøet, illustreret med et billede af flasken, hvor der ud af flaskehalsen groede løv, grønne marker, gårde, vindmøller, dyr, sommerfugle, blomster mv. Flasken blev endvidere markedsført med, at det plantebaserede materiale og genbrugsplast var det første skridt på vejen til fremtidens flaske lavet af 100 % fornybare ressourcer. Det blev imidlertid ikke oplyst, at 35 % af flaskens materialeindhold var oliebaseret materiale, og udtryk som miljøvenlig og reduktion i CO2-aftrykket skal kunne dokumenteres, hvilket ikke var sket. Sammenfattende fandt Forbrugerombudsmanden derfor, at markedsføringen ikke gav et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af flasken, og udsagnene blev derfor anset for vildledende, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, og jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i markedsføringsdirektivet.

18 SIDE Fokus på nye former for markedsføring via internettet Vi har modtaget mange henvendelser i 2013 fra erhvervsdrivende, der ønsker at markedsføre sig ved brug af fx konkurrencer på Facebook. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at hvis en forbruger ved sin deltagelse i en konkurrence spreder et budskab til sine venner, skal den erhvervsdrivende sikre sig, at vennerne kan frabede sig fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende. Meddelelser, der viser sig i Newsfeed, anses nemlig for at være andre direkte meddelelser end elektronisk post, som personer skal have mulighed for at frabede sig. Der har også været eksempler på vildledende markedsføring i annoncer på Facebook, ligesom der også er set eksempler på, at erhvervsdrivende, uden udtrykkeligt samtykke fra en person, har brugt oplysninger om personen i deres markedsføring på Facebook. 6. Fokus på markedsføring af bredbåndsforbindelser Forbrugerombudsmanden udarbejdede i 2012 retningslinjer om markedsføring af bredbånds hastigheder i samarbejde med en række organisationer. Retningslinjerne kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Retningslinjerne trådte i kraft 1. marts 2013, og Forbrugerombudsmanden har siden haft fokus på området, men har imidlertid kun modtaget ganske få klager over markedsføring af bredbåndshastigheder. De fleste klager har vedrørt TDC, der på sin hjemmeside brugte udsagnet Bredbånd, garanteret 20 Mbit/s, selvom det kun var 45 % af den danske befolkning, der kunne opnå denne hastighed. De opfordrede samtidig forbrugerne til at ringe og høre, hvilken hastighed de kunne få. Forbrugerombudsmanden udtalte, at markedsføringen var vildledende, idet det ikke var alle, der kunne opnå den garanterede hastighed, ligesom opfordringen til at ringe til selskabet måtte opfattes således, at forbrugeren ville kunne få oplyst, om de kunne få en højere hastighed. TDC ændrede herefter sin markedsføring. Det er Forbrugerombudsmandens overordnede opfattelse, at et løbende abonnement slet ikke bør markedsføres som prøvetilbud. Et prøvetilbud er - i lighed med fx en vareprøve - netop en prøve, der ikke binder forbrugeren

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer. Notat 2015

Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer. Notat 2015 Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer oplyst Notat 2015 CPR-NUMMER KAN ERHVERVSDRIVENDE LOVLIGT KRÆVE KUNDENS CPR-NUMMER OPLYST Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn)

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Lovforslag nr. L XX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af De grønne pigespejdere eller af deres lokale grupper/afdelinger Vores handelsbetingelser

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere