Ørerne i maskinen. Støj og paramedialitet i nyere film. A f Andreas Halskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ørerne i maskinen. Støj og paramedialitet i nyere film. A f Andreas Halskov"

Transkript

1 Den iranske instruktør Mohsen Makhmalbaf med sin dobbeltgænger, Hossain Sabzian, bag på motorcyklen i kollegaen Abbas Kiarostamis Close-Up (Nema-ye Nazdik, 1990). Ørerne i maskinen Støj og paramedialitet i nyere film A f Andreas Halskov Livet er som en dogmefilm: Det kan godt være, at man ikke kan høre hvad der bliver sagt, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er uvigtigt... Kisser (Sofie Gråbøl) i Direktøren for det hele (2006). Flaws and imperfections are part of this total desired look. Displayskilt på en t-shirt i en østrigsk tøjforretning (Cit. in Kahn 2001: 20). I essayet Glitches, Bugs, and Hisses: The Degeneration of Musical Recording and the Contemporary Musical Work (2004) beretter musikforskeren Eliot Bates om en kuriøs oplevelse hos en lokal, londonsk musikforhandler. Bates købte dobbelt-cden In Memoriam Gilles Deleuze, der er en perle ud i eksperimentel elektronisk musik

2 Ørerne i maskinen 128 Det sjældne dobbelt-album var - til Båtes store forbavselse - placeret i butikkens udsalgssektion med følgende forklarende label på omslaget: The surface of this disc is scratched. Ironisk nok var det denne cd, der for alvor fik kritikernes ører op for den digitale glitch-musiker Oval (Markus Popp), hvis kunstneriske varemærke netop er en musikalsk fremelskning af digitale fejllyde - glitches - som f.eks. lyden af skippende eder. Nu var overfladen på eden i musikshoppen i London tilfældigvis ganske rigtigt ridset (og derfor formodet urentabel), men selve edens musikalske indhold kendetegnes, sjovt nok, ved det intentionelt billige og fejlbehæftede udtryk. Klik, sus og scratches, der er frembragt med vilje! Men hvad har dette med film at gøre? Faktisk ikke så lidt endda, vil jeg påstå. For ganske som en række m oderne m u sikere bygger deres kunstneriske udtryk på en iscenesættelse af forskellige m usikalske fejllyde (enten ved analogt at ridse i ederne - det gælder f.eks. den japanske støj musiker Merzbow - eller ved digitalt at tilføre deres m usik forskellige typer pladerillestøj1)» så kan man se en tendens i flere nyere film til refleksivt at forholde sig til digitaliseringen ved en æstetisk iscenesættelse af forskellige klippe- og lydtekniske fejl (Halskov 2009b). Det er denne (anti) æstetiske tendens, vi her skal beskæftige os med, som den kommer til udtryk i tre af de seneste tyve års mest interessante (men ikke just mest populære) film: Abbas Kiarostamis iranske m ockumentary Close-Up (Nema-ye Nazdik, 1990), Lars von Triers folkelige Verfremdungsfilm Direktøren for det hele (2006) og Harmony Korines amerikanske dogmefilm, julien donkey-boy (1999). Reel noise. Som et teknologisk biprodukt har støj været en del af filmen siden dennes fødsel i slutningen af 1800-tallet. Ifølge flere teoretikere2 var formålet m ed stum filmæraens musikalske og verbale akkompagnem enter ligefrem til dels at overdøve eller maskere teknologiens mislyde. Siden lydens gennembrud i anden halvdel af 1920 erne har man ligeledes ved forskellige strategier søgt at underminere eller helt eliminere sådanne mislyde eller tekniske ufuldkommenheder. Disse strategier kan groft opdeles i tre hovedkategorier: - fremhævelse af stemmen (ved hjælp af boomstænger, retningsbestemte m i krofoner, dubbing mv.) - reduktion af grundstøjen (ved hjælp af lydtætte bokse til optageudstyret (såkaldte iceboxes), Dolby støjreduktionssystemer m.v.) - en generel sound smoothing benyttet på forskellige elementer af impulsstøj (dvs. kortvarige forstyrrelser) (Halskov 2008: 26-28). Ifølge den franske filmlyd-teoretiker Michel Chion er et af de styrende principper i den klassiske film således en nødvendig fremhævelse af stemmen og en altid hørbar dialog. (Chion 1999: 5-6). Back to the future. Med den digitale optage- og redigeringsteknik er disse bestræbelser på at fremhæve talen og reducere al støj snart fuldbyrdet. Lyden næ rm er sig, med John Beltons betegnelse, det ideelle udtryk (Belton 1985: 67f). Men i kølvandet på digitaliseringen følger en m odsatrettet tendens til at fremelske og fremhæve netop de teknologiske fejllyde, som digitaliseringen ellers efterhånden helt har elimineret fra den filmiske

3 a f Andreas Halskov oplevelse. D et ses - eller høres, skulle man måske snarere sige - bl.a. i film som julien donkey-boy, Close-Up og Direktøren for det hele. Den iranske instruktør Abbas Kiarostami anvender støj og forskellige auditive fejl* (pludselige jag af impulsstøj, der simulerer løse forbindelser e.l.) med henblik på at skabe et m ere autentisk og reportagelignende udtryk. Hvilket understreges af den dårlige framing, den flaksende kamerastyring, den svigtende skarphed og de tilsyneladende tilfældige zooms, tilt og panoreringer. I julien donkey-boy, Harmony Korines syndefulde dogmesag, bruges støjen til at skabe en passende fejlbehæftet og grim æstetik - af Korine kaldet mistakeism (Rom an 2001: 60) - samtidig med, at den skal spejle filmens skizofrene hovedkarakter. Og også hos Lars von Trier - i dennes brechtianske venstrehånds-opus Direktørenfor det hele - er lyden et bevidst fremmedgørende element, der giver filmen et grim t og næsten vilkårligt udtryk. Hos alle tre instruktører kan man således, med Yasunao Tone, tale om et paramedielt udtryk, hvor m oderne lydmedier og -teknikker anvendes med det formål at skabe et udtryk fjernt fra disses iboende formål ( renhed, standardisering og homogenitet ) (Tone og Marcley 2006: 344-5).3 Det er i sådanne tilfælde, at man, som Torben Sangild, kan tale om en støjens æstetik (Sangild 2003). M od en skizofren lyd. D er er noget frækt og drilagtigt - man fristes til at sige triersk - over at lave en dogmefilm, der som ju lien donkey-boy skånselsløst foragter og forbryder sig imod netop de kyskhedsregler, der er selve omdrejningspunktet for dogme-konceptet. Dette er ikke desto mindre tilfældet i denne, Harmony Korines anden spillefilm som instruktør. Blandt de mest markante af Korines famøse regelbrud er hans brug af nondiegetisk lyd og musik (der ikke er afspillet bag kameraet), dobbeltmediering og digital filtrering (der bevidst, om end bevidst grimt, æstetiserer det visuelle udtryk) og 16mm-optagelser (der dog er overført til 35mm).4 I kølvandet på debutfilmen Gummo (1997), der vakte begejstring hos såvel filmkritikere som -nørder, fik Korines film num m er to en mere skeptisk og broget modtagelse. Nogle har kaldt julien donkeyboy en kunstnerisk genistreg, mens andre har beskrevet den som unødigt manieret og artsy (Schepelern 2003: 96). Én filmkritiker var særlig skarp i sin kritik. I sin harske og uforsonlige anmeldelse til Japan Times tillod Giovanni Fazio sig således at beskrive filmen som autistic og ikke ar tistic. (Fazio 2001). Spørgsmålet er im idlertid, om ikke netop denne beskrivelse kan stå som en (uforvarende) positiv indramning af Korines projekt. For om noget er filmen netop en ekspressiv skildring af de frenetiske oplevelser og tvangstanker, der plager og forstyrrer den skizofrene Julien (spillet af en mumlende og ofte fuldstændig uforståelig Ewen Bremner). Med andre ord: hvis filmen er autistisk i sin hektisk skiftende lyd- og billedside (og således ekstremt stressende både at se på og lytte til), så er det næppe en tilfældighed. Snarere en tilstræbt æstetik. Med et lån fra Peter Wollen kan vi passende beskrive filmen som intransitiv (dvs. at de enkelte scener ikke har en klar forbindelse til hinanden), idet den ikke følger en lineær, endsige kausal, logik (Wollen 1999: 499f). Filmen er baseret på et såkaldt free script, og dens brug af klipning, ikke m indst lydklipning, m inder mest af alt om en hikkende cd

4 Ørerne i maskinen Med abrupte, uformidlede klip skaber Harmony Korine i julien donkey-boy (1999) en stressende, kaotisk filmoplevelse. Diskussionen mellem Julien og hans bror er klippet i stumper og stykker og på lydsporet formidlet som hik, host og støn. Navnlig én scene - hvis æstetik har en påfaldende lighed med moderne glitch- musik - er interessant. Julien, den mest dysfunktionelle i en komplet dysfunktionel familie, befinder sig i et køkken med sin ditto mærkværdige lillebror (som vi ikke kender meget til ud over hans tydelige wrestler-ambitioner). På panden steger noget bacon, som brødrene må formodes at have sat over og snart skulle indtage. Efter nogle få, helt uforståelige ord følger en serie af hurtige jum p cuts, da Julien pludselig og tilsyneladende umotiveret overfalder lillebroderen. Ser man filmen på dvd, kan 130 man forledes til at tro, at der er tale om en fejl på disken, og det er ikke svært at forestille sig, at en uvidende filmsælger kunne finde på at placere den i sin udsalgssektion med en forklarende label på omslaget. Den ovennævnte scene i julien donkey-boy er optaget i én lang, håndholdt kamerabevægelse, og først i redigeringsprocessen dekonstrueret og skamklippet til en serie af 160 ultrakorte jump cuts. Den fysiske fight imellem Julien og lillebroderen er klippet i stykker, sønderlemmet, og deres indbyrdes diskussion reduceret til en kaotisk serie af hik, host og støn. Ikke én eneste stavelse er forståelig, men synet af de to brødres mundbevægelser og lyden af (noget, der minder om) dialog-fragmenter trigger tilskueren til - forgæves - at søge efter m ening og verbal afkodning. Det pludselige anfald på lydsporet er koblet til Juliens pludselige, anfaldslignende tilstand.5 Og i perceptuel forstand kan det, som Torben Grodal ville mene, netop være tilskuerens oplevelse af auditiv kontrolindskrænkning - dvs. at vi higer efter, men ikke evner at etablere en verbal mening - der her giver os en fornem melse af subjektivitet. Lydsidens pludselige uigennemtrængelighed modsvares ikke af et markant skift i visuelt perspektiv (f.eks. fra et nærbillede til en supertotal), og der er ingen anden diegetisk faktor, der um iddelbart motiverer denne uforståelighed. Scenen vil således opleves som mindre virkelig, som var den filtreret og oplevet gennem Juliens sanseapparat (Grodal 2007: 152). Hvis den klassiske film kan kaldes Verbocentrisk, fordi den fremhæver og understøtter dialogen som et centralt fortælleteknisk redskab, så er det først og fremmest denne grundregel - og ikke dogmereglerne - som Harmony Korine forbryder sig imod. M odsat den pæne, homogene æstetik, der i udpræget grad kendetegner

5 a f Andreas Halskov mainstreamfilmen, kan æstetikken i julien donkey-boy, med Torben Sangild, beskrives som udtryk for en skrøbelig, porøs sensibilitet. En grimhedens og fejlenes æstetik. Kan en com puter være venstrehåndet? Når jeg tillader mig at kalde julien donkeyboy triersk, skyldes det prim ært, at filmens instruktør forekommer komplet uinteresseret i at følge regler og anvisninger - til trods for, at dogmebevægelsen som bekendt tog sit afsæt i en række klare og næsten bibelske anvisninger. Noget lignende kan da også siges om Trier selv, dogme-konceptets neurotiske far, der gennem en im ponerende (forskelligartet) filmografi har ført os fra venstrehåndet tv-æstetik (Riget, 1994) til skizofrene blandinger af formalisme og grimhed (bl.a. Breaking the Waves, 1996), grænseoverskridende hjemmevideostil (Idioterne, 1998) og noget så mærkværdigt som fremmedgørende folkekomik (Direktøren for det hele). Her skal det handle om sidstnævnte, der er den af Triers nyere film, som utvetydigt har opnået m indst hæder og kritisk interesse. Filmen - der med Triers egne ord blot er en harmløs folkekomedie, som ikke tillader dybere fortolkning - trækker en lige linje tilbage til Rigets venstrehåndsæstetik. Skønt de færreste kan se, endsige ønsker at se, en kobling imellem dette slapstick-komiske makværk (hvilket det ofte betragtes som) og tv-seriens underfundige blanding af vid, hum or og horror. Men koblingen ligger i brugen af venstre hånd. Direkte adspurgt tager Trier dog aldeles afstand fra en sådan beskrivelse: Direktøren fo r det hele er nok lavet grim t og m ed vilje enerverende, men, så vidt muligt, helt uden brug af menneskelige hænder.6 D en menneskelige styring er angiveligt fuldstændig (?) fravalgt, måske i et forsøg på at spejle netop dén faglige og m enneskelige ansvarsfralæggelse, der i filmen iscenesættes som et tidstypisk fænomen. 1 den forstand kan man sige, at filmens støjende lydside - der er præget af m ikrofon-sus, konstant skiftende lydpositioner og -niveauer - repræsenterer et iboende element af irrationalitet i en ellers rationelt indrettet verden.7 Som hos Samuel Beckett eller Joseph Heller handler Direktøren for det hele om den absurde regel- eller systemfølge, hvor arbejdsopgaver uddelegeres og udføres systematisk og professionelt uden at gøre gavn eller have nogen funktionel, endsige menneskelig, værdi. Filmens audiovisuelle stil er således styret af en computer - den såkaldte Automavision, der vilkårligt forhåndsdefinerer alt, fra framing til lydniveauer, mikrofonindstillinger, tilts og panoreringer. Med en ny, vilkårlig, grundindstilling for hver ny optagelse! Åh, nej, lyder det fra den svært irriterende, brechtianske rammefortæller, nu gik det lige så godt. Hvorfor så denne afbrydelse? For slet ikke at tale om den ubehjælpsomme og meningsløse zoom. At kalde filmens billed- og lydindstillinger vilkårlige er imidlertid, ret beset, lidt af en tilsnigelse, for lyd- og klippestilen er snarere bevidst dilettantisk end egentlig tilfældig. Mens filmens VFX-supervisor, Peter Hjort, beskriver Automavision som et forsøg på at etablere et umanipuleret udtryk - ikke ulig Jackson Pollocks såkaldte drypm alerier, hvor malingen dryppes tilfældigt ned på lærredet fra en vis højde - så indrøm m er Trier følgende: Det er mig, der bestemmer. Jeg bestemmer bare på en mere upræcis måde. (Bagger 2007a). Stokastisk lyd. Kunsthistorien har mange eksempler på brug af tilfældighedsparametre, i mange forskellige afskygninger. 1 31

6 Ørerne i maskinen Fra William Burroughs cut wp-poesi over Fluxus-bevægelsen, den frie, improvisationsbårne jazz, Olafur Eliassons berømte Weather Project (hvor tilskuerens visuelle oplevelse afhænger af dennes fysiske placering i rummet) og forskellige musikalske eksperimenter (fra Lejaren A. Hiller og Leonard Isaacsons algoritmiske kom positioner til Iannis Xenakis såkaldt stokastiske musik (kort sagt: musik, hvis grundelementer - som f.eks. pitch og klangfarve - i en vis grad er underlagt tilfældighedens love).8 Navnlig de to sidstnævnte kunne ligne inspirationskilder for Triers arbejde med Automavision og den grimme, men stilbevidste, æstetisering af de markante, hørbare skift, som opstår ved konstant vekslende mikrofonindstillinger og lydniveauer (hvor stemmen enten høres i en tør nærlyd eller som en ulden, rungende fjernlyd; og hvor rum tonen høres enten som et svagt hisss eller som et markant sus, etc.). Det er russisk! Foruden disse generelle træk ved Direktøren for det hele udmærker to af filmens scener sig ved at være særligt mærkværdige, enerverende og uigennem trængelige. Det første eksempel finder vi om trent midtvejs inde i handlingen, som kort fortalt kredser om Kristoffer (Jens Albinus), der i rollen som Sven E. bliver stand-in chef for en m indre virksomhed, hvis virkelige chef, Ravn (spillet af Peter Gantzler), ikke evner at foretage upopulære ledelsesmæssige valg.9 I den pågældende scene er Ravn og Kristoffer taget et smut i Cinemateket for at diskutere de nærmere detaljer i en plan, der går ud på at sælge virksomheden til nogle islændinge og i samme om bæring fyre dens danske medarbejdere. Valget af netop Cinemateket vækker snarere undren end egentlig genkendelse, på et diegetisk såvel som på et meta-filmisk plan. For hvem vælger, i den virkelige verden, at henlægge afgørende arbejdsrelaterede diskussioner til en biograf under visningen af en film? Og hvorfor da på film henlægge en tilsyneladende central dialogscene til en så dialogforstyrrende kulisse? Hvis svaret på det første af de to spørgsmål synes selvindlysende, så er svaret på det sidste m indre klart og entydigt. Men implikationerne af den mørklagte biograf som ramme om Kristoffer og Ravns samtale er til gengæld tydelige. For ikke alene generes samtalen af den fremmedklingende dialog fra Tarkovskijs film i filmen - som er en konstant hørbar, m en for de fleste tilskuere aldeles uforståelig baggrundskulisse (der tales såm ænd russisk!) - nej, Ravn og Kristoffers dialog forstyrres endvidere af tyssende biografpublikummer såvel som af deres eget is-spiseri og uhensigtsmæssige knasen med slikpapir m idt under samtalen.10 Hertil kom m er de konstant vekslende mikrofonindstillinger, som ikke i sig selv gør samtalen mindre hørbar, men som på afgørende vis påvirker vores evne til at opfange og afkode dens semantiske indhold. Et lignende eksempel på en sådan uhensigtsmæssig brug af lyd og klippeteknik findes i forbindelse med de tilbagevendende forhandlinger mellem virksomhedens danske repræsentanter og de potentielle, islandske købere. I disse scener - navnlig i filmens forhalede, kaotiske afslutning - benyttes de mange overlappende stemmer (i samspil med den stokastiske lyd og framing) med henblik på at opnå en effekt som i ovennævnte biografscene. Under hele den afsluttende forhandling - som, efter alskens verbale svinkeærinder, ender med, at Kristoffer i rollen som Sven E. sælger virksom heden - anvendes således

7 a f Andreas Halskov i Folkekomisk Verfremdung i Direktøren for det hele (2006, instr. Lars von Trier). Den hikkende klipning og de krasse auditive spring fungerer som en vedvarende kilde til distraktion. en islandsk simultantolk (Benedikt Erlingsson), der konsekvent oversætter Kristoffers fritsvævende kom m entarer og islændingenes knappe ditto. Men hvor simultantolken på det diegetiske niveau tjener et forståelseshensyn, er hans verbale tilstedeværelse stærkt meningsforstyrrende for os som tilskuere, på samme måde som Robert Altmans kunstfærdigt stressende brug af radio - mikrofoner og flerkanals-lydsystemer i film som Nashville (1975) og A Wedding (1978). Formelt set er det ikke umuligt at skelne og afkode de enkelte dialogdele, men den udstrakte brug af mange samtidige talekilder stresser uvægerligt vores sanseapparat og truer derved - som de konstant vekslende mikrofonindstillinger - m ed reelt at um u liggøre forståelsen. Det bevidst dilettantiske og irriterende ved denne sløsede iscenesættelse aflyden vækker mindelser om Triers drilagtige metafilm Epidemic (1987), hvor instruktøren og manuskriptforfatteren Niels Vørsel beskriver filmens handling og stil i en serie håndskrevne noter mod et overbelyst white-board! Her oplever vi, med andre ord ikke kun, hvad vi hører og ser, men i høj grad, at vi hører og ser. (Langkjær 2001:223). Triers markant skiftende lydniveauer peger tilbage til Andy Warhol og dennes microwave film s (film fremstillet ultrahur- tigt og for meget få penge). Flesh (1968), der ret beset er instrueret af Paul Morris- sey, er f.eks. klippet direkte i positivfilmen, således at hvert billedklip også høres som et påfaldende klik på lydsporet (Schepelern 133

8 Ørerne i maskinen 1972: 18). Men hvor Morrisseys fejlbehæf- tede æstetik angiveligt bundede i et uhørt lavt budget (filmen er produceret for blot 1500 dollars), er der i Triers tilfælde som nævnt snarere tale om et tilstræbt dilettantisk og fremmedgørende stiltræk. En drilsk audiovisuel stil og et ikonografisk forsøg på endelig at få kylet æstetikken ad helvede til (cit. in Schepelern 2000: 236). D er er en løs forbindelse. Hvor støjen hos Trier og Korine er et fænomen, der præger det totale filmiske udtryk (i retning af det uhensigtsmæssige, det grimme og det post-digitale )11, anvendes teknologiske mislyde og taleforstyrrelser kun lokalt i den iranske film Close-Up. Men så meget desto mere udtalt. Denne pseudo-dokum entar (eller mockumentary) om en mand, Hossain Sab- zian, der i sin arm od fristes til at påtage sig instruktøren Mohsen Makhmalbafs identitet, er baseret på en autentisk historie, og karaktererne spilles af de faktiske personer (hhv. Sabzian og Makhmalbaf). Grænsen imellem virkelighed og fiktion, sandhed og konstruktion er bevidst flydende, og den sporadisk grim m e billed- og lydside fungerer som et centralt æstetisk tilvalg (Halskov 2009a). I filmens nøglescene forsøger Abbas Kiarostami med sin medbragte camcorder at indfange instruktør-kollegaen M akhm albaf, der er på vej til retsbygningen for at mødes med Hossain Sabzian (som i mellemtiden er blevet pågrebet og stævnet for sin tvivlsomme adfærd). Det bevægelige kamera udpeger M akhmalbaf gennem forruden på en bil, og følger hans bevægelser i en serie usikre panoreringer.12 Kiarostami taber M akhmalbaf af syne og udbryder frustreret: Vi kan ikke tage den scene om! 134 M akhmalbaf dukker dog op igen bag en taxa i billedets absolutte baggrund, og ved hjælp af en insisterende zoom indfanges han nu i en let ulden halvtotal, der snart går over i en helt utydelig halvnær. Vi ser M akhm albaf og hører ham tale, men talen forstyrres af en række frustrerende mislyde og udfald på lydsporet. Støjen kom m er fra knaphulsmikrofonen, lyder det nu fra Kiarostami, der tilføjer: Der er en løs forbindelse i den. De frustrerende lydudfald og den stressende impulsstøj fortsætter på lydsporet i henved tre-fire minutter, alt imens Makhmalbaf mødes og forsones m ed sin dobbeltgænger. Den billedlige harm oni kontrasteres af en markant lydlig disharmoni, men netop denne omhyggeligt konstruerede disharmoni kan paradoksalt nok siges at give en fornemmelse af nærvær og autenticitet. Som var der tale om reportagebilleder og ikke ren iscenesættelse. Med Jørgen Dehs (2006) og Friedrich Hölderlin kan man måske sige, at det rene (forstået som det virkelige eller ægte) kun lader sig fremstille i det urene (her forstået som den grim m e lyd, det flaksende kamera og de tilsyneladende vilkårlige zooms og panoreringer). Vi kan aldrig komme helt tæt på sandheden, har Kiarostami sagt, undtagen ved at lyve (cit. in Martin 2001). Netop derved kan den iranske instruktør minde, endog i udstrakt grad, om den tyske billedkunstner Gerhard Richter. Blandt tyskerens mange fascinerende kunstneriske bedrifter er de såkaldte fotomalerier, hvor et fotografi (ofte af en officiel person eller et familiemedlem) projiceres op på et lærred for at danne grobund for et skræmmende hyperrealistisk maleri. Det mest iøjnefaldende ved disse fotomalerier ligger dog i, at Richter i denne overmaling af motivet bevidst indføjer sm å maletekniske fejl (såkaldte

9 Hyperrealistisk grim hed hos Gerhard Richter og Abbas Kiarostami, i hhv. Close- Up (Nema-ye Nazdik, 1990) og S. mit Kind (1995). a f Andreas Halskov

10 Ørerne i maskinen biurs eller smudges), der til forveksling ligner virkelige optiske eller fototekniske fejl, og således giver maleriet en mere fotografisk og hyperrealistisk karakter. Men i højere grad end billedet kan lyden, ifølge Michel Chion, påvirke og snyde vores perception, hvorved der åbnes mulighed for en større følelsesmæssig og betydningsmæssig manipulation (Chion 1994: 33f). Noistalgi. Skønt støj således kan have en række forskellige funktioner, fremstår den først og fremmest som en pudsig, tilbageskuende mindelse om en tid, hvor teknikken endnu ikke var i stand til helt at slette sine egne spor - hvilket som bekendt er dens fornemste mission inden for ram m erne af den klassiske mainstreamfilm. Det, vi er vidner til i dag, er en bølge af grimheds- kunstnere, dilettanter og selvudnævnte kejthænder, der nødvendigvis må efterfølge og gøre op med mainstreamfilmen. Torben Sangild taler om en noistalgi inden for nyere musik, hvor man anvender simuleret pladerillestøj med henblik på at skabe et mere organisk og autentisk udtryk (Sangild 2006a). En sådan æstetisk eller kontra-æstetisk praksis kan man kalde f.eks. paramediel eller post-digital, men den vidner under alle omstændigheder om en fascinerende udvikling i m oderne kunst og æstetik. Engang kunne man i bogstaveligste forstand høre filmens historie - som følge af tiltagende slid og den gradvise nedbrydning af celluloid- eller nitratstrimlen. Kunne det tænkes, at det var dette historiens hisss, vi i dagens digitale tidsalder er kommet til at savne? Lyden af en fejlbarlig og endnu ufuldkommen - ja, næsten menneskelig - teknologi. 136 Noter 1. Om dette fænomen har Torben Sangild skrevet flere interessante indlæg. Mest bemærkelsesværdig er hans reference til computer-programmet izotope Vinyl (et stykke software, der gør det muligt for brugeren at tilføre sin musik forskellige typer støv og pladerillestøj). Med dette program kan brugeren angiveligt - paradoksalt nok - skabe sin egen 'autentiske vinyl-simulation ( authentic 'vinyl simulation ). For mere herom, se Sangild 2006a og audio/vinyl/ 2. For mere herom, se bl.a. Davison 2004, s. 18, og Burt 1994, s Således beskriver Tone og Marcley selv fænomenet paramedialitet : Når en ny teknologi opstår, og derved gør en anden teknologi forældet eller overflødig, er der to typiske reaktioner: nogle kunstnere finder en alternativ måde at bruge den nye teknologi på, mhp. at udvide det kunstneriske udtrykspotentiale, og nogle gange bliver den forældede teknologi, i sig selv, til kunst. [...] En ny teknologi, et nyt m edium opstår, og kunsteren udvider ofte brugen og brugsmulighederne af denne teknologi. (Tone og Marcley 2006: 344-5). 4. Korines regelbrud diskuteres på to dvdfeaturettes: FreeDogme (på bonusdisken til Sandrew Metronomes Dogme Kollektion) og The Confessions of Julien Donkey-boy (Independent Pictures, 2001). 5. Koblingen mellem støj og anfaldslignende tilstande er, mener Simon Reynolds, naturlig, idet støjen, i en vis forstand, repræsenterer en lydlig spasme. Med Reynolds ord: Støj er som et udbrud i det materiale, som sproget er gjort af. Vi fængsles og fascineres af et anfald aflyd, hvortil vi ikke kan knytte en mening... (Reynolds 1990: 60). 6. Se Bagger 2007b. 7. Dette forhold bemærker Torben Sangild ift. m oderne glitch-musik. Med Sangilds ord: Glitchmusik udstiller teknologiens skrøbelighed og sårbarhed. D en peger på de dialektiske momenter af irrationalitet i de ellers gennemført rationelle computere. (Sangild 2006b: 166). 8. For mere herom, se Marstal og Moos 2001, s. 195, og LaBelle 2006, s Filmens ironiseren over moderne ledelsesfilosofi og meningsløse virksomhedsdiskurser er angiveligt inspireret af den engelsk tv-serie The Office (BBC, ). 10. Andrej Tarkovskijs klassiker Zerkalo (1975, Spejlet) - m ed dennes frapperende afsøgning af det irrationelle - spøger som intertekstuel reference i flere af Triers værker, navnlig i The Element ofcrime (1984), Antichrist

11 a f Andreas Halskov (2009) og tv-serien Riget. 11. Betegnelsen post-digital har jeg hentet fra nyere musikteori (jf. Cascone 2006 og Richards 2006). 12. Ordet udpeger er ikke tilfældigt valgt, idet stilen her netop er et eksempel på pointing i modsætning til framing, og også denne brug af pointing kan siges at være en pseudo-dokumentarisk markør. For mere om pointing og framing, se Mikkelsen Litteratur Bagger, Jonas (2007a). Automavision - om Triers nye teknik og regler. Bonusmateriale til Direktøren for det hele (Nordisk Film, dvd). Bagger, Jonas (2007b). Instruktøren for det hele - interview med Lars von Trier. Bonusmateriale til Direktøren fo r det hele (Nordisk film, dvd). Bates, Eliot (2004). Glitches, Bugs, and Hisses: The Degeneration of Musical Recordings and the Contem porary Musical Work. In: Washburne, Christopher J. og Derno, Maiken (red.): Bad Music: The Music We Love to Hate. New York og London, Routledge. Belton, John (1985). Technology and the Aesthetics of Film Sound. In: Weis, Elisabeth og Belton, John (red.): Film Sound: Theory and Practice. New York, Columbia University Press. Burt, George (1994). The A rt of Film Music. Boston, Northeastern University Press. Cascone, Kim (2006). TTie Aesthetics of Failure: Post-Digital Tendencies in Contemporary Computer Music. In: Cox, Christoph og Warner, Daniel (red.): Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. Chion, Michel (1994). Audio-Vision: Sound on Screen. Oversat af Claudia Gorbman. New York, Columbia University Press. Chion, Michel (1999). The Voice in Cinema, (opr. 1982). Oversat af Claudia Gorbman. New York, Columbia University Press. Davison, Annette (2004). Hollywood Theory, Non-Hollywood Practice: Cinema Soundtracks in the 1980s and 1990s. Leeds, Ashgate. Dehs, Jørgen (2006). D et rene i det urene: bemærkninger om kunst og autenticitet. In: Bisgaard, Ulrik og Friberg, Carsten (red.): Det æstetiskes aktualitet. København, Multivers. Fazio, Giovanni (2001). Julien Donkey-Boy : A Film Genius in His Own M ind. In: The Japan Times. Online: search?q=cache:g NxFJY96DQJ:search.ja - pantimes.co.jp/cgi-bin/ff al.html+ju lien+donkey+boy+noise&hl=da&ct=clnk&cd =5&gl=dk. Hentet Grodal, Torben (2007). Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture, and Film. København, AFM, Københavns Universitet. Halskov, Andreas (2008). Uhørt! - støj som æstetisk og fortælleteknisk virkemiddel i m o derne film og tv. Speciale i Filmvidenskab, Københavns Universitet. Halskov, Andreas (2009a). Et billedes anatomi: På sporet af (u)sandheden. In: 16:9, juni Halskov, Andreas (2009b). Et billedes anatomi: Sammenbruddets æstetik. In: 16:9, november Kahn, Douglas (2001). Noise, Water, Meat: A History o f Sound in the Arts. London, The MIT Press. LaBelle, Brandon (2006). Background Noise: Perspectives on Sound Art. London, Continuum. Langkjær, Birger (2001). Den lyttende tilskuer: Perception aflyd og musik i film. København, Museum Tusculanums Forlag. Marcley, Christian og Tone, Yasonao (2006). Record, CD, Analog, Digital. In: Cox, C hristoph og Warner, Daniel (red.): Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. Marstal, Henrik og Moos, Henriette (2001). Filtreringer - Elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere København, Høst & Søn. Martin, Adrian (2001). The White Baloon and Iranian Cinema. In: Senses of Cinema, nr. 15, juli-august Mikkelsen, Mads (2008). Look out, it s real! Politisk modernisme på amerikansk i Medium Cool. In: Kosmorama nr København, DFI. Reynolds, Simon (1990). Blissed Out: The Raptures of Rock. London, Serpent s Tail. Roman, Shari (2001). Digital Babylon: Hollywood, Indiewood & Dogme 95. Hollywood, ifilm Publishing. Sangild, Torben (2003). Støjens æstetik. København, Multivers. Sangild, Torben (2006a). Vinylstøj - støv eller nostalgi, først bragt på AUX s hjemmeside i marts Online: dk/sangild/ wiki/index. php?title= Vinylst%C3%B8j Sangild, Torben (2006b). Klik, tik, bip, sssss, fffff: Glitch-musik og æstetiseringen af det teknologiske lydmiljø. In: Bisgaard, Ulrik og Friberg, Carsten (red.): Det æstetiskes aktualitet. København, Multivers.

12 Ørerne i maskinen Schepelern, Peter (1972). Den fortællende film. København, Munksgaard. Schepelern, Peter (2000). Lars von Triers film: tvang og befrielse. København, Rosinante. Schepelern, Peter (2003). Filmen ifølge Dogme. Spilleregler, forhindringer og befrielser. In: Toftgaard, Anders og Hawkesworth, Ian Halvdan (red.): Nationale spejlinger: tendenser i ny dansk film. København, Museum Tusculanums Forlag. Wollen, Peter (1999). Godard and Counter Cinema: Vent d Est (opr. 1972). In: Braudy, Leo og Cohen, Marshall (red.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York og Oxford, Oxford University Press.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Sony giver dig flere måder at nyde High-Resolution Audio

Sony giver dig flere måder at nyde High-Resolution Audio Pressemeddelelse Sony, 7. januar 2014 Sony giver dig flere måder at nyde High-Resolution Audio Ny hjemmebiograf og trådløse lydprodukter bringer dig endnu tættere på den ægte lyd af live-musik. BDV-N9200W,

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Agenda 12-02-2015 DANSK TV-DRAMATIK - INTERNATIONALISERINGEN AF DRS TV-SERIER. Aarhus Universitet 29.01.2015

Agenda 12-02-2015 DANSK TV-DRAMATIK - INTERNATIONALISERINGEN AF DRS TV-SERIER. Aarhus Universitet 29.01.2015 DANSK TV-DRAMATIK - INTERNATIONALISERINGEN AF DRS TV-SERIER Aarhus Universitet 29.01.2015 Agenda introducere projektet What Makes Danish Tv Series Travel? (FKK, 2014-2018) tegne dernæst udviklingslinjerne

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold.

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold. BØRN PHOTOS BY ANDERSN Hej igen, hvorfor nu ny hjemmeside, nyt navn og nyt logo? Jeg har efter længere tids overvejelse, valgt og opdele mine personlige collager og min portræt fotografering, af praktiske

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær Medieanalyse I, vinter 06/07 Den eneste Ene Ida Johannessen d. Underviser: Birger Langkjær 1 Indledning Den eneste ene er en af dansk films nyere store succeser. Såvel den brede befolkning som kritikerne

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Anne Marit Waade WALLANDERLAND. Medieturisme og skandinavisk tv-krimi UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Anne Marit Waade WALLANDERLAND. Medieturisme og skandinavisk tv-krimi UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Anne Marit Waade WALLANDERLAND Medieturisme og skandinavisk tv-krimi UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indhold Introduktion Location, krimi og tv-produktion Bogens

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere