Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser, obligationer og derivater med værdipapirer som underliggende aktiv. Reglerne gælder for handler gennemført via en af bankens afdelinger eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger, fx NetBank eller MobilBank. Det er vigtigt, at du forstår, hvordan værdipapirhandel i Ringkjøbing Landbobank foregår, og du er velkommen til at kontakte banken, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få reglerne gennemgået. For handel med værdipapirer gælder lov om kapitalmarkeder og lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Endvidere gælder markedsmisbrugsforordningen samt direktivet og forordningen om markedet i finansielle instrumenter samt regulering udstedt i medfør heraf (i det følgende samlet benævnt som "lovgivningen"). For kundeforholdet gælder endvidere Ringkjøbing Landbobanks Almindelige forretningsbetingelser, og - hvis der handles til eller fra et depot i Ringkjøbing Landbobank - Ringkjøbing Landbobanks depotregler samt bankens politik for ordreudførelse. Endvidere henvises til bankens prisbog, der er tilgængelig på 2. Kundekategoriseringen Inden vi yder investeringsservice til kunder, herunder tilbyder kunden at handle finansielle instrumenter, skal vi kategorisere vores kunder som enten detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. I forbindelse med depotoprettelsen får du oplyst, hvordan vi har kategoriseret dig. Kategoriseringen har betydning for graden af den beskyttelse, man opnår som kunde, ved handel med finansielle instrumenter. I det følgende skitseres reglerne for kategoriseringen og kategoriseringens betydning for graden af investorbeskyttelse Detailkunder Detailkunder opnår den største beskyttelse ifølge bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Alle kunder er principielt detailkunder, medmindre kunden opfylder kravene til at blive professionel kunde eller godkendt modpart. Følgende er eksempler på investorbeskyttelse af detailkunden: - Banken må ikke rådgive en detailkunde, medmindre rådgiveren har tilstrækkelig viden om: - kundens kendskab til eller erfaring med handel med finansielle instrumenter - kundens uddannelsesniveau - kundens mål med investeringerne, kundens risikovillighed og tidshorisont - kundens evne til at bære de finansielle risici, som den pågældende investering måtte indebære, hvilket sker ved indhentning af oplysninger om indtægts- og formueforhold. - handel uden rådgivning kan alene ske, hvis banken har viden om kundens kendskab til, eller erfaring med handel med det pågældende finansielle instrument. - detailkunden må handle simple værdipapirer efter reglerne om execution only, hvis dette er aftalt med kunden. I henhold til disse regler er det muligt for kunden at anvende execution only. Ved execution only ekspederer banken ordren uden at yde rådgivning eller kontrollere, om kunden har afgivet oplysningerne, nævnt ovenfor om kravene til rådgivning. - banken skal informere om eventuelle problemer med at udføre en ordre, straks efter at være blevet opmærksom på dette. - banken kan udsende informationsmateriale til detailkunden. Reglerne indeholder uddybende krav til indhold i materialet. - markedsføringsmateriale er underlagt specifikke krav, fx beskrivelse af risici Professionelle kunder Professionelle kunder opnår en vis beskyttelse ifølge reglerne. Kunder, der altid anses som professionelle kunder, er institutionelle kunder og store virksomheder, der opfylder to af nedennævnte betingelser: - har en egenkapital på minimum 2 mio. euro - har en balance på minimum 20 mio. euro - har en nettoomsætning på minimum 40 mio. euro. Følgende er eksempler på investorbeskyttelsen af den professionelle kunde: - banken må, ligesom beskrevet ovenfor under detailkunden, ikke rådgive en professionel kunde, medmindre rådgiveren har tilstrækkelig information om kunden. Men rådgiveren kan tage udgangspunkt i, at den professionelle kunde: - har kendskab til eller erfaring med handel med de pågældende finansielle instrumenter - er i stand til at bære de finansielle risici ved de pågældende investeringer (dette gælder udelukkende for professionelle, der opfylder ovennævnte krav). - banken er ikke underlagt de samme krav over for professionelle - som gælder for detailkunder - i forbindelse med informationsmateriale og analyser Godkendte modparter Godkendte modparter er hovedsagelig investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, pensionskasser og disses administrationsselskaber, selskaber, der udelukkende handler for egen regning med futures og optioner eller andre derivater, nationale regeringer og offentlige organer, der beskæftiger sig med offentlig gæld. Godkendte modparter har begrænset beskyttelse. 3. Generelt om rådgivning Når vi rådgiver om investering anvender vi bl.a. værdipapirer, hvor vi har samarbejdsaftaler med produktudbyderne (eks. investeringsforeninger). Vi udvælger flere samarbejdspartnere for at kunne tilbyde et optimalt produktsortiment. Samarbejdsaftalerne betyder at vores rådgivere har grundigt kendskab til disse værdipapirer. Samarbejdsaftalerne betyder også, at banken modtager provision af produktudbyder. Af dokumentet "Oversigt over samarbejdspartnere på værdipapirområdet" fremgår hvilke produktudbydere vi samarbejder med og hvad vi modtager i provision. Iflg. lovgivningen yder vi ikke uafhængig rådgivning, bl.a. fordi vi modtager provision fra produktudbydere Handel med eller uden personlig rådgivning Før du handler skal du sammen med banken gennemgå dit kendskab til og din erfaring med handel i forskellige finansielle instrumenter. Du har som resultat af denne gennemgang fået udleveret "Information om handelsadgang", som oplister de typer af finansielle instrumenter, som du har adgang til at handle i dine depoter. Du kan handle disse værdipapirer med eller uden rådgivning Handel med personlig rådgivning Vi tilbyder rådgivning om depotsammensætning, handel med finansielle instrumenter og om valg af ordretype og handelsmåde, ud fra dine personlige ønsker og behov. En forudsætning for at vi kan yde en kompetent rådgivning og efterleve reglerne er, at vi har tilstrækkelig information om dit kendskab til og erfaring med at handle det pågældende finansielle instrument, dine investeringsmål og dine økonomiske forhold. Hvis vi ikke har tilstrækkelige informationer, må vi ifølge reglerne ikke rådgive. Sker der ændringer i dine investeringsmål eller økonomiske forhold, beder vi dig om at du informerer os, så vi kan rådgive dig på et korrekt grundlag. Iflg. lovgivningen skal der udfærdiges en egnethedserklæring til kunder, der er kategoriseret som detailkunder. Der er tale om et skriftligt referat af den investeringsrådgivning, du har modtaget. De køb og/eller salg, som du har aftalt med din rådgiver, gennem- Side 1 Torvet Tlf Fax CVR-nr

2 føres umiddelbart efter at vi har sendt referatet, - medmindre du anmoder om at vi venter med at afgive ordrerne, indtil du har gennemset referatet. Vi anbefaler at du læser referatet igennem umiddelbart efter modtagelsen. Referatet kan ses i din netbank i indbakken i netboks. Har du ikke adgang til netbanken/mobilbanken eller Netboks, sendes referatet med almindelig postforsendelse. Medmindre andet aftales, rådgiver vi dig om konkrete køb/salg og porteføljesammensætning. Der kan også være tilfælde, hvor vi anbefaler at du ikke køber eller sælger. Vi overvåger ikke løbende, om dine investeringer passer til din investeringsprofil (egnethedsvurdering) medmindre du har indgået særlig aftale herom. Har du indgået aftale med os om porteføljepleje, vil vi løbende overvåge og egnethedsvurdere dine investeringer. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum kontakter banken for at få gennemgået dine investeringer, herunder om dine investeringer passer til din investeringsprofil Handel uden rådgivning Du har mulighed for at afgive ordrer uden at modtage rådgivning. I disse tilfælde vurderer vi ikke, om handelen opfylder dine investeringsmål og økonomiske forhold. Banken er forpligtet til at vurdere, om detailkunder har tilstrækkelig kendskab til og erfaring med at handle de pågældende værdipapirer. Denne vurdering foretages i forbindelse med at banken udfærdiger "Information om handelsadgang". Execution only: Drejer det sig alene om simple værdipapirer, som fx de fleste investeringsbeviser, aktier og obligationer, har du også mulighed for at afgive en ordre efter reglerne om execution only. Det vil sige, at vi ikke er forpligtet til at vurdere, om handelen svarer til dine investeringsmål og økonomiske forhold, eller til at vurdere, om du har tilstrækkelig kendskab til eller erfaring med at handle det pågældende værdipapir. Generelt gælder, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os, at du selv beslutter, hvordan dit depot skal sammensættes, selv vælger handelsform og selv bærer risikoen på de investeringer, du foretager. Execution only handelsformen kan dog ikke anvendes i forbindelse med investeringslån og lignende. Vores afdelinger og FinansCenter tilbyder rådgivning om handel og depotsammensætning. Se i øvrigt afsnittet om handel via vores ebanking-løsninger. 4. Modtagelse af ordrer Ringkjøbing Landbobank modtager ordrer eller request for quotes afgivet i bankens afdelinger eller via Ringkjøbing Landbobanks ebankingløsninger, fx Ringkjøbing Landbobanks Net- eller MobilBank. Ved request for quotes forstås, at kunden anmoder banken om en bindende handlebar pris/kurs, som kunden kan vælge at acceptere og afgive en enslydende ordre på. Ordrer kan desuden afgives til banken pr. brev, telefax eller telefon (i det følgende benævnt bankens "ordrekanaler"). En ordre eller et "request for quote" (RFQ) betragtes først som modtaget i banken, når ordren eller RFQ'en er modtaget i de ordrekanaler, som banken accepterer at modtage ordrer / RFQ'er i. I andre tilfælde anses en ordre først for modtaget, hvor banken udtrykkeligt over for dig via bankens ordrekanaler har bekræftet modtagelsen af din ordre til videreekspedition. I henhold til lovgivningen er banken forpligtet til at optage og gemme al elektronisk kommunikation med kunder, som fører til eller kan føre til ordre / RFQ'er i finansielle instrumenter (herunder værdipapirer). Vi optager/logger derfor alle telefonsamtaler, mailkorrespondancer, chats og anden form for kommunikation. Banken er endvidere forpligtet til at registrere indholdet af personlige møder som fører til eller kan føre til en ordre / RFQ vedr. finansielle instrumenter. Oplysningerne opbevares i minimum 5 år. 5. Ordretyper Før Ringkjøbing Landbobank kan ekspedere din ordre, skal du og banken have aftalt, om du ønsker at købe eller sælge, hvilket værdipapir og hvilken mængde du ønsker at handle og hvilken ordretype, du ønsker at anvende ved ordrens gennemførelse Ordreudførelse Ringkjøbing Landbobanks politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi sikrer dig det bedst mulige resultat af din ordre i et finansielt instrument (Best execution). Vi vil altid tage udgangspunkt i disse retningslinjer, medmindre du har aftalt andet med os. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan gennemføre alle afgivne ordrer. Politikken kan du få udleveret hos din rådgiver eller læse den på Ringkjøbing Landbobank tilbyder følgende ordretyper: - Markedskursordrer - Limiterede ordrer Markedskursordrer En markedskursordre er en ordre, hvor du beder banken om at udføre en ordre bedst muligt til de aktuelle markedskurser. I vurderingen af, hvad "bedst muligt" er, anvendes principperne, beskrevet i Ringkjøbing Landbobanks politik for ordreudførelse og de særlige instrukser/ønsker, som du eventuelt har til gennemførelse af den specifikke ordre. Vi kan gennemføre en markedskursordre på en af følgende måder: - som en strakshandel med Ringkjøbing Landbobank som modpart herunder evt. i bankens egenskab af systematisk internalisator. - som en OTC-handel, det vil sige en handel, der gennemføres uden for en markedsplads, enten med banken som modpart herunder som strakshandel og evt. ved systematisk internalisering, eller ved at banken til opfyldelse af kundens ordrer gennemfører handelen med et andet handelssted - som en handel på et reguleret marked (det vil sige børshandel på et reguleret marked), Multilateral handelsfacilitet ("MHF"), Organiseret handelsfacilitet ("OHF") eller med en "systematisk internalisator" (se afsnit 7.2.). Du kan læse mere om handelsmåderne i afsnit Limiterede ordrer En limiteret ordre er en ordre, hvor du beder banken om - at købe et finansielt instrument (aktier, obligationer, investeringsbeviser mv.) til en aftalt kurs - en kurs, du maksimalt ønsker at betale for det finansielle instrument (limiteringskursen) - at sælge et finansielt instrument (aktier, obligationer, investeringsbeviser mv.) til en aftalt kurs - en minimumskurs (limiteringskurs), du ønsker at sælge til. Det særlige kendetegn ved limiterede ordrer er, at limiteringsbetingelsen kan betyde, at din ordre ikke kan gennemføres, hvis der ikke er enten sælgere eller købere af det finansielle instrument til den kurs, du ønsker at købe eller sælge til. Ringkjøbing Landbobank respekterer regler på markedspladsen for afgivelse af limiterede ordrer - fx regler for maksimal kursafvigelse på limiteringskursen, i forhold til kurserne på markedspladsen. Sådanne regler gælder også for modtagelse af børsordrer fra dig. Vi kan gennemføre limiterede ordrer på samme måder som beskrevet under afsnittet "Markedskursordrer". Aktieordrer, der ikke umiddelbart kan udføres, vil blive lagt på markedspladsen. Er aktien noteret på flere markedspladser, som Ringkjøbing Landbobank har etableret adgang til, vurderer vi, hvilken der forventes at give det bedst mulige resultat. Gennemføres ordren på en markedsplads, er der risiko for, at ordren handles med flere delafregninger. Modtager Ringkjøbing Landbobank på samme tidspunkt flere børsordrer i samme værdipapir fra flere kunder, kan Ringkjøbing Landbobank afgive ordren samlet. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordrerne i den rækkefølge, de er modtaget i banken. Gennemføres ordren med Ringkjøbing Landbobank som modpart, vil ordren typisk blive gennemført som én handel. Kan Ringkjøbing Landbobank ikke afregne hele ordren på én gang, kan der blive tale om delafregninger. Du kan se på din fondsnota, hvordan handelen er gennemført. Selvom et værdipapir har været handlet til den kurs, du har angivet som limiteringskurs, har det ikke nødvendigvis været muligt at gennemføre netop din ordre. Side 2

3 Ringkjøbing Landbobank gennemfører limiterede ordrer dagen igennem, så snart det kan lade sig gøre. Det kan betyde, at kursen på det handlede værdipapir senere på dagen kan blive bedre end din afregningskurs. Limiterede ordrer bortfalder når markedspladsen lukker, hvis ikke du har aftalt andet med os. En limiteret ordre kan afgives med en løbetid på højst 20 handelsdage. I det følgende kan du læse om forskellige måder at handle på. 6. Handelsmåder 6.1. Strakshandel Ringkjøbing Landbobank tilbyder strakshandel i udvalgte værdipapirer - typisk likvide værdipapirer. Ved en strakshandel tilbyder Ringkjøbing Landbobank dig en aktuel handelskurs, som du kan acceptere her og nu. Når du har accepteret handelskursen, er handlen indgået, og du vil efterfølgende modtage en fondsnota. I en strakshandel har du altid Ringkjøbing Landbobank som modpart, det vil sige enten som køber eller sælger af værdipapirerne. En strakshandel har den fordel for dig, at du kender din handelskurs, før du handler. I forbindelse med omlægninger i dit depot kan det være en fordel for dig at anvende strakshandel, så du på forhånd kender salgssummen. Strakshandlen gennemføres som én afregning - i modsætning til en børshandel, hvor der er risiko for flere delafregninger. Gennemførelse af strakshandler sker efter reglerne i Nordic Member Rules, udstedt af NASDAQ OMX Nordic for handel med de finansielle instrumenter, der er noteret på disse markedspladser. Det betyder i disse tilfælde blandt andet, at strakshandlerne - i børsernes åbningstider - vil blive gennemført i forhold til gældende markedsvilkår efter Ringkjøbing Landbobanks politik for ordreudførelse. Strakshandler kan ligeledes gennemføres af banken i sin egenskab af systematisk internalisator (se afsnit 7.2.) 6.2. OTC-handel Hvis vi - i overensstemmelse med Ringkjøbing Landbobanks politik for ordreudførelse, og dine eventuelle instrukser - udfører en markedskursordre eller limiteret ordre, kan vi vælge at gennemføre handelen uden for de regulerede markeder, ved at handle med andre værdipapirhandlere eller ved selv at blive modpart i handelen med dig. Betegnelsen OTC ( Over The Counter) betyder, at handelen sker uden for et reguleret marked. 7. Handel på et reguleret marked 7.1. Børshandel Ringkjøbing Landbobank tilbyder børshandel med værdipapirer, der er noteret på NASDAQ OMX Nordic (København og Stockholm) på udvalgte markeder. Ved børshandler gælder de respektive markedspladsers regler for handel. I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi børshandel med aktier via Netbank til private, Mobilbank eller Netbank Erhverv. Ved børshandel med aktier lægges din ordre direkte på markedspladsen, som matcher de ordrer, hvor bud- og udbudskursen er den samme. Børsordrer kan kun afgives med oplysning om en limiteret handelskurs, som du ønsker at købe eller sælge til. Findes der ikke en tilsvarende modordre i handelssystemet, vil handlen ikke blive gennemført umiddelbart, men kan - afhængig af likviditeten i det pågældende værdipapir - eventuelt gennemføres på et senere tidspunkt. Medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med os ved ordreafgivelsen, bortfalder din ordre, hvis den ikke kan gennemføres på den pågældende handelsdag. Handles en del af ordren, vil den ikke gennemførte del af ordren bortfalde, hvis ikke du har aftalt andet med os. Ved børshandel med aktier er modparten den eller dem, der matcher din ordre i markedspladsens handelssystem. Når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der i samme aktie er flere ordrer til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på markedspladsen. Modgående ordrer fra samme børsmægler matches dog uanset tidsmæssig rækkefølge. På denne måde kan Ringkjøbing Landbobank, via den automatiske matchning, blive modpart i din børsordre. Er det tilfældet, fremgår det af din fondsnota. Selvom der sker matchning til samme limiteringskurs, som du har angivet, betyder det ikke nødvendigvis, at din ordre matches. Det kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs, enten er lagt på markedspladsen før din ordre eller handles med samme børsmægler som modpart. Børshandel med danske obligationer Børshandel med danske obligationer foregår på samme måde som beskrevet under børshandel med aktier. Muligheden er ikke tilgængelig i Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger. Børshandel generelt Overføres et værdipapir til observationslisten, sletter Ringkjøbing Landbobank ikke din ordre. Suspenderes en aktie, sletter banken dine ordrer i aktien. Vær opmærksom på dine egne forpligtelser til at holde øje med dine ordrer, hvis du anvender vores ebanking-løsninger (Netbank til private, Mobilbank eller Netbank Erhverv), hvor du har pligt til selv at holde øje med dine ordrer (læs mere herom i Regler for børshandelsadgang). Børshandel kan være en fordel, hvis der er stor forskel mellem bud- og udbudskurser i et værdipapir, eller hvis du fx ønsker at sælge et værdipapir til en højere kurs end den aktuelle budkurs. Men det indebærer en risiko for, at din ordre ikke gennemføres. En ulempe ved børshandel kan være risikoen for, at din ordre ikke gennemføres på én gang, men som flere delafregninger inden for samme dag eller over nogle dage. Det kan have betydning for din kurtageberegning. Modtager Ringkjøbing Landbobank på samme tidspunkt flere børsordrer i samme værdipapir fra flere kunder, kan Ringkjøbing Landbobank afgive ordren samlet. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordren i den rækkefølge, de enkelte ordre er modtaget af banken Øvrige regulerede markeder Ud over de traditionelle børser, findes der markedspladser, der reguleres af såvel EU-forordninger og EU-harmoniserede regler for handel på regulerede markedspladser. Vi kan anvende følgende typer af regulerede markeder ved udførelsen af dine order: MHF (Multilateral Handels Facilitet) er markedspladser, der kan etableres som et alternativ til de traditionelle børser. En MHF er underlagt særlige regler for etablering og drift samt er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. OHF (Organiseret Handels Facilitet) er et multilateralt handelssystem der drives af en værdipapirhandler (investeringsselskab), og som muliggør handel mellem tredjeparter i obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter eller derivater. SI (Systematisk Internalisering): En værdipapirhandler (investeringsselskab) som på organiseret, hyppigt, systematisk og væsentligt grundlag handler for egen regning (d.v.s. er modpart) ved udførelse af kundeordrer uden for et reguleret marked, MHF eller OHF. En værdipapirhandler, der ønsker at agere under reglerne for systematisk internalisering (SI), skal underrette de nationale myndigheder (Finanstilsynet i Danmark) herom. Systematisk internalisering er en reguleret måde at stille aktuelle bud og udbudspriser i udvalgte finansielle instrumenter på. SI'er er underlagt særlige forpligtelse bl.a. med hensyn til løbende at stille priser (afhængig af det finansielle instrument) samt til offentliggørelse af priser og ordreudførelseskvalitet Markedsmisbrug (insiderhandel og kursmanipulation) Det er ulovligt at købe, sælge eller opfordre andre til at købe og sælge finansielle instrumenter, hvis du har intern viden om det konkrete finansielle instrument og/eller udsteder. Det er endvidere ulovligt at manipulere med kursen på værdipapirer. Kursmanipulation er handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på et værdipapir i en retning, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet. Et eksempel på kursmanipulation er, hvis der på en markedsplads lægges en ordre - der giver et urigtigt eller vildledende signal om kursen - med det formål at påvirke kursen på et værdipapir og derefter handle modsatrettet i det samme værdipapir i bankens strakshandelssystem. Insiderhandel og kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. Side 3 Torvet Tlf Fax CVR-nr

4 8. Terminskontrakter Terminskontrakter, dvs. ved køb og salg af værdipapirer med fremtidig afvikling, gennemføres ligeledes som en strakshandel. Kursen på terminskontrakten beregnes med udgangspunkt i strakshandelskursen med et terminstillæg/-fradrag (rentetillæg/-fradrag), som er indeholdt i den terminskurs, som banken har oplyst dig. Den aftalte kurs på terminskontrakten vil derfor sædvanligvis afvige fra den aktuelle handelskurs på fondsbørsen, fx afhængigt af markedsforholdene og terminskontraktens løbetid. På din fondsnota kan du se kursen på terminskontrakten og terminstillægget/-fradraget. 9. Åbningstider for værdipapirhandel og hurtighed i ekspeditionen Generelt om markedskursordrer og limiterede ordrer...særligt om limiterede ordrer Strakshandel Vi modtager ordrer løbende igennem dagen, som vi afregner i den rækkefølge, vi modtager ordrerne, hvis det er muligt. Vi modtager ordrer i afdelingernes åbningstider - herunder i det tidsrum, bankens medarbejdere yder rådgivning eller ekspedition - via telefon. Udførelse af ordrer sker i de respektive markedspladsers åbningstider. Se beskrivelse længere nede for strakshandel. Limiterede ordrer håndteres hurtigst muligt efter ordreafgivelsen. Håndteringen af ordren betyder, at Ringkjøbing Landbobank lægger ordren på markedspladsen uden forsinkelse, hvis ordren ikke kan afregnes med det samme. Afgivne limiterede ordrer, der gælder flere dage, bliver håndteret i det pågældende markeds åbningstid på det pågældende markeds handelsdage. Men det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre en limiteret ordre i en udenlandsk aktie på tidspunkter, hvor vi i Danmark har lukket, og der er almindelig børshandelsdag i det pågældende marked. Strakshandel via en Ringkjøbing Landbobank-afdeling kan ske i afdelingens åbningstid. Strakshandel via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger kan ske i nedennævnte tidsrum: Børshandel Ordrer i udenlandske værdipapirer Aktier Investeringsbeviser Obligationer Danmark kl (tidspunkterne kan ændres og vil fremgå af de forskellige systemer). Børsordrer kan afgives i afdelingernes åbningstider - herunder i det tidsrum, bankens medarbejdere yder rådgivning eller ekspedition via telefon, eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger i det pågældende systems åbningstid. Ordrer, der er modtaget i markedspladsens åbningstid, lægges straks på markedspladsen. Ordrer, der er afgivet uden for markedspladsens åbningstid lægges på markedspladsen, når den åbner den følgende handelsdag. Ordrer i udenlandske værdipapirer kan afgives i afdelingernes åbningstider - herunder i det tidsrum, bankens medarbejdere yder rådgivning eller ekspedition via telefon, eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger i det pågældende systems åbningstid. Side 4

5 Åbningstider for udvalgte børser: NB: Børsernes åbningstider kan løbende ændres. Åbningstider (dansk tidsangivelse) Børs Aktier Obligationer NASDAQ Nordic København Stockholm Helsinki kl kl kl Norge Oslobørsen kl USA Stock Tyskland Börse NASDAQ New York Exchange Deutsche kl kl kl Belgien kl England kl Frankrig kl Holland kl Portugal kl Spanien kl kl kl Fastsættelse af afregningskurser Sådan fastsætter Ringkjøbing Landbobank afregningskurser for de forskellige handels- og værdipapirtyper: Danske, svenske, finske og norske børsnoterede værdipapirer Afregning af ordrer - herunder strakshandelsafregninger - gennemføres i forhold til gældende markedsvilkår efter Ringkjøbing Landbobanks politik for ordreudførelse. Findes der ikke en aktuel bud- eller udbudskurs i de respektive markedspladsers åbningstid, kan Ringkjøbing Landbobank fastsætte den konkrete kurs som beskrevet i afsnittet Ringkjøbing Landbobank vurderer og fastsætter afregningskurs. Børshandler afregnes til den eller de kurser, ordren er gennemført til på den pågældende markedsplads Terminskontrakter Terminskontrakter er værdipapirhandler, der bogføres på en fremtidig dato. Den aktuelle handel, der foretages i forbindelse med terminskontrakten, gennemføres som en strakshandel, hvor strakshandelskursen ligger inden for bedste bud-/udbudskurs på fondsbørsen. Terminskursen fremkommer på denne måde: Strakshandelskurs +/- terminstillæg/-fradrag (afhænger af renteforhold og kontraktperiodens længde) = Terminskurs Øvrige udenlandske værdipapirer Ordrer afregnes til den kurs, værdipapirerne bliver handlet til i udlandet. I de tilfælde hvor Ringkjøbing Landbobank er modpart i handlen, vil prisen blive fastsat på basis af det aktuelle handelsniveau i det pågældende værdipapir. Handler i udenlandske værdipapirer afregnes i danske kroner, hvis ikke du har aftalt andet med os Danske unoterede værdipapirer Danske værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller til handel på en autoriseret markedsplads, afregner Ringkjøbing Landbobank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris og bedste betingelser i øvrigt for kunden. Banken tager blandt andet hensyn til rente- og kursudviklingen, ligesom banken inddrager sin viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelle tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret og de øvrige forhold. 11. Sådan beregner banken handelsomkostningerne Beregning af kurtage Kurtagesatsen varierer og afhænger af, om der er tale om danske eller udenlandske værdipapirer og af, om en handel indgås via en Ringkjøbing Landbobank-afdeling eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger. Banken beregner kurtagen ved at gange værdipapirhandlens kursværdi med den aktuelle kurtagesats. Du kan se Ringkjøbing Landbobanks kurtagesatser i Ringkjøbing Landbobanks prisliste for værdipapirhandel. Vi beregner kurtagen af udenlandske værdipapirhandler på samme måde. Men kursværdien beregner vi først i udenlandsk valuta, derefter omregner vi den udenlandske kursværdi til danske kroner, og af dette beløb beregner vi kurtagen. Skal en udenlandsk værdipapirhandel afregnes i udenlandsk valuta, beregner vi også kurtagen i udenlandsk valuta. Kurtagesatser m.m. herunder minimumskurtage fremgår af Ringkjøbing Landbobanks prislister der er tilgængelig på Minimumskurtage Er den beregnede kurtage, som vi beskriver i forrige afsnit, mindre end Ringkjøbing Landbobanks gældende minimumskurtage, opkræver banken minimumskurtagen, der varierer og afhænger af, om der er tale om danske eller udenlandske aktier eller obligationer og af, om en handel indgås via en Ringkjøbing Landbobank-afdeling eller via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger. Eksempel på kurtageberegning Et obligationskøb på nominelt kr. til en afregningskurs på 99,75 og med en kurtagesats på f.eks. 1,5 promille vil resultere i følgende kurtage: kursværdi: kr. x 99,75/100= ,00 kr. kurtage: kr. x 1,5/1000=299,25 kr. Et aktiekøb på 100 stk. til en afregningskurs på 305,00 og med en kurtagesats på 0,75 procent vil resultere i følgende kurtage: kursværdi: 100 stk. x 305,00=30.500,00 kr. kurtage: kr. x 0,75/100=228,75 kr. Udenlandske omkostninger Typisk opkræver vi ikke særskilte udenlandske omkostninger i forbindelse med handel med udenlandske værdipapirer. Der kan dog være enkelte markeder, hvor Ringkjøbing Landbobanks kan opkræve omkostninger til børsmæglere og depotbanker under betegnelsen "Udenlandske omkostninger". Vi oplyser eventuelle særlige omkostninger. Du kan også se dem på din fondsnota. Side 5 Torvet Tlf Fax CVR-nr

6 12. Afregning og kontrol af fondsnota Som bekræftelse på en indgået aftale om handel, modtager du en fondsnota fra Ringkjøbing Landbobank, hvor du blandt andet kan se, hvilken ordretype og handelsmåde, der er anvendt ved gennemførelsen af handelen. Bekræftelsen er betinget af, at der - når du køber værdipapirer - er dækning på kontoen på afregningsdagen, og at værdipapirerne - når du sælger - er disponible i depotet på afregningsdagen. Vi afsender fondsnotaen på handelsdagen eller senest bankdagen efter, at handlen er indgået. Er der handlet via en udenlandsk børsmægler, afsender vi notaen den dag, Ringkjøbing Landbobank modtager handelsbekræftelsen fra den udenlandske børsmægler eller senest bankdagen efter. Banken afregner som regel indgåede handler 2 børsdage efter, at handlen er indgået. Et køb om mandagen vil således typisk blive afregnet den følgende onsdag. Vi afregner handlen i danske kroner, hvis ikke du har aftalt andet med os. Ved handel med udenlandske værdipapirer fastsætter Ringkjøbing Landbobank valutakursen på handelstidspunktet, ud fra den aktuelle valutakurs, hvis ikke du har aftalt andet med os. Du har pligt til at kontrollere fondsnotaens indhold og til straks at reklamere over for Ringkjøbing Landbobank, hvis notaen ikke svarer til det aftalte. Har du spørgsmål til fondsnotaens indhold, er du velkommen til at kontakte banken, som kan oplyse dig om konkrete detaljer i forbindelse med din handel Automatisk panteret (værdipapirer, registreret i VP Securities) Du kan sælge et værdipapir, hvis værdipapiret ligger i depotet på handelsdagen, hvis ikke du har aftalt andet med Ringkjøbing Landbobank. Når du køber et værdipapir, som er registreret i VP Securities, vil Ringkjøbing Landbobank i henhold til lov om værdipapirhandel automatisk opnå panteret i værdipapirerne til sikkerhed for betaling af købesummen. Når du køber et værdipapir, skal der den dag, hvor købet afregnes, være dækning for købet på kontoen. Er der på afregningsdagen ikke dækning på kontoen, vil Ringkjøbing Landbobank være berettiget til at sælge værdipapiret, uden at underrette dig på forhånd. Indbringer salget ikke tilstrækkeligt provenu til at dække købesummen inkl. omkostninger, er du forpligtet til at betale differencen til Ringkjøbing Landbobank Ejendomsret (udenlandske værdipapirer) Ringkjøbing Landbobank forbeholder sig ejendomsretten over udenlandske værdipapirer, som du har købt, indtil værdipapirerne er endeligt betalt. Når du sælger udenlandske værdipapirer til Ringkjøbing Landbobank, udbetaler banken kun afregningsbeløbet, hvis banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afregningsdagen. 13. Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger Du kan gennemføre værdipapirhandler via Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger (Netbank til private, Mobilbank eller Netbank Erhverv). Det fremgår af det enkelte system, hvilke værdipapirer og ordretyper der tilbydes, og handelstilbuddene udvides og ændres løbende. Generelt gælder, at al handel via ebanking-løsningerne sker uden personlig rådgivning. Brugere af Ringkjøbing Landbobanks browserbaserede ebanking-løsninger kan indgå en elektronisk aftale med Ringkjøbing Landbobank om børshandel, som er adgang til at afgive ordrer direkte på NASDAQ København og Stockholm. Når du afgiver børsordrer via ebanking-løsningerne, lægges dine ordrer direkte ud på markedspladsens handelssystem. Åbningstiderne i Ringkjøbing Landbobanks ebanking-løsninger fremgår af de pågældende systemer. 14. Værdipapirer i pensionsdepoter Hvad må du investere i? Der gælder særlige regler for placering af pensions- midler i et individuelt depot. Forudsat at du har handelsadgang til de forskellige typer af finansielle instrumenter (værdipapirer) - der fremgår af "Information om handelsadgang" - kan du i dine depoter i Ringkjøbing Landbobank investere i forskellige værdipapirer, eksempelvis: Værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked: - danske og udenlandske obligationer - danske og udenlandske aktier - investeringsforeninger, der er UCITS godkendte Reglerne giver herudover mulighed for at investere i mere specielle værdipapirtyper. De gældende regler for, hvad du må investere i via dit pensionsdepot fremgår af "Bekendtgørelse om visse skatte begunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter". I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi at gennemføre handler i en række af disse specielle værdipapirtyper. Du er velkommen til at kontakt os ved behov for investering i andre værdipapirtyper end de ovenfor nævnte Hvor meget må du investere? På visse værdipapirtyper begrænser reglerne, hvor meget du samlet må investere i værdipapirer, udstedt af samme udsteder. Eksempelvis må værdien af dine samlede investeringer i aktier og erhvervsobligationer, udstedt af samme udsteder, ikke udgøre mere end 20% af dine samlede værdier i alle individuelle pensionsdepoter i banken. Det er kursen på købstidspunktet, der er afgørende for, om denne regel er overholdt ved køb. Du kan dog altid investere i værdipapirer, udstedt af samme udsteder, for et grundbeløb, der løbende reguleres. Grundbeløbet var for kr Særligt vedr. unoterede kapitalandele Du er forpligtet til over for Ringkjøbing Landbobank at oplyse værdien af unoterede kapitalandele til brug for beskatning efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. 15. Force majeure Ringkjøbing Landbobank er erstatningspligtig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. - svigt i Ringkjøbing Landbobanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Ringkjøbing Landbobank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. - andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Ringkjøbing Landbobank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 16. Ændring af vilkårene Vi kan ændre Ringkjøbing Landbobanks regler for værdipapirhandel med 1 måneds varsel ved offentliggørelse på Gældende fra 3. januar 2018 Side 6

7 17. Bilag: Oversigt over handelsmåder Alle ordrer gennemføres som enten markedskurshandler eller limiterede handler. Ved gennemførelsen af begge disse ordretyper kan du blandt andet anvende følgende handelsmåder: Beskrivelse Fordele Ulemper Hurtighed i ekspeditionen Hvis der ikke er løbende handel på fondsbørsen? Strakshandel - Ringkjøbing Landbobank tilbyder en aktuel handelskurs, som du kan acceptere her og nu. - Strakshandel foregår altid med Ringkjøbing Landbobank som handelsmodpart. - Ringkjøbing Landbobank stiller typisk strakshandelskurser i likvide værdipapirer. - Sikkerhed for at handlen gennemføres. - Du kender handelskursen, før du handler. - Handlen gennemføres til den aktuelle børskurs eller bedre. - Handlen kan gennemføres, uanset om der findes en bud-/ udbudskurs på markedspladsen. - Ved mindre likvide værdipapirer kan der være større forskel mellem bud- og udbudskurser. - Hvis Ringkjøbing Landbobank tilbyder strakshandel i værdipapiret, vil handlen kunne gennemføres her og nu. - Ringkjøbing Landbobank stiller som hovedregel strakshandelskurser i omsættelige værdipapirer, hvor der typisk er løbende handel på en markedsplads. Skulle der ikke findes en bud- eller udbudskurs på en markedsplads, kan Ringkjøbing Landbobank tilbyde at stille en strakshandelskurs baseret på en vurderet markedskurs. Børshandel - En børshandel gennemføres direkte i markedspladsens handelssystem. - Børshandler kan gennemføres i markedspladsens åbningstid. - Ved afgivelse af en børsordre skal du angive en maksimumkurs, du ønsker at købe til, eller en minimumskurs, du ønsker at sælge til. Mulighed for bedre afregningskurs ved at byde ind i det såkaldte spread (forskellen mellem bud- og udbudskursen på markedspladsen), fx hvis - der er stor forskel mellem bud- og udbudskursen - der på illikvide værdipapirer ikke er registreret en budeller udbudskurs. Risiko for at - kun en del af ordren gennemføres (delafregning) - ordren afvikles via flere handler med det resultat, at der betales minimumskurtage flere gange (afhængig af ordrens størrelse). - Ordrer lægges hurtigst muligt på markedspladsen. Hvornår der handles, afhænger af, om værdipapiret omsættes på markedspladsen. - En børsordre afgives med limiteringskurs og en dato for, hvor længe ordren skal gælde, dvs. ligge i børshandelssystemet. Herefter bortfalder ordren. Side 7 Torvet Tlf Fax CVR-nr

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Fyns regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Fyns regler for handel med værdipapirer Sparekassen Fyns regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere