Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand"

Transkript

1 Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages primært efter, Miljøbeskyttelsesloven 1, Vandforsyningsloven 2, Jordforureningsloven 3 og Miljømålsloven 4. Vandforsyningsloven og hovedparten af Miljøbeskyttelsesloven administreres af kommunerne. Jordforureningsloven administreres primært af regionerne. Statens opgaver I relation til sager om forurening af grundvand/drikkevand har staten følgende opgaver: Udarbejder lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Gennemfører undersøgelser af forurenende stoffer som baggrund for lovgivning, overvågning m.v. Miljøbeskyttelsesloven: Meddeler tilladelser til en række særligt forurenende virksomheder i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 Fører tilsyn med en række særligt forurenende virksomheder i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 Miljømålsloven: Udarbejder vandplaner med overordnede kvalitetskrav. Overvåger grundvand, overfladevand m.m. Der har ikke hidtil været fastlagt en indsats til beskyttelse af grundvandet i regi af vandplanerne, argumentationen har været at den beskyttelse der er fastlagt igennem anden lovgivning er tilstrækkelig til at sikre drikkevandets kvalitet. I kommende planer forventes der dog fastlagt en indsats der skal sikre ressourcen, det vil sige at der må forventes en begrænsning af indvindingens størrelse i områder hvor indvindingen påvirker overfladevand sådan at miljømålene ikke kan nås For arealer ejet af Forsvarsministeriet, er det Forsvarsministeriet der varetager en del af de opgaver, der i øvrigt er pålagt regionerne Vandforsyningsloven: Kortlægger grundvandsforekomster og deres naturlige beskyttelse Afgrænser drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, indsatsområder Fastsætter kvalitetskrav til vand i relation til anvendelse 1 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Lovbek. nr. 879 af 26. juni Lov om vandforsyning m.v. Lovbek. nr af 30. september Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Lovbek. nr af 4. december Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) Lovbek. nr. 932 af 24. september 2009 Viborg Kommune 1

2 Godkendelse af materialer til drikkevandssystemer Alle materialer, der indgår i drikkevandssystemer fra de store forsyningsrør ude i vejen til vandhanen inde i bygningerne, skal være omfattet af Energistyrelsens godkendelsesordning Godkendt til drikkevand. Ordningen omfatter også en mærkning af de godkendte materialer. At godkendelsesordningen overholdes er op til de autoriserede VVS-installatører o.a., der varetager arbejdet med drikkevandsinstallationer fra vandværk til forbruger. Ordningen Godkendt til drikkevand er trådt i kraft januar 2013, og har afløst den tidligere VA-godkendelsesordning. Regionernes opgaver Regionerne har nedenstående opgaver Kortlægger hvor forurening kan være sket (V1-kortlægning) Undersøger forurenede arealer efter nærmere vurdering (V2-kortlægning) Fjerner eller begrænser miljøskadelig forurening Kommunernes opgaver Kommunerne har nedenstående opgaver. Miljøbeskyttelsesloven: Meddeler tilladelser til forurenende virksomheder (undtaget virksomheder hvor staten er godkendelsesmyndighed) Fører tilsyn med forurenende virksomheder (undtaget virksomheder hvor staten er tilsynsmyndighed) Meddeler påbud vedrørende forurening, f.eks. lækkende olietanke Meddeler tilladelser til deponering af forurenet jord Meddeler tilladelser til oplag, udledning og nedsivning af forurenende stoffer Godkendelse af brandøvelsespladser på Flyvestation Karup Brandøvelsespladserne er miljøgodkendte iht. Miljøbeskyttelsesloven, første gang i Gennem årene er der meddelt en række ændringer af miljøgodkendelsen og i 2013 er der foretaget en revision af samtlige tilladelser. Alle brandøvelser på de 2 pladser må kun ske på befæstede arealer, hvor alt spildevand opsamles og afledes til rensningsanlæg. Der anvendes ikke mere skum indeholdende PFAS. Medvirker til regionernes kortlægning og undersøgelser (primært faktuelle oplysninger) Generelt vedr. jordforurening Det er regionernes opgave at undersøge arealer, hvor jorden eller grundvandet kan være forurenet. I første omgang registreres arealer på baggrund af oplysninger om arealanvendelsen tilbage i tiden, og i anden omgang gennemføres feltundersøgelser for at fastlægge forureningens omfang, risikoen for anvendelsen af de forurenede arealer og risikoen for forurening af grundvandsressourcer. Endelig skal regionerne foretage afværgning af de forureninger der kan have betydning for menneskers sundhed. Viborg Kommune 2

3 Hvor der er tale om en eksisterende virksomhed der forurener, er det kommunen der skal udstede påbud om undersøgelser og om fjernelse af forureningen efter miljøbeskyttelseslovens regler. I disse tilfælde er det forureneren der skal betale for undersøgelser og oprydning. Undtaget fra Regionernes arbejde er f.eks. også forurening ved tankstationer, hvor opgaven varetages af Oliebranchens Miljøpulje. Vandforsyningsloven: Tilsyn med vandindvindingsanlæg Kan påbyde analyseprogram ud over obligatoriske Vurderer analyseresultater Håndhævelse ved dårlig vandkvalitet Udarbejder vandforsyningsplan Udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcer Rapporten om fluorforbindelser i drikkevand, som kommunerne blev orienteret om fra Miljøstyrelsen i starten af oktober måned 2014, er et eksempel på, at kommunen modtager nye oplysninger om forurening af grundvandet et konkret sted samt oplysninger, der gør det sandsynligt, at der kan være tilsvarende forurening andre steder. Her er det kommunens opgave at undersøge, om der indenfor kommunen er vandindvindinger, hvor der kan være risiko for forurening. Er der risiko, skal kommunen vurdere risikoen og om nødvendigt påbyde anden vandforsyning, eller sikre at risikoen undersøges nærmere. F.eks. ved at pålægge den pågældende vandforsyning et særligt analyseprogram, der tager højde for de forurenende stoffer der kan optræde. Almene vandforsyninger (vandværker der forsyner 10 eller flere ejendomme) Alle almene vandforsyninger og andre forsyninger med drikkevand af tilsvarende omfang, er meddelt en indvindingstilladelse af kommunen (tidligere amtet). Ved udarbejdelse af tilladelsen, er det bl.a. er vurderet, om der var forureningskilder i indvindingsoplandet, som kunne være til risiko for kvaliteten. Ved godkendelse af nye kildepladser, tages der et vidtgående hensyn til, at der ikke er forureningsrisiko af betydning i oplandet, men det er en kendsgerning, at flere ældre kildepladser er placeret i by- eller industriområder hvor forureningsrisikoen må vurderes at være større. Alle vandforsyninger for drikkevand er efter bekendtgørelse om vandkvalitet pålagt et obligatorisk analyseprogram. Dels af det ubehandlede råvand fra boringerne og dels af det behandlede vand der sendes ud til forbrugerne gennem ledningsnettet. Analysehyppigheden stiger efter vandværkernes størrelse, men som minimum skal der foretages en omfattende analyse af råvandet fra boringerne hvert 5. år, og af rentvand til ledningsnettet hvert andet år. Det obligatoriske analyseprogram omfatter en lang række stoffer, der dels forekommer naturligt, dels er typiske for forurening fra by- eller industriområder. Analyserne omfatter: Naturligt forekommende stoffer (klorid, natrium, jern, nitrat, nitrit, calcium, sulfat m.fl.) Bakterier Olie- og benzinstoffer Organiske klorforbindelser Pesticider og nedbrydningsprodukter Viborg Kommune 3

4 Kommunen kan påbyde, at der analyseres for andre stoffer ud over det obligatoriske, hvis der er viden om særlige forureningskilder i oplandet. Vandværkerne i Viborg Kommune er ikke gennemgået specifikt med henblik på at vurdere behovet for at udvide analyseprogrammet ud over det obligatoriske. Ved konkrete oplysninger om risiko for forurening vurderer kommunen risikoen i forhold til alle vandindvindinger i området. Ikke almene vandforsyninger (vandforsyninger der forsyner mindre end 10 ejendomme). Viborg Kommune har godt 50 ikke almene vandværker, (forsyner 3 9 husstande) og over ejendomme med egen vandforsyning. Kun et fåtal af dem har p.t. en formel indvindingstilladelse, og forureningsrisikoen i omgivelserne er ikke vurderet. Ikke almene vandforsyninger er omfattet af et langt mindre obligatorisk analyseprogram end almene vandforsyninger. For ejendomme med egen vandforsyning, omfatter programmet kun en forenklet kontrol hvert 5. år (bedømmelse af vandets udseende, temperatur, ledningsevne, nitrat, fosfor, ph, og bakterier). Som nævnt vedrørende de almene vandværker, gælder det også her, at ved konkrete oplysninger om risiko for forurening, vurderer kommunen risikoen i forhold til alle vandindvindinger i området. Det kan specielt nævnes, at Viborg Kommune gennem de seneste 3 år har gennemført en pesticidkontrol af de ikke almene vandværker, med henblik at påbyde en udvidelse af analyseprogrammerne for de relevante vandværker. Det samlede resultat af disse analyser forventes forelagt Klima- og Miljøudvalget i januar Organiske fluorforbindelser ved Flyvestation Karup (PFAS) Med hensyn til risikoen for forurening med organiske fluorforbindelser, som var på dagorden for Klima og Miljøudvalget på mødet d. 30. oktober 2014, så indgår disse forbindelser ikke i de obligatoriske analyseprogrammer, og man kan ikke forvente, at de pågældende stoffer er dækket ind af andre obligatoriske analyseparametre. Det er her kommunens opgave at vurdere, om der er arealer i kommunen, hvor de pågældende stoffer har været brugt og hvor der kan være en risiko for, at drikkevandsforsyninger kan være forurenet af stofferne. I det aktuelle tilfælde, er der tale om stoffer der f.eks. har været anvendt i brandslukningsskum, tæppeindustri, farve- lak produktion, galvanisering, imprægnering af papir, læder, tekstiler. På Flyvestation Karup findes 2 brandøvelsespladser ( gammel og ny brandøvelsesplads). De 2 grunde er registreret som forurenede i henhold til jordforureningsloven (V2), primært på grund af forurening med olie/benzin, og de bliver for øjeblikket undersøgt og overvåget af Forsvarsministeriet i samarbejde med Region Midt og Viborg Kommune med henblik på forureningens styrke og udbredelse. Undersøgelsen for PFAS omfattede kun èn prøve af grundvandet fra den gamle øvelsesplads og én fra den nye øvelsesplads. PFAS blev påvist i prøven fra den gamle brandøvelsesplads, men ikke i prøven fra den ny brandøvelsesplads. Undersøgelsen for PFAS kan kun betragtes som orienterende, og den kan ikke udelukke, at grundvandet under den nye brandøvelsesplads også er forurenet med PFAS. Vandforsyningsplanlægning Kommunerne skal udarbejde vandforsyningsplaner, som fastlægger hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsynings- Viborg Kommune 4

5 områder de enkelte anlæg skal have. Byrådet vedtog d. 1. maj 2013 en ny vandforsyningsplan for hele Viborg Kommune. Ud over at fastlægge forsyningsområderne for de 56 fremtidige vandværker, lægger vandforsyningsplanen også de overordnede rammer for kommunens administration af vandindvinding og vandforsyning, og for vandværkernes tekniske og hygiejniske tilstand. Drikkevandsindsatsplaner Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for fremtidig beskyttelse af grundvandsressourcerne i de forureningsfølsomme dele af områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til fremtidige vandværker. Indsatsplanerne bygger på en kortlægning af grundvandsressourcerne som udføres af Naturstyrelsen. Planerne skal fastlægge retningslinjer for kommunens fremtidige planlægning, og sagsbehandling med henblik på at sikre, at de grundvandsressourcer, der skal være grundlag for fremtidens drikkevandsforsyning, bevares i en uforurenet tilstand. Forvaltningen planlægger at udarbejde 14 indsatsplaner. P.t. er der vedtaget indsatsplaner for 2 områder, for 2 har forslag været i offentlig høring og for 2 områder er forslag under udarbejdelse. Viborg Kommune 5

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Bilag nr. 1. Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker. Baggrund

Bilag nr. 1. Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker. Baggrund Bilag nr. 1 Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker Baggrund I Viborg Kommune har Forvaltningen registreret ca. 50 ikke almene vandværker, der forsyner mellem 3 og 9 ejendomme og oppumper

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk Mølvang Vandværks nuværende forsyningsområde og ansøgt udvidelse (skraveret) Vejle Kommune, Teknik & Miljø side 1 af 5 Formål Mølvang Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning

Vandforsyningsplanlægning Forvaltningsforskrift nr. 17 Vandforsyningsplanlægning Revideret september 2011/23. oktober 2013 Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Københavns Universitet. Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner Publication date: 2008 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Citation

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune

Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune Godkendt af Byrådet den 25.maj 2016 Indhold 1. Hvorfor et administrationsgrundlag for vandforsyning... 4

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT Viborg Kommune, Miljøforvaltningen 21. november Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcer

NOTAT Viborg Kommune, Miljøforvaltningen 21. november Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcer NOTAT Viborg Kommune, Miljøforvaltningen 21. november 2008 Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcer Indledning I vandindvindingsplaner og regionplaner blev der i årene op mod år 2000 udarbejdet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Enkeltanlæg - ny administrionspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Problemstilling Det tidligere Miljøudvalg besluttede den 13. marts 2007 indføre en administrionspraksis for enkelt anlæg

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Tillæg nr Granlyvej - Norup Vandværk. Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune

Tillæg nr Granlyvej - Norup Vandværk. Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune Tillæg nr. 2-2018 Granlyvej - Norup Vandværk Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 Lovgrundlag... 3 Ændringens omfang... 4 Indvindingstilladelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Redegørelse for vandforsyningsplan for Viborg Kommune Bilag 1 til KMU 5. januar 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 1.1. EN SAMLET VANDFORSYNINGSPLAN... 3 1.2. DET VIL

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Jerlev Vandværks nuværende forsyningsområde og ansøgt udvidelse (skraveret) Formål Jerlev Vandværk har ansøgt om udvidelse af vandværkets forsyningsområde.

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Status for de kommunale indsatsplaner

Status for de kommunale indsatsplaner Status for de kommunale indsatsplaner ATV Vintermøde 2018 WORKSHOP 3 Grundvandsbeskyttelse 7. 3. 2018 Kontorchef Per Schriver Den danske målsætning Nok, godt, billigt og urenset drikkevand Enigt Folketing

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato Marts 2017 HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING HØRSHOLM KOMMUNE SMV-SCREENING Revision 0 Dato 2017-03-01 Udarbejdet af LSC

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning. Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d

Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning. Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d. 3.- 4. oktober 2018 Disposition Præsentation af lokaliteten: - Forureningskilder

Læs mere

Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune

Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune Administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor Vandforsyningsloven i Hillerød Kommune Godkendt af Byrådet den 27. juni 2018 Indhold 1. Hvorfor et administrationsgrundlag for vandforsyning...

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling?

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? Civilingeniør Niels Cajus Pedersen Disposition s planlægning Lovgivning Tilladelse

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-42-00605 KlageID: 226189 RIKNU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

ADMINISTRATIONS- GRUNDLAG FOR VANDFORSYNINGSLOVEN

ADMINISTRATIONS- GRUNDLAG FOR VANDFORSYNINGSLOVEN STEVNS KOMMUNE 2018 ADMINISTRATIONS- GRUNDLAG FOR VANDFORSYNINGSLOVEN ADMINISTRATIONSGRUNDLAG GODKENDT AF PLAN-, MILJØ- OG FRITIDSUDVALGET DEN XX.XX.XX Retningslinjer for behandling af sager inden for

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Dagens program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:10 Baggrund for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. v/ Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag.

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag. VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021 BILAG 3 Administrationsgrundlag. FREDERICIA KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG PÅ VANDFORSYNINGSOMRÅDET Vandforsyningsplanens mål og visioner danner sammen med lovgivningen og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017 Bestyrelsens beretning 2017 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i Store Fuglede, ved Svallerup Strand og i Bjerge. Der blev i 2017 konstateret forekomst af desphenylchloridazon

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Middelfart Kommune meddeleler hermed kontrolprogram for Husby Sønder Aaby Vandværk i henhold til bekendtgørelsens 1 7:

Middelfart Kommune meddeleler hermed kontrolprogram for Husby Sønder Aaby Vandværk i henhold til bekendtgørelsens 1 7: Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Nytorv 9 5500 Middelfart www.middelfart.dk Husby Sønder Aaby Vandværk Lillegade 33 5592 Ejby Telefon +45 8888 5500 Direkte + 45 8888 4924 cvr.: 29189684 Rikke.KirkAndersen@middelfart.dk

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. november 2010 J.nr. MKN-200-00069 Afgørelse efter 6-8 i bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Tillæg til vandforsyningsplan - Vandværkernes forsyningsområder

Tillæg til vandforsyningsplan - Vandværkernes forsyningsområder TILLÆG TIL VEJLE KOMMUNES VANDFORSYNINGSPLAN Tillæg til vandforsyningsplan - Vandværkernes forsyningsområder - 2017 01 TEKNIK & MILJØ Indhold Formål...3 Historie...4 Almene vandværker...4 Ikke almene vandværker...4

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

UDKAST. Påbud om vandforsyningssamarbejde. TEKNIK OG MILJØ Miljø og Energi Aarhus Kommune

UDKAST. Påbud om vandforsyningssamarbejde. TEKNIK OG MILJØ Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1D, Postboks 4049, 8260 Viby J Hasselager-Kolt Vandværk AMBA Stavtrup Vandværk A.m.b.a UDKAST Side 1 af 7 Påbud om vandforsyningssamarbejde Meddelelse af påbud Aarhus

Læs mere

Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra

Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra 01.01.2016 Indhold Generelt... 3 Miljøbeskyttelsesloven... 4 Tinglysningsloven... 8 Lov om forurenet jord... 9 Lov om betalingsregler for spildevand... 10 Vandløbsloven...

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Disposition Step 1: Realistisk målsætning Step 2: involvering af vandværkerne Step 3: Udarbejdelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014 Erfaringer med grundvandsbeskyttelse Møde den 18. juni 2014 2 Hvad er målet? Hvad er målet med Statens kortlægning? Hvad er målet med kommunernes indsatsplaner? Hvad er Vandværkerne skal gøre? Beskyttelse

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 1. Velkomst Jens Christian Golding på vegne af Jammerbugt Kommune og Grundvandsrådet. Tidsplan for vandforsyningsplan Vedtagelse af forslag til vandforsyningsplan

Læs mere

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014 Offentligt møde D. 5. august 2014 Dagsorden Velkomst Indsatsplaner Indsatsplan Landbrugets syn Vandværkets syn - Pause - Debat Afslutning Offentligt møde Indsatsplan d. 5. august 2014 side 1 Dagsorden:

Læs mere